สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง 8 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายพีรพล  พรั่งขุนทด
 
1. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96.5 ทอง 5 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวณิชากานต์  เย็นเหลือ
2. นายธนวัฒน์  ทัดสันเทียะ
3. นายสนธยา  ช่วยบุญเทียม
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 8 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นางสาวธันยพร  จันทร์รอด
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายพงษ์ศกร  อิดเสะ
2. นางสาววิภาวรรณ  ชมสันเทียะ
 
1. นางสุชาวดี  สร้อยอุดม
2. นางสาวปวัณนา  เนียนกระโทก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง 29 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายกษิกานต์  หยุนแดง
2. เด็กหญิงอภิญญา  คีบขุนทด
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
2. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวเบญจาวรรณ  เนียมใย
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกลิ่นแก้ว  สมานมิตร
2. เด็กชายกิตติธัช  โคตรอินทร์
3. เด็กหญิงชนัญญา  ปูนกลาง
4. นายณัฐกานต์  แจ้งไพร
5. เด็กหญิงณัฐธันยา  ขันสาลี
6. นายณัฐพันธ์  ธูปกลาง
7. นายทวีชัย  นะรานอก
8. นายธนบดี  ดังกลาง
9. นายธราเทพ  ดังกลาง
10. นางสาวธาวิณี  เรียบสันเทียะ
11. เด็กชายบรรหาร  ทะวรรณกูล
12. นายปฏิพัทธ์  โหขุนทด
13. เด็กชายปวริศ   หืดสันเทียะ
14. เด็กหญิงปวีณา  เล่าฮะ
15. นางสาวปานเรขา  เพ่งพิศ
16. เด็กชายพงศธร  สีนวนนา
17. นางสาวพรนภา  พรสันเทียะ
18. นายพิฆเนศวร์  โถสันเทียะ
19. เด็กชายพีรนัฐ  มุ่งแฝงกลาง
20. เด็กชายพีรพัฒน์  มุ่งแฝงกลาง
21. เด็กชายภูริภัทร  ชอบขยัน
22. นายมนตรี  มุ่งต่อกลาง
23. นายรชต  เศษโคกสูง
24. เด็กชายรพีวิทย์  บินสุขฤทธิ์
25. เด็กชายรหัสดี  คิรีนาคา
26. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์กลาง
27. เด็กหญิงลลิตวดี  วงศ์สูงเนิน
28. นางสาววรรณภร  รอนใหม่
29. เด็กหญิงวรากร  ประสานวงศ์
30. นายวาทิตย์  มุ่งรายกลาง
31. นายศราวุฒิ  เชื้องวิสัย
32. นายสมประสงค์  หวังมีกลาง
33. เด็กชายสุภวิชญ์  ทุมกลาง
34. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
35. นางสาวอลิษา  ทองมูลชัย
36. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปลั่งกลาง
37. นางสาวเจสสิก้าร์  ฝ่ายกลาง
38. เด็กชายโชติพงศ์  คลื่นกระโทก
39. นายโอม่าร์  ยศกลาง
40. นายไกรศร  รอดกลาง
 
1. นายสมัย  คงนันทะ
2. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
3. นายยุรนันท์  จรสายออ
4. นายอิทธิพล  ตรีรัตนกุลพร
5. นางอรพิน  คงนันทะ
6. นางปวีณา  จรสายออ
7. นายอนันต์  ทันพรม
8. นางสาวคณิตตา  ไวยขุนทด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91.99 ทอง 5 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวชุตินันท์  เกนขุนทด
2. นางสาวณัฐพร  พึขุนทด
 
1. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ
2. นางสาวนิตยา  ยวนทะเล
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.8 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวปรัดดา  วงศ์พรพัต
 
1. นางสุรีรัตน์  กล้าหาญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 5 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายขวัญชัย  ชนะ
2. นายธีรพงค์  ศรีกระโทก
3. นายธีระพัฒน์  จันทศร
4. นางสาวนงนภัส  ชัยรัตนพิพัฒน์
5. นางสาวพรรณภัสษา  พับขุนทด
6. นายเจษฎาภรณ์  งันขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
2. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
3. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวพรรณภัสษา  พับขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  แพทย์เสลา
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  เฉื่อยกลาง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง 23 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายพงศธร  จันทร์ทรัพย์
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวญาตาวี  ศิลปะ
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวลลิตา  จงเสริมกลาง
 
1. นางระเบียบ  จันทา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 49 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายวิฑูรย์  ลุ่มรวย
 
1. นางรจิตลักษณ์  จงรักกลาง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวฉัตรกมล  จันทิสา
2. นายนันทนัช  น้อยจันทึก
3. นางสาวศุภวรรณ  นุมขุนทด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มะสุทธิ
2. นางดารณี  ศรีโยธา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88.91 ทอง 9 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายณัฏฐพล  เข็มอินทร์
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88.14 ทอง 10 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายศราวุธ  โอดจันทึก
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
2. นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายวุฒิชัย  คำชัย
 
1. นายชิตพงศ์  จงโกเย็น
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 34 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายบวร  แก้วขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกนกพร  แสวขุนทด
2. นางสาวกัญญาณัฐ  พระจอหอ
3. นางสาวกาญจนา  เจิมขุนทด
4. นางสาวณิชกมล  เปล่งสันเทียะ
5. นางสาวปณิดา  เพ้ยจันทึก
6. นางสาวสิรีธร  อดุลย์สารภัณฑ์
7. นางสาวสุนิตา  แซ่พัว
8. นางสาวสุพรรณี  สำลีอ่อน
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  เมืองกลาง
2. นางสาววราภัสร์  ทัดช่อม่วง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายธนาธิป  ทรวงโพธิ์
2. เด็กหญิงนิธิพร  หวังช่วยกลาง
 
1. นางนงเยาว์  หวังกลาง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 56 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงกัญญา  ขอพืชกลาง
2. เด็กหญิงปานทอง  เสร็ฐศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จาดนอก
4. เด็กหญิงสุภาพร  สร้อยกลาง
5. เด็กหญิงอินทิรา  เกตุกลางดอน
 
1. นางสาวอัญชลี  ประทุมถิ่น
2. นายอรุณศักดิ์  วงศรีไข
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายธนกฤษ  สุดหา
2. นายภัทรพล  กองสินแก้ว
3. นางสาววิลาวัลณ์  เนียมช่องแค
4. นายวิศว  เลื่อนสูงเนิน
5. นางสาวสุนิตา  สมบูรณ์
 
1. นายณัฐพล  เหิกขุนทด
2. นายภัทรพล  บุษยะมา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกีรติ  ใจกันธิยะ
2. นางสาวจรรยพร  โต๊ะสูงเนิน
3. นายจิรวัฒน์  จันทะดี
4. เด็กชายชาคริต  กองสูงเนิน
5. นายดัสกร  ขิขุนทด
6. นายตรีภพ  ขุนวิเศษ
7. นายทินกร  เมียกขุนทด
8. นายธนภัทร  ดีพิมาย
9. นายธนวัฒน์  จิ๋วขุนทด
10. นางสาวธิดารัตน์  สนมะเริง
11. นางสาวธิดารัตน์  สีคำ
12. นางสาวธิดารัตน์  สนมะเริง
13. นายนัฐพล  ดีสันเทียะ
14. นางสาวนิยดา  ฝึกดอนวัง
15. นางสาวบุษยารัตน์  พาขุนทด
16. นางสาวปนัดดา  ตอนสันเทียะ
17. นายปิยวัฒน์  สายจันทร์
18. นายพลวัฒน์  ชาจันทึก
19. นางสาวพิมพิลา  หมื่นขุนทด
20. นางสาวภัณทิรา  จันทร์รอด
21. นางสาวภาสินี  เมฆขุนทด
22. นางสาวมินยดา  แมดขุนทด
23. นางสาวรัชฎาพร  ชอบเย็น
24. นางสาววรรณวิภา  มืมขุนทด
25. นางสาววิลาสินี  ปอสูงเนิน
26. นายวุฒิการณ์  บางขุนทด
27. นายศุภโชค  พันธ์สูงเนิน
28. นางสาวสมหทัย  ไทยใหญ่
29. นางสาวสุธาสินี  ปอสูงเนิน
30. นางสาวสุธิดา  วิจบ
31. นางสาวสุพัตรา  สันขุนทด
32. นายสุรศักดิ์  พรมขุนทด
33. นางสาวอภิญญา  รอบรู้สวัสดิกุล
34. นางสาวอรทัย  โต๊ะรัมย์
35. นางสาวอรวรรณ  ซ้อนจันทึก
36. นายอวิรุทธิ์  เบกขุนทด
37. นางสาวเกวลิน  ทวีลาภ
38. นายโชคทวี  อาจสันเทียะ
39. นายไตรรัตน์  ไพจิตร
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
2. นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน
3. นางสาวนิภาพร  ศรีเทพ
4. นายวีระพล  กุลกลางดอน
5. นางสาวชลธิชา  เจริญรัมย์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายณัฐธนภัท  เชาว์วันกลาง
2. เด็กชายบุญอภิวัฒน์  ใยจันอัด
3. เด็กชายสมเกียรติ  พิมพ์กลาง
 
1. นายพล  แอบจันอัด
2. นายชาญชัย  พิงขุนทด
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 20 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 43 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศุภกิจ  ล้วนดี
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.35 ทอง 29 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกษิดิศ  หาญขุนทด
2. นายทิวานนท์  นาเจริญ
3. นายนวภูมิ  แสนพันธุ์
4. นายภครพล  กันตุ่ม
5. นายรัตนกุล  เรืองสันเทียะ
6. นายวุฒิพร  ศรีทอง
 
1. นางสาวเฉลียว  หอมจันทึก
2. นางนิตย์ธีรา  ประจะนัง
3. นายติณณภพ  หมายเจริญ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลรส  มาสิงห์
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 23 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปทุมพร  แก้วผ่อง
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 37 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายธรรมธัช  พาขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 43 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวกรทิพย์  แฟสันเทียะ
2. นางสาวชลธิชา  ลิ้มขุนทด
3. นางสาวพรธิภา  กลิ่นพูน
4. นางสาวพิรัลภัทร์  หนานสันเทียะ
5. นางสาวอนันญา  เพ็ชรสายออ
 
1. นางสาวชาณิดา  ปนันท์ธนา
2. นายฉัตรชัย  บุญมาก
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  เดชมะเริง
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  จงเจนกลาง
3. เด็กหญิงฟ้าใส  แข็งการ
4. เด็กหญิงสิริพรรณ  จันทร์สว่าง
5. เด็กหญิงอันนา  อภิญญาอุดมพร
 
1. นางสาววรรณา  เภาภาร
2. นางมยุรี  อุตตะเคียน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 58 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีนาง
2. นางสาวปรีดาพร  ชาญพลกรัง
3. นางสาวพลอยรุ้ง  เสาร์สายออ
4. นายสิทธิศักดิ์  เจียมสันเทียะ
5. นางสาวไพลิน  ทองสาย
 
1. นายประพันธ์  บุตรจำรวญ
2. นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวกฤษณา  ชัยกูล
2. นางสาวกัญญารัตน์  เนียมสันเทียะ
3. นางสาวกานต์ระพี  ดวงสุดา
4. นางสาวณิศากมนมาศ  นิธิกรณ์กุลภรณ์
5. นางสาวธัญพิชชา  แขนสูงเนิน
6. นางสาวพัชราพร  พิพัฒโชติพงษ์
7. นายวรวุฒิ  ราชวัตร
8. นางสาวสุชานาถ  หุ่มขุนทด
 
1. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงมาติกา  เพิ่มลำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  งิมขุนทด
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   พลอยขุนทด
 
1. นายบรรลือศักดิ์  มณีรัตน์
2. นางอังคณา  สังขมณี
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 56 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาววรรณภา  ขอมีกลาง
2. นางสาวสุพิชญา  มณีกลาง
3. นางสาวเจนจิรา  เจนวิถี
 
1. นางสาวปราณี  ถ้ำกลาง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 34 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายทินากร  หะขุนทด
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  ชาญขุนทด
3. เด็กหญิงอรทัย  ศิลปชัย
 
1. นายกฤษณะ  คูณขุนทด
2. นางคำนาง  ชาววัลจันทึก
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.9 ทอง 34 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกิตติยา  ศรีทอง
2. นางสาวศิรินันท์  จนจันทึก
3. นางสาวสุจิรา  กรอบพุดซา
 
1. นางเสงี่ยม  แพะขุนทด
2. นางจิรัชญา  วงษ์ภูดิศ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. นางสาวปิยฉัตร  เมยขุนทด
2. นางสาวภัคจิรา  สนธิการ
 
1. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84.21 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายสุนิชัย  สัวขุนทด
 
1. นางสุภัทรา  วิเศษมงคลชัย
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวเรือนแก้ว  กองขุนทด
 
1. นายชิตพงศ์  จงโกเย็น
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  การรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนายิกา  เชาวันกลาง
3. เด็กหญิงนิชกานต์  เหรียญประยูร
4. เด็กหญิงพิมพาวรรณ  รอกลาง
5. เด็กหญิงวาสิตา  สอนศรี
 
1. นายเสน่ห์  โกสุม
2. นายชูชีพ  หวังช่วยกลาง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 59 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงฐาปณัฐชา  มังกร
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ไทยภักดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุนทรสกุล
2. เด็กหญิงคีตภัทร  เกงขุนทด
3. เด็กชายณฐกร  อึ่งบำเหน็จ
4. เด็กหญิงบุญยาพร  รักษ์อยู่
5. เด็กชายภูริทัศน์  นามกิง
6. เด็กชายอรรถวัติ  นาคพลกรัง
7. เด็กชายแรบานา  อ้วนโพธิ์กลาง
8. เด็กชายไอดูมิยา  อ้วนโพธิ์กลาง
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
2. นายกฤษฎา  ชะยมชัย
3. นางอรัญ  ปิยปริญญา
4. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84 ทอง 38 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวจุฑาภัท  หวังอ้อมกลาง
2. นางสาวณัฐณิชา  ผุยโพนทัน
3. นางสาวนิตยา  มุ่งแฝงกลาง
4. นางสาวล้อมเดือน  หวังฟังกลาง
5. นางสาวอริสรา  ฝ่ายกลาง
 
1. นางสาวบุษรา  ลายทอง
2. นางสาวธนัชพร  มาลัยสันทัด
 
50 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายพีรชัย  ขอห้อมกลาง
 
1. นางสาวกุหลาบ  ฟอกสันเทียะ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.25 ทอง 24 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายคณาธิป  เล็กสุรินทร์
2. เด็กชายฉัฐสนัย  แผนจันทึก
3. เด็กชายธนากร  ไลนอก
4. เด็กชายธีรวุฒิ  กือสันเทียะ
5. เด็กหญิงวิภาดา  พึงขุนทด
6. เด็กชายอนุชา  ปุยละเทิม
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
2. นายภาณุวัฒน์  เกิดโชติ
3. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.17 ทอง 38 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายกนกพล  เหมือนเพชร
2. เด็กหญิงนันทิชา  เนียมไร่ขิง
 
1. นางสาวพรพิมล  สิงหกุล
2. นางสาวสุนันญา  พลเยี่ยม
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.01 ทอง 42 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เวียงนนท์
2. เด็กชายฐิติกร  ด่านขุนทด
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  สอบขุนทด
4. เด็กชายวิริยะ  เกี๊ยะขุนทด
5. เด็กชายสาธิต  ใจชอบ
6. เด็กชายอภิลักษณ์  ศรัทธาธรรม
7. เด็กชายเจษฎา  งิมขุนทด
8. เด็กชายเนติพงษ์  อ่อนใจ
 
1. นายสมชาย  หมายเจริญ
2. นางนิตย์  หมายเจริญ
3. นางสาวญาตา  กมลวุฒิโชค
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง 60 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อุตตะเคียน
2. นางสาวฐานิตา  ชากลาง
3. เด็กหญิงฐิตาพร  หวังปรุงกลาง
4. เด็กหญิงทาริกา  เอ็มทอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  ตึกโพธิ์
6. เด็กหญิงปนัดดา  หวังนากลาง
7. นางสาวปราณี  เฉียงกลาง
8. เด็กหญิงรุจิรดา  เพชรจันทร์
9. นางสาวอรวรรณ  ปรางค์โบราณนอก
10. นางสาวอริสา  ฉลาดกลาง
 
1. นางมณี  จงท่องกลาง
2. นายพิชิต  จงรักกลาง
3. นายกิตติ  เดชสันเทียะ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศวิลัย
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายทีปพิพัฒน์  ปาโม
2. นายประเสริฐ  บริรักษ์
3. นายอำนาจ  หวังอ้อมกลาง
 
1. นายพล  แอบจันอัด
2. นายชาญชัย  พิงขุนทด
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 41 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวพรรณพร  หวังดี
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ประสมทรัพย์
3. นางสาวอารียา  คงชุ่มชื่น
 
1. นางทศพรรณ  จันทา
2. นายอณุลักษ์  เพียดขุนทด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 22 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.04 ทอง 31 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สงคราม
2. นายพีระพัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางอรทัย  ศรีทอง
2. นายนคร  เสมเจริญธรรม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงปิยนุช  งิมสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรหมวิภา  กลิ่นสันเทียะ
 
1. นางมะลิ  สอนใหม่
2. นางอรุณศรี  ศรีแก้ว
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีนอก
2. นางสาวชื่นนภา  นิโรรัมย์
3. นางสาวธัญชนก  ชุมเกิด
4. นายสุปัญญา  มันสันเทียะ
5. นางสาวสุภาวดี  แป้งกลาง
6. นางสาวเปรมวดี  แก้วน้อย
 
1. นายมนูญ  ชนากลาง
2. นางสุดาพร  เสียนขุนทด
3. นายจิรายุทธ  จังหวัดกลาง
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จงขุนทด
2. นายรัฐนันท์  วิเชียร
 
1. นางสาวสุภาพร  เสาะขุนทด
2. นางจันทิรา เยอสูงเนิน  เยอสูงเนิน
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงชญาพร  คำรังษี
2. เด็กหญิงญดาพร  จิตรซื่อ
3. เด็กหญิงอณุภา  ชัยรัตนพิพัฒน์
 
1. นายวรวุฒิ  สงวนพิมพ์
2. นางวรนุช  เรืองธาตรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 47 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นายปริวัฒน์  ทัดมาลา
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายพงษ์ธร  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
2. เด็กชายภูริภัทร  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
2. นายวุฒิพงษ์  ิเงินดี
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิกา  วิเศษพันธ์
2. เด็กหญิงทัตพิชา  จิบกระโทก
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ท่ากลาง
 
1. นางสุพรรณี  เกลื่อนกลางดอน
2. นางสุธิกานต์  สุภัทโรบล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 43 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายวีรวัฒน์  เทียนขุนทด
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 55 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. นายภัทรพล  โรมโคกสูง
 
1. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80.54 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวขนิฐา  อิ่มพร
 
1. นายสิรภพ  กันสิงห์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 50 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เชษฐขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 12 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ขอกลาง
3. เด็กชายธวัชชัย  สุวรรณกลาง
 
1. นายวิทยา  นามนอก
2. นายทรงยศ  คุณทะวงษ์
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวนันทิตา  สุขจิตร
 
1. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลชนก  แซ่คู
2. นางสาวกัญญารัตน์  ใจเที่ยง
3. นายจักรพันธ์  สุขนา
4. นายจักรภพ  รักมะณี
5. นายณัฐวุฒิ  หมอประคำ
6. นางสาวตรีรัตน์  จูสิงห์
7. นายธนวัฒน์  ชื่นชม
8. นางสาวปภาสรณ์  ความดี
9. นายพัชรพล  งดสันเทียะ
10. นายระพีพัฒน์  พรมโสภา
11. นางสาวรัชกร  กิตติกุลพิสิษ
12. นางสาววริสรา  ภู่จำนงค์
13. นางสาวศิริลักษณ์  คชเรนทร์
14. นางสาวศุภรัตน์  คงรอด
15. นางสาวอภิญญา   เกตกลางดอน
16. นางสาวอภิญญา   เหล่าบัวดี
17. นางสาวอรวรรณ  ทุมพัฒน์
18. นางสาวอรวรรณ  กำเหนิดสุข
19. นางสาวอุมาภรณ์  ไกรค้างพลู
20. นายเมธารัตน์  ถ่อนสันเทียะ
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมโพธิ์ทอง
3. นางสุชาวดี  สร้อยอุดม
4. นางภิมลฌญา  หมั่นสระเกษ
5. นางสาวธันย์ชนก  เนียดพลกรัง
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวกรวิภา  สุขก้อง
2. นางสาวกฤตยาภรณ์  ใจซื่อ
3. นางสาวจันทิรา  สุตนนท์
4. นางสาวจีรวรรณ  ศรีสังบุญ
5. นายชัยวัฒน์  ไวยขุนทด
6. นางสาวชินาธิป  ขอพ่วงกลาง
7. นายฐนกร  ทองสายออ
8. นางสาวดวงกมล  แฉ่สูงเนิน
9. นางสาวธนรมย์  งามสันเทียะ
10. นายธนวัฒน์  หวังล้อมกลาง
11. นางสาวปิยะวรรณ  ตะสันเทียะ
12. นางสาวพีระดา  มรกต
13. นายภานุพงศ์  วรชาติ
14. นายมนัส  ขำมะลัง
15. นายวงศกร  แสงสันเทียะ
16. นายวีระวัฒน์  หวายสันเทียะ
17. นายศตวรรษ  ศรีม่วง
18. นางสาวศิริพร  หมอประคำ
19. นางสาวสุพิชฌาย์  เปิ้นสันเทียะ
20. นายอภิเดช  กลมกล่อม
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางสาวกานดาวดี  มุ่งแฝงกลาง
3. นางสาวเขมิกา  ศรีธรรมานุสาร
4. นางสุภารัตน์  คำบัว
5. นางสาวปวัณนา  เนียนกระโทก
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง 45 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวชนัญณิชา  อรุณเรือง
 
1. นางสาวกัลยาณี  พาขุนทด
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 49 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงจารวี  เดิงขุนทด
2. เด็กชายวรายุส์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ปูชี
4. เด็กชายเกียรศักดิ์  พิกุลขาว
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คูณขุนทด
 
1. Mr.Jomar   A. Ocier
2. นางสาวนฤมล  กมขุนทด
 
77 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงฐีดาภา  ดอกสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยประถม
3. เด็กหญิงอจิรา  เทียมทัด
 
1. นางสาววิภาวรรณ  หยัดผู้ดี
2. นางปิยรัตน์  จำปาเทศ
 
78 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวนภัสวรรณ  ชอบธรรม
2. นางสาววรรณนิกา  รัตนา
3. นางสาวสุกัญญา  โสดขุนทด
 
1. นางสาวอรสา  เจนกลาง
2. นางสาวสุดาพร  เสียนขุนทด