สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  คำเรือง
2. เด็กชายศุภเชษฐ์  สาละ
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สูงยิ่ง
 
1. นายธนพัฒน์  ศิริสำราญ
2. นายอดิศักดิ์  แห่งธรรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรธิภา  ดำสนวน
2. นางสาววรินศิริ  อุทัยรุจิมาลย์กุล
3. นางสาววิภาพร  เติมงาม
4. นางสาววิสุดา  สุขประจบ
5. นางสาวศศิพร  สาละ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อนันต์
2. นางสาววริยา  สายสว่าง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 50 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคนาคี
 
1. นางวิพัตรา  เทียนวรรณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นางสาวกชนิภา  สล่าปัน
2. นายคชาฤทธิ์  แก้วนุกูล
3. นายจักรพันธ์  เจริญพันธ์
4. นายชาญณรงค์  พวกประโคน
5. นางสาวณัฎฐนิช  ศรีสุข
6. นางสาวณัฐริกา  เสาร์เชื้อ
7. นางสาวธนภรณ์  วัฒนชัยประสิทธิ์
8. นายธนวรรธน์  มหันตะ
9. นางสาวธวัลรัตน์  สุนา
10. นางสาวปวีณา  นามหงษา
11. นางสาวพิมพ์ลภัทร  พะวงค์
12. นายวชิรพงศ์  กลิ่นตันธนานันท์
13. นายวสันต์  สุขสบาย
14. นายศรายุธ  คุณวงค์
15. นางสาวศศิวรรณ  บุญประดับ
16. นายสิรวิชญ์  รอดจากเข็ญ
17. นางสาวสุชาดา  สุวรรณ
18. นางสาวสุนิสา  แก้วยงกฎ
19. นางสาวสุพัตรา  เสาวโร
20. นางสาวอัจฉริยา  โกษากูล
21. นายเสกสรรค์  ลัทธิ
 
1. นางแพรวนภา  อ่อนศรี
2. นายไสว  อุทุม
3. นางวิพัตรา  เทียนวรรณ
4. นางน้ำค้าง  สะเดา
5. นางสาวสมอาจ  สุดตาชาติ
6. นายปฐมพงค์  ศิริเวช
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 16 โรงเรียนนางรอง 1. นายณัฐวุฒิ   ทิพย์นางรอง
 
1. นางสาวเตือนใจ   ศรีเมือง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายกมลชนก  ปะขิโต
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  พยัคฆา
3. เด็กชายการัณฑ์  อินทรกำแหง
4. เด็กหญิงกิตติยา  ปุยะโท
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  สนโสม
6. เด็กหญิงชนัฎดา  ปัตเทนานัง
7. เด็กหญิงชนาพร  เบียดกลาง
8. เด็กชายชาครีย์  สุขเพิ่ม
9. เด็กหญิงญาณพัฒน์    แก้วกาญจน์
10. เด็กหญิงฐาปณี   ฮกฮัว
11. เด็กชายณราธร  นิยม
12. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อมชารัมย์
13. เด็กชายธนชาติ  บัวศรี
14. เด็กหญิงธนพร  อุตตะมี
15. เด็กชายธีรเดช  ดีด้วยชาติ
16. เด็กชายนนธวัช  ศิริชัย
17. เด็กชายนรา  อุดมสุข
18. เด็กหญิงนันท์ธิชา   ปิ่นทอง
19. เด็กชายประชัย  เยรัมย์
20. เด็กหญิงปาณิตา   เนื้อน้อย
21. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ละเอียด
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงปัญญา
23. เด็กหญิงพีรดา  ธีระรัชตานนท์
24. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์   จันทร์เจ้า
25. เด็กชายภาคิน  พงศ์พิพัฒน์ชัย
26. เด็กหญิงลภัสรดา   เหมกูล
27. เด็กหญิงวรรณธิณี  ทศคุย
28. เด็กชายวรรธนะ  ตุ้มทอง
29. เด็กหญิงศตพร  เจริญยิ่ง
30. เด็กชายศรชัย  สิงห์ทอง
31. เด็กชายศรศักดิ์  สิงห์ทอง
32. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญทา
33. เด็กหญิงศิริลักษณ์   นาทุ่งมล
34. เด็กชายศุภฤกษ์  ตลาดเงิน
35. เด็กชายสิริมงคล  ทิชาชาติ
36. เด็กหญิงอภิชญา  บำเพ็ญบุญ
37. เด็กหญิงอริสา  หรบรรพ์
38. เด็กหญิงเพชรลดา  ฉิมมาลี
39. เด็กหญิงเมธิรา  คงสืบชาติ
40. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ไทยภูมิ
 
1. นายประจักษ์   ธาระธาร
2. นางสุมาลี   ไสยรินทร์
3. นายอัคร  ศรีเมือง
4. นางสาวอัจฉราวรรณ์  บุษบงค์
5. นางสาวศรุดา  ศรีนาค
6. นางสาวกาญจนา  ย่องไธสง
7. นายกฤตยชญ์  หุนารัตน์
8. นายวันชัย  สินโพธิ์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกรทอง   ดีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   มือขุนทด
3. เด็กหญิงคีตกานต์   ภาพยนต์
4. เด็กหญิงศุภาวดี   มีทอง
5. เด็กหญิงสุชาดา  ไทยยินดี
6. เด็กหญิงสุนิตา   สนิทชัย
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ   โชคบรรพต
8. เด็กหญิงอภิญญา   เพชรรัตน์
 
1. นายกฤตยชญ์   หุนารัตน์
2. นางสาวอาทิตยา   จันทร์สองสี
3. นางสาวธชาษร   รงรองเกษม
4. นางศิริกุล   ปิยานุกูล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.3 ทอง 13 โรงเรียนนางรอง 1. นายปองภพ  ลัทธิกุล
2. นางสาวโสภา  แสงทิพย์
 
1. นายชัชวาลย์   ขจรนำโชค
2. MissRen  Yu
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวนิสิตา  สามารถ
 
1. นางปรียนันท์  ศรีคำภา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 32 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายจิณณธรรม  ธนสมุทร
2. เด็กหญิงนิรันชนา  จันสะวะ
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  เจริญรัมย์
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  มิ้งขวัญ
5. เด็กชายสหยศ  ผลสมหวัง
 
1. นางสาวกนกวรรณ   ยินดีชาติ
2. นางสาวปทุมกาญจน์  เส็งน้อยกุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวอนุสรา   กาหลง
 
1. นางสาวจริยาพร   อุตรวิเชียร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนนางรอง 1. นายฐิติพงษ์  บุตรไทย
2. นายศิวกร   ลิ่มดิลกธรรม
 
1. นางสาวปรางค์ทิพย์  ปุริมะเต
2. นางสาวมานา  หมายสุข
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง 5 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวนับพันพร   สุรัตน์ภิรมย์
 
1. นายสิงหา   สื่อกลาง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชาลิตา   ขำเอนก
2. เด็กหญิงดวงรักษ์   ยินดีชาติ
3. เด็กหญิงพรนภัส   เจ็กเหล็ก
4. เด็กหญิงสุวนันท์   จันทร์คง
5. เด็กหญิงอรัญญา  นาคินชาติ
 
1. นางสุมาลี   ไสยรินทร์
2. นางสาวจุรีรัตน์   พันสอน
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   แอบกระโทก
2. เด็กหญิงชเนตตี   ทองโคตร์
3. เด็กหญิงปัทมา   พุงกระโทก
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ   สังข์สุขศรี
5. เด็กหญิงศิริวรรณ   ชัยสน
6. เด็กหญิงอะชิตระยา   โคตุทา
 
1. นางสาวปาริชาติ   สุดตาชาติ
2. นางสาวจามจุรี  สระแก้ว
3. นางสาวทิพวัลย์   สำราญดี
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายพบเอก   สิงห์ใหม่
2. เด็กชายศุภวัฒก์  อ่อนศรี
 
1. นายวีรยุทธ   อุ่นจิตต์
2. นางสาวปภาวรินทร์   สุมาลุ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนนางรอง 1. นายพงศกร   เกสรนวล
 
1. นายธนาชัย   ทะยอมใหม่
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.66 ทอง 8 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญแสน
2. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  กองสุข
 
1. นางสาวสาลินี   ราชวงศ์
2. MissAki  Murakami
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายภานุพงษ์   ปราบภัย
 
1. นายศิริปัญญา    สะเดา
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 33 โรงเรียนนางรอง 1. นายธีรภัทร  ธรณีวงค์
 
1. นายชัชวาลย์   ขจรนำโชค
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนนางรอง 1. นายอานพ   บุญประสาท
 
1. นายศิริปัญญา    สะเดา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงจิดาภา   ศรีสุวรรณ
2. นายจีรพัฒน์   บุตรพันธ์
3. เด็กชายชนกชนม์   ขาวปะคำ
4. เด็กชายชนาธิป   ขาวปะคำ
5. เด็กชายณัฐนนท์    รุ่งพิรุณ
6. เด็กชายตุลา   เทพสถิตย์
7. เด็กหญิงทอฝัน   หารวิชัย
8. นายนิรัติศัย   ทองคำดี
9. เด็กชายภานุพงษ์   ปราบภัย
10. เด็กหญิงภิชาฎา   ศิริโชติ
11. เด็กหญิงยุพาวรรณ   แก้วศักดิ์
12. นางสาวอนุสรา    กาหลง
 
1. นายศิริปัญญา    สะเดา
2. นางสาวจริยาพร   อุตรวิเชียร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 42 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ์   โชติกลาง
 
1. นายประจักษ์   ธาระธาร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง 23 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายจีรภัทร์   พานิชกุล
2. เด็กหญิงมุขรินทร์   พันธ์ศรี
 
1. นางกันตินันท์   เดชบุรัมย์
2. นางสาวพรพรรณ   ยอดสง่า
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวภควันต์  อาจิณกิจ
 
1. นางสาวสุภัทรา   พยุงเจริญ
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวชนัญชิดา   จันทร์เจ้า
2. นางสาวนพภานุศิริ   ยี่รัมย์
3. นางสาวน้ำทิพย์   ชาติเจริญสวัสดิ์
4. นางสาวปาริชาติ   วิชัยกูล
5. นางสาววิมล  ทองดี
6. เด็กหญิงสุภาวรรณ  โชคบรรพต
7. นางสาวสุวิชญา   คะเชนเนียม
8. นางสาวเกล็ดตะวัน   ไพรพนม
 
1. นางศิริกุล   ปิยานุกูล
2. นางสาวอาทิตยา   จันทร์สองสี
3. นางสาวธชาษร   รงรองเกษม
4. นายจิรกิตติ์   พิภักดี
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  ประทุมเงิน
2. เด็กชายรุ่งเรือง  จัตุกูล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เหมือนสิงห์
2. นายมโนรมย์  ชาติประสพ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกมลฉัตร  พุทธา
2. นายคมสัน  สวนสวรรค์
3. นายจอมพล  เรียบสันเทียะ
4. นางสาวณิชารีย์  ศรีระวงค์
5. นายภูธิปก์  ภักดีอุดม
 
1. นางสาวเสาวรีย์  แสงจันทร์
2. นางสาวสุภชา   นิสสัยดี
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.1 ทอง 48 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกิตติมา  บุญทศ
2. นางสาวธนิฏฐา  ผลเจริญ
3. นายปริญญา  หนูน้อย
 
1. นางจิระภา​   โพธิ์​ลอง​
2. นางสาวสุรีพร  กงชัยภูมิ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 6 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงเบญญาภา   ชัยนนท์
 
1. นายประจักษ์   ธาระธาร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกรกมล   ไทยยินดี
2. นางสาวชลันดา   แก้วสะเทือน
3. นางสาววรัทยา   ขอคล้ายกลาง
4. นางสาวสุดารัตน์   พลเดช
5. นางสาวสุมิตตา   สมานชาติ
 
1. นางสาวพิชยา   นันทวิเชตพงษ์
2. นางสาวสถาพร   เพ็ชร์ทองกลม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงพชรพร   ลอยประโคน
2. เด็กหญิงเบญญา   สนโสม
 
1. นางกมลวรรณ   อู่วิเชียร
2. นางสิริกร   อิ่มใจ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกัลยากร  ยิ่งทนดี
 
1. นางกฤษณา   ประทุมสันต์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.6 ทอง 17 โรงเรียนนางรอง 1. นายกฤต   สิงหภิวัฒน์
2. นายณรงค์ศักดิ์   ชื่นชุมแสง
 
1. นายอาทิตย์   พิมวัน
2. นายภูริ  ผาดำ
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.8 ทอง 43 โรงเรียนนางรอง 1. นายชิษณุพงษ์   ขอชูกลาง
2. นายณฐพล   เย็นรัมย์
3. นายณัฏฐกฤติ   แสงโพธิ์ดา
4. นางสาวธิพภาดา   ทิพย์อักษร
5. นายนิติภูมิ   สีดา
6. นางสาวปาริชาติ   วิชัยกูล
7. นางสาววรรณรดา   ชาภักดี
8. นายศักดิ์นรินทร์  แปลกกลาง
9. นางสาวสุทธิดา   พิมพ์อักษร
10. นางสาวเพ็ญนภา   นนทะพันธ์
 
1. นางสาวอาทิตยา   จันทร์สองสี
2. นางสาวธชาษร   รงรองเกษม
3. นายจิรกิตติ์   พิภักดี
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนสุผล
2. เด็กหญิงเมษา  ไชยกิตติ
 
1. นางสาวจรรยา  โดดไธสง
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.2 ทอง 25 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  พูนมั่น
2. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วยงกฎ
3. เด็กหญิงรุจรวี  แก้วกัลยา
 
1. นางสาวชลิดา  วรรณโพธิ์กลาง
2. นางสาวละอองดาว  ไชยดิษฐ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 22 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาววิมลสิริ   เทียนยาณี
 
1. นางสาวชัญญชิตา   จงธนกิตติ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง 9 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกัญญารัตน์    โพธิจักร
 
1. นายธนาชัย   ทะยอมใหม่
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.33 ทอง 32 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร  ทองดี
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ศิริพงศธร
 
1. นายชัชวาลย์   ขจรนำโชค
2. MissRen  Yu
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายกฤษฎา   ศิลาเกษ
 
1. นายศิริปัญญา    สะเดา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวพรรณทิพย์   ตรีเมฆ
 
1. นางสาวจริยาพร   อุตรวิเชียร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวกุลลดา  จีนเกิด
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ดลสุข
3. นางสาวฐิติวรดา  ปราบสกุล
4. นายธราธร  พูนอนันต์
5. นางสาวธิดาพร  วิสุทธิมูล
6. เด็กหญิงนาตาชา  ชะม้ายกลาง
7. นายพงษ์ทวี  ปราบภัย
8. นายภาคิน  เจริญคาวี
9. เด็กชายวงศธร  ทรัพย์ประเสริฐ
10. นางสาวศุภิญญา  ชำนาญไถ
11. นางสาวสรัญญา  ทองโสภา
12. นางสาวสุจิรา  ฉิมพาลี
13. นางสาวสุพรรณ์ทิพา  ดวงศรี
14. นางสาวสุภาวรรณ์  ชำนาญเนาว์
15. เด็กชายเกียรติชัย  อุทโท
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
2. นางสาวอาทิตยา  แซ่โง้ว
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  แจ้งกูล
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86 ทอง 27 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายธราธร  พูนอนันต์
2. นางสาวลักษิกา  งามเลิศ
 
1. นายกิตติทัต  หล่าบุญทัน
2. นางสาวสมฤดี  สิงห์สถิต
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนาตาชา  ชะม้ายกลาง
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายกฤษดา  ใจเสถียร
2. นางสาวกัญญารัตน์  คำเวิน
3. นางสาวกาญจนา  ธุระทำ
4. นายจัตุรงค์  รัตนพิมพ์
5. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นตั้น
6. นางสาวณัฐธิดา  ราชนาคา
7. นายธีระนนท์  คนชุม
8. นายนนทพัฒน์  โล่สุวรรณ
9. นางสาวนิตยา  วงค์งาม
10. นางสาวนุชจรินทร์  ตรีเมฆ
11. นางสาวพักตร์วิภา  เนืองภา
12. นายภูวดล  โกฏผักแว่น
13. นายสมพงษ์  สนทนา
14. นางสาวสมฤทัย  กล่อมพระทัย
15. นางสาวสร้อยเพชร  ยนพิมาย
16. นายสิงหา  มโนรัมย์
17. นางสาวสุกัญญา  ศิลาวุธ
18. นางสาวสุรีพร  แผ้วพลสง
19. นางสาวเกศนี  ปราบสกุล
20. นายเอกชัย  ยงยุทธ
 
1. นางรุ่งฤดี  อุทุม
2. นางอริยาพร  ขำวงค์
3. นางสาวยุพารัตน์  อุทัย
4. นางสาวปวีณา  โสภา
5. นายขวัญชัย  ปานกลาง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวนพเก้า  หุยวัน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  เจียมผักแว่น
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กชายทรรศนะ  ศรีจุมพล
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 16 โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  มูลคำ
 
1. นายเทพพงษ์  ว่องไว
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 32 โรงเรียนพนมรุ้ง 1. นางสาวจิรารัตน์  ยาทา
 
1. นางพูนทรัพย์  ม่วงคะลา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กหญิงชญาณุตย์  ดวงหอม
 
1. นางสาวจันทรา  ปักการะโถ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นายขัตติยะ  ศรชัย
2. นายชนสรณ์  ธูปพุทซา
3. นายณัฐภัทร  อุดมเสียงทอง
4. นายธนวัฒน์  พรประทาน
5. นายธีรภัทร  แก้วยก
6. นายธีรภัทร์  ไชยโย
7. นายประสานศิลป์  ประสงค์ทรัพย์
8. นายสราวุฒิ  พิกุลทอง
9. นายเจษฎา  ฉิมมาลี
10. นายเอราวัฒน์  ขวัญเมือง
 
1. นายศิวณัฐ  ชิดรัมย์
2. นายเผ่าพันธ์  ปิ่นศิริ
3. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 16 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นายจักรพันธ์  ศรีชารัตน์
2. นางสาวจินดามณี  มะลิวรรณ์
3. นายณัฐพล  นันทพันธ์
4. นายมาวิน  ดินงาม
5. นางสาววนิดา  อุทธิสินธุ์
6. นายเจษฎา  สว่างผุย
 
1. นายพีระศักดิ์  ศรีเพ็ง
2. นายอนุสรณ์  แก้วแจ่มจันทร์
3. นายณัฐวัชร  ยืนยิ่ง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกฤษฎาวดี  สกุลทอง
2. เด็กหญิงจันประไพ  จะยันรัมย์
 
1. นายอนุสรณ์  แก้วแจ่มจันทร์
2. นางสาวมัณฑนา  เธียรวรรณ
 
57 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงจิรวดี  เพ็ชรประโคน
 
1. นางจงจิต  พรหมจิต
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  ดุจจานุทัศน์
 
1. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
 
59 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงวิไลพร  ไชยวรรณ
 
1. นายสันทัศน์  ทับสุวรรณ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นางสาวกนกพร  แสงสุวรรณ์
2. นายวิรัตน์  พลชำนาญ
 
1. นางศุภางค์  อนันต์
2. นายพุฒิชล  ทิพยศิลป์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นางสาวจรรพร  รุ่งโรจน์
2. นางสาวจันทิมา  น่าชม
3. นางสาวฐาปนี  บุญครอง
4. นางสาวณัฐกานต์  แซ่เฮ้ง
5. นายธนพรรค  แซ่เฮ่อ
6. นายปราโมทย์  ดวงเหว้า
7. นายปองพล  พะรัมย์
8. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชะรินรัมย์
9. นางสาวภัททิยา  โมรา
10. นายรัตพงษ์  ชิ้นแก้ว
11. นางสาววรรณวิษา  นามพิลา
12. นางสาวอรสา  สังขรักษ์
13. นายอัครพล  สมพันธ์
14. นางสาวเมษา  คูประสิทธิ์
15. นางสาวแสงจันทร์  แสงไกร
16. นางสาวแสงดาว  อาจมี
 
1. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
2. นายชาตรี  ทุมมาวัย
3. นางสาวกานต์ฐิตา  ธูปบูชา
4. นางสาวดวงเดือน  สวยรูป
 
62 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เชื่อมรัมย์
 
1. นางจงจิต  พรหมจิต
 
63 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 48 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. เด็กชายจรัญชัย  คตโคตร
 
1. นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรุณรักษ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. เด็กชายอดิเทพ  เม้าชุมแสง
 
1. นายธนวิชญ์  ศรีสง่า
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 17 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 1. นายพงศกร  จันขอนแก่น
 
1. นายมนตรี  ศรีกุลนาวา
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92.13 ทอง 6 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤติยา  คงเป็นนิจ
2. เด็กหญิงสุภัทราวดี  ใสสดศรี
 
1. นางสาวสิตาพัชญ์  ไชยอำพรวัชร์
2. นางรัมภา  สุดาจันทร์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาภัค  สุพรรณ์นอก
2. นางสาวกาญจนา  สุดา
3. เด็กหญิงกุลวดี  ศรีสุพงษ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วไพฑูรย์
5. เด็กหญิงจุรีภรณ์  เรืองรัมย์
6. นายชัศนัย  ป่าขมิ้น
7. นายชิษณุพงศ์  ทองคำ
8. เด็กหญิงฐิติมา  ปานทอง
9. เด็กชายธนัช  ธรากรเทพธี
10. นางสาวนริศรา  ทำมวงศ์
11. นางสาวน้องหนึ่ง  ราษกล
12. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มุ่งอ้อมกลาง
13. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มาประจง
14. นางสาวพลอยไพลิน  เตียงแก้ว
15. เด็กหญิงพัชญามน  พันธุ์คง
16. นางสาวพัทรียา  พันธุ์คง
17. นางสาวพิมพ์ชัญญา  ยางหงษ์
18. เด็กหญิงพุทธิดา  โลกประโคน
19. เด็กหญิงมาริษา  เปียนขุนทด
20. นางสาวยุภาวรรณ  สมพงษ์
21. เด็กชายราเมศ  ม่วงสำเภา
22. นายวรรณวัฒน์  อุตราศรี
23. นายวิชาญชัย  สำเร็จกิจ
24. นางสาววิภา  สุขสงวน
25. นายวิวัฒน์  อุตราศรี
26. นายวุฒิพงษ์  สุขเสกสันต์
27. นายศักรินทร์  เหล่าพิชิต
28. นางสาวศิริพร  จีนรัมย์
29. นางสาวศิริยากรณ์  จังอินทร์
30. นางสาวศิริรัตน์  วันชาดา
31. เด็กชายศุธิศักดิ์  ทนงใจ
32. นายสมบัติ  พิทักษ์หมู่
33. เด็กหญิงสมฤทัย  มะโนบาล
34. เด็กหญิงสุกฤตา  สิงหารโท
35. นางสาวสุวารี  บุญเจริญ
36. นายอดิศร  เคนน้ำเที่ยง
37. นางสาวอรอนงค์  วงศ์ประมวล
38. นายอานนท์  ทุมโคตร
39. นางสาวอารียา  แลตรง
40. นางสาวเรไร  เตื่อยตุ่น
 
1. นายสุพจน์  ปานใจนาม
2. นายเดชา  กัญญาโภค
3. นายมานพ  ทองคำ
4. นายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
5. นางสาวชลนาฏ  ศรีกิมแก้ว
6. นางสาวลภัสรดา  สมานสารกิจ
7. นางสาวรัชวิน  โปร่งสูงเนิน
8. นายธีรเมศร์  ธีรจรรยารัตน์
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายจตุพร  ต้นโต
2. เด็กชายนัทเศรษฐ์  นุ่มนวลศรี
3. เด็กชายสมบูรณ์แบบ  ปักเสติ
 
1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
2. นายวีรพันธ์  เสาเคหา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.6 ทอง 41 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ฉ่ำโสฬส
2. เด็กหญิงอารยา  มูระคา
3. เด็กชายเสฎฐวิชญ์  ใสสดศรี
 
1. นางส่องศรี  เหล็กสี
2. นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 33 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายศิริศักดิ์   อยู่แสง
 
1. นางสาวกนกพร  เทพธี
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.75 ทอง 30 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายจักรกฤษ  วอนวงค์
2. นางสาวจารุภา  มีอิสระ
3. นางสาวดวงฤดี  วิริยะดวงอนันต์
4. นายประเวช  วงษ์บุญยัง
5. นายปริญญา  ประทุม
6. นายพิสิฐ  ขวัญดี
7. นายพีรพัฒน์  พรหมลักษณ์
8. นายพีรภัทร  มณีศรี
9. นายภูธเนศ  สุขเสกสันต์
10. นางสาวยุวดี  คงรัมย์
11. นายวรวิทย์  ดียิ่ง
12. นางสาววิลาวรรณ  เกิดนารี
13. นางสาวศิริลักษณ์  สุวรรณหงษ์
14. นายศุภกร  โพคา
15. นายสุทิน  ศิริสวัสดิ์
16. เด็กหญิงสุภจิรา  อ่อนกลิ่น
17. นายอภิวรรธน์  เอมโอฐ
18. นายอัษฎา  ภารวงศ์
19. นายอานนท์  ศรีสุริยาเย็น
20. นางสาวเปลววะดี  อยู่ยั่งยืน
 
1. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร
2. นางสาวชุติมา  บำเพ็ญกุล
3. นางสาวศิริกานต์  สีลาเหลี่ยม
4. นางสาวสมฤดี  อยู่สมบูรณ์
5. นางสาวจารีฎา  สุทธิ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.35 ทอง 32 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกฤษฎากร  เจริญราช
2. เด็กชายพันธกานต์  ม่วงสำเภา
3. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีสมศักดิ์
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  คงสุขมาก
5. เด็กชายสหภพ  กองเสลา
6. เด็กชายสิริวัฒน์  ศรีจันทร์
7. เด็กชายอณุวัฒน์  โคสีงาม
8. เด็กชายอนันต์  คตประโคน
 
1. นายสุรพล  วรศิริ
2. นายประยูร  บัวนาค
3. นายสุทัศน์  บุญทาทอง
 
73 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  หวานเหนือ
2. เด็กหญิงทัตษพร  ปาระบับ
3. เด็กหญิงนันท์วรี  ค่อยชัยภูมิ
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ดาน้อย
2. นางสาวจิดาพัชญ์  เกษรจันทร์
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 56 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพุธิตา  ปุริมศักดิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  จูกูล
3. เด็กหญิงศิรินทรา  กงค์ประโคน
4. เด็กหญิงสุริวิภา  ยิ้มมะเริง
5. เด็กหญิงแพรวา  ปราณีต
 
1. นางสาวสุกัญญา  หารโกทา
2. นางเขมิกา  วงเวียน
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกานติมา  แสงงาม
2. นางสาวจุฑารัตน์  มุกดา
3. นางสาวณัฐภรณ์  โยชน์ไธสง
4. เด็กหญิงธัญธร  โพธิ์ศรี
5. นายนครินทร์  น้อยพลี
6. นายปริวัฒน์  สำราญรื่น
7. นางสาวปัญจา  เพิ่มดี
8. เด็กหญิงปัทมน  นามฝาง
9. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ยางหงษ์
10. นางสาวเกศกนก  น้อยพลี
 
1. นายอำนาจ  ศิลปักษา
2. นายวุฒิชัย  เทียมเลิศ
3. นายจักราวุธ  เปริบรัมย์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 87.81 ทอง 11 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวจรุงรักษ์  แสนสุข
 
1. นายบัญชา  พรหมโสฬส
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 44 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายทักษิณ  สังขระ
2. เด็กชายอรรถพร  พระแก้ว
3. เด็กชายอัครพงษ์  วงศรีเขา
 
1. นายกุศล  จันทร์วัน
2. นายวิโรจน์  นามนาค
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงญาดา  ฉ่ำโสฬส
2. เด็กหญิงณัชชา  พงษ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  นามวิเศษ
 
1. นางส่องศรี  เหล็กสี
2. นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 8 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายภูธเนศ  แลตรง
 
1. นายสุพจน์  วิชัด
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.6 ทอง 38 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวประภัสรา  พรมวงษา
 
1. นางหัทยา  มีพวงผล
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.85 ทอง 44 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เป็นนวล
2. นายจักรินทร์  บุญเริก
3. นางสาวผกามาศ  อนันตะวัน
4. นายพัชรพล  วงษ์ใหญ่
5. นายสนธยา  คงชีวะ
6. นางสาวสุจินดา  มูระคา
 
1. นายบุญมา  สุภศร
2. นางจิรกาล  สุภศร
3. นางสาววิรัตน์  สวายพล
 
82 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุนิตา  สมัญญา
2. นางสาวสุพรรษา  พ่อค้า
3. นางสาวเพชรประภา  พิลาศรี
 
1. นางสาวเพ็ญพร  ดาน้อย
2. นางสาวจิดาพัชญ์  เกษรจันทร์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง 32 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังวาลย์
2. เด็กหญิงจันทิมาพร  กลิ้งรัมย์
3. นางสาวนภารัตน์  ไชยศรีรัมย์
4. เด็กหญิงปณิดา  ประเมินชัย
5. นางสาวปวรรณรัตน์  ศรีกิมแก้ว
6. เด็กหญิงระภีปาน  บุญมามอญ
7. เด็กหญิงวิจิตรา  ประสงค์
8. เด็กหญิงวิลาสินี  วรรณกาล
9. นางสาวศุภาลักษณ์  เอี่ยมสอาด
10. นางสาวสโรชิณี  พุกรัดกรุด
 
1. นางสาวปฤษณา  สาลี
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อยู่จริง
3. นางสาวบวรลักษณ์  กะการดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายบุญธฤทธิ์  ลีตี
 
1. นางสาวกาญจนา   จ่าแสนชื่น
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพรรณิกา  แสนศรี
 
1. นายสมเกียรติ  ตีบจันทร์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวจีรนันท์  เหมทอง
2. นางสาวณิพาพร  พิกุลหอม
3. นางสาวไอรดา  เจริญคุณ
 
1. นางส่องศรี  เหล็กสี
2. นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐติยา  สุภผล
3. เด็กหญิงทิพามณี  สนวนรัมย์
 
1. นายคมกฤษณ์  เจียมทิพย์
2. นางจุฬารัตน์  สงสุกแก
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง 27 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กหญิงดาวฤทัย  มียิ่ง
2. เด็กหญิงยุวธิดา  สงวนรัมย์
 
1. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์
2. นางภารดี  สิทธิศาสตร์
 
89 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 11 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นางสาวธนัชชา  อรุณศรี
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  ทรงวิผล
3. นายวิษณุ  ชะเทียนรัมย์
 
1. นายวิชา  ผกามาศ
2. นางสาวพรสุรีย์  เลื่อนรัมย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 20 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายสามารถ  โมกไธสง
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กชายสุบิน  แดงนรา
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
92 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง 40 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กชายนนทพัทธ์  มาตรสันต์
 
1. นายนราศักดิ์  อ่อนน้ำคำ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กชายสุบิน  แดงนรา
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนสิงห์วงศ์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสนรถ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  โนดประโคน
3. เด็กชายอดิศักดิ์  อยู่จงดี
4. เด็กชายเสกสรร  คงฉุย
5. เด็กชายโชคดี  ราบุรี
 
1. พระมหาพุทธินันทน์  อภินนฺโท
2. นายจิรศักดิ์  สีสวย
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง 6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  สุทธิธรรม
2. นางสาวชุติภา  จอดนอก
3. เด็กหญิงนงนุช  แสงเชาวนศิริ
4. เด็กหญิงปนัดดา  ชุ่มหมื่นไวย์
5. นางสาวพิมพ์ชนก   สัณธนะ
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   พันธ์ศรี
7. นางสาวสิริมา  ทานไธสง
8. เด็กหญิงสุชัญญา   เหลื่อมนอก
9. นางสาวสุดารัตน์  เดชสันเทียะ
10. นางสาวอินทิรา  สาวงค์
11. เด็กหญิงเกสรา   สิงห์ทอง
 
1. นางสาวรัศมี  หลอมประโคน
2. นางสาวเกศรา  จีนเกา
3. นายทัพไท  จิ๋ววิเศษ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 22 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  โนราช
2. นางสาวศิริลักษณ์  พัดพรม
 
1. นางสาวกุลธิดา  ตระกูลกิตติ
2. นางสาวจำปี  จ่าพบ
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายกันตพงษ์  คำวิชัย
2. นางสาวสุวิภา  ทศหล้า
 
1. นางสมพร  ไชยจักร
2. นางสาวนพวรรณ  วรครุฑ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 9 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันพวง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วัฒนากลาง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชนะ
 
1. นางศุภลักษณ์  ไชยชนะ
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.82 ทอง 27 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงอนันตพร  อินทรามะ
2. เด็กหญิงอารียา  มิสา
 
1. นางสาวยุพิน  ช่วยรัมย์
2. นางสาวรัชดาพร  พลรักษา
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 18 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวกันยารัตน์  ทองบ่อ
2. นางสาวศศิธร  ดังใหม่
3. นางสาวศิริวิไล  บุญสมศรี
 
1. นางศุภลักษณ์  ไชยชนะ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 39 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายพันกรธ์  บุญทูล
2. นายสุธี  วนกลาง
3. นายเทพสุบรรณ  บุญหนุน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปักษี
2. นายประเสริฐ  กล่าวรัมย์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงสาริศา  อร่าม
2. เด็กหญิงอรทัย  หงษ์ขาว
 
1. นายณัฐกิตติ์  รินทรุด
2. นางวรินท์พัทธ์  วิเศษเบญจกุล
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.8 ทอง 17 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ชัยรัตน์
2. นางสาวดวงฤทัย  ทองใบ
3. นางสาวนัฏฐณิชา  วัฒนะงาม
4. นางสาวปวีณา  แสงแสน
5. นายมงคล  สุทน
6. นางสาวลภัสรดา  ใจแสน
7. นายศราวุธ  สุขสงวน
8. นางสาวสิรินธาร  จันทะมาลา
9. นางสาวสุนิสา  จันทร์พุทรา
10. นางสาวอารีรัตน์  ยอดรัก
 
1. นายสุพัฒน์  สีไลรัมย์
2. นางสาวศศิวิมล  เงางาม
3. นางสาวมณีนาถ  ปะวะถา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง 37 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวกรพินธ์  เดชสันเทียะ
2. นางสาวณัฐพร  บุญล้อม
3. นายธรรมนูญ  กัลโยธิน
4. นางสาวปริญญา  สีบูลา
5. นางสาวอธิชา   เซ็นต์นอก
 
1. นางสาวจำปี  จ่าพบ
2. นางสาวกุลธิดา  ตระกูลกิตติ
 
105 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายศรันย์  ครจอหอ
 
1. นายวราวุฒิ  เหล่าจินดา
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายธีรชัย  วาสรส
2. นางสาวศิริรัตน์  สีกวางสุข
 
1. นางสาววัชราพรรณ์  สอนจินซือ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เพ็ญสุข
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวกชกร  คำพันธ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ควรคง
3. นางสาวกัลยาณี  ชุ่มจิตร
4. นางสาวบังอร  โนนบุ
5. นางสาวสุชาวดี  อิ่มสำราญ
6. นางสาวสุนิษา  ไพรวรรณ
7. นางสาวอริสรา  เพิ่มทวี
8. นางสาวอัจฉรา  จึงนอก
 
1. นายอาทร  ประสิทธินอก
2. นายคฤหัส  ทรายหมอ
3. นายณัฐวัตร  คงหาญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 14 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กชายธนธัส  ต้องกระโทก
2. เด็กชายนที  รั่งจันทึก
3. เด็กชายบริบูรณ์  บุญมาก
4. เด็กชายพงศกร  ปริกาถานัง
5. เด็กชายวงศกร  เลิศพงษ์
 
1. นายอาทร  ประสิทธินอก
2. นายคฤหัส  ทรายหมอ
3. นายณัฐวัตร  คงหาญ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีเนาวรัตน์
2. เด็กหญิงจิราภา  จึงนอก
3. เด็กหญิงชมพูนุช  วิเศษแก้ว
4. เด็กหญิงชลธิชา  ผันอากาศ
5. เด็กหญิงณัฐวดี  เทินสะเกษ
6. เด็กหญิงณิชาภัทร  ประทุมมา
7. เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  ซาไธสง
8. เด็กหญิงภัคจิรา  แมนขุนทด
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ละแสง
10. เด็กหญิงสิวารักษ์  ศรีสมบูรณ์
11. เด็กหญิงสุวดี  นนทวงศ์
12. เด็กหญิงเบญญาภา  ยางธิสาร
 
1. นายอาทร  ประสิทธินอก
2. นายคฤหัส  ทรายหมอ
3. นายณัฐวัตร  คงหาญ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เชื้อหงษ์
2. นางสาวณีรนุช  ยงงาม
3. นางสาวนิตยา  แมนไธสง
4. นายนิรันดร์  ลีเจ้ยวาระ
5. นายพรนิมิตร  ชาลี
6. นางสาวสุพรรณิกา  ศรีภูวงค์
 
1. นางสุนิสา  ทัดไพร
2. นางสวยสม  ปริมาณ
3. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมศรี
2. เด็กหญิงนฤดี  หาวิชิต
3. เด็กชายราเชนทร์  พันนาเหนือ
 
1. นางละออง  วาปีทำ
2. นางสาวพิณทอง  ปล้องงูเหลือม
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 31 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ทิศกระโทก
2. นายสุทธิพงษ์  นาไพวัน
3. นางสาวอัยรดา  แก้วนรา
 
1. นางละออง  วาปีทำ
2. นายสมพงษ์  สุภาพ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  คงแสนคำ
2. นายกีรติวานนท์  การงานดี
3. เด็กหญิงขนิฐา  มูลละภา
4. เด็กชายจักกฤษณ์  มั่นตะคุ
5. นายจักรกฤษณ์  ปิตตาระเต
6. นายจักรรินทร์  แลเพ่ง
7. เด็กชายจิรวัฒน์  เข็มแดง
8. นางสาวชณัญญา  เสือกลิ่น
9. นายชลกวิน  เสภา
10. เด็กชายณรงค์รัตน์  เพียวสูงเนิน
11. นายณัฐดนัย  กองสันเทียะ
12. นายณัฐพล  ดวงศรี
13. นางสาวธนัญญา  ด่านกระโทก
14. นายธรรณธร  สองห้องนอก
15. นางสาวธัญพิมล  บุญหว่าน
16. นางสาวนภัสนันท์  บุญทา
17. นางสาวนภัสวรรณ  ชัยรัตน์
18. เด็กชายบวรวิชญ์  ทานนท์
19. นายพงศกร  อิ่มอำไพ
20. นางสาวพรรัตน์  ชัยรัตน์
21. นายพีรพัฒน์  สมมั่น
22. นายภรัณยา  บุญศรี
23. เด็กชายภานุวัฒน์  เปแบ
24. นางสาวมณัญญา  เสือกลิ่น
25. นางสาวมนัสนันท์  คำมั่น
26. นางสาวรัตนาภรณ์  ซิมกระโทก
27. นางสาวลำเนาไพร  เปไธสง
28. นางสาววราพร  ภูคำศักดิ์
29. นางสาววันวิสา  กระดานลาด
30. นางสาวศิรินาถ  อนันมา
31. นางสาวสาวิตรี  หงษ์มณีย์
32. นางสาวสุพรรณี  เวฬุวนารักษ์
33. นายอนุชิต  ไสวงาม
34. นางสาวอภิญญา  แสนบุตรดี
35. นายอานนท์  รัตนนท์
36. นายเจษฎา  บุตรแวง
37. เด็กชายเอกพล  ซุยโพธิ์น้อย
38. เด็กชายโกเศส  สุดหอม
39. นายโยธิน  ภู่ระหง
 
1. นายทัณฑมุข  ภูสะเทียน
2. นางสาวพิชญาพร  วงค์สาลี
3. นายธงชัย  ปุยฝ้าย
4. นางเพ็ญศรี  โสมุล
5. นางสาวเนตรชนก  พลกระโทก
6. นายธิตพัฒน์  บูรณ์เจริญ
7. นางนุชรินทร์  อุดทรี
8. นางสาวอรทัย  เพียโคตร
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 47 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. นางสาววันเพ็ญ  ราชปรุ
 
1. นายกิตติกร  จุนทวิเทศ
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง 48 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  โค้งนอก
2. นางสาวธนิษฐา  ศรีจันทร์
3. นายธันชรัตน์  นาคำแยก
4. นางสาวปภาวรินท์  ซ้อนรัมย์
5. นายอัฐพล  คำพินิจ
 
1. นายจิรศักดิ์  ยอดชะลูด
2. นายถิรวัฒน์  แขวงนอก
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นายขวัญชัย  คงขาว
2. นายธนกฤต  วิโรจน์สกุล
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
2. นางอทิตยา  ศรีถาวร
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นายจักริน  ตุ้มสูงเนิน
2. นายวรวิทย์  สมศรี
3. นายวิสัน  รักภักดี
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
2. นางอทิตยา  ศรีถาวร
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 89 ทอง 20 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นางสาวพิยดา  สมบุญโสด
2. นายอนุชา  ขำเอนก
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ทองลาด
2. นางสาวนิลาวัลย์  จันทร์คำ
3. นางสาวรวิพร  แปลงไลย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทวนไธสง
2. นางอังคณา  ศรีระวงค์
 
120 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  วรรณสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข
 
121 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84.91 ทอง 42 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. นายธนเกียรติ  ฝ่ายพรม
 
1. นายณัฐพล  เคนน้ำเที่ยง