สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายรัชกฤต  รุจินวคุณ
2. นายอนันตฉัตร  เอื้อเฟื้อกลาง
3. นายเจษฎา  โทสันเทียะ
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
2. นางพรพิมล  เรืองบุญ
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุนารัตน์
2. เด็กชายธนเดช  ซาเหลา
3. เด็กชายปฏิพล  คงชุ่มชื่น
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นายบำรุง  สุวรรณาจารย์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 27 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกัญญาอร  ศรียางนอก
2. เด็กหญิงณัฐติยา  หาภักดี
3. นางสาวเพชราภรณ์  กลึงพุดชา
 
1. นางปวีณ์รัตน์  นารากิตพงศ์
2. นายจีระวัฒน์  นกเทศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 29 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายสุทัศน์  จ่าหมื่นไวย
2. นายอภิลักษณ์  กงขุนทด
 
1. นางเมทินี  พลมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 31 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงชญานันท์  กูดขุนทด
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  สร้างกลาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายชินวัตร  ดีสันเทียะ
2. นางสาวญาตาวี  ศิลปะ
3. นายธนากร  ภักดี
4. นางสาวพรนิภา  มุ่งโป่งกลาง
5. นางสาวพราวนภา  กำแพงดิน
6. นายภูวไนย  เจนหนองแวง
7. นายสหรัถ  เวกสันเทียะ
8. นางสาวอังคนา  เขียวหนู
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์  มุลม่อม
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายธีรภัทร์   ตอพันดุง
 
1. นางสาวศิราณี   ยิ้มเสงี่ยม
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กระโทกนอก
2. เด็กหญิงพณิดา  สักศิริ
3. เด็กหญิงสุชาดา  สักศิริ
 
1. นางสาวจิตลดา  ครูมนตรี
2. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 39 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  จริรัมย์
2. เด็กชายภูธเนตร  เตียนขุนทด
3. เด็กหญิงอรทัย  กิจขุนทด
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
2. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 42 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นายธัญญาทิตย์  เติมสันเทียะ
2. นายภานุพงศ์   สัมมาแก้ว
3. นายวีรพล  ศิริวัฒน์
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สระขุนทด
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 69.25 ทองแดง 42 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายชาตรี  ยนต์จอหอ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีสังข์
3. เด็กชายยศวัฒน์  เที่ยงตรง
4. เด็กชายรัตติพงษ์  แข็งฉลาด
5. เด็กชายสุรดิษ  เครือน้อย
 
1. นางสาววิมลสิริ  เกณขุนทด
2. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายณรงค์เดช  เหิมขุนทด
2. เด็กชายสิทธิกร  บมขุนทด
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวนันธิยา  หวินสันเทียะ
2. นางสาวลลิตา  โตพะไล
3. นายสุรชาติ  ลุนพุฒ
 
1. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
2. นายศุภฤกษ์  อุปมา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.77 ทองแดง 45 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  คำสอน
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  มีชำนาญ
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มูลขุนทด
2. นายนิติศักดิ์  สิงห์มณี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 47 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงปนิตา  เชษฐ์ขุนทด
2. เด็กชายไกรฤทธิ์  จริยรุ่งโรจน์ฤดี
 
1. นางสาวกัณฐิมา  เกตุขุนทด
2. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 51 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญามาศ  ตรีศักดิ์
2. เด็กชายสุรพัศ  อิชชรา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 52 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  จอดสันเทียะ
 
1. นางสาวกรชวัล  สุวรรณกลาง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 56 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวนงนุช  ทองแก้ว
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 56 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ถั่วสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุวัจนีย์  จำปาจีน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  หวังเอื้อกลาง
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
2. นางสาวปาณิสรา  เณรทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 57 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กชายพีระดล  ศรีประไพ
2. เด็กชายสรยุทธ  พิพัฒน์ผล
3. เด็กชายอัมรินทร์  ชมชื่น
 
1. นางรังสิยา  กลึงกลางดอน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.97 ทองแดง 57 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 1. เด็กชายสนธยา  เส็งประโคน
2. เด็กชายอรงค์กร  บิกขุนทด
 
1. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
2. นางทิพญาฎา  เชาว์พานิช
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 59 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายชยุต  ศรีแก้ว
2. นางสาวนภัสสร  เอกกลาง
3. นายวรภพ  มีเค้า
 
1. นายรวิช  สงนอก
2. นายพชรกฤต  เกี้ยวกลาง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 65.9 ทองแดง 59 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทโส
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  ดวดไธสง
3. นายธนพนธ์  คูมขุนทด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์หนองสรวง
2. นางสาวจิราภรณ์  เนาวงศ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 60 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  ศรีอภัย
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 61 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. นางสาวพรสินี  เกิดสกุล
2. นางสาวภัทราวดี  แตงกระโทก
3. นายวชิรวิทย์  จิรานุวัฒน์
 
1. นางสาวณฐพร  แสนประดิษฐ์
2. นายกฤตยา  นิจจอหอ