สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายธนนันท์  สุวรรณกลาง
2. นางสาวลักขณา  ทองสาย
 
1. นางสาวพรทิพย์  สอบกระโทก
2. นางปวีณา  จรสายออ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 45 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปราณีตพลกรัง
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายดำรงเดช  สาสันเทียะ
2. นางสาวสุกันยา  นิลแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 57 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นายสุรยุทธ  ทัดมาลา
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 51 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายดนุสรณ์  หาญขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 40 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวศิรประภา  หงษ์ทอง
 
1. นางวิภาริณี  สมบัติสิน
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.4 เงิน 29 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  มุ่งมงคล
2. เด็กหญิงกุลธิญา  สวมขุนทด
3. เด็กชายจักรพงษ์  โมงขุนทด
4. เด็กหญิงญาณิศา  ทวีสุข
5. เด็กชายทัพพสาร  พิมสา
6. เด็กชายธิเบศ  เดินสันเทียะ
7. เด็กชายสถาพร  หวิงปัด
8. เด็กหญิงสาวิตรี  โสกขุนทด
9. เด็กหญิงอรพิณ  ชอบเรียบร้อย
10. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  บุญเจิม
 
1. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
2. นางสาววิมลสิริ  เกณขุนทด
3. นายอุเทน  เสาะขุนทด
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สินปรุ
 
1. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงปริมชรัตน์  ศิริพูลอนนต์
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กชายกานณรงค์  ใจดี
2. เด็กหญิงกิตติวรา  วรรณพงษ์
3. เด็กหญิงจริยา  เกิดทรัพย์
4. เด็กหญิงจอยรุจี  แก้วเรือง
5. เด็กชายจักรี  ประจิตร์
6. เด็กหญิงจันทกานต์  หาญสูงเนิน
7. เด็กชายชยณัฐ  ลพพื้น
8. เด็กชายณัฐวัตร  เทินสะเกษ
9. เด็กชายณัฐวิโรจน์  สิงห์พรม
10. เด็กหญิงตะวัน  แซ่ตัง
11. เด็กหญิงทยิดา  ไปไหน
12. เด็กหญิงธนพร  รักชาติ
13. เด็กหญิงธนภรณ์  เสนสกุล
14. เด็กหญิงปณิดา  ภูพันดุง
15. เด็กหญิงปณิตา  อินทร์กิ่ง
16. เด็กหญิงพรธิดา  พรมพันธ์ใจ
17. เด็กหญิงพัชรพร  บอกขุนทด
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วจันอัด
19. เด็กหญิงพิมพ์วิกา  แมมขุนทด
20. เด็กชายภานุพงษ์  ปอสูงเนิน
21. เด็กชายภูธเนศ  คงนาลึก
22. เด็กหญิงรจนา  เสาสิริ
23. เด็กชายรังสิมันตุ์  พุ่มจันทร์
24. เด็กหญิงวรัญญา  ผึ่งสูงเนิน
25. เด็กหญิงศศิธร  แตงสูงเนิน
26. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทิพเนตร์
27. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์ชาติ
28. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แฟนพิมาย
29. เด็กชายสุริยา  ฝาชัยภูมิ
30. เด็กหญิงสุวรรณา  การสร้าง
31. เด็กหญิงหาดทราย  โกลนโคกกรวด
32. เด็กหญิงอนันตญา  หุ่มขุนทด
33. เด็กชายอนุพงศ์  บินขุนทด
34. เด็กชายอนุวัฒน์  กสิประกอบ
35. เด็กชายอริชย์  ชีวาจร
36. เด็กหญิงเกศรินทร์  ม่วงเรือน
37. เด็กชายเฉลิมชัย  พะลี
38. เด็กชายเตชสิทธิ์  ตระการวณิชยกุล
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประเสริฐจันทึก
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตาติย์
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายธีระพัฒน์  เศษกลาง
2. นางสาวอภิญญา  มะโน
 
1. นายโกวิทย์  ทาจันทึก
2. นางนารีรัตน์  ผดุงสุขดำรง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นายอนุกูล  ทวยไธสง
2. นายเกียรติภูมิ  พิสุทธิ์
 
1. นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด
 
13 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 54 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกนกวรรณ  เถาว์กลาง
2. นางสาวดิศรินทร์  กุสันเทียะ
3. นางสาวสิริมา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางกัลย์ธนัท  โสภา
2. นางสาวบัวริม  กวนสำโรง
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 75.7 เงิน 38 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกนกพร  โกสุม
2. นางสาวกันต์ฤทัย  แก้วตะพาน
3. นางสาวชนิดา  ฝ่ายกลาง
4. นางสาวณัชรีภรณ์  นวลงาม
5. นางสาวพัชรินทร์  หวังเสริมกลาง
6. นางสาวพิมพ์มาดา  โพธิ์ขำ
7. นางสาวพิยดา  โพธิ์ขำ
8. นางสาวภิรัญญา  มุ่งฝอยกลาง
9. นางสาววนิษา  เกลี้ยงค้างพลู
10. นางสาวสุธิดา  เฉื่อยกลาง
 
1. นายประสิทธิ์  หวังกลาง
2. นายสถิต  ทองดี
3. นายธวัชชัย  ฉิมกลาง
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 24 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวณัฏฐยา  ม่านกลาง
2. นางสาวศุจินธร  มะเริงสิทธิ์
3. นางสาวสุกัญญา  เชื่อมจอหอ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 35 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงจีรพร  พลขุนทด
2. เด็กหญิงดวงกมล  ถิ่นสูงเนิน
3. เด็กหญิงปณิดา  รักษากุล
4. เด็กหญิงประกายดาว  เพิ่มขุนทด
5. เด็กหญิงปรางสาคร  พันธุรัตน์
6. เด็กหญิงรัชณิตา  หวังเจือกลาง
7. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองยศ
8. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์สมุทร
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  ส่วยนนท์
10. เด็กหญิงสุรีย์พร  โลสันเทียะ
11. เด็กหญิงอรกัญญา  ลัภขุนทด
12. เด็กหญิงโสภา  คำจันทร์
 
1. นายสุเมธ  ลีทองหลาง
2. นายนิติศักดิ์  สิงห์มณี
3. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
4. นางสาวศิราณี  ยิ้มเสงี่ยม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.2 เงิน 46 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกัญญาภัคร์  เศียรขุนทด
2. นางสาวชนิกานต์  ไพเราะ
3. นางสาวณัฐชา  กมขุนทด
4. นางสาวธนัชชพร  ไพสันเทียะ
5. นางสาวพวงผกา  ดุกขุนทด
6. นางสาวภูชนิษา  ไกรสำโรง
7. นางสาววรดา  กามขุนทด
8. นางสาวศิรประภา  หงษ์ทอง
9. นายเขมราช  ศรีแย้ม
10. นายเอกรัตน์  อาบสุวรรณ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  นามบิดา
2. นายสมเจต  ไตรวัชรนนท์
3. นายนิรันดร์  ลอยจันทึก
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวทอฝัน  สุวรรณกลาง
2. นายธีรภัทร์  อั่วกลาง
3. นางสาวนารีรัตน์  โฉมสันเทียะ
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75 เงิน 56 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายธาดาพงษ์  มูลนอก
2. นายวิวัฒน์  สันติพงษ์ไพบูลย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 51 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินทัพ
2. เด็กหญิงพัณณกร  ลิขุนทด
3. เด็กหญิงภูษณิศา  วุฒิวิชญานันท์
4. เด็กหญิงรัญชนา  ฟากวิลัย
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แปสันเทียะ
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อภิรพงศ์
 
1. นางอังคณา  สังขมณี
2. นางสาวยุพา  งามขุนทด
3. นางสาวจตุพร  ดีขุนทด
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 44 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  เพ็ชรขุนทด
 
1. นางสาวอัจฉรา  บุกขุนทด
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 48 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิชา  รอดสันเทียะ
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 51 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวชลธิชา  พินจันทึก
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวจิราภรณ์  เตื่อยจันทึก
2. นางสาวณัฐริกา   บรรลุสันต์
3. นายณัฐวุฒิ  ทองดีนอก
4. นางสาวทยิดา   พยุงสันเทียะ
5. นายนพรัตน์  จันทร์เอี่ยม
6. นางสาวปนัดดา   บังพิมาย
7. นายปัญญาวุฒิ  กัญพงษ์
8. นางสาวพรพิมล   มูลสันเทียะ
9. นางสาวมนทิชา   โพธิ์นอก
10. นางสาวมนภรณ์  เดนจันทึก
11. นางสาวรัชนีกรณ์  เพลิดขุนทด
12. นางสาวรุ่งนภา  หอมมาลา
13. นางสาวลีลาวดี   จานนอก
14. นายศักดิ์สิทธิ์  สุคำชา
15. นางสาวศิรินภา   อ่วมสันเทียะ
16. นายสมหมาย   แคบขุนทด
17. นางสาวสายทอง   เมฆขุนทด
18. นางสาวสิราพร   แสงนอก
19. นางสาวสิริกัญญา   เกตุศิริ
20. นางสาวสุพัตรา   ริมไธสง
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายจารุภัทร  จงกลนีย์
2. นายพัชรพล  เสนาะกลาง
 
1. นายวิทยา  นามนอก
2. นางสาวอัญชลี  คงชุ่มชื่น
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 37 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปัญจมาพร  ยงทองหลาง
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.25 เงิน 56 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เนื้อนา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงภัทราวดี  อินอ่อน
 
1. นางสาวสุรางคณา  จงปั้น
2. นายอณุลักษ์  เพียดขุนทด
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายธีรวุฒิ  อานสันเทียะ
2. นายวัชรศักดิ์  พอวังดอน
3. นางสาววันวิสาข์  กลางจอหอ
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.6 เงิน 40 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายสิริวัฒน์  เพ็งธรรม
2. เด็กชายอัมรินทร์  รักมิตร
 
1. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
2. นางฤาชุตา  แก้วพลายงาม
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 31 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุรินทร์
2. เด็กหญิงศศิชา   โชสูงเนิน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื่องสุวรรณ์
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 37 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสที
2. เด็กชายนราธิป  แต้กลาง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มีกำปัง
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นางสาวปริยานุช  อ่อนชาวนา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 45 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงพจมาน  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงวรัมพร  บรรเทา
3. เด็กหญิงวิภาดา  เลิศขุนทด
 
1. นายเกษม  มิกขุนทด
2. นายอาทิตย์  ไกวัลเกศบุศย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวธัญญรัตน์  รักกลาง
2. นายวีรวุฒิ  เดชมะเริง
3. นายอาทิตย์  หวังภูกลาง
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์