สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนางรอง 1. นายปภาตพงศ์   ไปหนี้
 
1. นายกมล   กุมผัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงธัญชนก  ด่านสุนทรวงศ์
2. เด็กหญิงปุณยาพร   เทียนเจษฎา
3. เด็กหญิงไพลิน  แก้วเนตร
 
1. นางรวงรัตน์   อินทร์ไชยมาศ
2. นางวันเพ็ญ  ทิพย์อักษร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 59 โรงเรียนนางรอง 1. นายสิริพล   สัตนาโค
 
1. นายขวัญชัย   สวัสดิ์พูน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวธัญญารัตน์  เหมือยไธสง
 
1. นางสาวจินตนา  ตันนอก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.38 เข้าร่วม 24 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวธนภรณ์  ปุ่นประโคน
2. นางสาวธัญพร  ทะยอมใหม่
3. นางสาวเพียงชีวัน  ชนะสงคราม
 
1. นางสาวสุพัฒทรา   สินสุพรรณ์
2. นายพิคเนตร   อุทัยไชย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 27 โรงเรียนนางรอง 1. นายศิวกร  อะชวยรัมย์
 
1. นางสาวสาลินี   ราชวงศ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายณัฐนนท์   รุ่งพิรุณ
 
1. นายศิริปัญญา    สะเดา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 54 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  อุดหนุน
 
1. นางสาวปวีณา  ด่านกระโทก
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 53 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวพรรณวิไล  วงค์ลักคณา
2. นางสาวรุ่งนภา  เติมงาม
3. นายเจษฎาภรณ์  ประประโคน
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
2. นางสาวฐิติลักษณ์  เทียนวรรณ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 52 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายวัชรินทร์  สถานเถื่อน
 
1. นางนรินทร์  สุธรรม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  ยอดเยี่ยมแกร
 
1. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 43.63 เข้าร่วม 48 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายประกาศิต  อาสาคะติ
 
1. นายณัฐกิตติ์  รินทรุด
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 54 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนัย  สินสุพรรณ์
 
1. นางพรทิพย์  แสนจันทร์