สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 60 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงสิทธิญาภรณ์  พูนชู
 
1. นางสาวลลิตา  นาคา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 51 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวญานิสา  โม่งปราณีต
2. นางสาวนริศรา  กินขุนทด
 
1. นายปิยะพล  ถนอมพลกรัง
2. นายชนะชล  โกสุมภ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 59 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายขวัญชัย  ควงขุนทด
 
1. นางยุพิน  โด่งพิมาย
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายณัฐพล  หิรัญอดุลวิทย์
2. นายเกียรติยศ  ศิริเกษ
 
1. นายประเสริฐ  ชิดชัยภูมิ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ดอกสันเทียะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 42.4 เข้าร่วม 50 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาววรรณฤดี  แก้วโพธิ์น้อย
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีใหญ่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 61 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แซะจอหอ
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีใหญ่