สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงศศิภา  ปัญญา
 
1. นางจรรภวัสณ์  ทุมวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนิชราวัลย์  นังกะทา
 
1. นางสายทอง  อินธุโสภณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59.9 เข้าร่วม 41 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กหญิงวริษฐา  อารีสนั่น
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  วงศ์โคกสูง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 50.9 เข้าร่วม 29 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวกัญญาวีร์  แสนวัง
 
1. นางกมลรส  โมฆรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญครอง
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ  นิโครธะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 44 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายชัชวาลย์  ศิริภักดิ์
 
1. นางกมลรส  โมฆรัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80.3 ทอง 22 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงเปรมกมล  พลสิงห์
 
1. นางเครือวัลย์  ปัญญามี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวกนกลักษณ์  สุขัคคานนท์
 
1. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.1 เงิน 37 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายต้นหนาว  ฐานสมบัติ
 
1. นางสายทอง  อินธุโสภณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 26 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวจุติธิดา  แสงมณี
 
1. นางสาวดวงแก้ว  ภูกองชนะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 43 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงทิพานัน  ภูเผ่น
2. เด็กหญิงละอองทราย  ภูมิโคตร
 
1. นางปิยะธิดา  ขัณฑ์ชลา
2. นายเทอดพงษ์  นันทะมิตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวสุดาพร  คงบุญวาท
2. นางสาวสุพิชชา  ถินมานัด
 
1. นางประสพสุข  เขตอนันต์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79.1 เงิน 39 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวิริทธิ์พล  แดงสิริ
2. เด็กชายสรวิชญ์  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวกิ่งไผ่  ศรีคะรัตน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74.81 เงิน 48 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวขวัญจิรา  ชิณภา
 
1. นางสาวกิ่งไผ่  ศรีคะรัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายศิวศิษย์  แสงนิกุล
 
1. นางสาวเนตรดาว  หวานรอบรู้
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 28 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายก้อง  ศาสตราวาหะ
 
1. นายอภิชาติ  บัวเกิด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 32 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชลดา  อาษาศึก
2. เด็กหญิงตรีดาว  แวงโสธรณ์
3. เด็กหญิงปิยะภรณ์  บุตตะนันท์
 
1. นายพลวิวัฒน์  ปะระทัง
2. นายวิวัฒพงษ์  พัทโท
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 26 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวญาณิศา  สนิทชน
2. นายราเชนทร์  ถิตย์รัศมี
3. นายเอกภพ  อ่อนสำอางค์
 
1. นายสิทธิชัย  ยุบลวัฒน์
2. นายนรเทพ  พันธ์โพธิ์คา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 52 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายณัฐภัทร  ภูนาเขียว
2. เด็กหญิงพิชชาภัส  ผิวแดง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวเนตรดาว  หวานรอบรู้
2. นางสาวปนัดดา  แก้วเสทือน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชัญญา  ชุมกาแสง
2. นางสาวณัฐนิช  ฤทธิวงศ์
3. นางสาวอารยา  มาณะศิลป์
 
1. นางจีรกานต์  ชำนาญบึงแก
2. นางสาวเสาวนิตย์  อาจวิชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 53 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายชัยพัทธ์  โคสมบูรณ์
2. เด็กหญิงศุภอัญญ์  สิงขร
 
1. นายพรรณเชษฐ์  บัวหาร
2. นายปรีชา  นาพรมมา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 43 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายเตชสิทธิ์  ตุระซอง
2. นายโยติพัฒน์  พาโคกทม
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  อาจวิชัย
2. นางวราภรณ์  แจ่มพงษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวอริสา  วรรณญาติ
 
1. นางบังอร  สุริยคุปต์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 58 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายนครินทร์  ช่วยรักษา
 
1. นางสุรีรัตน์  มะธิปะโน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.86 เงิน 52 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายรชต  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงเมขลา  โสภาพร
 
1. นางนาถนภา  สารทะวงศ์
2. นางเกตวลี  ศรีทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80.08 ทอง 36 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัญญาภัค   นนทะนำ
 
1. นางวาสนา  คงสมมาตร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 53 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวรภัทภร  ชัยมาตร์
 
1. นางสมบูรณ์  ภูสนิท
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 30 โรงเรียนสามชัย 1. นายปานเทพ  ศรีสุจารย์
 
1. นายฤทธิชัย  พ่อไชยราช
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวกรกมล  แท่งทอง
 
1. นางสาวอรทัย  หัดประกอบ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 17 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจีรณา  แสงสารพันธ์
2. นายญาณภัทรฆ์  วงศ์ประเสริฐ
3. นางสาวพิชญาภา  มะลิงาม
 
1. นางสาวรัตติยา  ภูบุญเติม
2. นางสมคิด  ภูถมดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17.75 เข้าร่วม 29 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวจันทรา  ปัญญา
2. นางสาวจิราพร  ขันประมาณ
3. นางสาวนัทลิยา  โพนยงค์
 
1. นายสุขสันต์  จำเริญสัตย์
2. นางพวงลดา  วรสาร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 20 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายญาณพัทธ์  หีบทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมประชาไชย
3. เด็กหญิงศิรินทรา  ญานผาด
 
1. นางจิตร์วะดี  ผุสดี
2. นางสาวจันทเนตร  นะสาโร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวพนัชกร  เอื้อเจริญทรัพย์
2. นางสาวเนตรชนก  บุุญไสว
3. นางสาวแพรวา  เทียมวงษ์
 
1. นายดนุพล  เดชอุดม
2. นายมณี  อิ่มเจือ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 21 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กหญิงรัชนี  จันทะมิตร
2. นางสาวสุวรรณษา  รองทอง
3. นางสาวเพชรลัดดา  ภักดีแก้ว
 
1. นางเกษร  สุขชารี
2. นางสาวราตรี  นาเมืองรักษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวสุธาทิพย์  อุดม
2. นางสาวสุภัสสร  โพธาราม
3. นางสาวอาทิตยา  มุสิกา
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  ศิริพันธ์ุ
2. นางเพียงพิศ  ยุบลชิต
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.3 ทอง 35 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงดวงพร  สาระชร
2. เด็กหญิงธนพร  ศรีน้ำอ้อม
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ดอนชัย
 
1. นางพรทิพา  ชัชวาลย์
2. นางยุวธิดา  บัวศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 58 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจันทภา  นาสมบูรณ์
2. นางสาวจิดาภา  เรืองอุไร
3. นางสาวอินธิราณี  สุวรรณเรือง
 
1. นางสาวญานษา  สุวรรณรักษ์
2. นางรดา  สินธุศิริ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 51 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงชนัญญา  ละดาศรี
2. เด็กหญิงพรลภัส  อาจสุรินทร์
 
1. นายสมโภชน์  นันบุญ
2. นางธัญวรัตม์  ถิตย์เจือ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 56 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวสาลินี  สุริยะบุญ
2. นางสาวอาทิตฏิญา  ภูถูกเงิน
 
1. นายประเดิม  วรรณทอง
2. นางอรวรรณ  เหล่าชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.73 ทองแดง 49 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล   การรัตน์
2. เด็กชายสุทิเบศ  ศรีเดช
 
1. นางลักษณา  ปรีพูล
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  บัวศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.44 ทองแดง 49 โรงเรียนสามชัย 1. เด็กหญิงพิชญา  จงภูเขียว
2. เด็กหญิงพิมพิศา  จงภูเขียว
 
1. นางจริยา  จี้ระโทก
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยชนะทรัพย์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวณัฐริกา  เยาวเรศ
2. นายฤทธิเดช  เตชาธนาภัทร์
3. นางสาวสาวิณี  ฉ่ำมณี
 
1. นายสาโรจน์  ทองนาค
2. นายนพคุณ  สดใส
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชาลิสา  บุญชูใสย
2. เด็กหญิงฐานัดดา  โพธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปุงไธสง
4. เด็กหญิงพิมพิดา  สมคะเนย์
5. เด็กหญิงภาวิตา  โสดาสา
 
1. นางสมสมัย  เทพพร
2. นางสาวฐานิกา  ถำวาปี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนร่องคำ 1. นายณัฐวุฒิ  ถินมานัด
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีชูยงค์
3. นางสาวอภาพร  ศรีละคร
4. นางสาวอรชุลี  อรัญชัย
5. นางสาวอรวี  ศิริภักดิ์
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
2. นางสาวนันทวัน  กำจัดภัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  ฝายนายาง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  สุนทรรส
3. เด็กหญิงวรินดา  กลิ่นปรี
4. เด็กหญิงวรินธร  บุญทัน
5. เด็กหญิงสกุลญา  ภู่ระย้า
 
1. นางประหยัด  ทองภูธรณ์
2. นางอุบล  อังคะรุด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายจิรายุ  โคตะนนท์
2. นายธนชิต   ชื่นนิรันดร์
3. นางสาวนพมาศ  ภูเงินงาม
4. นางสาวนูรอัยนี  หมัดอารี
5. นายบริภัทร  อุปแก้ว
 
1. นางอุบล  อังคะรุด
2. นางประหยัด  ทองภูธรณ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79 เงิน 31 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงกรวีร์  คามจังหาร
2. เด็กชายกฤษณ์  คงภาษี
3. เด็กหญิงนันท์ชญาน์  บรรเทา
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรียัง
5. เด็กชายสิรวิชญ์  กองอุดม
 
1. นายพชร  ขำคมเขต
2. นางอรกัญญา  ผลสว่างโชค
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายณพภกร  แสงสว่าง
2. นางสาวประภัสรา  เรี่ยมไทสง
3. นายพงศกร  ภูสมนึก
4. นางสาวพรนริน  ไชยดำรงค์
5. นางสาวศิลาทิพย์  คำแสน
 
1. นางปิยวรรณ  ภูนาสูง
2. นางปิยรัตน์  วันทา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.25 ทอง 7 โรงเรียนร่องคำ 1. นายกนกไชย  แต้มพิมาย
2. นายกฤษฎา  แสงพันธ์
3. นางสาวดรัลพร  ปัตทานนท์
4. นายทำนุรัฐ  พุทธโคตร
5. นายนนทนัตท์  คชะนันท์
6. นางสาวบัญฑิตา  แดนนาเลิศ
7. นางสาวปณิดา  มะลานวล
8. นางสาวปนัดดา  กมลวิบูลย์
9. นางสาวปานมณี  กมลเชื้อ
10. นางสาวปิ่นกนก  บรรจมาตย์
11. นายพัฒนศักดิ์  น้อยอามาตย์
12. นางสาวภัทราพร  สอนโพนงาม
13. นายรชต  โคตรเพ็ง
14. นางสาววรรณษา  ทัดบุญเรือง
15. นายสหรัฐ  ศาสุขทวีร์
16. นายสิทธิโชค  ชูศรีวาสน์
17. นางสาวสุณีรัตน์  พานุเลศ
18. นางสาวสุภาวิณี  ขนันแข็ง
19. นางสาวอรนุช  โมรัตเสถียร
20. นายอลงกรณ์  คุ้มสีไว
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
2. นายกิตตินันท์  วงษ์แสดง
3. นายชญานนท์  คันทมาตย์
4. นางรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
5. นางสาวนันทวัน  กำจัดภัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวชลิตา  สามัง
2. นายชาญชัยนุวัฒน์  ขันประมาณ
3. นางสาวณัฐฐินันท์  สาระชัย
4. นายธนดล  ไสยรส
5. นางสาวนฤมล  มูลละ
6. นางสาวนฤมล  ยุบลเมฆ
7. นางสาวปนัสญา  กมลชิต
8. นายปัณณพัฒน์  โพธิ์วิเศษ
9. นายปิยะวัฒน์  กมลเลิศ
10. นางสาวพรรณพร  ผาเวช
11. นายพีระพัฒน์  ระดาฤทธิ์
12. นายภัทรดนัย  แผ่นดิน
13. นางสาวภัทรมินทร์  เวียงยิ่ง
14. นางสาวรัตทิชา  อนันเอื้อ
15. นางสาววรินธร  ไสยรส
16. นายวัชรากร  แสงบุญมี
17. นายสุรศักดิ์  พลเยี่ยม
18. นายสุรสิทธิ์  พลเยี่ยม
19. นายอภิชัย  แกนแก้ว
20. นางสาวอรปรียา  มุติมรรคา
 
1. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
2. นายวชิระ  โคตะโน
3. นายกิตตินันท์  วงษ์แสดง
4. นายชญานนท์  คันทมาตย์
5. นางสาวนันทวัน  กำจัดภัย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 37 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กหญิงปณิดา  ไชยโส
 
1. นางสาวนันทวัน  กำจัดภัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 16 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายณัฐวุฒิ  คำอ้อ
 
1. นายทวี  บัวคำภู
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 23 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จำเริญสาร
2. เด็กชายปฏิภาณ  สำราญพงษ์
 
1. นายนรากร  สุทธิอาจ
2. นางสาวนภสร  ปัญญาแฝง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง 7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรุ่งฟ้า  ตั้งเจริญ
2. นายวงศธร  ปรีประดิษฐ์
 
1. นางจิตตะวัน  อินทฤทธิ์
2. นางธิดาพร  นามวงค์ษา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจันทนา   แก้ววงษ์บน
2. เด็กหญิงจารุภา   ศุภวุฒิ
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ดอนสมจิตร
4. นางสาวปริยดา   แสนศิริ
5. นางสาวพิชญาภัค  สร้อยหลง
6. เด็กหญิงภูษณิษา   ภูเพ็งใจ
7. เด็กหญิงวรดา   ศิริรักษ์
8. นางสาววรรณพร  เอมทรัพย์
9. เด็กหญิงวิจิตตรา    ดรภาบุญ
10. เด็กหญิงเพียงอัมพร   มะลิต
 
1. นางศศิณา  ลาภบุญเรือง
2. นางสาวกัลยาณี  ชูศรีวัน
3. นางฉวีวรรณ  กองทอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77.2 เงิน 34 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. นางสาวกรกมล  ภานุรักษ์
2. นางสาวกิติยา  กล่อมปัญญา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  วิทเวทย์
4. นางสาวนพรัตน์  ตุมร
5. นางสาวรามาวดี  ศรีมันตะ
6. นางสาวลักษมี  ถิตย์รัศมี
7. นางสาววาสนา  วินทะไชย์
8. นางสาวศุภรัตน์  พรรณขาม
9. นางสาวสุทธิดา  เอิบบุญ
10. นางสาวเจริญขวัญ  ผิวผัน
 
1. นายสุรพล  วิเศษชู
2. นางสมหมาย  วิเศษชู
3. นางสาวนภัคมณ  พิศภาณ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82.6 ทอง 27 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  จรเกต
2. นายณัฐพงษ์  โพธิกมล
3. นางสาวนันทิชา  ชาวไทย
4. นางสาวนิรนาถ  บุญชู
5. นางสาวภัคจีรา  พลศิริ
6. นายยุทธิพงษ์  มังสุไร
7. นายเอกชัย  คงพรม
 
1. นายดล  ดลเจิม
2. นางสาวสุวคนธ์  ภูมาศ
3. นายอดิศักดิ์  ชมเมือง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์   นันทอินทร์
2. เด็กหญิงอารียา  แหลมกีก่ำ
 
1. นางสมาพร  ศรีอ่อนจันทร์
2. นายภาสกร  ภูช่างทอง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นางสาวทิพภาพร  พ่อครวงศ์
2. นายธนวัฒน์  ขจรกล่ำ
 
1. นายภาสกร  ภูช่างทอง
2. นางสมาพร  ศรีอ่อนจันทร์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 30 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โนนศรีสม
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 17 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวพิชชาดา  โคตะนนท์
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 18 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงสุพรรณี  กุลนที
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 19 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกมลพรรณ  อุดมวีระลักษณ์
 
1. นางสาววรินรำไพ  สีสิ่ว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 57 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายณัฐวัมน์  เหมศิริวรากุล
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรักษวดี  สุดถนอม
 
1. นายกฤษฎาคม  ปัญจะ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายหฤษฎ์  ระดารุตน์
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 12 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายบัณฑิต  วันนุกูล
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิรฐา  เหล่าบุบผา
2. เด็กหญิงแพรวา  ภูผันผิน
 
1. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
2. นายวุฒิภูมิ  ใจหมั่น
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  วิรคาม
 
1. นางอรพินท์  อุตระ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายทีปกร  เหมศิริวรากุล
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนวัตน์  เฉิดเจิม
2. เด็กชายธีรภัทร์  หอมจันทึก
3. เด็กชายศิริเทียนชัย  วิเชียรชัย
 
1. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
2. นายวุฒิภูมิ  ใจหมั่น
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง 10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกฤติญาดา  ไปรยะพรม
2. นายปฐมพร  นะระแสน
3. นายปริวัตร  นามวรรณ
 
1. นายสุรวิทย์  ลาภบุญเรือง
2. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.75 ทอง 35 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายกิตติภัทธ์  ปัจฉิมก้านตรง
2. เด็กชายคิมหันต์  วงษ์สามารถ
3. เด็กชายพิชชาทร  วังเสนา
4. เด็กชายอภิรักษ์  แดนขุนทด
5. เด็กชายอายุวัต  เหลืองทองคำ
6. เด็กชายเดชาธร  สินธุศิริ
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
2. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
3. นายปฏิภาณ  บุตรสมบัติ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายขจรเดช  จุรุเทียบ
2. นายธนบัตร  ภูเงินเหรียญ
3. นายยศภัทร  จันทร์มงคล
4. นายราชบุตร  ประดับเสริฐ
5. นายวาทิต  สมบุญลาภ
6. นายสุรเชษฐ์  พัฒนาสกุลวงษ์
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
2. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
3. นายปฏิภาณ  บุตรสมบัติ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวกัญญรัฐ  มะเสนา
2. นายกันตพงษ์  ศรีวาจา
3. นางสาวกิตติมา  ยุบลเพลิด
4. นางสาวกุลณัฐ  หงษ์ศรีเมือง
5. เด็กชายคุณานนท์  ระดารุตย์
6. เด็กชายจักรพันธ์  บุบผาสร้อย
7. นายชยากร  กมลนันท์
8. เด็กชายชัยธวัช  คุ้มกุดลิง
9. นางสาวชิตินาฏ  บุตรหนองแสง
10. นายณัฐพงษ์  จำปาเรือง
11. นางสาวทานตะวัน  ผลนาเงิน
12. นายธนบดี  กะตุดทอง
13. นายธนวัฒน์  อินทรเกื้อ
14. เด็กชายธนสิทธิ์  เวียกไธสง
15. นายธนากร  ขวาทิพย์
16. เด็กชายธีรภัทร  เยาวกรณ์
17. นายนพดล  กมลช่วง
18. นายปิยะพงค์  กลั่นบิดา
19. นายภัทรพล  กองณรงค์
20. นายภานุ  ฤทธิ์มนตรี
21. นายภานุมาศ  รัตนาแพง
22. เด็กชายยศพัฒน์  มะลาเพา
23. นายรวิชฌ์  สินธุเขตร์
24. นายวชิราวุธ  อนันเอื้อ
25. นางสาววิภาวดี  ปิยะวงษ์
26. นางสาวศิรินภา  เถื่อนมา
27. นายสรรพริษฐ์  กมลช่วง
28. เด็กชายสันติภาพ  จุลพล
29. นายสุกฤษฏิ์  สร้อยเสนา
30. นายสุรศักดิ์  อรุณพาส
31. นางสาวอนัญญา  คำทองเทพ
32. เด็กชายอภินันท์  บุญสมร
33. นายอภินันท์  กมลสินธุ์
34. นายอภิรักษ์  กุลาศรี
35. นายอภิรักษ์  พันทกาล
36. นางสาวอรรถภาวดี  ซาเสน
37. นางสาวอิ๋ว  รัศมี
38. นายเฉลิมชัย  ลาดนาแพง
39. นายไชยวิน  จะมะรี
 
1. นายระวี  พะยามาตร
2. นางนันทิยา  สงวนตระกูล
3. นายปิยะวัฒน์  พิมพ์ประสงค์
4. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
5. นายปณิธาน  รอดไว
6. นางสง่า  ผดุงไสย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.17 ทอง 11 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายสุพัฒน์  ระดามาตย์
 
1. นายปิยะวัฒน์  พิมพ์ประสงค์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 11 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1. นายเชษฐา  คำบรรจง
 
1. นางจีรติ  ชาติแพงตา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 53 โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เฉิดพันธ์
 
1. นายอินทร์ถวัลย์  หน่อสีดา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 48 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวอทิตยา  ศิลากากิ
 
1. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 25 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายธนาธิป  ภูแสงศรี
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 55 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1. นายอนุชา  คำบรรจง
 
1. นางจีรติ  ชาติแพงตา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 41 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงอธิชา  อุ่นรัตน์
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 30 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวออน  รัตน์วิชัย
 
1. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 49 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายเสกสรรค์  การีรัตน์
 
1. นางศุภลักษณ์  จิตจักร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง 18 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายศรัณยภัทร  ประวะศรี
 
1. นายณัฎฐกรณ์  โพธิปัตชา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 11 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บุญแก้ว
 
1. นางจินดารัตน์  โพธิไสย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 34 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาววรินรำไพ  สุดาเดช
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายภิรมย์  โพธิกุดสัย
 
1. นางนันทิยา  สงวนตระกูล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 43 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นายพุทธินันต์  ทำนาแพง
 
1. นายสุรชาติ  ภารสถิตย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาววริษา  สุริยะคำวงษ์
 
1. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 42 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวโสธารา  นะอุบล
 
1. นายศิวัสกรณ์  ศุภศร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายคุณานนท์  ระดารุตย์
2. เด็กชายจักรพันธ์  บุบผาสร้อย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดนกาไสย์
4. เด็กชายธีรภัทร  เยาวกรณ์
5. เด็กชายธีรภัทร  เทือกภูเขียว
6. เด็กหญิงนภัสรา  แดนประกรณ์
7. เด็กชายนันทิพัฒน์  วันชูพริ้ง
8. เด็กชายยศพัฒน์  มะลาเพา
9. เด็กหญิงศิรินทร์ดา  สายโรจน์
10. เด็กชายอภินันท์  บุญสมร
11. เด็กชายอภิรักษ์  กุลาศรี
12. เด็กชายอรรถพร  อรัญเวศ
 
1. นายปิยะวัฒน์  พิมพ์ประสงค์
2. นายปณิธาน  รอดไว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกนกพร  รอดสมจิตร
2. นายขจรเดช  จุรุเทียบ
3. นางสาวถิรดา  โพนสนัด
4. นางสาวถิรมน  โพนสนัด
5. นายธนบัตร  ภูเงินเหรียญ
6. นางสาวพิมมาดา  สันหะ
7. นายภาคภูมิ  นาจันถม
8. นายราชบุตร  ประดับเสริฐ
9. นางสาววรนุช  ถิตย์อำไพ
10. นางสาวศิริวิภา  เหลาจำเริญ
11. นายสุระพงษ์  เวียงวะลัย
12. นายสุรเชษฐ์  พัฒนาสกุลวงษ์
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
2. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
3. นายปฏิภาณ  บุตรสมบัติ
4. นายวีระพล  เหล่าชัย
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยนาม
2. เด็กชายกรกช  กุลนานันท์
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ค่ายเพชร
4. เด็กชายชนะชัย  ภูขีด
5. เด็กหญิงนรภัทร  ภารสำราญ
6. เด็กชายปฎิภาณ  เศษวงษ์
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  นาชัยโชติ
8. เด็กชายวรปรัชญ์  ศรีเมือง
9. เด็กหญิงวรรณษา  สังรวมใจ
10. เด็กชายสหรัฐ  กรกณฑี
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
3. นางสาวปนัดดา  ภูแซมโชติ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  ภูหัวเงิน
2. นายกฤษฎา  วงษ์ภักดี
3. นายณัฐวุฒิ  บุญศาสตร์
4. นางสาวนิภาพร  พิลาโท
5. นายภราดร  โสมา
6. นางสาววสิตา  ดรภาบุญ
7. นางสาวอรพรรณ  ชื่นอภัย
8. นายเกียร์ติศักดิ์  เพ็งพันธุ์
9. นายเจษฎา  มะโนมัย
10. นางสาวเพียงขวัญ  คำทอง
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
3. นางสาววิภาวรรณ  ขันป้อง
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.6 เงิน 31 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณพมาศ  การฟุ้ง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อังกาพย์
3. นางสาวศุภลักษณ์  การรักษ์
4. นางสาวสุนิสา  ดลประชา
5. เด็กชายสุรชัย  คำมุงคุณ
6. นางสาวสุริสา  กันระวัล
7. นางสาวอรุโณชา  สุรภี
8. นายอิทธิเดช  โพธิคำภา
 
1. นายจักราวุฒิ  จงเทพ
2. นายอำนาจ  จงเทพ
3. นายจักรกฤช  ไชยขันธ์
4. นายธวัช  เพ็งสลุง
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 34 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวฐิติรัตน์  ไชยประโคม
2. นางสาวณฐยา  อนันต์เอื้อ
3. นางสาวปณิดา  ทามาศ
4. นางสาวศศิธร  ภานุรักษ์
5. นางสาวศิริกานต์  ศิลปะลานทอง
6. นางสาวสิริโสภา  นาสมศรี
7. นางสาวสุชาดา  กองณรงค์
8. นางสาวออน  รัตน์วิชัย
 
1. นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค
2. นางจารุณี  เขตอนันต์
3. นายชาญณรงค์  เขตอนันต์
4. นางนงเยาว์  สังวิเศษ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงกนกอร  ทิมา
2. เด็กหญิงขวัญรัตน์  ไผ่ฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดาพร  อุดมรัตน์
4. เด็กหญิงนภัสร  อิ่มสมบูรณ์
5. เด็กหญิงปพิชญา  ตวงกระโทก
6. เด็กหญิงพัณณิตา  วันวิชิต
7. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ภูชายธง
8. เด็กหญิงอัจฉราพร  ภูเทพคำ
9. เด็กหญิงเกวลิน  เจริญพิตตินันท์
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
2. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
3. นายกีรติ  เปาริสาร
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชฎาพร  แจ่มสุวรรณ
2. นางสาวณัฐพิมพ์  สิริโสนแก้ว
3. นางสาวธิดาทิพย์  แถลงศรี
4. นางสาวประภาพร  คำมะลา
5. นางสาวพนิดา  สุวรรณเรือง
6. นางสาวอนุสรา  ทุมสิงห์
7. นางสาวเยาวพร  คำพิสมัย
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
3. นางสาววิภาวรรณ  ขันป้อง
4. นางสาวปนัดดา  ภูแซมโชติ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 14 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลจันทร์ศรี
2. เด็กหญิงณพมาศ  การฟุ้ง
3. เด็กหญิงดารณี  สุมังคะเศษ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  กุคำ
5. เด็กหญิงนวินดา  ผลรุ่ง
6. เด็กหญิงประภาพร  นันจินดา
7. เด็กชายพีรพัฒน์  อังกาพย์
8. นางสาวรัชลิตา  แสนดี
9. เด็กหญิงวาสนา  สุมังคะเศษ
10. เด็กหญิงศศิทร  กาลมนตรี
11. เด็กหญิงสมิตา  กองคำ
12. เด็กหญิงสุชาวดี  สายโรจน์
13. เด็กหญิงสุภาพร  ต้นทอง
14. เด็กหญิงสุรภา  ไพรัตน์
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ  อัญชัยศรี
16. เด็กหญิงเพชรรินทร์  บัวค้อม
 
1. นายจักราวุฒิ  จงเทพ
2. นายธวัช  เพ็งสลุง
3. นายอำนาจ  จงเทพ
4. นายจักรกฤช  ไชยขันธ์
5. นางวริศรา  ฉายถวิล
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76.75 เงิน 26 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวจรรยพร  ธรรมสิทธิ์
2. นางสาวดาริกา  ภูบุญทอง
3. นายธนวัฒน์  นาที
4. นายนครินทร์  ตามบุญ
5. นางสาวปวีณา  ศรีวรรณา
6. นางสาวมนต์นภา  ผาลิผล
7. นางสาวศุภลักษณ์  บุญสงค์
8. นางสาวสุรสวดี  ภูอาจดั้น
9. นางสาวสโรชา  ภูส่งสี
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
2. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
3. นายกีรติ  เปาริสาร
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.75 ทอง 8 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายจักรรินทร์  ทิศาลา
2. เด็กชายจิรโชติ  ภูแสงสั้น
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศรีชมภู
4. นายนิมนต์  จาบทอง
5. นายสิทธิกร  การวิชัย
 
1. นายหัสชัย  เปาะวัน
2. นางนงลักษณ์  จำเริญสาร
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.6 ทอง 25 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1. นางสาวธัญวรัตน์  ไชยคำมิ่ง
2. เด็กชายพาฝัน  นันเจริญ
 
1. นางนรารัตน์  ระดาฤทธิ์
2. นางสาวสาวิตรี   วิเชียรชัย
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.66 เงิน 32 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายธนภัทร  อารีย์
 
1. นางสาวชุติมา  ราชปัญญา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78 เงิน 51 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวประภาพร  พันธุ์ขาว
 
1. นางศศิธร  บุรีรัตน์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 48 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงศศิประภา  ดอนจงรักษ์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  บังวัด
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 19 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรุจิรา  ภู่ทอง
 
1. นางศรัญญา  จันทร์เพ็ญ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายธนภัทร  ทองอด
 
1. นางสุภาพร  สีสังข์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวบวรลักษณ์  ถนอมกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  ศิริชัยวัฒนกุล
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.99 ทอง 23 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงฌาลิศา  วงษ์คำ
2. เด็กหญิงณัฐชา  สุทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกียรติดำเนินงาม
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรหมทา
5. เด็กหญิงอัญมณี  กุลชิต
 
1. นางสาวณัฐพร  โสพันธ์ขันธ์
2. Mrs.Aileen   A. Matienzo
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.33 ทอง 8 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายชุติเทพ  อ่านคำเพชร
2. นางสาวนัทธมน  คุรุศาสตรา
3. นางสาวปลายฟ้า  คำมณี
4. นายวรเมธ  คิสาลัง
5. นายศุภศิษฏ์  ศิริกุล
 
1. นางศรัญญา  จันทร์เพ็ญ
2. นางเพ็ญพักตร์  พินธุนิบาตร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง 42 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   อินอ้น
2. เด็กหญิงปณิตา  อุ่นมีศรี
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  เหล่าทองสาร
2. นางสาววจี  ศรีจรัญ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวณัฐกานต์   ภูสมมา
2. นายอิสเรศ  ดอยแก้วขาว
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  เหล่าทองสาร
2. นางสาววจี  ศรีจรัญ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.33 ทอง 10 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงนภัทรสร  กรทิพย์
2. นายปุญวัฒน์  รัศมี
 
1. นายภูริชญ์  ศรีปัญญา
2. นางกมลพรรณ  จันทรบุตร
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.6 ทอง 9 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกีรติ์นุช  อุทัยพัฒนพงศ์
2. นายสุรพจน์  ไพชยนต์
 
1. นายภูริชญ์  ศรีปัญญา
2. นางญะริญพัทธุ์  จันดอน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาววชิราภรณ์  หันจรัส
2. นางสาวอรัญญา  สินมา
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
2. นางสาวนันทิยา  โพธิ์สิงห์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.5 ทอง 16 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายธราดล  ภูถี่ถ้วน
2. นางสาวสุจิตรา  สุรมณี
 
1. นางสาวกนกพร  ไชยศรี
2. Mr.Romain  Liard
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกัลยาณี  ขนันแข็ง
2. นายวันชัย  ถนอมไสว
 
1. นางสาวชนิสรา  คำหงษา
2. นางสาวสุธินี  เณรเกิด
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.6 เงิน 29 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวขวัญธิดา  ฆารกุล
2. นายสุวานนท์  เรืองแสน
 
1. นางสาวจรัญญา  ภูวิจิตร
2. นายขจรศักดิ์  ชูศรีวัน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนัยนา  ภูสมยา
2. นางสาวนิสาชล  ยมรัตน์
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
2. Mr.OH  MINWOO
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 55 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวกนกพร  กมลสาร
2. นางสาวกมลชนก  โพธิกุดไสย
3. นางสาวกานต์พิชชา  ทศกรณ์
4. นายจิรเดช  อรุณปรีย์
5. นางสาวพลังพร  นิละดาห์
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  คำสียา
2. นายอินทรีร่องคำ  โคตรเพ็ง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.33 ทอง 11 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  ไชยชะอุ่ม
2. นางสาวพิยดา  ปรีประเสริฐ
3. นายรัฐพงษ์  แก้วสีขาว
4. นายสิรภพ  โคตะนนท์
5. นางสาวสุมินตา  ภูคงกิ่ง
 
1. นางสาวพัชรา  หินทุม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71.3 เงิน 12 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายปริญญา  ธารเลิศ
2. นางสาวพัชรินทร์  หงษ์ทองคำ
3. นางสาวรัชนีวรรณ  มีสี
4. นายอดิศร  ปรีการ
5. นางสาวแพรพลอย  แสงทอง
 
1. นางสาวชนิสรา  คำหงษา
2. Mr.Romain  Liard
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกุลสตรี  ขันดี
2. นางสาวชมพูนุช  ยมภา
3. นางสาวดวงพร  วงษ์เคน
4. นางสาวปริญา  รัตนพันธ์
5. นางสาวสินิตา  เหมือนทอง
 
1. นางสาวภัสชา  มีหนองหว้า
2. MissLee  Hye Mi
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชุติพร  อิ่มแมน
 
1. นางสาวภัคนันท์  ปัญญา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.67 ทอง 8 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวอันธิกา  อัคฮาด
 
1. นายพัชรเศรษฐ์  ศิริพานิช
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุพิชญา  เปี่ยมงาม
 
1. นางจิราเจต  ศิริพานิช
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81.09 ทอง 32 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายต่อตระกูล  พิมพะจันทร์
2. เด็กชายภูรินทร์  สาขา
 
1. นางสาวธัญญภรณ์  ดีรักษา
2. นางญะริญพัทธุ์  จันดอน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวเกวลี  บรรณสาร
 
1. นางสาวธัญญภรณ์  ดีรักษา
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.45 ทอง 26 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  ฤทธิ์ผาด
2. เด็กชายมานพ  อุ่นกุล
3. เด็กชายรัฐภูมิ  บุตตะวัน
4. เด็กชายวิวัฒน์  โทษา
5. เด็กชายวุฒิชัย   เพ็ญประชุม
6. เด็กชายสรยุทธ  ยานอาษา
7. เด็กชายสุขสันต์  ไสยวาฬ
8. เด็กชายอนุวัตร  ระวิชัย
 
1. นายณัฐวัฒน์  สารทะวงศ์
2. นางสาวณัฐรานี  สุดตะนา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.9 ทอง 37 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายทินกร  กมลคร
2. นายธนากร  นาถมทอง
3. นายปฏิภาณ  นาแถมนาค
4. นายปิยะพงษ์  นาสมสร้อย
5. นายเนรมิต  นาชัยนาค
6. นายไตรภพ  หอมบุญ
 
1. นายโดม  เศรษฐจันทร์
2. นายภาณุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์
3. นางสาวปราณี  นาถมทอง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวข้าวฟ่าง  ถาวรเรือง
2. นางสาวจิรายุ  สุขุมวิริยกุล
3. นายณัฐวุธ  ประทุม
4. นายปราโมทย์  ทิศเนตร
5. นางสาวปาณิศา  ดวงตาไท้
6. นายพงศธรณ์  ตันเจริญ
7. นางสาวภัทรพร  อ่างแก้ว
8. นางสาวสรารัตน์  ภูสง่า
9. นายอภิวัฒน์  สมศักดิ์
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  แก้วมีสี
 
1. นายสฤษดิ์  ศรีพนมยม
2. นายวันเฉลิม  ศรีกุตา
3. นางสาวลภัสพร  โคตรโสภา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวชนาพร  ดอนโอฬาร
2. นางสาวชนาภา  ดอนโอฬาร
3. เด็กหญิงญาณิศา  ภูสมหมาย
4. เด็กหญิงนิรุชา  วงษาเวียง
5. นายสิรภพ  ภูพันนา
 
1. นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์
2. นางจินตนา  ไชยศิริ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.4 เงิน 32 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกฤชมน  ศิรวัชวรกุล
2. นางสาวปัญญนรี  ฉายแผ้ว
3. นางสาววรรณยุภา  ภูช่างทอง
4. นางสาวศรัญญา  รังหอม
5. นายเมธาสิทธิ์  โยมศรีเคน
 
1. นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์
2. นางสาวจุฑามาศ  มีสุข
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.2 ทอง 22 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จัตุเทน
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีวิฆาร
3. เด็กหญิงวีระยา  พิมชะอุ่ม
 
1. นางสาวภานุมาศ  ริตตา
2. นางสาวเพียงฤทัย  ไหมทอง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนสามชัย 1. นายณัฐพงษ์  โพภะนา
2. นางสาววรัญญา  ทักขินัย
3. นางสาวเอมิกา  ราชเครือ
 
1. นางสาวนิภัทรา  วรรณขาว
2. นางสาวสุวรรณี  โพธิ์ศรี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.75 เงิน 44 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายณัฐพล  สมระกาศ
2. เด็กหญิงปาณิศา  สนอุทา
3. เด็กหญิงอัมพรพิมพ์  แสนอุดม
 
1. นายศิริชัย  มีกลาง
2. นางพรทิวา  หาญอาษา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.6 ทอง 16 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพิชญ์  มะลิฉิม
2. นางสาวธิดา  นาชัยทอง
3. นางสาวสุดารัตน์  ขำจันทร์
 
1. นางมณีรัตน์  กรรณิกา
2. นางอุดมพร  เหลืองยวง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 72 เงิน 46 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวณัฐสุดา  แพงโพนทอง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทรัพย์สำราญ
 
1. นางวิภารัตน์   เวียงสงค์
2. นางสาวสุพัตรา  หมั่นเก็บ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายศุภกรณ์  เรือนคำ
2. เด็กหญิงอัณศยา  บุญศาสตร์
 
1. นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
2. นางสาวพิรดา  มาลาม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายชวกร  สะจันดา
2. เด็กชายชาคร  ดอนไพร
 
1. นางสาวสารฤทธิ์  โพธิราช
2. นางสาวสุจิตรา  นนทภา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายธนฤทธิ์  บุญน้อย
2. นายภูมินทร์  กางทา
 
1. นางสาวสารฤทธิ์  โพธิราช
2. นางสาวอัฐพร  ทะรังศรี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวฐิติยา  แดนนาเลิศ
2. นางสาวรัชนิตา  อรัญมิ่ง
 
1. นางสาวอนุสรา  แสนพาน
2. นางสาวอภิรดี  สืบชมภู
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายศิริศักดิ์  มาหา
2. นายอติชาติ  นะสาโร
 
1. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
2. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 50 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายญาณศ์ภัทร   ภูนนทา
2. นายพัชรพล  ดลพร
 
1. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
2. นางสาวจุฑามาศ  มีสุข
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทธ   บุตรไสย์
2. นายภานุพงษ์  สุระมรรคา
 
1. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
2. นายประดิษฐ์  ภูสีฤทธิ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญณิกา  อุปรา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผลชื่น
 
1. นายพลกฤษณ์   รินทรึก
2. นางสาวไพลิน  ชิณเทศ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  นาอุ่นเรือน
2. นายอีม  น้อยประภา
 
1. นายภานุพงค์  แสงฤทธิ์
2. นางสาวชนาพร  ดาวใส
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายณฐพล  นะสาโร
2. นายณัฐนันท์  แสนกันยา
 
1. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
2. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 9 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ภูนนทา
2. นางสาวธวัลรัตน์  ขอวงศ์
3. นางสาวสุเมธินี  ทิสานนท์
 
1. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
2. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกลีบผกา  จักวาโชติ
2. นายกล้ายุทธ  พิชัยเชิด
3. นายหฤษฎ์  ภูนอนไร่
 
1. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
2. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวณัฐวิภา  เขตอนันต์
2. นายธนพงษ์​   แก่นสำโรง
 
1. นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์
2. นางสาวมินตรา​  แสงสุดตา
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนกมลาไสย 1. นายชัช  หงษ์ชุมแพ
2. เด็กชายณพวุฒิ  เอนกวิชณกูล
3. นายต่อเกียรติ  ผาสุจิตร
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางพวงลดา  วรสาร
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายจุลนันท์   ทรงวัฒนะสิน
2. นายวรายุธ   ภูส่งศรี
3. นายเจษฎาภรณ์   อรรคนันท์
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นายมารุต  วรสาร
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายรชต  พลเยี่ยม
2. เด็กชายวีรวัฒน์  บัวกฎ
3. เด็กชายไอดิน  ฆารสว่าง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ทิพชรา
2. นางสาวยุพดี  ปรีดี
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนร่องคำ 1. นายกฤตเมธ  อรัญชัย
2. นายณัชพล  กิตคราม
3. นายสหรัฐ  ผลาชิต
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศิริวิไล  อุดมศักดิ์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  แดนดงเมือง
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  จักวาโชติ
3. เด็กชายอวิรุทธ์  บุบผาเทพ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายจิรัฏฐ์  ทวีทรัพย์กมล
2. นายปิฏิพงษ์  กมลสาร
3. นายมนูวิทย์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายธนภัทร  สังฆคาม
2. เด็กชายสกลสินธุ์  ยุบลชิต
3. เด็กชายสมเกียรติ  ไทยทองหลาง
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางเพียงพิศ  ยุบลชิต
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนร่องคำ 1. นายณัฐกิตติ์  ธิสามี
2. นายณัฐนันท์  กมลผาด
3. นายพิชญ์  พันธุมาศ
 
1. นายวัชระ  บัวศรี
2. นางสาวยุพดี  ปรีดี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนครินทร์  ภูหวล
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญถาวร
3. เด็กชายอนุชิต  วงกาษา
 
1. นายชิตวิชัย  อิ่มรุ่ง
2. นายธีรพงษ์  กล้าขยัน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 42 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายกิตติชัย  ทุมไข
2. นายธนศาสตร์  ขอบทอง
3. นายภานุวัฒน์  ผลรุ่ง
 
1. นายสมเด็จ   ภักมี
2. นายฉัตรชัย  โอษะคลัง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญศิมา  วิเศษชู
2. เด็กหญิงปิยะภร  พรมวันดี
3. เด็กหญิงอารียา  นาชัยเริ่ม
 
1. นางถนอมเกียรติ  ศรีชัยเชิด
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาวัช  วรรณ์คำ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 41 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1. นางสาวปณิตา  ติยวุฒิโรจนกุล
2. นายปวเรศ  โยชะนะ
3. นายอภิชาติ   ไชยคำมิ่ง
 
1. นายศุภมิตร  กุลจิตติสาธร
2. นางนิลนาถ  กุลจิตติสาธร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ศรีนามล
2. เด็กหญิงจิราภา  ผลถวิล
3. เด็กหญิงพนิตาพร  ภารสาร
4. เด็กชายยุทธภูมิ  ภูพาดหิน
5. เด็กชายสาริน  ภารบุญ
6. เด็กหญิงอรอุมา  เดชประเสริฐ
 
1. นายบัณฑิต  อนันตะบุตร
2. นางจินดาวรรณ  ด้วงคำจันทร์
3. นางสรัญญา  ภารประดับ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 46 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายกฤษณะ  ทัศนามล
2. นายพงษ์ชนะศักดิ์  สุทธิชุม
3. นายพิษณุพงค์  พิมพ์นอก
4. นายรวิชญ์  วงค์จอม
5. นางสาวศิริรัตน์  เนื้อทอง
6. นายอนุชา  สีหลิ่ง
 
1. นางเพ็ญสิริ  คลังบุญครอง
2. นายสิรวิชญ์  มะหิพันธุ์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีชมภู
2. เด็กหญิงธนพร  ภูจอมนาค
3. นางสาวอนิชา  นันจำรัส
 
1. นางชุลีวรรณ  ศรีจำนงค์
2. นางสาวพิชญา  ตริสกุล
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 33 โรงเรียนสามชัย 1. นายธีรวัฒน์  ไชยพรม
2. นางสาววรดา  ประวะเสนัง
3. นายศุภชัย  สุริสาร
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  คำลำเภา
2. นางรัตนา  ถิตย์รัศมี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่มรุ่ง
2. เด็กหญิงกานตมล  ศรีสุทัศน์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  กาสีแพง
 
1. นายชิตวิชัย  อิ่มรุ่ง
2. นายอิทธิพล  พลโคกก่อง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายธนาวุฒิ  มูลวันดี
2. นายพงศกร  เงินลี
3. นางสาวยอดชีวัน  สวัสดินาที
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สืบบุตร
2. นางสาวลมัย  ฆารไสว
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  สันประภา
2. นางสาวนริศรา  พวงเกตุ
3. นางสาวอ้อมขวัญ  อ่อนสด
 
1. นายจักรกฤษ  หงษ์ชูตา
2. นางสาวสกาวเดือน  ควันไชย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.2 ทอง 16 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายธนวัฒน์  แฝงศรีจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณเลิศ
3. เด็กหญิงสุดาภรณ์  สุขภิบาล
 
1. นางวนิดา  วงศ์คำจันทร์
2. นายคมสันย์  วรรณจักร์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.4 ทอง 32 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวทัศนีย์  วิลาชัย
2. นางสาวภาสินี  บุยะโท
3. นางสาวสุธาสินี  จำเริญสาย
 
1. นางวนิดา  วงศ์คำจันทร์
2. นางเพ็ญสิริ  คลังบุญครอง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงรุจิภา  อิ่มประสงค์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เกื้อวิทา
3. เด็กหญิงอารยา  พัสดร
 
1. นางสาวอรนิจ  ฤทธิโรจน์
2. นางจุฬาพร  ภูโอบ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 71 เงิน 57 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นายดำรงค์  ระดมทอง
2. นายพีระพล  ภารถวิล
3. นางสาวอรอุมา  ผดุงภักดิ์
 
1. นายบัณฑิต  อนันตะบุตร
2. นางสมัชญา  มัธยมนันทน์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวธมลวรรณ  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงสวรินทร์  สุธรรมมา
3. เด็กหญิงอาจรีย์  ถิตย์พิพิธ
 
1. นายหัสชัย  เปาะวัน
2. นางนงลักษณ์  จำเริญสาร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.3 ทอง 48 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายอัคนิน  ถิ่นช่วง
2. นางสาวอาทิตยา  แก้วอำภา
3. นางสาวอาภาพร  ภูจอมเดือน
 
1. นายสิรวิชญ์  มะหิพันธุ์
2. นางเพ็ญสิริ  คลังบุญครอง
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นางสาวกัลยาภรณ์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทร์จักร์
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ภูวานคำ
 
1. นางสาวแสงจันทร์  นามศรีฐาน
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงชนิดา  นิรภาพ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ชวนอาจ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวพรนิรินธน์  โคตรผาย
2. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1. นายชิงชัย  ไชยคำมิ่ง
2. นายฐาปกรณ์  รินสาร
3. นายอภิรักษ์  รัตนอนันต์
 
1. นางสำเริง  การรัศมี
2. นางสาววิลาวัลย์  นาสินเพิ่ม
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายสถิตพล  ไมยโศก
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงฐิติพร  พรหมปัญญา
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวจริยา  ภูมิประหมัน
 
1. นางอรทัย  มโนขันธ์
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 39 โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายกฤษดา  นาถาดทอง
2. เด็กชายอาทิตย์  เชาว์น้อย
 
1. นายนุกูล  ทรงมงคลรัตน์
2. นางสาวพรนิรินธน์  โคตรผาย
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงแพรพรรณ  ฉายรัศมี
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนร่องคำ 1. นายศุภเชษฐ์  วงศ์อนุ
 
1. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ชารีวงศ์
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93.66 ทอง 5 โรงเรียนร่องคำ 1. นายพีระนันท์  ฐานไชยยิ่ง
 
1. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.73 ทอง 9 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายนฤพนธ์  คำลัยวงษ์
 
1. นายชรินทร์  ทานู
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81.73 ทอง 40 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายชลชาติ  ทับคำมูล
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.67 ทอง 21 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กชายภูวนัย  ภูแป้ง
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97 ทอง 4 โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายนิติรัฐ  พันธุ์เดช
 
1. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  ภูหัวเงิน
2. เด็กชายกฤษฎา  ตระกูลโส
3. นายกฤษฎา  วงษ์ภักดี
4. นางสาวชฎาพร  แจ่มสุวรรณ
5. นายชลชาติ  ทับคำมูล
6. นางสาวณัฐพิมพ์  สิริโสนแก้ว
7. นายณัฐวุฒิ  บุญศาสตร์
8. นายธนวัฒน์  วารีศรี
9. เด็กชายธนวัตน์  สมรภูมิ
10. นางสาวธิดาทิพย์  แถลงศรี
11. เด็กชายนครรินทร์  ภูทองกลม
12. นางสาวนรภัทร  ภารสำราญ
13. นางสาวนิภาพร  พิลาโท
14. เด็กหญิงนิรชา  เหล่าทอง
15. นางสาวประภาพร  คำมะลา
16. นางสาวพนิดา  สุวรรณเรือง
17. เด็กหญิงมนัสนันท์  นาชัยโชติ
18. เด็กชายยุทธภูมิ  ชารีวงศ์
19. เด็กหญิงวรรณษา  สังรวมใจ
20. นางสาววสิตา  ดรภาบุญ
21. เด็กชายวัฒนา  นาชัยฤทธิ์
22. นางสาวศิริกันยาพร  ภูน้ำเย็น
23. นายศุภกรณ์  กุมภวงษ์
24. นางสาวอนุสรา  ทุมสิงห์
25. นางสาวอรพรรณ  ชื่นอภัย
26. นายเกียร์ติศักดิ์  เพ็งพันธ์
27. นายเจษฎา  มะโนมัย
28. นางสาวเพียงขวัญ  คำทอง
29. นางสาวเยาวพร  คำพิสมัย
30. เด็กหญิงแพรพรรณ  ฉายรัศมี
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
3. นายเจษฎา  ฉายถวิล
4. นางสาววิภาวรรณ  ขันป้อง
5. นางสาวปนัดดา  ภูแซมโชติ
6. นายณัฏฐกรณ์  โพธิปัตชา
7. นางสุรัตนา  สาคมิตร