สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  ผิวผ่อง
 
1. นายคุณเดช  ชูกิจวิมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78 เงิน 39 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  วงศ์ชัยเพ็ง
 
1. นางสาวชลิดา  วรรณโพธิ์กลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78.65 เงิน 36 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวฑีฆายุก์พรรณ  สอาด
 
1. นางสุภาพร  ทองคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกัญญาณัฐ   น่วมโต
2. นางสาวณัฏฐนิช   ลาตวงษ์
3. นางสาวณัฐนรี   คลองนาวัง
 
1. นายโสม   แพร่งนคร
2. นางณัฏฐ์ชุดา   วงษ์เฉลิมมัง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวพัชลิดา   รอดจากเข็ญ
2. นางสาวอรปรียา   วารินกุฏ
3. นางสาวเนตรนภัสม์   นุชสาย
 
1. นายกัณฐัศว์   ชัยเศรษฐศิริ
2. นายธนพล   นามลัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.4 เงิน 29 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  ชำนิจศิลป์
2. เด็กหญิงสุชานาถ   ชำนาญดี
3. เด็กชายอุชุกร  ศิริเมฆา
 
1. นางสาวสายใจ  ประสงค์ทรัพย์
2. นางสาวพิมผกา  แก้วสุข
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.3 เงิน 36 โรงเรียนนางรอง 1. นายปิยะวัฒน์   บุญรอด
2. นายวรวัชร   พุ่มพะยอม
3. นางสาวสุภาพร   พุฒพันธ์
 
1. นางสาวสุมาลี   คงสอดทรัพย์
2. นางสาวกนกลักษณ์   กิ่งแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 41 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายธรรมวัช   พรมรุกขชาติ
 
1. นายสรสิทธิ์   ทิพย์อักษร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายภูริช   ด่านกระโทก
 
1. นางสาวจริยาพร   อุตรวิเชียร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนนางรอง 1. นายจีรพัฒน์   บุตรพันธ์
 
1. นายศิริปัญญา    สะเดา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงคัมมิลา   รอนนิ่ง
2. นายจีรพัฒน์   บุตรพันธ์
3. นางสาวณัฐธิดา   ปรีดิธาดากุล
4. นางสาวน้ำมนต์  ศิริเมฆา
5. นางสาวพรรณทิพย์   ตรีเมฆ
6. เด็กชายภูริช   ด่านกระโทก
7. นางสาววรพิชชา   แปลงดี
8. นางสาวอนุสรา   กาหลง
 
1. นายศิริปัญญา    สะเดา
2. นางสาวจริยาพร   อุตรวิเชียร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 28 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวศิรินภา   เพ็ชวรรณ
 
1. นายสิงหา   สื่อกลาง
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.2 เงิน 23 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   โพธิ์ไข
2. เด็กชายต่อเกียาติ   ศรีสิงห์
3. เด็กชายธนโชติ   สถิตสุข
4. เด็กชายปิยภัทร์   คตมรคา
5. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์   นิธิสิทธิ์บุรภัทร
6. เด็กหญิงสิริยากร   เทืองอิว
7. เด็กหญิงสุชาดา   ไทยยินดี
8. เด็กชายอนุชา   ปินตา
9. เด็กชายอภิสิทธิ์   พยัคฆ์กูล
10. เด็กหญิงแพรวา   งามตา
 
1. นางสาวอาทิตยา   จันทร์สองสี
2. นางสาวธชาษร   รงรองเกษม
3. นายกฤตยชญ์   หุนารัตน์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนนางรอง 1. นายระพีพัฒน์  ชำนิจศิลป์
2. นายรัชกฤช  ธนาสิริวัชร
 
1. นางสาวสาลินี   ราชวงศ์
2. MissAki  Murakami
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนนางรอง 1. นายธนภัทร  มีแก้ว
2. นางสาวอัฌชาพรรณ  หวีเกตุ
 
1. นางสาวสาลินี   ราชวงศ์
2. นางรัสรินทร์  ธนโชติกิติพัฒน์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72 เงิน 30 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกัญญาพัชร  โตสกุล
2. นางสาวครองทรัพย์  เณรเกิด
3. นางสาวธิติมา  พวงมาลัย
4. นายปรวรรธ  จำปาพันธุ์
5. นางสาวอภิรญา  กะระศิริ
 
1. นางสาวสาลินี   ราชวงศ์
2. นายนิธิศ   สุริทะรา
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 17 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกฤติยาภรณ์   ทีฆะสุข
2. นางสาวนิตยาภรณ์   คูณทรัพย์
3. นางสาวนุชวรา   สมศรี
4. นางสาวพิชญาภร   ธนินจิรภาส
5. นางสาวมาริษา  แก้วเสนา
 
1. นางสิริวิภา  ปิงรัมย์
2. นางประภาพร  คนชุม
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.5 เงิน 52 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  คุ้มชุมแสง
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  มุขประดับ
3. เด็กหญิงมนัสพร  ทนทาน
 
1. นางจิระภา​   โพธิ์​ลอง​
2. นางศิริพรรณ​   ฉันทะกุล
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนนางรอง 1. นายธนกฤต  ภิรมย์นาค
2. นายศิลากานต์  ขุนนอก
 
1. นายธนพล  ไวยวุฒินันท์
2. นายอภิวัฒน์  สิทธิเสนา
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73.43 เงิน 50 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุมินตรา  ปล้องสันเทียะ
2. เด็กหญิงแพรวา  เดชารัมย์
 
1. นายธนากร  วิทย์ศลาพงษ์
2. นางจารุวรรณ  พัวพงษ์ประพันธ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 46 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวลักษิกา  งามเลิศ
 
1. นายนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เสาร์ประโคน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 79 เงิน 14 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวรรณ์  ชำนาญเนาว์
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายชะมนัน  อุ้มนางรอง
2. เด็กชายชุติมันต์  เรืองโรจน์วัฒนากุล
3. เด็กชายธวีชัย  พานพินิจ
4. เด็กชายธัญทวี  ทรัพย์เจริญ
5. เด็กชายพีรณัฐ  ศรีธนู
6. เด็กชายราชัน  ระผล
7. เด็กชายสัตยา  พูลสวัสดิ์
8. เด็กชายอนุชิต  ครบอุดม
9. เด็กชายเอกรินทร์  อินทกูล
10. เด็กชายโชคอนันต์  พรมชาติ
 
1. นายศิวณัฐ  ชิดรัมย์
2. นายเผ่าพันธ์  ปิ่นศิริ
3. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.3 เงิน 42 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ลีประโคน
 
1. นายพีระศักดิ์  ศรีเพ็ง
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักรภพ  จันไปล่ครบุรี
2. เด็กชายชัยวิวัฒน์  เพียขันทา
3. เด็กชายสิทธิพล  ทบวงษ์
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
2. นางสาวพิมพนิต  สีเสือ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 42 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มาลัยตรอง
 
1. นางวิภาดา  โพธิ์นางรอง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน 45 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงจอย ทองหล่อ  อานด์
 
1. นายชนะชัย  วงศ์มะแสน
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงจัสมิน  วงบุรี
2. เด็กหญิงธีริศรา  ตะเคียนเกลี้ยง
3. เด็กหญิงนันธภรณ์  น้ำกระโทก
4. เด็กหญิงปิ่นฤดี  วงษ์เจริญ
5. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีฮ้อยคำ
6. เด็กหญิงวาสิตา  พรหมประเสริฐ
7. เด็กหญิงศิรินยา  เสนาสัง
8. เด็กหญิงสุธิชา  ชอบสระน้อย
 
1. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
2. นายชาตรี  ทุมมาวัย
3. นายพัลลภ  ชัยบัณฑิตกุล
4. นางสาวดวงเดือน  สวยรูป
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงจัสมิน  วงบุรี
2. นางสาวจิราภรณ์  สิมาจารย์
3. เด็กหญิงธีริศรา  ตะเคียนเกลี้ยง
4. เด็กหญิงนันธภรณ์  น้ำกระโทก
5. เด็กหญิงบัว  ใจ๋สวัสดิ์
6. เด็กหญิงประกายทอง  สมเจตนา
7. เด็กหญิงปิ่นฤดี  วงษ์เจริญ
8. เด็กหญิงรุ่งระวี  ศรีฮ้อยคำ
9. เด็กหญิงวรรณวิภา  ด่อนศรี
10. เด็กหญิงวาสิตา  พรหมประเสริฐ
11. เด็กหญิงศิรินยา  เสนาสัง
12. เด็กหญิงสิราวรรณ  หวัดสูงเนิน
13. เด็กหญิงสุธิชา  ชอบสระน้อย
14. เด็กหญิงอรสา  สังขรักษ์
 
1. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
2. นายชาตรี  ทุมมาวัย
3. นางชลธี  ชัชวาลวิบูลกิจ
4. นางสาวดวงเดือน  สวยรูป
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 70.2 เงิน 45 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. นายกฤตภาส  ช่างบุ
2. เด็กชายขวัญชัย  อ่อนละมุน
3. เด็กชายคมสัน  สุริวงศ์
4. เด็กชายจรัญชัย  คตโคตร
5. เด็กหญิงจิรภัทร  ชินโคตร
6. นางสาวจิราพร  ยืนยาว
7. เด็กชายณฐพล  เพ็งโคต
8. เด็กหญิงณัชชา  ฉุนเชื้อ
9. นางสาวดวงใจ  มนต์แก้ว
10. เด็กชายทักษิณ  สอนนอก
11. เด็กชายนภัทพงษ์  สินโฉมงาม
12. นางสาวบุญยาพร  แฉล้มชาติ
13. เด็กชายปิยพัทธ์  จานรัมย์
14. นายพีระพัทธ์  มีศรี
15. เด็กชายวธัญญู  เดชโคบุตร
16. เด็กชายวรชิต  กางรัมย์
17. นางสาววราภรณ์  อาจสุโพธิ์
18. เด็กชายวัชระพล  บำขุนทด
19. เด็กหญิงวันนิสา  จวบรัมย์
20. เด็กหญิงวิกานดา  เกาะสูงเนิน
21. นางสาววิภาดา  สุกสุทธิ
22. เด็กหญิงสุกัญญา  ภูหลาบ
23. นางสาวสุชานาถ  ถึงกลาง
24. เด็กชายสุพร  ศรีพากรณ์
25. เด็กหญิงสุวรรณา  เชื้อไธสง
26. นางสาวอภัสชา  คงสวัสดิ์
27. นายอภิสร  ยอดรัก
28. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ดาทอง
29. เด็กชายโชคดี  รุ่งเรือง
30. นางสาวโชติกา  พิมพ์กลาง
 
1. นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรุณรักษ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77.5 เงิน 19 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายชนะชนม์  สนหอม
2. นายไชยกานต์  จันศิลา
 
1. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
2. นางสาวนิตยา  สาละ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.65 เงิน 50 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายคณาธิป  อินทร
2. เด็กชายวาทิตย์  ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวิวรรธนี  สมรูป
 
1. นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
2. นางมัทรี  ศรีวงยาง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 51 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายวีรชน  เกรียรัมย์
 
1. นายวิทวัส  โชรัมย์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.66 เงิน 14 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ตั๋นต่อ
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงประโคน
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 16 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกิตติธัช  ปานใจนาม
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  ป้องแดง
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  โคตรภูธร
4. เด็กชายสิรภพ  สารัมย์
5. เด็กชายเจษฎา  วิชานนท์
 
1. นางนิภาภรณ์  แย้มศรี
2. นางสาวปิยนันท์  เพชรโกมล
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวปิยวัลภ์  ลีสม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ปุ่มสีดา
 
1. นายนคร  สะเทินรัมย์
2. นายวันชัย  ก้อมน้อย
 
38 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชนินทร์  จันศิลา
2. เด็กชายรัญชน์  จันทร์ณภัทร
3. เด็กชายวิษณุ  เจริญยิ่ง
 
1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
2. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 51 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายสุนทร  ปัสสามาลา
 
1. นายปริญญา  สองสีดา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายธีระเทพ  เมืองจันทร์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
41 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 75.34 เงิน 51 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายธีระเทพ  เมืองจันทร์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 54 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นายฉัตรกมล  เข็มมาลี
2. นายพุทธรักษ์  คงสุข
3. นายภูวดล  วิเศษศรี
 
1. นางสาวมานิตา  เข็มบุปผา
2. นายกฤชเพชรพชรวัชร์  เข็มเพ็ชร
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราพร  อ่อนน้อม
 
1. นางเสาวริญญ์  นาหนองขาม
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  อินทร์รัตน์
2. เด็กหญิงสุวรี  มาตรนอก
 
1. นางธันย์ชนก  ศรีกระสังข์
2. นายอภินพ  อินทร์โสม
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายชาติชาย  ชาติพยัคฆกุลกิจ
2. นายนราดล  บุญบาล
3. นางสาววัลยา  มณีวงค์
4. นางสาวอาธิยาพร  ขันชมภู
5. นางสาวเกวลิน  แสนอุบล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วงค์ฤทธิ์
2. นางกนกนาถ  สิทธิธรรม
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 46 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายวรภพ  ดอบุตร
2. นายสุทธินันท์  บุญเย็น
 
1. นางสาวสุกานดา  ชัยปลัด
2. นายณัฏฐกิตติ์  ทำพล
 
47 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 54 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สาธร
2. เด็กหญิงอนัญญา  คุ้มบุ่งคล้า
3. เด็กหญิงอนันตญา  นางาม
 
1. นางวรรณภา  ตระกูลกิตติ
2. นางสาวสมหมาย  สาระเสน
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.2 เงิน 27 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรฺณิการ์  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงปริชญา  อินม่วงไทย
 
1. นายสยาม  เชียงเครือ
2. นางละออง  วาปีทำ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 41 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. เด็กชายกัณฑรักษ์  วงค์ตาตัด
2. เด็กชายอมรพันธ์  สืบสาย
3. เด็กชายอาทิตย์  พาสินธ์
 
1. นายกิตติกร  จุนทวิเทศ
2. นางสาวพลอยใจ  เพ่งพิศ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 49 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. นางสาวยศวดี  ภูมิพันธ์
2. นางสาววรรณิศา  แสงสุด
3. นายวิระ   โจทกระโทก
 
1. นายกฤษณะ  แวงสันเทียะ
2. นางสาวพลอยใจ  เพ่งพิศ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นมัสศิลา
 
1. นางสาวสุวิสา  พรหมเอาะ
 
52 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 25 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  อังกุด
2. นางสาวธิดารัตน์   สีชุมแสง
3. นางสาวนริศรา    เพียรดี
 
1. นางสาวกตัญชลี   เอกวุธ
2. นายทวีศักดิ์  ไกรสุข
 
53 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 43 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. เด็กชายธาราทิตย์  แววสุขเจริญ
 
1. นายณัฐพล  เคนน้ำเที่ยง