สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 54 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กชายตรีวิทย์  พรหมรุกขชาติ
2. เด็กหญิงวีระวรรณ  นาคมณี
3. เด็กชายสหชัย  หม่องกระโทก
 
1. นางสาวณัชชญามญธุ์  บุญปลูก
2. นางสาวสมอาจ  สุดตาชาติ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงไทญาดา  รินอำภา
 
1. นางสกุลทิพย์   เจริญพันธ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.49 ทองแดง 53 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายพฤทธิ์  จรุงกัณฑ์
2. เด็กชายภัทรพล   วันปรีชา
 
1. นายฉลาด   ปัสสาสัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 25 โรงเรียนนางรอง 1. นายสิทธิศักดิ์  ทองแย้ม
2. นางสาวสุกฤตา  สมัยกุล
 
1. นางกิตติยา  ผาดำ
2. นายพงศธร  เย็นพู
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.9 ทองแดง 34 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ระวันประโคน
2. เด็กชายธีร์ธวัช   บุตรไทย
3. เด็กหญิงศศิประภา   โภคสูงเนิน
 
1. นายชุมพล   นาคนาคา
2. นายธรรมรักษ์   โพนทะนา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวณิชาภัทร  จีนโน
2. นางสาวมัชฌิมา  มากระจัน
3. นายวัฒนากร  บุญกองชาติ
 
1. นางเพื่อนอารีย์  วิเศษนคร
2. นางสาวศศิมล  อาทวัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 18 โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงศิริวิชญา  โพธิ์เหมือน
 
1. นางศศมล  สมานชาติ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายภาคิน  เจริญคาวี
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.71 ทองแดง 52 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พวงกลาง
2. เด็กชายปรเมศร์  กิ่งเกตุ
 
1. นางสาวมัณฑนา  ประดิษฐ์วงค์
2. นางดารุณี  เครือสวัสดิ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 58 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  จรเอ้กา
2. เด็กชายปัฐกรณ์  ลมสูงเนิน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ทาเนตร
 
1. นายวิทยา  ประถมบุตร
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงอรปรียา  พาณิชย์กิจเจริญ
 
1. นางสาวสุพรรษา  มังคลาด
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายบุญสุรัตน์  คำห่วง
2. เด็กชายพิษณุ  บัวคง
3. เด็กชายศุภฤกษ์  เว่ารัมย์
 
1. นางสาวจิตรลดา  มีคุณ
2. นางอิชยา  มีกระใจ
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กชายชาญชัย  กังวลทรัพย์
2. เด็กชายธนพรรค  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวสุรัชนา  พรมภมร
2. นางณุชรี  อ่อนน้ำคำ
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  วารี
 
1. นางอัมพาภรณ์  พุทไธสง
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 47 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกรกิต  เกวียนโคกกรวด
2. นายธีรศักดิ์  โสมะมี
3. นายอรรถชัย  ด้วงชำนาญ
 
1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
2. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 52 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณิชาภา  ชะบัวรัมย์
2. เด็กหญิงสุธิดา  มานุจำ
 
1. นางสาวสุธภา  กลมนุกูล
2. นางสาวกมลพรรณ  คุ้มไพฑูรย์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 46 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวพรสุดา  ได้พร้อม
 
1. นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชัชวาล  ชัชชาติ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ต่วนพิมาย
3. เด็กชายอนุรัฐ  บุญนำ
 
1. นางสาวทัศพร  บุญมาพิลา
2. นางสาวทักษิณา  จัตุกูล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  คูณแสง
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ชื่นในจิตร
2. นางสาวอรัชพร  ชินรัมย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  วงศ์คำ
 
1. นายอภิสิทธิ์  วานิชยากร
2. นางธวัลรัตน์  ภิญโญ
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 62.75 ทองแดง 52 โรงเรียนสิงห์วงศ์ 1. เด็กชายจิรายุ  มะหันตะ
2. เด็กชายทิวากร  ผันกลาง
3. เด็กชายปิยะ   คงสุข
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ละมุดกูล
5. เด็กชายสิทธิกร  มีผวงผล
 
1. นายภูชิต  ฉัตรทัน
2. พระมหาพุทธินันทน์  อภินนฺโท
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธุ์   นามหนวด
2. เด็กหญิงวรรษมณ   บัวบานงาม
 
1. นางรัชดาภรณ์  เชื้อหงษ์
2. นางสาวพิกุลแก้ว  นวลวรรณ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  แซ่ภู่
2. นางสาวศิริลักษณ์  ขาวพิมาย
3. นางสาวสรัลชนา  ช่อปทุมศิริกุล
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ำภิบาล
2. นางทิพวัลย์  ลุนพรม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  เกษเมธีการุณ
 
1. นางสาวสุธาสินี  สิงห์ประโคน
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวบงกช  พงษ์โพด
2. นางสาวรัตติยา  อินทร์ชำนาญ
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 41 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปิยมาศ  จุลไธสง
 
1. นายพิรมย์  พานิคม