สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงตมิสา  บรรเจิด
 
1. นางจารุวรรณี  เจริญท้าว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 20 โรงเรียนคำม่วง 1. นายวัชรพล  ศรีประทุม
 
1. นางสาวทิพวรรณ์  ทองทวี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59.9 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  ดวงบุบผา
 
1. นางลมโชย  ด่านขุนทด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 36.6 เข้าร่วม 55 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวภาวดี  วิชัยโย
 
1. นายชลธาร  ธานี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบัวขาว 1. เด็กหญิงสิรินาถ  จิตจักร
 
1. นางศุภมัญชุ์  เครือเทียร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 39 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวอภัสรา  นาคมี
 
1. นางสาวยุวภาภรณ์  จิตจักร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 57 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวนิจวรีย์  สมลับ
 
1. นางสุชานาฏ  วรรณพฤกษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 57 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวสุภาภรณ์  กำหยุก
 
1. นางไพบูลย์  บุญรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 50 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายชยพัทธ์  ปรัตถกร
 
1. นางจารุวรรณี  เจริญท้าว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.4 ทอง 5 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นายสัณหวุฒิ   ชราโรจ
 
1. นางสุชีรา  กันอุปัทว์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภัทรา  สายสินธุ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  มาตุ้ม
 
1. นางลักษณา  คำก้อน
2. นางสาวทิพวรรณ  แสนชาติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 16 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกนกอาภรณ์  นันประดิษฐ
2. นางสาวญารินดา  นัยวัตร์
 
1. นายรัฐศาสตร์  นพรัตน์วงศกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.18 เงิน 38 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แอดไธสง
2. เด็กหญิงเอมิกา  สุสดี
 
1. นางสาวยุวภาภรณ์  จิตจักร
2. นางสาวศิริวรรณ  เหล่าหว้าน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79.24 เงิน 33 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวนฤมล  มูลประเสริฐ
 
1. นางผินนภา  โพธิ์มูล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวพิชญ์ญากุล  มะลิรส
 
1. นางสาวอวยชัย  สุขสวาง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวพิกุลแก้ว  ทำนาสุข
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีสว่างวงค์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 13 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงมนัญชญา  อัมภรณ์
2. เด็กหญิงยลดา   คำภาษี
3. เด็กหญิงสุภัทตรา   หงชูตา
 
1. นางสาวทัศพร  ประดับเพชร
2. นางสาวสุนิจ   วิลาศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 41 โรงเรียนบัวขาว 1. นายคชา  ศิลาแยง
2. นายนภสินธุ์  เผือดผุด
3. นางสาวนิยดา  ยันตะพันธ์
 
1. นางนุชนาท  โชติบุญ
2. นางศิริณกาญจน์  ภูมิรัง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงนิดานุช  ช่องงาม
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  หนองผือ
3. เด็กหญิงรวิพร  คำฮัง
 
1. นางสาวสุนิจ   วิลาศรี
2. นางสาวทัศพร  ประดับเพชร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวธิดาพร  วรรณทอง
2. นางสาวธิดามาศ  หนวดคำ
3. นางสาววิจิตตรา  บัวดี
 
1. นางปาริชาติ  ศรีชมพู
2. นางสาวพิฌาวรรณ  แช่มชื่นชมดง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายวงศ์วรัญ  ปัญญพิมพ์
2. เด็กชายศุภสัณฑ์  มะนิสสา
 
1. นางวันธะนา  ปัญญพิมพ์
2. นางสาวสุพรรษา  พอลีละ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 61 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายชัยกฤต  หงษ์อุดร
2. นางสาวภัทรนันท์  วิชาหา
 
1. นางวรินทร  หงษ์อุดร
2. นางสุมาลี  เทวฤทธิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงษ์ชารี
 
1. นางสาววรรณภา  นาหัวนิล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวกนิษฐานันท์  พรมนิกร
 
1. นางพรทิพย์  นาตรีชน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 46 โรงเรียนบัวขาว 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สกุลเดช
2. เด็กชายภิษณุ  ไชยทอง
 
1. นางทิวาพร  แก้วคำสอน
2. นายมะรุธ  เครือเทียร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72.06 เงิน 52 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวชุลีพร  แดนศิริมา
 
1. นางนิตยา  ณ กาฬสินธุ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 23 โรงเรียนเอกปัญญา 1. เด็กชายรดิศ  ขันศรี
 
1. นางสาววารุณี  ทิพประมวล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 30 โรงเรียนคำม่วง 1. นายเปรมปรีดา  พลอ่อน
 
1. นางสาวจิรภา  ภูพันนา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบัวขาว 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อัยวรรณ
 
1. นางจุรีรัตน์  ภาจันทร์คู
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบัวขาว 1. เด็กชายตะวัน  อุทโท
2. เด็กชายประภาส  โพนนาดี
3. เด็กหญิงภัทรภากร  สุวรรณหาร
 
1. นางพนารินทร์  สวัสดิ์ตระกูล
2. นางสุภลักษณ์  สุดาทิพย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.92 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวบัวชมพู  แสงนาโก
2. นายรุจนเรศ  อุทโท
3. นายอรรถสิทธิ์  สิงห์จินดา
 
1. นายเรม่อน  พื้นอินทร์
2. นางสาวสุวัจนา  ศรีวิเนตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกฤตยา  ศรีสุพัฒน์
2. นางสาวสุนันทา  แดนดงเมือง
3. นางสาวอรวรรณ  ฤทธิ์ฤๅชัย
 
1. นางณิชากร  สงวนกลิ่น
2. นางจันทร์เพ็ญ   ดวงทองพล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวธันย์ชนก  ภูมิดิน
2. นางสาวพรชิตา  สาระศาลิน
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  เขื่อนกองแก้ว
 
1. นางหฤทัย   นวลบัตร
2. นางสาลิกา  เจริญชาติ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 48 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  ไวกล้า
2. นางสาวระพีพรรณ  โสมิตร
3. เด็กหญิงอรทัย  ปักษาไพร
 
1. นางณิชากร  สงวนกลิ่น
2. นางธันยพร  ชนคีรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  อุปจันทร์
2. นางสาววรางคณา   คำภักดี
3. นางสาวเมธาวี  ขันตี
 
1. นางธันยพร  ชินคีรี
2. นางณิชากร  สงวนกลิ่น
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัทยา  การคิด
2. เด็กหญิงศุภัชญา  สงวนวงค์
3. เด็กหญิงโชติรัตน์   มูลคา
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ผลประสาท
2. นางสาวสิริรัตน์  ภูจ่าพล
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.5 เงิน 38 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  จงมีสัตย์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีแลง
3. นางสาวเพชรรดา  นาถวิล
 
1. นางวราภรณ์  ยนต์ชัย
2. นางพรพิมล  เฉลิมชาติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายนิจภัทร์  เทศารินทร์
2. เด็กชายไกรวิชญ์  เถาชารี
 
1. นายฐิติสิทธ  นิลโสม
2. นางสาวอรวดี  ศรีบัว
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 18 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายสุทนต์  ผลพันธิน
2. นายอิชย์ภูมิ  ยะณะโชติ
 
1. นางปริศนา  โสภารีย์
2. นางสาวกาญจนา  มัจฉา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 50 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 1. นายบดินทร์  สามารถ
2. นายอนุชิต  กันจุไร
 
1. นางสาคร  วรวะไล
2. นางหทัยกาญจน์  ยานสว่าง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.41 เงิน 29 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายชลันธร  สิงห์ชัย
2. เด็กชายนนทรมณ์  อรรถประจง
 
1. นายธีระพงษ์  แก้วคำ
2. นายทับ  ภูหนองโอง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 53 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกิตติพิชญ์  เหล่าต้น
2. นายฉานพล  ศิริ
3. นายธนายุทธ  คำบอน
 
1. นายสุริยา  เฉลิมชาติ
2. นายวัชระพล  โป๊ะตะคาร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวขนิษฐา  อัญชลิสังกาศ
2. เด็กหญิงชนาภัทร  เลิศแหละ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุดรโสม
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใยพงษ์
5. เด็กหญิงโสภิดา  ยี่รัมย์
 
1. นายสมพจน์  ตรัสศรี
2. นางนิตยา  ตรัสศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพัศถราภรณ์  ตาสาโรจน์
2. นายวิทยา  โมฆรัตน์
3. นายศราวุธ  อาริสาโพธิ์
4. นางสาวสกุลทิพย์  สุพรม
5. นางสาวสิริรัตน์  รังภูรีย์
 
1. นายชาติชาย  ศรีวรสาร
2. นางสาวช่อทิพย์  พรมเสน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงนฤมล  บาลศรี
2. เด็กหญิงนุชวรา  แสบงบาล
3. เด็กหญิงปารีณา  ตรงสาหัส
4. นางสาวสาริยา  มังคะรัตน์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูมิรินทร์
 
1. นางสาวอาภาพร  กั้วพรม
2. นางอิ่มทอง  ปัญญา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 47 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวณัฐกานต์  ปัญจันสิงห์
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ชัยมงคลโชค
3. นางสาวลักษิกา  ละราคี
4. นางสาววิจิตรตรา  พิมพ์เภา
5. นางสาวอาทิติย์ยา  อุตตะโชติ
 
1. นางมยุรีย์  ศรีชมภู
2. นายกมล  ละอองคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายฉัตรยา  ตาลวันนา
2. นางสาวปภัสสร  เพาะพืชดี
3. นายยศพนธ์  เอกพันธ์
4. นายยศพล  ประดับเขตร
5. นางสาวสุธีรา  บัวใหญ่รักษา
 
1. นายวิสันต์  พยุงวงษ์
2. นางสาวปริศนา  ปัตถารัตน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง 56 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นายชูเกียรติ  ชินโน
2. นายนคร  เพียรภายลุน
3. นางสาวลักษกร  ศรีพันลม
4. นางสาวอภิสรา  โวหารกล้า
5. นางสาวอรนุช  วงค์จำปา
 
1. นายสมพจน์  ตรัสศรี
2. นางนิตยา  ตรัสศรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 54 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โชติประเดิม
 
1. นางสาวยุพิน  สุนทรส
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  คำมี
 
1. นางจิราภรณ์  โชติรื่น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.4 ทอง 18 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายภัควิน  กอดทอง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กิตติกา
 
1. นางสาววัชนี  อ่อนเขียว
2. นางสาวสุภาพร  ภูนาโคก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง 7 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  กาวี
2. นายอภิวัฒน์  โกษา
 
1. นางกฤษณา  หัสนิสสัย
2. นางสาวจีรภา  บุดดีคำ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.5 ทอง 45 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ตาสา
2. นางสาวตติยาพร  ตรีศร
3. นางสาวพัชรพร  สันธิวาส
4. นางสาวพิจิตรา  วงศ์วิจิตร
5. นางสาวมีณาณุช  ชินโน
6. นางสาววนิดา  นันทะเขต
7. เด็กหญิงวรรณภรณ์  สกุลโพน
8. นางสาววันวิสาข์  การเมือง
9. นางสาวอภิญญา  ลุนใต้
10. นางสาวอาริญญา  เทพศรี
 
1. นายเอนก  สุวรรณธาดา
2. นายจิลลาภัทร  มุกดา
3. นายพจกร  แจ่มสุวรรณ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.2 ทอง 17 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกันตยา  พรมภักดี
2. นางสาวชลินดา  เเย้มไสย์
3. นางสาวณัฐธยาน์  อาจวิชัย
4. นางสาวนภาภรณ์  สมสวย
5. นางสาวนฤมล  มหาอุป
6. นางสาวบุศรา  เเพงพุฒ
7. นางสาวปณิฎฐา  ไชยฤทธิ์
8. นางสาวพิมพ์ธิดา  สมสวย
9. นางสาวพิมพ์ลภัทร  สุวรรณไตร
10. นางสาววีรยา  บุญยงค์
 
1. นางเด่นสุดา  จงใจรักษ์
2. นางดลนภา  ศรีบุตตะ
3. นายปรีชา  วาวิไลย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายพัชรพล  ปัญญาจา
2. เด็กหญิงอุุริสยา  องคะศาสตร์
 
1. นายประกาศิต  ฉายจรัส
2. นายณสัณห์หฤษฎ์  รักชนะ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 25 โรงเรียนคำม่วง 1. นายกันตพงศ์  ปรีดี
2. นางสาวอนัญญา  ฤทธิ์ลัน
 
1. นายประกาศิต  ฉายจรัส
2. นายณสัณห์หฤษฎ์  รักชนะ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  กิตติไชย
 
1. นายธีรพล  ภูขลัง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 17 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายนพกรานต์   กิตไชย
 
1. นายวัชระพล  โป๊ะตะคาร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  โยธารินทร์
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 22 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์   เรืองอุไร
 
1. นายธีรพล  ภูขลัง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวพรไพลิน  เพ็งเพ็ชร
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 43 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงรุจิรา  ลังภูรี
 
1. นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวชนิกานต์  อารมณ์สวะ
 
1. นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วสีนวน
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  โพธิ์จักร
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
2. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  กรรมวิสุ
 
1. นายอานนท์  หานาม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวอริษา  จุฑาสัตย์
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 44 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. เด็กหญิงภัทราวดี  เผือดผุด
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  ฉ่ำสบาย
3. เด็กชายอานุวัฒน์  ไพยสาร
 
1. นางวาสนา  ทองปลิว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวกัลยารัตน์  คะโยธา
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสงสาร
3. นายไชยวัฒน์  คุณศรีเมฆ
 
1. นางวาสนา  ทองปลิว
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวภัทราภรณ์  แสนพรหม
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีบ้านโพน
 
1. นายธนพล  ผลชารี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวอโนมา  เหลาพรม
 
1. นายพงศธร  พลอยวิเลิศ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงขวัญธนา  ธนาคุณ
2. นางสาวชนาพร  ยุระพันธ์
3. เด็กหญิงช่อผกา  ปัตถาทุม
4. นางสาวพิมพกานต์  แสงสุวรรณ์
5. นางสาวรุจิรา  วังคะฮาต
6. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณไตรย์
7. นางสาวสุรัตติกานต์  กานานนท์
8. นางสาวเจนนิตา  อัคนิจ
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
2. นายพงศธร  พลอยวิเลิศ
3. นางสาวขนิษฐา  ชัยศีลา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   แสนณรงค์
2. เด็กชายจิรเมธ   ใจไว
3. เด็กชายชลธี   ศรีคะรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐริญา   ศรีบุญเรียน
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  เลิศสงคราม
6. เด็กชายเกียรติปวิษฐ์  ภูมิสิทธิ์
 
1. นายบรรลุศิลป์   ภูมิสิทธิ์
2. นายสุวัฒศิลป์  การถวิล
3. นายฉนวน  อุทโท
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายกุลวัชร  โคกลือชา
2. นางสาวพชรพรรณ  บุญหมื่นไวย์
3. นายสุทธิภัทธ  สุรำนาจ
4. นายหัสวรรษ  อัคติ
5. นายอุกฤษฎ์  เมืองโคตร
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
2. นายพงศธร  พลอยวิเลิศ
3. นายจุลศักดิ์  สมบูรณ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 53 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. เด็กชายชินวัตร  โยธามาตย์
 
1. นายสมพงษ์  คำสิงห์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 33 โรงเรียนคำม่วง 1. นายจักรพันธ์  ปัณกา
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. เด็กหญิงชนาภัทร  เลิศแหละ
 
1. นายศตวรรษ  พลขันธ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 18 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวกัลยา   ศรีหอม
 
1. นายบรรลุศิลป์   ภูมิสิทธิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 46 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวีรวินทร์  คำเจริญ
 
1. นางวิไล  ไชยช่วย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นายสัณหวุฒิ  ชราโรจ
 
1. นางอรุณี  วรรณรส
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวนนทญา   มีฤทธิ์
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 46 โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นางสาวหรรษา  ฝีปากดี
 
1. นางสาวสายชล  สิมสิน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 23 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. เด็กชายฐิติชัย  โชติจำรัส
 
1. นางจันทราพร  คำเสนา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนคำม่วง 1. นายบารมี  รสหอม
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวนนทญา   มีฤทธิ์
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวพชรพรรณ  บุญหมื่นไวย์
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 29 โรงเรียนคำม่วง 1. นายสรยุทธ  บุญสุข
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 35 โรงเรียนคำม่วง 1. นายธนาธร  อิ่มแมน
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวนนทญา   มีฤทธิ์
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 28 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์วรีย์  ศรีบัว
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชวิน  สบัติภูธร
2. เด็กหญิงณฐวรรณ  บับพาน
3. เด็กชายทินณภัทร  พลนาคู
4. เด็กหญิงธนัญชนก  จิตรเหลื่อม
5. เด็กชายธาวิน  ปาวะรี
6. เด็กหญิงนภารัตน์  แก้วดวงงาม
7. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ปูนกลาง
8. เด็กหญิงพิราอร  อาจวิชัย
9. เด็กหญิงพุทธรักษา  คำประเวศ
10. เด็กชายภูมินทร์  เหลือศิริ
11. เด็กชายมานัส  จิตรเหลื่อม
12. เด็กหญิงสุพิชญา  ลังบุปผา
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
2. นายจุลศักดิ์  สมบูรณ์
3. นายศุภกฤต  ชัยปัญหา
4. นายพงศธร  พลอยวิเลิศ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนคำม่วง 1. นายธนาธร  อิ่มแมน
2. นายนนทกานต์   มีฤทธิ์
3. นายบุรัสกร  ภูอาราม
4. นายพุฒิพงษ์   เอกศิริ
5. นายภัทรพล  ภูดวงศรี
6. นางสาวมะลิวัลย์  โกมาร
7. นายรัชชานนท์  ไชยทองศรี
8. นางสาววรนุช  มหาโยธี
9. นายสุธานนท์  โง่นคำ
10. นายสุนทร  ก้อนคำ
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
2. นางนันทา  มีฤทธิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพ็ชรดำ
2. นายกิตติพงษ์  พนะขันธ์
3. นายจักรพันธ์  ปัณกา
4. นางสาวจิตติภา  จันทมูล
5. นางสาวจิตรวี  สีตะวัน
6. นางสาวจิตวรรณ  ฉลวยศรี
7. นางสาวจิรภิญญา  แสนสุข
8. นายชยังกร  แสบงบาล
9. นายชลกาญจน์  กนกทานต์
10. นางสาวชุติมา  สันประภา
11. นายณภัทร  ขามเอก
12. นางสาวดวงกมล  ขันธุแสง
13. นายธนวัฒน์  ศรีนาเรือง
14. นายธนูภพ  สันวิลาศ
15. นางสาวธัญชนก  จงสมัคร
16. นายนนทกานต์   มีฤทธิ์
17. นายนพดล  ฉายแผ้ว
18. นายบารมี  รสหอม
19. นายปิยะ  กิ่งแก้ว
20. นายพงศธร  ชนาสิทธิ์
21. นางสาวพิชชา  วิสาติ
22. นางสาวพิมพ์พิศา  ผ่องเสียง
23. นางสาวพิยะดา  ฉลวยศรี
24. นายพีรภัทร์  ศรีทหาร
25. นางสาวมะลิวัลย์  โกมาร
26. นางสาวมะลิวัลย์  ไทธะนุ
27. นายยศกร  เพชรพา
28. นายรัชชานนท์  ไชยทองศรี
29. นางสาววนิดา  อันทรบุตร
30. นายวริทธิ์  ชาดี
31. นางสาวสตรีรัตน์  ปาระพิมพ์
32. นายสุธานนท์  โง่นคำ
33. นายสุรวิชญ์  ยี่สารพัฒน์
34. นายอนุวัฒน์  คำเล็ก
35. นางสาวอรทัย  บุริขันธ์
36. นางสาวเกณิภา  อนุพัฒน์
37. นางสาวเบญญาภา  แก่นจำปา
38. นายเพชรกล้า  ดลอารมณ์
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
2. นางนันทา  มีฤทธิ์
3. นางสาวน้ำฝน  สาโยธา
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.2 ทอง 31 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวจริญญา  ชะวาริต
2. นางสาวทิพวรรณ  สีใส
3. นายธงชัย  ไชยลา
4. นายนิธิกร  พรมสิทธิ์
5. นายปุณนกร  ลอดสุโข
6. นายรวิพร  ลับภู
7. นายวิศรุต  ทองน้อย
8. นางสาววีรวรรณ  เฉยฉิว
9. นางสาวศวิตา  ไชยนันท์
10. นางสาวอารีรัตน์  ประจงจิตร
 
1. นางศิริวรรณ  เพริดพราว
2. นางศุณัญญา  โคตรพัฒน์
3. นายเสนาะ  จันทร์แหล่
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 37 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวกนกภรณ์  ผิวอ่อน
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์สุข
3. นางสาวนิสา  เหลือผล
4. นางสาวปภาวดี  แสงเรือง
5. นางสาวปรางแก้ว  มีป้อง
6. นางสาวศิริลักษณ์  พิมตะวงศ์
7. นางสาวโชติรัตน์  แสงใส
 
1. นายจำนงค์  สำราญทัศน์
2. นางอรุณี  วรรณรส
3. นางเพ็ญมณี  พากเพียร
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 63.25 ทองแดง 51 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐวุฒิ  กุลาสี
2. นายตะวัน  ล้ำจุมจัง
3. นายนิรุช  มิ่งขวัญ
4. นายศุภชัย  สีพั่วฮาม
5. นายอภิสิทธิ์  แก้วสีหาบุตร
 
1. นางวิไล  ไชยช่วย
2. นายนิคล  ไชยช่วย
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.4 ทอง 31 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 1. นายธนพล  ภักดี
2. นายธนวัฒน์  ภิโย
 
1. นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว
2. นางสาวชวัญลักษณ์  ใจเอื้อ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 26 โรงเรียนบัวขาว 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีพลอย
 
1. นางศิรฎา  พลสะทอน
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวสุรีรัตน์  ดาศรี
 
1. นางสาวจิตโสภิณ   แสงจันดา
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ภูเวียนวงศ์
 
1. นางสาวนตชา  จันทะหงษ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.4 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวจิดาภา  บาลเพชร
 
1. นางสาวพิกุลศรี  ดิษฐเจริญ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงเยาวภา  วิเชียรซอย
 
1. นางสาวสุวจี  ภูหนองโอง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวดวงหทัย  อะสุชีวะ
 
1. นางลัดดาวัลย์  บุญเรือง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.67 ทอง 15 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวชลธาร   อุทรักษ์
2. นายธีรภัทร์  นาตรีชน
3. นายธีรภาพ  จุลลี
4. นายบัณฑูร   แช่มชื่น
5. นางสาวอภิสมัย   แสงบุตร
 
1. นายอักษร  ทองหล่อ
2. นายวรุตม์  ไชยสุข
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84 ทอง 38 โรงเรียนคำม่วง 1. นายนฤบดี  ชมจันทร์
2. นางสาวนิศรา  ราชดี
3. นางสาวมาลิณี  ทองสุข
4. นายยอดเพชร  นันวิสุ
5. นายอนุชิต  ก้อนดินจี่
 
1. นางวายุพิษย์  นาสงวน
2. นางชบาไพร  กรับทอง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง 4 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวชุรดา  กุลชร
2. นางสาววีรดา  เอกบุตร
 
1. นายเมธา   ภูผ่านแก้ว
2. Misszhaofen  huang
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 30 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวปภัสวรรณ  ประพรม
2. นางสาวอาทิตยา  ชนะอุดม
 
1. นางสาววริษา  การิโส
2. MissZheng  Beilei
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนบัวขาว 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ลักษณะสาย
2. เด็กชายรัชพล  ธนาปฏิ
 
1. นางสาวอุไรพรรณ  อุปนิ
2. นางสาวจันทิมา  บุญเพิ่ม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวกัญญาวีร์   โพธิ์สัย
2. นายสวิช  สิงห์โคตร
 
1. นางสาวอุไรพรรณ  อุปนิ
2. นางสาวอัจฉริยา  หนองห้าง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 62.3 ทองแดง 51 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวมัณฑนา  อัปปะมะโห
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  รองไชย
 
1. นายเมธา  ภูผ่านแก้ว
2. นางสาวอัจฉริยา  หนองห้าง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบัวขาว 1. นายพีรวิชญ์  ไวยวิรี
2. นางสาวศิรดา  จิตจักร์
 
1. นางสาวอุไรพรรณ  อุปนิ
2. นางสาวจิตตาภัทร์   บุญมี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.33 ทอง 13 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวชญาดา  จารุเดชาวัฒน์
2. นางสาวสริดา  บุตรโคตร
 
1. นายจักรี  ชมภูศรี
2. นางรัตนพร  ศรีขัดเค้า
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.66 ทอง 22 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวกันต์ธีร์  สีพันลำ
2. นางสาวชนันท์ญา   พลเยี่ยม
3. นางสาวชนิกานต์  รักพงษ์
4. นางสาวพิมพ์อุไร  กุลอาจศรี
5. นางสาวสุนัดดา  แรกชื่น
 
1. นายเมธา  ภูผ่านแก้ว
2. นางสาวกรวรรณ  ชุมชิต
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวชนนิกานต์  แสงพิศาล
2. นายณภัทรกร  ไชยสะอาด
3. นายนักรบ  พลอยวิเลิศ
4. นางสาวภัชราภรณ์  ยันตะบุตร
5. นางสาวภิญดา  มะโนขันธ์
 
1. นางสาวอุไรพรรณ  อุปนิ
2. นางลัดดาวัลย์  บุญเรือง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 36 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพรรณภา  สุขสมชีพ
 
1. นางสาววริษา  การิโส
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 54.33 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบัวขาว 1. นายปณิธิ  เหลาพร
 
1. นางสาวอุไรพรรณ  อุปนิ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.72 ทอง 16 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวฉัตรพร  นาสงวน
2. นายรุ่งสุริยา  แก้วคชสาร
 
1. นายจักรี  ชมภูศรี
2. นางรัตนพร  ศรีขัดเค้า
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73.75 เงิน 52 โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวบุญยานุช  ยุระตา
 
1. นางรัตนพร  ศรีขัดเค้า
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.05 ทอง 41 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. นายณัฐชนน  ตัวงาม
2. นายภาณุพงษ์  ลีโคกกลาง
3. นางสาวรุ่งทิวา  วิเชียรไชย
4. นายวุฒิชัย  ดีสม
5. นายสิทธิพร  น้อยหลุบเลา
6. นางสาวอมรวรรณ  ศิริเกษ
 
1. นายธวัชชัย  มูลเหลา
2. นายไพรัช  ศรีซ้ง
3. นางสาววรัญญา   ทินโน
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 79.2 เงิน 35 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นางสาวกัลยารัตน์  เรีบงแก้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  กาญปัญญา
3. นายนัณธวุฒิ  มั่นมี
4. นางสาวนันทพร  ผิวดำนิล
5. นายปริญญา  เหล่านายอ
6. นายรัฐธรรมนูญ  พิกุลทอง
7. นายวัฒนพงษ์  คะโยธา
8. นายวัยวุฒิ  บุษบง
9. นายอภิรัตน์  กุลซื่อ
10. นางสาวอินทิรา  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นายกมล  ละอองคำ
2. นางสาวอารยา  ชาญกล้า
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาศิริ  เลาะไธสง
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันลาวงศ์
3. เด็กหญิงนิชา  ฝาระกรรณ
4. เด็กชายปราโมทย์  เหมกุล
5. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  กั้ววิจง
 
1. นายประสิทธิ์  ไชยกาล
2. นางนิตยา  คันธิยงค์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 46 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวรัชนี  ศรีบ้านโพน
2. นายรัฐนันท์  สุนทะศักดิ์
3. นางสาวสุมิตรา  อุตเสนา
4. นายอภิวัฒน์  มาตรเลี่ยม
5. นายเศรษฐสิน  ศรีแก้ว
 
1. นางนิตยา  คันธิยงค์
2. นางสุกัญญา  กัญญสกุล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.6 ทอง 32 โรงเรียนบัวขาว 1. นางสาวชลลัดดา  จิตสวา
2. นางสาวปรีญาพร  พลเพิ่ม
3. นางสาวอนามิกา  ตั้งดำรงค์วัฒน์
 
1. นางอมรา  ภูมิสายดร
2. นางกัญณภัทร  แสนพวง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนคำม่วง 1. นายจักรกฤษณ์  นาคำจันทร์
2. นางสาวสุธารา  สาระวัน
3. นางสาวอุไลลักษณ์  โพคะวัฒน์
 
1. นายถวิล  ดลอารมณ์
2. นางเกษรินทร์  ดลอารมณ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัชยา  โป๊ะตะคาร
2. นางสาวสิรินา  แมนเลย์
3. นางสาวอนัญญา  สีดา
 
1. นางสาวฉัตรชนก  ถวิล
2. นางสุพิษา  มีตา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94.1 ทอง 5 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  ภารประดิษฐ์
2. นางสาวศิวนาถ  กิจชำนิ
3. นางสาวเจริญขวัญ  ประสาร
 
1. นายตรรกยะ  จันทะยุทธ
2. นางสาวมณีรัตน์  สิงหาวาสน์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 53 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  วรสาร
2. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  คำจันทร์
 
1. นางนิภาภรณ์  วรสาร
2. นางปนัดดา  บัวอาจ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 44 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายยศวัฒน์  ด่านขุนทด
2. เด็กชายวาทิต  คำภักดี
 
1. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
2. นางชาลินี  สังข์วิเศษ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ชาติสุข
2. เด็กชายอภิวิชญ์  มีภู่เพ็ง
 
1. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
2. นางชาลินี  สังข์วิเศษ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1. นางสาวอนงค์พร  เครือศรี
2. นางสาวอัจชราพรรณ  รจนา
 
1. นายไชยวัฒน์  เพ็ญธิสาร
2. นายวรวิทย์  ศรีสร้อย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 43 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายคณพศ   รอดเพ็ชร
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  แสนตรี
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
2. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายพชรพล   โคตะวินนท์
2. นายเทวฤทธิ์   จันทรศร
 
1. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
2. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวธิดาพร   คำเวียง
2. นางสาวยุพาพร  โคตรกุดสิม
 
1. นายวิรัตน์  บุษบงค์
2. นางศิริวรรณ  มีสารพันธ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวนพัสร  ชาลีวาล
2. นางสาวสุภัทรา  โกการัตน์
 
1. นางสาวพัชรี  ศรีแนน
2. นายวิสันต์  พยุงวงษ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.4 ทอง 15 โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กชายนิวัฒน์  เทือกภูเขียว
2. เด็กชายภูวนาท  มาตสะอาด
 
1. นายเทวัญ  ภูพานทอง
2. นายวทัญญู  หอมหวล
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง 58 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวนุชพร  สันดุสิต
2. นางสาวปนัดดา   คำถวิล
 
1. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
2. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายประพันธ์พงษ์   เนื่องโคตะ
2. นายอภิสิทธิ์   ศรีวิพันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
2. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 54 โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นายรินนภา  สดไธสง
2. เด็กหญิงวรัญญา  เขจรไชย
3. เด็กหญิงอธิตา  เพ็งสูงเนิน
 
1. นายเทวัญ  ภูพานทอง
2. นางสาวธัชมาภรณ์  พรมดี
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 52 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นายวุฒิพร  ศรีหาพล
2. นางสาวศิวรักษ์  โพธิ์สีลา
3. นางสาวสุดาพร  ทองบาน
 
1. นางสาวณัฐพร  บุญเทพ
2. นายทวีชัย   จรัสแสง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นายธโนดม  งามประเสริฐ
2. นายพลพรรธน์  ระดาขันธุ์
 
1. นายศุภวิชญ์  วรสาร
2. นายศักดิ์วิพัฒน์  พลดงนอก
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกังวาลไพร  ชัยนัด
2. เด็กชายธีรวัฒน์  วิยะวรรณ์
3. เด็กชายพัฒนพล  คู่กระสังข์
 
1. นายอนุพันธ์  เขตบุญพร้อม
2. นางสาวนลินรัตน์  ครทน
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75.2 เงิน 34 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายกฤณรงค์  แจ่มประเสริฐ
2. นายทรงเกียรติ  ดวงบุญชู
3. นายเสกสรรค์  คนใจบุญ
 
1. นายศรีนคร  อิ่มบุญตา
2. นายอนุพันธ์  เขตบุญพร้อม
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงเพรียวพันธ์   นวลบัตร
2. เด็กชายโกเมศ  พุ่มศรี
 
1. นางนางคิณธนา  พุ่มศรี
2. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายกฤตยชญ์   ศรีเดช
2. นายฑีฆายุ   แก้วสูงเนิน
3. นายเมธา   วรพันธ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นางหฤทัย  นวลบัตร
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายนิติภูมิ  ตะระแจ่ม
2. เด็กชายภูวนาท  เปลือยหนองแข้
3. เด็กชายอชิรวิทย์  ศรีฤทธิ์
 
1. นางสาวนลินรัตน์  ครทน
2. นายกิตติภัค  ไพศาล
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายปุณยวัฒน์  เจริญท้าว
2. นายศุภกร   ทิพย์สิงห์
3. นายหัสวรรษ   อัคติ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. เด็กชายสุธินันท์  พิกุลทอง
2. เด็กชายเอกรัตน์  เชื้อคำฮด
3. เด็กชายโชคชัย  ปิ่นขจร
 
1. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์
2. นายวัชรพล  วรสาร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. นายทศพร  กาญปัญญา
2. นายทศรักษ์  บุญสิงห์
3. นายภัทรพล  ไชยมัชฌิม
 
1. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์
2. นายวัชรพล  วรสาร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 50 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิตารัตน์  เครื่องคำ
2. เด็กหญิงนรินดา  เพ็งวัน
3. เด็กหญิงวิยะดา  ศรีปัญญา
 
1. นางสุกัญญา  หาศิริ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 36 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1. นายธวัฒน์ชัย  ใจศิริ
2. นางสาวปภัสร  ปรุงเรณู
3. นางสาวพวงรัตน์  ปรุงเรณู
 
1. นางสุกัญญา  หาศิริ
2. นางมะลิวรรณ์  เครือศรี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 53 โรงเรียนคำม่วง 1. นายฐิติพงษ์  ภูจันหา
2. นายณัฐภาส  ศรีไชยา
3. นางสาวนาตยา  ตรงสาหัส
4. เด็กหญิงปริฉัตร   คารภูมี
5. นายวิรพล  แสงบุตร
6. เด็กหญิงอมลวรรณ  บุญชิต
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  สัตตะ
2. นางเสาวภา  ไมยะปัน
3. นางประเทือง  ปาระภา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ประวันนวล
2. นางสาวฐิติมา  แสวงผล
3. นางสาวพรทิพย์  เตรียมกรม
4. เด็กหญิงวรกัญญา  ภูนาแร่
5. นางสาวสาวิกา  ไชยอุดม
6. นายเกียรติศักดิ์  ชัชวาล
 
1. นางรวิวรรณ  คุ้มนายอ
2. นางบุญเรือน  พูลพิพัฒน์
3. นางสมพร  สิงหศิริ
 
153 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 46 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 1. นางสาวชนัญญา  น้อยนาจารย์
2. นายสหรัฐ  ศรีส่วย
3. นางสาวสุนิสา  อ่อนน้ำคำ
 
1. นายอภิวัฒน์  ร่วมใจ
2. นางสาวณัฐพัชร์  หลั่งน้ำสังข์
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 43 โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฏ์พัฒนา 1. นางสาวกานต์ธีรา  เหล่าหว้าน
2. นางสาวขวัญรฎา  นิลคำ
3. นางสาวบุษบา  สืบสุ่ม
 
1. นายเข็มเรียน  รังหอม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  วารีบ่อ
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  เรืองนุช
3. เด็กหญิงแวววรรณ  ศรีสุโพธิ์
 
1. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
2. นางปรุงจิตร  แสบงบาล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวทานตะวัน  ไวแสน
2. นายภูวนัตถ์  นาคประดิษฐ์
3. นางสาวเจนจิรา  กั้วพิสมัย
 
1. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
2. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
157 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  สีลาพัฒน์
2. เด็กหญิงบังอร  ภักดี
3. เด็กหญิงสกุณา  ปัดนาถา
 
1. นายอภิวัฒน์  ร่วมใจ
2. นางสาวณัฐพัชร์  หลั่งน้ำสังข์
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวจิราวรรณ  สกุลโพน
2. นางสาวตติยา  ยอแสง
3. นางสาวสุทธิดา  อรุณศิลป์
 
1. นางคเณศ  นนทารักษ์
2. นางสาวโสทิน  สุธรรม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 30 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนุช  ผาลิผล
2. เด็กหญิงวรกาญจน์  จำเริญพัฒน์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สมร
 
1. นางรุ่งอรุณ  ฤาชัยราม
2. นางสาวมันทนา  อุดรบูรณ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.4 ทอง 9 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. นางสาวศิริวิมล   โกษีย์
2. นางสาวสุพัตรา  มณีมูล
3. นางสาวสุวิริยา  เวินชุม
 
1. นางรุ่งอรุณ  ฤาชัยราม
2. นางสาวมันทนา  อุดรบูรณ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 51 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงทายบรา  อ่อนบัวขาว
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ภารวิชัย
3. นางสาวเอมิลี่  คอพเพอลาร์
 
1. นางอัญวิษา  มุละนันทน์
2. นางรุ่งอรุณ  ฤาชัยราม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 74 เงิน 48 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  แก้วสีนวน
2. นางสาวลัดดา  ศรีซ้ง
3. นายอังคาร  ภารวิชัย
 
1. นางรุ่งอรุณ  ฤาชัยราม
2. นางอัญวิษา  มุละนันทน์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 23 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เฉลิมพาล
2. เด็กหญิงอรัญญา  ปรุงกระโทก
3. เด็กหญิงอัญชลี  พรมรัตน์
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นายพิทักษ์  โคตะวินนท์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง 15 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวภัทรพร  คาคำลอง
2. นางสาววนิดา  อักษร
3. นางสาวเจนจิรา  สีลาพัฒ
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นายพิทักษ์  โคตะวินนท์
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กหญิงอันธิกา  นันทะวงษ์
 
1. นางสาวปริศนา  ปัตถารัตน์
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 24 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวกัลยา  วิเศษโวหาร
2. เด็กหญิงวิภัสรา  ปะสังคะเต
3. เด็กหญิงสิริวิมล  บุ่งทวย
 
1. นางธนาภรณ์  อุทัยแสง
2. นางรัชฎา  โภควิบูลย์
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. นางสาววิภาพร  อุดมพันธ์
2. นางสาวสุภาวรรณ  มั่นกุง
3. นางสาวสุภิญญา  แสงวงศ์
 
1. นายรณชัย  นาทองบ่อ
2. นางสาวพรรณกร  ธีรสุจิ
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 1. นางสาวพรรวรา  หลักคำ
 
1. นางบุญรัตน์  จันทยุทธ์
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวรพล  ศรีสุมาตย์
 
1. นางวิไล  ไชยช่วย
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายนรินทร์  อัฐนาค
 
1. นางธนาภรณ์  อุทัยแสง
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายทยากร  ใจหมั่น
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  โชติรื่น
 
1. นายสุนทร  ประทุมชาติ
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 1. เด็กชายธนากร  แสนนาราษฎร์
 
1. นางสาวปิยภรณ์  ครองสนั่น
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นายปิลันทน์  สะตะ
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายพรสุพพัด  วันชา
 
1. นายเสกสรร  ศรีโยธี
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 19 โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ 1. เด็กชายสามารถ  ผ่องสง่า
2. เด็กชายอนุชา  ยะพลหา
 
1. นางสาวปิยภรณ์  ครองสนั่น
2. นางสาวศิรัญญา  คำหงษ์ษา
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนคำม่วง 1. นายปวรุตม์  บุตรวัง
 
1. นายณัฏฐวี  เนมิน
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  ธรรมไข
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  กลุ่มศรี
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  ศรีคิรินทร์
 
1. นายธนพล  ผลชารี
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92.25 ทอง 7 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  หงษ์จำนงค์
 
1. นางสาวกัญญลักษณ์  กลุ่มศรี
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 33 โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายกุมภาพล  ศรีแนน
 
1. นายณัฏฐวี  เนมิน
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.36 ทอง 12 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายหนึ่งศรัณย์  ปรึกไธสง
 
1. นายธนพล  ผลชารี
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายชัยภัทร  วันทุมมา
 
1. นายธนพล  ผลชารี
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคำม่วง 1. นายพลาธิป  กาละนาด
 
1. นายณัฏฐวี  เนมิน