สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  วารี
 
1. นางอัมพาภรณ์  พุทไธสง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชัชวาล  ชัชชาติ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ต่วนพิมาย
3. เด็กชายอนุรัฐ  บุญนำ
 
1. นางสาวทัศพร  บุญมาพิลา
2. นางสาวทักษิณา  จัตุกูล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  เกษเมธีการุณ
 
1. นางสาวสุธาสินี  สิงห์ประโคน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 18 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงศิริวิชญา  โพธิ์เหมือน
 
1. นางศศมล  สมานชาติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายภาคิน  เจริญคาวี
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  คูณแสง
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 25 โรงเรียนนางรอง 1. นายสิทธิศักดิ์  ทองแย้ม
2. นางสาวสุกฤตา  สมัยกุล
 
1. นางกิตติยา  ผาดำ
2. นายพงศธร  เย็นพู
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  แซ่ภู่
2. นางสาวศิริลักษณ์  ขาวพิมาย
3. นางสาวสรัลชนา  ช่อปทุมศิริกุล
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ำภิบาล
2. นางทิพวัลย์  ลุนพรม
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายบุญสุรัตน์  คำห่วง
2. เด็กชายพิษณุ  บัวคง
3. เด็กชายศุภฤกษ์  เว่ารัมย์
 
1. นางสาวจิตรลดา  มีคุณ
2. นางอิชยา  มีกระใจ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.9 ทองแดง 34 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ระวันประโคน
2. เด็กชายธีร์ธวัช   บุตรไทย
3. เด็กหญิงศศิประภา   โภคสูงเนิน
 
1. นายชุมพล   นาคนาคา
2. นายธรรมรักษ์   โพนทะนา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธุ์   นามหนวด
2. เด็กหญิงวรรษมณ   บัวบานงาม
 
1. นางรัชดาภรณ์  เชื้อหงษ์
2. นางสาวพิกุลแก้ว  นวลวรรณ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวบงกช  พงษ์โพด
2. นางสาวรัตติยา  อินทร์ชำนาญ
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายชาญชัย  กังวลทรัพย์
2. เด็กชายธนพรรค  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวสุรัชนา  พรมภมร
2. นางณุชรี  อ่อนน้ำคำ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงไทญาดา  รินอำภา
 
1. นางสกุลทิพย์   เจริญพันธ์
 
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 41 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปิยมาศ  จุลไธสง
 
1. นายพิรมย์  พานิคม
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงอรปรียา  พาณิชย์กิจเจริญ
 
1. นางสาวสุพรรษา  มังคลาด
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ชื่นในจิตร
2. นางสาวอรัชพร  ชินรัมย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์คำ
 
1. นายอภิสิทธิ์  วานิชยากร
2. นางธวัลรัตน์  ภิญโญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 46 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวพรสุดา  ได้พร้อม
 
1. นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 47 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกรกิต  เกวียนโคกกรวด
2. นายธีรศักดิ์  โสมะมี
3. นายอรรถชัย  ด้วงชำนาญ
 
1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
2. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.71 ทองแดง 52 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พวงกลาง
2. เด็กชายปรเมศร์  กิ่งเกตุ
 
1. นางสาวมัณฑนา  ประดิษฐ์วงค์
2. นางดารุณี  เครือสวัสดิ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 52 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณิชาภา  ชะบัวรัมย์
2. เด็กหญิงสุธิดา  มานุจำ
 
1. นางสาวสุธภา  กลมนุกูล
2. นางสาวกมลพรรณ  คุ้มไพฑูรย์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 62.75 ทองแดง 52 โรงเรียนสิงห์วงศ์ 1. เด็กชายจิรายุ  มะหันตะ
2. เด็กชายทิวากร  ผันกลาง
3. เด็กชายปิยะ   คงสุข
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ละมุดกูล
5. เด็กชายสิทธิกร  มีผวงผล
 
1. นายภูชิต  ฉัตรทัน
2. พระมหาพุทธินันทน์  อภินนฺโท
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.49 ทองแดง 53 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายพฤทธิ์  จรุงกัณฑ์
2. เด็กชายภัทรพล   วันปรีชา
 
1. นายฉลาด   ปัสสาสัย
 
24 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 54 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กชายตรีวิทย์  พรหมรุกขชาติ
2. เด็กหญิงวีระวรรณ  นาคมณี
3. เด็กชายสหชัย  หม่องกระโทก
 
1. นางสาวณัชชญามญธุ์  บุญปลูก
2. นางสาวสมอาจ  สุดตาชาติ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวณิชาภัทร  จีนโน
2. นางสาวมัชฌิมา  มากระจัน
3. นายวัฒนากร  บุญกองชาติ
 
1. นางเพื่อนอารีย์  วิเศษนคร
2. นางสาวศศิมล  อาทวัง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 58 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  จรเอ้กา
2. เด็กชายปัฐกรณ์  ลมสูงเนิน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ทาเนตร
 
1. นายวิทยา  ประถมบุตร