สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอทิตยา  เต็กจินดา
 
1. นางรวยริน  ชนะกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 57 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  พิทยานันท์
 
1. นางจรรยา  อาสนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 44 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลญา  บุญเขื่อง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองมาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 38.2 เข้าร่วม 53 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  ชลอชน
 
1. นายพงศกร   รามัญวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ขจีฟ้า
 
1. นางแสงจันทร์  นุชารัมย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายภูมิภัทร   จอมไธสง
 
1. นางจิตติญา   วัชรินทรางกูร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74.3 เงิน 42 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายพิสิษฐ์   อึ้งพัฒนากิจ
 
1. นายเตชิต  นันทประพิณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 58 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายชวัลวิทย์  วงษ์สุนทร
 
1. นายเตชิต   นันทประพิณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 48 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกุลปริยา  พวงสวัสดิ์
 
1. นายณัฐกุล  ชอบใจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 41.75 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายธนภัทร  มะนิตรัมย์
 
1. นางสาวพรนภา  แซ่ตัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงศิระดา  พุทไธสง
 
1. นายธนาเมธ  เชิญรัมย์
2. นางสาวปณิชา  เพ็ชรน้อย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวชนนิกานต์  วัสสา
2. นางสาวอารยา  เจริญสุข
 
1. นางปราณี  ศรีเพชร
2. นางสาวอัญมณี  พิทึกทักษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.44 ทอง 31 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพาณิภัค  ดินรมรัมย์
2. นางสาวอุดมลักษณ์  ชำนาญเท
 
1. นางภริตพร  นวลเท่า
2. นางสาวดวงใจ  แสนกล้า
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายวัชรวิทย์  เรืองมนตรี
 
1. นายศาสตรา  ภูมิศาสตร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวี  เรืองสุขศรีวงศ์
 
1. นางศศิธร  บุพโต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายเต็มชนน์  พันธะเสน
 
1. นายุวิทูร  สังขกุลมาลา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 37 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  รัตนศรีวิโรจน์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ช่างสลัก
3. เด็กหญิงฐิตาภา  เตียงงา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สังขกุลมาลา
2. นางสาวศิรินันท์  ว่องโชติกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 46 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายจิรายุทธ   ชุมรัมย์
2. นางสาวภัสรา   เลียงบุญ
3. นายวทัญญู  ละมุล
 
1. นางสาวสรินทร์ยา   พิมพ์วัน
2. นางสาวนุชนารถ   วิเศษสัตย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาวีร์  ห่อไธสง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ไทยยารัมย์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สิริการ
 
1. นางสาวชนกานต์  ชะบาทอง
2. นางอุบลพรรณ  ทองพรม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวธวัลรัตน์  สิมพลี
2. นางสาวปาณิสรา  ชาญประโคน
3. นางสาวสิริภัสสร  ธนานุวงษ์
 
1. นางจุติกา  อุบาลี
2. นางสาวอุไรวรรณ  คำเมือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤตรัฐ  มูลมณี
2. เด็กชายชนสิษฏ์  พงศ์พณิช
 
1. นายอมฤทธิ์  บุพโต
2. นายถวิล  มูลมณี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน 27 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายปฐวี  สุทธิวงศ์
2. นายสุยะภูมิ  ชาติวัฒนศิริ
 
1. นายถวิล  มูลมณี
2. นายอมฤทธิ์  บุพโต
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายวัชรากรณ์  เรืองแสน
 
1. นายชัชวาลย์  อะช่วยรัมย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายอัครเดช   ที่รัก
 
1. นางนภัสรพี  เสนาะกลาง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.25 เงิน 49 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายชัชพล  วงศ์สุขสวัสดิ์
2. นายศุภผล  จินดาวงศ์
 
1. นางสุรีย์  มูลมณี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 64.13 ทองแดง 61 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  สินโคกสูง
 
1. นางสำรวย  โสภา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 56 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายโรจนินทร์  บุษยะโพธิวงศ์
 
1. นางสาวศิรินันท์  ว่องโชติกุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 36 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวสุขใจ  ฟุ้งพิมาย
 
1. นางสุพัตรา  ศิริสงวน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญมะยา
 
1. นายอัครณัฐ  บุญมะยา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายพสิษฐ์  ชัยอริยวรวัฒน์
2. เด็กหญิงภัคภร  จุนถิระพงศ์
3. เด็กชายศุภฤกษ์  สุขดา
 
1. นายณชภัส  วิชยปรีชา
2. นายภัทรพงศ์  แมนประโคน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.24 เงิน 8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  นากดี
2. นางสาวปัญจมน  วงษ์วิจิตสุข
3. นายสรวิศ  ปิตรัมย์
 
1. นางปริญญารัตน์  จันทร์ชุ่ม
2. นางสาวบุญทิพย์  ดวงจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 20 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายวาทิน   ไชยเสน
2. เด็กหญิงสุธิดา   หลอดทอง
3. เด็กหญิงอรปรียา   คะเชนทร์กูล
 
1. นางขนิษฐา   สกุลไพศาล
2. นายธาราดล   สิงห์สูงเนิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 53 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกชมน  จิตไทย
2. นางสาวกุลนิดา  ดอกเกษ
3. นางสาววิภารัตน์  ฉลูรัตน์
 
1. นางนิชา  สีพรมทอง
2. นางภัควลัญชญ์  นพไธสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 41 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ณรัมย์
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสนศรี
3. เด็กชายพีรพล  คิดดี
 
1. นางสาวยุพินธ์  สุรินทร
2. นางสาวขวัญใจ  ชูสุน
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวธนพร   แผ้วพลสง
2. นางสาวพิมพิศา   ชัยฤทธิ์ศักดิ์เดช
3. นายวิทยา   ถนอมศิลป์
 
1. นายกฤตติชัย  ไกรสร
2. นางสาวสุพิศ   ริสา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 22 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายภาณุพล   ศรีพลกรัง
2. เด็กหญิงอุ้มบุญ   รัตกสิกร
3. เด็กหญิงเกศรัฐ   บัวไข
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศริญญาวัจน์
2. นางสาวชุติกาญจน์   คำแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.5 เงิน 38 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาววรรณวิษา  ไชโย
2. นางสาวศิริทรัพย์  พ่อค้าไทย
3. นางสาวสุนิสา  ปะรัมย์
 
1. นางสาวดวงใจ  จีระวัฒนากิจ
2. นางสาวอรอนงค์  สร้อยเพชร
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 51 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายปราโมทย์  แสนรัมย์
2. เด็กชายสิงหา   สมสันเทียะ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อุทิศสุนทร
2. นายจักรพงษ์  กุ้งมะเริง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 38 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายกมลเพชร   เพ็ชรโกมล
2. นางสาวนรินธรณ์   งามดี
 
1. นายพนม   วงษ์ถม
2. นายสมาน   สอนสะอาด
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.62 เงิน 36 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤช  พะยุดรัมย์
2. เด็กชายเกียรติชัย  พยุกรัมย์
 
1. นายสุริยะ  บุญคง
2. นางสาวกลอยใจ  เชิดสังวาลย์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.58 เงิน 25 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายชิติพัทธ์  จะนันท์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ลีประโคน
 
1. นายสุริยะ  บุญคง
2. นายนุภาพ  อพรรัมย์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายชนกชนม์  กมลศุภโฆษิต
2. นายธนโชติ  แสนภูมิ
3. นายยุทธนา  จ่าภา
 
1. นางศตนันต์  ภิญโย
2. นางสาวนวลนภา  คงสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายทองพูน  คาโส
2. เด็กชายธนชัย  สีโท
3. เด็กหญิงปิยะดา  อะรัญ
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตมะกล่ำ
5. เด็กชายร่มฉัตร  ทิพย์บูลย์
 
1. นางอรชา  สิริเบญจพรหม
2. นายธนกร  นาคปัญญพินิจ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 48 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  เถียรในเมือง
2. นางสาววรินทร  มั่นยืน
3. นางสาวศุภปัณฑา  ฉันทกิจนุกูล
4. นางสาวอริสา  พิสิฐพรปิติกุล
5. นางสาวเบญญาภา  มาจิตต์
 
1. นายวัชรินทร์  แสนเลิศ
2. นางสยุมพร  ใหญ่เลิศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แข็งแรง
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ขะเรรัมย์
3. เด็กหญิงนพรัตน์  สุขเกษม
4. เด็กหญิงนริศรา  สดกลาง
5. เด็กหญิงอังควิภา  อมรึก
 
1. นางเพ็ญศรี  มะนิตรัมย์
2. นางสาวยุภาพร  สอวิหก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนพเก้า  อินทะโชติ
2. นางสาวพรวิมล  ชุมพล
3. นางสาวภรณ์ชนก  จันทร์กูล
4. นางสาวภัทรวดี  โทสันเทียะ
5. นางสาวโสรยา  ยิ้มรัมย์
 
1. นายวัชรินทร์  เจาะประโคน
2. นายวุฒิพงศ์  ยอดน้ำคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 46 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   รามัญ
2. เด็กหญิงธนัชญา  นาคินชาติ
3. เด็กหญิงวิจิตรา   ชัยวิชา
4. เด็กหญิงสุพิชชา   เลงไธสง
5. เด็กหญิงเกวลิน   เจริญศิลป์
 
1. นายภาคย์ปกรณ์   ศรียางค์
2. นายณัตฐพล   ปะวะเสนะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกฤษณี  เทียมทัศน์
2. นายณัฐวุฒิ  กึงรัมย์
3. นายภาณุพงษ์  นุกาศรัมย์
4. นางสาวสายสุนีย์  ชูคะรัมย์
5. นางสาวสิริวิมล  ทองแม้น
 
1. นายวุฒิพงศ์  ยอดน้ำคำ
2. นายอภิชิต  กลีบม่วง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกมลยศ  โปยทอง
2. เด็กหญิงกรกมล  ดวนพิมพา
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีจันทร์
4. เด็กชายณัฐภาส  เปรียรัมย์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมวดประโคน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถังนอก
7. เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วจงกูล
8. เด็กหญิงพรฤทัย  บุญหนัก
9. เด็กชายพิทักษ์  อะโรคา
10. เด็กชายพีรยุทธ  สร้อยเสน
11. เด็กหญิงภาณุมาศ  ภิรมชาติ
12. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สวาทที
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กระแสโสม
14. เด็กชายสุธีศักดิ์  นาคินชาติ
15. เด็กหญิงสุวิษา  ควินรัมย์
16. เด็กชายอรรถชัย  ปัญญารัมย์
17. เด็กชายอรรถพร   วงศ์ชัย
18. เด็กหญิงอาริษา  สุขดี
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุทธิ
20. เด็กหญิงแพรวา  บุญฉลาด
 
1. นางวานิตย์  พลสถิตย์กุล
2. นายธนกร  นาคปัญญพินิจ
3. นายชวัลวิทย์  พลสถิตย์กุล
4. นายทรงเกียรติ  ปุริโส
5. นายศุภกิตติ์  ุบุญเชิด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารักษ์  พันธ์คง
2. นางสาวกัญนิตา  ดุลนะราย
3. นายฐานทัพ  บุรินรัมย์
4. นายณัฐกาน  นาคโต
5. นายณัฐพงศ์  รพิตระกูล
6. นายณัฐวุฒิ  สุโพธ์
7. นายดนุพล  บุญจันทร์
8. นายธีรภัทร์  เอการัมย์
9. นางสาวน้ำทิพย์  อะรัญ
10. นายพีรพัฒน์  กำแก้ว
11. นางสาวมลธิดา   วันภักดี
12. นางสาววรรณษา  วิวาห์สุข
13. นายวราเทพ  ปุลันรัมย์
14. นายวศิน  ปะทิรัมย์
15. นายสิทธินนท์  คชเลิศ
16. นายสิทธิโชค  พรมจรรย์
17. นางสาวสุภัศรา  นามโคตร
18. นางสาวอัจราพร  ประสงค์สุข
19. นายเจษฏา  อดุลรัมย์
20. เด็กชายไตรภพ  นพกูล
 
1. นายวิศิษฐ์  เทพทอง
2. นายกนกนารถ  ศลาประโคน
3. นายพีรวัส  มะลิ
4. นายสุเนตร  วันเปรียงเถาว์
5. นางสาววรนุช  ตระกูลดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ด้วยงา
 
1. นางกรรณิการ์  เกษจรัล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุพันธุ์ษา  โกบรัมย์
 
1. นางวรรณา  คารศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง 12 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุสดี
2. เด็กชายรักษ์ชาติ  ดาร์ลิงตัน
 
1. นางวานิตย์  พลสถิตย์กุล
2. นายทรงเกียรติ  ปุริโส
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เชียงค้าย
2. นางสาวสุมิตรา  ดมประโคน
 
1. นางวานิตย์  พลสถิตย์กุล
2. นางสาววรนุช  ตระกูลดี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  เปกรัมย์
2. เด็กหญิงชวิศา  แผ่นจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ทัศนปิติกุล
4. นางสาวณิชกมล  คำสอน
5. เด็กหญิงณิชกุล  แว่นรัมย์
6. นางสาวธัญชนก  ศรีหาคุณ
7. เด็กหญิงนภสร  จงกลาง
8. เด็กหญิงมาริษา  กระแสรัมย์
9. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองไพศาล
10. นางสาวโชติกา  วาตุรัมย์
 
1. นางรัชนก  ป้อมหิน
2. นางสาวสุธาสินี  เจียมผักแว่น
3. นางสาวพัชราภรณ์  กะการัมย์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.9 ทอง 13 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวคำสร้อย  หาญยิ่ง
2. นางสาวนภาภรณ์  เรืองรัมย์
3. เด็กหญิงพรวดี  ลาดนอก
4. นายภานุวัฒน์  นันทพันธ์
5. นางสาวรุ่งนภา  ไชยโย
6. นายวิรุฬห์  เกตุชาติ
7. นายศุภชัย  อักษรศรี
8. นายเกียรติศักดิ์  บาลรัมย์
9. นายเจษฎาพร  สายน้อย
10. นายโยธิน  ครุฑประโคน
 
1. นายธนกร  นาคปัญญพินิจ
2. นางสาวพุมเรียง  เพิ่มพูล
3. นายปรารภ  แกกูล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงภาณุมาศ   ศรีพลกรัง
2. เด็กหญิงวริศรา  คาดหมาย
 
1. นางมาลินี   สิงห์ทองทราย
2. นางสาววิลาสินี   นิธิกุล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปานเนตร  สำรวมรัมย์
2. นางสาววริศรา  แฉล้มชาติ
 
1. นางสุมาลี  อุ่นจิตต
2. นายธงชัย  ทองคำ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 24 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงน้ำมนต์   เรืองวาทสาร
 
1. นายธนภัทร   คงสืบชาติ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายบุญฤทธิ์  สีดาหลง
 
1. นางสาวเนตรนภา  สิงห์โต
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง 12 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงสใบแก้ว  ปิดตาระเต
 
1. นางสาวเนตรนภา  สิงห์โต
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 56 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายณัฐกมล   พิกุล
 
1. นายธนภัทร   คงสืบชาติ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   นกพรม
 
1. นายประภาส   พงษ์นาคินทร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. นางสาวกชกร  รุ่งแสง
 
1. นางปณาลี  คำมณี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  โพธิ์ดีรัมย์
 
1. นายนวมินทร์  สืบหล้า
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 22 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาววิจิตรา  วงค์แววดี
 
1. นายประภาส   พงษ์นาคินทร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เดินริบรัมย์
2. เด็กหญิงเขมิกา  วาระรัมย์
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
2. นางสาวเนตรนภา  สิงห์โต
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ทารัตน์
 
1. นางสาวเนตรนภา  สิงห์โต
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายอนุรักษ์  เจตธำรงค์
 
1. นายอาจินต์  ดีสวัสดิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 41 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. เด็กชายรพีพัฒน์  หนองบัว
2. เด็กชายวรวรรธน์  มูลแสน
3. เด็กหญิงอริสา  บวรรัมย์
 
1. นายอาคม  สมญาติ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  สาราจารย์
2. นายวิภาค  โกติรัมย์
3. นายโกเมน  วงษ์ภักดี
 
1. นายดนัย  รามฤทธิ์
2. นายอาจินต์  ดีสวัสดิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายบูรพา  ต้นหนองสวง
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายสุระพงศ์   แปวสูงเนิน
 
1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวภัทราวดี  คนองดี
 
1. นายธีรพันธ์  เศรษฐนันท์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายคุณานนท์   เจนจับ
 
1. นายกวีศิลป์   สำเร็จรัมย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวภัควิภา  ประโลมรัมย์
 
1. นายธีรพันธ์  เศรษฐนันท์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพร  เกษรบัว
 
1. นายธีรพันธ์  เศรษฐนันท์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายเมธี  ศรีวิชัย
 
1. นายธีรพันธ์  เศรษฐนันท์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
 
1. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายธนกฤต   โรจน์รัตน์ศิริกุล
 
1. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ไพบูลย์
 
1. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพรนัชชา  ดีประเสริฐ
 
1. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ดีประเสริฐ
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวอนุธิดา   คะเรรัมย์
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวชศาสตร์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายภูริต  ตรีวิเศษ
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  บุญรอดรัมย์
 
1. นายธีรพันธ์  เศรษฐนันท์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  มะโนบาล
 
1. นายอภิชิต  กลีบม่วง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
3. นายธนกฤต  โรจน์รัตน์ศิริกุล
4. เด็กชายบูรพา  ต้นหนองสวง
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวชศาสตร์
6. นางสาวพรนัชชา  ดีประเสริฐ
7. เด็กชายภูริต  ตรีวิเศษ
8. นางสาววฤณดา   ธีระกุล
9. นางสาวอนุธิดา  คะเรรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายสาธิต   ผลเจริญ
3. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ไพบูลย์
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
3. เด็กชายกิตติภณ  ตรวจมรรคา
4. เด็กหญิงณนัดดา  รัตนศรี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาประโคน
6. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
7. นายธนกฤต  โรจน์รัตน์ศิริกุล
8. เด็กหญิงธนพรรณ  ไหวดี
9. เด็กหญิงบุณยนุช  แสงสุวรรณ
10. เด็กชายบูรพา  ต้นหนองสวง
11. เด็กชายปณพงศ์  รัตนชีวพงศ์
12. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวชศาสตร์
13. นางสาวพรนัชชา  ดีประเสริฐ
14. เด็กชายภูริต  ตรีวิเศษ
15. เด็กหญิงสุพิชชา  ดีประเสริฐ
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายสาธิต  ผลเจริญ
3. นายณพิชญ์สิษฐ์  ประจันบาล
4. นายศิวโรจน์   วงศ์หิรัณย์กุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
2. เด็กชายกิตติภณ  ตรวจมรรคา
3. เด็กหญิงณนัดดา  รัตนศรี
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาประโคน
5. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
6. เด็กหญิงธนพรรณ  ไหวดี
7. เด็กหญิงบุณยนุช  แสงสุวรรณ
8. เด็กชายบูรพา  ต้นหนองสวง
9. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวชศาสตร์
10. เด็กชายภูริต  ตรีวิเศษ
11. นางสาวอนุธิดา  คะเรรัมย์
12. นายเขตต์โสภณ  ทานคำ
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
2. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
3. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
4. นายณพิชญ์สิษฐ์  ประจันบาล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  ไพบูลย์
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
3. นางสาวกัญญารัตน์  นนธิจันทร์
4. เด็กชายกิตติภณ  ตรวจมรรคา
5. เด็กหญิงณนัดดา  รัตนศรี
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาประโคน
7. เด็กหญิงณัฐวดี  เกรยรัมย์
8. นางสาวณิชชาอร  เมฆมนต์
9. เด็กหญิงธณพรรณ  ไหวดี
10. นายธนกฤต  โรจน์รัตน์ศิริกุล
11. เด็กชายนัฐนนท์  บำรุงธรรม
12. เด็กหญิงบุณยนุช  แสงสุวรรณ
13. เด็กชายบูรพา  ต้นหนองสวง
14. เด็กชายปณพงศ์  รัตนชีวพงศ์
15. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เวชศาสตร์
16. นางสาวพรนัชชา  ดีประเสริฐ
17. เด็กชายภูริต  ตรีวิเศษ
18. นางสาวยศวีร์  สาสุข
19. เด็กหญิงสุพิชชา  ดีประเสริฐ
20. นางสาวอนุชิตา  กล้าวิเศษ
21. นางสาวอนุธิดา  คะเรรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายสาธิต  ผลเจริญ
3. นายณพิชญ์สิษฐ์  ประจันบาล
4. นางพัธนันท์  รัตนชีวพงศ์
5. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
6. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 54 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติญาพร   เจือไธสง
2. เด็กชายชินโชติ  ผลบุญ
3. เด็กชายธีราทร  เที่ยงภักดิ์
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  กองเพชร
5. เด็กชายพฤทธ์ศกร   แช่มรัมย์
6. เด็กหญิงสวรรยา  สดมพฤกษ์
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
2. นายสมศักดิ์  มณีศรี
3. นายอรรถพล  อาจยิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 18 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายกมลวัฒน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นางสาวกัลยากร  เอกสันติ
3. นางสาวจุลจิรา  ชัยพร
4. นายณัฐพล  แซ่เตีย
5. นายภูมินัฐ  พิมพ์ภู
6. นายเซีย  เซียตระกูล
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
2. นายสมศักดิ์  มณีศรี
3. นายอรรถพล  อาจยิน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   นิลศิลป์
2. นางสาวกมลวรรณ   ภูมิชัย
3. เด็กหญิงกฤติมา   พิเนตร
4. นายจิรายุ   นามไพ
5. เด็กหญิงชนัญชิดา   ชะนะโม
6. เด็กชายชยพล   มะลิทอง
7. นางสาวญาณิศา  พินิจดวง
8. เด็กชายณัฐพนธ์   ดงกันจ่า
9. นายธนภัทร   นวลสิ่ว
10. นายธนา   รักวาด
11. นางสาวธัญญลักษณ์   แช่มรัมย์
12. นายธีระ  โม้ลี
13. นายธีระเดช   อ่อนศรี
14. เด็กชายนฤเบศร์  พันชุมพู
15. นางสาวนัฐชา   นิลรักษา
16. เด็กหญิงนันทภัทร   เปลี่ยนไธสง
17. เด็กหญิงนิตยา   สิบทัศน์
18. เด็กหญิงนิตยาภรณ์   อุ่นเพ็ญ
19. นายปณิธาน   โทสกุล
20. นายปัณณทัต   บุญมาก
21. นายปิยวุฒิ   ยิ่งรัมย์
22. นางสาวพรรภษา   ซึมรัมย์
23. นางสาวพิมพ์ชนก   อุเบจิตร
24. นายภัทญะ   ชะนะนาน
25. นายภัทรพงค์   สะเทียนรัมย์
26. นายยุทธนา   เกตุชาติ
27. นายรณชัย  โนนพล
28. นายวิวัฒน์ชัย   แต้มพิมาย
29. เด็กชายศุภกร  โชติกลาง
30. นายสิรภพ   ประสีระเตสัง
31. นายอนุพล   ลำพันธ์
32. เด็กชายอรรถพร  ผลฤทธิ์
33. นายเกียรติศักดา   เกษทองมา
34. นายเสริมสุพัฒ   คุณสวัสดิ์
35. นายเอกรินทร์   วิเศษสัตย์
36. นางสาวแพรพลอย  ทนนุบล
37. นางสาวโสรญา  วงศ์อนุ
38. นายไตรรงค์   ตระกูลรัมย์
 
1. นายรัฐภูมิ   ภูมิทัศน์
2. นายประเสริฐศักดิ์   สีหะวงศ์
3. นางสาวปาณิสรา   บัวชัย
4. นายอัครพล   ปุ๊กสูงเนิน
5. นางศิริณัฐ   ปัญญารัมย์
6. นายประภาส   พงษ์นาคินทร์
7. นายธีรวัฒน์   โพธิ์ศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิริลักษณ์
2. นายกษิติ  สุขตาม
3. เด็กหญิงกานต์ณัฐชา  นาอุดม
4. นางสาวคำสร้อย  หาญยิ่ง
5. นายจักรภัทร  ปราบรัมย์
6. เด็กชายจิรายุ  อาจบำรุง
7. เด็กหญิงจุฬามณี  เบียนรัมย์
8. เด็กหญิงชนนิภา  ปิยาสุ
9. นางสาวทิพวรรณ  บูชารัมย์
10. นางสาวนภาภรณ์  เรืองรัมย์
11. นางสาวนิตยา  บรมรัมย์
12. นายปฏิมากร  ประรุมรัมย์
13. เด็กหญิงปรารถนา  ไกรปัญญาพร
14. นางสาวปัณชยา  งามชื่น
15. นายพงษ์ศิริ  คะเรรัมย์
16. เด็กหญิงพรวดี  ลาดนอก
17. เด็กหญิงพิยดา  พิมพ์จันทร์
18. นายภาคภูมิ  บุญรอดรัมย์
19. เด็กชายภานุพงศ์  เผือกหอม
20. นางสาวมณฑกาญจน์  ดัชถุยาวัตร
21. นายมนต์ชัย  ยินดี
22. นางสาวระพีพรรณ  บุญสด
23. นางสาวรัตนาวดี  เอี่ยมรัมย์
24. นางสาวรุ่งนภา  ไชยโย
25. นางสาววรรัตน์  หอมขจร
26. เด็กชายศศิพงษ์  บวนรัมย์
27. เด็กชายศาสตรา  เรืองรัมย์
28. นางสาวศิริพร  คงงาม
29. เด็กชายศุภกิจ  ล้ำลอง
30. นายศุภชัย  อักษรศรี
31. นายสิทธิชัย  ศรีสุวรรณ
32. นางสาวอักษราภัค  สนองหงอก
33. นางสาวเกตนิกา  ปานเพ็ชร
34. นายเกริกฤทธิ์  สายสวาท
35. นายเกรียงไกร  หาญประโคน
36. นางสาวเกศษรินทร์  ปะรัมย์
37. นายเกียรติศักดิ์  มาลรัมย์
38. นายเจษฎาพร  สายน้อย
39. นางสาวแพรวนภา  จอมทอง
40. นายโยธิน  ครุฑประโคน
 
1. นายสมศักดฺิ์  จุลเสวก
2. นางสาวชัญญา  สายบุ่งคล้า
3. นางสาวมุกดา  ลิ้มอัครอังกูร
4. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุโชติ  สุวะโจ
5. นายสุมนัส  พาหัน
6. นายธนกร  นาคปัญญพินิจ
7. นายสุเนตร  วันเปรียงเถา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง 25 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  วรรณกิจ
 
1. นายกฤษกร  วิชัยวงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 26 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายทรงพูล  ถาวร
 
1. นายชิณท์ณภัทร  รักพร้า
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ซุนเฮงกุล
 
1. นางสาวปาณิสรา   บัวชัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวศรุดา  ตราชู
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 45 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  สรารัมย์
 
1. นายเรืองวิทย์  สนิทรัมย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายศรัณย์พงศ์  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ซุนเฮงกุล
 
1. นางสาวปาณิสรา   บัวชัย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวศุรดา  ตราชู
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธีราทร  เที่ยงภักดิ์
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง 10 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายศรัณย์พงศ์  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 32 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นามวาศา
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวมาริสา  ฮิวส์
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธีราทร  เที่ยงภักดิ์
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายศรัณย์พงศ์  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พุดนา
 
1. นายเรืองวิทย์  สนิทรัมย์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวศรุดา  ตราชู
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายกรกฎ  พยุครัมย์
2. เด็กชายณัชนนท์  ฤทธิ์มาก
3. เด็กชายธนกร  หนองโทน
4. เด็กชายนิติกร  ศิริชู
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่ำอุไร
6. เด็กชายภูรินทร์  รักสุข
7. เด็กหญิงวาสนา  เรืองรัมย์
8. เด็กหญิงวิไลรัตน์  อินขำ
9. เด็กชายสุกฤษฎ์  วิโสรัมย์
10. เด็กชายอุกกฤตษณ์  เรืองประโคน
11. เด็กชายเจษฎา  เกรินรัมย์
12. เด็กชายเมธา  ทองทา
 
1. นายสุรชัย  นวนสาย
2. นายณัฐวุฒิ  ดวงรัตน์
3. นายรัฐภัทร์  จันตะเภา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายจิตรภณ   อินทนนท์
2. นางสาวจุลจิรา  ชัยพร
3. นายชาญวิทย์  สายศรีแก้ว
4. นายธราธิป  วรรณาลัย
5. นางสาวนพรัตน์  ชิณภา
6. นายพงศกร  แก้วนาพันธ์
7. นายภัทรวิทย์  ต้นภูบาล
8. นายภาสวิชญ์  เชาวนกุล
9. นายภูมินัฐ   พิมพ์ภู
10. นายวรพล  แจ่มจันทร์
11. นายศิรภัทร  ปุลันรัมย์
12. นายเฉลิมเกียรติ  โกรัมย์
 
1. นายอรรถพล  อาจยิน
2. นายชะนะ  โชคศิริ
3. นายสมศักดิ์  มณีศรี
4. นางสาวอรศรี  ปินตามูล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกัลยา  บำเรอสงฆ์
2. เด็กหญิงกิตติมา  กุยรัมย์
3. เด็กหญิงจินตนา  ทิรอดรัมย์
4. เด็กหญิงจิรประภา  ภูอ่อน
5. เด็กหญิงจีรนันท์  เสาวโร
6. เด็กหญิงฉันชนก  พ่วงพร
7. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ยวงรัมย์
8. เด็กหญิงชมพูนุช  สุขมอญ
9. เด็กหญิงชลิตา  ชะดารัมย์
10. เด็กหญิงฐิตินันท์  ปินตา
11. เด็กหญิงณัชชา  ดูเรืองรัมย์
12. เด็กหญิงณัชชา  ทอนผา
13. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ประยงค์สุข
14. เด็กหญิงณัฐชยา  วาสะรัมย์
15. เด็กหญิงดารารัตน์  แก้วประสิทธิ์
16. เด็กหญิงทัฬหิกรณ์  ป้องรัตไสย
17. เด็กชายธนกฤต  จูด้วง
18. เด็กหญิงธัญญาณี  บุญคุ้ม
19. เด็กหญิงนริศรา  สุกใส
20. เด็กหญิงนันทพร  จะชินรัมย์
21. เด็กหญิงนิธิพร  ชะรุมรัมย์
22. เด็กหญิงนิศมา  สุขรมย์
23. เด็กชายบุรินทร์  เนียมหอม
24. เด็กหญิงผกาวรรณ  จะโรรัมย์
25. เด็กหญิงภาวินี  ภูเขียว
26. เด็กหญิงมณีวรา  ชะลุนรัมย์
27. เด็กหญิงมุทิตา  ชะอ้อนรัมย์
28. เด็กหญิงรัสสมา  บุตรดอน
29. เด็กหญิงรินดา  พิมพ์สระเท้า
30. เด็กหญิงศศิพร  บุตรบรรดิษฐ
31. เด็กหญิงศินีนาถ  หอมเนียม
32. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชะดารัมย์
33. เด็กหญิงศิวภา  เชียรัมย์
34. เด็กหญิงสรรค์สุภา  อุไรรัมย์
35. เด็กหญิงสุทธิตา  เสาทอง
36. เด็กหญิงสุธัญญา  คมสัน
37. เด็กหญิงสุนิษา  ประกิจรัมย์
38. เด็กหญิงสุพัตรา  สอนซื่อ
39. เด็กหญิงอมิตา  พึ่งหลุ่น
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
2. นายชาญยุทธ  วรรณสุทธิ์
3. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
4. นายอภิชิต  กลีบม่วง
5. นายศุภกัญจน์  กมลรัมย์
6. นายหัตถพันธ์  นิ้วเพชร
7. นายดำรงศักดิ์  เจิงรัมย์
8. นายถาวร  สมศรี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงชนัญณัฐชิดา  พิมพ์นฤชัย
2. เด็กหญิงชนัฐกานต์  พรมภักดี
3. เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็ญสุวรรณ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสวัสดิ์
5. เด็กชายธนกฤติ  กันนุลา
6. เด็กชายธีรเมธ  วงษ์เชียงขวาง
7. เด็กชายธีร์ธวัช  โกศลศิริกุล
8. เด็กหญิงปลายรุ้ง  สุริพล
9. เด็กหญิงปานรพี  สำเร็จรัมย์
10. เด็กหญิงรพินท์นิภา  บำรัมย์
 
1. นางนารี  สุขใส
2. นายสุพิน  พรมสาน
3. นางสุภัคจิรา  มังคละคีรี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกุนจิรา  กันรัมย์
2. นายจิตตินรินทร์  เซียงหนู
3. นางสาวชฎาภรณ์  หูประโคน
4. นางสาวนริศรา  อินประโคน
5. นายปรมินทร์  พนารินทร์
6. นางสาวมัสยา  เกือบรัมย์
7. นายวันเฉลิม  ธุระ
8. นางสาวสุภาภรณ์  ดัดถุยาวัตร
9. นายอนันท์  ละเมียดดี
10. นายอภิวัฒน์  ครัวรัมย์
 
1. นางกรรณิกา  แต้มฤทธิ์
2. นายณัฐพล  วัลย์เปรียงเถาว์
3. นางพลอยไพลิน  สว่างพล
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.2 เงิน 23 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์   พิษวงค์
2. เด็กหญิงตติยาภรณ์  ซิมกระโทก
3. เด็กหญิงทิพย์ศิริ  รอดทอง
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์   รักพร้า
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กิมเชื้อ
6. เด็กหญิงสุภัสสร   บุญศิริ
 
1. นางสุชาดา   ชะใบรัมย์
2. นางศิริณัฐ   ปัญญารัมย์
3. นายอัครพล   ปุ๊กสูงเนิน
4. นางสาวธนิษฐา   ขุ่มด้วง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง 14 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวกมลวรรณ  เชียนจันทึก
2. นางสาวจารุวรรณ   พลแสน
3. นางสาวณัฏฐ์นรี   ถนอมศิลป์
4. นางสาวณัฐชยาภรณ์   พันธ์ภูมิ
5. นางสาวธนัชญา  อัตวิชา
6. นางสาวพิมพ์พร   นิลพยัคฆ์
 
1. นางสุชาดา   ชะใบรัมย์
2. นางศิริณัฐ   ปัญญารัมย์
3. นายอัครพล   ปุ๊กสูงเนิน
4. นางสาวธนิษฐา   ขุ่มด้วง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  เทวอนรัมย์
4. เด็กหญิงนงพะงา  วงศ์ทองเจริญ
5. เด็กหญิงนัฐชา  ง่อนไธสง
6. เด็กหญิงรมิดา  ทองดีศรีเจริญ
7. เด็กหญิงศิรประภา  จงเพียร
8. เด็กหญิงเฌอฟ้า  โสภักดี
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายณพิชญ์สิษฐ์  ประจันบาล
3. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
4. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง 14 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  นนธิจันทร์
2. นางสาวกัลนิภาดา  อุดทาพงษ์
3. นางสาวคีตกานต์  สมามิตร
4. นางสาวณิชชาอร   เมฆมนต์
5. นางสาวนราพร  พรานเนื้อ
6. นางสาวยศวีร์  สาสุข
7. นางสาววลัญญา  สุวรรณดวง
8. นายวีรพงศ์  ผมทอง
9. นางสาวอนุชิตา  กล้าวิเศษ
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายณพิชญ์สิษฐ์  ประจันบาล
3. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
4. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกาญจนา  เฉลียวรัมย์
2. เด็กชายกิตติธัช  เชียงรัมย์
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  จันทร์บุญ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พูนโพธิคา
5. เด็กหญิงบัญธิดา  แก้วมณี
6. เด็กหญิงพรชิตา   แอบทอง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุราณสุข
8. เด็กหญิงมุกดาวรรณ  จอมรัมย์
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เผือกแก้ว
10. เด็กชายศุภวิชญ์  สูณรงค์
11. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ธรรมษา
12. เด็กหญิงอารยา  เยี่ยมยศ
 
1. นางจิตรลดา  เกียรติเจริญศิริ
2. นายวชิระ  ศรีเที่ยง
3. นายอรินธิตา  ศรีธนต์
4. นายอนันต์  ไหมทอง
5. นายสุจินดา  อ่อนน้อม
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.25 เงิน 22 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกนกนาฎ  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวกัญฐิกา  วิจิรัมย์
3. นางสาวกุนจิรา  กันรัมย์
4. นายจิตตินรินทร์  เซียงหนู
5. นางสาวชฎาภรณ์  หูประโคน
6. นายชาครินทร์  กฤษณะสังข์
7. นางสาวนริศรา  อินประโคน
8. นายปรมินทร์  พนารินทร์
9. นางสาวพิมลสิริ  จันทมาลา
10. นางสาวมัสยา  เกือบรัมย์
11. นายวันเฉลิม  ธุระ
12. นางสาววาสนา  ใจหวังชนะ
13. นางสาวสุภาภรณ์  ดัดถุยาวัตร
14. นายอนันท์  ละเมียดดี
15. นายอภิวัฒน์  ครัวรัมย์
16. นางสาวเพชรวิไล  ออจ้า
 
1. นางสาวกรรณิกา  แต้มฤทธิ์
2. นายชรินทร์  ชื่นอุรา
3. นางสาวอิสราภรณ์  ณ กาฬสินธุุ์
4. นายปริญญา  ดลเสมอ
5. นายบัญชา  หาญประเทศ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 66 ทองแดง 46 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายชัยมงคล  พืชทองหลาง
2. นายชาคริต  เหลืองชัยศรี
3. นายณัฐวุฒิ  ชะรุงรัมย์
4. นายปรัชญา  จำปาทอง
5. นายมงคล  อิทธิศรี
 
1. นายอภิชิต  กลีบม่วง
2. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง 30 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายกฤชณัท  ภัทรอาฒัยวัต
2. นางสาวสุนิสา  รสหอม
 
1. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
2. นายหัตถพันธ์  นิ้วเพชร
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงเรณุกา  รวยดี
 
1. นางสุมาลี  เพียรแก้ว
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81 ทอง 40 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายกิตติพันธุ์   สมณะ
 
1. นางสาวโคมแก้ว  กุเลารัมย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 40 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธัชธา  ฤกษ์สกุลเรือง
 
1. ดร.พิทยา  พันธะไชย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 53 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวน้ำทิพย์  เพ็ชรกล้า
 
1. ดร.พิทยา  พันธะไชย
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายอเล็กซานเดอร์ ลี  คลาร์ค
 
1. นางสาววรัทยา  ตระกูลสัมพันธ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปภาพินท์  ไกรรณภูมิ
 
1. นายรชฏโยธิน  ตังศพงษ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.67 ทอง 24 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกิติพัฒน์  อุพลรัมย์
2. เด็กหญิงญานิกา  สุนประโคน
3. เด็กหญิงณัฐชา  ล่วงมัจฉา
4. เด็กหญิงนับทาลี  แฉ่งเจริญ
5. เด็กหญิงสุธาสินี   ประจันบาล
 
1. นางจรีรัตน์  ญาณมงคลศิลป์
2. นางกิ่งกาญจน์  วรรณโคตร
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.66 ทอง 21 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายคุณาภัทร   สมบัติ
2. นายฐิติ   ตาแจ้ง
3. นางสาวณัฐกานต์   แจ่มแจ้ง
4. นางสาวณัฐริกา   เทพศรัทธา
5. นางสาวโชติกา   บุราสิทธิ์
 
1. นางสาวสุภัคพิชา  พระภูจำนงค์
2. นางสาวฐาปนี   บูชา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง 25 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธารสิตางค์  ทัศนพลพงศ์
2. เด็กหญิงสุคำจันทร์  สวัสดี
 
1. นางสาวนวรัตน์  บูรณพันศักดิ์
2. MissYiqzan  Jing
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง 16 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพรรณพฤกษา  แขกรัมย์
2. นายพีรพงษ์  วงศ์ไพศาลสิริกุล
 
1. นางสาวนวรัตน์  บูรณพันศักดิ์
2. MissYue  Hu
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายมัณฑนา  ศรีเนาวรัตน์
2. เด็กหญิงสุวรรธิตา  เอี่ยมรัมย์
 
1. นางสาวมลฤดี  สีบัวบุญ
2. นางสาวอำนวยกิจ  อุตสาห์รัมย์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวบุณยนุช  คิดรัมย์
2. นายเสกสรร  พาภักดี
 
1. นางสาวมลฤดี  สีบัวบุญ
2. นางสาวอำนวยกิจ  อุตสาห์รัมย์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ภูถวิล
2. นางสาวพรพิรุณ  กลมประโคน
 
1. นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ
2. นางสาวนันทนา  หลอดทอง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.6 เงิน 40 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายชนินทร  ชุมรัมย์
2. นายธนรัฐ  สอนนอก
 
1. นางสาวคัทรียา   พีระเชื้อ
2. นางสาวตรีรัตน์   เรืองปรัชญากุล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.66 ทองแดง 25 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวบูชิตา  สาหร่ายกลาง
2. นางสาวพัชรินทร์  คำแพงศรี
 
1. นางสาวจิตมุทิตา  แก้วมุกดา
2. นางสาวธนภรณ์  เอี่ยวมงคลศิลป์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.45 ทอง 11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวนันทยา  วงศ์อนุชิต
2. นางสาวสุธิรัตน์  ปลอดแคล้ว
 
1. นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ
2. นางสาวนันทนา  หลอดทอง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.66 ทอง 42 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกมลนิตย์  ชัยประสิทธิโชค
2. นางสาวกานต์มณี  ลอยประโคน
3. นางสาวพัชริดา  คุดรัมย์
4. นายรัชพล  โฉมดี
5. นางสาวอาจนรี  ตรีสกุลวงษ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  บูรณพันศักดิ์
2. นางพุทธิมา  ปราบริปูตลุง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายธนภัทร  จันทร์คง
2. นางสาวปารียา  บานฤทัย
3. นางสาวพัชรพร  โฉมนาค
4. นางสาวรัชชประภา  พูนสังข์
5. นางสาววชิราภรณ์  ปัญจะไพบูลย์
 
1. นางสาวจิตมุทิตา  แก้วมุกดา
2. นางสาวธนภรณ์  เอี่ยวมงคลศิลป์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวจุฬารัตน์  ทองเชิด
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทองขาว
3. นายภาคชัยเพชร  มานะพิพลหิรัญ
4. นายภาณุพงศ์  เทียมพล
5. นางสาวอุทุมพร  บุญศักดาพร
 
1. นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ
2. นางสาวนันทนา  หลอดทอง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82.5 ทอง 39 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาววิภาพร  ศรีวิชา
 
1. นางสาวนวรัตน์  บูรณพันศักดิ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 55.67 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพิระดา ยาซิมิน  ออสเกิร์ด
 
1. นางสาวธนภรณ์  เอี่ยวมงคลศิลป์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82 ทอง 28 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายนภธร  วรคามวิชัย
2. เด็กชายวสุ  สิริประภากร
 
1. นางกนกภรณ์  เสริมสุข
2. นางมัลลิกา  ทองดีศรีเจริญ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79.58 เงิน 36 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวณัฐภัทร   จันทร์อบ
 
1. นางสายทอง  นันทะพันธ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.05 ทอง 28 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงธิดา  มงคล
2. เด็กชายนพรัตน์  กองไธสง
3. เด็กชายปริญญา  แกมคำ
4. เด็กหญิงพัชรี  บำรุงแคว้น
5. เด็กชายวิทยา  เต็งรัมย์
6. เด็กชายศักดิ์ดา  หาญเสมอ
7. เด็กชายสมบูรณ์  บุตรงามขำ
8. เด็กชายโมนัย  ดาทอง
 
1. นายทฤษฎี  บุญนำพา
2. นางโสมนัส  พรมพิลา
3. นางสาวอมรรัตน์  ชะรุงรัมย์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78.2 เงิน 38 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวชลนิกานต์  นิกูลรัมย์
2. นางสาวทานตะวัน  มงคลศาสตร์
3. นายธนชัย  ถาวร
4. นางสาวธนพร  ตันเจริญ
5. นายปารเมท  ทะวิงรัมย์
6. นายปิฎก  จงเพียร
7. นางสาวฟ้ารุ่ง  บำรุงแคว้น
8. นางสาวศิวนาถ  โมกไธสง
9. นางสาวสุทธิดา  เตรัมย์
10. นางสาวหงส์หยก  สุขรัมย์
 
1. นายทินกร  สีโสภณ
2. นางสาวนวพรรษ  พวงไธสง
3. นางสาวนิรมล  สินเธาว์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิพาดา  อะปะหัง
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ตาประโคน
3. เด็กหญิงวนิชญา  หลับรัมย์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  รัตนเสน
5. เด็กหญิงเกศกมล  กุณจันทร์
 
1. นายพรเทพ  สังฆะมณี
2. นางสายสุนีย์  สังฆะมณี
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 40 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายณัฐภัทร   แผ้วพลสง
2. นายธเนศ   กันรัมย์
3. นางสาวลักษณารีย์   วัฒนศรี
4. นางสาวว่านน้ำ   วงศ์ศิริ
5. นางสาวไอราวัณ   ทำมีภักดิ์
 
1. นางภารดี  วงศ์ทองเจริญ
2. นายธงชัย  ทองคำ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.2 ทอง 34 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงนภัส  ภิรมย์เนตร์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กรุมรัมย์
3. เด็กหญิงสุจินดา  ปลอดประโคน
 
1. นางสุวณี  วรเสฏฐ์ฐากูร
2. นางสาวภัสสภร  เชิดดี
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวฐิติยา  ฉวิงรัมย์
2. นางสาวศิริกานต์  นวนมะรัง
3. นางสาวอินทิรา  กุลดารัมย์
 
1. นางพันธ์วิรา  สามารถ
2. นางสาวมัลลิกา  สิงห์โต
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.25 ทอง 28 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายตะวัน  อาญาเมือง
2. เด็กหญิงรตนพรรณ  แก้วศรีใส
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เหลือสุข
 
1. นางสุวณี  วรเสฏฐ์ฐากูร
2. นางตรงจิต  บุญปก
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.9 เงิน 55 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  มั่งทอง
2. นางสาวนิศารัตน์  ขันทอง
3. นางสาวไพลิน  วงศ์วัฒนโสภณ
 
1. นายปรารภ  แกกูล
2. นายสุระสิทธิ์  สืบขำเพชร
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนฎา  กีรติตระกูล
2. เด็กหญิงภาพิชญา  กิตติวัฒนาสาร
 
1. นายพีระพันธ์  เพชรสุวรรณ
2. นายณัฐกิตติ์  พันโนราช
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กชายฉลองไชย  วิจิรัมย์
2. เด็กชายยุทธพร  แสนรัง
 
1. นายทวีศักดิ์  คุณวงศ์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงฏิปาสวี  วาลีประโคน
2. เด็กชายเกษม  ตินตะบุระ
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นางสาวพรทิพย์  มาพิทักษ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวสุธาสินี  เขมพงษ์ภัทร
2. นางสาวอนัญพร  กนกศิลป์
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นางสาวพรทิพย์  มาพิทักษ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 59 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนัชชา  ลาขุมเหล็ก
2. เด็กชายพันธกานต์  เทพนคร
 
1. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
2. นายศราวุธ  ปะทะโก
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 46 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายนภัส  ตั้งปัญญารัช
2. นางสาวนันทพร  พลสิงห์ชาญ
 
1. นายศราวุธ  ปะทะโก
2. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 68 ทองแดง 58 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นายกฤษฎิน   รัตนศศิวิมล
2. นางสาวสุภาภรณ์  อุสารัมย์
 
1. นางชนนิกานต์  บุญยะประทีป
2. นางเอ็มอร  พรมดิราช
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายมินธาดา  พวงมินธาดา
2. เด็กชายวุฒิกร  ปัญจเดชาชัย
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นายธนกฤชช์  โยมไธสง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.2 ทอง 8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายนครเขต  ตินตะบุระ
2. เด็กหญิงนาทหทัย  รบศึก
 
1. นางนันทวรรณ  แมนประโคน
2. นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 56 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปิณฑิรา  ภัททิยไพบูลย์
2. นางสาววรัญญา  วังสนาม
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นายธนกฤชช์  โยมไธสง
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ทิพย์อักษร
2. นายศุภกร  สิบทัศน์
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นางนันทวรรณ  แมนประโคน
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงชลมณี  รักษา
2. เด็กหญิงปันปรีดา  เกรัมย์
3. เด็กหญิงวนัชพร  วิรัมย์
 
1. นายบรรลุ  ช่อชู
2. นางสาวอภิญญา  ไวร์โชตินัน
 
170 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 41 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายจักริน   คงสวัสดิ์
2. นางสาววัลลภา   ปรินรัมย์
3. นางสาวอรชพร   เมยมงคล
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กาวไธสง
2. นางสาวปานรวี   สุริเทศ
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 16 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาววณพันธน์  โสรี
2. นางสาวสินีวัลญา   ลาจำนงค์
 
1. นายสุรพล   สิงห์ทองทราย
2. นายภานุพงศ์   พลซื่อ
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 34 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  กิมเซีย
2. เด็กชายสรวิทย์  พาสศรี
3. เด็กชายเจษฎา  เจนขนบ
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นางอุบล  รัตนาวิวัฒน์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 46 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นางสาวจารุภา  บัวผดุง
2. นายชาญณรงค์  ล่ามละคร
3. นายสุทธิพงษ์  เขินไพ
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นายสุรศักดิ์  เฟวท์
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์  สุขวิเศษ
2. เด็กชายก้องเกียรติ  เบียดรัมย์
3. เด็กชายธานุภาพ  หงษาล้วน
 
1. นางนิภา  เลิศศรีชูเชิด
2. นางสาวสาธิดา  วันทวี
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  ผาบุตร
2. นายอชิตพล  บำรัมย์
3. นายเพชรภูตะวัน  เอี่ยมรัมย์
 
1. นางนิภา  เลิศศรีชูเชิด
2. นางสาวพรวดี  มีเชื้อ
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กชายธณรัฐ  ขจรพันธ์
2. เด็กชายภูริภัทร  คำชัย
3. เด็กหญิงรัตย์ชดาภรณ์  บวรรัมย์
 
1. นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง
2. นายธวัชชัย  รักพร้า
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  จิตรครบุรี
2. นางสาวพรธิตา  คำเสมอ
3. นางสาวเบญจมาศ  พิลาลึก
 
1. นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง
2. นางพรพรรณ  สมัคค้า
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายกฤตภาส  กิรัมย์
2. เด็กชายจารุพัฒน์  เป็งเพราะ
3. เด็กชายทยากร  เชี่ยนมั่น
 
1. นายบรรลุ  ชูช่อ
2. นายวรัญญู  เหมือนรัตน์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายธนพล  ติลาโพธิ์
2. นายพงศ์ดนัย  รสธรรม
3. นายมณฑกานต์  อัคมาตร
 
1. นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง
2. นายอภิชาติ  วรรณศรี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 35 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  คงสบาย
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  พูลวันดี
3. เด็กหญิงวโรชา  ตาทอง
 
1. นายมาโนช  วัฒนะ
2. นางสาวสุรัชดา  แก้วธานี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. นางสาวมนัสนันท์  จุลละนันท์
2. นางสาววิชุดา  หนองนา
3. นางสาวเจตชฎาภรณ์  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวอำนวย  คำสงคราม
2. นางจริยา  สารสัสดีกุล
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายภาคิน  ปักกาเวสุข
2. เด็กหญิงสุนันทา  เบ็ญจขันธ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  แสงวิเศษ
 
1. นางสาวกชพรรณ  บุญประเสริฐกิตติ์
2. นางญาดา  มะธิปิไขย
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 41 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายชูศักดิ์  มะลิเลิศ
2. นายธนัดพล  คำมวนมาย
3. นายพิทักษ์   วิริยะพันธ์
 
1. นางสาวอามร  วรรณสิงห์
2. นางชลธิชา  พิลึกนา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกมลชนก   แสนบุดดา
2. เด็กหญิงจันทนิภา   จันทร์เทียม
3. เด็กหญิงจีรนันท์   จันทร์เทียม
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   กระมูลศิลป์
5. เด็กหญิงวีรกานต์   วิเศษนคร
6. เด็กหญิงสุธิดา   กิ่งหว้ากลาง
 
1. นางมานิตรา   อยู่พงษ์ทอง
2. นางพิมพกานต์   กิตตินพเกล้า
3. นางสาวจิรนันท์   บุญสุข
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  ผมทำ
2. นายฉัตรมงคล  กองศรี
3. นางสาวชนากานต์  ไวยกรณ์
4. นายพีรพล  เสือคำราม
5. นางสาวศิริยาภรณ์  พรรณารักษ์
6. นางสาวสุนิสา  ทรงรัมย์
 
1. นายไพศาล  แสนเกษม
2. นางอรุณรัตน์  แสนเกษม
3. นายวรรณนพ  ธรรมโมกา
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79 เงิน 34 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชากรณ์  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ประวัติพร
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทร์นวล
 
1. นางสาววไลพร  สุขชิต
2. นางสาวสุรัชดา  แก้วธานี
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวสุมาลี  ชาไธสง
2. นางสาวอารีรัตน์  โยนดัน
3. นางสาวเปมณีย์  ฉวีวงษ์
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางสาววไลพร  สุขชิต
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงประภาวดี   ภาคจันทึก
2. เด็กชายสุริยะ   แสนน้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงอัญชเกศ  จันทร์ดง
 
1. นางสาวสุทธิกานต์   พันชนะ
2. นางสาวหทัยชนก   เหล็กดี
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 55 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกาญจนา  เกล้ารัมย์
2. นางสาวมัณฑนา  พาแก้ว
3. นางสาวสุภัทรา  รอบแคว้น
 
1. นายณัฐพงศ์  รสหอม
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  รอบแค้วน
2. เด็กชายภูมิภัทร  ขะเจียรัมย์
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชุ่มเย็น
 
1. นางวงศ์จันทร์  จันทร์ศิริ
2. นางอุไรวรรณ  ธนูศร
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  เหลี่ยมพิมาย
2. นายนิติพน  เฉลิมรัมย์
3. นายศักดิเดช  พลพวก
 
1. นางสาวสุปรียา  เชื้อบัณฑิต
2. นางสาวยอดขวัญ  หนุนภักดี
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.6 ทอง 41 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สารเสนา
2. เด็กหญิงภาวิณี  การรุ่งเรื่อง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พวงมาลัย
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กมลภูผจงภักดิ์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.2 ทอง 18 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  หอมขจร
2. นางสาวดวงฤทัย  สุขจันทร์
3. นายเอกราช  จิรัมย์
 
1. นางสาวภัทราวดี  สวัสดิ์รัมย์
2. นางสุภัทร์  แสนกล้า
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายปรินทร  มั่งทรัพย์
2. นางสาวพัชราภรณ์  วงษ์รัมย์
3. นางสาวภัคจิรา  เชือกรัมย์
 
1. นายบัญชา  งึดเกาะ
2. นางธัญญลักษณ์  วิเชียรสินธุ์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 72 เงิน 54 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  ร่มเย็น
2. นางสาวศิริพร  เสาวพันธ์
3. นายสุริวงศ์  วงศ์พา
 
1. นายบัญชา  งึดเกาะ
2. นางญาดา  มะธิปิไขย
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 34 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  อุปจันทร์
3. เด็กหญิงสุธีรา  เรืองรัมย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กมลภูผจงภักดิ์
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง 52 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. นายพีรภัทร   สุขรี่
2. นางสาวลัดดาวรรณ  พงษ์วัชรากร
3. นางสาวศศิกานต์   วงศ์ชำนาญ
 
1. นางภัทราวดี   พิณะเวศน์
2. นางมะลิวัลย์  นิโรรัมย์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  องคต
 
1. นางสาวจรรยา  ยิงนารัมย์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  แช่มรัมย์
 
1. นางเบญจวรรณ  สรวลสันต์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  หาญกล้า
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุสาทรัพย์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายรัตนกรณ์  สัพเนตร
 
1. นายสมนึก  เขื่อนคำ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  สุดชนะ
 
1. นางปุณณภา  แพงศรี
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิดา  นันตา
 
1. นางธนญา  สุวรรณเหลา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 1. นายชนะภัย  กะเสมรัมย์
 
1. นางสาวคณิตตา  มีเสียง
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายชิโนรส  สืบทอง
 
1. นายชิณท์ณภัทร  รักพร้า
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 37 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายณัฐนันท์   สมุติรัมย์
2. เด็กชายมนตรี   สิทธิจันทร์
 
1. นายวัลลภ  สนธิสระคู
2. นายวัชรพล  พันธ์ศรี
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง 32 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศักดิ์สีเท่า
 
1. นายอภิชิต  กลีบม่วง
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐนนท์  บุญศรี
 
1. นายอภิชิต  กลีบม่วง
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86.58 ทอง 39 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายเอกรินทร์   วิเศษสัตย์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์   สีหะวงศ์
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 52 โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายธนภัทร  หอมขจร
 
1. นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 38 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายอนุพล   ลำพันธ์
 
1. นายรัฐภูมิ   ภูมิทัศน์
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 35 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสิทธิโชค  ไสยลา
 
1. นายอภิชิต  กลีบม่วง
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.67 ทอง 10 โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายรณชัย   โนนพล
 
1. นายธีรวัฒน์   โพธิ์ศรี
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 72 เงิน 41 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศักดิ์สีเท่า
2. นางสาวชนาพร  กึงรัมย์
3. นางสาวชนิตา  นาคละออ
4. นางสาวชนิสรา  ซ่อนกลิ่น
5. นางสาวญาสุมินทร์  กุยรัมย์
6. เด็กชายฐิติวัฒน์  เอกรักษา
7. นายณัฐนนท์  บุญศรี
8. นายณัฐพงษ์  ชะอ้อนรัมย์
9. นายณัฐภัทร  บุญศรี
10. นายธนากร  หาสุข
11. นายธนาวุฒิ  พันนอก
12. นางสาวธิญาดา  พันธ์ศรี
13. นางสาวธิดา  มาขุนทด
14. เด็กหญิงนิรชา  ศักดิ์สีเท่า
15. นางสาวบุญยาพร  เกิดผล
16. เด็กชายพงศกร  เจ็ดรัมย์
17. นางสาวพัชรินทร์  จารัตน์
18. นางสาววรรณิสา  เต็งรัมย์
19. นางสาววาริษา  สุขดาษ
20. นางสาววิภาพร  ชิมรัมย์
21. นางสาวศุภรักษ์  สวนแก้ว
22. เด็กชายสิทธิโชค  ไสยลา
23. นางสาวสุกัญญา  ชะดารัมย์
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  แท่นทอง
25. นางสาวหงส์ศา  แสงรัมย์
26. นายอดิศักดิ์  วันภักดี
27. นายอนุภาพ  ศรีมูลตรี
28. นางสาวอลิเชีย  บูคลิน
29. นางสาวอาทิตยา  สุดเกษ
30. นายเกรียงไกร  คะเชนรัมย์
 
1. นายอภิชิต  กลีบม่วง
2. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
3. นายวิชาญ  เฮงกระกอบ
4. นายทัศนัย  นกพรม
5. นายวุฒิพงศ์  ยอดน้ำคำ
6. นายหัตถพันธ์  นิ้วเพชร
7. นายศุภกัญจน์  กมลรัมย์