สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 56 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางชลิดา  อนุกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาววชิราภรณ์   ครองบุ่งคล้า
 
1. นางสาวลำไพ   เหรียญตะคุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 5 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงอรปรียา  โสภา
 
1. นางจำปา  จินาวัลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 53.8 เข้าร่วม 18 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวจินตนา   หอมระหัด
 
1. นางชนิตา   ชาญจะโปะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พิมสอน
 
1. นางสาวขนิษฐา  กินกิ่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวดวงรัตน์  ฮวบกระโทก
 
1. นางพิรมย์  ภักดีแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 44 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงนาขวัญ  คบทองหลาง
 
1. นางสาววาสนา  นาดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 61 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวนัฐนิชา   ล้อมฉิมพลี
 
1. นายวิริยะ   อยู่เย็น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 9 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อ่วมกระโทก
 
1. นางราตรี  พิชัยพงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.63 ทอง 30 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวเกศมณี  ชาติสีหราช
 
1. นางสาวปนัดดา   สีคราม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  คงบุญมี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ถ้ำกลาง
 
1. นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวกัลยา  แก้วตะพาน
2. นางสาวชุติมา  องอาจ
 
1. นางสาวกาญจนา  รมกระโทก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สูญราช
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อนเทียน
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
2. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93.43 ทอง 5 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจุไรรัตน์  ฉูดกระโทก
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 12 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  บุญพันธ์
2. เด็กหญิงลลิษา  ประทุมวัง
3. เด็กหญิงวิยะดา  พันธุมาศ
 
1. นายอนันต์  มณีกัญย์
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะกุมาร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 43 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญเสนาะ
2. นายชินวัตร  บุญทัน
3. นางสาวมริษา  ขุนนอก
 
1. นายนพกุล  ปุคลิต
2. นางสาวสุดารัตน์  แสไพศาล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เรืองประคำ
2. เด็กหญิงสริตา  วันดี
3. เด็กหญิงสุกุลวดี  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ผัดกระโทก
2. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน 37 โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  รวบกระโทก
2. นายมังกร  ศิริเมฆา
 
1. นายสุรพงษ์  ปานพิมพ์
2. นางสาวมัตธุลดา  อินทรกำแหง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงทิติยาพร  ศรดอก
 
1. นางวลัยรักษ์  อภิเกียรติสกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวอารีรัตน์  ไขแสง
 
1. นางอุไร  กลำเงิน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ย่อมกระโทก
2. เด็กชายพงษ์เพชร  แหยมกระโทก
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
2. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 96.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  ชาญมงคล
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  พระเวทบรินรักษ์
 
1. นายสถิตย์ธรรม  ทบธรรม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 51 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. นางสาวพิมพ์วิมล  อะโนศรี
 
1. นางสาววราพร  องอาจ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงไอลดา  วะเริงรัมย์
 
1. นายสมพงษ์  กลำเงิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 32 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ  แหวนมุก
2. เด็กหญิงอภิญญา  อารยะพุทธานนท์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คำสิงห์นอก
 
1. นางสาวกรกนก  พากิ่ง
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวจิราวรรณ  วิสารโภชน์
2. นางสาวณัฐริกา  นะรารัมย์
3. นางสาววนัสนันท์  ไสยศาสตร์
 
1. นางสุภสร  ปักการะโถ
2. นายศิริโชค  ปักการะโถ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 44 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  โจมพรม
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  คำจันดี
3. เด็กหญิงศิรินภา  คำชนะชัย
 
1. นายชาตรี  ศรีพาฮาด
2. นางปราณี  เพชรประไพ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายพงศกรณ์  พาพันธ์
2. นางสาวสุชารัตน์  อุชี
3. นายเขมทัต  วัดกระโทก
 
1. นายไพโรจน์  ไวสู้ศึก
2. นางสาวยุวเรศ  แหไธสง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนิษฐา   จงรวยกลาง
2. เด็กหญิงขนิษฐา   พงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงวารีญา    ธรรมวารี
 
1. นางธัญญรัศม์  สะเทิงรัมย์
2. นางสาวสิริหล้า   หล้าคำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 32 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวธัญยรัตน์  กิตติรัตน์ธนา
2. นางสาวอังคณา  ยวกไธสง
3. นางสาวอัญญารัตน์  ใหญ่กระโทก
 
1. นางเพ็ญนภา  ไชยรา
2. นายภาณุพล  ระย้าทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 37 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายภูวดล  ภูบุญมี
2. เด็กชายเอกธนัฐ  บุษบา
 
1. นางสาวสอางทิพย์  พิมพ์ปรุ
2. นายมังกร  น้อยเมล์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 29 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายธนรัตน์   พิมตะขบ
2. นางสาวรุ่งทิพย์  มาลัยพิศ
 
1. นายสมชาติ   ปรางค์นอก
2. นางสาวยุพวรรณ   กาญจนโชติดำรง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 48 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายครรชิต  ไชยจะโปะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พุดจีบ
 
1. นายสมชัย  วรธงไชย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.08 ทองแดง 60 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายพงศธร  สีหามาตร
2. นายพัชรชัย  ชนิดนอก
 
1. นายไพโรจน์  ไวสู้ศึก
2. นางสาวยุวเรศ  แหไธสง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วงศ์ปิยมารัตน์
2. เด็กหญิงนฤมล  ฉิมรัมย์
3. เด็กหญิงปภัสสร  อินทรมาตร
4. เด็กหญิงศศิกานต์  อุตตมะบูรณ
5. เด็กหญิงอโนชา  คิดสำโรง
 
1. นางสาวจารุณี  แย้มกระโทก
2. นายอาทิตย์  หอมวัน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 43 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวชลทิชา   ตริตรอง
2. นางสาวรติชา   สังวรศิลป์
3. นางสาวรธิดา   สังวรศิลป์
4. นายสุเกษม   กระแสร์กิ่ง
5. นางสาวอังคณา   บัวจันอัด
 
1. นางทรงศรี   ฉายจรรยา
2. นางสาวพรพรรณ   กลั่นสระน้อย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงถาวรีย์  วัดพิมาย
2. เด็กหญิงธิติสุดา  สายเมือง
3. เด็กหญิงภัทรภร  ดอกยี่สุ่น
4. เด็กหญิงอรวรรณ  เอ้นแคน
5. เด็กหญิงอัจฉรา  ดอนสระน้อย
 
1. นายวรพงษ์  นิธิการุณย์เลิศ
2. นางสาวศิวากร  กิติลือ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  รักษ์อมตะ
2. นายจตุรงค์  จันหอม
3. นายฉลองชัย  สิทธิกร
4. นายชัชวาล  คนพิมาย
5. นางสาวนภาพร  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวยุวรี  จีนทองหลาง
2. นายภูเบศร  ให้กระโทก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง 48 โรงเรียนเสิงสาง 1. นายณัฐกิตติ์  แย้มขยาย
2. นายนิธิโชติ  แย้มเฉลียว
3. นายภานุมาส  บมขุนทด
4. นางสาวอรปรียา  แพทย์รังษี
5. นางสาวอาทิตยา  แสงนิลเกิด
 
1. นายขจร  โปร่งจิตร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 47 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กหญิงพรปรียา  ขอมเมืองปัก
 
1. นางสาวประภาพรรณ์  พรหมพิสารท์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวสุพรรณษา  นาคเมือง
 
1. นางสาวดวงใจ  เยื่องกลาง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 60 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใจเรือง
2. เด็กชายโจ๋มิชา  มุราษี
 
1. นางสาวเขมิิกา  ทันไธสง
2. นายจักภัทร  ทำมิตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 41 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวปานิดาพร   ยศฉิมพลี
2. นายรัฐธรรมนูญ   บุญพร
 
1. นางสาวเสน่ห์  ฉวยกระโทก
2. นางชวาลา   ศรีจันทร์อ่อน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.25 ทอง 55 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายกฤษฎา  มีสา
2. เด็กชายขวัญชัย   แสงสุข
3. นายชัยวัฒน์  โจกตะคุ
4. นางสาวธนพร   พันธ์สระน้อย
5. เด็กชายธีรภัทร   เกษรพรมราช
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เทียนเมืองปัก
7. นางสาวพรทิพย์   เพียรโพธิ์กลาง
8. เด็กหญิงพรสวรรค์   แซกพุทรา
9. เด็กชายวัชระ   ดรสระน้อย
10. เด็กหญิงสุพรรษา   หมวกพิมาย
 
1. นางกรรณิการ์   ศรีโอษฐ์
2. นายดาว  โหมดนอก
3. นายพงศธร  กาศพรมราช
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 78.1 เงิน 32 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  เนินทอง
2. นายธนเดช  กวดนอก
3. นางสาวนิตยาภรณ์  สีกระโดน
4. นางสาวพนิดา  วรรณกัณ
5. นางสาวพรนิภา  สีโท
6. นายภูมินทร์  จินารักษ์
7. นางสาววนิชญา  ขุนนอก
8. นางสาวสุจิตรา  พลแสน
9. นางสาวอาทิตยา  สีกระโทก
10. นายอาทิตย์  วงค์ภาพ
 
1. นายจิระศักดิ์  ผ่องแผ้ว
2. นายมนัส  ลุนนากัน
3. นายสมชาติ  ทิศกระโทก
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 77.2 เงิน 45 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจารีย์ยา  สียางนอก
2. เด็กชายจิรกิตต์  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  อัดจันทึก
4. เด็กชายทัตธนต์  สีทองขุนทด
5. เด็กชายปพนวิช  แก้วไตรรัตน์
6. เด็กชายพิภพ  พุทธแก้ว
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยสนธ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  สะเมนรัมย์
 
1. นายเลอสรร  พามขุนทด
2. นายมนัส  ลุนนากัน
3. นายจิระศักดิ์  ผ่องแผ้ว
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวโสรยา   ยศจังหรีด
2. นางสาวไพรินทร์   ลมสูงเนิน
 
1. นางสายชล  ฤทธิกูล
2. นางภัสสร  พ่วงศิริ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงชลณิชา   สะโมสูงเนิน
 
1. นายฐนปพัฒน์   เครื่องกลาง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 52 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวมัลลิตา  พอกสนิท
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   คงจ้อย
 
1. นายฐนปพัฒน์   เครื่องกลาง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 59 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. นางสาวขวัญสิรี  อัศวธรรมกุล
 
1. นายภามภคิน  ครามสายออ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 53 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. เด็กชายฤทธิรงค์  มานตะคุ
 
1. นายณัฐกิตต์  อึ้งสังวรณ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 55 โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวชนิกา  สำเภาเพ็ชร
 
1. นางสาวสุกัญญา  กินไธสง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 47 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายปิยะพงษ์   แพวตะคุ
 
1. นายเกียรติศักดิ์   นะธี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 61 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1. นายธนวัฒน์  แก้วเอก
 
1. นายภามภคิน  ครามสายออ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงปวีณา  ยุวะบุตร
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คะตะอินทร์
 
1. นางสาววิภาพร  มีมาก
2. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงปนัสยา   ชิดสระน้อย
 
1. นายรัฐภูมิ   คะเลรัมย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนครบุรี 1. นายพีระพัฒน์  สีแก้วน้ำใส
 
1. นางสาวสุกัญญา  กินไธสง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 47 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายจิรภัทร  แพงกิ่ง
2. เด็กชายปิ่นเพชร  แสนสวัสดิ์
3. เด็กชายภานุพงษ์  บัวระภา
 
1. นายณัฐพล  อุ่นดีมะดัน
2. นางสาวสุพรรษา  มณีเพ็ชร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นายกีรติ  ชั่งพรม
2. นายวันชัย  มูลกระโทก
3. นางสาววิจิตรา  คงชุ่มชื่น
 
1. นายณัฐพล  อุ่นดีมะดัน
2. นางสาวสุพรรษา  มณีเพ็ชร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พิมพ์วราภรณ์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวอรวรรณ   อุดทา
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายศิวัช  จูมคำ
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชัยจังหรีด
 
1. นางสาวอภิญญา  พุทธชาติ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายพิสิษฐ์  เพียงโนนดา
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
2. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
3. นายตะวัน  รินกระโทก
4. นายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
5. นายพิสิษฐ์  เพียงโนนดา
6. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
7. เด็กหญิงม่านฝน  โพธิ์บุญ
8. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นางสาวสุวพิชญ์  ประจิต
3. นางสาวสุวรรณา  พลอยกระโทก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายกฤษฎา  เหกระโทก
2. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
3. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ชัยจังหรีด
4. นายตะวัน  รินกระโทก
5. เด็กชายธีรนัย  จันทรประทักษ์
6. เด็กชายธีรพงษ์  คงน้อย
7. เด็กชายนิติพงษ์  สีมาวงษ์
8. นายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
9. เด็กหญิงพรรณทิพย์  อาลัยดี
10. นายพิสิษฐ์  เพียงโนนดา
11. เด็กชายพีรวัตค์  สวัสดิ์วิราโชค
12. เด็กหญิงมลธิดา  พลอยกระโทก
13. เด็กหญิงม่านฝน  โพธิ์บุญ
14. นางสาวอรวรรณ  เพชรเกษม
15. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วชิรมโนสุข
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
2. นายชัยทัต  โสพระขรรค์
3. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
4. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายกรกช   ต่วนจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงกฤษวรรณ   วงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์   สังตะคุ
4. เด็กชายกิตติวัฒน์   ใจเย็น
5. นายจีรศักดิ์   สร้อยสำโรง
6. นางสาวณัฐชยา   ชายสำโรง
7. เด็กชายธนดล   สุยโพธิ์น้อย
8. เด็กหญิงธารวิมล   ซอพรมราช
9. นายธีรดนย์   ชาญจะโปะ
10. เด็กหญิงนารีรัตน์   เงินกอบ
11. เด็กหญิงประภัสสร   สวัดครบุรี
12. เด็กหญิงพรไพลิน   ผิวนวน
13. เด็กหญิงพิมพ์ดามา   สังตะคุ
14. เด็กชายพิรศุษม์   ยุบัวภา
15. เด็กหญิงวณิชชา   ลาสา
16. นางสาววลีสุข   แทนพรมราช
17. เด็กหญิงสุธิดา   ลักษณะพรมราช
18. เด็กชายสุภนิช  เรืองชาญ
19. นางสาวอมรรัตน์  เหงขุนทด
20. นางสาวอรวรรณ   อุดทา
21. เด็กชายเอกวัฒน์ชัย   แทนสระน้อย
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. เด็กชายฐิติวุฒน์  คำโพนงาม
2. เด็กชายธีรภัทร  ด้วงพลับ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ไทยจังหรีด
4. เด็กชายวทัญญู  แซ่ตั้ง
5. เด็กชายอนุวัฒน์  ปืนกระโทก
6. เด็กชายอภิรักษ์  รัตนธรินทร์
 
1. นายกฤษฎ์  เต่พิมาย
2. นายชลาพล  ลาภมาก
3. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 53 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายณัฐวัฒน์   รุมสำโรง
2. นายพศวัต   ศิริรวง
3. นายรุ่งชัย   รมยาคม
4. นายวายุ  กองเมืองปัก
5. นายวิชรวิทย์   พันธ์สระน้อย
6. นายอัทธพล  บัวผัน
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกนกวรรณ   ณะศิริ
2. เด็กหญิงกัญญาวัฒนา   ปะนะตุพา
3. นางสาวกุลสินี   บุญประสาน
4. นางสาวจันทิมา   สุดกระโทก
5. นางสาวจีรนันท์   ชอบพรมราช
6. เด็กหญิงฉัตรรวี   ปราบภัย
7. นางสาวชลธิชา   นรินทร์
8. นางสาวณัฐกานต์   สุเมธานนท์
9. นายตะวัน   เลิศสระน้อย
10. เด็กชายทินภัทร   กลิ่นสูงเนิน
11. เด็กชายธนธัช   ซุยโพธิ์น้อย
12. เด็กชายธนภัทร   ฝอยทอง
13. เด็กหญิงธนัญญา   วาวิทย์
14. นายธนากร   สินธุวงษานนท์
15. เด็กหญิงธัญชนก   มีกุดเวียน
16. นายธีรภัทร์   สายเพชรแสง
17. เด็กหญิงนพวรรณ   พึ่งโคกสูง
18. นางสาวนรกมล   แสนฉิมพลี
19. เด็กหญิงบุญญารักษ์  ตราครบุรี
20. เด็กชายปฏิภาณ   มินดอน
21. เด็กหญิงปภาวรินท์  เทียนเมืองปัก
22. เด็กหญิงปริศนา   แผลงจันทึก
23. เด็กชายปิยวัฒน์   สะเดิงดอน
24. เด็กชายภาวิต   เชยสระน้อย
25. นางสาวภิชชาพร   หอมขุนทด
26. เด็กชายมาริช   ยุพดี
27. นายรุ่งชัย   รมยาคม
28. นายวายุ   กายเมืองปัก
29. เด็กชายสิทธิพร   กันตะบุตร
30. นายอดิสร   แดงดอน
31. เด็กหญิงอธิชารัตน์   ช่องกิ่ง
32. นายอภิชัย   ชูทอง
33. นายอาทิตย์   โชสระน้อย
34. นางสาวเอื้อมพร   มาอยู่
 
1. นายนิรมิตร   ดวดกระโทก
2. นายไพฑูรย์   โนนสูงเนิน
3. นางสาวจุฑาพร   วัชรวิทยานนท์
4. นายกฤษฎา   กองสวรรค์
5. นายมานะ   พิณจะโปะ
6. นายเกียรติศักดิ์   นะธี
7. นางสาวพรธิวา   วงษ์สอาด
8. นายฐนปพัฒน์   เครื่องกลาง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายฆนาพงศ์  พืชพันธ์
2. นายจักรพงษ์  ไปนี้
3. เด็กหญิงจันทมาศ  จันทาเทศ
4. เด็กหญิงจิดาภา  เปรมปรี
5. นางสาวจีรนันท์  บรรเทิงใจ
6. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงษ์แก้ว
7. เด็กหญิงชลลดา  เชื่อมกลาง
8. เด็กหญิงชาลิสา  พิมพ์กระโทก
9. นางสาวณัฐพร  จิวอติวัณณ์
10. เด็กหญิงต้นข้าว  วงจันทร์
11. เด็กหญิงธนพร  เรียบกระโทก
12. นายธวัชชัย  ทองประดับ
13. เด็กชายนพัฒน์  ปิตตังละพา
14. เด็กชายนฤเบศ  แสงอรุณ
15. นายปฎิภาณ  เพ็ชรบุรี
16. เด็กชายปิยะกร  พรครัง
17. เด็กหญิงภัทรนิชา  บุญประจง
18. เด็กหญิงภัทรวดี  ขอนขวา
19. เด็กชายยศพล  วงษ์สิทธิ์
20. เด็กชายยุทธสิทธิ์  คัดชาญ
21. เด็กหญิงรดา  พลีขันธ์
22. เด็กหญิงรวงข้าวฟ่าง  ทิพย์สันเทียะ
23. เด็กหญิงวัลลิภา  ศิริสุวรรณ
24. นางสาววิภาดา  เข็มทอง
25. นางสาววิลัยพร  บุญทูล
26. เด็กหญิงศิริวรรณ  คู่กระสัง
27. นายศุภกิตติ์  กันภัย
28. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ตุ่นขาวมะดัน
29. นางสาวสุจิตรา  คำแพง
30. เด็กหญิงสุจิตรา  ไกยวรรณ์
31. เด็กหญิงสุจิรา  มีคำ
32. เด็กหญิงสุชาดา  สุดสวาด
33. นางสาวสุภัทรา  เบ้าคำ
34. เด็กชายอนุกูล  ลูนแก้ว
35. เด็กชายอนุชิต  สนิทนา
36. นายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
37. นางสาวอลิตา  จันทร์นวล
38. เด็กหญิงอลิษา  แสนกุล
39. นายแทนคุณ  พะนิรัมย์
40. เด็กหญิงแพรวา  ชัยสิทธิ์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
2. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
3. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
4. นายธนวัฒน์  สุขเกษม
5. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
6. นายชัยวุฒิ  ปทุมรังสรรค์
7. นายรังสรรค์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
8. นายสำราญ  แทนคำ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.83 ทอง 6 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายอนุชิต  สนิทนา
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 23 โรงเรียนเสิงสาง 1. นายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 44 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงรัชดา  ฝอยกระโทก
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 14 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวภิชชาพร   หอมขุนทด
 
1. นายกฤษฎา   กองสวรรค์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 27 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายภมรเทพ  สุดเต้
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 29 โรงเรียนเสิงสาง 1. นายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 30 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไวยพิธี
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 31 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาววีณา  อาสานอก
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 43 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายธนพัฒน์  ภู่มาก
 
1. นางสาวณัฎฐานันตร์  ประธาน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 55 โรงเรียนครบุรี 1. นายพันธกานต์  พลายจันทร์
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง 11 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนิต  มุ่งดี
 
1. นางสาวกฤษณ์ชญาภา  ประธาน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 51 โรงเรียนบ้านระเริง 1. นางสาวเนตรนภา  มนทชาติ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญบำเรอ
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 43 โรงเรียนครบุรี 1. นายวิษณุพงษ์  เผ่าเต็ม
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.3 เงิน 55 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงธนวรรณ  รัตนอุไร
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 49 โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวดาวประกาย  ต่ายกระโทก
 
1. นายจตุพร  เผ่าทรงพล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.8 เงิน 21 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกัลยาภัสธ์  วงศ์วสุรัตน์
2. เด็กชายธีระยุทธ  จงพึ่งกลาง
3. เด็กหญิงนฤมล  นางาม
4. เด็กชายบัณฑิต  เจียรัมย์
5. เด็กชายประกาศิต  อ่อนธรรม
6. เด็กหญิงปาริชาติ  หาญบุรุษ
7. เด็กหญิงพรฐิตา  สีชัยวาลย์
8. เด็กชายวรเมธ  สุวรรณชนะ
9. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  พืชพันธ์
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พุ่มสบาย
 
1. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
2. นางสายฝน  นามศรี
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง 18 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณ์ธิดา  หอมกลาง
2. นางสาวกุลปรียา  ขันชัยภูมิ
3. นางสาวณิศรา  ยืนกระโทก
4. นายประจักร  เบาะโท
5. นายประสิทธิ์  ลาดกระโทก
6. นายภควา  บงกชปทุมพัฒน์
7. นางสาวสมฤทัย  รวงกระโทก
8. นางสาวอภิสรา  ล่ากระโทก
9. นายเลิศลักษณ์  ชาญเลขา
10. นายโกวิทย์  ช้อนผักแว่น
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ชวนสรรค์
2. นายจิตรษดา  ศรีสะอาด
3. นางสาวปนัดดา  ศรีแจ่ม
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 52 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวดลญา  เพชรวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
3. นางสาวพรนภา  แสนตื้อ
4. นางสาวรัตนกร  ด้วงนางรอง
5. นางสาววิยะดา  ศรีภักด์ดี
6. นางสาวศศิธร  เหง้าน้อย
7. นางสาวศิริทรัพย์  ปัญญาธนาธาร
8. นางสาวศิโรรัตน์  คาทิพาที
9. นางสาวอรณิชา  สมสา
 
1. นางสายฝน  นามศรี
2. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 5 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายกิตติวิชญ์   นอสูงเนิน
2. เด็กหญิงขณิษฐา   แพรกิ่ง
3. เด็กหญิงจีรนันท์   แรมฉิมพลี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ทูนนะเหม
5. เด็กหญิงธารศิริ   ยอดไธสง
6. เด็กหญิงธีราภรณ์   ผึ่งตะขบ
7. เด็กหญิงนภัสสร   สัตยานุชิต
8. เด็กหญิงปรียากร   ปราบภัย
9. เด็กหญิงพิชชานันท์   โพธิ์นคร
10. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   จารุณะ
11. เด็กชายล้อมพงศ์   พยัคฆ์เดชากุล
12. เด็กชายสกุณา   พยัคฆ์เดชากุล
13. เด็กหญิงสุธิชา   ยวนจอหอ
14. เด็กหญิงสุมิตรา   กล่อมกลาง
15. เด็กชายสุวัฒน์   เปลี่ยนสำโรง
16. เด็กหญิงอุมาภรณ์   ฝ้ายตระกูล
 
1. นางสาวพรธิวา   วงษ์สอาด
2. นางสาวปุญญวีร์   สีหาวัฒน์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80.75 ทอง 13 โรงเรียนครบุรี 1. นายจิณวัฒน์  สานคล่อง
2. นายจิตกร  สุดเต้
3. นางสาวบัณฑิตา  ใยกระโทก
4. นายมงคล  นวลอึ่ง
5. นายอภิรักษ์  สันเทียะ
 
1. นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
2. นายธวัชชัย  ใบแก้ว
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79 เงิน 34 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงนภัคปภา  เพชรสำนัก
 
1. นางสาวโสมฉัตร  เที่ยงธรรม
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตะวันชัยวิทยา 1. นางสาวนัดดาชนก  คงอักษร
 
1. นายนพรัตน์  พลายน้อย
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.5 เงิน 20 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงพิระดา   คำเพชร
 
1. นางสาวจุฑามาส   ขันโยธา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 32 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกรรณิการ์  จิตจะโปะ
 
1. นางสาวบังอร   พร้อมสระน้อย
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.67 ทอง 15 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกฤษณี   ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   ทองแกมนาค
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   โกจันทึก
4. เด็กชายธราธร   รัตนสิงห์
5. เด็กชายปิยวัฒน์   โบสถ์จะโปะ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ   แก้วประเสริฐ
2. นางสาวพรรณวรท   สวัสดิ์ปรุ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.34 ทอง 34 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายพัดยศ   ไฝกิ่ง
2. นายภานุพงศ์  พรมกุดตุ้ม
3. นายวโรดม   จิตจำเริญ
4. นางสาวอาภา   ศรีตระเวน
5. นางสาวเกศกนก   เฉียบตระกูล
 
1. นางสาวมัลลิกา  ลัดนอก
2. นายอัมรินทร์   เหลาดี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.33 ทอง 20 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายสนธยา  พิเมย
2. เด็กหญิงเกศสุดา  จินาวัลย์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวภัสภรณ์   ฤทธิ์ดอน
2. นางสาวอทิตญา  แรมสระน้อย
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  ภักดีนอก
2. MissWang   Xue
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.33 ทอง 16 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวฐาปนี   ชื่นฉิมพลี
2. นายภัทรดนัย   หัสครบุรี
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
2. Mr.Shunsuke   Nakayama
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.1 ทอง 10 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวธัญญาเรศ   สุขใส
2. นางสาว่นันทัชพร  สร้อยขจิตกุล
 
1. นางสาวบุญละออ   อัตถาวงศ์
2. Mr.Shunsuke   Nakayama
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.3 ทอง 10 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกนกพร  ดอนเปตรง
2. นางสาวจุฑารัตน์  สีสังข์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวขวัญฤทัย   ครสระน้อย
2. นายอรรถพล  แสนพรมราช
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ทวีเดช
2. Mr.Shunsuke  Nakayama
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.66 ทอง 6 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  จุลทัศน์
2. นางสาวกรรณิการ์  นวนจันทร์
3. นางสาวดวงตา  เงี้ยวสูงเนิน
4. นางสาวศริญญา  แสนโครต
5. นางสาวสโรชา  ทศพิมพ์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวรัชดาพร  ศรีบุญเรือง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน 26 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวจารุวัลย์   นิธิพรเพชร
2. นายปฏิวัติ   วิชานนท์
3. นายปาลิน   รมยาคม
4. นางสาววาสินี   ย้อยสำโรง
5. นางสาวแอนนา   โฮนกระโทก
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ทวีเดช
2. Mr.Shunsuke   Nakayama
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 43.66 เข้าร่วม 32 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวสุกฤตา   สิงไธสง
 
1. นางสาวบุญละออ  อัตถาวงศ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิดา  หาดกระโทก
2. เด็กหญิงธัญณัฏฐ์  นิราชสูงเนิน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
2. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายศุภกฤต  ริมจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.79 ทอง 37 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายคมกริช  อินทร์จอหอ
2. เด็กชายชินวุฒิ  ยุระชัย
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ลู่กระโทก
4. เด็กชายนิติภูมิ  แสงสี
5. เด็กชายภาคภูมิ  สนธิรักษ์
6. เด็กชายศุภกร  สอนจันทร์
7. เด็กชายสุริยา  ม่วงงาม
8. เด็กชายเอกรินทร์  เพชรอ่อน
 
1. นายธีระวัฒน์  ดีสวัสดิ์
2. นายประเสริฐ  แก้วหาญ
3. นายวัชรินทร์  ซอมขุนทด
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.7 ทอง 39 โรงเรียนเสิงสาง 1. นายธนพนธ์  แยกกระโทก
2. นายธนโชค  ผ่องใส
3. นายธีรภัทร  พรมภักดี
4. นายปภัสพงษ์  ซ่อนกลิ่น
5. นายมนตรี  แรมกระโทก
6. นายเพชรสุรบดี  โพธิสาร
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูอิฐจีน
2. นายอดิศักดิ์  มือขุนทด
3. นายปัญญา  สิทธิเสือ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73 เงิน 50 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายจิระวัฒน์  สอนสำโรง
2. นางสาวชลมาศ  พุ่มเกาะ
3. นายชินภัทร  เทียนพรมราช
4. นางสาวมาณียา  ยุพดี
5. นายวชิรวิทย์  สืบจากน้อย
6. นางสาวศศิธร  สะโมสูงเนิน
7. นางสาวสุชัญญา  โภชจะโปะ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  เนียมสำโรง
9. นางสาวอมรรัตน์  แสงปัก
10. นายไชยเชษฐ์  ฉายสำโรง
 
1. นายพงศธร  กาศพรมราช
2. นางสาวอังสนา  อุดแจ่ม
3. นางสาวแพรวพรรณ  แก้วประเสริฐ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกรนันท์  สุจินดานุกูล
2. เด็กหญิงณัฐริการ์   แซ่ลี้
3. เด็กหญิงพัชนิภา   คุ้มประเสริฐ
4. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   พึ่งพัฒน์
5. เด็กหญิงมณฑกาญจน์   รมยาคม
 
1. นางสาววัลชลี   เกียรติสิลังกุล
2. นางอรนุช   นิธิการุณย์เลิศ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายนพวิทย์   สอนพรมราช
2. นางสาวระพีพรรณ   รุมฉิมพลี
3. นางสาวสุดารัตน์   ขันเกษม
4. นายเพลิน   เพราะผักแว่น
5. นางสาวโศภิตา   เนียมเมืองปัก
 
1. นางสายโรส   วงษาสืบ
2. นางสาววัลชลี   เกียรติสิลังกุล
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 57 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เตาตะขบ
2. เด็กหญิงยูถิกา  โยงกระโทก
3. เด็กชายศักรินทร์  แหวกแสวง
 
1. นายณัฐวุฒิ  อนุกูล
2. นางนิชา  แสงกระโทก
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 45 โรงเรียนเสิงสาง 1. นายจักรกฤษ  เฉื่อยไธสง
2. นางสาวปิยฉัตร  เวินเสียง
3. นางสาวเมษาธนารัตน์  ขาวพิมาย
 
1. นางญาณันธร  ปัดสาโก
2. นางสุวรรณี  อินธิแสง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 47 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงญาตาวี  รวมครบุรี
2. เด็กหญิงปานิตา  เอี่ยมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพชรพร  เลิกนอก
 
1. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
2. นางสาววชิราพรรณ  สุวิทยศักดิ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.8 ทอง 41 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวณัฎฐวดี  ทิศกระโทก
2. นางสาวธิดารัตน์  มิถุนาวงค์
3. นายอนพัทย์  คำลือชา
 
1. นางสาวอภิญญา  อรัญศักดิ์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ทวยทุย
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 78 เงิน 37 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ลาปุ้ง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ถวาย
 
1. นางสาววรัติญา  ไพลกลาง
2. นางสาวลัดดาวรรณ  สมานมิตร
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  ช่อรัมย์
2. เด็กหญิงไดอาน่า  ลักค์
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นายปฏิภาณ  พาจะโปะ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 55 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทวงค์
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญนึก
 
1. นางพิสชา  ยังกระโทก
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  วรวงศ์
2. นางสาวปรารถนา  สุดสำโรง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายชัยธวัช  ชาติกระโทก
2. เด็กชายศิวัฒน์  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวทิพวัลย์  หมั่นกุดเวียน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวสุพรรณษา  ประดับคล้าย
2. นางสาวอาทิติยากร  ปลั่งกลาง
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวน้ำฝน  ยามกระโทก
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายชนัญชน  นิ่มนวล
2. เด็กชายสิโรฒน์  คดวงษ์ฆ้อง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นางสุธินี  คะเลรัมย์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.4 ทอง 17 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญธิดา  หมอกครบุรี
2. เด็กชายปิยะพงษ์  กรีเกษม
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนครบุรี 1. นางสาวชนิตา  พรผักแว่น
2. นางสาวอารีรัตน์  เรกระโทก
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวดารารัตน์  ศรีเกษม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายบรรณวิทิต  พรหมศิริ
2. นางสาววันวิสา  แก้ววิจิตร
 
1. นางวิภาดา  ปุราชะธัมมัง
2. นายจิรวัฒน์  นาคพงษ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 54 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. นางสาวณัฐพร  นารินรักษ์
2. นางสาวทิวาพร  แซดกระโทก
3. นางสาวพัชรินทร์  ชันกระโทก
 
1. นางวรรณภา  ณ ระนอง
2. นางเกษราพร  อรุณปิยเศรษฐ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 57 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายปรเมศร์   เปรื่องการ
2. นายวีรชัย   สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายอภิชัย   พุทธรักษา
2. นางสิริกมล   พุทธรักษา
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายภูพิรัฐ  วิเศษสมบูรณ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  ลอยกระโทก
3. เด็กชายอุดมเดช  ทองแข่
 
1. นายธีรศักดิ์  ตรีชะลา
2. นายสุรศักดิ์  ขามก้อน
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายชัชวาล  ตั้งยืนยงสกุล
2. เด็กชายทศพล  เฮากระโทก
3. เด็กชายพชร  ทวีโชคธนโชติ
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางดาราพันธ์  ภูศรี
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 76.5 เงิน 30 โรงเรียนครบุรี 1. นายธนกฤษ  สายบุตร
2. นายปรเมศน์  นิลตะสุวรรณ
3. นายศุภวัฒน์  ตังอนุสรณ์สุข
 
1. นายอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นางสาวน้ำฝน  ยามกระโทก
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 46 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายทินกร  กาญจนารี
2. เด็กชายพสุเทพ  แก้วใหม่
3. เด็กชายอานนท์  ดีรบรัมย์
 
1. นายรังสรรค์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
2. นายสำราญ  แทนคำ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนเสิงสาง 1. นายวัยทยา  โนวิรัมย์
2. นายอัมรินทร์  อ่อนอำไพ
3. นายเมธากุล  โคตรสาลี
 
1. นายปิโยรส  จงใจกลาง
2. นายศักสิทธิ์  ดำพะธิก
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงธิดาพร  พลหาญ
2. เด็กหญิงนิศากร  ปลั่งสกุลแสง
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  หอมแสง
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นายดำรงค์ฤทธิ์  คำสงวน
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวนารีรัตน์  พันธ์ลาว
2. นางสาวปนัดดา  เทียบโพธิ์
3. นางสาววรางคณา  ท้าวคำหลง
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นายสุทธิพงษ์  วงคำ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 39 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วพันใน
2. เด็กหญิงนวรัตน์  พาสันต์
3. เด็กหญิงรินรดา  บุตรศรี
4. เด็กหญิงรินลดา  บุญลาม
5. เด็กหญิงศิริโสภา  แก้วพิกุล
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีลาพรม
 
1. นางสาวสุวิชา  แก้วบุญพะเนา
2. นางสาวอาภาภรณ์  จิตรประพันธ์
3. นางสาวเขมิกา  ทันไธสง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวฉัตรสุดา  ยุคกระโทก
2. นางสาวชนิดาภา  ประจิตร์
3. นางสาวชลิตา  พวงเพ็ชร
4. นางสาวณัฐยา  อบอุ่น
5. นายธณาธร  ดีบาล
6. นางสาวนิศานาถ  กล้าหาญ
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นางสุนันทา  คำสงวน
3. นางสาวสุมาลี  บุญพามี
 
150 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 54 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาศินี  ฉิพิมาย
2. เด็กชายอภิชัย  บุญจันทึก
3. เด็กหญิงอภิญญา  ก้อนสูงเนิน
 
1. นางสาวนงนุช  พรหมภักดิ์
2. นางสาวอุมาพร  ยอดเพชร
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 31 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. นางสาวอินทิรา  รนกระโทก
2. นางสาวเพ็ญพิชชา   แขมเกษม
3. นางสาวโสภา  งามวิไลย์
 
1. นางขนิษฐา  เทียมครบุรี
2. นายชุมพล  เทียมครบุรี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายธนกร  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายวีรภัทร  วิลัย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันธ์สำโรง
 
1. นายประยง  กำประโคน
2. นางสาวสุนทรี  หมั่นวาจา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 67 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. นายนครินทร์  พิมพ์ครบุรี
2. นางสาวมุชิตา  อ๊อดจังหรีด
3. นางสาวอริสา  จุลสำโรง
 
1. นายธีรพร  เดชะเวทย์วิเศษ
 
154 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขวัญมา
2. เด็กหญิงอรนิภา  ช่วยจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงไหม  สีดาวงศ์
 
1. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
2. นางสาวเขมณัฏฐ์  กอสมานชัยกิจ
 
155 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวชลิตา  จวนกลาง
2. นางสาวทิพวรรณ  ทองทิพย์
3. นางสาววารี  สวนฉิมพลี
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 46 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนิษฐา   จ่าพิชม
2. เด็กหญิงบุญช่วย  สงสระน้อย
3. เด็กหญิงปรางฉัตร  ใจจังหรีด
 
1. นายประจักษ์  ทองแจ่ม
2. นางศุภัชชา  ธนูปกรณ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.6 ทอง 46 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวกรรณิกา   อรมูล
2. นางสาวนฤมล   ดอกสันเทียะ
3. นางสาววิภารัตน์   เม้ามีศรี
 
1. นางสาวศศิธร  ธนูปกรณ์
2. นางสาวสุนทรีลักษณ์  แทนสูงเนิน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงจิราวรรณ์  มิสโร
2. เด็กชายพีระพัฒน์  พันธ์บัวแพง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  นามพุดซา
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  ศิริยานนท์
2. นางสาวจิณาภัทร์  เขาทอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. นางสาวพจนา  สาสันเทียะ
2. นางสาวพรชนก  สีหานาม
3. นางสาวภัทจิรา  คำดี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ชีวา
2. นางสาวสุพรรณษา  สิงห์ซอม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทองอินทร์
2. เด็กหญิงปัทมา  พิศนอก
3. เด็กหญิงไหม  สีดาวงศ์
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 32 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  บุญหาญ
2. นางสาวพรรณิภา  ไพคำนาม
3. นางสาวสุนิสา  พระสว่าง
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 34 โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงวีรดา  ปักกาเว
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โยงกระโทก
3. เด็กชายอิงควัต  เดชสาหร่าย
 
1. นางธันยชนก  แก้ววิเศษ
2. นายพิชนันท์  ขันอาสา
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. เด็กชายพัชรพล  พลังมาก
 
1. นางสาวจินตนา  นุ่มนวลศรี
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนบ้านระเริง 1. เด็กหญิงพิมนภา  ถัดพิมาย
 
1. นายวรายุทธ  บุญวงค์
 
165 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านระเริง 1. นายสกุลเดช  ขอทับกลาง
2. นายโชคบัญชา  ล้วนกลาง
 
1. นายปริฉัตร  สัจจา
2. นายชยาพล  ความดี
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายธีรนัย  แปะตะขบ
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม