สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 43 โรงเรียนบ้านประสุข 1. เด็กหญิงสโรชา  กลพิมาย
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนบ้านประสุข 1. นางสาวปฐมาวดี  เทียนเทศ
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 71.1 เงิน 11 โรงเรียนบ้านประสุข 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สุขขัง
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 49.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนประทาย 1. นายนาวิน  ทูลแรง
 
1. นางสาวเบญจพร  สิงห์น้อย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านโนนยอ 1. นางสาวอภิสรา  มาศไธสง
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวปรัชญาพร  จรภัย
 
1. นางสาวราตรี  ทัศน์ไพร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงประพรรณี  ทั่งทอง
 
1. นางสาววรรณมณี  โพธิพันไม้
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 47 โรงเรียนบ้านประสุข 1. นางสาวอรยา  ควบพิมาย
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.7 ทอง 21 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เที่ยงเทพ
 
1. นางสาวพนมไพร  เทพจิตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 42 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  กล้าเด็ด
 
1. นายเจียมศักดิ์  ชนะค้า
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  โบพิมาย
2. เด็กหญิงพลวดี  ศรีหาบุญทัน
 
1. นายเชษฐพงษ์  ผึ้งทอง
2. นายเจียมศักดิ์  ชนะค้า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 18 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวธีรนันท์  มีพิมาย
2. นางสาวอัจฉรานันท์  นาคดี
 
1. นางนงลักษณ์  ผายพิมาย
2. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91.87 ทอง 6 โรงเรียนท่าลาด 1. นายวิมล  ดีชัยรัมย์
2. นายเดชา  แพงศรี
 
1. นางนันทวรรณ  วงเพ็ญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82.69 ทอง 24 โรงเรียนประทาย 1. นายวิชญะ  หงษาหลวง
 
1. นางนงคราญ  จันทะสาร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  คชวรานนท์
2. เด็กชายวรเมธ  ยางกลาง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กิตติจิรัฐิติกาล
 
1. นางทัศนีย์  รอดกลาง
2. นางวรกมล  ยางกลาง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 8 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวณิชนันทน์  วันใหม่
2. นางสาวสุพัตรา  ชัยมงคล
3. นางสาวอสมาภรณ์  เทียนชัย
 
1. นายสมพร  บุญประมวล
2. นายศุภณัฐ  มุ่งผลกลาง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยา  แสนคูณ
2. เด็กหญิงธิติสุดา  เพียรการ
3. เด็กชายรามเมศ  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวสุพิจาร์จารี  สุขตังไตยกุล
2. นางสาวพิชญ์นรี  นารี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายธนากร  นัยสุนทร
2. นายพลากร  ปานาสา
3. นายองศา  วัดกลาง
 
1. นายจารุวิชญ์  วงศ์เจริญ
2. นายพีรพล  พวงทวี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 48 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายกณวรรฏศ์  ฉัตรพัฒนศิริ
2. เด็กชายภณวัจน์  บุญเครื่อง
 
1. นางรัศมี  สุขเกษม
2. นายไพฑูรย์  สัตย์ซื่อ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายธิติธีรกานต์  บุญยัง
2. นางสาววลัยลักษณ์  ประคองสุข
 
1. นายแทนชัย  นามศิริ
2. นางสาวนิรชา  ปักกะโต
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนท่าลาด 1. นายอธิวัฒน์  วงศ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สุปะมา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง 5 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายธนกฤต  ปซิสิขัง
 
1. นางสาวปรารถนา  คิดถูก
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86.55 ทอง 17 โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงวงษ์ชัย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ลีหล้าน้อย
 
1. นางอรรวรณ  สีหาวงษ์
2. นางสาวมณีรัตน์  สุปะมา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 33 โรงเรียนท่าลาด 1. นางสาวอรัญญาพร  สุทธิบุตร
 
1. นางอรรวรณ  สีหาวงษ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 58 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงบูรณา  บุญล้อม
 
1. นางสุวรีย์  ขอพิมาย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 48 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายอาทิตย์  หมายถมกลาง
 
1. นางสาวจริยา  โพธิ์เจริญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 44 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายกันตภณ  รักกุศล
2. เด็กชายภูริภัทร  บุญแซม
3. เด็กชายสรัล  นันทศักดิ์ภิญโญ
 
1. นางสาววิไลพร  แก้วสืบตระกูล
2. นายสนิท  แก้วหนองแสง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 47 โรงเรียนประทาย 1. นางสาวธัญญาภรณ์  แก้วสีขาว
2. นางสาวปนัดดา  ภาษี
3. นางสาวอนัญญา  ไปนี้
 
1. นางสาวสุวพิชญ์  ปะทำมะเต
2. นางสุมิตา  อนันตภัณฑ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 35 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนธัช  ไหลสุขยิ่ง
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงญัฐกิตติ์  คัมภิรา
 
1. นางสาววิไลพร  แก้วสืบตระกูล
2. นายกัมปนาท  ศรีคัทนาม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 54 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวกษมา   ช่างพะเนาว์
2. นายคมสัน   เลไธสง
3. นางสาวณัฎฐิยา  ซุซัน
 
1. นางจรรยา  ไกรสน
2. นางสาวสุพัตรา  กองชนะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.7 เงิน 49 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  คำษาวงศ์
2. เด็กชายพัทธพล  พลดงนอก
3. เด็กชายสหัสวรรษ  สังฆะมณี
 
1. นางสาวแก้วกานต์  กรองเห็น
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 49 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวธาริญา  ชูชีพ
2. นางสาวนพรดา  เหล็กกนก
3. นางสาวเกวลิน  เลี้ยงกระบือ
 
1. นายพรพิพัฒน์  รัตนสิงห์
2. นางสาวหทัยชนก  ชนะชัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 34 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ช่วยให้สม
2. เด็กหญิงวรรณภาภรณ์  สิงห์บุตรดี
 
1. นางยวมนต์  แคนนอก
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 57 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวธัญชนก  คำมา
2. นายวงศกร  สุขดี
 
1. นางสาวนิภารัตน์  เลิกนอก
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.35 เงิน 26 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล   แพนไธสง
2. เด็กชายยุทธพงษ์  อดทน
 
1. นายธรรมาธรณ์  โพธิ์สกุลหอม
2. นายสุวิทย์  สอนสะอาด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.39 เงิน 20 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายชนินทร์  แก้วพิมาย
2. เด็กชายธนกฤต  สุขแจ่ม
 
1. นางไกรศรี  คำมา
2. นายปรีชา   ชมกลาง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  ศิริประเสริฐ
2. เด็กหญิงตันหยง  ลาภยิ่งยง
3. เด็กหญิงภคพร  ถาดไธสง
4. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มทอง
5. เด็กหญิงเกศินี  ดีถนัด
 
1. นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวอัญชลี  สีลากุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวฐิติญา  ธิติเสรี
2. นางสาวธิดารัตน์  ราชโสภา
3. นางสาวภัทรสุดา  รักษาทรัพย์
4. นางสาวสินาภรณ์  หมื่นเดช
5. นางสาวเบญญา  พลานิวัติ
 
1. นางกมลพัทธ์  โด่งพิมาย
2. นางกัลยา  ศรีนอก
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตั้งกระโทก
2. เด็กชายณัฐพร  สอนสังข์
3. เด็กหญิงปารวี  คำงาม
4. เด็กหญิงวรรณวิศา  ขุมทอง
5. เด็กหญิงเกษรินทร์  เป็นพิมาย
 
1. นางอัญชลี  บุญวิชัย
2. นายภาณุพงศ์  กันไพเราะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 47 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวธิดาพร  ทนนศรี
2. นางสาวนริศรา  นาคพะเนาว์
3. นางสาวปิยฉัตร  ยาทองทิพย์
4. นางสาวปิยวรรณ  ยาทองทิพย์
5. นางสาวอาฐิติยา  สุวรรณบุตร
 
1. นางอัญชลี  บุญวิชัย
2. นายภาณุพงศ์  กันไพเราะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.25 ทอง 28 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกัญทิมา  ขวัญดี
2. นางสาวจันทิมา  นิสัยค้า
3. นางสาวจิราพร  สิ่วกลาง
4. นางสาวชมพูนุช  กองทองนอก
5. นางสาวชุติพร  เพียรการ
6. นายธนภัทร  ธรรมษา
7. นายธารินทร์  ด่านแก้ว
8. นายนันทพร  ห่อไธสง
9. นางสาวบุศรินทร์  พรมน้ำ
10. นางสาวปาริฉัตร  ปราบนวน
11. นางสาวปิยะฉัตร  วงศ์นอก
12. นายพงศ์ธร  สีหาคำ
13. นางสาววิลาสินี  หอมเทียม
14. นางสาวศศิณา  ยอดนครจง
15. นางสาวศิริยากร  พลหมั่น
16. นางสาวสมฤทัย  ประโมงกิจ
17. นางสาวอมรรัตน์  ลัดกลาง
18. นายอานนท์  เพ็ชรพล
19. นางสาวอาสยา  ผ่องสุข
20. นางสาวเพ็ญพิชชา  พลีดี
 
1. นายณัชธนพงษ์  คำมา
2. นายบุญญสิทธิ์  สุนันตะ
3. นางสาวชลิดา  ทรัพย์สมหมาย
4. นายอุดมศักดิ์  ผาดไธสง
5. นางสาวรัตนาภรณ์  ขาวงาม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 47 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัณฑิรา  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  พูนศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายทักษิณ  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กาสสกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง 51 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ถาดไธสง
2. เด็กชายปริชญา  คล้ายคลึงมี
 
1. นายคม  ศิริชาติ
2. นางโรจนา  เกียรติไกรศักดิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 14 โรงเรียนประทาย 1. นางสาวปภัสรา  ประจะเนย์
2. นายพิษณุพงศ์  หูไธสง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มากพูน
2. นางปราณี  สีพาชัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เย็นวัฒนา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  บุผาโต
3. นางสาวปาริฉัตร  หิ้วพิมาย
4. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  งามสุวรรณ์
5. เด็กหญิงพราวนภา  แสนใหม่
6. นางสาวมัญฑิรา  แก้วบัวพันธ์
7. นางสาวสุธาวัลย์  กองพลับพลา
8. เด็กหญิงอภิชญา  เดชโคบุตร
9. เด็กหญิงอัมรา  เงาะเศษ
10. นางสาวเจนนิสตา  อุส่าห์ค้า
 
1. นายชูชัย  สีหานอก
2. นายธงชัย  ปินะโต
3. นางสาวสกุลรัตน์  แสงแก้ว
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 75.4 เงิน 40 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  สิทธิจันทร์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  มาลีงาม
3. เด็กหญิงณิชมน  ประสงค์ใด
4. นางสาวปรียาพร  ปัตฐารัมย์
5. นางสาวพรนภา  ทัพพิลา
6. เด็กหญิงภัทราพร  เกี้ยวไธสง
7. นางสาวสุพรรษา  อาจประจันทร์
8. เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขุน
9. เด็กหญิงอริศรา  พูลสะดี
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  ละอองเอก
 
1. นายนันทิวัฒนะ  พาบุดดา
2. นางญาฤดี  แจวจันทึก
3. นางสาวปาริฉัตร  เสนาโนฤทธิ์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.2 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติทัต  มาสืบชาติ
2. นายชวลิต  เกษศรี
3. นายณัฐวุฒิ  ศรฤทธิ์
4. เด็กหญิงนริศรา  สนธิสัมพันธ์
5. เด็กหญิงนิดานุช  ศรฤทธิ์
6. เด็กชายปฐมพร  เพียตารัมย์
7. เด็กหญิงปภาวี  แย้มศรี
8. เด็กชายพินิจ  นามรักษา
9. เด็กชายวัชร  พาลี
10. เด็กหญิงศุภนุช  แย้มศรี
 
1. นายประกาศิต  บุญที
2. นางสาววริษฐา  อดีตรัมย์
3. นายสมพร  ประกอบเลิศ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 1. เด็กชายชวัลภัทร  แจกเกาะ
2. เด็กหญิงธนภร  รอดวินิจ
3. เด็กชายธราเทพ  โตนน้ำขาว
4. เด็กชายธีรเดช  ศักดารัตน์
5. เด็กชายนันทกร  ทองเขียว
6. เด็กหญิงภัทรวดี  เพ็งสระเกษ
7. เด็กหญิงมุฑิตา  สมมิตร
8. เด็กหญิงวริศรา  นามวงศ์
9. เด็กชายสุรวิทย์  ชิณวงศ์
10. เด็กหญิงอุดมพร  ศรีม่วงกลาง
 
1. นางสาวมณีนุช  ทำกิน
2. นายเบ็ญกาย  ต่วนไธสง
3. นางสาวประกายดาว  บุญแย้ม
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 54 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1. นางสาวศศิภา  เส็งแก้ว
2. นายเกรียงไกร  แก้วสระน้อย
 
1. นายฉลาด  ขจรภพ
2. นายวิภพ   พันธุ์ควณิชย์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 50 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมะลี
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 41 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวรัชนี  ศรีเสนพิลา
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กองทุ่งมน
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 35 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ครัวเชื้อ
 
1. นายสิทธิพล  รักษา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กชายคมกริช  ศรีหาบุญทัน
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 16 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  กำพุฒกลาง
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  คำสอนพันธ์
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายธนวัฒณ์  จันทร์พิมาย
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  รวงพิมาย
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดุลบดี
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
2. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 22 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูอิฐ
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวสุภาวดี  ดีนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 57 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายธีรพล  สมผุย
2. เด็กชายปรัชญา  สังข์ทอง
3. เด็กชายสุทธิวัฒน์  รัศมี
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 13 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ทองทัศนีย์พร
2. นายพิทักษ์  นาสาลี
3. นายอัครพล  นาคนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายพีรนิธิ  ลำเลียง
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นชนก  กันตะศรี
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงอาจารีย์  นครังสุ
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นัยวิกุล
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นายสุดเขต  สัตย์ซ้ำ
 
1. นายประสงค์  แหวนพิมาย
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงธนิกา  ม่วงพิมาย
 
1. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กหญิงมลฤดี  สีใส
 
1. นางสาววริฎฐา  อ่อนลมูล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจณี  เบาแรง
2. นายทินภัทร  วะชะนะจันทร์
3. เด็กชายธนากร  สุดแสง
4. เด็กหญิงปิ่นชนก  กันตะศรี
5. เด็กชายพีรนิธิ  ลำเลียง
6. นายพีรพัฒน์  พูนแก้ว
7. เด็กชายพีรพัฒน์  กลัดสวัสดิ์
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  รักใคร่กลาง
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มูลกระโทก
10. เด็กหญิงสุพัตรา  นัยวิกุล
11. เด็กหญิงอรพรรณ  ยันพิมาย
12. เด็กหญิงอาจารีย์  นครังสุ
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
2. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.75 ทอง 9 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นาแพง
2. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
3. นายปภังกร  มูลจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผลประทีปสุริยา
5. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายทรงพล  สายแวว
3. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.66 เงิน 58 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พวงนอก
2. นายจตุพล  ปิดตาธะสา
3. นายจตุมงคล  แพงสวัสดิ์
4. นายจักรกฤษ  มุ่งใกล้กลาง
5. นายณัชพล  เพศคำ
6. นายณัฐวุฒิ  หร่ายพิมาย
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนประทาย 1. นางสาวกัญญาลักษ์  พั่วลี
2. นางสาวกิตติกา  สมเพชร
3. นายกิตติศักดิ์  จั่นเพชร
4. นายกิตอัมรินทร์  รอดวินิจ
5. เด็กชายจุลจักร  ศรีศุภรัตน์
6. นางสาวชวิศา  ปาทะนะ
7. นางสาวณัฐนันท์  สมพานนอก
8. นายณัฐพร  อาจอาษา
9. เด็กหญิงธนิตา  โพยนอก
10. นายธวัชชัย  ทองพูน
11. นางสาวธัญพร  โสภาไฮ
12. เด็กหญิงนันทิกานต์  เหล็กค้าน
13. เด็กหญิงนิรมล  จันทะนนท์
14. เด็กชายนิิติพงษ์  เรืองจันทร์
15. เด็กชายปัญจพล  สุทธิสน
16. นายปิยวัฒน์  โคตรสมบัติ
17. เด็กหญิงพัชรินทร์  สารภี
18. เด็กชายพิชัย  ทุมนานอก
19. นายมงคล  ศิริสุนทร
20. นางสาวมาตา  พันธุมาศ
21. นางสาวรมิดา  จิตสม
22. นางสาวรัตนาภรณ์  มีโพธิ์กลาง
23. นายวันชาติ  ศรีพลรส
24. นางสาววิภาวนี  จิตรนอก
25. นายวุฒิพงษ์  กล้าหาญ
26. เด็กชายศรานุวัติ  ศรีอุดม
27. เด็กชายศิริสุข  จันทมนตรี
28. นายสิทธิเดช  ดวงจิตร
29. เด็กหญิงสิริยากร  ผลบูรณ์
30. เด็กหญิงสิริยากร  กสิผล
31. นายสุขุมพันธ์  พรมวงษา
32. นางสาวสุภาวรรณ  ทุ่งไธสง
33. เด็กชายสุรยุทธ  ประสาทนอก
34. นายอนันดา  พันธุ์ควณิชย์
35. นางสาวอักษรสวรรค์  นนตานอก
36. เด็กหญิงอุษณีย์  ทับวิเศษ
37. นางสาวเนตรนภา  กังขรนอก
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก
2. นางสาวศุภมาส  ภูมูล
3. นายกฤษณ์  กาคำผุย
4. นายธีรภัทร์  ศิริกุล
5. นายณัฐพรรณ์  สุดาชาติ
6. นางสาวขนิษฐา  จันทมนตรี
7. นางสาวพรทิพา  แหวนเงิน
8. นายวรายุทธ  ห่วงประโคน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุ่มสบาย
2. นางสาวกัณภิรมย์  ร่มเย็น
3. เด็กหญิงกุลรดา  ศรีเพ็ชร
4. นายจักรกฤษณ์  กุลกลาง
5. นางสาวจิรวรรณ  แก้วจอหอ
6. นางสาวจุฑามณี  อุ่นจิตร
7. นางสาวณัฐพร  ศรีระบุตร
8. นายณัฐพล  ลือนา
9. นายณัฐพล  สุกแก้ว
10. นางสาวทิพเกษร  อรุณศักดิ์
11. เด็กชายธนากร  สุดแสง
12. นางสาวธีมาพร  ชุมปักษ์
13. เด็กชายนันทวัฒน์  นาแพง
14. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
15. เด็กหญิงปนัดดา  เข้าพิมาย
16. เด็กหญิงพรพิมล  เข็มค้า
17. เด็กหญิงพรพิรุณ  สินค้า
18. นายพัฒนพงษ์  พิทักษ์
19. นายพิพัฒน์  ทองนำ
20. นางสาวพิมพ์เมธาวี  ดวงจิต
21. นายพีร์นิธิ   ลำเลียง
22. นายภควัฒน์  สมานพร้อม
23. นายภัณฑบดี  แซ่แต้
24. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผลประทีปสุริยา
25. เด็กชายภาคิน   คำภู
26. นางสาวลักษมีกานต์  มองพิมาย
27. นางสาววลัยพร  อุดมบุญ
28. นางสาววิลาสินี  แหลมหลาว
29. นางสาวศรัณยพร  แขมพิมาย
30. นางสาวสมฤทัย  แคสันเทียะ
31. เด็กชายสรวิช  แจ้งไพร
32. นายสหรัฐ  บุญนอก
33. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
34. นางสาวสุดารัตน์  อาจปรุ
35. เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  ประจงบัว
36. นางสาวสุภาภรณ์  ตามจนา
37. นางสาวสุภาวดี  มนตรีปฐม
38. นายอภิวัฒน์  สมัครค้า
39. นางสาวอาทิตญา  นาเท
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางวิไลพร  จงกล
3. นางสมบูรณ์  หอยมุกข์
4. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
5. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
6. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร
7. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
8. นายทรงพล  สายแวว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.17 ทอง 52 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายวรกร  สุขสุทธิ์
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 21 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายณัฐพล  ลือนา
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 44 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ธุระสุข
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 38 โรงเรียนประทาย 1. นางสาวกัญญาลักษ์  พั่วลี
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 23 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายวีรากร  สุขสุทธิ์
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 39 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายสหรัถ  วรรณะ
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 6 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงธีรนุช  บัวสำราญ
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 18 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวชลกานต์  แก้วอำนวยจิตร
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายภูชิต  สีสม
 
1. นายพิเดช  ลาวัลย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 16 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวธิติยา   พบเกาะ
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 38 โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายปิยังกูร  งามทอง
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ   บุญยะมาลิก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายสหรัถ  วรรณะ
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง 23 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวอิศราพร  นิราราช
 
1. นายเอกฤทธิ์  แสงรัศมี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงคอร์เนเลีย  โบไดท
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุดมผล
3. เด็กชายธัชนันท์  ชูหนู
4. เด็กหญิงนันณภัทร  เรียบร้อย
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญแต่ง
6. เด็กชายปภังกร  มูลจันทร์
7. เด็กชายปรัชญากร  ภักคีโพธิ์
8. เด็กหญิงพิชมญช์  แก้วระวัง
9. เด็กชายมั่นคง  พงษ์พิมาย
10. เด็กหญิงมาริณี  สุวรรณ์
11. เด็กหญิงสรัลชนา  พงษ์พิมาย
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วระวัง
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางวิไลพร  จงกล
3. นายกฤษดา  ราชสีทา
4. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวจิรวรรณ  แก้วจอหอ
2. นางสาวชลธิชา  สุนเจิม
3. นางสาวธัญณีย์  ธนะรุ่งเพชร
4. นางสาวธัญรัศม์  ธนะรุ่งเพชร
5. นางสาวประภาภรณ์  นิตย์เกาะ
6. นางสาววลัยพร  อุดมบุญ
7. นางสาววิลาสินี  แหลมหลาว
8. นางสาวศรัณยพร  แขมพิมาย
9. นางสาวสมฤทัย  แคสันเทียะ
10. นายสหรัฐ  บุญนอก
11. นางสาวสุภาวดี  มนตรีปฐม
12. นางสาวอาทิตญา  นาเท
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
3. นายกฤษดา  ราชสีทา
4. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกรนันท์  พยัคฆ์กุล
2. เด็กชายกฤษฎา  แม็กพิมาย
3. เด็กหญิงขวัญชนก  มนต์ช่วย
4. เด็กหญิงจีรสนันท์  นานอก
5. เด็กหญิงจุฬามณี  หมายเทียมกลาง
6. เด็กหญิงฐิติมา  คงดี
7. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คร่ำสุข
8. เด็กชายณัฐดนัย  หาญชนะ
9. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จงกล
10. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ใบโพธิ์
11. เด็กหญิงธนพร  ดีจริง
12. เด็กชายธนากร  หมายส่องกลาง
13. เด็กหญิงธัญจิรา  ช่อบุญกลาง
14. เด็กหญิงธารารัตน์  สำราญ
15. เด็กชายบดีศร  วงศ์ก่อเกียรติ
16. เด็กชายบุญญฤทธิ์  เลียมรัตน์
17. เด็กชายบูริทัศน์  คงพิมาย
18. เด็กชายปฎิพัทธ์  มีพร้อม
19. เด็กชายปฐมทองทรรศ  รักขาว
20. เด็กหญิงปณิตา  พุ่มพฤกษา
21. เด็กหญิงปพิชญา  สำเร็จงาน
22. เด็กหญิงปานตะวัน  ชุ่มทองหลาง
23. เด็กหญิงพิมพ์ภร  กันทับ
24. เด็กหญิงยลลดา  แตบไธสง
25. เด็กชายรพีภัทร  พรหมชาติ
26. เด็กหญิงรัชชานันท์  จี่พิมาย
27. เด็กหญิงลลิตา  สมนิยม
28. เด็กหญิงลำพู  แก้วกลาง
29. เด็กชายวุฒิชัย  ตามกระโทก
30. เด็กหญิงสวรส  ไกรนิตย์
31. เด็กหญิงสายทิพย์  แมดพิมาย
32. เด็กชายสิทธินนท์  สุขะเดชะ
33. เด็กหญิงสิริกร  อยู่สุข
34. เด็กชายสุทธิพงศ์  คุณาจารย์
35. เด็กหญิงสุพรรษา  ผินกลาง
36. เด็กหญิงอนงค์ลักณ์  เพชรตะกั่ว
37. เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิ์ปราสาท
38. เด็กชายเพชรพิษณุ  เซอร์เดอโกรส
39. เด็กชายเมธี  มีสุข
40. เด็กชายเศวตโชติ  มนกลาง
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายกฤษดา  ราชสีทา
3. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
4. นางวิไลพร  จงกล
5. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
6. นายธิรศิลป์  นิยมสุข
7. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร
8. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกนกภรณ์  วัตสันกรึก
2. นางสาวกมลชนก  ศรีสุข
3. นางสาวกฤติยาภรณ์  เพลินจันทึก
4. นางสาวกัลยพัชร  จ่ายจันทร์
5. นางสาวการุณย์  พลองพิมาย
6. นางสาวกิตติยาภรณ์  ถนัดไร่
7. นางสาวจิตรธิดา  สุดแสนยา
8. นายจีรศักดิ์  นาคร้าย
9. นางสาวณัฐกานต์  พูลขวัญ
10. นางสาวณัฐธิชา  เข็มพิมาย
11. นายณัฐพงศ์  อถมพรมราช
12. นายทิวัฒน์  อาจปรุ
13. นายนนทวัฒน์  ทองแดง
14. นางสาวนิภาพร  สมน้อย
15. นางสาวปภัสสร  อินทร์จอหอ
16. นายพงศธร  อ่ำกลาง
17. นางสาวพนิตสุภา  เลิศกมลสิน
18. นางสาวพรทิมา  สนิทชอบ
19. นางสาวพรพิมล  ชินกลาง
20. นายพัฒนพงษ์    พิทักษ์
21. นางสาวพีรพร  เพียงพิมาย
22. นายภัณฑบดี  แซ่แต้
23. นางสาวภูศนิษา  ชมกลาง
24. นางสาวฤทัยชนก  ปานทองสุข
25. นายวงศกรณ์  ชุ่มฟักกิจ
26. นางสาววรัญญา  ถมกลาง
27. นางสาวศดานันท์  ช่างบุ
28. นางสาวศุภลักษณ์  ทองเหล็ก
29. นายสหรัถ  วรรณะ
30. นางสาวสุดารัตน์  สุขบุญ
31. นางสาวสุพรรสา  ชาสำโรง
32. นายอภิวัฒน์  สุนทะวงศ์
33. นางสาวอัมพุชินี  ชัยฤทธิ์
34. นายอานันทภูมิ  ขานกระโทก
35. นางสาวอารยา  ถือความซื่อ
36. นายอิศรา  ศิลลา
37. นางสาวเกวลิน  โพธิ์ใหญ่
38. นางสาวเจนจิรา  รักษาวัด
39. นางสาวเบญจมาศ  บุญชำนิ
40. นางสาวเบญจมาศ  พลีดี
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
4. นางวิไลพร  จงกล
5. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
6. นายรขต  วรรณศิลปะ
7. นางสาวอำภา  บุตรทอง
8. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พิมพ์จันทร์
2. เด็กชายจารุภัฏฐ์  บุญส่งค์
3. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ญสุข
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  แป้นพุดซา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูชีวา
6. เด็กชายปฏิภาณ  ลับสาร
7. เด็กชายปณิธาน  หาญชนะ
8. เด็กชายปิยวัฒน์  ก้านพิมาย
9. เด็กชายอนุชา  คำวงษ์
10. เด็กหญิงเลิศกัญญา  แพไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
2. นายปองวิชญ์   ศรีพิริยกุล
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกิจติมา  เป็นพิมาย
2. เด็กหญิงจณิสตา  หมายสุข
3. นางสาวสุธารจน์  สุทธิศิลป์
4. นางสาวอาภัสรา  พิมพิลา
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  ช่วงศรี
6. เด็กหญิงไอรยา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
2. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
3. นางสาวอำภา  บุตรทอง
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นิลโนรี
2. เด็กหญิงกฤติยา  ค้าขาย
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรนิล
4. เด็กชายจริชญา  หมายสุข
5. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ลมูล
6. เด็กหญิงปณิชา  จันทมา
7. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีมา
8. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญกำเนิด
9. เด็กหญิงภัทรสุดา  อับไพ
10. เด็กหญิงรักษิณากรณ์  สุธีสุนทรธรรม
11. เด็กหญิงศิวนาถ  ภักดีนอก
12. เด็กหญิงอุทิศา  เข้าพิมาย
 
1. นายปองวิชญ์   ศรีพิริยกุล
2. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
3. นางสาวอำภา  บุตรทอง
4. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 54 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. นางสาวณราภรณ์  ฤทธิมหา
2. นายธนัยพร  ผาเหลา
3. นางสาวปิยธิดา  รอดวินิจ
4. นางสาวศิริวดี  เภาคำแก้ว
5. นางสาวสุนิสา  รานอก
6. นางสาวสุพัตรา  ลมสูงเนิน
 
1. นางสาวสุนนท์  พลดงนอก
2. นายจักรี  ตามจนา
3. นายสุวิทย์   สีบาง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 22 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญญา  แก้วลาด
2. เด็กหญิงช่อผกา  แก้วลาด
3. เด็กหญิงณัฐพร  ที่รักษ์
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พรมจำปา
5. เด็กหญิงปิยะนันท์  ก้อนจันดา
6. เด็กหญิงลลิตา   กันหมอน
7. เด็กหญิงศุจิภรณ์  รุ่งเป้า
8. เด็กหญิงสิรินยา  ประทุมศิริ
 
1. นางสาววรรณี  ประวรรณรัมย์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายธวัชชัย  วิลัยจิตร
2. นายประทัก  ท้องที่พิมาย
3. นายอภิสิทธิ์  โยธสาร
4. นายอัศวเดช  สินสวัสดิ์
5. นางสาวเมธิณี  แก้วอำนาจ
 
1. นายธีรศิลป์  นิยมสุข
2. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75.66 เงิน 43 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวัชโรบล  บุญยรัตน์พันธ์
 
1. Mr.Albert  San Jose
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81 ทอง 40 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวพุทธินันท์  ยินดีตระกูล
 
1. นางปาริยา  พงษ์นิยะกูล
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.66 ทอง 4 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายณัฐภัทร  โนนใหม่
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 59 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวภาวิณี  นาคดี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เหล็กพิมาย
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 40 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เหล่าภักดี
2. เด็กหญิงณัฐชนัญ  พลแสน
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญจงรักษ์
4. เด็กหญิงปารถนา  ช่วยจะโป๊ะ
5. เด็กหญิงรมิดา  ภูมิสิงห์
 
1. นางอัญชลี  ลับสันเทียะ
2. นางสาวสุภาพร  สันจรโคกสูง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.33 ทอง 9 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวจริญญา  แปลนดี
2. นายทัศน์ธนภูม์  อภิสิทธิ์สินสกล
3. นางสาวศิโรรัตน์  สุขสุทธิ์
4. นายอรรณนพ  ท่าพิมาย
5. นางสาวเมธินี  วิไธสง
 
1. นางสาวกัลยา  ไตรศรีศิลป์
2. นางอุทัยวรรณ  นามกระโทก
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง 42 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวปลายฟ้า  พรหมสิทธิ์
2. นางสาวอรปรียา  พัฒนพูล
 
1. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ
2. MissZhang  Yinyin
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.3 ทอง 7 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาววรารัตน์  ต้นกะหาด
2. นางสาววิชุดา  พรมบุตร
 
1. นางสาวทวิรชา  พิมเสน
2. Mr.็็Hikaru  Todaka
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวรุ่งอรุณ  อินทิน
2. นางสาวอุภาพร  กำลังเร่ง
 
1. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ
2. MissZhang  Yinyin
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.66 เงิน 18 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายศราวิน  เนาว์กระโทก
2. นางสาวอภิญญา  วังกะธาตุ
 
1. นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
2. นางสาวอัมพร  ทรงบรรพต
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง 19 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายปวริศ  จักรวาลวิชัย
2. นางสาวปัทมพร  นิติชัยตระกูล
3. นางสาวปาริชาติ  ยางนอก
4. นางสาววิภารัตน์  สีดา
5. นางสาวอาทิตยา  รัตนยศ
 
1. นางสาวสิริยา  ขาวศรี
2. นายเอกชัย  วิชัยวงค์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 33 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  สุริรัมย์
2. นางสาวณัฐฐินันท์  จันทร์ดี
3. นางสาวธารทิพย์  ยังดี
4. นางสาวรักษิตา  ศาสนสุพินธ์
5. นายรัฐภูมิ  อุยดอน
 
1. นางสาวทวิรชา  พิมเสน
2. นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง 7 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวพิมภัทร  มีมานะ
 
1. นางสาวอัมพร  ทรงบรรพต
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90.49 ทอง 7 โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงพิชญา  ดาลุนสิม
2. เด็กหญิงศิริพร  อินทร์ทอง
 
1. นางแอนนา  วัฒโน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 91.71 ทอง 6 โรงเรียนประทาย 1. นายอนุรักษ์สกุล  นุ่มแก้ว
 
1. นางวรัชฎา  ครองยุติ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.45 ทอง 48 โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ร่มพฤกษ์
2. เด็กชายธีรัตม์  เกียรติเกาะ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์บุญมี
4. เด็กชายภัทรภณ  พานิชนอก
5. เด็กชายสรชัช  กิจไธสง
6. เด็กชายสหรัฐ  คงนอก
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กล้าหาญ
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  มือขุนทด
 
1. นายสมบัติ  กล้าหาญ
2. นายประสาน  เสถียร
3. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.35 ทอง 26 โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายธวัชชัย  สรสิทธิ์
2. นายธีรพัฒน์  วิงไธสง
3. นายปฏิภาณ  พูนดี
4. นายปริญญา  กนก
5. นายภัทรพงษ์  อินทรกำแหง
6. นายเพชรภูผา  พิลาลี
 
1. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
2. นายสรายุทธ  ทิพย์กระโทก
3. นายญาณวรรธน์   ธนพงศ์ไพสิฐ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.2 ทอง 24 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวจารุภา  น้ำนิล
2. นางสาวบุศรินทร์  ประจง
3. นางสาวปภาวี  บุญฉ่ำ
4. นางสาวพรรณษา  มานะดี
5. นายภูริทัต  ค้าคล่อง
6. นางสาวรวิภา  นาเดช
7. นางสาววรรณภา  บ่าพิมาย
8. นายศิลปกันต์  เพ็ญสุข
9. นางสาวสุพิชฌาย์  คิดพ่อค้า
10. นายอิทธิพล  กะเบา
 
1. นายจรัญ  เข็มพิมาย
2. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
3. นายพีรพล  พวงทวี
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กหญิงญาณินี  เดื่อไธสง
2. เด็กหญิงสุมลมาลย์  ผาดไธสง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  โสระเม็ก
 
1. นางนารี  แก้วหานาท
2. นางวรรณภา  ทองนำ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านประสุข 1. นางสาวชุติกาญจน์  แสนพันธ์
2. นางสาวธันย์ชนก  สุขกำเนิด
3. นางสาววันเพ็ญ  เทียนพิมาย
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
2. นางฐิติภา  ผึ่งไธสง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 57 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัคพร  มณีนิล
3. เด็กชายสุวัจน์  นิยมสุข
 
1. นางสุรัส  สายโต
2. นางสาวยุวดี  โพธามาตย์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.8 ทอง 8 โรงเรียนท่าลาด 1. นางสาวณัฐวดี  ลำพึง
2. นางสาวธัญรดา  นันอุมาลี
3. นางสาวสุทธาศิณี  สมสูงเนิน
 
1. นางศิริกัลยา  ดาเวียง
2. นางฝ้าย  ปัจจัยเก
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายปาราเมศ  สุริยันต์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีคราม
 
1. นางจุรีรัตน์   ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
2. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายศิวกร  เอียนรัมย์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พิมพ์เงิน
 
1. นางรตวิสา  ปาลินทร ลัดดี
2. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายดุษฎี  สุขสบาย
2. นางสาวพันเอมอร  แรมพิมาย
 
1. นางสาวพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์
2. นางสาวนงนุช  ขอกรดสำโรง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 50 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  คลาพิมาย
2. เด็กชายภูบดินทร์  โคกกลาง
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 49 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวนิรชา  ภู่เกตุ
2. นายภานุกร  กองเพชร
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นางจุรีรัตน์  ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนประทาย 1. นายฐิติพงศ์  แพนไธสง
2. นางสาวปุณยวีร์  แพนไธสง
 
1. นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวสาลินี  เชิดสูงเนิน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายนพรัตน์  ชานอก
2. เด็กชายอดิเทพ  ช่างเกวียน
 
1. นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
2. นางสุรัตน์วดี   กุลวงศ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน 39 โรงเรียนประทาย 1. นายกันต์กวี  ทองมา
2. นายปราบศึก  สงฆ์จันทร์
 
1. นางคัมภีรพรรณ  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวสาลินี  เชิดสูงเนิน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายกฤตยชญ์  ดวงพิมาย
2. นายกิตติศักดิ์  มาระศรี
 
1. นายมานะ  บุญแต่ง
2. นางจุรีรัตน์  ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 48 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ตั้งทรัพย์
2. เด็กชายปภัตร  ศรีวัชรกุล
3. เด็กชายวรรณโชติ  เกี้ยมชัยภูมิ
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 31 โรงเรียนประทาย 1. นายกนกพล  จันทีนอก
2. นายพัชรธานินธ์   ชัยจะโปะ
3. นายอลงกร  หมั่นการ
 
1. นายเอกรัตน์  โชคบัณฑิต
2. นางชญาภา  บาลไธสง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 57 โรงเรียนประทาย 1. นายจีรภัทร  จินดามัย
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีทรัพย์
 
1. นางพรรณธิพา   สัตย์ซื่อ
2. นายผ่านภพ  สุวรรณวิโรจน์
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ภู่ชัย
2. เด็กชายธนวรรธก์  ขอพิมาย
3. เด็กชายพีรวัฒน์  พลนรา
 
1. นางสุรัส  สายโต
2. นางสาวสุมามาลย์  ทะวาปี
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายกรศิวะ  ภูมิกระจ่าง
2. นายธีรเดช  ทาวัน
3. นายเอกวัฒน์  แสนโยธา
 
1. นายสุรชัย  โชติกลาง
2. นางสาวสุมามาลย์  ทะวาปี
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายกีรติพัทธ์  ไพศาลธนภัทร
2. เด็กชายศุภสัณห์  ทองดีนอก
3. เด็กชายอชิตพล  ปะกายะ
 
1. นางจุรีรัตน์  ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
2. นายมานะ  บุญแต่ง
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนประทาย 1. นายภัทรชนน  บุญทีไธสง
2. นายอัษฎายุธ  สีดาราช
3. นายเอกรัตน์  ดีนอก
 
1. นางพจมาลย์  เบียดนอก
2. นางพรรณธิพา  สัตย์ซื่อ
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กชายภรรควัช  หงษา
2. เด็กชายวิโรจน์ชัย  ทองสุข
3. เด็กชายไกรวิชญ์  นิจไธสง
 
1. นายวิชารัตน์  บัติสูงเนิน
2. นางสาวนนท์ทิรา  ชื่นชม
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  ชิมคำ
2. นายภูมิภัทร  เรืองนา
3. นายภูริณัฐ  ไหว้บุญส่ง
 
1. นางรตวิสา  ปาลินทร ลัดดี
2. นายมานะ  บุญแต่ง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนบ้านประสุข 1. เด็กชายณราวุฒิ  สระใครเสน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มุ่งแฝงกลาง
3. เด็กชายรพีภัทร   พันตะพจน์
 
1. นายวิทยา  อะเพื่อนรัมย์
2. นายพงศิรินทร์  เครื่องกลาง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายนที  ฉานพิมาย
2. นายสิทธิศักดิ์  ล้ำเลิศ
3. นายสิทธิศักดิ์  หมั่นสาร
 
1. นางสาวอาจารี  เมี้ยนกลาง
2. นางสาวชีวรัตน์  ช่ำชอง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายจตุพล  ต้นกัลยา
2. เด็กชายจักรพงษ์  ทองดีนอก
3. เด็กชายศราวุฒิ  ทองดีนอก
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มูลศรี
2. นางสาวพรนภา  สงนอก
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. นายชาตรี  บุญวิจิตร
2. นายธนวัฒน์  การนอก
3. นายอภิรักษ์  ใต้ชัยภูมิ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  มูลศรี
2. นางสมภาร  มูลศรี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 71 เงิน 60 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 1. นายนครินทร์  กังขรนอก
2. เด็กชายนครินทร์  ใกล้สุข
3. นายนรินทร  ไปแดน
4. นายภุทธินันท์  ยอดสุดศรี
5. เด็กชายวัชรพล  พะนะเสน
6. นายอภิชน  สังฆวรรณา
 
1. พระประวัติ  กันตสีโล
2. พระสุพัฒน์  ปิยภาณี
3. นางสาวศิรินภา  ฝาไธสง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77 เงิน 49 โรงเรียนท่าลาด 1. นางสาวชฎารัตน์  นาลาด
2. นางสาวธิดารัตน์  อินทร์นอก
3. นางสาวรพีพรรณ  หิงไธสง
4. นางสาววนิดา  นาหนอง
5. นายศตวรรษ  ดีลาย
6. นางสาวสุชัญญา  ยาทองทิพย์
 
1. นายภราดร  วนไธสง
2. นางอภิรดี  สุริยวงศ์
3. นางสาวอรกมล  ประสพผล
 
147 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ปินะกาสา
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บุญถึง
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางเตือนจิตต์  พัฒนตรีคุปต์
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
148 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 49 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นางสาวสรารัตน์  วิชาเกวียน
2. นางสาวอารีรัตน์  ปักการะสัย
3. นางสาวเบญจมาศ  มาสุข
 
1. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   จันทีนอก
2. เด็กหญิงณัฐชา  นครชัย
3. เด็กหญิงนวนันท์  โยลุง
 
1. นางสาวนงเยาว์  ศรีคันธรักษ์
2. นายสมเชาว์  แพเอี่ยมทรัพย์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. นายณัฐวุฒิ  นากุดนอก
2. นายภานุวัฒน์  เชื่อฟัง
3. นายวิทยา  เนื้อนา
 
1. นายสามารถ  ใช้ช้าง
2. นายชัยนิด  กะการดี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 56 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาดา  นวลลมลี
2. เด็กหญิงชญาดา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงอัมรินทร์  แบบพิมาย
 
1. นางสาวจิตตราพร  พยัคฆชัยวรกุล
2. นางสาวนันทนา  ทองอำนวยสุข
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.8 ทอง 21 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกนกพร  สีเชียงสา
2. นางสาวจริญญา  มะฤทธิ์
3. นางสาวธัญรัตน์  ผลนา
 
1. นายจิตตราพร  พยัคฆชัยวรกุล
2. นางสาวนันทนา  ทองอำนวยสุข
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 72 เงิน 54 โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกัลยา  สุวรรณดี
2. นางสาวนันทิพร  แท่นแก้ว
3. นางสาวอารีรัตน์  ภุชงค์
 
1. นางศิริลักษณ์  มนัสการ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 48 โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กชายณัฐธภูมิ  แก้วฝ่ายนอก
2. เด็กชายธรรณธร   จุนท่าหวัง
3. เด็กชายวริทธิ์  มุ่งดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  ไตรหัตถทรัพย์
2. นายไพโรจน์  หัศดี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 54 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวจริยา  เกิดมะเริง
2. นางสาวธัญญาภรณ์  โตสนั่น
3. นางสาวพรพิมล  ปลั่งกลาง
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
156 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พึ่งน้ำ
 
1. นางนิตยา  ปัญญาประดิษฐ์
 
157 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงณัฐพร  บดไธสง
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
 
158 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายอิทธิกร  ภูเขียว
 
1. นางกวางทอง  ภูครองทุ่ง
 
159 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ผันกลาง
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใต้ชัยภูมิ
 
1. นางอดิภา  ผลจันทร์
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. นายอภิชาติ  ตันนอก
 
1. นายภัทรวัฒน์  บุวรวงศ์เสาร์แก้ว
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นางสาวเพียงฝัน  หงษ์ศิริ
 
1. นางสาวปุณยนุช  แก้วสีใส
 
163 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายวิษณุ  เสนนอก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  การบรรจง
 
1. นางสาวปิยะนุช  โทนะหงษา
2. นางจารุณี   หอมทอง
 
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 27 โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กชายกฤษณะ   เทือกสม
2. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  แก่นดี
 
1. นางสาวนุชชาวีฐ์  โมงขุนทด
2. นางสุพรรณี  โพธิ์บุตรดี
 
165 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83 ทอง 35 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  สีเทา
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85.46 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์นุรักษ์
 
1. นายประกาศิต  บุญที
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 70 เงิน 48 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กชายกฤษฏาภร  เพชรแก้ว
2. นางสาวกัลยา  ช่างไม้
3. นายกิตติศักดิ์  สุขอินทร์
4. นายก้องเกียรติ  หมั่นสาร
5. นายคมกริช  แก้วเขียว
6. นายจรัญ  จีระออน
7. เด็กหญิงชลธิชา  ชูโคกกรวด
8. นายชัชชล  พงษ์พิมาย
9. นายชินวัตร  ยางนอก
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่วยพิมาย
11. นายณัฐพงศ์  ปิชะโย
12. นายณัฐพล  ชินโคตร
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  โชคเหมาะ
14. เด็กชายธีระพงษ์  สิงห์สนั่น
15. เด็กหญิงนัจกร  โรมไธสง
16. นางสาวนิลาวรรณ  อินทร์ทอง
17. เด็กหญิงพรนภัส  สาระรัตน์
18. นายพิพัฒนชัย  สุขเกษม
19. เด็กหญิงพิมพิมาศ  สุราช
20. นายพีรพัฒน์  ผลคำ
21. เด็กชายภาคิน  มณีรัตน์
22. นางสาววิยะดา  บัวงาม
23. เด็กชายศุภกิจ  หนองบุญ
24. เด็กชายอภิชาติ  สาลิกร
25. นางสาวอรัญญา  คดช่างพะเนาว์
26. นางสาวอิศราพร  นิราราช
27. นายเกริกเกียรติ  จ่ากลาง
28. เด็กชายเจตภานุ  ฮาดิ้ง
29. เด็กหญิงไอรดา  แขมคำ
30. เด็กหญิงไอร์รัชดา  ค้าขึ้น
 
1. นายพลอัษวพล  พรหมประดิษฐ์
2. นายเอกฤทธิ์  แสงรัศมี
3. นายเรืองชัย  อุดมผล
4. นายปรีชา  เพียรกลาง
5. นางสาวสุพัฒนา  นงค์สูงเนิน
6. นายปรมินทร์  โตน้ำ
7. นางสาวกนกวรรณ  หารไชย