สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงราชพฤกษ์  สุดตา
 
1. นางพนิตตา  พิมาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 56 โรงเรียนสตึก 1. นางสาวอาทิตยา  คงสวัสดิ์
 
1. นางจิรัฏฐยา  อ่อนวิลาวัลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงศศิธร  แผ่นศิลา
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ภวภูตานนท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวภัทรวดี  ดวงมณี
 
1. นางดวงพร  อรุณโน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายอนันตชัย  ชูสวัสดิ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวธมลวรรณ  กลางสวัสดิ์
 
1. นายวรวัฒน์  วัฒนธีรางกูร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ถมปัทม์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ภวภูตานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายพยุงทรัพย์  ประสาระเอ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ภวภูตานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.1 เงิน 37 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงสุกฤตยา  อินทร์หมื่นไวย
 
1. นางอิสรีย์   เจริญพันธุวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.75 ทอง 20 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายวุฒินันท์  พุทไธสง
 
1. นางลัดดา  เสาไธสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เติมใจ
2. เด็กชายตันติวุฒิ  ตันวุฒิบัณฑิต
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ์
2. นางสาวกมลรัตน์  ภวภูตานนท์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 58.2 เข้าร่วม 37 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวธัญจิรา  วงศ์คอบ
2. นางสาวนฤมล  บุตตะกุล
 
1. นางเสาวลักษณ์  ยศม้าว
2. นางสาวถวิลวงศ์  ทบลม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.26 ทอง 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงชณรรนฐพร  เดชบุญพบ
2. เด็กหญิงอธิชา  ศรีพลกรัง
 
1. นางดวงพร  อรุณโน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72.68 เงิน 50 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวณัฐชญา  เอียกุล
 
1. นางดวงพร  อรุณโน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายเสริมศักดิ์  แก้งคำ
 
1. นายณัฐพงษ์  สายแสงจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  สอนจันทร์
 
1. นางภัสส์มณินทริ์  แจะไธสง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 52 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤติธี  ทูลไธสง
2. เด็กชายอภิชัย  น่วมไธสง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มนัสศิลา
 
1. นางสาวนงค์เยาว์  นามไธสง
2. นางชุมสิริ  ตากกะโทก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 26 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวปนิดาพร  โมกไธสง
2. นางสาวศิริลักษณ์  โมกไธสง
3. นางสาวเนตรนภา  หมวกไธสง
 
1. นายศักดิ์ชัย  นพไธสง
2. นางมะโน  นพไธสง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริตา  แชนรัมย์
2. เด็กหญิงพิชญา  คนดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวทิมาพร  ดิษฐเนตร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 47 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวจุฑามาศ  เดชรุ่ง
3. นางสาวสุชัญญา  ปะนามะเท
 
1. นางมนัญญา  อนุไพร
2. นายพิทักษ์  พิเศษ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายชยุต  จำปาศรี
2. เด็กชายภคพล  โสภากุล
 
1. นายศักดา  ยอดไฟอินทร์
2. นางสาวคำพันธ์  ดาพัวพันธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 33 โรงเรียนพุทไธสง 1. นายณัฐพล  ไกรจันทร์
2. นายปกรณ์  อยู่เส็ง
 
1. นายศักดา  ยอดไฟอินทร์
2. นางสาวคำพันธ์  ดาพัวพันธุ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  อันทุ
 
1. นายปรัชญา  เตี้ยไธสง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  ปินะการัง
 
1. นายปรัชญา  เตี้ยไธสง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98.5 ทอง 4 โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายธนากร  ชมทอง
2. เด็กหญิงวนิดา  พรมวงค์
 
1. นางสาวสุนีย์  ไกรปัญญาพงศ์
2. นางวิริยา  อึงนันทศิริกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78.12 เงิน 41 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายชนาภัทร  ปราณี
 
1. นางสาวรฐา  ยอดน้ำคำ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 38 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินทร  คำยาง
 
1. นางลลนา  ผลศิริ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 18 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวชนิตา  น้อยหนู
 
1. นายสุริยัน  หนันดูน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  แหวนเพ็ชร
 
1. นางสาวผ่องเพ็ญ  ดัดตนรัมย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายคชรักษ์  เที่ยงคาม
2. เด็กชายธนเดช  แสงเรืองรักษ์
3. เด็กหญิงพาขวัญ  นุ่นหลักคำ
 
1. นางรพีพร  ตะเคียนราม
2. นางสาวพรพิมล  เชาระกำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.83 เงิน 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายกวินทัต  ชูวังวัด
2. นายณัฐกมล  ขันตี
3. นายไกรวิน  สุบินนาม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แสนนา
2. นางสาวรวิวรรณ  กองมาศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 30 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวธิญาดา  แผ้วไธสง
2. นางสาวยศวรรณ  สุขโสม
3. นางสาวอัญญารัตน์  หาญธิติภูวดล
 
1. นางธนวรรณ  มาลานนท์
2. นางยุวลักษณ์  ธรรมธรานุรักษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 61 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีมหาพรม
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  หมื่นพรม
3. นางสาวแพรพลอย  ชนะสัตย์
 
1. นางสาวพรประภา  พวงบุรี
2. นายอภิสิทธิ์  นามวงษา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กุลวงศ์วรกร
2. เด็กชายวิษณุเวท  แสนเกษม
3. เด็กชายไซนรินทร์  หนันดูน
 
1. นางสาวนภาพร  เทียมทะนง
2. นางสาวยุวดี  สุวรรณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวรัตติยา  ศิริสุข
2. นายวธัญญู  อันสีแก้ว
3. นายอภิสิทธิ์  เจริญศิริ
 
1. นายจักรพงษ์  จิไธสง
2. นายธนากร  โยยรัมย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.65 ทอง 6 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  หล่าธรรม
2. เด็กหญิงธนาภา  สมพิทักษ์
3. เด็กหญิงเพชรลดา  ภูษา
 
1. นายวรายุทธ  แก้วประทุม
2. นางสาวนิตยา  อาจพลไทย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.3 ทอง 12 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  พลทิพย์
2. นางสาวนันธิยา  นันทวงศ์
3. นางสาวสวเนตร  ช่างทำ
 
1. นางสาวเอื้องอุมา  โยสาจันทร์
2. นางสาวแสงจันทร์  สุขจิต
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมาภิรักษ์
2. เด็กชายเจษฎากร  ลีลาธนทรัพย์
 
1. นางสาวนภาพร  เทียมทะนง
2. นายพีระ  บุญฉลาด
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 44 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวพรนิภา   มาตย์นอก
2. นางสาวอภิญญา  เสนาวงษ์
 
1. นายวิทยา  รัตนพันธ์
2. นางน้ำค้าง   รัตนพันธ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.18 เงิน 23 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายกฤตพจน์  สายพันธ์
2. เด็กชายอาชาวศิษฐ์  ปะทะโก
 
1. นายวราวุฒิ  เจริญสุข
2. นางน้ำค้าง  รัตนพันธ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.26 เงิน 36 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาล  เกิดแตง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  วันทะมาตร
 
1. นางโสภิต  รินไธสง
2. นางสาวอรยา  รสชา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นายธนพนธ์  อะช่วยรัมย์
2. นายวุฒิพงษ์  อำไพพิศ
3. นายโฆษิต  มาขุมเหล็ก
 
1. นายชำนาญ  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางราตรี  อำไพพิศ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงนลินี  มีโชค
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ชายทวีป
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ชุมศรี
4. เด็กหญิงวันวิสาข์  ยุดรัมย์
5. เด็กหญิงสุลักษณี  ศรีทอง
 
1. นางนุชจรี  คู่กระสังข์
2. นางสาวศรุตยา  แก้วกูล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาวกัญญาพัขร  ขูลี
2. นางสาวกันต์พิชชา  ดำเนินงาม
3. นางสาวปณิดา  ยามดี
4. นางสาวรสกา  เดชบุญ
5. นางสาวอัญมณี  หลักงาม
 
1. นางประภาพร  วงศ์จำปา
2. นางสาวพักตร์ศรี  จอมเสนา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงจิระณา  ชื่นชม
2. เด็กชายปุณยวัจน์  ทนุวรรณ์
3. เด็กหญิงพรชนก  ศาลางาม
4. เด็กหญิงพรรณวดี  สุขหนองบึง
5. เด็กหญิงพราวนภา  จุฬา
 
1. นายวรเมธ  น้อยพรม
2. นางอำนวย  ไกรปุย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  เพชรวิสัย
2. นางสาวขนิษฐา  จินดาศรี
3. นางสาวนันท์นิชา  สุดแสน
4. นางสาววารุณี  มีพันธุ์
5. นางสาวสุภาวิตา  ป้องคำ
 
1. นายวรเมธ  น้อยพรม
2. นางฉัตรวรุณ  กิตติภูติกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78 เงิน 34 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวธันยพร   วงศ์ประดับแพร
2. นายนัทธพงศ์  นุ่มไธสง
3. เด็กหญิงปณัฐชา  กุลไธสง
4. เด็กชายพานทอง  หมั่นสุจริต
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  ภวันกิจนัน
 
1. นายสุริยันต์  แสงมล
2. นายศราวุธ  ประสมศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง 48 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นายตะวัน  บุญครอง
2. นางสาวปนัสยา  มาลัย
3. นางสาววริศรา  โอชารส
4. นางสาวอธิยดา  ศาลางาม
5. นายเจษฎา  กันหมุด
 
1. นายสมคิด  อาจจำนงค์
2. นางปพิชญา  วรรณปักสิน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.5 ทอง 26 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  รัตน์ไธสง
2. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  ดาพัวพันธ์
3. นางสาวฌฎาภรณ์  อาจสูงเนิน
4. นายธนาธิป  หงษ์น้อย
5. นายนนท์ฤชา  ดากุล
6. นายพงศ์พัทธ์  พลคำ
7. นางสาวพรชิตา  โสสีสุข
8. นางสาวพฤษภา  โปรยขุนทด
9. เด็กชายพลกฤต  เจนไธสง
10. นางสาวภาพรรณ  เตียนศรี
11. เด็กชายรัฐภูมิ  มาลีนันท์
12. นายวันชัย  เตรียมทอง
13. นายศักดิ์ณรินทร์  ตะนุเรือง
14. นางสาวสิริวิมล  ชาวหา
15. นายอนันต์  วิวัฒน์เจริญวงศ์
16. นายอภิรักษ์  ปัญญาสิทธิ์
17. นายอภิสิทธิ์  แก้วนิล
18. เด็กชายอภิเชษฐ์  กอไธสง
19. เด็กหญิงอลิชา  นนท์ขุนทด
20. นางสาวอัญมณี  ตรีเหรา
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางสาวกองทรัพย์  กุมไธสง
3. นายธนวรรธน์  พาสศรี
4. นางสาวพัชราพร  ศรีคุณ
5. นางสาวพัชรา  หงคำมี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวจรรยพร  ดาวไธสง
2. เด็กหญิงจันจิรา  นกคุ้ม
3. นายจิตรเทพ  แดงขจร
4. นายจิรพันธ์  คำทอน
5. นางสาวฉันทนา  นาเมือง
6. นางสาวณัฐฤดี  เบ็ญจวัติ
7. นายธนรัตน์  ยือรัมย์
8. เด็กชายนคราช  ดวงแสง
9. นายนวพล  สีหาบุตโต
10. นางสาวนิศารัตน์  ฉ่ำไธสง
11. นางสาวน้ำบุตร  ดำริ
12. นายภูดิศ  อุสารัมย์
13. นายภูรินทร์  ทองสุทธิ์
14. นางสาวรัชนีกร  ไมขุนทด
15. นางสาววนัชพร  เที่ยงกินรี
16. เด็กชายวรภัทร  ไม้พยัคฆ์
17. นางสาววรรณพร  ภูสดแสง
18. นางสาววรัญญา  โอชารส
19. เด็กชายศิริมงคล  คำมา
20. เด็กชายโกสิยพงษ์  จงษ์ปัญญา
 
1. นายวิฑูรย์  เวสะมูลา
2. นางปพิชญา  วรรณปักสิน
3. นายธนัญชัย  ศรีจันทร์
4. นายสมคิด  อาจจำนงค์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงวีรีย์วัลย์  ขันโอฬาร
 
1. นายพงศธร  รุ่งโรจน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายธนากร  เกลียววงศ์
 
1. นางผาณิต  พรหมดีมา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายคุณัชญ์  ทัศวงษา
2. เด็กหญิงทิตยาภรณ์  วงศ์ประสาร
 
1. นางสาวชนันพัฒน์  วรรณวิจิตร
2. นางสาววิไลวรรณ  ใยทอน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  แสงหิรัญ
2. นายวงศธร  อรุณรัมย์
 
1. นางสาวชนันพัฒน์  วรรณวิจิตร
2. นางสาววิไลวรรณ  ใยทอน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.5 ทอง 15 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวจินดาภรณ์  ตองติดรัมย์
2. เด็กหญิงนาตาลี  คาร์สรรค์
3. นายพันทิวา  ปักการะโน
4. นายพุฒิเมธ  วิลาศ
5. เด็กหญิงมธุรดา  จันทวงษ์
6. เด็กหญิงวรันธร  จันทวงษ์
7. เด็กชายอดิเทพ   บุญพร้อม
8. นายอนิรุตย์  นาแพง
9. เด็กชายอนุชิต  นาคตะคุ
10. นางสาวแพรวา  ตลอดไธสง
 
1. นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
2. นางธนูรัตน์  พิมพ์บุญญามาศ
3. นายวิษุวัต  แตงกวารัมย์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 72.4 เงิน 47 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  ดวงกระโทก
2. นางสาวธิดารัตน์  พิมพา
3. นางสาวบุญญารัตน์  กล้ากระโทก
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จันบัวลา
5. นางสาวมินตรา  มุ่งดี
6. นางสาววรวรรณ  พันธานี
7. นางสาวศจีฟ้า  พัฒนะมาศ
8. นางสาวศิวพร  แด่ริรัมย์
9. นางสาวอรกัญญา  ช่วยรัมย์
10. นางสาวอังคณา  บุบผาทาเต
 
1. นายทนงรักษ์  ตอรบรัมย์
2. นางสาวบุหลัน  เฉียดไธสง
3. นางทรัพย์ศิดี  ศรีส่อง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 77.2 เงิน 45 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 1. เด็กหญิงกันยาพัฒน์    เวียงสิมา
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  ฝากไธสง
3. เด็กหญิงชลธิชา  เอี่ยมอิ่ม
4. นายธีรภัทร  ปะนาตัง
5. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  สันกลาง
6. เด็กหญิงพิชญ์ชพัด  จันที
7. เด็กหญิงพิมพร  แสงวาโท
8. นางสาววรรณณิภา  ศรีหาญ
9. เด็กหญิงวรรณนิภา  ทิพย์วรรณ
10. นางสาวสุจินณา  ทับไธสง
 
1. นายประเกียรติ  การะพันธ์
2. นายสุรพงษ์  ดวงภักดีรัมย์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษ์สุดา  บุญเศษ
2. เด็กหญิงภัททิยา  บุญกล้า
 
1. นายทนงรักษ์  ตอรบรัมย์
2. นางสาวบุหลัน  เฉียดไธสง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 44 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  จันมาค้อ
2. นายจิรายุทธ  โพธิราช
 
1. นายธานี  ศรีณรงค์
2. นายธนวัฒน์  บุญที
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนพุทไธสง 1. นายปิยะวัฒน์  ประกอบกุล
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 25 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปั้นงาม
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวนันทกา  เลไธสง
 
1. นางอลิสา  สมันศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง 26 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญฑิตา  แพงมา
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 42 โรงเรียนพุทไธสง 1. นายพิชิตพงษ์  น้อยโสภา
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงตันหยง  ตอเมอ
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายอดุลย์  เปี่ยมศักดิ์
 
1. นายสังวาล  เอี่ยมสีอาด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 33 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ศิลปการ
2. เด็กหญิงอารยา  แซ่อือ
 
1. นายอรุณ  เรืองคำ
2. นางอัจฉรารัตน์  ภิญโญกุลพัฒน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินรีย์
 
1. นายอรุณ  เรืองคำ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายอรรถชัย  น้อยไธสง
 
1. นายสังวาล  เอี่ยมสีอาด
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง 10 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายกมลดนัย  วันทะมาตร
2. เด็กชายชูศักดิ์  พรหมทัต
3. เด็กชายธีรชัย  แวทไธสง
 
1. นายอรุณ  เรืองคำ
2. นางอัจฉรารัตน์  ภิญโญกุลพัฒน์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 18 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวจารุชา  ชีไธสง
2. นายพุฒิพงษ์  แสนศรี
3. นางสาววราภรณ์  ธรรมภักดี
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
2. นายอรรถพร  มาศภูมิ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงนวนันทร์  อุ่นไธสง
 
1. นายพงศ์จักร  ยามสุข
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สันเสนาะ
 
1. นายพงศ์จักร  ยามสุข
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  สมร่าง
 
1. นายพสิษฐ์  ศิริฤทัยทิพย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวอารียา  มาลาศรี
 
1. นายพงศ์จักร  ยามสุข
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนสตึก 1. นายบารมี  ใสนอก
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสตึก 1. นายธีรภัทร  ชาวนา
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนสตึก 1. นายอภิชาติ  คำภา
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ธรรมบุตร
 
1. นายพสิษฐ์  ศิริฤทัยทิพย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจันทะ
 
1. นายพงศ์จักร  ยามสุข
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวปิยชาติ  ตุใยรัมย์
 
1. นายพสิษฐ์  ศิริฤทัยทิพย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนพุทไธสง 1. นายณภัทร  สมดี
2. นางสาวณัฏฐนิชา  อรรคนิตย์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ยะประโคน
4. เด็กหญิงธิดาพร  บำรุงไร่
5. นางสาวนริศรา  ฉิ่นเจริญ
6. เด็กหญิงนวนันท์  อุ่นไธสง
7. นางสาวนิธินาฏ  ไชยรักษ์
8. เด็กหญิงปิยธิดา  สันเสนาะ
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจันทะ
10. เด็กหญิงวิลาสินี  แหมไธสง
11. เด็กหญิงศศิการต์  แซ่สง
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปัญญาสิทธิ์
13. เด็กหญิงสิริกร  สำโรงลุน
14. นางสาวอารียา  มาลาศรี
15. นางสาวเบญญาภา  สาสนะ
 
1. นายพงศ์จักร  ยามสุข
2. นางดาวรุ่ง  สุระศรี
3. นางสาวธารทิพย์  พิทักษ์สาลี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายทักษ์ดนัย   เชือนรัมย์
2. เด็กชายธราเทพ   ยงศิริ
3. นายศักดิพัฒน์   ครุฑเพชร
4. นายสุภกฤษฎิ์   พงศ์ศิรินพคุณ
5. เด็กชายเจษฎา   ชาติสง่าไพศาล
 
1. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล
2. นายสุพล  สิ่วไธสง
3. นางสาวนาฏณิดา  ก้อนคำใหญ่
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวชนิสรา  ยอดเจริญ
2. นายพีรพันธ์  อันภักดี
3. นายยศภัทร  สุระโยธี
4. นายอิทธิพล  ไชยมนตรี
5. นายอิทธิพล  สังสีแก้ว
6. นายไชยกาญจน์  สุเวทเวทิน
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
2. นายอิศรา  ซอสันเทียะ
3. นายคธาวุธ  ภักดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายกัมปนาท  ฤทธิ์ไธสง
2. นางสาวชดาพร  พลมณี
3. นายณภัทร  จันดอก
4. นายณัฐดนัย  นครชัย
5. นางสาวณัฐธิดา  ลำขุนทด
6. นายณัฐวุฒิ  มณีรัตน์
7. นางสาวทองฝน  เหลาหมวด
8. นายธนกฤษ   รมย์เพชร
9. นางสาวธนภรณ์  พิมพ์วงษา
10. นายธนาคาร  มุ่งร่วมกลาง
11. นายธนาทรัพย์  โนไธสง
12. นายธีรวัฒน์  ทับเสน
13. นางสาวนภสร  ตุใยรัมย์
14. นายนิรากร  รุ่งเรือง
15. เด็กหญิงปิยธิดา  ชนะหาญ
16. นางสาวพรรณิภา  ไกรจันทร์
17. นายพิชชากร  เฉยไธสง
18. นางสาวพิมพ์มาดา  งามบุญคำ
19. เด็กชายพีรยุทธุ์  จิรโรจนทิพย์
20. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัดกอง
21. เด็กหญิงภัทรธิดา  ตุนพอน
22. นายยศภัทร  สุวโยวี
23. นางสาวรสริน  สมบูรณ์ถานะ
24. นางสาววรัชยา  ประสารสี
25. นางสาวศุจินทรา  ฝอยศาลา
26. นายสถาพร  ขัมรักษา
27. เด็กหญิงสรีรัตน์  จำปาแดง
28. นางสาวสร้อยสุวรรณภา  สนไธสง
29. นางสาวสิริรัชต์  บัวฤทธิ์
30. นางสาวสุธิมา  ยุฆะลัง
31. นางสาวสุภลักษณ์  พัดดง
32. นางสาวสุภาวดี  แก้วคำภา
33. นายอภิชาติ  เที่ยงธรรม
34. นายอัครชัย  มากพูน
35. นางสาวอัญชลี  ปราบไธสง
36. เด็กหญิงอาทิตติยา  แจบไธสง
37. นายเฉลิมรัฐ  ปัดสำราญ
38. นางสาวเสาวลักษณ์  ยินดี
39. นายไชยกาญจน์  สุเวทเวทิน
40. นายไตรภพ  ประศรี
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
2. นายอิสราห์  ซอสันเที้ยะ
3. นายคธาวุธ  ภักดี
4. นายจักรพล  ชาวสวน
5. นายวิทยา  สืบสำราญ
6. นางสาวธารทิพย์  พิทักษ์สาลี
7. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
8. นายชาญ  สิ่วไธสง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 40 โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายชัยนันท์  ปัญญา
 
1. นายเอกชัย  แก้วกาหลง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนสตึก 1. นายชินวัตร  เศษลือ
 
1. นายเอกชัย  แก้วกาหลง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 57 โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงญาดา  ไชยดี
 
1. นายเอกชัย  แก้วกาหลง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 28 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวสุธิตา  ลิ่งไธสง
 
1. นายชัยวัฒน์  พลธรรม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง 12 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  ลำภา
 
1. นางสาวขวัญลดา  โพธิรัตน์วัฒนกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนพุทไธสง 1. นายวิษณุการณ์  สุวรรณรักษ์
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 26 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจิรา  หงษ์ทอง
 
1. นายสุเทพ  พลศิริ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 46 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวสุพรรณี  จันทะนุน
 
1. นายสุเทพ  พลศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 56 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายภูรินท์  ม่วงอากาศ
 
1. นางสาวญาสุดา  ชำนาญสิงห์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 37 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายภูธน  พลอาษา
 
1. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญมาก
 
1. นายอิศรา  ซอสันเทียะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 24 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาวประติมากร  ภูเวียง
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ลาฮาม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 38 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายวิริยะ  นครชัย
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  เรียนไธสง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายอิสรานนท์  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางลดาวัลย์  งามคง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน 42 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธารินี  สุทธิประภา
 
1. นางลดาวัลย์  งามคง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 46 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  มีศิริ
 
1. นางสาวอัมรา  บุญประเสริฐ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  มะลิรัมย์
2. เด็กหญิงกานต์สิริ  ปะโกติโย
3. เด็กหญิงชนาภา  เจริญรัมย์
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  คำเสี่ยน
5. เด็กชายณัฐดนัย  ก้อนทอง
6. เด็กชายดนัยณัฐ  ตีชัยรัมย์
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปัดสำราญ
8. เด็กชายวิทูร  ลวดไธสง
9. เด็กหญิงสาธิณี  สิงห์แก้ว
10. เด็กชายอนุภัทร  ทองนอก
11. เด็กหญิงอภิญญา  ทองโกย
12. นายเนรมิต  ญาติปลื้ม
 
1. นายกานต์  เลิศไกร
2. นายณัฐพล  ปานทอง
3. นายธีรศักดิ์  เวฬุวนารักษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ตอรบรัมย์
2. นางสาวกุลนาก  เจริญรัมย์
3. นางสาวธัญญณัฐ  ลิอ่อนรัมย์
4. นายธีรวัจน์  ยางเครือ
5. นางสาวปณัฐดา  ดาทอง
6. เด็กชายพงศภัค  คันดุไล
7. นางสาวพันธิวา  บุบพันธ์
8. นายรณกร  ชุ่มเสนา
9. นายวิทวัส  ยวงมณี
10. นางสาวศศิวิภา  สะทอนรัมย์
11. นางสาวศิริวรรณ  กัลบุตร
12. นายเทพณรงค์  คำแก้ว
 
1. นายกานต์  เลิศไกร
2. นายณัฐพล  ปานทอง
3. นายธีรศักดิ์  เวฬุวนารักษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงกมลรส  กลองชัย
2. เด็กชายกิตติพศ  เอ็นดู
3. เด็กชายกุลวัฒน์  เดือนไธสง
4. เด็กชายจิณณวัตร  สุโพชน์
5. เด็กหญิงจิราพร  แคไธสง
6. เด็กชายจิลลาภัทร  ศรีคุณ
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประทุมมัง
8. นางสาวจุฬาวรรณ  ดาพัวพันธ์
9. เด็กหญิงชลธิชา  มาลี
10. เด็กหญิงณัฐธยาน์  กล้าหาญ
11. เด็กชายณัฐนันท์  โฉมไธสง
12. เด็กหญิงทักษพร  ตามสีรัมย์
13. เด็กชายธนธรณ์  โฉมไธสง
14. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มาลี
15. เด็กหญิงธิติมา  หล่าหมื่น
16. เด็กหญิงธิติมา  เหล่าสา
17. เด็กชายธีรภัทร  บัวพร
18. เด็กชายนคินทร์  โพธิราช
19. เด็กหญิงนันทนา  คำยนต์
20. เด็กหญิงนันทิชา  คงแสนแก้ว
21. เด็กหญิงปริตา  พิมพิสาร
22. เด็กชายพลพล  สาระพล
23. เด็กหญิงพิสินี  ชุมเสนา
24. เด็กหญิงภักสุดา  ชนะภัย
25. เด็กชายภัทรชัย  คำอุด
26. เด็กชายภานุพงศ์  สระบุตร
27. เด็กหญิงภาวินี  มาตะยา
28. เด็กหญิงมณฑิรา  ล้อมไธสง
29. เด็กหญิงรุจาภา  กลองชัย
30. เด็กชายวรพล  ศิริทาเม็ง
31. เด็กหญิงวรรัตน์  ทันลา
32. เด็กหญิงวิชญาพร  ยามดี
33. เด็กหญิงศรุตยา  กิติสกนธ์
34. เด็กหญิงศศิญา  โคสาสด
35. เด็กชายศุภชัย  เสาไธสง
36. เด็กหญิงสิริกร  พรมบุตร
37. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เคลื่อนไธสง
38. เด็กหญิงอรัญญา  วิลากลม
39. นางสาวอลิชา  นนท์ขุดทด
40. นายเวหา  จันทภาร
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
2. นายอิศรา  ซอสันเทียะ
3. นายคธาวุธ  ภักดี
4. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
5. นางสาวนิตยา  เดชวิริยะรัตน์
6. นางสาวกรรณิการ์​  เยียวรัมย์
7. นางสาวอำภา  พรมโสภา
8. นางสาวศิริวิจิตร  อำไธสง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวกิตติมาพร  เวทไธสง
2. นางสาวจิราภา  แพงเพ็ง
3. นางสาวญาณัจฉรา  เล็งไธสง
4. นายณภัทร  สุกใส
5. นายณัฐชนน  เปลี่ยนไธสง
6. นายณัฐวุฒิ  ละเริงรัมย์
7. นางสาวณัติยาภรณ์  ชัยรัตน์
8. นายธนาธิป  รอดไธสง
9. นางสาวธัญวรัตน์  ชีพไธสง
10. นายธีรพงษ์  น้ำทอง
11. นางสาวนุชฐิชา  เลไธสง
12. นายปิยวัฒน์  แพงเจริญ
13. นายพงศธร  จุลไธสง
14. นางสาวพรชิตา  โสสีสุข
15. นางสาวพรสวรรค์  แสงสว่าง
16. นางสาวพฤษภา  โปรยขุนทด
17. นายพีรพัฒน์  จุไธสง
18. นายภูมิชัย  สาวไธสง
19. นายภูมิชัย  สนไธสง
20. นางสาวมัชฌัตตา  ทองแม้น
21. นางสาวรสา  ซ่อมไธสง
22. นายวันรัฐ  สุขยิ่ง
23. นางสาวศิริบักษณ์  พรลุชะ
24. นางสาวศิริลักษณ์  พรลุชะ
25. นางสาวศุมนตรา  สติภา
26. นางสาวสมัชญา  พิมพา
27. นางสาวสิราวรรณ  สกุลจร
28. นางสาวสิราวรรณ  ลังเวียน
29. นางสาวสิรีธร  สุทธิหา
30. นางสาวสุกัญญา  กุลนอก
31. นายสุริยา  พึ่งน้ำ
32. นางสาวหนึ่งฤทัย  เทพแพง
33. นางสาวอักษราภัค  จิรภักดิ์
34. นายอัครพล  สุขหนา
35. นางสาวเพ็ญนภา  เกตไธสง
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
2. นายอิศรา  ซอสันเทียะ
3. นายคธาวุธ  ภักดี
4. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
5. นายจักรพล  ชาวสวน
6. นางสาวกรรณิการ์​  เยียวรัมย์
7. นางสาวอำภา  พรมโสภา
8. นางสาวศิริวิจิตร  อำไธสง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.4 เงิน 18 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายจิตลวัตร  วิชัยศร
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ณะรงค์ศักดิ์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดอกไธสง
4. เด็กหญิงดารารัตน์  วิศิษฏ์ศิลป์
5. เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์พันธุ์
6. เด็กหญิงพรนภา  ยะประโคน
7. เด็กชายพันธ์ศักดิ์  นวดไธสง
8. เด็กชายพีรภัทร  ลอยสนั่น
9. เด็กชายภูชิต  ภูบาลชื่น
10. เด็กชายวชิระ  ตามไธสง
 
1. นางสาวธารทิพย์   พิทักษ์สาลี
2. นางดาวรุ่ง   สุระศรี
3. นางสาวจริยาภรณ์  บุญนำพา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.2 ทอง 31 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  เผยไธสง
2. นางสาวชมพูนุท  แป่มจำนัก
3. นางสาวชลธิชา  โคตรสีเมือง
4. นายนิวัฒน์  จันภิรมย์
5. นางสาววรรณรดา  นาสืบ
6. นางสาวศุภาพิชญ์  ยิ้มทับทิม
7. นายอภิสิทธิ์  พรมจันทา
8. นายเจริญชัย  ศิริสุข
9. นายเชาวลิต  สมานมิตร
10. นายโชคพัฒนา  ชัยชนะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วิลาศ
2. นางสาวศวินณา  สุโพธิ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.8 เงิน 24 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ทาราช
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์นวล
3. เด็กหญิงวริศรา  แก้วกล้า
4. เด็กหญิงวาศินี   รักศรี
5. เด็กหญิงศรุตา  พัฒนะแสง
6. เด็กหญิงเกตุมณี  แต้วไธสง
 
1. นางสาวปัญญาพร   สีสันงาม
2. นางกนิษฐา  เที่ยงสูงเนิน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.4 ทอง 32 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวจิลมิกา  นบนอบ
2. นางสาวประกายเดือน  ด้วงโพนทัน
3. นางสาวพนิตอนงค์  ทองงาม
4. นางสาวสุพรรษา  บัวคัง
5. นางสาวสุภาพร  ชึรัมย์
6. นางสาวสุลัดดา  ชากลาง
 
1. นางสาวกรทิพย์  ยาวรัมย์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงกรกนก  หล่ำศรี
2. เด็กหญิงขวัญชนก  มายูร
3. เด็กหญิงณัฐภัทร  หน่อแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐวดี  แสงค้ำ
5. เด็กหญิงตมิสา  ตีระพงษ์
6. เด็กหญิงธันยชนก  ทองบ่อ
7. เด็กหญิงวรนุช  วงษ์เมือง
8. เด็กหญิงวารุณรัตน์  ตามพันธ์
9. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ภูแก้ว
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ประทุมทอง
 
1. นางดรุณี  ก้อนคำใหญ่
2. นางอรทัย  ศรีเมือง
3. นางสาวสุธิดา  ยำรัมย์
4. นางสาวพิมพ์อักษร  บุญเที่ยง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 19 โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกฤติกา  จารุวงศ์
2. นางสาวกันยากร  ขุมทอง
3. นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชรจีนพะเนา
4. นางสาวณัฐฐกานต์  เกียรติเจริญศิริ
5. นางสาวนวมินทร์  ปาสาทัง
6. นางสาวปรารถนา  โฉมฉาย
7. นางสาวมัลลิกา  ธิธรรมมา
8. นางสาวมาริษา  นันทรัตน์
9. นางสาวสุดารัตน์  ฤทธิ์มนตรี
10. นางสาวเอมมิกา  ชำนาญพล
 
1. นางดรุณี  ก้อนคำใหญ่
2. นางอรทัย  ศรีเมือง
3. นางสาวสุธิดา  ยำรัมย์
4. นางสาวพิมพ์อักษร  บุญเที่ยง
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 32 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  อิ่มสมบูรณ์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แทนพรหม
3. เด็กหญิงปวีณา  หมื่นไธสง
4. เด็กชายรพีภัทร  ชวดศรี
5. เด็กหญิงวรรณพร  กัณหา
6. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ศรีโภค
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โสภี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สกุลเรืองศรี
2. นางสาวกนกภรณ์  เวียงคำ
3. นางสาวนิสาชล  ศรีไพร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 45 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  ศรีคุณ
2. นางสาวปิยะธิดา  โคตรโสภา
3. นางสาวปิยะพร  ฤทธิ์ไธสง
4. นางสาววรานิตย์  กรมไธสง
5. นางสาวศุภากร  แสนทวีสุข
6. นางสาวศุภิสรา  บุญช่วย
7. นางสาวสุดารัตน์  โนดไธสง
8. นางสาวสุพินยา  จันทร์เจือ
9. นางสาวอมรรัตน์  เนยไธสง
10. นางสาวอรอาภา  สวาสนอก
 
1. นางสาวกนกภรณ์  เวียงคำ
2. นางสาวพัชราภรณ์  สกุลเรืองศรี
3. นางสาวชลดา  นนทริ
4. นางสาวภาวิณี  เลไธสง
5. นางสาวสุธิดา  อาจทวีกุล
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.5 ทอง 9 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นายกวีวัฒน์  มีพิษ
2. นายจุลจักร  หนูกิจ
3. นายนัฐวุฒิ  ปุมสีดา
4. นางสาวสุพรรษา  เผ่าภูเขียว
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ลาฮาม
2. นางสาววิษณุพร  ศรีเมือง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79 เงิน 34 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  พิทยานันท์
 
1. นางสาวนฤมล  เพียขันทา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81 ทอง 40 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาณี  เฒ่าทา
 
1. นางวิลาวัลย์  แคว้นไธสง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 39 โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงทิพเนตร  มีบุญ
 
1. นางณัญชุดา  ปัญญาธิวุฒิ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.6 ทอง 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวธารารัตน์  หมวกอินทร์
 
1. นางสาวสมถวิล  วงศ์ประณุท
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงธรรมชาติ  บุญอินทร์
 
1. นางมะลิวรรณ  จงปัตนา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 25 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวภัทรสุดา  อุทาธร
 
1. นายสมภพ   งามมาศ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.67 ทอง 24 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกรปภา  ธิปประโคน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุทธิธรรม
3. เด็กชายชยุตพงศ์  เหมือนพันธ์
4. เด็กหญิงพอเพียง  อุปมัย
5. เด็กหญิงอพิชญ์ชญา   ใช้ประทุม
 
1. นางสาวสถาพร  เกษพิบูล
2. นางสาวปนรรฐพร  ชวนรัมย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง 30 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวญาโณบล  โพธิมาศ
2. นายปราชญ์ปกรณ์  ชิณหงส์
3. นางสาวสิริกร  วาลีประโคน
4. นางสาวสุจีรา  นาคคำ
5. นางสาวเพียงรวี  ณ รังษี
 
1. นางสาวปนรรฐพร  ชวนรัมย์
2. นางสาวสถาพร  เกษพิบูล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.5 ทอง 29 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายธันวากรณ์  โคตสมบัติ
2. เด็กหญิงวิมลมณี  หินเกิ้ง
 
1. นางสาวมติมนต์  ชาวบ้านใน
2. ว่าที่ร้อยตรีศิรวุฒิ  แคว้นไธสง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง 45 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวช่อชบา  เหล็กศรี
2. นางสาวดวงกมล  วรวงค์
 
1. นางจุทารัตน์  ทาฤทธิ์
2. นายมนตรี  บุญสิทธิ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทิรา  มั่นจิตร
2. เด็กหญิงสุธินี  ศรีรักษ์
 
1. นางสาวอภิญญา  สดสร้อย
2. นางสาวปาณิศา  กระจายกลาง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 31 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายธนากร  ชัยโคต
2. นางสาวธัญวรัตม์  นาหนองขาม
 
1. นางสาวอภิญญา  สดสร้อย
2. นางสาวปาณิศา  กระจายกลาง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสตึก 1. นางสาวบุญรักษา  บาลวรเศรษฐ์
2. นางสาวอนุสรา  คอนเพ็ชร
 
1. นางสาวกัญญานัฐ  ตาวงษ์
2. นางสาวกษิตินาถ  มางาม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 52 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวกวินทรา   คัญชิง
2. นางสาวสุปรียา   อันเทา
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ทับสีรัก
2. นางจุฑารัตน์   ทาฤทธิ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสตึก 1. นางสาววนิดา  พลสมัคร
2. นางสาวอิศวรา  ยอมรัมย์
 
1. นางสาวพีรยา  ศาลางาม
2. นางสาวพัชรวรรณ  บัวแสง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง 32 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวกุศุมา  ทวีงาม
2. นางสาวปวีณ์นุช  ฤทธิ์ไธสง
3. นางสาวศุภาวรรณ  กุลศิริมงคล
4. นางสาวอรรัมภา  ชะนะภักดิ์
5. นางสาวเบญจมาศ  กิ่วไธสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทับสีรัก
2. นายมนตรี  บุญสิทธิ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 41 โรงเรียนสตึก 1. นายชนะศึก  อาษากิจ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ทะนงค์
3. นางสาวณัฐกานต์  ชัยเรือน
4. นางสาวธัญจิรา  สิทธะระ
5. นายเกรียงศักดิ์  มงคลดี
 
1. นางสาวพีรยา  ศาลางาม
2. นางสาวพัชรวรรณ  บัวแสง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82.25 ทอง 40 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวพิธพิมล  เลิศขามป้อม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทับสีรัก
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61 ทองแดง 24 โรงเรียนสตึก 1. นางสาวศจี  หาญธรรม
 
1. นางสาวพัชรวรรณ  บัวแสง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.73 เงิน 44 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายกฤติน  เทียมครบุรี
2. เด็กชายธนัช  วิมนวัตรเวที
 
1. นางมะลิวรรณ  จงปัตนา
2. นางสาวนฤมล  เพียขันทา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 87.07 ทอง 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายสุรศักดิ์   มะลิทอง
 
1. นายขัตติยานันท์  โนนไธสง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง 4 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายกฤษกร  สุดชนะ
2. นายฉัตรมงคล  ศรีทะวงส์
3. นายธนัญชัย  ขาวสุข
4. นายพงษ์พิพัฒน์  รัตนพงษ์
5. นายศุภกฤต  เที่ยงคุณ
6. นายสุเมธ  มีพิษ
7. นายอธิภัทร  จุ่นจ่าง
8. นายเพชรรัตน์  สอนไธสง
 
1. นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
2. นายปณิธาน  สุดชนะ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์  ไชยรัมย์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.8 ทอง 7 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายจตุพร  ผาดไธสง
2. นายณฤบดินทร์  ลิไธสง
3. นายธนากร  แก้วมณี
4. นายพีระพงษ์  ลาดขวา
5. นายวรเชษฐ์  นาโล
6. นายศักรินทร์  บุญไธสง
 
1. ว่าที่ร้อยโทปริญญา  กางรัมย์
2. นายสุชาติ  แจะไธสง
3. นายเตชธร  วงพงษ์คำ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.6 ทอง 19 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  เชยรัมย์
2. นางสาวมัสนีกา  แทนแก้ว
3. นางสาวยุพาภรณ์  วังสะอาด
4. นางสาวรุจิรา  ปิดตังถาเน
5. นางสาวศุภรัตน์  ชะรุมรัมย์
6. นางสาวสุจิตรา  บุญเกิด
7. นางสาวสุนิศา  ชึรัมย์
8. นางสาวอารีวรรณ  เจริญศิริ
9. นางสาวแสงเดือน  โพนรัมย์
10. นางสาวแสงใจ  โพนรัมย์
 
1. นายไชยสิทธิ์  ผาเจริญ
2. นายศักดิ์นรินทร์  นิลรัตน์ศิริกุล
3. นางสาวเอื้องอุมา  โยสาจันทร์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 41 โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สวามิชัย
2. เด็กชายรชต  นิ่มเจริญ
3. เด็กหญิงรัญญา  เกตไธสง
4. เด็กหญิงศิริประภา  ชอนไธสง
5. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ไกรเพชร
 
1. นางวรพร  กสานติ์ศรี
2. นางอุบลรัตน์  แสนมณี
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 44 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวญาณิศา  ศิลาไลย
2. นางสาวนันทฉัตร  จากนอก
3. นางสาวพรรณศิริ  จันอาภาส
4. นางสาวสาธินี  ดำอุด
5. นายสุริยันต์  ศรีไท
 
1. นางวรพร  กสานติ์ศรี
2. นางอุบลรัตน์  แสนมณี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงสุจิตรา  หันตะ
2. เด็กหญิงสุภาพร  นิติกรณ์
3. เด็กหญิงโชติกา  อนุรัตน์
 
1. นางสาวละมัย  แก้วกล้า
2. นางสาวอัลิปรียา  เครื่องรัมย์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนสตึก 1. นายฐิติกร  วินารัมย์
2. นางสาวณัฎฐธิดา  เอกวงษา
3. นางสาวพันสา  สีนาดนอก
 
1. นางสาวละมัย  แก้วกล้า
2. นางสาวอัลิปรียา  เครื่องรัมย์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.5 ทอง 15 โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงพัชรี  ก้อนจันทร์เทศ
2. เด็กชายพีรวัฒน์  กองสุข
3. เด็กหญิงโชติกา  นาคาธร
 
1. นางชิดชนก  จอกสำนัก
2. นางจิรัฏฐยา  อ่อนวิลาวัลย์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.3 ทอง 12 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาววริศรา  เส็งนา
2. นางสาวอลิสา  ซอกทองหลาง
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  ตองติดรัมย์
 
1. นางแจ่มใส  ตอรบรัมย์
2. นางสาวบุษบา  ชินโคตร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงทอฝัน  รักษา
2. เด็กหญิงอินทุอร  มัชฌิมา
 
1. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
2. นายชัยมงคล  หรัญรัตน์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 49 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงพรรัมภา  ฦาแรง
2. เด็กหญิงพลอยแพรวา  ประนมรัมย์
 
1. นางสาวเภาวะกา   เพียรโคตร
2. นางปิ่นวรัศมิ์  เอ็มประโคน
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กชายทิวัตถ์  บูระพิน
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วนอก
 
1. นางจินตนา  ยารัมย์
2. นางพิมพ์พิศา  นาคขำ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวนริศรา   ปุผาลา
2. นางสาวมัณฑนา  นกเพ็ชร
 
1. นายพิเชษฐ์  เพ่งเล็งดี
2. นางศศิธร   พันธ์พานิชย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงถิรนันท์  ตาแสง
2. เด็กหญิงวาสนา  สีลาด
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวสุจิตรา  สมอเขียว
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 57 โรงเรียนสตึก 1. นายธายุกร  ง้าวไข่น้ำ
2. นายภวัต  ลุนกำพี้
 
1. นายวีรชาติ  สุภะเสถียร
2. นายชาญ  เริ่มรักรัมย์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 68 ทองแดง 58 โรงเรียนสตึก 1. นายสุรศักดิ์  เจริญธรรม
2. นายอดิเทพ  สราญบุรุษ
 
1. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
2. นายวีรชาติ  สุภะเสถียร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พัดไธสง
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  สายจีน
 
1. นายสุทธิรักษ์  พลเจริญ
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.4 เงิน 32 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  ชินสีนวล
2. เด็กชายธนโชติ  ชินสีนวล
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
2. นายเทวัณ  หอมดี
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง 58 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวปรีณาภา  อาจกล้า
2. นางสาววรรณษา  คามวาสี
 
1. นายเอกชัย  วัฒนไชย
2. นายชัยยศ  คุณแสน
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสตึก 1. นายธราธร  บวบหอม
2. นายอานนท์  นิ่มนวล
 
1. นายชาญ  เริ่มรักรัมย์
2. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 50 โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สิมศิริวัฒน์
2. เด็กชายจาตุรงค์  จอมทอง
3. เด็กหญิงสุนิตา  คงเพ็ชร
 
1. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์
2. นายชัยมงคล  หรัญรัตน์
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายกิติพจน์  โพตาทอง
2. นางสาวณพัชชา  วิเศษชาติ
3. นางสาวพรธีรา  สุธรรม
 
1. นายพีระ  บุญฉลาด
2. นางสาววิลาวัลย์  พรมชุม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 46 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ 1. นายวีระพงษ์  จันทร์แสง
2. นายสุปวีร์  สระบัว
 
1. นายอลงกรณ์  สุขสังข์
2. นายเอกวัฒน์  บัญชาเมฆ
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  คันทา
2. เด็กชายดลณรงค์  ศรีคุณ
3. เด็กชายภูวภัทร  สืบทอง
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายธีระพล  หมั่นกิจ
2. นายพันธ์กานต์  ด้วงขันคำ
3. นายวรัญญู  ทรดี
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายชัยนรินทร์  สิมสีดา
2. เด็กชายปณัฐกร  แก้วดก
3. เด็กชายอนนต์  แสงเสถียร
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนพุทไธสง 1. นายทินภัทร  ฉาไธสง
2. นายธนานันต์  เฮงสวัสดิ์
3. นายศุภเกตุ  แจบไธสง
 
1. นายเทวฤทธิ์  จันเสริม
2. นายวราวุฒิ  เจริญสุข
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 26 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ด้วงขันคำ
2. เด็กชายปฏิญญา  เบี้ยไธสง
3. เด็กชายพงษ์เดช  รินไธสง
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 88.5 ทอง 21 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายตรัยภูวนารถ  สิงห์แก้ว
2. นายธนกฤต  ไปหนี้
3. นายวิธวัช  มะปะโม
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤตณัฐ  นวลไธสง
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ศรีมหาพรหม
3. เด็กชายชนวีร์  ชัยเสน
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายคุณญภัทร  อิ่มเอิบ
2. นายณัฐกิตต์  ดาวไธสง
3. นายวิชยุตม์  ปุยภูงา
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กชายคมเพชร  เผ่าโพนงาม
2. เด็กชายธีรพงษ์  ธิราชรัมย์
3. เด็กชายพิชิตชัย  ผางอาษา
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นางวราภรณ์  ปะติเพนัง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ศรีสุบาล
2. นายธีรพล  เดียงสา
3. นายโชคทวี  หิรัญวร
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นายพาณิชย์  มหามาตร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายธนายุต  เที่ยงไธสง
2. นางสาวอริษา  โภคชัย
3. นางสาวอินทิรา  เรือนไทย
 
1. นายพงค์พัฒณ์  คัดทะจันทร์
2. นางพิมพ์พจี  คัดทะจันทร์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 31 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวนันทิกา  พัวพันธ์
2. นางสาวนิภาพร  แก้วพิมพ์
3. นางสาวแก้วกัญญา  พัฒนะแสง
 
1. นายมรกต  วรจักร
2. นายพัลลภ  นมัสไธสง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เยรัมย์
2. เด็กหญิงปรัชญา  จินดาอินทร์
3. เด็กหญิงพรพิมนต์  ภักดีนันท์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สร้อยงาม
5. เด็กหญิงอรสา  มะโนบาล
6. เด็กหญิงเกศกนก  สิทธิวงศ์
 
1. นายเอนก  ลีแสน
2. นางสาวมลฤดี  ขันอาสา
3. นางจุไรรัตน์  ขุมทอง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนสตึก 1. นายณัฐวุฒิ  ยั่งยืน
2. นายทนัฐชา  ศรีวิราช
3. นายผดุงเกียรติ  จันทา
4. นางสาวศิริลักษณ์  คำศรี
5. นางสาวศิริวรรณ  จัดรัมย์
6. นายอานัติ  ลาหนองแคน
 
1. นางลำใย  ศรีสมบูรณ์
2. นางจุดประสงค์  ไชยสิทธิ์
3. นางสาวเรณู  พิลึกรัมย์
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจีรภัทร์  เหลาธนู
2. นางสาวณัฐนรี  ดำเขียว
3. นางสาวภูริชญา  ปราบไธสง
 
1. นางสาวพรจิต  สุดจริง
2. นางวรรณิภา  บุราสิทธิ์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 30 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  ฉลองภาค
2. นางสาววนิดา  ดาวไธสง
3. นางสาวอทิตยา  นาลาด
 
1. นางประทิน  ยุทธเสรี
2. นายนรรัตน์  คณะนาม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทบลม
2. เด็กชายปฏิภาณ  เจิมแหล่
3. เด็กชายวีรพงษ์  ตรีรัมย์
 
1. นายนรรัตน์  คณะนาม
2. นางประทิน  ยุทธเสรี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 76 เงิน 24 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นางสาวกัญญรักษ์  ขาวประทุม
2. นางสาวนิศรา  แสงพายุ
3. นายอภิสิทธิ์  สุภเสถียร
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  อาจหาญ
2. นางนริศราพร  กุมาลี
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 31 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรศิลป์
2. เด็กหญิงเกวลิน  ครุธตำคำ
3. เด็กหญิงเมธาพร  ตอรบรัมย์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เกียรติเจริญศิริ
2. นางพิชญาภัค  ปักเคทัง
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสตึก 1. นางสาวพรพิมล  พวงทอง
2. นางสาววณิชยา  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญโสม
 
1. นายวิทวัส  สายชมภู
2. นายสุวิทย์  สมันรัมย์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 56 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนนท์ธิดา  แซ่โจว
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เฝ้าเวียงคำ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ภะวะพินิจ
 
1. นางสาวศิริภัทรา  มูลศรีแก้ว
2. นางศิริวรรณ  นาคินชาติ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง 20 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  อินธิสอน
2. นางสาววรางคณา  กระแจะจันทร์
3. นางสาวสุภัสร  เสามั่น
 
1. นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์
2. นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 41 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  ฤทธิบาล
2. เด็กชายรพีภัทร  นินบ่อ
3. เด็กหญิงไปรยา  ภูแก้วนอก
 
1. นางศิริวรรณ  นาคินชาติ
2. นายอภิสิทธิ์  นามวงษา
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  แย้มศรี
2. นางสาวนนทิยา  จรัญกลาง
3. นางสาวพรชิตา  พัฒนะแสง
 
1. นางบัวแก้ว  มงคลมะไฟ
2. นางปัณฑิตา  ริ้งไธสง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงศลิตา  ลาดศิลา
2. เด็กชายสรวิชญ์  ภูสีเงิน
3. เด็กหญิงสุรีดา  มัดจุปะ
 
1. นางอริญชยา  ยันรัมย์
2. นางสาวจิตรา  ลือโสภา
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.7 ทอง 36 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์   ทูลไธสง
2. นางสาวรักขณา  เนียมไธสง
3. นางสาวเปรมมิกา  นามโพธิ์
 
1. นายนุกูล  พัดไธสง
2. นางสิริสุดา  จักรไชย
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวนันท์นภัส  ธรรมเริง
 
1. นางอุบลรัตน์  แสนมณี
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  พาหา
2. นางสาวอรัญญา  พาสว่าง
 
1. นางสาวพิริยา  แสนเสนา
2. นางสาวนิชุดา  ปาปะกาย
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. นายศิริศักดิ์  มากมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์  แพงจันทร์
 
189 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 79 เงิน 42 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  แก่นวงษ์
 
1. นายปวริศวร์  แสงกุล
 
190 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84.08 ทอง 44 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายภานุมาศ  ยัดไธสง
 
1. นายปวริศวร์  แสงกุล
 
191 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 70.83 เงิน 49 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  นิจนิรันดร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์  แพงจันทร์
 
192 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81.43 ทอง 42 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายสิทธิโชค  ดินรัมย์
 
1. นายกฤษฎา  พิทักษา
 
193 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89 ทอง 34 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายพิสิษฐ์  เดิมทำรัมย์
 
1. นายพสิษฐ์  ศิริฤทัยทิพย์
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายกรีฑายุทธ  คนรู้
 
1. นายฉลอง  งามคง
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายกรีฑายุทธ  คนรู้
2. นางสาวกัญญา  ลางไธสง
3. นางสาวจันทร์จิรา   แสงกล้า
4. นางสาวชฎาทิพย์  ทนงอาจ
5. นางสาวณัชชาอร  ปะละภา
6. นางสาวณัฐธยาน์  แก้วนิล
7. นางสาวณัฐวดี  ปะถาระเน
8. นายณัฐวุฒิ  ทองหลง
9. นายธนาวุฒิ  เรียนไธสง
10. นายนครินทร์  ลอยไธสง
11. นางสาวนัฏฐกาน  พร้อมพรั่ง
12. นายปวิชญา  หนันทุม
13. นางสาวปิยะพร  สีหอน
14. นายภควัต  ศรีเมืองเบ้า
15. นายภานุมาศ  ยัดไธสง
16. นางสาวมณฑิตา  วรชัย
17. นายมนตรี  แสนโคตร
18. นางสาวรณิดา  หมื่นไธสง
19. นางสาวศิริลักษณ์  ยาวไธสง
20. นางสาวสุภัทชา  เลไธสง
21. นางสาวหทัยภัทร  ลิไธสง
22. นายอดิศร  ศรีวิเศษ
23. นางสาวอภิสรา  พุงไธสง
24. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์แปลง
25. นางสาวอรอนงค์  บุญมี
26. นางสาวอริศรา  ธุมา
27. นางสาวอัญชลิตา  น้อยเวียง
28. นางสาวเกื้อบุญ  บุญญานนท์
29. นางสาวเปรมยุดา  ชะนะพันธ์
30. นางสาวเปรมวดี  ชะนะพันธ์
 
1. นายฉลอง  งามคง
2. นางลดาวัลย์  งามคง
3. นางประทิน  ยุทธเสรี
4. นางสาวกนกภรณ์  เวียงคำ
5. นางสาวพัชราภรณ์  สกุลเรืองศรี
6. นายวีระศักดิ์  เข็งนอก
7. นายปวริศวร์  แสงกุล