สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 40 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปาริตา  เหมือนประโคน
 
1. นางสาวมณฑิชา  ชาญประโคน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวศรีไพร  เจริญรัมย์
 
1. นางสุวรรณา  ศูนย์คำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 19 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนภัทร  ศรีสุข
 
1. นายสนั่น  ประเสิรฐศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 46.7 เข้าร่วม 39 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวนิรชา  วันจันทึก
 
1. นางประณีต  อาจสังข์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 22 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรัญญา  ปานทอง
 
1. นางสาวปวีณา  วงศ์ประโคน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 47 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. นางสาวพรรณิภา  บูรณ์เจริญ
 
1. นางสาวชนิดา  วารสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 16 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนาฎชนก  บรรดิษฐ
 
1. นางหญิงไทย  นาราช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 31 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวสุภาสินี  ทอนโพธิแก้ว
 
1. นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 23 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมาตร์
 
1. นางสาวสุชญา  กระชุงรัมย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายสรายุทธ  มากพูล
 
1. นางอรวรรณ  ลัคษร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาภไธสง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงสุรินทร์
 
1. นางอรวรรณ  คำมะนาด
2. นางสาวนันณภัชสรณ์  กิ่งแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 16 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวปทิตตา  เกยรัมย์
2. นางสาวเบญจมาศ  ฉัตรทัน
 
1. นายวิทวัฒน์  ดอนศรี
2. นางสาวดริยาภรณ์  แก้วผลึก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84.47 ทอง 21 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวรา  เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงรักษิตา  นิมนต์รัมย์
 
1. นางวีรยา  จุนใจ
2. นางสาวศิริลักษณ์  เจริญรัมย์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88.46 ทอง 13 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวพิมลพรรณ  คำภาเมือง
 
1. นางวีรยา  จุนใจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายณธรรศ  เฮ่ประโคน
 
1. นางชุติกาญจน์  นาวิเศษ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 12 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายชยุตพงศ์  แสงฉาย
 
1. นายวิทิต  สายกระสุน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.63 ทองแดง 22 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เมือประโคน
2. เด็กหญิงกุลนิภา  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงพนัชกร  โภคาแสง
 
1. นางสาววัชรี  วาลีประโคน
2. นางสาวพรพิมล  พรมนัส
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  อาญาเมือง
2. นางสาวปิยภัทร  หลอมประโคน
3. นางสาวปุญญิศา  ทองจำรัส
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  สรวลสันต์
2. นายธนิต  ปุ่นประโคน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำแสงชัย
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ทองดี
3. เด็กหญิงมนัสชนก  ทองรักสี
 
1. นายพุธทวี  ชะชินรัมย์
2. นางสุขสันติ์  ชื่นธีรพงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  เงางาม
2. นางสาวพิมพ์ดาว  เชาวน์ธนาโรจน์
3. นางสาววชิราภรณ์  สมินทอง
 
1. นางชัชรีย์  อินประโคน
2. นางสาวทัศนีย์  บุญโย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนวพร  โกรดประโคน
2. เด็กหญิงสิราทรัพย์  โสรัตนมงคล
 
1. นายพัฒนา  พลวัน
2. นางพรฤทัย  กิจคณะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78.5 เงิน 15 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายชัยพัฒน์  จันทร์โสดา
2. นายนันทพล  พลวัน
 
1. นายเอกราช  เครือศรี
2. นายจิรศักดิ์  สรวลสันต์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายธารไท  เบิกประโคน
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวมาลินี  ศรีละ
 
1. นางสาวศิรินาถ  สุมหิรันต์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84.76 ทอง 20 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงมัณฑณา  อธิกิจโสภณ
2. เด็กหญิงลักษิกา  ยอดน้ำคำ
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
2. นางสาวศิรินาถ  สุมหิรันต์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายธนกร  วิรุณพันธ์
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97.5 ทอง 4 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สุธรรม
 
1. นางยุพา  ศรีสุริยชัย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90.5 ทอง 15 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาววิสาขา  คงนันทะ
 
1. นางสาววรางคณา  เชิดปรุ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 52 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชยกาญ  คงพินิจ
 
1. นางบุญสุข  พรหมบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 39 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสุข
2. เด็กหญิงปานนที  ยงทวี
3. เด็กหญิงภูษณิศา  ศรีประโคน
 
1. นางรติยา  เชิญรัมย์
2. นางสาวนริศรา  ชัยอุป
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.25 เข้าร่วม 34 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายตรีโรจน์   แก้วละออ
2. นางสาวสุดารัตน์  มีแก้ว
3. นางสาวเนตรนภา   บุญมาโนน
 
1. นางศิริวัน   มั่นยืน
2. นางกาญจนา   ประสงค์ดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 57 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์วรี  หรีกประโคน
2. เด็กหญิงอรปรียา  จรัสบุญไพศาล
3. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  กิจคณะ
 
1. นางสาวปานจันทร์  เทียมพล
2. นายศิราวุธ  บุญชู
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 57 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  จาไธสง
2. นายวงศธร  ตรงใจ
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  โสประโคน
 
1. นางสาวนพักษร  สังวาลเพ็ชร์
2. นางสาวทัศนีกุล  คุณหงษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 40 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงณฐพร   อ่อนศรี
2. เด็กหญิงนฤภร   สัตตารัมย์
3. เด็กหญิงอธิชา   การกระสัง
 
1. นายกอบเกียรติ   มฤทุกุล
2. นางสาวธัญวัลย์   มุมทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวพราวรวี  นะเรืองรัมย์
2. นางสาวลัดดาวัณย์  วิชัยประเสริฐ
3. นางสาวศศิธร   ตระกูลรัมย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางสาวกานดา  คำโสภา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 47 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  สุมรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองกลาง
3. เด็กหญิงแพรวา  จะริบรัมย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางสาวกานดา  คำโสภา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 56 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวภัทธีรา  วิลัยรัมย์
2. นางสาววิลาวัลย์  วงษาเหวก
3. นายเริงฤทธิ์  อะโรคา
 
1. นางวันนา  โวงประโคน
2. นางสาวลฎาภา  พะนงรัมย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 51 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงธารตะวัน   ช่างถมทอง
2. เด็กหญิงนิตยา   แก้วมรกฎ
 
1. นางกัลยารัตน์   แป้นศิริมงคลกุล
2. นายชัชวาลย์   ทะนวนรัมย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 27 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายนิติธร  ฉ่ำฉิม
2. นายอิงครัช  สลางสิงห์
 
1. นางสุรัสวดี  สายกระสุน
2. นางสาวทัศนีกุล  คุณหงษ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73.41 เงิน 31 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายวีระพงศ์  เสาทอง
2. เด็กชายอนุเดช  ดีสุดหา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รองละคร
2. นายสะอาด  จริตรัมย์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.61 เงิน 13 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายว้ชรพล  ราชศิริพงษ์
2. เด็กชายศุภกิต  เคลือบสูงเนิน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รองละคร
2. นายสะอาด  จริตรัมย์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 50 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวปพิชญา   วีระพันธ์
2. นางสาวพรรณวสา  ศิริพงษ์
3. นายวิชยุตม์  ชูเลื่อน
 
1. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
2. นางสาวสร้อยสน  นพภารัมย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัวบุศญา  บุญสม
2. เด็กหญิงรรินทร์พร  ประทุมวงศ์
3. เด็กหญิงวนิดา  นันรักษา
4. เด็กหญิงวันวิสาข์   จั้นชัยภูมิ
5. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ใจกล้า
 
1. นายธวัชชัย  คงทรัพย์
2. นางสาวดุษณี  ปุยะติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกิตติกา  ยอดประโคน
2. นางสาวประภาศิริ  เตือประโคน
3. นางสาวปราณี  ปลอดประโคน
4. นางสาววริญญา  ขาวศรีนุกูล
5. นางสาวสิดาพร  บุญมาก
 
1. นายธวัชชัย  คงทรัพย์
2. นางสาวดุษณี  ปุยะติ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ชีวารัมย์
2. เด็กหญิงพัชรดา  ค้ำชู
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พลหาญ
4. เด็กหญิงวนิดา  โด่งดัง
5. เด็กหญิงวัจนา  สมินทอง
 
1. นางสาววิตรีรัตน์  เกื้อประโคน
2. นางชุติกาญจน์  นาถมทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจิตรานุช  สืบสวน
2. นางสาวนันท์นภัส  ปะมาคะเต
3. นายปวริศ  สัทธะประโคน
4. นางสาวพนิตษา  ศรีบุรินทร์
5. นางสาวสุไพรินทร์  ประเสริฐสุด
 
1. นางปาริชาติ  ขามประโคน
2. นางขวัญใจ  ณ รังษี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลแก้ว  ชัยหมก
2. เด็กชายนิติศาสตร์  คำเขียว
3. เด็กชายยศกร  เกิดประโคน
4. เด็กหญิงสุทธิดา  นิราศศัย
5. เด็กชายเอกชัย  ชูชื่น
 
1. นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน์
2. นายพรภิรมย์  ปัมทุมฝาง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวธัญพิชชา  ดุจจานุทัศน์
2. นายพรพจน์  นุแรมรัมย์
3. นายพันธ์ศักดิ์  สมภาค
4. นางสาวภริตา  ดุจจานุทัศน์
5. นางสาววิชนันท์  กุลศานต์บุญฤทธิ์
 
1. นายปฐวี  เนตรประโคน
2. นายยศินทร์  กุุลหลี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.75 ทอง 20 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ซ่อนกลิ่น
2. นางสาวกันตนา  ศรีบุปผา
3. นายณัฐวุฒิ  อินทศร
4. นางสาวทิพย์สุดา  แสนกล้า
5. นางสาวธนพร  สนองดี
6. นางสาวนิตยา  เนื้อแก้ว
7. นางสาวนุจรี  มีอุดหนุน
8. นายปณวัฒน์  เกรัมย์
9. นางสาวปรียานุช  ใจบุญ
10. นางสาวพรสินี  เการัมย์
11. นางสาวรัชนี  คิดถูก
12. นายวุฒิชัย  เถาว์ยา
13. นางสาวศิริรัตน์  วิวรรณรัมย์
14. นายศุภวิชญ์  นะคะรัมย์
15. นางสาวสายสุนีย์  น้ำคำ
16. นายสุธี  พลทา
17. นางสาวสุนิษา  สมควรชัด
18. นางสาวสุภาดา  นิสัยดี
19. นางสาวเบญจพร  ผลเจริญ
20. นายเมธิส  สุขแม้น
 
1. นายกวีรักษ์  ประวรรณรัมย์
2. นายชาญสิทธิ์  ชะเอม
3. นางบัวแก้ว  พรมบุตร
4. นางรื่นพิมล  จันทกุล
5. นางสาวอังคณา  นวลพริ้ง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัลยา  บาลโสง
2. นางสาวขวัญจิรา  ขุนกลาง
3. นางสาวชยุดา   โวงประโคน
4. นายชาญชล   เมื่อประโคน
5. นางสาวญาศิตา   ปุดประโคน
6. นางสาวนิลุบล  จาราช
7. นางสาวพิมฬพัฒน์  ฮุยประโคน
8. นางสาวพิรญาณ์   จันระดา
9. นายยศกร  คำผานุรัตน์
10. นายรวีโรจน์  หอมหวน
11. นางสาววราภรณ์  แสนจันทร์
12. นางสาววิรัญชนา  วันประโคน
13. นายศักรินทร์    ปลงรัมย์
14. นางสาวศิริลักษณ์  เกตุแก้วกูล
15. นางสาวศิริวรรณ  คำพันชนะ
16. นางสาวสิริยากร  ลับประโคน
17. นางสาวสุชานันท์  เงินงอกงาม
18. นางสาวอินทิรา  จำปาประโคน
19. นายอิศราทัศน์  อ่วงประโคน
20. นายเจษฎา  โทศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา  วินประโคน
2. นายชยพล  แปลงไล
3. นายเชาวลิต   บุบผามาโล
4. นายเฉลิมพงศ์  สีนาม
5. นางเบ็ญจา  ปุยะติ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  เผ้าหอม
 
1. นางพรพูนทรัพย์  จันนวล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายพิทักษ์พงศ์  นะรารัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสด  โยมไธสง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง 61 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายวรเมธ  วิสาสะ
2. เด็กหญิงอัญญาดา  แหวนเพชร
 
1. นางสาวเขมสิตา  ตำรารัมย์
2. นางสาวอรทัย  หงษ์สอ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวธนาธร  ราศรีเฟื่อง
2. นายสหสวรรษ  ทวีคูณ
 
1. นางสุรางคณา  พนิตพงศา
2. นางพรพูนทรัพย์  จันนวล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง 58 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนิดา  ยืนยง
2. เด็กหญิงปวีณา   วงษา
3. นางสาวพิมพ์ชนก  โฉมงาม
4. เด็กหญิงมณีชนก  นิทะรัมย์
5. เด็กหญิงวลัยภรณ์  ใจบุญ
6. เด็กหญิงวีวตรา  ตรวจมรรคา
7. เด็กหญิงสลิลรัตน์  จักร์พิมพ์
8. เด็กหญิงสโรชา  ก่อแก้ว
9. นางสาวอินทิรา  บุญสม
10. นางสาวเจนจิรา  เปาวะนา
 
1. นายสุพจน์  วชิระพรไชย
2. นางสาวอรพัชรีวรรณ  โสรัมย์
3. นางสาวภัทราภรณ์  คงดี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตต์สุภา  ยิ่งยงสุข
2. เด็กหญิงจิตสุภา  เทินสระเกษ
3. เด็กหญิงฉัตรกมล  ว่องไว
4. เด็กหญิงธิติมา  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  โสชาติ
6. เด็กหญิงพรลาภิณ  สีพารา
7. เด็กหญิงพัชรพร  ขุมทอง
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ชูประโคน
9. เด็กหญิงสิริวิมล  เพ่งพิศ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ประโคน
 
1. นางสาวสุวรรณา  ทัพชัย
2. นางสาวบังอร  ทศมาตร
3. นางสาวศรินพร  ประเสริฐศิริรัตน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 69.6 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษดา   จันทะ
2. เด็กชายธวัชชัย  สายเสมา
3. เด็กชายธีรดนย์  วงศ์อินทร์ตา
4. เด็กชายนิธิกร  หม้อทิพย์
5. เด็กชายปฏิพัทธ์  เสือประโคน
6. เด็กชายพันธกาน  กมลช่วง
7. เด็กชายมนุโชตม์  หนอสิงหา
8. เด็กชายสุเมธ  ผินสู่
9. เด็กชายเขมรินทร์  ทรวงประโคน
10. เด็กชายเทพรัตน์  วุ่นประโคน
 
1. นายยุทธนา  ผินสู่
2. นางอรวรรณ  ลัคษร
3. นายวรวุธ  สายเพ็ชร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดีชัยรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงทอง
3. เด็กหญิงกัลยา  สง่างาม
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญพงษ์
5. เด็กหญิงธรรมสร  สุขกระโทก
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประคอง
7. เด็กหญิงนิตยา  ชัยวงศ์
8. เด็กหญิงสิรินนา  ผินสู่
9. เด็กหญิงสิริรัตน์  เกะประโคน
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  อุฒา
 
1. นายปัณณวัฒน์  บุญปก
2. นายพีระพงษ์  คงทัพ
3. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาวีร์  แฟ้นประโคน
2. นางสาวพรชนก  กลมประโคน
3. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วยอดยาดี
4. นางสาวพิมพ์ชนก  แก่นอินทร์
5. นางสาวมณฑาทิพย์  บุดดี
6. นางสาวรักษา  แก้วประโคน
7. นางสาวรัตนากร  เชิดสุข
8. นางสาวศิริวิมล  ยงทวี
9. นางสาวอรณิชา  บาริสี
10. นางสาวเนตรนลิน  สีแก้วตู้
 
1. นายวราวุธ  สายเพ็ชร
2. นายเจษฎา  วงศ์กัณหา
3. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  งึมประโคน
2. เด็กหญิงสายธาร  ตวนประโคน
 
1. นายยุทธนา  ผินสู่
2. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  ละอองดี
2. นางสาวละอองดาว  นิพรรัมย์
 
1. นายธีรภัทร์   สัตตารัมย์
2. นายนำเกียรติ  ทรงวัฒนะสิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  เจียมรัมย์
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 24 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายวิริทธิ์พล  กระมนมานิต
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 40 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  คงสัมฤทธิ์
 
1. นายชยันต์  ขันงาม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายวิศรุต  มานาศรี
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 13 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เพลียสันเทียะ
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสนโท
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายศุภนัฐ  บุญฑีย์
 
1. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เรียงเงิน
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายเจษฎา  บุญมี
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงคีตกวี  พันธุ์โยศรี
2. เด็กหญิงอันจิลา  ดำเนินงาม
 
1. นายรณชัย  ชาญประโคน
2. นางสาวจิตรพานิอร  ชัยวิเศษ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 17 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนกร  เครือบคนโท
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวฉัตรวี  มีแสวง
 
1. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง 9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพฤกษา  กลับประโคน
2. เด็กชายสุธน  นุชประโคน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ดอกประโคน
 
1. นายอินทร์เพชร  หายทุกข์
2. นายอนุรักษ์  พันทอง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. นายธนทัต  จินดาศรี
2. นายสุรศักดิ์  กระแชรัมย์
3. นายอัมรินทร์  อยู่แล้ว
 
1. นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร
2. นางสาวกานดา  เก็จรัมย์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายสมเกียรติ  เกิดประโคน
 
1. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 20 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายรณชัย  สุพลัง
 
1. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 27 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพิสูตร  ปุยะติ
 
1. นายอนุชิต  วรรณโน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายภราดร  ชะรอยรัมย์
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพงศภัค  โฉมศิริ
 
1. นายอนุชิต  วรรณโน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายอภิสิทธิ์  สมอคำ
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. นางสาวอัจฉราพร  อนุกูลเรืองชาญ
 
1. นายจรินทร์  ขันประโคน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวพลอยชมพู  กิรัมย์
 
1. นางสาวอินฑุกานต์  วะทวิก้านตง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวเมวิภา  กุลด้วง
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภาดา  ทองเหลือง
 
1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายกมลภพ  ปัตเตย์
 
1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเพชรลดา  สายวัน
 
1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวอารียา  ศาลางาม
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายกมลภพ  ปัตเตย์
2. เด็กชายจิรพงศ์  สาอุดม
3. เด็กชายธนชัย  เกิดดี
4. เด็กหญิงบุษยมาศ  สมปอง
5. เด็กหญิงมาริษา  ปุ๋ยแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  จริงประโคน
7. เด็กหญิงวิภาดา  ทองเหลือง
8. เด็กชายอภิรักษ์  เฮงสังวอน
9. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ใยยอง
 
1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นางสาวกรกนก  สุภาษิต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายจตุพร  โนนวงศา
2. เด็กชายจิรายุ  เมยประโคน
3. นางสาวชมนุท  ยอดสิงห์
4. นางสาวณัฐธิดา  เติดประโคน
5. นายบัญชา  มูลตรีปฐม
6. เด็กชายพงศกร  ศรีมาฤทธิ์
7. เด็กชายพงศกร  สนโคกสูง
8. นางสาวพรรณภัสสร  ศิริวิชา
9. นางสาวพลอยชมพู  กิรัมย์
10. นายภราดร  ชะรอยรัมย์
11. เด็กชายวิธวินธ์  ปัตตายะโส
12. นายอภิสิทธิ์  สมอคำ
13. นางสาวอารียา  ศาลางาม
14. นายเจษฎา  ศรีธรรมา
15. นางสาวเมวิภา  กุลด้วง
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
2. นางยุพิน  จักรสาน
3. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม
4. นางสาวอินฑุกานต์  วะทวิก้านตง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายกมลภพ  ปัตเตย์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชอุ่มผล
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  สมขาว
4. เด็กชายจักรภัทร  รัฐอินทร์
5. เด็กชายจิตรกร  วรรณสุทธิ์
6. เด็กชายจิรพงศ์  สาอุดม
7. เด็กชายชาญชัย  บุญทา
8. เด็กชายธนชัย  เกิดดี
9. เด็กชายธันวา  เวียงคำ
10. เด็กหญิงมาริษา  ปุ๋ยแก้ว
11. เด็กหญิงวรรณวิสา  จริงประโคน
12. เด็กหญิงวิภาดา  ทองเหลือง
13. เด็กชายสรวิศ  พิลาชัย
14. นางสาวสรัลชณา  เพ็ญเดิมพันธ์
15. เด็กหญิงอชิรญา  โพยนอก
16. เด็กชายอภิรักษ์  เฮงสังวอน
17. เด็กชายอภิโรจน์  อันนุช
18. เด็กชายอลงกรณ์  งึมประโคน
19. นางสาวเกษมณี  นามศรี
20. เด็กหญิงเพชรลดา  สายวัน
21. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  ใยยอง
 
1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นางสาวกรกนก  สุภาษิต
4. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม
5. นายไพทูล  ถาวร
6. นางสาวอินฑุกานต์  วะทวิก้านตง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 31 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรศศิร์  วงศ์ทองเจริญ
2. นายกฤษฎา   จริตรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีแก้ว
4. เด็กชายธนินท์รัฐ  พิมพ์ภามภพ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  กลีบม่วง
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
2. นายธนพล  สิงห์มนัส
3. นายประกิจ  วรเลิศ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 60 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัณฐิกา  ก่อแก้ว
2. นายชินวัตร  จะนันท์
3. นายชินวุฒิ  นะราษี
4. นายทวีศักดิ์  กริดรัมย์
5. นางสาวมฤธิงค์  ศูนย์ประโคน
6. นางสาววิภาวี  โยธาประโคน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
2. นายจักรพันธ์ุ  สุภาพ
3. นางสาวพรรณทิพย์  นะรินรัมย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  กงประโคน
2. เด็กชายฆนากร  วิญญารัมย์
3. เด็กชายจักรพันธ์  โวหาร
4. เด็กชายจิรภัทร  ไมยประโคน
5. นายฉัตรชวัฒน์  เปรียบอภิชัย
6. นางสาวชนิสร  สุวรรณเขตร์
7. นายชลสิทธิ์  ยามประโคน
8. นายชานนท์  ชัยสูงเนิน
9. เด็กชายชิษณุพงศ์  โพธิ์จักร
10. นายณพร  กระฐินเทศ
11. นางสาวณัฐนันท์  เพิ่มชาติ
12. นายณัฐวุฒิ  สุขแสวง
13. นายธนากร  ภาสดา
14. นายธนาฤต  ยุรี
15. นายธีรวัฒน์  คำผานุรัตน์
16. เด็กชายธีรัช  จรัสนราชัย
17. นางสาวนันทิชา  คงดี
18. นายนันท์ธร  ไชยปลัด
19. เด็กชายบุพกร  สิงห์ประโคน
20. นายปกรณ์ศักดิ์  หล่อแท้
21. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ชำนาญพนา
22. นางสาวปรียาพร  ละครชัย
23. เด็กหญิงปิยะดา  มารม
24. นางสาวปิยะธิดา  มาลีกุน
25. เด็กหญิงพิมพิกา  ธระเสนา
26. นายภัคพล  เกรียรัมย์
27. เด็กชายรัตนเทพ  วิ่งชิงชัย
28. เด็กหญิงวันวิษา  กริมรัมย์
29. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วรวงษ์
30. นายวุฒิพงษ์  อุทธา
31. เด็กหญิงศราศิณีย์  ศรีละมัย
32. นายศิริมงคล  วิรัตน์จินดา
33. เด็กชายศุภณัฐ  แก้มรัมย์
34. เด็กชายศุภวิชญ์  ประกอบเพียร
35. เด็กหญิงสุธาสินีย์  เจริญรัมย์
36. นางสาวสุภัสสรา  เสาวโค
37. นายอนพัช  เนาวบุตร
38. เด็กหญิงอรปรียา  เครื่องไธสง
39. นายอรรณพ  แป้นประโคน
40. เด็กหญิงอาริสา  บูรณ์เจริญ
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
2. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
3. นายปรเมศร์  บุญชม
4. นางสาวปวีณา  วงศ์ประโคน
5. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
6. นางสาวนารถนพิณช์  สายสิญจน์
7. นายอนุรักษ์  พานทอง
8. นายปิยธร  จันทร์แก้ว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  มั่นยืน
2. เด็กชายกรภัทร์ เกื้อรัมย์   
3. นายกฤษฎากร นะเรรัมย์   
4. เด็กชายคมชิต รอดเกิด   
5. เด็กหญิงจีรนันท์ จัดไทย   
6. นางสาวชนิดา ชารัมย์   
7. เด็กหญิงณัฐธิดา พรมศรี  
8. เด็กหญิงธนิดา บินรัมย์   
9. นางสาวนนทิชา ปฐมรพีพงศ์   
10. นางสาวนิชานุช บุญมานนท์   
11. นายปฏิภาณ นุชาญรัมย์   
12. นางสาวปฏิมารังสรรค์ นิยอนรัมย์   
13. เด็กหญิงปนัดดา บุญทวี   
14. นายปริญญา ทานวัน   
15. นางสาวปัญญาพัทธ์ เตชะสุน   
16. นางสาวปาริฉัตร รอบคอบ  
17. เด็กหญิงปิยฉัตร พิศเพลิน  
18. นางสาวปิยภัทร ละอองดี   
19. เด็กหญิงผาณิดา สมสวย   
20. เด็กหญิงพินทุ์พัชชา อนันต์นพชัย   
21. เด็กหญิงพิริยกร วงค์ลักคณา   
22. นางสาวภัทรพร นุสุวรรณรัมย์   
23. นายภาณุพงศ์ พานิชรัมย์   
24. นางสาวรสิกา คลังแสง   
25. เด็กชายรัฐสิทธิ์ เการัมย์   
26. นางสาววรรณิดา ประจันบาล   
27. นายวัยยากร สมพร   
28. เด็กชายศตวรรษ ชิดปลัด   
29. นายศิริชัย ทองโอภาส   
30. นายสหศรรษ  ชิดปลัด
31. นายสิทธินนท์ จะชนรัมย์   
32. นางสาวสุจิตรา สุวินชัย   
33. เด็กชายสุวิทย์ อุ่นใจ   
34. นางสาวอธิชา จริตรัมย์   
35. นายอนวัช ศัลย์สญชัย   
36. นางสาวอรทัย ตรีวิเศษ   
37. นางสาวอารียา  อานนท์
38. นายเจษฎา แก่นจันทร์   
39. นางสาวเพชรดา อะโรคา  
40. นายเอกภพ ฤกษ์ชัย   
 
1. นายปรัชญ์ฐาภัทร เปลี่ยนศิริ  
2. นายสนิท การเพียร  
3. นายโอภาส บุญแย้ม  
4. นายพิทยา ตรวจมรรคา  
5. นางพัทธ์ธีรา เชาว์ชัยพัฒน์  
6. นางสาวอัญธิกา  นิเวศสวรรค์
7. นายณัฐพงษ์ สุดาชาติ  
8. นางสาววิภาวรรณ อยู่หอม  
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง 9 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กชายธารี  หาเวียง
 
1. นายสุทธวรรธน์  ประวรรณรัมย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 28 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายภานุเดช  พวงดาว
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  กล่อมเจ๊ก
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 41 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวจินตพร  หมื่นศรีพรม
 
1. นายไพทูล  ถาวร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 47 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  กริดรัมย์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 52 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายชาญชัย   เรืองรัมย์
 
1. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 54 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  กล่อมเจ๊ก
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.66 เงิน 53 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. นางสาวประภัสสรา  สายแก้ว
 
1. นางสาววันตนา  ทวันเวช
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 54 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายบุญใหญ่  นิชารัมย์
 
1. นายอารุณ  เจริญรัมย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายอาณัฐ  สีสัน
 
1. นายกิตติพล  ธรรมโหร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  กล่อมเจ๊ก
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 43 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวนอแซ  มานัสพิพัฒ
 
1. นางปภาภัทร  พิสุทธิบุญญา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 56 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายกมลภพ  ปัตเตย์
 
1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 59 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายวีระพล  พรมประโคน
 
1. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  กลีบม่วง
 
1. นายประกิจ  วรเลิศ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.6 ทอง 48 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวสรัลชณา  เพ็ญเดิมพันธ์
 
1. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายขันตยาธร  ยืนต้น
2. เด็กชายคุณากร  รักธรรม
3. เด็กชายจักริน  บาริสี
4. เด็กหญิงธณัชพร  กุลเสวตร์
5. เด็กชายธรรมชาติ  ไชยอินทร์
6. เด็กชายธีรศักดิ์  จันทะนัน
7. เด็กชายพลภัทร  อ่อนพรมราช
8. เด็กหญิงภูริชญา  รายพิมาย
9. เด็กชายยศวริศ  เต่าทอง
10. เด็กชายวัจน์กร  ชำนาญกอง
11. เด็กชายวิสุทธิชน  สารการ
12. เด็กหญิงอชิตา  ลาดดี
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
2. นายพิทักษ์  หฤทัยถาวร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธร  ซิวประโคน
2. นางสาวณัฐธิดา  แกมรัมย์
3. นายณัฐวัฒ  บุญวัง
4. นายนิติภูมิ  ศรีหาบุตร
5. นายรุ่งโรจน์  ยืนยาว
6. นายวรวุฒิ  ศรีม่วง
7. นายวีรภัทร  มะลิลา
8. เด็กชายศุภัคษร  เรียกประโคน
9. เด็กชายอภิชาติ  คำแหง
10. นางสาวเนื้อทอง  เหลืองประเสริฐ
11. นางสาวแพรทอง  เหลืองประเสริฐ
 
1. นายจรินทร์  ขันประโคน
2. นายเจตริน  ผนึกรัมย์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลศรี  แปลงไร่
2. เด็กหญิงกรศศิร์   วงศ์ทองเจริญ
3. เด็กหญิงกอบแก้ว ติดใจดี  
4. เด็กหญิงกัลยกร พรหมประเสริฐ  
5. เด็กหญิงกานต์พิชชา เก็จรัมย์  
6. เด็กหญิงจริยา พินัยรัมย์  
7. เด็กหญิงชนานันท์ ปันนะตุภา  
8. เด็กหญิงชลธิชา เพชรมาก  
9. เด็กหญิงชาลิตา ใจมั่น   
10. เด็กหญิงฐิติมา สำรวมจิตร   
11. เด็กหญิงณัฐธิดา กรอบรัมย์  
12. เด็กหญิงณัฐนรี ศรีแก้ว  
13. เด็กหญิงดวงกมล  หาญสกุลชัย
14. เด็กหญิงดวงดารา กะรัมย์  
15. เด็กชายธนากร ผดุงเวช  
16. เด็กหญิงนครินทร์ วิเศษรัมย์  
17. เด็กหญิงปริชา อาญาเมือง   
18. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  บัวถา
19. เด็กหญิงพรรณภัทร  นิพนธ์รัมย์
20. เด็กชายพีรภาส  ยืนยง
21. เด็กหญิงภัทรภร  โชติพินิจ
22. เด็กหญิงมัลลิกา บุหงา  
23. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ กุลพันธ์  
24. เด็กหญิงวนาลี เจือจันทร์  
25. เด็กหญิงศศิธร จริตรัมย์  
26. เด็กหญิงศานต์ฤทัย สายบุตร  
27. เด็กหญิงศุภสรา หอมจันทร์  
28. เด็กหญิงสุนิดา  นุแรมรัมย์
29. เด็กหญิงสุพรรษา อุไรพันธ์  
30. เด็กหญิงอริยา บุญล้อม  
31. เด็กชายอัครพล สุวรรณโชติ  
32. เด็กหญิงอัจฉรา ชื่อพันธ์  
33. เด็กหญิงอัชชาภรณ์ พะนิรัมย์  
34. เด็กหญิงอัมพร  โกรัมย์
35. เด็กหญิงอาทิตยา กลีบม่วง  
36. เด็กหญิงเจนจิรา หวังอยู่  
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมหมาย  
38. เด็กหญิงเอมวิกา  โกรยรัมย์
39. เด็กหญิงแพรชมพู วังกระพันธ์  
40. เด็กหญิงโสรญา  ภู่ถนนนอก
 
1. นายอมรชัย มาแก้ว  
2. นายธนพล สิงห์มนัส  
3. นายประกิจ วรเลิศ  
4. นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนา  
5. นายวุฒิไกร ชมถาวร  
6. นางสาววิไลวรรณ สีแดด  
7. นายพิทยา ตรวจมรรคา  
8. นางสาวอัญธิกา  นิเวศสวรรค์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกนกพิชญ์ มรกต  
2. นางสาวกฤษณา  สุทธิชัยยา
3. นายกิตติกวิน จงสู้  
4. นางสาวขวัญกมล พวงขจร  
5. นางสาวจิรัชญานันท์ สิลินทบูล  
6. นางสาวชนารดี สามยอด  
7. นายชลชาติ  กระแจจันทร์
8. นางสาวชลธิชา สุทรงชัย  
9. นางสาวฐิติยา บุตรแวว  
10. นางสาวณิดา  เหมาะทอง
11. นายธนชาติ ชินหู  
12. นายธนายุทธ  นิรัมย์
13. นางสาวธัญชนก วรรณวิจิตร  
14. นายธีระ  ก่ำรัมย์
15. นางสาวนอแซ  มานัสพิพัฒ
16. นางสาวปรีญาภัทร จุฬาลี  
17. นางสาวปวันรัตน์  บุญโก่ง
18. นายพชรพล คำภานุช  
19. นางสาวพัชรินทร์ พินองรัมย์  
20. นางสาวพัชรีพร ติดใจดี  
21. นางสาวพิมพ์วิภา คงแสนคำ  
22. นางสาวภัทรประภา จงสู้  
23. นางสาวภูริตา เอ็นดู  
24. นางสาวยุพาพร  หวังคบกลาง
25. นางสาวรจนา อยู่สุข  
26. นางสาววชิรารัตน์ คำทอง  
27. นายวราเทพ แสงลำ  
28. นายวรเทพ จันทร์ดวง  
29. นายวสุรัตน์ พะนิรัมย์  
30. นางสาววัชริดา  นิโรรัมย์
31. นายวีรภัทร นิสังรัมย์  
32. นายสิงหภัสสร์ สุขจันทร์  
33. นางสาวสุกัญญา กองรัมย์  
34. นางสาวสุจิตรา เชิดสุข  
35. นางสาวหทัยชนก นะรมรัมย์  
36. นางสาวอารยา คาประโคน  
37. นางสาวอโณทัย  ปัญจขันธ์
38. นางสาวเสาวลักษณ์ ประทิพย์เนตร  
39. นายแสนยากร เการัมย์  
40. นางสาวโสภิดา แพนไธสง  
 
1. นายอมรชัย มาแก้ว  
2. นายธนพล สิงห์มนัส  
3. นายประกิจ วรเลิศ  
4. นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนา  
5. นายวุฒิไกร ชมถาวร  
6. นางสาววิภาวรรณ อยู่หอม  
7. นายพิทยา ตรวจมรรคา  
8. นางปภาภัทร  พิสุทธิบุญญา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.2 เงิน 45 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณัฐพล   กะรัมย์
2. เด็กชายธีระโชติ  วัยโมฬี
3. เด็กชายบุณวัทน์   ลาดเป้า
4. เด็กหญิงปณิดา  วรรณชาติ
5. เด็กหญิงปุณยานุช  บัวบุญเลิศ
6. เด็กหญิงพร้อมพร  สำราญดี
7. เด็กหญิงภักดิ์ชยาภรณ์  ผลาผล
8. เด็กชายอดิศักดิ์  ทิจันทร์
9. เด็กชายอดิเทพ  ฉิมงาม
10. เด็กหญิงแพรทอง  เการัมย์
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นายชรินทร์รัตน์  เอี้ยงประโคน
3. นายพรพิรุณ  วูประโคน
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.4 เงิน 52 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  ปิ่นทอง
2. นายจตุพร  สีวสะสุทธ์
3. นางสาวจรัสรวี  พูนประโคน
4. นายฉัตรชัย  อุทิศรัมย์
5. นายปัณณวัฒน์  นพตลุง
6. นางสาวปาณิสรา  พวงประโคน
7. นางสาวมณีรัตน์  สำราญรมย์
8. นายวิจารณ์  หรีกประโคน
9. นายวีรวัฒน์   ปะติ
10. นางสาวอินทุอร  สีแวงนอก
 
1. นายชิษณุพงศ์   แสงสี
2. นายชรินทร์รัตน์  เอี้ยงประโคน
3. นายพรพิรุณ  วูประโคน
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 17 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริณดา  แววโคกสูง
2. เด็กหญิงมุทิตา  สาระพันธ์
3. เด็กหญิงรัตนา  เสาทอง
4. เด็กหญิงศศิวิมล  พิมพ์กุล
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ยืนกระมล
6. เด็กหญิงอรอนงค์  รัศมี
7. เด็กหญิงอัจฉริยา  คำโพนทัน
8. เด็กหญิงเขมวิกา  สายยืน
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาวพัชรพร  บุญมาก
3. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
4. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.2 ทอง 20 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐญาดา  สุขประโคน
2. นางสาวพนิดา  คงประโคน
3. นางสาวภัคจิรา  สุวันที
4. นางสาวภาณุมาศ  เอ็มประโคน
5. นางสาวภารีรัตน์  ช่องขุนทด
6. นางสาววิภา  ทับประโคน
7. นางสาวศิริกุล  กำมะชัยคำ
8. นางสาวสุฑาทิพย์  ศรีสุริยชัย
 
1. นางสาวพัชรพร  บุญมาก
2. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
3. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
4. นางสาวอัจฉรา  ไชยปลัด
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 35 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปรังประโคน
2. เด็กหญิงญาณภรณ์  ชันประโคน
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  โพชะนี
4. เด็กหญิงธิติมา  ไวสูงเนิน
5. เด็กหญิงปิยนันท์  แก้วรัมย์
6. เด็กหญิงปิยภัทร  อาญาเมือง
7. เด็กหญิงลดาวัลย์  กินนารี
8. เด็กหญิงวิรดา  พิมพ์รัตน์
9. เด็กหญิงสุกัญญา  มัจฉาเกื้อ
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทรงประโคน
11. เด็กหญิงเบญจพร  ตรากลาง
12. เด็กหญิงเอมมิกา  ปรังประโคน
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นายชรินทร์รัตน์  เอี้ยงประโคน
3. นายชัยณรงค์  ยอนรัมย์
4. นายชิษณุพงศ์   แสงสี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 27 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกฤติกาญจน์  ทรงประโคน
2. นายขวัญใจ  สุภะพล
3. นายจักรภพ  พิลึก
4. นางสาวจินตนา  ขจรงาม
5. นายชัชวาลย์  โสมะมี
6. นายชัยวัฒน์  สุบินยัง
7. นางสาวประภาพรรณ   สดับสาร
8. นายยศกร  ใยยอง
9. นางสาวสนธยา  ขวัญเมือง
10. นายสมพล  วงษ์ชมพู
11. นางสาวสาธิมา  มุติเมธ
12. นางสาวสิริกัญญา  พลวัน
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นายชรินทร์รัตน์  เอี้ยงประโคน
3. นางสุทิษา  เมื่อประโคน
4. นายพรพิรุณ  วูประโคน
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 20 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริณดา  แววโคกสูง
2. เด็กหญิงปิยาพัชร์  แก้วประโคน
3. เด็กชายพรลภัส  ชิดปลัด
4. เด็กชายภูริณัฐ  ทรงประโคน
5. เด็กหญิงมุทิตา  สาระพันธ์
6. เด็กหญิงรัตนา  เสาทอง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  พิมพ์กุล
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ยืนกระมล
9. เด็กชายศักรินทร์  นุชประโคน
10. เด็กชายสรวิศ  ปุยะติ
11. เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยพิมพ์
12. เด็กหญิงอรอนงค์  รัศมี
13. เด็กหญิงอัจฉริยา  คำโพนทัน
14. เด็กหญิงเขมวิกา  สายยืน
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาวพัชรพร  บุญมาก
3. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
4. นางสาววรางคณา  เชิดปรุ
5. นางสาวอัจฉรา  ไชยปลัด
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.75 เงิน 21 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวกฤษติกานต์  มาลาศรี
2. นางสาวกัญญารัตน์  กะการดี
3. นายกิตติเดช  ทองคำ
4. นางสาวจรรยาพร  นิลไชย
5. นางสาวชนมน  ช่องงาม
6. นางสาวชนิสรา  เจือจันทร์
7. นายณัฐกุล  อำภวา
8. นางสาวธมลวรรณ  พันสาย
9. นายธีราทร  สนูบุตร
10. นายนันทิพัฒน์  วิวาสุข
11. นางสาวลัลนา  เจือจันทร์
12. นางสาวสุทธิดา  วงณรงค์
13. นายอธิเวช  เรืองสุขสุด
14. นายเกรียงไกร  ชะบา
 
1. นางกัลยา  สายชมภู
2. นายธนา  สำรวมจิตร
3. นางสาวแพรวนภา  นัดธินารัมย์
4. นางกัณทิมา  จันทร์โสภา
5. นายเทอดศักดิ์  ชาญประโคน
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 54.5 เข้าร่วม 58 โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ชาวสวน
2. นายพงษ์ศักดิ์  จีนประโคน
3. นายภัทรพล  โกติรัมย์
4. นายภูวนนท์  การกระสัง
5. นายเจษฎากร  สายสอ
 
1. นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร
2. นายไพศาล  หทัยบวรพงศ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 22 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพรนภิส  นุแรมรัมย์
 
1. นายนันทวุฒิ   สอนแก้ว
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  ดวงศรี
 
1. นางปภาภัทร   พิสุทธิบุญญา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 41 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  คลองข่อย
 
1. นางสาววรุณทิพย์  ทวีสินรัตน์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.8 ทอง 19 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวนลพรรณ  ช่างประดิษฐ
 
1. นางรุ่งนภา  ศรีกิจรัตน์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ
 
1. นายนันทวุฒิ   สอนแก้ว
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายภูวนาจ  เกรัมย์
 
1. นางชัชวลี  กุดั่น
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.01 ทอง 8 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  เมื่อประโคน
2. เด็กชายณัฐเดช  ทัตสอย
3. เด็กหญิงภัครดา  สายราม
4. เด็กหญิงวันวิสา  อาทวัง
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ชาญประโคน
 
1. นางเพิ่มศิริ  งามยิ่ง
2. นางสาวภัณฑิรา  สิมลีย์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.34 ทอง 7 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายธนกร  แก้วบ้านเหล่า
2. นายภานุวัช  ประสงค์ดี
3. นางสาวสุธิดา  โกติรัมย์
4. นางสาวสุวนันท์  ตรวจมรรคา
5. นางสาวอาภัสรา  โพธิ์วิไลศิริกุล
 
1. นางพัทธ์ธีรา  เชาว์ชัยพัฒน์
2. นายกิตติพล  ธรรมโหร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 34 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติพร  เกษศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  รักใคร่
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นากลาง
2. นางสาวหทัยกานต์  หวานฉ่ำ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 22 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาววรรณพร  สุดาใจ
2. นางสาวสุพรรณษา  จงกลาง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นากลาง
2. นางสาวหทัยกานต์  หวานฉ่ำ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง 7 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงพฤษภา  สุขร่วม
2. เด็กหญิงสุชาดา  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางอัญชณ์วรา  ทัศบุตร
2. นางสาวรุจาภา  รมยาคม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวชนัฏากร   คงคราญ
2. นางสาวชุติมณฑน์  เจริญรัมย์
 
1. นางอัญชณ์วรา  ทัศบุตร
2. นางสาวรุจาภา  รมยาคม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกำไลทิพย์  ทะรารัมย์
2. นางสาวณัฐวิภา  สำราญ
 
1. นางสาวภัณฑิรา  สุรินทบูรณ์
2. นางสาวศศิประภา  ศาลางาม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 46 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวปวีณ์กร  จำปาทอง
2. นางสาวพัณณิตา  เสริมชื่อ
 
1. Missyuan  yuan
2. นางสาวจิราภรณ์  นากลาง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวพัชริตา  ต่างประโคน
2. นางสาวใจทิพย์  ไชยรินทร์
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวฝนปราย  จำปาก่ำ
2. นางสาวอธิติยา  ได้ทุกทาง
 
1. นางสาวอัญธีรารัศ  จอมเป็ง
2. นายเสน่ห์  บุญศรีรัมย์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.66 ทอง 16 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวนรรฐพรรณ์  แสงทับทิม
2. นางสาวนัฏฐ์นรี  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวสิริโสภา  สุภาพ
4. นางสาวอณัติญา  หิมพล
5. นางสาวอรวรรณ  ชัยสุวรรณ์
 
1. Missyuan  yuan
2. นางสาวจิราภรณ์  นากลาง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกานต์กวี  เสาวโร
2. นายจารุทัศน์  พิมพ์รัตน์
3. นางสาวปนัดดา  สวายประโคน
4. นางสาวปวันรัตน์  รองประโคน
5. นายพีรพัฒน์  คำสอน
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกฤติพร  กรอบทอง
2. นางสาวกัญญาภัค  คำนุช
3. นางสาวธนพร  พวงขจร
4. นางสาวปิยนันต์  โจมรัมย์
5. นางสาววิชดา  กกรัมย์
 
1. นางสาวภัณฑิรา  สุรินทบูรณ์
2. นายจิติพงษ์  ผดุงพัฒนากูล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวบังอร  สุนโทรัมย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นากลาง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง 4 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวปัญญาพร  จริรัมย์
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.69 ทอง 17 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจิรันธนิน  ผลเกิด
2. นางสาวปาริชาติ  โนนศิลา
 
1. นางสาวสุภาพร  วงศ์อุดมเลิศ
2. นางสาวพนิดา  เติมประโคน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75.81 เงิน 46 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวพิยดา  นิพลรัมย์
 
1. นางพรพินท์  พรหมมา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70 เงิน 56 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชนาธิป   ใจกล้า
2. เด็กชายทรงพล  จามิกรณ์
3. เด็กชายทินพล  ดาราย้อย
4. เด็กชายนพกร  เจือจันทร์
5. เด็กชายนวพล  เสาวโค
6. เด็กชายพริสร  จุกประโคน
7. เด็กชายสุทิวัส  ขันธ์คำ
8. เด็กชายเจริญทรัพย์  เจริญศิริ
 
1. นายเฉลิมพงศ์  สีนาม
2. นายเทพบัญชา  จุลท่าหว้า
3. นายสุเทพ  มาลัยทอง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  หลอมประโคน
2. นายณภัทร  บูรณ์เจริญ
3. นายธนกฤต  รัตน์ประโคน
4. นายภัคพล  เสมอภาค
5. นายสิรวิชญ์  ประกายแก้ว
6. นายสุดแดน  ซิวประโคน
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
2. นางสาวปวีณา  วงศ์ประโคน
3. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.2 เงิน 40 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายฐิติพงษ์  นุแรมรัมย์
2. นางสาวณัฐริกา  บังทอง
3. นายธวัชชัย  ปานทอง
4. นางสาวนภาพร  ภูกดี
5. นางสาวนิภาพร  พัดรัมย์
6. นางสาวปวีณา  นิทะรัมย์
7. นางสาวพัชราภา  ศิลปะ
8. นางสาวมัณฑนา  จันทอง
9. นางสาววรรณวิษา  อนันต์
10. นางสาวสิริรัตน์  หวังอยู่
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สุขสำราญ
2. นางสาววรรณกร  แก้วสอน
3. นางสาวนฏกร  แก้วชนะ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 22 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายจิรยุทธ  หวังทรัพย์
2. เด็กหญิงญาดา  กลีบม่วง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  วัณชนะ
4. เด็กชายพชรพล  สุ่มมาตร
5. เด็กหญิงอรวัลย์  แก้วยก
 
1. นางเนาวรัตน์  กะการดี
2. นางสาวอภิญญา  ลอดภัย
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจิณัฐตา  แสงเพชร
2. นายชาญชน  เจริญมายุ
3. นายยุทธภูมิ  สง่าประโคน
4. นางสาวลลิตา  ชัยนอก
5. นางสาวศศิกานต์  แววโคกสูง
 
1. นางสาวพนิดา  ผาทอง
2. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79.2 เงิน 39 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  แซมี
2. เด็กหญิงปิยรมย์  สุริยา
3. เด็กหญิงศุภษร  พวงเพชร
 
1. นางศิริวรรณ  มาวิเศษ
2. นางสาวมณฑิชา  ชาญประโคน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาววรกานต์  สอประโคน
2. นางสาวอรณิชา  จูเฮี้ยง
3. นางสาวอัญชิสา  จูเฮี้ยง
 
1. นางเพลินพิศ  สุพพัตกุล
2. นางวีรยา  จุนใจ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.25 ทอง 18 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสรา  จงกล
2. เด็กหญิงภาวินี  พลังเดชฤทธิไกร
3. เด็กหญิงอริษา  นุชประโคน
 
1. นางกาลดา  ทวันเวช
2. นางยุคนธร  สรวลสันต์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 40 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  แซ่ลี้
2. นางสาวสุนิสา  เทียมพงษ์
3. นางสาวอิ่มบุญ  เงางาม
 
1. นางหญิงไทย  นาราช
2. นางขวัญใจ  ณ รังษี
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง 20 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพ็ชรใสดี
2. เด็กชายศิมนต์  เพ็งสุข
 
1. นางสาวพรพิมล  ครองชื่น
2. นางสุพรรษา  วันสุข
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัชพงศ์  น้อยพลี
2. เด็กชายธีรเมธ  พินทุไพศิษฎ์วงศ์
 
1. นายนันทวุฒิ  สอนแก้ว
2. นายหิรัญรักษ์   ทองวิชัย
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายกรณ์  เมอะประโคน
2. เด็กชายสรวิชญ์  พูนในเมือง
 
1. นางกริยาภรณ์  สรวลสันต์
2. นางสาวฤมล  พลวัน
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายจีรพัฒน์  เจริญยิ่ง
2. นางสาวศิลป์ศุภางค์  ชนะภักดิ์
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจิรา  มั่นยืน
2. เด็กชายฤทธา  กองบัณฑิต
 
1. นางสาวเกษแก้ว  วิเศษชาติ
2. นางสาวภัสชา  มาลีหวล
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  เวียงเงิน
2. นางสาวธัญยธรณ์  ยะระสิทธิ์
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง 44 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายติณณภพ  ต่างประโคน
2. นางสาวศศิประภา  รักษะประโคน
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  ปักกุนนัน
2. เด็กหญิงวิสสุตา  โสภา
 
1. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
2. นางสาวกาญจนา  สิทธิรัตนยืนยง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 53 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิศา  แสวงสุข
2. เด็กชายยศธร  เศษสุวรรณ์
 
1. นายวินัส  ใยยอง
2. นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 67 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวพรนภา  วงค์คูณ
2. นางสาวสุวนันท์  พุมสูง
 
1. นางสาวกรวรรณ  ชินนาค
2. นางสาวสุวิมล  นพตลุง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณี  สามิภักดิ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  เสียงวังเวง
 
1. นายสุริยันต์  แก้วชนะ
2. นางสาวปาริฉัตร  ประทุมทอง
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 45 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  จรัลรัมย์
2. เด็กชายรณภูมิ  เทวารัมย์
3. เด็กชายเอกรินทร์  ชัยสุวรรณ
 
1. นางรินลดา  สมัครสมาน
2. นางสาวกาญจนา  เกือยรัมย์
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  กัลยา
2. นางสาวณัฐนิชา  แกมรัมย์
3. นายศศิศ  วิรัตน์จินดา
 
1. นางสาวกาญจนา  สิทธิรัตนยืนยง
2. นางสาวฐิติยาภรณ์  กีบสันเทียะ
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 46 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  จะเรศรัมย์
2. นางสาวสุนทรานุรักษ์  นิคงรัมย์
 
1. นางกิ่งดาว   พาจันทึก
2. นางสาวอมรรัตน์  ตับกลาง
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายทัตพงศ์  ธรรมนิยม
2. เด็กชายทิวัตถ์  พงษ์เรืองหนู
3. เด็กชายปณัย  ระวันประโคน
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางสาวรษา  วิลาจันทร์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 49 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายณัฐกฤต  ไชยชาติ
2. นายณัฐสิทธิ์  ธนูศิลป์
3. นายปุญญพัฒน์  ปานโท้
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายวสันต์   โนริรัมย์
2. เด็กชายวีรวุฒิ   เด่นคีรีรัตน์
3. เด็กชายสมเกียรติ   บริสุทธิ์
 
1. นายกอบเกียรติ   มฤทุกุล
2. นายพิทักษ์ฉัตร   เทพราชา
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  นางาม
2. นางสาวณัฐธิดา  สังฆระ
3. นางสาวสุภาพร  ยามงคล
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายสุพัด  เขาน้อย
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกรวิทย์  แจ่มใส
2. เด็กชายทศพร  ขาดรัมย์
3. เด็กชายรัตนศักดิ์  ใจหาญ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นางสาวศิริพร  จันทสอน
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 73 เงิน 37 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายชนาธิป  บุญเจริญ
2. นางสาวพลอย  ตราครบุรี
3. นายสันติภาพ  ทูลประโคน
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นางสาวสุวรรณา  สารเพ็ชร
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายยศพล  บังทอง
2. เด็กชายยอดฉัตร  สท้านวัตร์
3. เด็กชายสรวิชญ์  แรงประโคน
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายภาคภูมิ  พัชนี
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน 19 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจินตนา  ตรากลาง
2. นายนรินทร์  นาสมพงษ์
3. นายสมชาย  เหล่าจำปา
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นางสาวรัตนา  อินทร์ลุน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 53 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายจุติโชค  รักษาสมบัติ
2. เด็กชายชนะพล  สิทธิศร
3. เด็กชายศักดิ์ชญา  รักษาสมบัติ
 
1. นายวัฒนา  นารีรัมย์
2. นายวุฒิชัย  เชื้อนิล
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  ผิวคำ
2. นายนนทิวัฒน์  บุญมานนท์
3. นายระสิกร   นุกาศรัมย์
 
1. นายวุฒิชัย   เชื้อนิล
2. นายวัฒนา  นารีรัมย์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 33 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภัค  กึนรัมย์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ประเสริฐจันทึก
3. เด็กชายภาวิต  ประจันทร์บาล
 
1. นายกันตภณ  สีมานอก
2. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 54 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวทิพวัลย์  มุเนืองรัมย์
2. นางสาวพันธิตร  การรัมย์
3. นางสาวแสงดาว  จันทรมณี
 
1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นางจุไรรัตน์  แก้วพลงาม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  วัฒนะภัทร์
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  เขียวดี
3. เด็กชายธัชพล  วงษ์ชมพู
4. เด็กชายปราณนต์  แป้นประโคน
5. เด็กชายศรายุทธ  วันนา
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  ขำโสภา
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
3. นายวิวรรธน์  ม่วงนางรอง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกฤติกา  เกร็งชื่อ
2. นางสาวกฤติมา  เกร็งชื่อ
3. นางสาวจิตรลดา  นันตะชัย
4. นายธนภูมิ  จุดโต
5. นายพิชญภัทร  แก้วประโคน
6. นายศิริ  ศักดิ์ประโคน
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
3. นางสาวพนิดา  ผาทอง
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริสา  สารัมย์
2. เด็กหญิงสิรินญา  กลมยา
3. เด็กหญิงเปรนิกา  แถบน้อย
 
1. นางสาวนันทิยา  ธาสถาน
2. นางกานต์สินี  ศรีวิไล
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 54 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวณีรนุช  นะรนรัมย์
2. นางสาววิมลรัตน์  อินคงงาม
3. นายอภิลักษณ์  มีแยบ
 
1. นางณัฐยา  คำยิ่ง
2. นางจิราพร  รอดเข็ม
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายบุรินทร์  ชินะปัญชระพร
2. เด็กชายปฏิญญา  มั่นยืน
3. เด็กหญิงสิริญญา  มีทรัพย์
 
1. นายประยอง  ดาราย้อย
2. นายชัยพร  พันธุ์ยุลา
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 67 ทองแดง 50 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐธพงษ์  วนมา
2. นางสาวนิราภร  สังข์สนิท
3. นายอภิชยาธรณ์  ผลาผล
 
1. นายธัชพงศ์  ทรงประโคน
2. นางสาวสุธี  หวังล้อมกลาง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.4 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   สุขประโคน
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   งามบุญศิริสิงห์
3. เด็กหญิงรวีวรรณ   งกประโคน
 
1. นางสาวธีราภรณ์   โสมศรีแก้ว
2. นางสาวกัลยกร   เจริญยิ่ง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.2 ทอง 26 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกนกกร  สิทธิ์ประโคน
2. นางสาวจริยา  ศิริเบญจศีล
3. นายดิศรณ์   ตรากลาง
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีวงศ์สุดตรง
2. นางสุปราณี  สวัสดิ์รัมย์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ห่วงประโคน
2. เด็กชายพุทธคุณ  ศูนย์ประโคน
3. เด็กหญิงศรัญญา  บัวประโคน
 
1. นางสุปราณี  สวัสดิ์รัมย์
2. นายวิวรรธน์  ม่วงนางรอง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  บุญมา
2. นางสาวบุษราคัม  พันธ์ศรี
3. นางสาวปิยนันท์  พุฒกุล
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรยา  จำนิล
2. เด็กหญิงภัทราพร  ตุ่มไทย
3. เด็กหญิงโจฮานน่า  คอร์ฟ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีวงศ์สุดตรง
2. นางภัทรา  ทวยภา
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.7 ทอง 36 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายดนัย  เพชรเลิศ
2. นางสาวภัทรภร  ประจันทร์บาล
3. นางสาวอรณิชชา  กึนรัมย์
 
1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กล้าเชี่ยว
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 43 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายอดิเทพ  ทองกลัด
 
1. นางสาวรมณีย์  สมทอง
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ติมอนรัมย์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  วิชัยรัมย์
3. เด็กหญิงจิรัฐติกาญจน์  กับรัมย์
 
1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
2. นางสาวสุชญา  กระชุงรัมย์
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แฮะประโคน
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญยรัตน์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงรตา  ช้างน้อย
 
1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงลีลาวดี  จริตรัมย์
 
1. นางรัชนีกร  การกระสัง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์เกษร  ชอบมี
 
1. นางชลดา  เกาะสูงเนิน
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 34 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กชายชินณกร  แว่วดี
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  องค์รัมย์
 
1. นางกนกอร  ศิลาแก้ว
2. นายประทีป  คล่องจิต
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 80.96 ทอง 46 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายบัญชา  มูลตรีปฐม
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 70.4 เงิน 44 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายจตุพร  โนนวงศา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตองติดรัมย์
3. เด็กหญิงจิตราภรณ์  หลงรักษ์
4. เด็กหญิงจิรชยา  เจริญวัด
5. เด็กชายจิรายุ  เมยประโคน
6. นางสาวทินมณี  ดีพรม
7. เด็กหญิงธารารัตน์  ดินประโคน
8. เด็กหญิงธิญานันท์  สุพรรณดี
9. นายธีรภัทร  ศรีรัตน์
10. นางสาวนันท์นภัส  กงค์ประโคน
11. นางสาวนุจรีย์  ศรีตุ้มเเก้ว
12. นายบัญชา  มูลตรีปฐม
13. เด็กหญิงปาริดา  แสงทอง
14. เด็กหญิงปิยะดา   คาบพิมาย
15. เด็กชายพงศกร  สนโคกสูง
16. เด็กชายพงศ์อมร  ศิริวิชา
17. เด็กหญิงพรธิดา  ผิวจันทร์สด
18. เด็กหญิงพรนภา  สังสีเเก้ว
19. นายภราดร  ชะรอยรัมย์
20. นายรวินันท์  จันทร์ไทย
21. นายรัฐเขต  มะโรงมืด
22. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงค์ประสิทธิ์
23. นายวทัญญู  ไพนอก
24. เด็กหญิงวริศรา  ดุลเเเสง
25. เด็กชายวิธวินธ์  ปัตตายะโส
26. นายสิทธิพร  ทอนศรี
27. นายอติกันต์  แสนรัมย์
28. นายอภิสิทธิ์  สมอคำ
29. นางสาวอัควดา  อุ่นเรือง
30. นายเจษฎา  ศรีธรรมา
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
2. นางยุพิน  จักรสาน
3. นายอนันต์  ภูมิศาสตร์
4. นายรณฤทธิ์  สมบูรณ์
5. นายพงษ์พิสุทธิ์  ทรงประโคน
6. นายประสิทธิ์  ไตรสะอม
7. นายพงศ์ศิริ  วงษ์แดง