สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวภควันต์  อาจิณกิจ
 
1. นางสาวสุภัทรา   พยุงเจริญ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวชนัญชิดา   จันทร์เจ้า
2. นางสาวนพภานุศิริ   ยี่รัมย์
3. นางสาวน้ำทิพย์   ชาติเจริญสวัสดิ์
4. นางสาวปาริชาติ   วิชัยกูล
5. นางสาววิมล  ทองดี
6. เด็กหญิงสุภาวรรณ  โชคบรรพต
7. นางสาวสุวิชญา   คะเชนเนียม
8. นางสาวเกล็ดตะวัน   ไพรพนม
 
1. นางศิริกุล   ปิยานุกูล
2. นางสาวอาทิตยา   จันทร์สองสี
3. นางสาวธชาษร   รงรองเกษม
4. นายจิรกิตติ์   พิภักดี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกานติมา  แสงงาม
2. นางสาวจุฑารัตน์  มุกดา
3. นางสาวณัฐภรณ์  โยชน์ไธสง
4. เด็กหญิงธัญธร  โพธิ์ศรี
5. นายนครินทร์  น้อยพลี
6. นายปริวัฒน์  สำราญรื่น
7. นางสาวปัญจา  เพิ่มดี
8. เด็กหญิงปัทมน  นามฝาง
9. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ยางหงษ์
10. นางสาวเกศกนก  น้อยพลี
 
1. นายอำนาจ  ศิลปักษา
2. นายวุฒิชัย  เทียมเลิศ
3. นายจักราวุธ  เปริบรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงสาริศา  อร่าม
2. เด็กหญิงอรทัย  หงษ์ขาว
 
1. นายณัฐกิตติ์  รินทรุด
2. นางวรินท์พัทธ์  วิเศษเบญจกุล