สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวอลิษรา  เริงเกียรติ
 
1. นางสาววรรณภา  ล่ำสัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงวรรณชมพู  พลอยชื่น
 
1. นางสุจรี  วัฒนชนสรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 53.3 เข้าร่วม 21 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาววารี  พรรณอาราม
 
1. นางเสาวณี  แก้วแจ้ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 50 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายธนพัชรพล  ชูทอง
 
1. นางศรินยา  กายสิทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 23 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวธีรตา  เพียซ้าย
 
1. นายเอกธนวัฒน์  รัตนะปัญญานันท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 44 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงเบญญา  สุขวารี
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  ไทยเดิม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวลลนา  ลีบุญญะ
 
1. นางหทัยรัตน์  บวกโพธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 13 โรงเรียนปากช่อง 1. นายชัชวาลย์  กันโม
2. นางสาวรวิวรรณ   เทียนขุนทด
 
1. นายศักดิ์ดา  พระอารักษ์
2. นางปิยะธิดา  อาจิณกิจ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 8 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายกษิดิศ  จงกลกลาง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปานวิเชียร
3. เด็กชายนนภิวัฒน์  นาสิงทอง
 
1. นายธนวิชญ์  ขาวสว่าง
2. นางพาสุข  บุญแต่ง
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 19 โรงเรียนปากช่อง 1. นายปรัชญากร  สกุลพันธ์
2. นายศุภกร  จรัสเดชวิริยะ
3. นายเขมทิน  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวโนรี  บ่อเงิน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 47 โรงเรียนปากช่อง 1. นายชญานนท์  ศิริสวัสดิ์
2. นายชินวัตร  ชุมศรี
 
1. นายสมศักดิ์  บุญช่วยสุวรรณ
2. นายพิชัย  สอนพิมพ์สัมผัส
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิลเนตรบุตร
2. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญสิน
3. เด็กหญิงอักษราภัค  สาเขตรการณ์
 
1. นายณัฐชา  พัฒนา
2. นางปารินทร์  มัฆวิมาลย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 47 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวพิยะดา  นิธิประภาพันธ์
2. นางสาวสุภัสสรา  ปั้นแก้ว
3. นางสาวโมทนา  เพียรลี่
 
1. นางจุฑามาศ  ชูสกุล
2. นางสาวอรนุช  เฉยฉิว
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 13 โรงเรียนปากช่อง 1. นายณัฐภัทร   เถาวัลย์
2. นายธีรภัทร์   อุตทะปา
3. เด็กชายภวัต   หาญสุริย์
 
1. นางสาวสุกานดา  สีทา
2. นางสาวขนิษฐา  ปิ่นจัตุรัส
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวปุณยนุช  ขอยวนกลาง
2. นางสาวพิมลพรรณ   ทะรังศรี
3. นางสาวเทียนพรรษา   จอบุญ
 
1. นางณภัชนันท์  ภาคินศุภเศรษฐ์
2. นายแสนชัย  การงาน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 27 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายณฐพร  มัสแมน
2. เด็กหญิงอาทิตยรัตน์  เถาว์ทุมมา
3. เด็กหญิงแคทเธอลีน  พลอยล้อมเพชร สุดวีระเศรษฐ์
 
1. นางสาวสุกานดา  สีทา
2. นางสาวขนิษฐา  ปิ่นจัตุรัส
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 54 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงศุภานัน  จรัสเดชวิริยะ
2. เด็กหญิงสุวรรณรักษ์   เรืองวิโรจนกุล
 
1. นางสาวปฐมพร  ฟูใจ
2. นางสาวพิมล  บุสดี
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 37 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวพัชรศรี  ดุษฎีพงษ์
2. นายศุภวิชญ์   ชื่นฟัก
 
1. นางสุภัค  เจียระกุล
2. นางสาวธัญญา  เกื้อหนุน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.61 ทองแดง 53 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมพงษ์
2. เด็กหญิงกรภัทร์  ชาญกล้า
 
1. นายนันทวัฒน์  จิระวัฒนพงศ์
2. นางสาวสุดากาญจน์  รัตนสุข
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 26 โรงเรียนปากช่อง 1. นายชิติพัทธ์  โล่ห์สุวรรณ
2. นายปราชญา  ธนพิบูลผล
3. นายพัฒนา  สดโคกกรวด
 
1. นายบุญโย  มัดทะปะนัง
2. นางกิตติมา  มหาสะโร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 56 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงจันทร์รดา  จันทร์มั่น
2. เด็กหญิงณัฐธนพร  ชิ้นปิ่นเกลียว
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาญจนเกตุ
4. เด็กชายพีระพัฒน์  อังคณฑี
5. เด็กหญิงพุทธการ  สอนการ
 
1. นายกฤต  รชตการย์กุล
2. นายภาณุพันธ์  พรมสวัสดิ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 47 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกัญญาพัชร  เกิดปัญญา
2. นายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง
3. นายนิพฐิพนธ์  อังอำนวยศิริ
4. นางสาวสิรภัทร  พวงทับทิม
5. นางสาวอุบลพันธ์  ก้านขุนทด
 
1. นางปิยนาถ  วัฒนสาครศิริ
2. นายกิตติ  วัฒนาธาดาสุข
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนปากช่อง 1. นายกรวิชญ์  วรรณสุทธิ์
2. เด็กชายกฤษนัย  กระแสโสม
3. นายขวัญชัย  จันทะคาร
4. เด็กชายจักรี  โพธิ
5. เด็กชายจิรวัฒน์  มาศวรรณา
6. นายชลนันท์  ญาณศิริ
7. นายณธฉัตร  โปสูงเนิน
8. เด็กชายณัฐติกร  กลิ่นพิกุล
9. นางสาวณัฐพร  สุขเพิ่ม
10. นายธงไชย  เพชรคุ้มพล
11. เด็กหญิงปวันรัตน์  ขุนอินทร์
12. นายพิทักษ์  บวกโพธิ์
13. เด็กหญิงภาสินี  ศรีสังวาลย์
14. นายวุฒิชัย  บุญนะ
15. นายศุภวิชญ์  ปรีชาเกษตรกิจ
16. นางสาวสุทธิดา  บวชขุนทด
17. เด็กหญิงอรวรรณ  ธรรมเกาะ
18. เด็กหญิงอริศรา  วงศ์ศรี
19. นายเกียรติศักดิ์  คำมียศ
20. นางสาวเฟื่องเกศ  เปล่งปลั่ง
 
1. นายฐาปกรณ์  รามเกียรติศักดิ์
2. นายสิทธิพร  ตั้งยอดชมญาณ
3. นายกฤต  รชตการย์กุล
4. นางสาวฐิภาพรรณ  โถมใย
5. นางสาวปริชาติ  รักพุดซา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 54 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงลลิตา  รอดเย็น
 
1. นางปิยนาถ  วัฒนสาครศิริ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 60 โรงเรียนปากช่อง 1. นายณัฐพนธ์  จินตบุตร
2. นางสาวตรีเนตร  พิศนอก
 
1. นางศรีวิภา  ศรีหาญ
2. นางอุษา  วิเชียรณรัตน์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วศรีนาก
2. เด็กชายชยธร   ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชารินี   ภิรมรักษ์
4. เด็กชายณภัทร   ดีจันทึก
5. เด็กชายณภัทร  คำจันทึก
6. เด็กหญิงณัฐรียา   ขุนสูงเนิน
7. เด็กชายธนกฤต   ทองธนะฉาย
8. เด็กหญิงนันทกานต์   โสจันทึก
9. เด็กชายภูเบศ   ปองใต้
10. เด็กหญิงเขมจิรา   อัตถ์เนตรสูงเนิน
 
1. นายชัยวัฒน์   พงศ์ภูพนา
2. นายสายัณห์   นิชารัมย์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 54 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงพิชญา   ฉั่น
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวจุฑามาศ   จ้อยสูงเนิน
 
1. นายกัมปนาท   ชัยศิรินทร์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 24 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงภูษณิศา   หาขุนทด
 
1. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 40 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวจิดาพร  สอนอาจ
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวณฐา    ธิติกรกุลธร
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 36 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ   ชูพรม
2. เด็กหญิงปัญญากร   ไพโรจน์
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
2. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงธิมาพร    ธงพุดซา
 
1. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนปากช่อง 1. นายนาคินทร์   อินกอง
 
1. นางสาวภีรวรรณ  สุพรรณภพ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนปากช่อง 1. นายดีพร้อม   ใจน้อย
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงอัญชลี    เครือกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวศศิตา   ศรีสุระ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงไปรยา   ชวดกลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลตา   ทองแก้ว
2. นางสาวกรกนก   ประยูร
3. เด็กชายกัลยกร   พลอยครบุรี
4. เด็กชายกิตติพิชญ์   เคระนัน
5. เด็กชายกีรติ   ชวนโพธิ์
6. เด็กชายครรชิตพล   ดุมกลาง
7. นางสาวจนิสตา   สินจันทึก
8. เด็กชายจิรายุ   ศรีสมุทร์
9. นางสาวจุฑารัตน์   ศรีศิริ
10. เด็กชายชญานนท์   อินทชัย
11. นางสาวชุติกาญจ์   สนิทกลาง
12. เด็กหญิงณัฐกุล   แค่มจันทึก
13. นางสาวณัฐพร   ปากหวาน
14. เด็กชายณัฐภัทร์   อาจหาญ
15. เด็กหญิงดาลีวอน   จันทาลีไซ
16. นายธนกฤต   ประเสริฐสอน
17. นายธนกฤต   พิมพ์ปรุ
18. นางสาวธิยดา   ภมรพล
19. นางสาวปวีณา   วิเศษชัย
20. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์   ใจเสือ
21. นายพันแสน   รักษากูล
22. เด็กชายพุทธินันท์   สุปิติ
23. เด็กชายภควัต   ยอดจันทร์
24. เด็กชายภูวนาท   ยอดปืน
25. นางสาวรัฐยา   กำมาแสน
26. นายราชัณย์   พละโสม
27. เด็กชายวีรชาติ   จันบัวลา
28. นางสาวศศิธร   ขอยิ้มกลาง
29. เด็กชายศุภกานต์   บุญประเสริฐ
30. นางสาวสมฤทัย   ดวงจันทร์
31. นายสิทธิศักดิ์   เผยกลาง
32. เด็กชายสิรดนัย   รัตนนิสสัย
33. เด็กชายสุนทรียภาพ   มณีรัตน์
34. เด็กหญิงสุรัญชนา   โกเมนมนตรี
35. นางสาวสุรัสสา   พงษ์สว่าง
36. เด็กชายอรรคเดช   นกแก้ว
37. เด็กหญิงอรุโณทัย   โพสาวัง
38. เด็กชายเจตภานุ  สมบัติ
39. นางสาวเพ็ญธิดา   เริงจิตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์   สิงแก้ว
3. นายนิรันดร์   ทองภักดี
4. นายไสว  ดลพิมาย
5. นายวิวรรธน์   เสารยะวิเศษณ์
6. นายสนิท  มณีรัตน์
7. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
8. นายกัมปนาท   ชัยศิรินทร์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.83 ทอง 21 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายอรรคเดช   นกแก้ว
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง 13 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายพชรพล  เจียกกระโทก
 
1. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนปากช่อง 1. นายธีรภัทร์   ประชากลาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 28 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวยอดญาดา   รัชนิพนธ์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.4 ทอง 38 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลพร   นนสุธี
2. นางสาวชนิกานต์   จงงาม
3. นางสาวปาริฉัตร   อุลิศนันท์
4. นางสาวพิชชาพร   แซ่ลิ้ม
5. นางสาวอนัญญา   สรณวรรณ์
6. นางสาวอารยา   ทาสันเทียะ
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์   สิงแก้ว
3. นางสาวภีรวรรณ   สุพรรณภพ
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 16 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกุลปริยาลักษณ์   ฉัตรสุวรรณสร
2. เด็กหญิงณัชชา   พันธ์สำโรง
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์   หรัญรัตน์
4. เด็กหญิงธัณย์สิตา   อนันต์เดชธนโชติ
5. เด็กหญิงประภัสสร   วิชัยดิษฐ์
6. เด็กหญิงปุญญพัตร์   นาคยันยงค์
7. เด็กหญิงพรชิตา   อาวรจิตร์
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ชูพลกรัง
9. เด็กหญิงภัททิยา   กอคูณกลาง
10. เด็กหญิงภัทรวรรณ   บรรยงค์
11. เด็กหญิงภัสสร   เพ็งสอน
12. เด็กหญิงศิวณาวรรณ   เตินขุนทด
13. เด็กหญิงสิริมา   สำราญรื่น
14. เด็กหญิงสุพัตรา   อุดทุม
15. เด็กหญิงสุภัสกริ่ง   จังอินทร์
16. เด็กหญิงอภิชญา   ปิ่นนาง
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางสาวจันธิดา  อุบลเทพชัย
3. นางแวว  บำรุงนา
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.62 เงิน 42 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกมลวรรณ   จันตระ
2. นางสาวกานต์ธิดา   จันทร์วีระ
3. นายคุณานนท์   เจนชัย
4. นางสาวณัชชา   แว่นศิลา
5. นายปฏิภาณ   ใจงาม
6. นายภานุวัฒน์   คงชนะ
7. นางสาวภูวนันท์   ข้องนอก
8. นางสาวมธุริน   การสูงเนิน
9. นางสาววรรณรวี   ใหญ่ล้ำ
10. นางสาวสุนิสา  เสนาตะคุ
11. นางสาวสุพรรษา   บุตรภาชี
12. นางสาวสุภาพรรณ์   วงษ์ระคร
13. นางสาวสุภาวดี   วงษ์ระคร
14. นางสาวอฐิสรา   โชคฐิติวัฒน์
15. นางสาวอฬิษรา   โชคฐิติวัฒน์
16. นางสาวเกษราภรณ์   โจมเสนาะ
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางสาวจันธิดา  อุบลเทพชัย
3. นางแวว  บำรุงนา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 39 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  การินทร์รัตน์
 
1. นางสาวพรทิพย์  จิตจักร
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนปากช่อง 1. นายวินทร์  จอห์นสัน
 
1. นายอุทิศ  สารเดช
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.83 เงิน 17 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงชญาดา  เชาว์มานะเดช
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  ทองเนื้อนิ่ม
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง 43 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อิ่มลาภ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปาระมี
3. เด็กหญิงณิชารี  นิมมานนต์
4. เด็กหญิงดุจเพชร  ตันวัฒนากุล
5. เด็กหญิงลลิลภัทร  สุขวัฒนมงคล
 
1. นางสาวอภิรดี  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวปรานดา  ปทุมวิริทธิ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.33 ทอง 35 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกิตติวรรณ  เอนกธนะสุวรรณ
2. นางสาวธีร์วราฎา  ชูทอง
3. นายพัฒนพงษ์  รักษาชาติ
4. นายพุฒิพงศ์  ปาปะขัง
5. นางสาววรรณนพร  อันทสิน
 
1. นายอำพล  เหงขุนทด
2. นางนงนุช  ศาสตร์สาระ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.16 ทอง 17 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงธนัญญา  ชนะนา
2. เด็กชายอุดมพร  ช้อนทอง
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
2. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 30 โรงเรียนปากช่อง 1. นายภูมินทร์  พรมสาด
2. นางสาวแพรพรรณ  สัยวุฒิ
 
1. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
2. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายชุติพนธ์  ตะสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  จันทะวงษา
 
1. นางสาวสุจิตรา  สู้ศึก
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.3 ทอง 17 โรงเรียนปากช่อง 1. นายจิณณวัตร  อวยสูงเนิน
2. นางสาวฮุสนา  น้อยเรืองนาม
 
1. นางสาวสุภนิตย์  ลีนาค
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวบุณยวีร์  เลื่อนศรีอินญากูล
2. นางสาวสุพัชชา  นิจันทึก
 
1. นางสาวสุจิตรา  สู้ศึก
2. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวบุญญิตา  พุกพิกุล
2. นางสาวภัทราภรณ์  ชื่นบาน
 
1. นายวสวัฒน์  พงษ์พันธ์
2. Mrs.HyunJeong  Seok
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 37 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวศิริกัญญา  กุมภาพันธ์
2. นางสาวสิริรัตน์  โพธิ์สมบูรณ์
3. นางสาวสุจิตรา  ปัดไชยสังข์
4. นางสาวสุทธิดา  เจริญยิ่ง
5. นางสาวแสงจันทร์  ฉุนชื่นจิตต์
 
1. นางสาวสุจิตรา  สู้ศึก
2. นางสาวสุจิตรา  นันตระกูล
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนปากช่อง 1. นายกิตติพงษ์  โสภาพรม
2. นางสาวยุพารัตน์  โภคทรัพย์
3. นายรชต  แสวงทอง
4. นางสาวรัชชประภา  ประดุงศักดิ์
5. นางสาวเนตรนภา  ภูมิวิจิตร
 
1. นายวสวัฒน์  พงษ์พันธ์
2. Mrs.HyunJeong  Seok
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 44 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาววฤนดา  สุมนนอก
 
1. นายอิสริยะ  อิ่มกระโทก
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 79.4 เงิน 34 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวจิราลักษ์   ทาสันเทียะ
2. นายธนกฤต   เตือนขุนทด
3. นางสาวปณาลี   ท้าวเพชร
4. นางสาวปรารถนา    เครือเหล็ก
5. นางสาวพรธิดา   เนตรพลกลาง
6. นางสาวพรพรรณ   แก้วกันไชย
7. นางสาวพิมพ์พีรกานต์   สดใส
8. นายราเชนทร์   นาคเขียว
9. นายวุฒิชัย   ใจนวล
10. นางสาวศศิกานต์   สร้างแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
2. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
3. นางสาวสุดา  จันทราช
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 59 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงพรพิไล  ศรีสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุนิสา   เอกบุตร
3. เด็กหญิงเกศินี  ชุมศรี
 
1. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  ไทยเดิม
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวธนพร  กุหลาบ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุตรวงษ์
3. นางสาวสตรีรัตน์   ขันติ
 
1. นายรุ่งโรจน์  อ่อนศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  ไทยเดิม
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนปากช่อง 1. นายกฤตเมธ  นวลศรี
2. นายพสุวัสต์  วรธรรม
 
1. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
2. นางอาทิตยา  แสนใหม่
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนปากช่อง 1. นายต่อเกียรติ  สุขสบาย
2. นายธนวัฒน์  ร่าเริง
 
1. นางสาวนนทยา  เพิ่มยศ
2. นางอาทิตยา  แสนใหม่
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายกฤษด์สกุล  ปัญญะสังข์
2. เด็กชายปฏิมากร  ระดาฤทธิ์
3. เด็กชายศุภณัฐ  ดิษพงษา
 
1. นายวชิระชัย  ชาวสันเทียะ
2. นายวรเศรษฐ์  เอกอัครชวกิตติ์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 67 ทองแดง 50 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวปภาดา  บำรุงกาญจน์
2. นางสาววริศราพร  แสนโคตร
3. นางสาวสุพิชญา  เซียงคำ
 
1. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
2. นางสาวอณัฐภิชา  เสงี่ยมศรี
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อัปมาทัง
2. นางสาวพิมลพรรณ  เกียรติจุฑามณี
3. นางสาวยุตราภรณ์   พันธุ
 
1. นางสาวอรุนี  ระลึกมูล
2. นางสาวอณัฐภิชา  เสงี่ยมศรี
 
69 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83 ทอง 35 โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายสพลเชษฐ์   เจริญสุข
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
70 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปากช่อง 1. นายชินกฤต   พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
71 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.05 ทอง 30 โรงเรียนปากช่อง 1. นายกันต์ธวัช  อภัยกาวี
2. เด็กหญิงกุลปริยาลักษณ์   ฉัตรสุวรรณสร
3. นายชินกฤต   พิมพ์สวัสดิ์
4. เด็กชายดาวเหนือ   ข้องนอก
5. นายธนพันธ์   วงศรีวอ
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หรัญรัตน์
7. เด็กหญิงธัณย์สิตา   อนันต์เดชธนโชติ
8. นายธีรภัทร์   ประชากลาง
9. เด็กชายนภนต์   หนูรอด
10. นายปฏิภาณ   ใจงาม
11. เด็กชายปภินวิทย์   สร้อยสูงเนิน
12. เด็กหญิงประภัสสร   วิชัยดิษฐ์
13. เด็กหญิงปุญญพัตร์   นาคยันยงค์
14. นายพณัฐณัญ   ชะโลมกลาง
15. เด็กหญิงพรชิตา   อาวรจิตร์
16. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ชูพลกรัง
17. เด็กหญิงภัททิยา   กอคูณกลาง
18. เด็กหญิงภัทรวรรณ   บรรยงค์
19. นายภานุวัฒน์   คงชนะ
20. นางสาวภูวนันท์   ข้องนอก
21. นางสาวมธุริน   การสูงเนิน
22. เด็กชายสพลเชษฐ์   เจริญสุข
23. นางสาวสุพรรษา   บุตรภาชี
24. เด็กหญิงสุพัตรา   อุดทุม
25. เด็กหญิงสุพินญา   สว่างเนตร
26. เด็กหญิงสุภัสกริ่ง   จังอินทร์
27. นางสาวอฐิสรา   โชคฐิติวัฒน์
28. เด็กหญิงอภิชญา  ปิ่นนาง
29. นางสาวอฬิษรา   โชคฐิติวัฒน์
30. เด็กหญิงอาทิตยา   ปิ่นเย็น
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางแวว  บำรุงนา
3. นายปัญญา  กิจเจริญปัญญา
4. นางสาวจันธิดา  อุบลเทพชัย
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 23 โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นางสาวนุชิตา  วิชาสิทธิ์
 
1. นางสาวธัญพร  ศรีประทุม
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 63.9 ทองแดง 61 โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นายชัยยา  พิมพ์กลาง
2. นายภูชิต  วงษ์ศักดา
3. นางสาวเกตศราภรณ์  บูรณสรรค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.15 ทอง 21 โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นายนำชัย  วัชระโกมล
2. นายบุญมา  ดวงแก้ว
3. นายพิทักษ์  นาถมทอง
4. นายเกียรติพงษ์   ขออยู่กลาง
5. นายเกียรติเพชร  ขออยู่กลาง
6. นายเมธี  เม้าขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขาวฉอ้อน
2. เด็กหญิงปริยาภรณ์  สมนอก
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางสาวสุวรรณี  ศิริพิทักษ์ชัย
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายพิเชษฐพงศ์  รอดตุ่น
2. นายเอกรัตน์  จักษุเขียว
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางสาวสุวรรณี  ศิริพิทักษ์ชัย
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.6 เงิน 40 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กหญิงนาริษา  ประยูรหงษ์
2. เด็กหญิงวรัชยา  เทาเสนาะเสียง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นางสาวสุวรรณี  ศิริพิทักษ์ชัย
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.2 ทอง 44 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วิลัยแลง
2. เด็กหญิงภมรรัตน์  อินทบาล
3. เด็กหญิงสุทธาวิณี  เทียมไชย
 
1. นางนิลยา  อึ้งเจริญกุล
2. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 52 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  ชิดมะเริง
2. นางสาวญาตาวี  ลีบุญญะ
3. นางสาวมัชรี  พันธ์เพชร
 
1. นางนิลยา  อึ้งเจริญกุล
2. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 36 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวสุธาพร  สิงห์ลอ
 
1. นายกิจธนา  ฉ่ำสูงเนิน
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.73 ทองแดง 56 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายจักรพรรดิ  จาดอุไร
2. เด็กชายอุรุธนา  แสนศิลา
 
1. นายรังสรรค์  กรีกูล
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 55 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายขุนพล  ถาจันทึก
2. เด็กชายตะวัน  รักธัญการ
3. เด็กชายวายุ  นิวรรัมย์
 
1. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
2. นายธวัชชัย  ศิริการ
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน 35 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงธันยพร  บำเพ็ญศีล
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  ทองอ่อน
3. เด็กหญิงปิ่นปินัท  เจนเขตการณ์
4. เด็กหญิงพิมผกา  แสนกรุง
5. เด็กหญิงรดามณี  แคกระโทก
6. เด็กหญิงลลิตา  พรหมคุณ
7. เด็กหญิงวิราวรรณ  สุ่นศรี
8. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุญประเสิรฐ
 
1. นางสาวนิลนาฏ  ซาเสน
2. นางสาวชไมพร  สรวลสันต์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงญาตาวี   ทองสุข
2. เด็กหญิงธัญญาณัฐ  เกิดมนตรี
3. เด็กหญิงสาวิมล  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวสิเรมอร  ทองสมนึก
2. นางสาวชนิดาพร  พานิคม
 
85 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายคมกฤษ  ปักษาจัน
 
1. นางพรพนา  เตียนพลกรัง
 
86 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายคเณศ  เชิดสันเทียะ
 
1. นางพรพนา  เตียนพลกรัง
 
87 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 58 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นายฐาปนพงศ์  ไพสุวรรณ
2. นายปิยบุตร  ปานภาษี
3. นางสาวเมธาพร  พงษ์เกตุ
 
1. นางมารศรี  ภู่พลพิศาล
2. นายสาธิต  จันทร์หอมกุล
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 34 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  มูลเขียน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  พานคำ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 53 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงบุษกร  ลัดดี
 
1. นางสาวบัณฑิตา  หากะวี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 46 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นางสาวภาวิณี  รักการดี
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 48 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นางสาววิภาดา  คำสิงห์
 
1. นายนิทัศน์  สายสังข์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 45 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สวนสุวรรณ์
 
1. นางสาววรัสยาพร  ธนศักดิ์ธีรโชติ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81 ทอง 42 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายกิตติทัศน์   คงสมพงษ์
2. เด็กชายชนาธิป  ยั่งกลาง
3. นายชัยมงคล  ยาสาไชย
4. เด็กชายฐานพัฒน์  ปัญญาวัฒธนากุล
5. เด็กชายธันวา  เฉกแสงทอง
6. เด็กชายภานุวัตร   กุดนอก
7. เด็กชายภูวเดช   วงษ์นุช
8. เด็กชายมกรธวัชมิ์   เหลียงบำรุง
9. เด็กชายมนัสพงษ์   มีสมมนต์
10. เด็กชายรัชพล  พลเดชวิสัย
11. เด็กชายวรเชษฐ์   กองสกุล
12. เด็กชายสุรศักดิ์   บุญทุม
 
1. นายกายวัฒน์  สมวงศ์
2. นายณันฐสรณ์  บุญวัน
3. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 50 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นายธนาดล  ช่ำชอง
 
1. นางสาวบรรณฑรวรรณ  แก้วกำชัย
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมยาเย็น
 
1. นางสาววิรมณ  มีโชค
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 21 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นายฐนพจน์  ศรีมงคลภากุล
2. นายศุภกฤษ  แสนเมือง
 
1. นางเพชรลดา  สายหยุด
2. นางสุวดี  ผาตะพงษ์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73.75 เงิน 31 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณทิพย์  จำเริญรักษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แรดไธสง
3. นายสุวิรักษ์  เปียสูงเนิน
4. นางสาวอรฑรีพรรณ  อริยเดช
5. เด็กหญิงเมธาวี   เชียงใหม่
 
1. นายนเรศ  อนาตเนตร
2. นางรัตติกานต์  อนาตเนตร
 
98 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 56 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  หมวกสันเทียะ
2. เด็กหญิงปริศนา  ดีใจ
3. เด็กหญิงแพรวา  เวชยันต์
 
1. นางสาวอภิญญา   สมน้อย
2. นายสมภพ  ชินณรงค์
 
99 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 35 โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีสุภิรมย์
2. นางสาวปวริศา  พูนพรมราช
3. นางสาวสายฝน  เพ็งวึก
 
1. นางอรุณศรี  เอ็นดู
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90.84 ทอง 7 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงญาณาธิป   สุทธิประภา
2. เด็กหญิงพรรณพัสสา  วิลัยศรี
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวพรพรรณ  อุ่นจันทึก
 
1. นายธีรเดช  ว่องงามอนันต์
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92.2 ทอง 5 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  โชติชื่น
2. เด็กหญิงวิลาสินี  หงษ์จันทึก
 
1. นางโชติกา  ศรีขันธ์
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 56 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำเชียงแสน
2. เด็กหญิงฐิติยา  สะเทินรัมย์
3. เด็กหญิงปริชญา  ภู่จันทึก
4. เด็กหญิงปาณิสรา  องอาจไฟบูลย์
5. เด็กหญิงอารยา  กล่อมไธสง
 
1. นายสุริยา  ราชพล
2. นายไพรัตน์  ยอดพุดซา
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 48 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวดารารัตน์  มีคุณ
2. นางสาวธิดารัตน์  มีคุณ
3. นางสาวบุญสิตา  ปัญโญ
4. นางสาวศรีวิจิตรา  ซับจันทึก
5. นางสาวสโรชา  ฉิมใหม่
 
1. นายสุริยา  ราชพล
2. นางสาวภาระวี  จิตรไธสง
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 49 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวฐิติมา  เขียนเขว้า
 
1. นางธัญญารัตน์  แก้วตะพาน
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง 41 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายปิยภัทร  นิพันธุ์พงษ์
2. เด็กหญิงโยษิตา  สง่าพงษ์
 
1. นางสาววิจิตรา  ราชบัวขาว
2. นางสาวภมรินทร์  บาตรโพธิ์
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง 21 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุนทรพฤกษ์
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  แผลงจันทึก
3. เด็กชายพิเชษฐ์  สินปรุ
4. นางสาวภัทรภรณ์  ภูวนา
5. เด็กชายยศพล  รอดรักษาทรัพย์
6. เด็กชายวรนันท์  ปัดถาธิตัง
7. นางสาววัลลภา  พิบูลย์ชัยสิทธิ์
8. นางสาวศุภลักษณ์  เร็วจันทึก
9. นายสุทธิพร  ชุมตรีนอก
10. เด็กชายอาทิตย์  โสดาจันทร์
 
1. นางสุวิภา  นานอก
2. นางสาวชนาภัทร  ชนะศุภสิริ
3. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
 
108 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 69.8 ทองแดง 48 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญญาณี  สิทธิ์สูงเนิน
2. เด็กหญิงบุญสิตา  น้อยจันทึก
3. เด็กหญิงพรหมพร  บางจันทึก
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ศิรพงษ์กุลพจน์
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นพพลกรัง
6. เด็กหญิงวีริยา  โสจันทึก
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เพียซ้าย
8. เด็กหญิงเรวดี  พิลาตัน
 
1. นางสาววาสนา  สุทธิโส
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกัญญาณัฐ  กันยาสาย
2. นายนวพล  ภูฆัง
 
1. นางศิริมิตร  ศิลาน้ำเงิน
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 58 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงปมลลักษณ์  ทิพย์อาสน์
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 55 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายชัยมงคล  ครูสอนดี
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 49 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายชยุต  อินทร์สาลี
2. นายภาคภูมิ  นวมขุนทด
3. นายอนุสรณ์  โหมกจันทึก
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์ุ
2. นางวลาสินี  จิตต์น้อม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 21 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐภพ  ครูโครกกรวด
2. นายธนดล  สีเหลา
3. เด็กชายธีรภัทร  เจิมขุนทด
4. เด็กหญิงวิศรุตา  สิงหแสนยาพงษ์
5. นายอังศนันท์  ศรีวิชา
 
1. นายชโลธร  เทพสันทัด
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวศิริภัสสร  จรรยาศิริ
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 29 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายณัฏฐกิตติ์  ศรีจันทึก
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง 30 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวดาราวลี  ยุธะชัย
2. นางสาวนิภา  เพียซ้าย
3. นางสาวมนทิรา  เครือสายบุญ
4. นางสาวสตรีวิส  โตลำมะ
5. นางสาวสุรางคนา  เมืองกลาง
6. นางสาวอนุธิดา  ศาลางาม
7. นางสาวเนริสา  เครือมั่้นคงภักดิ์
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.36 ทอง 35 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายธาดาวัฒน์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงวริศรา  ขลุ่ยทอง
 
1. นางสาวนริศรา  วงศ์วีระประเสริฐ
2. นางปิยะนุช  พรหมรัตนไพศาล
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.1 ทอง 41 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายกิตินันท์  ออสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐภูมิ  คุ้มหน่าย
3. เด็กชายธนากร  วงษ์เลิศ
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสูงเนิน
5. เด็กชายนาธาร  อินทร์จันทึก
6. เด็กชายนิติธร  จุ้ยจันทึก
7. เด็กชายสถาพร  อึดจันทึก
8. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นายกำพล  ซอสูงเนิน
2. นายเด่นชัย  เมิดจันทึก
3. นางสาวปวีณา  มีชูสม
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 72.9 เงิน 57 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวณัฐริกา  พัวพัฒนเกียรติ
2. นางสาวนางสาวดลภา  วิสิฐอาทร
3. นางสาวลักขณา  ดวงประทุม
 
1. นางตรีชฎา  เร่งพัฒนพิบูล
2. นางอรทัย  สุวะพัฒน์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 53 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิริสาวดี  บุญจันทึก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายอนุชา  โกมลภิส
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 56 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายรัชพล  มาจันทร์
2. นายวศิน  กิตติวณิชย์พันธ์ุ
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 55 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายนฤเบศ  แก้วสุข
2. เด็กหญิงอสิตา  แย้มรู้การ
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นายบดินทร์  สิงหะ
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 60 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายณัฐภัทร  กลมเกลี้ยง
2. นายธีรยุทธ  นวนกระโทก
3. นายพลกฤต  ช่างสลัก
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์  อนันท์ธนาศิริ
 
124 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.9 ทอง 10 โรงเรียนสูงเนิน 1. นายณัฐกิตติ์  บุญใหญ่
2. นางสาวณิชกานต์  รวยสูงเนิน
3. นางสาวพัชริญา  อินทร์เพ็ญ
4. เด็กหญิงวรรณศา  จอมกระโทก
5. เด็กหญิงสุรัสวดี  นางสูงเนิน
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปราบงูเหลือม
7. เด็กหญิงอภิญญา  ตุ๊สูงเนิน
8. นางสาวอารียา   โทสูงเนิน
9. เด็กหญิงเปรมมิกา  นวลโพธิ์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โตมะสูงเนิน
 
1. นางเรณู  หาญสูงเนิน
2. นางสาววริศรา  ศรีจักร
3. นางสาวสุธาสินี  หาญสูงเนิน
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนสูงเนิน 1. นายศิวกร  แกประโคน
 
1. นางทวีติยาภรณ์  เจริญ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 71 เงิน 19 โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุพิน
2. นางสาวจิราวรรณ  พิมพ์สิงห์
3. นางสาวณัฐชยา  ดำรงค์ดีอยู่
4. นางสาวบุษราคัม  บุญปู่
5. นางสาวปทุมมาศ  ศรีคิรินทร์
6. นางสาวปวีณา  คือสูงเนิน
7. เด็กหญิงภาวินี  แนบเนียน
8. นางสาวรุ่งนภา  เชาว์วัลล์
9. นางสาวอชิรญา  ชาติสุภาพ
 
1. นางทวีติยาภรณ์  เจริญ
2. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
3. นายจตุพล  เจิมขุนทด
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 40 โรงเรียนสูงเนิน 1. นายนคร  ทองมูล
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 36 โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นายขัตติยะ  สมบัติสิน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 16 โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นายขัตติยะ  สมบัติสิน
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 48 โรงเรียนสูงเนิน 1. นายนคร  ทองมูล
 
1. นายพงศกร  ขุนสูงเนิน
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธา
 
1. นางวัชรี  เทศนศิลป์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง 18 โรงเรียนสูงเนิน 1. นางสาวกรกนก  วินิจฉัยภาครุจ
2. นายกิตติศักดิ์  กองพิมพ์
3. นายจักรวาล  พันธ์สอาด
4. นายชัชวาล  กรินทร์
5. นางสาวฐิชาณัญชน์  หาระคุณโน
6. นายประสิทธิชัย  ล้วนดี
7. นางสาวพิชาภรณ์  สว่างภพ
8. นางสาวสุทธิดา  ทับสูงเนิน
9. นางสาวสุพิชญา  ศิริเสริมทรัพย์
10. นายโชคอนันต์  ศรีพันธ์
 
1. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
2. นางสาวอัญชลี  ต่างกลาง
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง 6 โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงญาณภา  โคตรประทุม
3. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีสูงเนิน
4. เด็กหญิงปรียาพร  ปีบกระโทก
5. เด็กหญิงรัญชิตา  กาฬจันโท
6. เด็กหญิงอริศรา  หล่าสูงเนิน
 
1. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
2. นางสาวอัญชลี  ต่างกลาง
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 53 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  น้อมจันทึก
 
1. นางสาววราลักษณ์   รัตนสมบัติ
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 47 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  สมจิตต์
 
1. นางสาวศศิพร  สัญญาถนอมรัช
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศาชล  หนูน้อยจันทึก
2. เด็กหญิงอภิญญา  หมายนัดกลาง
 
1. นางสาวสุภัสรา  ประดุจชน
2. นางสาวบุญญานี  ใจสูงเนิน
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 56 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  รั้งจันทึก
 
1. นางสาวเสาวดี  โชติจันทึก
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายบดินทร์ชัย  แตะต้อง
 
1. นางสาวเสาวดี  โชติจันทึก
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75.78 เงิน 46 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  ดับสันเทียะ
 
1. นางสาวสมฤทัย  โคตบุตโต
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมพร  ศรีสังข์
 
1. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวสุภาวรรณ์  สายกระสุน
 
1. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 32 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายธนพล  อวยสวัสดิ์
2. นายปิยะพงษ์  แซ่ล้อ
3. นายสรวิศ  บุญประสิทธิ์
4. นายเจษฎาพงษ์  สิงห์กำพล
5. นายเมธาวี  ตากิ่มนอก
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
2. นายวรโชติ  แสนยะบุตร
3. นางสาวสุธาสินี  วัฒนานุสิทธิ์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 53 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายภาคิน  โยลัย
 
1. นายวัฒนปริญญ์  ช่างเกวียน
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  บัวกลาง
2. เด็กชายณัฐวิโรจน์  พิมพ์สระเกษ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกนกวัตร  หาดทรายทอง
2. นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นายพรชัย  เกี้ยวสันเทียะ
2. นางสาวสลิลทิพย์  ไทยลาว
 
1. นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี
2. นางสาวคนารัตน์  กงขุนทด
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 77.6 เงิน 22 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  รักษาสุวรรณ
2. นางสาวชลธิชา  หวังเฝ้ากลาง
3. นางสาวญาดา  พนอนุอุดมสุข
 
1. นายชาตรี  ตรวจนอก
2. นายจิรวัฒน์  สีปากดี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 74 เงิน 57 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  กงใจ
2. นางสาวบุษยา  พลแก้ว
3. นายพรเทพ  อาสาคะติ
4. นางสาวศศิตา  ตรวจนอก
5. นายศักดิ์ดา  คูหานา
6. นางสาวอิสริยาภรณ์  ประดิษฐ์ธรรม
 
1. นางสาวคนารัตน์  กงขุนทด
2. นางบานชื่น  แก้วสง่า
3. นายปัญญา  เทียบสูงเนิน
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 21 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนาพิทักษ์
2. เด็กชายธาวิน  คำเสนาะ
3. เด็กหญิงภาวินี  ชื่นด่านกลาง
 
1. นางบานชื่น  แก้วสง่า
2. นางสาวสุพักตร์  เลยกลาง