สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวนันทิตา  สุขจิตร
 
1. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวลลิตา  จงเสริมกลาง
 
1. นางระเบียบ  จันทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 31 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงชญานันท์  กูดขุนทด
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  สร้างกลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 42.4 เข้าร่วม 50 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาววรรณฤดี  แก้วโพธิ์น้อย
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีใหญ่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 59 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายขวัญชัย  ควงขุนทด
 
1. นางยุพิน  โด่งพิมาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 61 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แซะจอหอ
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีใหญ่
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 44 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  เพ็ชรขุนทด
 
1. นางสาวอัจฉรา  บุกขุนทด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 40 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวศิรประภา  หงษ์ทอง
 
1. นางวิภาริณี  สมบัติสิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 60 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงสิทธิญาภรณ์  พูนชู
 
1. นางสาวลลิตา  นาคา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จงขุนทด
2. นายรัฐนันท์  วิเชียร
 
1. นางสาวสุภาพร  เสาะขุนทด
2. นางจันทิรา เยอสูงเนิน  เยอสูงเนิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 29 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายสุทัศน์  จ่าหมื่นไวย
2. นายอภิลักษณ์  กงขุนทด
 
1. นางเมทินี  พลมณี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91.99 ทอง 5 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวชุตินันท์  เกนขุนทด
2. นางสาวณัฐพร  พึขุนทด
 
1. นางสาวณิชกมล  เปียสันเทียะ
2. นางสาวนิตยา  ยวนทะเล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84.21 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายสุนิชัย  สัวขุนทด
 
1. นางสุภัทรา  วิเศษมงคลชัย
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 27 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกัญญาอร  ศรียางนอก
2. เด็กหญิงณัฐติยา  หาภักดี
3. นางสาวเพชราภรณ์  กลึงพุดชา
 
1. นางปวีณ์รัตน์  นารากิตพงศ์
2. นายจีระวัฒน์  นกเทศ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กระโทกนอก
2. เด็กหญิงพณิดา  สักศิริ
3. เด็กหญิงสุชาดา  สักศิริ
 
1. นางสาวจิตลดา  ครูมนตรี
2. นางสาวละอองดาว  บรรหาญ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายธนนันท์  สุวรรณกลาง
2. นางสาวลักขณา  ทองสาย
 
1. นางสาวพรทิพย์  สอบกระโทก
2. นางปวีณา  จรสายออ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายวุฒิชัย  คำชัย
 
1. นายชิตพงศ์  จงโกเย็น
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวเรือนแก้ว  กองขุนทด
 
1. นายชิตพงศ์  จงโกเย็น
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.04 ทอง 31 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สงคราม
2. นายพีระพัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
 
1. นางอรทัย  ศรีทอง
2. นายนคร  เสมเจริญธรรม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80.54 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวขนิฐา  อิ่มพร
 
1. นายสิรภพ  กันสิงห์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สินปรุ
 
1. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง 8 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายพีรพล  พรั่งขุนทด
 
1. นางฐิติวรรณ  เพชรนอก
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงชญาพร  คำรังษี
2. เด็กหญิงญดาพร  จิตรซื่อ
3. เด็กหญิงอณุภา  ชัยรัตนพิพัฒน์
 
1. นายวรวุฒิ  สงวนพิมพ์
2. นางวรนุช  เรืองธาตรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 23 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวธัญญรัตน์  รักกลาง
2. นายวีรวุฒิ  เดชมะเริง
3. นายอาทิตย์  หวังภูกลาง
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 37 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสที
2. เด็กชายนราธิป  แต้กลาง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มีกำปัง
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นางสาวปริยานุช  อ่อนชาวนา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวทอฝัน  สุวรรณกลาง
2. นายธีรภัทร์  อั่วกลาง
3. นางสาวนารีรัตน์  โฉมสันเทียะ
 
1. นายกลยุทธ  ทะกอง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 61 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. นางสาวพรสินี  เกิดสกุล
2. นางสาวภัทราวดี  แตงกระโทก
3. นายวชิรวิทย์  จิรานุวัฒน์
 
1. นางสาวณฐพร  แสนประดิษฐ์
2. นายกฤตยา  นิจจอหอ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 65.9 ทองแดง 59 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทโส
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  ดวดไธสง
3. นายธนพนธ์  คูมขุนทด
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์หนองสรวง
2. นางสาวจิราภรณ์  เนาวงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายธนาธิป  ทรวงโพธิ์
2. เด็กหญิงนิธิพร  หวังช่วยกลาง
 
1. นางนงเยาว์  หวังกลาง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. นางสาวปิยฉัตร  เมยขุนทด
2. นางสาวภัคจิรา  สนธิการ
 
1. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.77 ทองแดง 45 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  คำสอน
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  มีชำนาญ
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มูลขุนทด
2. นายนิติศักดิ์  สิงห์มณี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.97 ทองแดง 57 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 1. เด็กชายสนธยา  เส็งประโคน
2. เด็กชายอรงค์กร  บิกขุนทด
 
1. นายสิริวัฒน์  จันทร์ศรี
2. นางทิพญาฎา  เชาว์พานิช
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายรัชกฤต  รุจินวคุณ
2. นายอนันตฉัตร  เอื้อเฟื้อกลาง
3. นายเจษฎา  โทสันเทียะ
 
1. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
2. นางพรพิมล  เรืองบุญ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 56 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงกัญญา  ขอพืชกลาง
2. เด็กหญิงปานทอง  เสร็ฐศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จาดนอก
4. เด็กหญิงสุภาพร  สร้อยกลาง
5. เด็กหญิงอินทิรา  เกตุกลางดอน
 
1. นางสาวอัญชลี  ประทุมถิ่น
2. นายอรุณศักดิ์  วงศรีไข
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 43 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวกรทิพย์  แฟสันเทียะ
2. นางสาวชลธิชา  ลิ้มขุนทด
3. นางสาวพรธิภา  กลิ่นพูน
4. นางสาวพิรัลภัทร์  หนานสันเทียะ
5. นางสาวอนันญา  เพ็ชรสายออ
 
1. นางสาวชาณิดา  ปนันท์ธนา
2. นายฉัตรชัย  บุญมาก
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  เดชมะเริง
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  จงเจนกลาง
3. เด็กหญิงฟ้าใส  แข็งการ
4. เด็กหญิงสิริพรรณ  จันทร์สว่าง
5. เด็กหญิงอันนา  อภิญญาอุดมพร
 
1. นางสาววรรณา  เภาภาร
2. นางมยุรี  อุตตะเคียน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 58 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีนาง
2. นางสาวปรีดาพร  ชาญพลกรัง
3. นางสาวพลอยรุ้ง  เสาร์สายออ
4. นายสิทธิศักดิ์  เจียมสันเทียะ
5. นางสาวไพลิน  ทองสาย
 
1. นายประพันธ์  บุตรจำรวญ
2. นางสาวกมลทิพย์  ยันตะคุ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  การรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนายิกา  เชาวันกลาง
3. เด็กหญิงนิชกานต์  เหรียญประยูร
4. เด็กหญิงพิมพาวรรณ  รอกลาง
5. เด็กหญิงวาสิตา  สอนศรี
 
1. นายเสน่ห์  โกสุม
2. นายชูชีพ  หวังช่วยกลาง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายธนกฤษ  สุดหา
2. นายภัทรพล  กองสินแก้ว
3. นางสาววิลาวัลณ์  เนียมช่องแค
4. นายวิศว  เลื่อนสูงเนิน
5. นางสาวสุนิตา  สมบูรณ์
 
1. นายณัฐพล  เหิกขุนทด
2. นายภัทรพล  บุษยะมา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลชนก  แซ่คู
2. นางสาวกัญญารัตน์  ใจเที่ยง
3. นายจักรพันธ์  สุขนา
4. นายจักรภพ  รักมะณี
5. นายณัฐวุฒิ  หมอประคำ
6. นางสาวตรีรัตน์  จูสิงห์
7. นายธนวัฒน์  ชื่นชม
8. นางสาวปภาสรณ์  ความดี
9. นายพัชรพล  งดสันเทียะ
10. นายระพีพัฒน์  พรมโสภา
11. นางสาวรัชกร  กิตติกุลพิสิษ
12. นางสาววริสรา  ภู่จำนงค์
13. นางสาวศิริลักษณ์  คชเรนทร์
14. นางสาวศุภรัตน์  คงรอด
15. นางสาวอภิญญา   เกตกลางดอน
16. นางสาวอภิญญา   เหล่าบัวดี
17. นางสาวอรวรรณ  ทุมพัฒน์
18. นางสาวอรวรรณ  กำเหนิดสุข
19. นางสาวอุมาภรณ์  ไกรค้างพลู
20. นายเมธารัตน์  ถ่อนสันเทียะ
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางสาวกาญจนา  เอี่ยมโพธิ์ทอง
3. นางสุชาวดี  สร้อยอุดม
4. นางภิมลฌญา  หมั่นสระเกษ
5. นางสาวธันย์ชนก  เนียดพลกรัง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวกรวิภา  สุขก้อง
2. นางสาวกฤตยาภรณ์  ใจซื่อ
3. นางสาวจันทิรา  สุตนนท์
4. นางสาวจีรวรรณ  ศรีสังบุญ
5. นายชัยวัฒน์  ไวยขุนทด
6. นางสาวชินาธิป  ขอพ่วงกลาง
7. นายฐนกร  ทองสายออ
8. นางสาวดวงกมล  แฉ่สูงเนิน
9. นางสาวธนรมย์  งามสันเทียะ
10. นายธนวัฒน์  หวังล้อมกลาง
11. นางสาวปิยะวรรณ  ตะสันเทียะ
12. นางสาวพีระดา  มรกต
13. นายภานุพงศ์  วรชาติ
14. นายมนัส  ขำมะลัง
15. นายวงศกร  แสงสันเทียะ
16. นายวีระวัฒน์  หวายสันเทียะ
17. นายศตวรรษ  ศรีม่วง
18. นางสาวศิริพร  หมอประคำ
19. นางสาวสุพิชฌาย์  เปิ้นสันเทียะ
20. นายอภิเดช  กลมกล่อม
 
1. นางทัสนี  นวรตน
2. นางสาวกานดาวดี  มุ่งแฝงกลาง
3. นางสาวเขมิกา  ศรีธรรมานุสาร
4. นางสุภารัตน์  คำบัว
5. นางสาวปวัณนา  เนียนกระโทก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 59 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงฐาปณัฐชา  มังกร
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ไทยภักดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 49 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายวิฑูรย์  ลุ่มรวย
 
1. นางรจิตลักษณ์  จงรักกลาง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง 29 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายกษิกานต์  หยุนแดง
2. เด็กหญิงอภิญญา  คีบขุนทด
 
1. นางมยุภัทร  บนภัทรวรรษ
2. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 27 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายพงษ์ศกร  อิดเสะ
2. นางสาววิภาวรรณ  ชมสันเทียะ
 
1. นางสุชาวดี  สร้อยอุดม
2. นางสาวปวัณนา  เนียนกระโทก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง 60 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อุตตะเคียน
2. นางสาวฐานิตา  ชากลาง
3. เด็กหญิงฐิตาพร  หวังปรุงกลาง
4. เด็กหญิงทาริกา  เอ็มทอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  ตึกโพธิ์
6. เด็กหญิงปนัดดา  หวังนากลาง
7. นางสาวปราณี  เฉียงกลาง
8. เด็กหญิงรุจิรดา  เพชรจันทร์
9. นางสาวอรวรรณ  ปรางค์โบราณนอก
10. นางสาวอริสา  ฉลาดกลาง
 
1. นางมณี  จงท่องกลาง
2. นายพิชิต  จงรักกลาง
3. นายกิตติ  เดชสันเทียะ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 75.7 เงิน 38 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกนกพร  โกสุม
2. นางสาวกันต์ฤทัย  แก้วตะพาน
3. นางสาวชนิดา  ฝ่ายกลาง
4. นางสาวณัชรีภรณ์  นวลงาม
5. นางสาวพัชรินทร์  หวังเสริมกลาง
6. นางสาวพิมพ์มาดา  โพธิ์ขำ
7. นางสาวพิยดา  โพธิ์ขำ
8. นางสาวภิรัญญา  มุ่งฝอยกลาง
9. นางสาววนิษา  เกลี้ยงค้างพลู
10. นางสาวสุธิดา  เฉื่อยกลาง
 
1. นายประสิทธิ์  หวังกลาง
2. นายสถิต  ทองดี
3. นายธวัชชัย  ฉิมกลาง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 51 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวญานิสา  โม่งปราณีต
2. นางสาวนริศรา  กินขุนทด
 
1. นายปิยะพล  ถนอมพลกรัง
2. นายชนะชล  โกสุมภ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 48 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิชา  รอดสันเทียะ
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 57 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นายสุรยุทธ  ทัดมาลา
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง 8 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นางสาวธันยพร  จันทร์รอด
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 56 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวนงนุช  ทองแก้ว
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 45 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปราณีตพลกรัง
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง 47 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นายปริวัฒน์  ทัดมาลา
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศวิลัย
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 60 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  ศรีอภัย
 
1. นายพีรณัฐ  ชิดสุข
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. เด็กหญิงปิยนุช  งิมสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรหมวิภา  กลิ่นสันเทียะ
 
1. นางมะลิ  สอนใหม่
2. นางอรุณศรี  ศรีแก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงปริมชรัตน์  ศิริพูลอนนต์
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวเบญจาวรรณ  เนียมใย
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 57 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กชายพีระดล  ศรีประไพ
2. เด็กชายสรยุทธ  พิพัฒน์ผล
3. เด็กชายอัมรินทร์  ชมชื่น
 
1. นางรังสิยา  กลึงกลางดอน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 59 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายชยุต  ศรีแก้ว
2. นางสาวนภัสสร  เอกกลาง
3. นายวรภพ  มีเค้า
 
1. นายรวิช  สงนอก
2. นายพชรกฤต  เกี้ยวกลาง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สระขุนทด
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.25 ทอง 24 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายคณาธิป  เล็กสุรินทร์
2. เด็กชายฉัฐสนัย  แผนจันทึก
3. เด็กชายธนากร  ไลนอก
4. เด็กชายธีรวุฒิ  กือสันเทียะ
5. เด็กหญิงวิภาดา  พึงขุนทด
6. เด็กชายอนุชา  ปุยละเทิม
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
2. นายภาณุวัฒน์  เกิดโชติ
3. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 5 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายขวัญชัย  ชนะ
2. นายธีรพงค์  ศรีกระโทก
3. นายธีระพัฒน์  จันทศร
4. นางสาวนงนภัส  ชัยรัตนพิพัฒน์
5. นางสาวพรรณภัสษา  พับขุนทด
6. นายเจษฎาภรณ์  งันขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
2. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
3. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกีรติ  ใจกันธิยะ
2. นางสาวจรรยพร  โต๊ะสูงเนิน
3. นายจิรวัฒน์  จันทะดี
4. เด็กชายชาคริต  กองสูงเนิน
5. นายดัสกร  ขิขุนทด
6. นายตรีภพ  ขุนวิเศษ
7. นายทินกร  เมียกขุนทด
8. นายธนภัทร  ดีพิมาย
9. นายธนวัฒน์  จิ๋วขุนทด
10. นางสาวธิดารัตน์  สนมะเริง
11. นางสาวธิดารัตน์  สีคำ
12. นางสาวธิดารัตน์  สนมะเริง
13. นายนัฐพล  ดีสันเทียะ
14. นางสาวนิยดา  ฝึกดอนวัง
15. นางสาวบุษยารัตน์  พาขุนทด
16. นางสาวปนัดดา  ตอนสันเทียะ
17. นายปิยวัฒน์  สายจันทร์
18. นายพลวัฒน์  ชาจันทึก
19. นางสาวพิมพิลา  หมื่นขุนทด
20. นางสาวภัณทิรา  จันทร์รอด
21. นางสาวภาสินี  เมฆขุนทด
22. นางสาวมินยดา  แมดขุนทด
23. นางสาวรัชฎาพร  ชอบเย็น
24. นางสาววรรณวิภา  มืมขุนทด
25. นางสาววิลาสินี  ปอสูงเนิน
26. นายวุฒิการณ์  บางขุนทด
27. นายศุภโชค  พันธ์สูงเนิน
28. นางสาวสมหทัย  ไทยใหญ่
29. นางสาวสุธาสินี  ปอสูงเนิน
30. นางสาวสุธิดา  วิจบ
31. นางสาวสุพัตรา  สันขุนทด
32. นายสุรศักดิ์  พรมขุนทด
33. นางสาวอภิญญา  รอบรู้สวัสดิกุล
34. นางสาวอรทัย  โต๊ะรัมย์
35. นางสาวอรวรรณ  ซ้อนจันทึก
36. นายอวิรุทธิ์  เบกขุนทด
37. นางสาวเกวลิน  ทวีลาภ
38. นายโชคทวี  อาจสันเทียะ
39. นายไตรรัตน์  ไพจิตร
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
2. นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน
3. นางสาวนิภาพร  ศรีเทพ
4. นายวีระพล  กุลกลางดอน
5. นางสาวชลธิชา  เจริญรัมย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกลิ่นแก้ว  สมานมิตร
2. เด็กชายกิตติธัช  โคตรอินทร์
3. เด็กหญิงชนัญญา  ปูนกลาง
4. นายณัฐกานต์  แจ้งไพร
5. เด็กหญิงณัฐธันยา  ขันสาลี
6. นายณัฐพันธ์  ธูปกลาง
7. นายทวีชัย  นะรานอก
8. นายธนบดี  ดังกลาง
9. นายธราเทพ  ดังกลาง
10. นางสาวธาวิณี  เรียบสันเทียะ
11. เด็กชายบรรหาร  ทะวรรณกูล
12. นายปฏิพัทธ์  โหขุนทด
13. เด็กชายปวริศ   หืดสันเทียะ
14. เด็กหญิงปวีณา  เล่าฮะ
15. นางสาวปานเรขา  เพ่งพิศ
16. เด็กชายพงศธร  สีนวนนา
17. นางสาวพรนภา  พรสันเทียะ
18. นายพิฆเนศวร์  โถสันเทียะ
19. เด็กชายพีรนัฐ  มุ่งแฝงกลาง
20. เด็กชายพีรพัฒน์  มุ่งแฝงกลาง
21. เด็กชายภูริภัทร  ชอบขยัน
22. นายมนตรี  มุ่งต่อกลาง
23. นายรชต  เศษโคกสูง
24. เด็กชายรพีวิทย์  บินสุขฤทธิ์
25. เด็กชายรหัสดี  คิรีนาคา
26. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์กลาง
27. เด็กหญิงลลิตวดี  วงศ์สูงเนิน
28. นางสาววรรณภร  รอนใหม่
29. เด็กหญิงวรากร  ประสานวงศ์
30. นายวาทิตย์  มุ่งรายกลาง
31. นายศราวุฒิ  เชื้องวิสัย
32. นายสมประสงค์  หวังมีกลาง
33. เด็กชายสุภวิชญ์  ทุมกลาง
34. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
35. นางสาวอลิษา  ทองมูลชัย
36. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปลั่งกลาง
37. นางสาวเจสสิก้าร์  ฝ่ายกลาง
38. เด็กชายโชติพงศ์  คลื่นกระโทก
39. นายโอม่าร์  ยศกลาง
40. นายไกรศร  รอดกลาง
 
1. นายสมัย  คงนันทะ
2. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
3. นายยุรนันท์  จรสายออ
4. นายอิทธิพล  ตรีรัตนกุลพร
5. นางอรพิน  คงนันทะ
6. นางปวีณา  จรสายออ
7. นายอนันต์  ทันพรม
8. นางสาวคณิตตา  ไวยขุนทด
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง 23 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายพงศธร  จันทร์ทรัพย์
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 43 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายวีรวัฒน์  เทียนขุนทด
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลรส  มาสิงห์
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวพรรณภัสษา  พับขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 37 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายธรรมธัช  พาขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง 55 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. นายภัทรพล  โรมโคกสูง
 
1. นางศุภวารี  วีระนันท์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 37 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปัญจมาพร  ยงทองหลาง
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 51 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาวชลธิชา  พินจันทึก
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 43 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศุภกิจ  ล้วนดี
 
1. นางสาวพรรณนิภา  ศาสตร์สูงเนิน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 34 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายบวร  แก้วขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 50 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เชษฐขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวญาตาวี  ศิลปะ
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 22 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 51 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายดนุสรณ์  หาญขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 23 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปทุมพร  แก้วผ่อง
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 20 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวอรดา  ฉิมพาลี
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุนทรสกุล
2. เด็กหญิงคีตภัทร  เกงขุนทด
3. เด็กชายณฐกร  อึ่งบำเหน็จ
4. เด็กหญิงบุญยาพร  รักษ์อยู่
5. เด็กชายภูริทัศน์  นามกิง
6. เด็กชายอรรถวัติ  นาคพลกรัง
7. เด็กชายแรบานา  อ้วนโพธิ์กลาง
8. เด็กชายไอดูมิยา  อ้วนโพธิ์กลาง
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
2. นายกฤษฎา  ชะยมชัย
3. นางอรัญ  ปิยปริญญา
4. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายชินวัตร  ดีสันเทียะ
2. นางสาวญาตาวี  ศิลปะ
3. นายธนากร  ภักดี
4. นางสาวพรนิภา  มุ่งโป่งกลาง
5. นางสาวพราวนภา  กำแพงดิน
6. นายภูวไนย  เจนหนองแวง
7. นายสหรัถ  เวกสันเทียะ
8. นางสาวอังคนา  เขียวหนู
 
1. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์  มุลม่อม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กชายกานณรงค์  ใจดี
2. เด็กหญิงกิตติวรา  วรรณพงษ์
3. เด็กหญิงจริยา  เกิดทรัพย์
4. เด็กหญิงจอยรุจี  แก้วเรือง
5. เด็กชายจักรี  ประจิตร์
6. เด็กหญิงจันทกานต์  หาญสูงเนิน
7. เด็กชายชยณัฐ  ลพพื้น
8. เด็กชายณัฐวัตร  เทินสะเกษ
9. เด็กชายณัฐวิโรจน์  สิงห์พรม
10. เด็กหญิงตะวัน  แซ่ตัง
11. เด็กหญิงทยิดา  ไปไหน
12. เด็กหญิงธนพร  รักชาติ
13. เด็กหญิงธนภรณ์  เสนสกุล
14. เด็กหญิงปณิดา  ภูพันดุง
15. เด็กหญิงปณิตา  อินทร์กิ่ง
16. เด็กหญิงพรธิดา  พรมพันธ์ใจ
17. เด็กหญิงพัชรพร  บอกขุนทด
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วจันอัด
19. เด็กหญิงพิมพ์วิกา  แมมขุนทด
20. เด็กชายภานุพงษ์  ปอสูงเนิน
21. เด็กชายภูธเนศ  คงนาลึก
22. เด็กหญิงรจนา  เสาสิริ
23. เด็กชายรังสิมันตุ์  พุ่มจันทร์
24. เด็กหญิงวรัญญา  ผึ่งสูงเนิน
25. เด็กหญิงศศิธร  แตงสูงเนิน
26. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทิพเนตร์
27. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์ชาติ
28. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แฟนพิมาย
29. เด็กชายสุริยา  ฝาชัยภูมิ
30. เด็กหญิงสุวรรณา  การสร้าง
31. เด็กหญิงหาดทราย  โกลนโคกกรวด
32. เด็กหญิงอนันตญา  หุ่มขุนทด
33. เด็กชายอนุพงศ์  บินขุนทด
34. เด็กชายอนุวัฒน์  กสิประกอบ
35. เด็กชายอริชย์  ชีวาจร
36. เด็กหญิงเกศรินทร์  ม่วงเรือน
37. เด็กชายเฉลิมชัย  พะลี
38. เด็กชายเตชสิทธิ์  ตระการวณิชยกุล
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประเสริฐจันทึก
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตาติย์
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวจิราภรณ์  เตื่อยจันทึก
2. นางสาวณัฐริกา   บรรลุสันต์
3. นายณัฐวุฒิ  ทองดีนอก
4. นางสาวทยิดา   พยุงสันเทียะ
5. นายนพรัตน์  จันทร์เอี่ยม
6. นางสาวปนัดดา   บังพิมาย
7. นายปัญญาวุฒิ  กัญพงษ์
8. นางสาวพรพิมล   มูลสันเทียะ
9. นางสาวมนทิชา   โพธิ์นอก
10. นางสาวมนภรณ์  เดนจันทึก
11. นางสาวรัชนีกรณ์  เพลิดขุนทด
12. นางสาวรุ่งนภา  หอมมาลา
13. นางสาวลีลาวดี   จานนอก
14. นายศักดิ์สิทธิ์  สุคำชา
15. นางสาวศิรินภา   อ่วมสันเทียะ
16. นายสมหมาย   แคบขุนทด
17. นางสาวสายทอง   เมฆขุนทด
18. นางสาวสิราพร   แสงนอก
19. นางสาวสิริกัญญา   เกตุศิริ
20. นางสาวสุพัตรา   ริมไธสง
 
1. นายสกุลชาย  สุขเกษม
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.4 เงิน 29 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  มุ่งมงคล
2. เด็กหญิงกุลธิญา  สวมขุนทด
3. เด็กชายจักรพงษ์  โมงขุนทด
4. เด็กหญิงญาณิศา  ทวีสุข
5. เด็กชายทัพพสาร  พิมสา
6. เด็กชายธิเบศ  เดินสันเทียะ
7. เด็กชายสถาพร  หวิงปัด
8. เด็กหญิงสาวิตรี  โสกขุนทด
9. เด็กหญิงอรพิณ  ชอบเรียบร้อย
10. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  บุญเจิม
 
1. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
2. นางสาววิมลสิริ  เกณขุนทด
3. นายอุเทน  เสาะขุนทด
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวกฤษณา  ชัยกูล
2. นางสาวกัญญารัตน์  เนียมสันเทียะ
3. นางสาวกานต์ระพี  ดวงสุดา
4. นางสาวณิศากมนมาศ  นิธิกรณ์กุลภรณ์
5. นางสาวธัญพิชชา  แขนสูงเนิน
6. นางสาวพัชราพร  พิพัฒโชติพงษ์
7. นายวรวุฒิ  ราชวัตร
8. นางสาวสุชานาถ  หุ่มขุนทด
 
1. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 35 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงจีรพร  พลขุนทด
2. เด็กหญิงดวงกมล  ถิ่นสูงเนิน
3. เด็กหญิงปณิดา  รักษากุล
4. เด็กหญิงประกายดาว  เพิ่มขุนทด
5. เด็กหญิงปรางสาคร  พันธุรัตน์
6. เด็กหญิงรัชณิตา  หวังเจือกลาง
7. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองยศ
8. เด็กหญิงสาวิตรี  พันธ์สมุทร
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  ส่วยนนท์
10. เด็กหญิงสุรีย์พร  โลสันเทียะ
11. เด็กหญิงอรกัญญา  ลัภขุนทด
12. เด็กหญิงโสภา  คำจันทร์
 
1. นายสุเมธ  ลีทองหลาง
2. นายนิติศักดิ์  สิงห์มณี
3. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
4. นางสาวศิราณี  ยิ้มเสงี่ยม
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกนกพร  แสวขุนทด
2. นางสาวกัญญาณัฐ  พระจอหอ
3. นางสาวกาญจนา  เจิมขุนทด
4. นางสาวณิชกมล  เปล่งสันเทียะ
5. นางสาวปณิดา  เพ้ยจันทึก
6. นางสาวสิรีธร  อดุลย์สารภัณฑ์
7. นางสาวสุนิตา  แซ่พัว
8. นางสาวสุพรรณี  สำลีอ่อน
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  เมืองกลาง
2. นางสาววราภัสร์  ทัดช่อม่วง
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 69.25 ทองแดง 42 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายชาตรี  ยนต์จอหอ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีสังข์
3. เด็กชายยศวัฒน์  เที่ยงตรง
4. เด็กชายรัตติพงษ์  แข็งฉลาด
5. เด็กชายสุรดิษ  เครือน้อย
 
1. นางสาววิมลสิริ  เกณขุนทด
2. นายเรวัตร  เหิดขุนทด
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80 ทอง 45 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวชนัญณิชา  อรุณเรือง
 
1. นางสาวกัลยาณี  พาขุนทด
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 52 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  จอดสันเทียะ
 
1. นางสาวกรชวัล  สุวรรณกลาง
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.8 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวปรัดดา  วงศ์พรพัต
 
1. นางสุรีรัตน์  กล้าหาญ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 49 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงจารวี  เดิงขุนทด
2. เด็กชายวรายุส์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ปูชี
4. เด็กชายเกียรศักดิ์  พิกุลขาว
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คูณขุนทด
 
1. Mr.Jomar   A. Ocier
2. นางสาวนฤมล  กมขุนทด
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84 ทอง 38 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวจุฑาภัท  หวังอ้อมกลาง
2. นางสาวณัฐณิชา  ผุยโพนทัน
3. นางสาวนิตยา  มุ่งแฝงกลาง
4. นางสาวล้อมเดือน  หวังฟังกลาง
5. นางสาวอริสรา  ฝ่ายกลาง
 
1. นางสาวบุษรา  ลายทอง
2. นางสาวธนัชพร  มาลัยสันทัด
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.17 ทอง 38 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายกนกพล  เหมือนเพชร
2. เด็กหญิงนันทิชา  เนียมไร่ขิง
 
1. นางสาวพรพิมล  สิงหกุล
2. นางสาวสุนันญา  พลเยี่ยม
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88.14 ทอง 10 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายศราวุธ  โอดจันทึก
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
2. นางพรรณเพ็ญ  ขวางกระโทก
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 88.91 ทอง 9 โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายณัฏฐพล  เข็มอินทร์
 
1. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.01 ทอง 42 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เวียงนนท์
2. เด็กชายฐิติกร  ด่านขุนทด
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  สอบขุนทด
4. เด็กชายวิริยะ  เกี๊ยะขุนทด
5. เด็กชายสาธิต  ใจชอบ
6. เด็กชายอภิลักษณ์  ศรัทธาธรรม
7. เด็กชายเจษฎา  งิมขุนทด
8. เด็กชายเนติพงษ์  อ่อนใจ
 
1. นายสมชาย  หมายเจริญ
2. นางนิตย์  หมายเจริญ
3. นางสาวญาตา  กมลวุฒิโชค
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.35 ทอง 29 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกษิดิศ  หาญขุนทด
2. นายทิวานนท์  นาเจริญ
3. นายนวภูมิ  แสนพันธุ์
4. นายภครพล  กันตุ่ม
5. นายรัตนกุล  เรืองสันเทียะ
6. นายวุฒิพร  ศรีทอง
 
1. นางสาวเฉลียว  หอมจันทึก
2. นางนิตย์ธีรา  ประจะนัง
3. นายติณณภพ  หมายเจริญ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.2 เงิน 46 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกัญญาภัคร์  เศียรขุนทด
2. นางสาวชนิกานต์  ไพเราะ
3. นางสาวณัฐชา  กมขุนทด
4. นางสาวธนัชชพร  ไพสันเทียะ
5. นางสาวพวงผกา  ดุกขุนทด
6. นางสาวภูชนิษา  ไกรสำโรง
7. นางสาววรดา  กามขุนทด
8. นางสาวศิรประภา  หงษ์ทอง
9. นายเขมราช  ศรีแย้ม
10. นายเอกรัตน์  อาบสุวรรณ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  นามบิดา
2. นายสมเจต  ไตรวัชรนนท์
3. นายนิรันดร์  ลอยจันทึก
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 56 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ถั่วสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุวัจนีย์  จำปาจีน
3. เด็กหญิงอรวรรณ  หวังเอื้อกลาง
 
1. นางวารุณี  ปิ่นสันเทียะ
2. นางสาวปาณิสรา  เณรทอง
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวนันธิยา  หวินสันเทียะ
2. นางสาวลลิตา  โตพะไล
3. นายสุรชาติ  ลุนพุฒ
 
1. นายธีรศักดิ์  อาจผักปัง
2. นายศุภฤกษ์  อุปมา
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.25 เงิน 56 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เนื้อนา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงภัทราวดี  อินอ่อน
 
1. นางสาวสุรางคณา  จงปั้น
2. นายอณุลักษ์  เพียดขุนทด
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 41 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวพรรณพร  หวังดี
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  ประสมทรัพย์
3. นางสาวอารียา  คงชุ่มชื่น
 
1. นางทศพรรณ  จันทา
2. นายอณุลักษ์  เพียดขุนทด
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายพงษ์ธร  ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
2. เด็กชายภูริภัทร  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คงมิ่ง
2. นายวุฒิพงษ์  ิเงินดี
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 47 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กหญิงปนิตา  เชษฐ์ขุนทด
2. เด็กชายไกรฤทธิ์  จริยรุ่งโรจน์ฤดี
 
1. นางสาวกัณฐิมา  เกตุขุนทด
2. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 51 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญามาศ  ตรีศักดิ์
2. เด็กชายสุรพัศ  อิชชรา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา  ปุสุรินทร์คำ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายธีระพัฒน์  เศษกลาง
2. นางสาวอภิญญา  มะโน
 
1. นายโกวิทย์  ทาจันทึก
2. นางนารีรัตน์  ผดุงสุขดำรง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายณรงค์เดช  เหิมขุนทด
2. เด็กชายสิทธิกร  บมขุนทด
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 13 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายดำรงเดช  สาสันเทียะ
2. นางสาวสุกันยา  นิลแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 75 เงิน 56 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายธาดาพงษ์  มูลนอก
2. นายวิวัฒน์  สันติพงษ์ไพบูลย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.6 เงิน 40 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายสิริวัฒน์  เพ็งธรรม
2. เด็กชายอัมรินทร์  รักมิตร
 
1. นายพิสิฎฐ์  ชลายนนาวิน
2. นางฤาชุตา  แก้วพลายงาม
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายจารุภัทร  จงกลนีย์
2. นายพัชรพล  เสนาะกลาง
 
1. นายวิทยา  นามนอก
2. นางสาวอัญชลี  คงชุ่มชื่น
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายณัฐพล  หิรัญอดุลวิทย์
2. นายเกียรติยศ  ศิริเกษ
 
1. นายประเสริฐ  ชิดชัยภูมิ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ดอกสันเทียะ
 
117 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 12 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ขอกลาง
3. เด็กชายธวัชชัย  สุวรรณกลาง
 
1. นายวิทยา  นามนอก
2. นายทรงยศ  คุณทะวงษ์
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 24 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวณัฏฐยา  ม่านกลาง
2. นางสาวศุจินธร  มะเริงสิทธิ์
3. นางสาวสุกัญญา  เชื่อมจอหอ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นายอนุกูล  ทวยไธสง
2. นายเกียรติภูมิ  พิสุทธิ์
 
1. นางสาวปริศรา  โกลนโคกกรวด
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 39 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  จริรัมย์
2. เด็กชายภูธเนตร  เตียนขุนทด
3. เด็กหญิงอรทัย  กิจขุนทด
 
1. นายพุทธิพงษ์  ดอกสันเทียะ
2. นางสาวจันทิมา  ยอดขุนทด
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 42 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นายธัญญาทิตย์  เติมสันเทียะ
2. นายภานุพงศ์   สัมมาแก้ว
3. นายวีรพล  ศิริวัฒน์
 
1. นายไพฑูรย์  พลไธสง
2. นางธัญชนก  พลไธสง
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุนารัตน์
2. เด็กชายธนเดช  ซาเหลา
3. เด็กชายปฏิพล  คงชุ่มชื่น
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นายบำรุง  สุวรรณาจารย์
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายธีรวุฒิ  อานสันเทียะ
2. นายวัชรศักดิ์  พอวังดอน
3. นางสาววันวิสาข์  กลางจอหอ
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 31 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุรินทร์
2. เด็กหญิงศศิชา   โชสูงเนิน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เชื่องสุวรรณ์
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96.5 ทอง 5 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวณิชากานต์  เย็นเหลือ
2. นายธนวัฒน์  ทัดสันเทียะ
3. นายสนธยา  ช่วยบุญเทียม
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อน  แป้นทองหลาง
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายณัฐธนภัท  เชาว์วันกลาง
2. เด็กชายบุญอภิวัฒน์  ใยจันอัด
3. เด็กชายสมเกียรติ  พิมพ์กลาง
 
1. นายพล  แอบจันอัด
2. นายชาญชัย  พิงขุนทด
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายทีปพิพัฒน์  ปาโม
2. นายประเสริฐ  บริรักษ์
3. นายอำนาจ  หวังอ้อมกลาง
 
1. นายพล  แอบจันอัด
2. นายชาญชัย  พิงขุนทด
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 45 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงพจมาน  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงวรัมพร  บรรเทา
3. เด็กหญิงวิภาดา  เลิศขุนทด
 
1. นายเกษม  มิกขุนทด
2. นายอาทิตย์  ไกวัลเกศบุศย์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 51 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  อินทัพ
2. เด็กหญิงพัณณกร  ลิขุนทด
3. เด็กหญิงภูษณิศา  วุฒิวิชญานันท์
4. เด็กหญิงรัญชนา  ฟากวิลัย
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แปสันเทียะ
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อภิรพงศ์
 
1. นางอังคณา  สังขมณี
2. นางสาวยุพา  งามขุนทด
3. นางสาวจตุพร  ดีขุนทด
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีนอก
2. นางสาวชื่นนภา  นิโรรัมย์
3. นางสาวธัญชนก  ชุมเกิด
4. นายสุปัญญา  มันสันเทียะ
5. นางสาวสุภาวดี  แป้งกลาง
6. นางสาวเปรมวดี  แก้วน้อย
 
1. นายมนูญ  ชนากลาง
2. นางสุดาพร  เสียนขุนทด
3. นายจิรายุทธ  จังหวัดกลาง
 
131 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงฐีดาภา  ดอกสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  น้อยประถม
3. เด็กหญิงอจิรา  เทียมทัด
 
1. นางสาววิภาวรรณ  หยัดผู้ดี
2. นางปิยรัตน์  จำปาเทศ
 
132 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76 เงิน 54 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกนกวรรณ  เถาว์กลาง
2. นางสาวดิศรินทร์  กุสันเทียะ
3. นางสาวสิริมา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางกัลย์ธนัท  โสภา
2. นางสาวบัวริม  กวนสำโรง
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงมาติกา  เพิ่มลำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  งิมขุนทด
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   พลอยขุนทด
 
1. นายบรรลือศักดิ์  มณีรัตน์
2. นางอังคณา  สังขมณี
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวฉัตรกมล  จันทิสา
2. นายนันทนัช  น้อยจันทึก
3. นางสาวศุภวรรณ  นุมขุนทด
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มะสุทธิ
2. นางดารณี  ศรีโยธา
 
135 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 50 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวนภัสวรรณ  ชอบธรรม
2. นางสาววรรณนิกา  รัตนา
3. นางสาวสุกัญญา  โสดขุนทด
 
1. นางสาวอรสา  เจนกลาง
2. นางสาวสุดาพร  เสียนขุนทด
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 56 โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาววรรณภา  ขอมีกลาง
2. นางสาวสุพิชญา  มณีกลาง
3. นางสาวเจนจิรา  เจนวิถี
 
1. นางสาวปราณี  ถ้ำกลาง
2. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิกา  วิเศษพันธ์
2. เด็กหญิงทัตพิชา  จิบกระโทก
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ท่ากลาง
 
1. นางสุพรรณี  เกลื่อนกลางดอน
2. นางสุธิกานต์  สุภัทโรบล
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 34 โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายทินากร  หะขุนทด
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  ชาญขุนทด
3. เด็กหญิงอรทัย  ศิลปชัย
 
1. นายกฤษณะ  คูณขุนทด
2. นางคำนาง  ชาววัลจันทึก
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.9 ทอง 34 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกิตติยา  ศรีทอง
2. นางสาวศิรินันท์  จนจันทึก
3. นางสาวสุจิรา  กรอบพุดซา
 
1. นางเสงี่ยม  แพะขุนทด
2. นางจิรัชญา  วงษ์ภูดิศ
 
140 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายธีรภัทร์   ตอพันดุง
 
1. นางสาวศิราณี   ยิ้มเสงี่ยม
 
141 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  แพทย์เสลา
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  เฉื่อยกลาง
 
142 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 1. เด็กชายพีรชัย  ขอห้อมกลาง
 
1. นางสาวกุหลาบ  ฟอกสันเทียะ
 
143 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด