สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 60 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอลิสา  อังกาบ
 
1. นายสมบูรณ์  อุดมวินิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวศิริกัลยา  นาสมใจ
 
1. นายธนบูรณ์  อินอุ่นโชติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 48.7 เข้าร่วม 60 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวารุณี  อรัญมิตร
 
1. นางบัวบาน  แสงพระจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 42.9 เข้าร่วม 46 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวเกศรินทร์  ทองที
 
1. นางกชมน  พลขยัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 25 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายเทพทอง  พันธุ์ศิริ
 
1. นายกิตติกวิน  โชติฉันท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 36 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวกุลณัฐ  ภูสมพงษ์
 
1. นายคีตาภัทร  อิ่มมนตรี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73.3 เงิน 51 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยมาลา
 
1. นายศิลปพัทธ์  แก้วมงคุณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 12 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาววันวิสา  เจริญราษฏร์
 
1. นางพิมพ์ลภัส  มณีพันธุ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 53 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเอมิกา  ภูกงลี
 
1. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 35.7 เข้าร่วม 57 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาวรินทร์  ภูธาตุ
 
1. นางคำฟ้า  นาสมบูรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 70 เงิน 40 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ธงหาญ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จุมพลขันธ์
 
1. นางน้ำเพชร  โพนนาค
2. นางยุวดี  จันทะรัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67.49 ทองแดง 61 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายวรินทร  โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงอาภัสรา  โพธิ์ศรีราช
 
1. นางรุ่งนภา  ขูรูรักษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72.32 เงิน 52 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวสุวิษา  ภูจักรเพชร
 
1. นางรุ่งนภา  ขูรูรักษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 40 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนริศรา  ภูชมศรี
 
1. นางวิริยาภรณ์  มูลรัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 50 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวญาณิศา  วงชารี
 
1. นายวสันต์  ภูคงคา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61.7 ทองแดง 46 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทอฝัน  แสงศรี
2. เด็กหญิงนิศาชล  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงนิสรา  พางาม
 
1. นายจาตุรนต์  ฟ้ารี
2. นางพัตวรรณ  มูลเอก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 57 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวนงนุช  นิตยาชิต
2. นางสาวพิยดา  พลตื้อ
3. นางสาวสิริยากร  อาจยางคำ
 
1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
2. นางสาวพัชนีย์  ไชยทองยศ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุตินันท์  หอมอ่อน
2. เด็กหญิงปริญญา  สีเกาะ
3. เด็กชายปิยะพงษ์  คงสมบัติ
 
1. นางเดือนฉาย  จงสมชัย
2. นายภานุวัฒน์  พรมโท
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ภูเด่นแก่ง
2. นางสาวทิวาพร  บรรดิษฐ์
3. นางสาวพัฒนพร  จันทร์สมุด
 
1. นายสถาพร  คำพะวงค์
2. นางวาสนา  เหล่าสพาน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร  พลโคกก่อง
2. เด็กชายสุขุมพัฒน์  สง่าทรัพย์
 
1. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
2. นางสาวสุพัตรา  คำหงษา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 50 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  ประโสทะนัง
2. นายจิรายุทธ  ภูกองนาค
 
1. นางกฤติมา  วงษ์อนันท์
2. นางสาวสุพัตรา  คำหงษา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 59 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรีสุขขา
 
1. นางสาวศรัญญา  ราชาสุข
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 37 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวอิสรีย์  ดงขันตี
 
1. นายลิขิต  พันโยศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80.19 ทอง 35 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมสะอาด
2. เด็กหญิงวีระพร  แสวงวงค์
 
1. นายมงคล  สายแวว
2. นางอรุณี  เชื้อสุภา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82.73 ทอง 25 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวปรินทร์ทิพย์  ภูลมเขา
 
1. นางสุพัตรา  ภูหงษ์สูง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติพร  ภูชมศรี
 
1. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96.5 ทอง 9 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวเกวลิน  สินทรม
 
1. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายพลวัตร  ดอกพิกุล
 
1. นางกนกอร  ภูนาสูง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 43 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรขจี  พลตื้อ
2. นางสาวปภัสสร  ภูกองไชย์
3. เด็กหญิงพัชรพร  ภูผาหลวง
 
1. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
2. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 13.48 เข้าร่วม 39 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายธารกร  แก้วสุระ
2. นางสาวหฤทัย  แก้วสีหา
3. นางสาวเฟื่องลดา  จันทร์ทำ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ต่อมกระโทก
2. นางอัจฉรา  พันโยศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 59 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรภา  จำปาบุรี
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  ทิมแดง
3. เด็กหญิงสุรารักษ์   ไชยกุล
 
1. นางสาวฐาปณี  พัฒนสาร
2. นางทิพาพร   นาแถมเงิน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน 12 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวปภาวรินทร์  ภูลายยาว
2. นายศราวุธ  ภูลายยาว
3. นางสาวสุดารัตน์  ภูธาตุเพ็ชร
 
1. นางประภัสศรี  ภิรมย์
2. นางบุษวรรณ  บุญแนน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 56 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาพร  ราชนาวี
2. เด็กหญิงวรกมล  สิงหาราม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ลือเรื่อง
 
1. ว่าที่ร้อยเอกพานิช  แสงเทพ
2. นางสาวปาหนัน  ภารภิรมย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 60 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายกฤตยศญ์  ภูมิช่วง
2. นางสาวชลธิชา  นาคีทอง
3. นางสาวนุชนัท  สารอุดม
 
1. นางสาวจินตนา  ภูยอดตา
2. นางประภัสศรี  ภิรมย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.7 เงิน 54 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  พิมพ์ภูธร
2. เด็กหญิงสิริพิชชา  กุมภวงค์
3. เด็กหญิงอินทิรา  เทพสิงห์
 
1. นางราตรี  ธรรมโหร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.9 เงิน 48 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวศิริยากร  ดีรักษา
2. นางสาวสัณห์ฤทัย  คนสูง
3. นางสาวอลิศา  สอนคำหาร
 
1. นายอนุราช  ภูเยี่ยมจิตร
2. นางสาวณัฏฐ์ชุดาธร  กินะรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายคมกฤษ  ธนูเสริม
2. เด็กชายจิรวงค์  วิเชียรพงค์
 
1. นางสาวอนงค์  บุตรวงค์
2. นายเทวินทร์  เวฬุวนารักษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 13 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวบุษบง  ผจงศิลป์
2. นายพิชิตชัย  ภูนบผา
 
1. นางนฤมล  เรืองไธสงค์
2. นางสาวณัฐกานต์  ต่อมกระโทก
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69.42 ทองแดง 40 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายศักดฺิ์สิทธิ์  ทองสลับ
2. เด็กชายศาสตร์ตรา  คำประชม
 
1. นายเทวินทร์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวอนงค์  บุตรวงค์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.15 เงิน 37 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายวรวุธ  คำอาจ
2. เด็กชายวิษณุกร  วรรณจักร์
 
1. นายเทวินทร์  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวอนงค์  บุตรวงค์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 56 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายธนิน  วัฒโน
2. นายมรรควัตร  แก้วมงคุณ
3. นางสาวศกลรัตน์  สังข์ขาว
 
1. นายรัชฎา  ปัททุม
2. นายทนงศักดิ์  อำไพ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏยา  ภูหัวไร่
2. เด็กหญิงยูคาริ  ภูลายสี
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พาภิรมย์
4. เด็กหญิงวราพร  ปาระเคน
5. เด็กหญิงอคิรา  ทองโม้
 
1. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ
2. นางสาววลีพร  ศีลสมบูรณ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 61 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  ภูขมัง
2. นางสาวปลายฟ้า  ทับธานี
3. นางสาวมนัสนันท์  สีสัน
4. นางสาวลลิตา  ภูเด่นแก่ง
5. นางสาวเกษสุดา  อาจดวงดี
 
1. นายสุทธิรักษ์  ประจงกุล
2. นางสุภาภรณ์  โคตะรุชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 56 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทิมา
2. เด็กหญิงทิพย์จุฑา  รัตนพล
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ท้าวจันทรา
4. เด็กหญิงอารยา  โยธะคง
5. เด็กหญิงอารียา  โยธะคง
 
1. นางวิภาวี  พลตื้อ
2. นางเบญจมาศ  เรืองชาญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 47 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวจันทิมา  แสนเสนาะ
2. นางสาวจิรภา  พลรักษา
3. นางสาวรุจิรา  ภูนารี
4. นางสาววันวิษา  สีทะลัง
5. นางสาวหทัยพันธน์  เหลืองดอกไม้
 
1. นายกิจพัฒน์  อุ่นเรือน
2. นางจารุวรรณ  ปัททุม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยกุมาร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วงภักดี
3. เด็กหญิงวาสนา  จำปาศักดิ์
4. เด็กหญิงวิรมล  แดนตะโคตร
5. เด็กชายอิศวะ  สิงสุธรรม
 
1. นางสาววรินทร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายรณยุทธ์  จำปาหาร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายคณิศร  วงษ์โต
2. นายนิภัทร์  วงศ์กาฬสินธุ์
3. นางสาวประภัสสร  ทองพิลา
4. นางสาววรรณิสา  ภูพันนา
5. นายสุครินทร์  ศุภวิเศษ
 
1. นายสุภชัย  บุตรวงษ์
2. นางสาวสุกัญญา  สีหาโภชน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 54 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปฐมพร  นามแสง
 
1. นางสาวนวลอนงค์  ภูธรมิตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 49 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายวชิระ  ภูพวก
 
1. นายไกรวิทย์  ไชยวรรณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง 19 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายจักริน  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ภูพานเพชร
 
1. นางจารุวรรณ  ปัททุม
2. นางเพ็ญนภา  พันธุ์ทุม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวพีรดา  เสนาธง
2. นายภานุวัฒน์  พระเคนจิตร
 
1. นางสาวลัดดา  นาสมบัติ
2. นายสุรชาติ  ดวงประทุม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.5 ทอง 45 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวจีรนันท์  เสถียรเขต
2. เด็กหญิงชญาดา  เหล็กดีเศษ
3. นางสาวชญาภรณ์  ภูวิเศษ
4. เด็กหญิงณรินธร  ปาปะขำ
5. เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีสังข์
6. นางสาวนันธิตา  พิศภิรมย์
7. เด็กหญิงพัชราพร  กุลชะโมริน
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พันเทศ
9. เด็กหญิงวราพร  เมืองนิล
10. นางสาวแพรวมณี  ศรีสุดชา
 
1. นางกชกร  ได้เกียรติ
2. นางกัญชฎา  ภูหานาม
3. นายนรินทร์  พุดลา
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77 เงิน 35 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 1. นายกิจติชัย  พละเดช
2. นางสาวจินตนา  อินทร
3. นางสาวณัฐนันท์  อกกา
4. นางสาวมะปราง  โชติวิเชียร
5. นางสาววราพร  อินทร์เขียว
6. นางสาววาสนา  ลาโพธิ
7. นางสาวสุกัญญา  จำปาบุรี
8. นางสาวสุดารัตน์  เจนทาง
9. นางสาวอริสรา  แก้วพรม
10. นางสาวเรวดี  เนินชิโก
 
1. นางจิราภรณ์  แจ่มปรีชา
2. นายอธิกรณ์  หันไชยเนาว์
3. นายพงษ์ศักดิ์  บุตรพรม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.2 ทอง 25 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  รองทอง
2. นายกฤษดา  สิมารัตน์
3. เด็กชายคมชาญ  แสนคำศรี
4. นายนนทวัฒน์  สิงห์ศรี
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสนกุล
6. เด็กชายพัชรพงศ์  คำฮด
7. เด็กหญิงวรรณรดา  ขหมวดทรัพย์
 
1. นางสาวนิตยา  นากองศรี
2. นายนัทพงษ์  ตระการ
3. นายณัฐพงศ์  อัศวภูมิ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายคณาธิป  พิเศษ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญหล้า
 
1. นายทินกร  แก้วกัลยา
2. นางสาวกุสุมา  บุญคำ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  พลดง
2. นางสาวพิมผกา  ภูเหมือนบุตร
 
1. นายวิชิต  เหล่าสพาน
2. นางสาวกุสุมา  บุญคำ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 35 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ภูครองหิน
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง 9 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์  เดชะวงค์
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 57 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายภานุสรณ์  นาไชยราญ
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 29 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นายนันทวัช  เหมกุล
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 29 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีหานาม
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 52 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  สายแสน
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 48 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  พลตื้อ
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวมลวิภา  นามศิริ
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 24 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  บุตรวงศ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  เกษรสมบัติ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ได้เกียรติ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 17 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  ธรรมทินนา
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวนัชชา  นิตยาสิทธิ์
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 37 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. เด็กชายคณาธิป  แถวพันธุ์
2. เด็กชายรัตภูมิ  แก่นโพธิ์ศรี
3. เด็กชายวรเทพ  จำปานิล
 
1. นายทวี  พรมมา
2. นายอุทัย  น้อยตาแสง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 56 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นายธนโชติ  ชาติมนตรี
2. นายอนุวัฒน์  ศรีสุมาตย์
3. นายอาทิตย์  ชาติมนตรี
 
1. นายอุทัย  น้อยตาแสง
2. นายทวี  พรมมา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78.25 เงิน 47 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกร  ภูบรรทัด
2. นางสาวปนัดดา  ภูห้องใส
3. เด็กชายอัครวิทย์  พันธผล
4. เด็กชายอิศรา  ภูครองทุ่ง
5. นายเอกรินทร์  ภูผานี
6. นางสาวแพรวพลอย  หมื่นศรี
 
1. นายสุริยา  ศุภวิเศษ
2. นายวิทยา  ภูครองหิน
3. นายสุภชัย  บุตรวงษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 40 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุนทรเทวิน
2. นายพชรพล  พิลานนท์
3. นายพัทธนันท์  เรืองชาญ
4. นายศราวุฒิ  สุนทรเทวิน
5. นายสุริยา  อังคนา
6. นางสาวเกศกนก  ผิวจินดา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
2. นายสถิรวัฒน์  ไชยศรีหา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง 10 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ปัจมนตรี
 
1. นายสราวุฒิ  บุตตะพล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 11 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีนาค
 
1. นายกฤษณา  ศรีบัวระบาล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 8 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  รึงลื่น
 
1. นายเดชชาติ  เฉวียงวาส
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 49 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวอักษรสวรรค์  ศรีลาพัฒน์
 
1. นางดวงจันทร์  คลังแสง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 44 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย  พละสาร
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 58 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายธีรวัฒน์  ปัตเตย์
 
1. นายศราวุฒิ  พุทธตรีชน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 43 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณพร  นาสีเคน
 
1. นางสุชาดา  ดีวันรอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.66 เงิน 55 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. นางสาววรรณวิศา  ศรีไตรลืม
 
1. นายสถิตย์  ศรีบัวระบาล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง 15 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายเจษฎายุทธ  สามารถ
 
1. นางสุชาดา  ดีวันรอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง 31 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นายศาตร์ตราวุฒิ  น้อยตำแย
 
1. นางสาวนริศรา  ปฏิการ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 57 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนาตาลี  โอคอนเนอร์
 
1. นายเชิดเกียรติ  แก้วพวง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 59 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวผกาวดี  กลางบุญเรือง
 
1. นางสาวรวิพร  ไชยคำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 12 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  บุญมาศ
 
1. นายศุภชัย  สุทธิประภา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 49 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายธีระวัฒน์  แก้วบุญมา
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 44 โรงเรียนเพชรผ่องพันธุ์วิทยา 1. เด็กหญิงณุตตรา  ชนะบูรณ์
 
1. นายเดชชาติ  เฉวียงวาส
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง 27 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  ทะสา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง 37 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. เด็กหญิงกฤติยา  เทียนทอง
2. เด็กหญิงจิรภัทร  แสนสำอางค์
3. เด็กหญิงชไมพร  ภูตลาดขาม
4. เด็กชายณัฐนนท์  สดงศรี
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  น้อยตำแย
6. เด็กหญิงนรินทิพย์  เสวิสิทธิ์
7. เด็กชายพีระภัทร  ปานนพภา
8. เด็กหญิงยลดา  ภูสุดสูง
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ภูสีนาค
10. เด็กชายอานนท์  ภูยาฟ้า
11. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ภูนาแร่
12. เด็กหญิงแขลดา  จรทะผา
 
1. นายสุริยา  ศุภวิเศษ
2. นายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์
3. นางอมรรัตน์  ภูจอมจิตร
4. นายธนกฤต  บุญเรือง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิฎฐา  นามสง่า
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชูตากแดด
3. เด็กหญิงจรินทร์ทิพ  วรขัน
4. เด็กชายจักรพงษ์  อาจดวงดี
5. เด็กชายจิรัฏฐ์  ชื่นนิรันดร์
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เสาใบ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังอุตตัง
8. เด็กชายธนชพล  อ้วยมะเดื่อ
9. นายธนภัทร  คงแสนคำ
10. เด็กชายธนาธิป  จินดามนต์
11. เด็กหญิงธัญชนก  สีแก้วน้ำใส
12. เด็กหญิงธันยนันท์  ฉันทาพงษ์ภิรม
13. เด็กหญิงนริศรา  ปรีข่พันธ์
14. เด็กหญิงนิศาชล  แสงปัญญา
15. เด็กหญิงนีรญา  พุ่มพวง
16. เด็กหญิงนีรนุช  พุ่มพวง
17. เด็กชายบรรณรักษ์  ชารีรักษ์
18. เด็กหญิงปริชญา  บุญชัยโย
19. เด็กหญิงปรียาภัทร  เคนานัน
20. เด็กหญิงปิยมาศ  เติมภักดี
21. นายปิยวัฒน์  คำแสง
22. นายพลกฤต  ภูงามดาว
23. เด็กหญิงพัชรี  โสภาที
24. เด็กหญิงภัทรพร  นาชัย
25. เด็กหญิงภัทรพร  รัตนพร
26. เด็กหญิงภัทรียา  สนธิรัตนชัย
27. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ภูชะหาร
28. เด็กหญิงวรัญญา  ทองพิลา
29. เด็กหญิงศศิธร  บัวทอง
30. เด็กหญิงศิริวัลย์  พันธ์สิริ
31. เด็กหญิงสุวนา  ภูศรี
32. เด็กหญิงสโรชา  มุ้ยขาล
33. เด็กหญิงอรวรรณ  ภูครองทุ่ง
34. เด็กหญิงอาภัสรา  ภูบรรทัด
35. เด็กหญิงเกตศิณี  สารรักษ์
36. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พรมหลวง
37. นายเดชฤทธิ์  ภูจำปา
38. เด็กหญิงเนาวเรศ  ภูงามเชิง
39. เด็กหญิงเปรมสุดา  ศรีกุตา
40. เด็กหญิงโสภิตนภา  ภูแล่นกลับ
 
1. นายเชิดเกียรติ  แก้วพวง
2. นายวิทยา  ภูครองหิน
3. นายสุภชัย  บุตรวงษ์
4. นางรุ่งนภา  ขูรูรักษ์
5. นางกชกร  ได้เกียรติ
6. นายทวี  จุปัดมัดถา
7. นางบรรดล  ภูบานเช้า
8. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 12 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูสีน้ำ
2. นายคิรากร  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงณิชารีย์  บุรณะ
4. เด็กชายธนากุล  ภูสมพงษ์
5. เด็กชายภวัต  ไชยเยศ
6. เด็กหญิงวริยา  พงษ์ชะเกาะ
7. นางสาวอมรรัตน์  จันทะเรือง
8. เด็กชายอรรถพร  เมืองมา
 
1. นางดวงจันทร์  คลังแสง
2. นางสาวไพจิตร  บุดดา
3. นายอัครเดช  จงสมชัย
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง 23 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายจิรวัฒน์  ญาณสว่าง
2. นางสาวจิรัชยา  แทนน้อย
3. นางสาวจุฑาพร  บุญขันธ์
4. นายทินกร  ภูมิโคก
5. นางสาวนิรวรรณ  ชัยรพ
6. นายปฐมพงษ์  ภูหงษ์แก้ว
7. นางสาวภัทราวดี  พรสมบัติ
8. นายรัชชานนท์  อัศวภุูมิ
9. นายวสันต์  ดอนกระสินธ์
10. นางสาวอาลีญา  ภูวิโคตร
 
1. นางดวงจันทร์  คลังแสง
2. นางสาวไพจิตร  บุดดา
3. นายอัครเดช  จงสมชัย
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.6 เงิน 25 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจรินยา  ภูธาตุเพชร
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  กุลชะโมรินทร์
3. เด็กหญิงมนัสวี  หัสดี
4. เด็กชายลิขิต  เหล่าไชยยงค์
5. เด็กหญิงสุนีรัตน์  ภูทองทิพย์
6. เด็กหญิงอรปรียา  ทองกอง
 
1. นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธิ์
2. นางสาวยุภาวดี  คำพิสมัย
3. นางพัตวรรณ  มูลเอก
4. นางสาวอรวรรณ  พรรณขาม
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 54 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปุณะตุง
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ธงสันเทียะ
3. เด็กหญิงธิตยา  โคตะมี
4. เด็กหญิงนิภาพร  วิชาชัย
5. เด็กหญิงปานระพี  บุญสิทธิ์
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญเรือง
7. เด็กหญิงภัทราวดี  อนุสนธิ์
8. เด็กหญิงวัชรินทร์  ชาคำฤทธิ์
9. เด็กหญิงศศิธร  ชนะบูรณ์
10. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีชะตา
11. เด็กหญิงอภิรดี  พาภิรมย์
12. นางสาวอารยา  นาสมปอง
 
1. นายสาโรช  จันทรบุตร
2. นางภัทรียา  ภูพุทธา
3. นางทัศนีย์  อาจอำนวย
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 46 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกรรภิรมย์  พิลา
2. นายกฤษดา  ดีบุดศรี
3. นางสาวกาญจนาพร  พนาวาส
4. นายจิรวัฒน์  บุตรกุล
5. นายชยาวุธ  ศรีขาว
6. นางสาวนริศราพร  นุพพล
7. นายพรหมมินทร์  เพชรคง
8. นายภาณุวัตร  ดีบุดศรี
9. นางสาวมณันยา  จรทะผา
10. นางสาววนิดา  อุ่นทรพันธ์
11. นายวีรวัฒน์  บุญประเสริฐ
12. นางสาวศิริพร  จันทร์ซ้าย
13. นางสาวศิริภาภรณ์  คำแหงพล
14. นางสาวสิฬาภรณ์  ธรรมกิจ
15. นางสาวอารยา  หมันกำจัด
 
1. นางสุกัลยา  ดีบุดศรี
2. นางสาวศุภาพิชญ์  ชินฤทธิ์
3. นางสาวจารุณี  ภูอาศัย
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 65.5 ทองแดง 50 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายนนทวัฒน์  หาวะบุตร
2. นายนัฐพล  ศรีนาแก
3. นายพิชเยศ  เนื่องมัจฉา
4. นายพิตตินันท์  นาวิเศษ
5. นายพีรพัฒน์  ไชยศรีหา
 
1. นางภัศราภรณ์  พุทธตรีชน
2. นางจันทิพย์  บัวเรียน
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81 ทอง 40 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ลัดดา  ภูพันนา
 
1. นางพวงผกา  พรมราช
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 59 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุธิดา  เพราะขุนทด
 
1. นางสมจิตร  ทองจันทร์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง 35 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นางสาวสุวรรณา  เนียมสูงเนิน
 
1. นางพวงผกา  พรมราช
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายเริงฤทธิ์  นาคสุวรรณ
 
1. นางกฤติกา  ศรียงค์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายณัฐพล  ภูโคกค้อย
 
1. นางอาภรณ์  บุญชำนาญ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.66 เงิน 51 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุไรพร  ภูเขม่า
2. เด็กหญิงญาดา  อยู่คุ้ม
3. เด็กหญิงพุธิตา  ภูจอมจิตร
4. เด็กหญิงวิภาวี  มะลาด
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทาแก้ว
 
1. นายปิยพงษ์  ภูหงษ์สูง
2. นางเอมอร  บุญพิโย
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.33 ทอง 47 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธนากร  มิลินทานุช
2. นางสาวธัญญากร  ภูแช่มโชติ
3. นายธีรพล  ภูกองไชย
4. นางสาวนงนภัส  ส่งอิ่ม
5. นางสาวพิมพ์ใจ  ไชยสีหา
 
1. นางวัลลิณีย์  ชื่นชมภู
2. นางสาววราภรณ์  พิชิตมาร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 79 เงิน 54 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  โกตวิชัย
2. เด็กหญิงมุกชมพู  ไพเราะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คำสุจริต
2. นางอังคณา  มิมาชา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวสาริณี  สุขศรี
2. นางสาวสุพัตรา  นาชัยเวียง
 
1. นายกริช  ธีรางศุ
2. นางสาวจินดาพร  ดอกแก้ว
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.66 ทอง 7 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกิติญา  จีนแสง
2. นางสาวอรอนงค์  ภูครองหิน
 
1. Mr.Park  Hyeong uk
2. นางนงคราญ  อนุกูล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชารีพัชร  นนยะโส
2. นางสาวสุพิชญา  อยู่คุ้ม
 
1. Mr.Park  Hyeong uk
2. นางสาวภัทร์ไพลิน  กุณโม
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 54 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ศรีไม้
2. นางสาวจิตรดา  พิลามาตร
3. นางสาวดาริกา  วินทะสมบัติ
4. นางสาวพรภิมล  พลคำ
5. นางสาวลัดดาทิพย์  ภูแสงศรี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คำสุจริต
2. นางสาวอารยา  สงกันหา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐมน  มุลบุรี
2. นางสาวธัญญรัตน์  มงคลนพสิทธิ์
3. นางสาวสินีนาถ  นนทะภา
4. นายอนุชา  ปันกอ
5. นางสาวอินทิรา  โสภาที
 
1. นางบังอร  โคตรยอด
2. นางสาวภัทร์ไพลิน  กุณโม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวน้ำทิพย์  เศรษฐชัยวัฒน์
 
1. นางสาวภัทร์ไพลิน  กุณโม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68.55 ทองแดง 59 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายชิษณุชา  ภูงามนิล
2. เด็กหญิงศิริวิภา  ชื่นนอก
 
1. นางวรรณาภรณ์  สกุลซ้ง
2. นางสาวณฐมน  จุรุเทียบ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78.73 เงิน 40 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายนันทวุธ  ดูระภักดิ์
 
1. นางสาวณฐมน  จุรุเทียบ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.3 ทอง 20 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  ภูครองทุ่ง
2. เด็กชายธิติวุฒิ  แก้วลอย
3. เด็กชายธีรพงศ์  ศรีลคร
4. เด็กชายนันทิพัฒน์  ไชยสีหา
5. เด็กชายพานุชิต  อินเจริญ
6. เด็กชายภูผา  ภูครองตา
7. เด็กชายวีระภาพ  หาญมาก
8. เด็กชายไชยวัฒน์  ภูแช่มโชติ
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
2. นายรักชัย  อุดรทักษ์
3. นายกฤษณ์  วิชัยวงษ์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นายกิตติชัย  ศรีโยธี
2. นายทนัญชัย  ประดับศรี
3. นายปริญญา  ภูจักรเพชร
4. นายฤทธิพร   นาชัยฤทธิ์
5. นายวีระยุทธ  โพธิ์ขี
6. นายสิรภัทร  โคคำ
 
1. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
2. นายวีรยศ  ภูยาทิพย์
3. นายณรงศ์ฤทธิ์  ทะมานนท์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 50 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อัตพฤกษ์
2. นางสาวนริศรา  ศรีท่าไฮ
3. นางสาวปกิตตา  ทิพเสถียร
4. นางสาวภัทรพร  อาศักดา
5. นางสาวเจนจิรา  จำปี
 
1. นางอรุณรัตน์  นาจันทอง
2. นางสาวจันธิมาศ  มาตรา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 54 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรายุ  พลตื้อ
2. เด็กหญิงธมกร  หามนตรี
3. เด็กหญิงอิงอร  ภูผาพลอย
 
1. นางเกศนีย์  ภูทองนาค
2. นางสาวอินทุอร   กุลชโมรินทร์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวพิยะดา  อาจดวงดี
2. นางสาวรมณี  ไชยดี
3. นางสาวรมณียา  ไชยดี
 
1. นางกชมน  พลขยัน
2. นางสาวประพิมพ์พร  เหมกุล
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 56 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนวินดา  คลาฤทธิ์
2. เด็กหญิงสิริทรา  ภูแช่มโชติ
 
1. นางวรนุช  เจิ่งชัยภูมิ
2. นายอรรถสิทธิ์  คำสุริย์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายนคินทร์   พลตื้อ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสมอใจ
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายสุดใจ  มิมาชา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  มาพล
2. นายปุระชัย  เหมกุล
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นายสุดใจ  มิมาชา
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชลิดา  ปัดชาติ
2. นางสาวศศิธร  ภูแช่มโชติ
 
1. นายกวีภัทร  ภูสมศรี
2. นายกิตติพงศ์  ม่วงแก้ว
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 37 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจีรวรรณ  สีวังราช
2. นายชนดล  เสนากิจ
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 50 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจารุดา  แสงจันทร์
2. นางสาวนวพร  มาตรทอง
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายรชฏ  บุตรวงค์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สามารถ
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวสิริยากร  พลลา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.8 ทอง 18 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ทักษี
2. เด็กชายศรวิทย์  ไชยนิตย์
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวสิริยากร  พลลา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64 ทองแดง 53 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาพัชร  ทองพูล
2. นางสาววรัญญา  โนนสมบัติ
 
1. นายรัชฎา  ปัททุม
2. นางสาวน้ำฝน  ธงหาร
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายกฤษฎา  ชมภูพื้น
2. นายปรัชญา  เสืองามเอี่ยม
 
1. นายพิพัฒน์ศักดิ์  ไชยวงษ์
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 53 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานต์มณี  จันทร์อร่าม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์สาระ
3. เด็กหญิงธนพร  อัศพันธ์
 
1. นางจิรนุช  ช่างหล่อ
2. นายอานนท์  คำสา
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายขวัญชัย  รัตนเพลิด
2. นางสาวพิมระพัฒน์  รัตนบุตร
3. นางสาวอริสรา  พันธ์บุบผา
 
1. นายอานนท์  คำสา
2. นางสาวจิรนุช  ช่างหล่อ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวชลธิดา  ลาบุตร
2. นางสาวฐิตาภา  วินิจกุล
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 44 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายณรงค์ชัย  บาไสย์
2. เด็กชายณัฐกฤต  ภูดอนนาง
3. เด็กชายวรินทร  หารสมเศษ
 
1. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล
2. นายเกียรติศักดิ์  ภูบัวบาง
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 77 เงิน 25 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธนพงษ์  ภูจอมจิตร
2. นายอดิศร  ภูกองไชย์
3. นายเรวัฒน์  ภูหลักด่าน
 
1. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐดนัย  ภูกองสังข์
2. เด็กชายวรฤทธิ์  ศรีหอมชัย
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายกิตติพงศ์  ม่วงแก้ว
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายชายชาติ  ทลคร
2. นายยอดรัก  ภูไก่แจ้
3. นายอภิทักษ์  ทิยะ
 
1. นางนริศรา  ดอนพรทัน
2. นายศรายุทธ  เสนาวัง
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตพล  ภูพานเพชร
2. เด็กชายธนกร  ภูชมชวน
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นายกิตติพงศ์  ม่วงแก้ว
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายจิรทิปณ์  ศักดิวงษ์
2. นายณัฐวุฒิ  เกลี้ยงรส
3. นายภีรภัทร  เกลี้ยงรส
 
1. นายอนุษร  บุตรแก้ว
2. นายวิวัฒน์  สุมา
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายธนวัฒน์  เติมภักดี
2. เด็กชายพยับชัย  ดอกไม้
3. เด็กชายวันเฉลิมพล  ช่วยจิ๋ว
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นายทิศากร  ในจิตร
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 71 เงิน 18 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายชิณวัฒน์  พรมมาไว
2. นายศิริวัฒน์  ศรีอรัญ
3. นายสหัสวรรษ  วงศ์เย็น
 
1. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล
2. นายศรายุทธ  เสนาวัง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 35 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 1. นายนันทพงษ์  ภูสง่า
2. เด็กชายรัตนชัย  ถานุกูล
3. เด็กชายสามารถ  แก้วมาลุน
 
1. นายวุฒิชา  ภูทองกลม
2. นางกฤษณา  ภูนาโพธิ์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  รักคำมี
2. นายชินพัฒน์  ดงเพชรศักดิ์
3. นายอิทธิพล  หมื่นกุล
 
1. นายสุรวงศ์  สุดสนธิ์
2. นายนิพนธ์  สกลใต้
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กชายนที  วงษ์จันทึก
2. เด็กชายนฤเมศวร์  อำภวา
3. เด็กชายนาคินทร์  งามศรี
 
1. นางน้ำเพชร  สุจิตตกุล
2. นางสาวผจงจิตต์  จงกลรัตน์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 41 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นายสรวิศ  กาลภูธร
2. นางสาวอรอนงค์  ภูรี
3. นางสาวแก้วมณี  สุริยพันตรี
 
1. นางสาวอัชราวลัย  ระดามาตย์
2. นายปิยวัฒน์  ภูสมศรี
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 34 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ไร่ขาม
2. เด็กหญิงบุชิตา  ชิณวรรณ์
3. เด็กหญิงพัชนิดา  ไชยเรือง
4. เด็กหญิงศิริพร  ขันชารี
5. เด็กหญิงสุชานันท์  นาดี
6. เด็กชายเฉลิมชัย  คล้ายน้อย
 
1. นางสาวอนุกูล  ภูวิเศษ
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญศรี
3. นางพันทิพา  เวียงเพิ่ม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายนัฐพล  โคกกลาง
2. นางสาวปรียาพร  น้อยเสนา
3. นางสาวปารตี  จรทะผา
4. นางสาวพิมพ์ลพัส  ภูอ่อนโสม
5. นายสหัสวรรษ  ชารีรักษ์
6. นางสาวเขมิกา  ใหม่คามิ
 
1. นางพันทิพา  เวียงเพิ่ม
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญศรี
3. นางสาวอนุกูล  ภูวิเศษ
 
144 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตราวดี  รัดทิพย์
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  นามแสง
3. เด็กหญิงพรรณนิภา  นรพัฒน์
 
1. นางณัฏฐวรรณ  หมายมั่น
2. นางพิชชาภา  ทิพย์เสถียร
 
145 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 49 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. นางสาวสาวินี  ธนาคุณ
2. นางสาวสุนันทา  ภูกิ่งเงิน
3. นางสาวอาทิตยา  วงมะลัย
 
1. นางสาวผจงจิตต์  จงกลรัตน์
2. นางธมลพรรณ  นนทชวกร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. เด็กชายทศธร  ภูปานกลุ่ม
2. เด็กหญิงปานรดี  นาทองห่อ
3. เด็กหญิงพัชรี  ศรีพันนา
 
1. นายสุรชาติ  ไพรสณฑ์
2. นางณิฐาพร  บุญสรรค์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวจุลตกานต์  ภูแสงศรี
2. นางสาวสุวันณะพร  ภูนาแร่
3. นางสาวอุลัยพร  หลาบผุ
 
1. นางสาวกัญจนา  แข็งฤทธิ์
2. นางสาวปิยวรรณ  พันโพคา
 
148 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ภูลายยาว
2. เด็กหญิงญาดา  ภูชะหาร
3. เด็กหญิงพิมลพา  ทองพิลา
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
 
149 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  มหาชัย
2. นางสาวนันทิยา  แสงจันทร์
3. นายวุฒิชัย  ภูบรรทัด
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางสาวพัชนีย์  ไชยทองยศ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง 18 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตภา  พันผุย
2. เด็กชายนนทกร  วิพัฒน์มงคล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กำจร
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางกรรณิกา  พงษ์หรรษา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.1 ทอง 19 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญชนก  ภูถาวร
2. นางสาวนิชา  ภูบุญลาภ
3. นางสาวยุพิน  ภูเสงี่ยม
 
1. นางณัฏยา  ภาระโข
2. นางสุวรี  ไพรสณฑ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ภูหนองโอง
2. เด็กหญิงนลินนิภา  ศรีพันธ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงเมษยา  กำจร
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายณัฐพล  แก่นนาคำ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 81 ทอง 40 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  ใครวิชัย
2. นายณัฐวัฒน์  ศรีปัญญา
3. นางสาวนงรักษ์  ปักเกโส
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายวัชรานนท์  ลาบึง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียานุช  นาถ้ำพลอย
2. เด็กหญิงปันณิตา  หมายงาม
3. เด็กหญิงลัดดาพร  ธงสันเทียะ
 
1. นางสาวพจรินทร์  มะโรงศรี
2. นางมัณฑนา  เขตชมภู
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.5 ทอง 16 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  ศรีไสย
2. นางสาวพรพิมล  โสวพันธ์ุ
3. นางสาวเกษราภรณ์  ภูจอมจิตร
 
1. นางสาวธนพร  สังฆมณี
2. นางกรรณิการ์  นนทวัน
 
156 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. เด็กชายธราดร  โจมเสนาะ
 
1. นางจงจิตร  อินธิศร
 
157 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงปวริศา  แดงน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรี  อารมณ์สวะ
 
158 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กชายนพชัย  สุระภา
2. เด็กชายพุฒิเทพ  ภูแข็ง
3. เด็กชายเกียรติก้อง  อัดโดดดร
 
1. นางพิศมัย  บุญรอด
2. นางวรรณวดี  นนทะแสน
 
159 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีปัดถา
 
1. นางสาวอรพรรณ  ดวงจันทร์
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายกฤษชนพ  มนตรีชน
 
1. นางสาวอรพรรณ  ดวงจันทร์
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภูทองใบ
 
1. นางสาวสุรัญญา  ญาณประสงค์
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นายวรรณพล  ภูบุญทอง
 
1. นางจงจิตร  อินธิศร
 
163 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 4 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นางสาวชนกนันท์  ภูฆ้องไชย
2. นายนฤเบศ  ภูถาวร
 
1. นางจงจิตร  อินธิศร
2. นายณัฐวรรษ  กิจอินทรีย์
 
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 37 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายพิราม  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงสุวรรณา  อรน้อม
 
1. นายปรีชา   ซอคำศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรี  อารมณ์สวะ
 
165 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 31 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายเดชา  กูลแผ่น
 
1. นางนงนุช  ยิ่งยืน
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92.66 ทอง 4 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายปฏิพัทธิ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 82 ทอง 37 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายธนธรณ์  ทาแหยม
 
1. นายศิระ  ชะอินทร์วงศ์
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.25 ทอง 21 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ฉุนจังหรีด
 
1. นายมณเฑียร  กันทะเชียร
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 76 เงิน 46 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ภูจอมคา
 
1. นางฉัตรอนงค์  คำดีราช
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.9 ทอง 9 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายวีระชัย  นระแสน
 
1. นางวารี  ภูแป้ง
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม    
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93.67 ทอง 15 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  กอนคอน
 
1. นายฉัตรชัย  ภูแป้ง
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.23 ทอง 24 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วสีขาว
2. เด็กหญิงกิจณรินทร์  ภูผาผิว
3. นายกิตติชัย  พลเสน
4. นายณรงค์ชัย  แสนจันทร์
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ภูจอมคา
6. เด็กชายธนพงศ์  จันดาชัย
7. นายธวัชชัย  ฉุนจังหรีด
8. นายปฏิพัทธิ์  ประเสริฐสังข์
9. เด็กหญิงปณัฎฎา  แสนแก้ว
10. เด็กหญิงปรัชญา  ภูกาบ
11. นายปรินทร์  ภูจอมคา
12. เด็กหญิงปริศนา  บุญเทียม
13. เด็กหญิงมนธิรา  ภูพวงเพ็ชร
14. เด็กหญิงยสวดี  ศรีมังคละ
15. เด็กหญิงรดา  ด่านประจำ
16. นายวทัญญู  ถิ่นแก้ว
17. เด็กหญิงวรรณนิภา  ภูมาสี
18. เด็กหญิงวันนิภา  พันเพลิงพฤกษ์
19. นายวันเฉลิม  อิมไสว
20. นายวีระชัย  นระแสน
21. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีรัตนพันธ์
22. เด็กหญิงศุชาดา  ประมาโย
23. เด็กหญิงสิริพร  ชาญสมา
24. นางสาวสุดธิดา  ใจทา
25. นางสาวสุดาวรรณ  เนียมสูงเนิน
26. เด็กหญิงสุภัชชา  เถาวัลย์
27. เด็กหญิงอภิชยา  มาตรา
28. นายอภิสิทธิ์  กอนคอน
29. นางสาวอารยา  หัสวงศ์
30. เด็กชายเดชา  กูลแผ่น
 
1. นายศิระ  ชะอินทร์วงศ์
2. นางวารี  ภูแป้ง
3. นางฉัตรอนงค์  คำดีราช
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรแก้ว  ภูนาหา
5. นายจักรกริสต์  เหมือนนาดอน
6. นายพงษ์ศักดิ์  ได้เกียรติ
7. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา