สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาววาริน  ทานอก
 
1. นายวาทิตย์  คำสิงห์นอก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงภคพร  เสาศิริ
 
1. นางสาวเนตรทราย  หิรัญศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ไพรประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  วงชาลี
 
1. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
2. นายนพพร  โพสุวัน
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกรรณิการ์  ถินกลาง
2. นางสาวกิตติยา  ศรีนอก
3. นายขวัญชัย  ทองเพิ่ม
4. นายจิรานุวัฒน์   ปะระทัง
5. นายธนากร  พงษ์เพชร
6. นางสาวธิดามาศ  ศรีนอก
7. นายธีรวัฒน์  เสียดกำมัง
8. นางสาววรัญญา  กนกพรพรรณ
9. นางสาวสุดารัตน์  คงมงคล
10. นายเจษฎา  ลื่นกลาง
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายศุภกริช  พยุหะ
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไอยลา
 
1. นางสาวมาลินี   เชื่อมกลาง
2. นางสาววิสา  มุ่งยุทธกลาง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง 5 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  สุราทิพย์
2. เด็กชายอรรถพร  พงษ์วัชรากร
3. เด็กชายอาณัฎฐ์  นามมะท้าว
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายวัชรพล  อุทัยรัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง 9 โรงเรียนเมืองคง 1. นายเกียรติศักดิ์  จงเทพ
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.6 ทอง 4 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวปิ่นมุก  สุขศรีพะเนา
2. นางสาววนิดา  ฉิมกลาง
3. นางสาวสุเมย์ธา  ศรีขัดเค้า
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางกันยารัตน์  เทพจิต
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.4 ทอง 5 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกวินทิพย์  ศรีสถาปัตย์
2. นางสาวกัลยาภรณ์  จีนกลาง
3. นางสาวฉัตรธิดา  บัวสำราญ
4. นางสาวชนิสรา  พลราช
5. นางสาวญาณิศา  นิยมชื่น
6. นางสาวณัฐกมล  ใหญ่ล้ำ
7. นางสาวนันทวัน  แสนทวีสุข
8. นางสาวนิศารัตน์  บำรุงกลาง
9. นางสาวบัณฑิตา  อาวุธนอก
10. นางสาวพรพรรษา  ขยันกลาง
11. นางสาวภรทิพย์  แคกลาง
12. นางสาวสโรชา  มีศิลป์
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นายบวรเดช  ประหุน
4. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  นราจันทร์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนเทพาลัย 1. นายปรเมษ  ดุมกลาง
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวอังคณา  หมื่นเร็ว
 
1. นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.66 ทอง 6 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิรพรรณ  เวียงนนท์
2. นายธนภัทร  บัวสำราญ
3. นางสาวพัทธนันท์  พันธวิศิษฏ์
4. นายรัชโยธิน  เพ็งจันทา
5. นายสาริษฐ์  ชมวงษ์
 
1. นางสาวปทิตตา  สร้อยกลาง
2. นางสาวสาวิตรี  แก้วโสม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.38 ทอง 6 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวอัญชญา  เสาทอง
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.67 ทอง 4 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายยศพัฒน์  สุมงคล
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศิรินภา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวสมเจตน์  ใช้ช้าง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 12 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายยศพัฒน์  สุมงคล
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายยศพัฒน์  สุมงคล
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง 30 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพัชรพร  มุ่งรวยกลาง
2. นางสาวศุริษา  ทองสุขนอก
3. นางสาวเพชรลดา  กุลสิทธิศักดิ์
 
1. นายณัฐเมศร์  ศิิระบวรพจน์
2. นางกันยารัตน์  เทพจิตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.6 ทอง 8 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 29 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชมภู่  ดีสวน
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีพั้ว
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อัตฤทธิ์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  เลิกนอก
4. เด็กหญิงพีรดา  ครองบุ่งค้า
5. เด็กชายศิวกรณ์  ลครพล
 
1. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
2. นายกิตติพศ  สุวรรณรัตนากร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวจันทร์จิรา  สุขแจ่ม
2. นายทวิชาติ  ทองดี
3. นางสาวบุริมนาถ  ศรีโคตร
4. นางสาวรัตนาภรณ์  หารี
5. นางสาวสุจิตรา  ลครพล
 
1. นายอัษฎางค์  ทองดี
2. นางวิไลพร  ทองดี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเมืองคง 1. นายวรุฒ  แพนไธสง
 
1. นายไพรัช  เชื้อประทุม
 
25 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ภูธร
2. เด็กชายพงศธร  เร่งร้อน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ภักดีนอก
 
1. นางสาววารุณี  จงชิดกลาง
2. นางสาวภัสสร  แสงวน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง 18 โรงเรียนเมืองคง 1. นายวรุฒ  แพนไธสง
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89.42 ทอง 10 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพรสวรรค์  ทิพมล
2. นายรัฐพงษ์  บุญธรรม
 
1. นายดิเรก  ศิริเวชกุลศรี
2. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง 53 โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ไปวันหน้า
2. เด็กชายเจษฏา  ดงหงษ์
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรบูรณ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงลลนา  เนตรโคกสูง
 
1. นายชินวิวัฒน์  ปลื้มพันธ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายกรวุฒิ  วุฒิชัยภูมิ
2. นายชนะ  โพธิ์วิเศษ
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวนันทิญา  แพนไธสง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐชยา  เก่งนอก
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง 27 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิราภรณ์  พึ่งโคกสูง
2. นางสาวจีระนันท์  โสนนอก
3. เด็กหญิงธนัญญา  ขอฟุ้งกลาง
4. เด็กหญิงธนาภา  จิตผล
5. นางสาวธัญญารัตน์  นาคดี
6. เด็กหญิงปาริตา   ขุนรัตนโรจน์
7. เด็กหญิงมนทกานต์  อินทร์นอก
8. นางสาวมาริษา  ชินนอก
9. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่จู
10. เด็กหญิงโชติรส  ขอรสกลาง
 
1. นายอภิชิต  มีสวรรค์
2. นายอุธร  กุดหินนอก
3. นางสาวสุรีพร  พันธุประกิจ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จิรวงศ์วิชญ์
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง 12 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฑาพัชร  เก่งนอก
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 18 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ดวงเวียงคำ
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวชไมพร  ปวรรณถา
2. นางสาวนัฐกรณ์  ทุมทำมา
3. นางสาวปิยะภรณ์  ปะวะภา
4. นางสาวอภิญญา  จันสด
5. นางสาวเย็นฤดี  นิยะนุช
 
1. นายอัษฎางค์  ทองดี
2. นางวิไลพร  ทองดี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 37 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายเกียรติคุณ  ไวยจรี
 
1. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายชยพล  ไชยมาตร
2. เด็กชายนนท์ปวิช  ปานนอก
3. นางสาวพรรณิษา  ศรีสัตยานุกูล
4. นายรัฐพงษ์   เพชรวงษ์
5. นายวรุฒ  แพนไธสง
6. นายอนุชา  ทองดีนอก
 
1. นายนฤเบศ  ขันชา
2. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
3. นายอุเทน  โขรสันเที่ยะ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายยศพัฒน์  สุมงคล
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แหสกุล
2. เด็กหญิงชนาภัทร  เมืองศักดา
3. เด็กหญิงณัฐรุจา  แลบัว
4. เด็กชายหัสวรรษ  มุ่งกลาง
5. เด็กหญิงโมณิกา  ขำกล่อม
 
1. นางสาวศิวพร  เพ็ชรนอก
2. นางวรรณวรา  กางถาง
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนเมืองคง 1. นายธีระนาท  ทำสันเทียะ
2. นายพีรวัฒน์  คมขำ
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  รังสิชัยภาส
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นายณัฐเมศร์  ศิระบวรพจน์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 10 โรงเรียนเมืองคง 1. นายวรุฒ  แพนไธสง
 
1. นายนฤเบศ  ขันชา
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจักรกฤษ  ลีรัตน์
2. เด็กหญิงจิดาภา  จำปาทอง
 
1. นายสรายุทธ  วงศ์พัฒนชัย
2. นายปิยะ  ทองรักษ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 45 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนิษา  วิชิต
 
1. นายเจนวิทย์  ศิริเกตุ
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 19 โรงเรียนเมืองคง 1. นายศักดิ์สิทธิ์  เสือแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง 31 โรงเรียนเมืองคง 1. นายชัยวัฒน์   ศรีนอก
2. นายปฏิพัฒน์   คลองกลาง
3. นายพัฒนชัย  ไขคำ
4. นายศักดิ์มณี   อุดมพงษ์
5. นายศุภกฤต   เกียรติกนก
 
1. นายพิชิต   บุ้งกระโทก
2. นายธนัท  บุตรศรีภูมิ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายกฤษฎากร  ฝากกาย
 
1. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกวรรณ  ฉิมกลาง
2. นางสาวกฤติยานี  ศรีนอก
3. นางสาวครีมา  นาราษฎร์
4. นายจิรวัฒน์  คงมิ่ง
5. เด็กหญิงจีรนันท์  พันสวัสดิ์
6. นายฉัตรดนัย  บัวสำราญ
7. นายชนะพงศ์   อินทร์เอี่ยม
8. นางสาวชมพูนุช  ศรีผา
9. นายชยพล  ไชยมาตร์
10. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคตรปัญญา
11. เด็กหญิงทัตราพร  ชินวงค์
12. เด็กหญิงธารารัตน์  นิตย์กระโทก
13. นางสาวธิญาดา  ไชยจันลา
14. นายธีรศักดิ์  ชัชวาลย์วงศ์
15. นายนนท์ปวิช  ปานนอก
16. นางสาวนภาพร  สมศรี
17. เด็กหญิงนริศศา  เขียวอ่อน
18. นางสาวนวลอนงค์  ชาญนอก
19. นางสาวนิฐินันท์  แก้ววิเชียร
20. นายบรรลุ  จันทร์สา
21. นางสาวปัณฑิตา  เพียรราษฎร์
22. นางสาวพรรณิษา  ศรีสัตยานุกูล
23. เด็กหญิงพลอยอำไพ  เรืองเรื่อ
24. นางสาวพิมพ์รภัทร  พงศ์สุวรรณ
25. นางสาวพิมพ์วิภา  ป้องสนาม
26. นายพีรภัทร์  ลาภสมบูรณ์
27. นายรัฐพงษ์   เพชรวงษ์
28. เด็กชายรัฐภูมิ  คงมิ่ง
29. เด็กชายวงศกร  ชาญนอก
30. นายวชิรวิทย์  ทองสิทธิ์
31. นายวรุฒ  แพนไธสง
32. นางสาววารีรัตน์  ผินกลาง
33. นางสาววิไลลักษณ์  ผินกลาง
34. นางสาวสุนิศา   รอดวินิจ
35. นายอนุชา  ทองดีนอก
36. เด็กหญิงอรอนงค์  ประจง
37. เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ
38. นางสาวเกวรินทร์  เบ้ามะโน
39. เด็กหญิงเขมิกา  จอมศรี
40. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยมงคล
 
1. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
2. นายนฤเบศ  ขันชา
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
4. นางภัทรกุล  จิตติพัทธ์
5. นายวันชัย  คชเรนทร์
6. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
7. นายพิชิต  บุ้งกระโทก
8. นายปิยาภรณ์  ทักษิณ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงดิสรินทร์  ข้องนอก
 
1. นายปิยะวัฒน์  มงคลพงษ์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกอร  ประทุมวิง
2. นางสาวณัฐชยา  จุตะโน
3. นางสาวศิรภัสสร  บรรจง
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  นวลดี
2. นายอรรถพล  สืบสม
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนเมืองคง 1. นายจิระวัฒน์  นาคหมื่นไวย์
2. นายอภิชาติ  มานอก
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์  เนาว์ช้าง
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.6 ทอง 24 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวณัฐธิชา  พลซ้าย
2. นางสาวปรารถนา  รานอก
3. นางสาวปาริชาติ  จันทิตา
4. นางสาวภาพร  ลายนอก
5. นางสาวมัทนา  อาดำ
6. นางสาววาสิตา  โสภา
7. นางสาวสกาว  วงค์คำลือ
8. นางสาวอมรา  อินทรเสนา
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
2. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกิตติธรา  พลทองมาก
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ลุ่มนอก
3. นางสาวชุติมา  ประชากลาง
4. เด็กหญิงณพชร  มั่นวาจา
5. เด็กหญิงตติยา  บ่อกลาง
6. นายธีระศักดิ์  เดชพลกรัง
7. นายนิรุต  ขอมอบกลาง
8. เด็กชายภานุวัฒน์  ปะริวันตา
9. เด็กชายสรวิชญ์  ฝอฝน
10. เด็กชายสิรดนัย  บัวโรย
 
1. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
2. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.25 ทอง 22 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงกลาง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  คงมิ่ง
3. เด็กชายรติกร  เพชรตะกั่ว
4. เด็กชายรัฐภูมิ  คงมิ่ง
5. เด็กหญิงอุษนีย์  ชูเกาะ
6. เด็กหญิงเบญจพร  ไชยมงคล
 
1. นายสิขรินทร์   ผินกลาง
2. นายนฤเบศ  ขันชา
3. นายอุเทน  โขรสันเที่ยะ
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เสนนอก
2. เด็กหญิงสิริยา  ชาญชัยศรี
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางสาวปาริฉัตร  คนชาญ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 35 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายฉัตรชัย  ปัญญาเดชสกุล
 
1. นายชินวิวัฒน์  ปลื่มพันธ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนเทพาลัย 1. นายคมกริช  กำปังสันเทียะ
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 20 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวสุภาวดี  โคตรศรี
 
1. นายนฤเบศ  ขันชา
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 34 โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงจิติชญาภา  เมืองกลาง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อยู่ศรี
 
1. นายปิติ  เกี่ยวศรีกุล
2. MissLi Ping  Zhou
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง 37 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกกาญจน์  ขอขันกลาง
2. นางสาวชลฐิพร  ครบกลาง
3. นางสาวอารียา  ชื่นใจ
 
1. นางสาวชัญชวัลย์  วงษ์พรม
2. นายสุทธิศักดิ์  ไชยเทพา
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชุติมา  มหาดไทย
2. นางสาวปัทมพร  วงษ์อัง
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนเมืองคง 1. นายชาตรี  ข้องนอก
2. นายธรรมนูญ  ประกอบเก้า
3. นายอักพล  แก้วทับไทย
 
1. นายเอกณรงค์  แต่งพลกรัง
2. นายมานะ  มงคลศรี
 
64 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจริยา  วุฒิโส
2. นายทรงกรด  ขอห้อมกลาง
3. นายยศกร  พิมพ์กลาง
 
1. นางสาวภัสสร  แสงวน
2. นางสาวสุภาวดี   สิงห์ทอง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 9 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ม่วงกลาง
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 40 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายธีรพล  พันธุ์พยัคฆ์
2. เด็กชายประวัติ  วงษ์ชาลี
3. เด็กชายพรเทพ  มาตรวังแสง
4. เด็กชายพีระพัฒน์  บุตรชานนต์
5. เด็กชายวีระวัฒน์  บุตรชานนต์
6. เด็กชายอนุชิต  เสนาราช
7. เด็กชายอิทธิพล  ชัยเสนา
8. เด็กชายแสนภูมิ  ดาปุย
 
1. นายธัชกร  ชนม์นภัทร
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
3. นายพีรัช  เกียรติพัฒนธาดา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หมั่นกิจ
2. เด็กหญิงทักษิณา  เจียมไธสง
3. เด็กหญิงพรลดา  หาญสนาม
4. เด็กหญิงพิยดา  ประจวบกลาง
5. เด็กหญิงวิภาดา  สรอยสะวะ
 
1. นางสาวสิริกัลยา  หว้าน้ำคำ
2. นายกิตติพศ  สุวรรณรัตนากร
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศศินา  ชาวสวน
 
1. นายสิขรินทร์  ผินกลาง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิติยากร  ลิ้นทะเล
2. เด็กหญิงนันทิดา  สิริวัฒนานนท์
 
1. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
2. นางสาวภัทรี  ชั้นกลาง
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 36 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวณัฐปิยดา   แสนสุข
2. นางสาวปทุมมา   กล้าหาญ
3. นางสาวปทุมวดี   กล้าหาญ
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นางปารมี   ภูบังเดือน
 
71 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงชลชนก  สุ่มมาตร
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  พุ่มสุวรรณ
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  หาญณรงค์
 
1. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
2. นางสาวภัทรี  ชั้นกลาง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 42 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์สาวัง
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82.61 ทอง 26 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  พิมพ์รัตน์
 
1. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์  วงศ์ประพันธ์
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวพิมพ์พาดา  ดาวกลาง
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชีวาพร  เพ็ชร์มา
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวฉัตรนลินญา  อยู่เย็น
2. นางสาวทักษพร  ศรีฤทธิ์
 
1. นางจิรภา  เซียนพิมาย
2. นายนิรันด์  สารรัมย์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพรพิรุณ  หินกำปัง
2. นางสาววิมลมาส  รัตนวิชัย
3. นางสาวหัทยา  เลิศล่อง
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ภักดีนอก
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 48 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัณฐิชา  ทานอก
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียนอก
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แย้มโคกสูง
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นายจักรกฤษ  ถนอมขวัญ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 57 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจัสมิน  เผนโคกสูง
2. นางสาวศศิกานต์  แจ้งไพร
3. นางสาวศุภลักษณ์  ชอบรัก
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นายประดับ  ศิริปัญญา
 
80 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.8 ทอง 31 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกมลวรรณ  สอนมัง
2. นางสาวจันจิรา  จงอ่อนกลาง
3. นางสาวจุฑามาศ  เถระปัญญา
4. นางสาวณัฐภัทร  เติมขุนทด
5. นางสาวนพวรรณ  ประกอบธรรม
6. นางสาวนาฏยา  มีเที่ยง
7. นางสาวปณิดา  ชัยชนะ
8. นางสาวปัญญาพร  เจริญ
9. นางสาวพรรณปพร  มูลจันทร์
10. นางสาวสัจจาริณี  แก้วนาพันธ์
 
1. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
3. นายอนุกูล  ปกสุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง 47 โรงเรียนเมืองคง 1. นายปารเมศ  โมทองศรี
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
82 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 81.41 ทอง 50 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายนิมิต  ประโพธิ์ทิง
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.2 ทอง 28 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จงนอก
2. เด็กหญิงปรานต์ศิรี  ภักดีสถิตธรรม
3. เด็กหญิงศศิธร  สนสมบัติ
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงอรอุมา  ประภาสรณ์
 
1. นางนันทวัน  นวลใหม่
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  ตรวจนอก
2. นายณัฐชนนท์  ชัยปัญญา
3. นางสาวนันทวรรณ  กงชัยยา
4. นางสาวรัฏชนิดา  วิถีเทพ
5. นางสาวศิริลักษณ์  จันโสภา
6. นายศุภกร  ขันบัวแก้ว
 
1. นางวนิดา  จำปามูล
2. นางสาวทองพัด  พูนมะเริง
3. นางสิริสมัย  เพ็งผ่อง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวทิติญา  วงค์เหง้า
2. นางสาวมลิษา  โสภาเลิศ
3. นางสาววาสนา  โคตะดี
 
1. นางวนิดา  จำปามูล
2. นายชุมพล  จำปามูล
 
87 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฎนรี  บุญเหลือ
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.91 ทอง 33 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงปาลิตา  ปะกังเวสัง
2. เด็กหญิงปิยนุช  หัตจิต
 
1. นายนัฐวุฒิ  ปานเพชร
2. นายสุรธีร์  รวงน้อย
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.5 ทอง 31 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงวริษฐา  คตดี
2. เด็กหญิงศริญญา  เพียนอก
3. เด็กหญิงสมฤทัย  แกดำ
 
1. นางสาวชัญชวัลย์  วงษ์พรม
2. นางพัชรี  หิรัญเรือง
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  พรรณศรี
2. เด็กหญิงวรินดา  เอี่ยงกลาง
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
2. นายอุเทน  โขดสัดเทียะ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวเพ็ญนภา  เล็กวารี
 
1. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐณิชา   ร้อยลา
2. นางสาวพัชรินธร  เหลืองสุภาพันธ์
3. นางสาวมีนา  มูลจันทร์
4. นางสาวรัตน์ชนก  ชินนอก
5. นางสาวอรทัย  เพ็งกลาง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวนาถนที  อวิรุทธไพบูลย์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 46 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วขันตี
2. นายวิริยะ  บำรุงกลาง
3. นายไตรลักษณ์  จงแจ้งกลาง
 
1. นายอดุลย์  โสดาดี
2. นายสมพร  สาโพนทัน
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 42 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายปิยวัฒน์  กองเศษ
2. เด็กชายพชรพล  วงศ์ศักดิ์
3. เด็กชายยศพล  ทองหลง
 
1. นายยุทธศักดิ์   ปาลเกิด
2. นางสาวกรรณิการ์  ซองผม
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 30 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  พงษ์ศิริจันทร์
 
1. นายอุเทน  โขดสัดเทียะ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชลธร  ภูธร
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 14 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  สายสุริยา
2. เด็กชายอนุภาพ  ศรีภูมิพฤกษ์
 
1. นายบัญชา  ชุมหิรัญ
2. นายนพพร  โพสุวัน
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.1 เงิน 32 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กิ่งคำ
 
1. นางสาวสันชรี  ชัยเสริม
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุปาระ
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายคมกริช  สมศรีงาม
2. นายยุทธจักร  เมืองศรี
3. นายวัชระ  สาโคตร
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นายเกรียงเดช  จันคำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนเมืองคง 1. นายอรรถชัย  บุญนอก
 
1. นายนฤเบศ  ขันชา
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤตธรรม  เหมพันธุ์
2. เด็กชายอนุพงศ์  นิยมพันธ์
 
1. นางวิรากานต์  จันทรชัย
2. นางขวัญเรือน  ลาดนอก
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 46 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทมุลตรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์งอ
3. เด็กหญิงพิมยดา  พรมจันทร์
4. เด็กหญิงมาริสา  พงษ์พันนา
5. เด็กหญิงวัชราพันธ์  กองเกิด
6. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวฆณภัส  ชีใหม่
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 77.27 เงิน 43 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวภัทรสุดา  ภาแกดำ
 
1. นายศราวุธ  พรศรี
 
105 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนเมืองคง 1. นายจักรรินทร์  การภา
2. นายพิชญ์ประชา  คงประทีป
3. นายรังสิมันตุ์  สระแก้ว
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางปิ่นแก้ว  สระแก้ว
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  อ่อนศรี
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวนิธิพร  เลิกนอก
2. นางสาวสุภาพร  เอกศิริ
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.94 เงิน 43 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงจันทร์
2. เด็กชายธีรเดช  ชอบมาก
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
2. นางจันทร์เพ็ญ  สักใส
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76.75 เงิน 56 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายนาวิน  หมั่นสระเกษ
2. นายพงษ์ศิริ  ชาติทอง
3. นายมินทะดา  เจนใจ
4. นายวัชระ  มาปะเข
5. นายศรายุทธ  เพียนอก
6. นายเปี่ยมโชค  ธรรมลี
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  จิตติ์วิริยกานต์
2. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
3. นายสมหมาย  ศรีโย
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 46 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  อุทัยเรือง
 
1. นางณัฐทพัสส์  จิระสวัสดิ์พงศ์
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 32 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูผิว
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฉิมกลาง
3. เด็กหญิงปาริชาต  ศิลาโคกกรวด
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางวํฒนา  จงท่องกลาง
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76.1 เงิน 36 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวณัฐชยา   วิเศษพลกรัง
2. นางสาวณัฐริกา   เนตรวัน
3. นางสาวธมนวรรณ    ใกล้กลาง
4. เด็กหญิงปทุมวรรณ    อักษรกลาง
5. นางสาวประภาสิณี   สารเจริญโภคา
6. นางสาวมลฤดี   โชตินอก
7. นางสาวสุภาพร   หมั่นนอก
8. นางสาวหัทยา    ส่องแสง
9. นางสาวเปรมประภา   กระจายกลาง
10. นางสาวเพ็ญประภา   จินกลาง
 
1. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
3. นายอนุกูล  ปกสุข
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงญาดา  หุนสูงเนิน
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  กัญญาวัชยุวพงษ์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 76 เงิน 13 โรงเรียนเมืองคง 1. นายชัชวาลย์  ป้องสนาม
2. นายณรงค์  พลกลาง
3. นายโชติพงษ์  หอมจันทร์
 
1. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
2. นายประกอบ  จองทองหลาง
 
115 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 54 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายธนโชติ  กองทุ่งมน
2. นายศักดา  เกาะด่านกลาง
3. นางสาวสุกัญญา  ยวงสูงเนิน
 
1. นางสาวชเนตตี  ภู่ตระกูล
2. นางประไพศรี  หวังค้ำกลาง
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75.3 เงิน 41 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงสุชาวลี  สำลีเงิน
 
1. นางสาวศศิรดา  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 35 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธีรนุช  คำสิงห์นอก
2. เด็กหญิงปรารวี  ฤทธิ์วิชัย
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรประไพ
4. เด็กหญิงลลิตา  ตาแสงโว
5. เด็กหญิงวรรณภา  เทพนอก
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หาญนอก
7. เด็กหญิงอภัชญา  แจ่นประโคน
8. เด็กหญิงเกตุมณี  ศรีทอง
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
2. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 14 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนภาพรรณ  จันทะกล
2. นางสาวศศิกานต์  แวงมั่ง
 
1. นายคมสัน  สายสุทธิชัย
2. นายจิรยุทธ  เกียรติชัยพัฒน
 
119 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 30 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชลธิชา  แก้วเสน่ห์ใน
2. นางสาวนรินธร  บุญเชิด
3. นางสาวศิริวดี  เรืองศิริ
 
1. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
2. นายพงษ์ศักดิ์  เงากระจ่าง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 74.25 เงิน 28 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  วงศ์ศรีทา
2. นายพิเชษฐ์พงษ์  นะวัน
3. นายพีรพล  คิดเห็น
4. เด็กชายสรวิศ  บุตรศรีภูมิ
5. เด็กชายเอกรินทร์  มีโคตรกอง
 
1. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
2. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 74 เงิน 56 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุพัตรา  ลาภใหญ่
 
1. นายสุขุม  อินทรทะ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวกรองแก้ว  บัวสาลี
2. นางสาวสาวิตรี  พร้อมจิตร
3. นางสาวสุวิมล  แก้วดอนรี
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางสาวกนกกาญจน์  ภักดีวิวรรธ
 
123 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 18 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวธารทิพย์  แสงแดง
2. นางสาวปิ่นประภัสสร  เลื่อมใส
3. นางสาวพัชริดา  ไชยมาศ
 
1. นางสาวณัฐพิมล   ด่านกลาง
2. นางนุสรา  เพ็งพล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73.4 เงิน 49 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายณัฐศาฬ  คนชาญ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  บรรดาศักดิ์
3. นายธีรเดช  ศรีวิเศษ
4. นางสาวพรนภา  พิมพ์ประโคน
5. นางสาวภัทรวดี  หรี่ไธสง
6. นางสาววรรณวิศา  ศรีนวล
7. นางสาววิภารัตน์  มะนาวนอก
8. นายสราวุฒิ  กะกุลพิมพ์
9. นายสุวรรณ  ประวันนา
10. นางสาวเบญจมาศ  ปะวะขัง
 
1. นายนพพร  เสนีย์คุปต์
2. นางสาวจารุวรรณ  ขจรอนันต์
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  กาเวสูง
2. เด็กชายธนภัทร  นาดี
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประจง
2. นางทัศณีย์  วังพฤกษ์
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 48 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวพันพัสสา  ยืนยง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.87 เงิน 34 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวคริสตินา  เพ็ชรนอก
2. นางสาวจิระนันท์  อ่อนนอก
3. นางสาวจุฑาทิพย์  จงนอก
4. นางสาวณัฏฐนิช  สุมินทนะ
5. นายทนงศักดิ์  ชาญนอก
6. นางสาวนิตยา  ศรีนอก
7. นายปฏิภัทร  ขอด่านกลาง
8. นางสาวประภัทศิริ  ประจันทะศรี
9. นางสาวพิชชาภรณ์  พันธุ์สวัสดิ์
10. นางสาวยุพารัตน์  ขอแช่มกลาง
11. นางสาวศิรินภา  ประสิทธิ์นอก
12. นางสาวสิริรัตน์  แขสันเทียะ
13. นางสาวสุนิตา  บุญมา
14. นางสาวอนงค์นาถ  เนตรกระจ่าง
15. นางสาวอมลวรรณ  เพ็งลองตอง
16. นางสาวอุ้มบุญ  ชื่นนอก
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวหทัยชนก  ธารณะกลาง
3. นายไพรัช  เชื้อประทุม
4. นายพงษ์พิพัฒน์  ด้วงจุมพล
5. นางสาวดวงจันทร์  นามแสง
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 45 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงประภาพรรณ   ราชบัวโฮม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ประจิตร
3. เด็กชายอธิสิทธิ์  ทิมเทพา
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นายชาญชัย  จ่าภา
 
129 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 71.95 เงิน 42 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  บัวทอง
2. เด็กชายกฤษณะ  ดวงเวียงคำ
3. เด็กหญิงกีรติ  ประจงค์
4. นางสาวกุลณัฐ  ประจงค์
5. นางสาวจุฑารัตน์  ประกำแหง
6. นายณัฐิวุฒิ  นามบัวลา
7. นางสาวทิพรัตน์  แอมรัมย์
8. เด็กชายธนพล  ดวงชมภู
9. นายธีรภัทร  ทันศรี
10. เด็กชายนัฏฐวัฒน์  พลเสน
11. นายนันทิพัฒน์  ใจเสมอ
12. นายนิมิต  ประโพธิ์ทิง
13. นายพรสยาม  จงเทพ
14. เด็กชายพิพัฒน์  ปาปะกัง
15. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทร์เรือง
16. เด็กชายภัทรพงศ์  เจริญสุข
17. นายวัชรากร  ผดุงชน
18. เด็กหญิงวิษา  วงษ์ชาลี
19. เด็กหญิงวีรนันท์  วิถีเทพ
20. เด็กชายศิวกร  ศรีพวงเพ็ชร
21. นายสรนันท์  ศิลป์ประกอบ
22. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ชมเชย
23. เด็กชายสืบสกุลเกียรติ์  แสนศึก
24. นางสาวสุจิตตรา  แจ้งคำพี้
25. เด็กชายสุรศักดิ์  กล้าณรงค์
26. นางสาวอธิญา  สิทธิราช
27. นางสาวอภิญญา  วันสา
28. นางสาวอัญรฎา  ศักดีแสง
29. นายเกียรติศักดิ์  ภิรมย์จิต์
30. นางสาวแพรวพราว  ปาปะเส
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
2. นายอรรถพล  มาสม
3. นายวิษณุ  นวลใหม่
4. นายพีรัช  เกียรติพัฒนธาดา
5. นางศศิกานต์  ทรงฤทธิ์
6. นายทรงพล  สายแวว
 
130 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.3 เงิน 43 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายภูชิสส์  แสงทองสี
2. เด็กชายอัสนี  ข้องนอก
3. เด็กชายเมฆินทร์  กลิ่นดอกพุทธ
 
1. นายวันชัย  คชเรนทร์
2. นางสาวอรวรรณ   ชาญนอก
 
131 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 71 เงิน 27 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์สวัสดิ์โคกสูง
2. นางสาวจุรีรัตน์  ใจทน
3. นางสาวณภัทร  เติมขุนทด
4. นางสาวณัฐฐินันท์   สนิทพันธ์วงษ์
5. นางสาวณัฐภัทร  เติมขุนทด
6. นางสาวปทุมวดี  บาตรโพธิ์
7. นางสาวปัญญาพร  เจริญ
8. นางสาวสัจจาริณี  แก้วนาพันธ์
9. นางสาวสายรุ้ง  ใจทน
10. นางสาวแพรวพรรณ  ฉิมเดช
 
1. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
2. นายสรายุทธ  วงศ์พัฒนชัย
3. นายปิยะ  ทองรักษ์
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 49 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจณิสตา  รัตนวิชัย
2. นางสาวนภารัตน์  รัตนวิชัย
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  มหามนต์
 
1. นางสาวชนิกา  สูงสันเขต
2. นางสาวอธิษฐาน  พันธ์เรือง
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 39 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิงขรอาจ
 
1. นางสีนวน  สุมงคล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 43 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงชณาลัย  ทรงศิริเลิศ
 
1. นางอรัญญา  ราชการกลาง
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  พ่อค้า
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
136 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายเรียงตะวัน  คำเสียง
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 52 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายชัยยุทธ  ถันลานันท์
2. นายนรพนธ์  ลายมือ
 
1. นางสาวภาวินี  ศรีพูน
2. นางเมตตา  ทับศรีแก้ว
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 7 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศิลป์ประกอบ
 
1. นายเชาวฤทธิ์  ภูบัวเพชร
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 57 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวธัญวรัตน์  แคล้วกลาง
2. นางสาวธิญาดา   พงพันธ์
3. นางสาวปภาวรินท์   สิงห์นอก
 
1. นายฤทธิรุธ  รุ้งพิมาย
2. นายธีระพัฒน์  บุราณรมย์
 
140 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 47 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกาญจนา  ศรีจันทร์
2. นางสาวชลธิชา  ยับสันเทียะ
3. นางสาวพิยดา  ขะนอก
 
1. นางปิ่นเเก้ว  สระเเก้ว
2. นางสมหวัง  วงษ์ชนะสิทธิ์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนเมืองคง 1. นายปารเมศ  โมทองศรี
 
1. นางกวินนาฏ  ผินกลาง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 49 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจตุพร  มุ่งแห่งกลาง
2. เด็กชายสุภดนัย  ธัญญาหาร
 
1. นายอำพล  มีครไทย
2. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
 
143 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกมลชนก  พืชทองหลาง
2. เด็กหญิงฌัชชานันท์  ดีนวล
3. เด็กหญิงสุชาวดี  หวังคุ้มกลาง
 
1. นางสาวสุรัตน์ดา  ขันรักษา
2. นางสาวไพรินทร์  โคนโพธิ์
 
144 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 28 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกานต์กมล  บุตรดี
2. เด็กหญิงจิรภัทร  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สีปัตถา
4. เด็กหญิงธนพร  ชมภูทิศ
5. เด็กหญิงประภาพร  กลิ่นเกษร
6. เด็กหญิงปารณี  ทอนสูงเนิน
7. เด็กหญิงพัชราพร  เม่ากลาง
8. เด็กหญิงพิมพกานต์  ลาดนอก
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีหาบุตโต
10. เด็กหญิงสิริยากร  โชคบัณดิษฐ์
 
1. นายนพรัตน์  หนองนา
2. นายประสาท  วงษ์ชนะสิทธิ์
3. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 56 โรงเรียนเมืองคง 1. นายธนวัฒน์  ไทยธานี
2. นายธรรเทพ  เชื้อจันอัด
3. นายนิธิกร  มุ่งเอื้อมกลาง
 
1. นายบุญยวัตร​   คำศิริ
2. นายูมีชัย  ศรีกำพล
 
146 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 50 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ธิภา  บุญทะจิตร
2. เด็กหญิงทัศนีย์  แก้วแสนไชย
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จัตุกูล
 
1. นางสาวศศิฤทัย  ด่านกลาง
2. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60.1 ทองแดง 40 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงมุธิตา  แสนทอง
 
1. นางสาวจิรวดี  ชาวดง
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 57 โรงเรียนเมืองคง 1. นายจิรโชติ  คำมะปะนา
2. นายปริวรรษ   สุขแม้น
3. นายอภิรักษ์  ศรีก้อม
 
1. นายบุญยวัตร​  คำศิริ
2. นายธงพัฒน์ภาธร  รอยดีวัฒนะ
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 58.4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศศิธร  ไชยนอก
2. นายอธิราช  พรมนอก
 
1. นางผ่องผิว  แก้วกล้า
2. นายสาธิต  ขอแต้มกลาง
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายบูรวัชร  คำล้วน
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  ชาวสวน
 
1. นายสมพร  กล้าหาญ
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วแสนไชย
 
1. นายสมพร  กล้าหาญ
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงปิยะพร  ศูนย์กลาง
 
1. นางสุภาพร  มาศงามเมือง
 
154 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายขจรศักดิ์  มณีเนตร์
2. นายทวีป  สังข์เลขา
3. นายเกรียงศักดิ์  ศิรินอก
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  การปลูก
2. ว่าที่ร้อยเอกพงศ์วัฒน์  พันธ์วิริยะกุล
 
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวชนิภรณ์  ดวงเพชรแสง
 
1. นายทักษ์ดนัย  ถิตย์ถนอม