สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. นางสาวกัลยากร  พลานไชย
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายธรรมรัตน์   เชียงเครือ
2. นายปกป้อง  การทหาร
 
1. นายวินัย  หนุนกระโทก
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวจิรภา  ร่มเริง
2. นางสาวสิริกัญญา  จิตรบำเพิง
 
1. นางสาวปาริทัศน์  นิลยอง
2. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายบูรพา  โพคำทุย
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
5 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 17 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นมัสศิลา
2. เด็กหญิงฐาปนิยา  ปนัดดากนก
3. เด็กหญิงปณิตตา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อพันธุ์ลาน
2. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 19 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายพีรพล  พ่วงชาวนา
2. นายพุทธพงษ์  ด่านทองหลาง
3. นายเกียงไกร  แฝงกระโทก
 
1. นายมณเฑียร  งามแก้ว
2. นางสาวปาริทัศน์  นิลยอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  จันทร
2. นางสาวดวงกมล  สังข์ทองหลาง
3. นางสาวธนัชชา  ฉันทะกลาง
4. นางสาวปรีญาพร  พ่วงทองหลาง
5. นางสาวสุกัญญา  คำมา
 
1. นางจรินทร์  ภิรมย์กิจ
2. นางวิศณี  ชนะวงศ์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.5 เงิน 18 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายตระกาล  แหลมทองหลาง
2. นายบุญ  ถั่วกระโทก
3. นายประทัก  พันพิมาย
4. นายภาณุพงษ์  นาคา
5. นายศิริชัย  แว่นสีลา
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 40 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นางนิภาวรรณ  ภูมิทน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงนวนันท์  แน่นกระโทก
2. เด็กหญิงสุจิรา  กระพันธ์เขียว
3. เด็กหญิงอริศรา  รัตนารักษ์
 
1. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
2. นางสาวสุกัญญา  สุนทร
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายณัฐพล  ประทุมทอด
2. นางสาวปวีณา  ทมกระโทก
3. นางสาวพิยดา  พริกจำรูญ
 
1. นางปริชาติ  เนตรทองหลาง
2. นางสาวสุกัญญา  สุนทร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 28 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวน้ำเพชร  แทวกระโทก
2. นางสาวพรรณลักษณ์  สัมพันธ์แพ
3. นายสุรเชษฐ  คำพิพจน์
 
1. นางสาวนุชจรี  ชวนขุนทด
2. นายธนาธิป  พันธุ์โหมด
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.5 เงิน 52 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุนารี  แดงเด่นศรี
3. เด็กหญิงแพรววรินทร์  เลิ่ง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุตรเจริญ
2. นางเพ็ญศิริ  กานต์ถิรกุล
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชัยนันท์  พันผักแว่น
2. นายสิทธิศักดิ์  พูนกระโทก
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แผนพิมาย
2. เด็กหญิงกัญญา  ปะวะกา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สร้อยทองหลาง
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมีดงนอก
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตีบกลาง
6. เด็กหญิงนิรมล  มุขพิมาย
7. เด็กหญิงพรลภัส  อาจศึก
8. เด็กหญิงสุทัตตา  ธรรมทศพล
9. เด็กหญิงสุมิตตรา  กะฉอดนอก
10. เด็กหญิงอุรัสยา  กระจ่างรัตน์
 
1. นายปกรณ์วิชญ์  เสนาะ
2. นายไอศูรย์  อัตตโนคติ
3. นางผกามาศ  ลิ้มศริอังกูร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 9 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  งามลา
 
1. นางทัศนี  ฆารเจริญ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  ทิศกระโทก
 
1. นายชัยเชฎฐ์  ปานพรมมา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.54 เงิน 28 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ลีเบาะ
2. เด็กชายพีรภัทร  จะรดรัมย์
 
1. นายธีรพงษ์  พรมพุ้ย
2. นางสาวปรัศนีย์  สอสูงเนิน
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70.63 เงิน 56 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายกิตติทัต  หลาทอง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  นวลใหม่
 
1. นางดวงพร  วรสีหะ
2. นางทัศนี  ฆารเจริญ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน 45 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายอนุภัทร  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวนัชนันท์  ปลื้มญาติ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.6 เงิน 33 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  อ้อมทองหลาง
2. นางสาวณัฐณิชา  ผาแสนเถิน
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พลสำโรง
2. MissWang  Yanfei
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 71.5 เงิน 26 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  พละสิม
2. นางสาวชลธิชา  จิตตโชติ
3. นางสาวปรียาภรณ์  ทานกระโทก
4. นางสาวปิยวรรณ  อินพะเนา
5. นายพัฒธนพงษ์  มวยคล่อง
6. นางสาวพันธุ์รดา  โพนแก้ว
7. นางสาวพิมพกานต์  ชนะสูงเนิน
8. นางสาวมัทณา  มนทองหลาง
9. นางสาวรุจิรา  ดำละกอ
10. นายอัมรินทร์  คิดพ่อค้า
 
1. นายปกรณ์วิชญ์  เสนาะ
2. นายธีระกุล  นนกระโทก
3. นางประภา  บุญนิธิ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 23 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงชญามุข  พรหมชัย
2. เด็กหญิงมีนา  ก้อนโทน
3. นางสาวศิริพร  โอริพันธ์
 
1. นางมณธิชา  แสนพิมพ์
2. นางสาวศศิยาพัชร  สังข์สุขวิรัตน์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 41 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลนา  อินณรงค์
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.4 เงิน 52 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  หนุนกระโทก
2. นายนวพล  ชำนาญพุดซา
3. นางสาวพรรภัทรษา  เนินกระโทก
4. นางสาวมิริน  ปีกกระโทก
5. นางสาวรัชฎาพร  นึกกระโทก
6. นางสาวสุดารัตน์  ดีสันเทียะ
7. นางสาวอริสรา  เนียดกระโทก
8. นางสาวอรุณ  ต้นกระโทก
 
1. นายนัทธี  สมทอง
2. นางสาวมยุลี  นันดี
3. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.52 เงิน 27 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  จันทามี
2. เด็กชายวิรัตน์  ต้นกระโทก
 
1. นายเสน่ห์  ทิพย์รักษ์
2. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 52 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวศินัฐตา  จัดดาหาญ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา  เกษร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณปะโก
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันนา  วิถี
 
1. นางภัทรา  เทียมเพ็ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 77 เงิน 30 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกรพินธุ์  อินศรีเมือง
2. นางสาวกษมา  เที่ยงธรรม
3. นางสาวจารุพร  โนนทอง
4. นางสาวจารุวรรณ  บรรดิษฐ์วงศ์
5. นางสาวจินดามณี  ใจเป็น
6. นางสาวชนิดา  แก่นจันทร์
7. นางสาวชลิตา  วงศ์ษา
8. นายชัยรัตน์  ลาดแก้ว
9. นายดนุพล  หุ้มไธสง
10. นายทองสมุทร  ถึงนอก
11. นางสาวทิพย์เกษร  สุภาพร
12. นางสาวธัญญาภรณ์  สิมลา
13. นางสาวธัญญาภรณ์  โพธิ์สลิตร
14. นางสาวนนท์ธีญา  แก้วฝายนอก
15. นายบริรักษ์  สิงห์ทอง
16. นางสาวปาริชาติ  ป่าขมิ้น
17. นางสาวปาลิดา  เทียมมูล
18. นางสาวปุณยาพร  ทองพา
19. นางสาวพลอยชมพู  ฤกษ์สงเคราะห์
20. นายพิชิตชัย  ใยเทศ
21. นางสาวพีรดา  อุตส่าห์การ
22. นางสาวพุธธิดา  เทียมคำ
23. นายวัชรากรณ์  พลแสน
24. นางสาววัลลภา  ปักการะโต
25. นางสาววิรัชฏาภรณ์  ตลับไธสง
26. นายวิศวะ  ลาสุเล
27. นางสาวศศิวิมล  ชนะไธสง
28. นางสาวสวรรยา  หงษ์ทัพย์
29. นายสหรักษ์  ฤทธิยา
30. นายสัญญา  สาทร
31. นายสืบสกุล  สมศักดิ์
32. นายสุชาครีย์  ยอดชลูด
33. นางสาวสุณัฏฐา  มะรังศรี
34. นางสาวสุดารัตน์  มูลกลาง
35. นางสาวสุธาสินี  พริ้วไธสง
36. นางสาวสุรีพร  ละดาวัลย์
37. นายอัจฉริยะ  จิตทอง
38. นางสาวอารีญา  ชื่นชู
39. นางสาวเมทนี  พรมลา
40. นางสาวเหมือนฝัน  เกรียงกระโทก
 
1. นางสาวณัชชา  วรรณทะมาศ
2. นายนราธิป  คำศรี
3. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
4. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  โภคาพานิชย์
5. นายณัชพล  ชัยมีแรง
6. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
7. นายศุภชัย  แคลนกระโทก
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 39 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ปานสูงเนิน
2. นายภัคพงษ์  เครือผือ
3. นายสหรัฐ  ทบพักตร์
4. นายสหรัถ  ลิมปนเวทย์สกุล
5. นางสาวสุธิดา  มะธิมาปะเข
6. นายอภิสิทธิ์  เวียนนอก
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
2. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
3. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 51 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ไขอ่อน
 
1. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79 เงิน 47 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวมนัสนันท์  ศรียงยศ
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.66 เงิน 15 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลินีย์  คำจันดา
 
1. นางขวัญนภัทร  สืบสุนทร
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 48 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรวิมล  ซาสอนตา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดำรงค์
 
1. นางดารณี  ทองนำ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นพุดซา
2. เด็กชายศตวรรษ  คันสิน
 
1. นางจุรีพร  แซงรัมย์
2. นางสาวศิริพร  เกียงสี
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 46 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุลีพร  วงษ์มั่น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนยามาศ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  มนตรีชัย
2. นายชินดนัย  ยิ่งรัมย์
3. นายสุชาติ  ขาวพิมาย
 
1. นางกรณิศา  สำเร็จ
 
39 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายภรัณยู  เนื้อนา
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ทองชาติ
 
1. นายธีรพงษ์  วงษ์สอาด
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 35 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงฐษณวรรณ  โพธิ์ปานพะเนา
2. เด็กหญิงภวพร  สุขมากสิน
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชายกลาง
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
2. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาววาสนา  อ่อนไธสง
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 56 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรวดกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวญาณิศา  แขนดอนดู่
2. นายภานุ  บุญรอด
 
1. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
2. นางสาวรติกร  พงษ์ศรี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.8 เงิน 37 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  สีสนอง
2. เด็กหญิงพรรณนารายณ์  เปรื่องกระโทก
3. เด็กหญิงวานิสา  เงยกระโทก
 
1. นางสาววรางคณา  แก่นกระโทก
2. นางสาวสุธิดา  แสงปราบ
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายนนทชา  ศิริยุทธ์
2. เด็กชายสมนัส  อินทนารินทร์
 
1. นางสาวแสงจันทร์  จันทรังษี
2. นางศรีประภา  ศิริเมฆา
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงชลธิชา  กรุดครบุรี
2. เด็กหญิงดวงกมล  บูรณาธรรมากิจ
3. เด็กหญิงอภิชญา  รื่นภาคบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
 
48 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวจิดาภา  แหวนเงิน
2. นางสาวปิยาภรณ์  สิงห์ไธสง
3. นายอัมรินทร์  เกษมพงษ์
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70.11 เงิน 55 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวธรากุล  กรุยกระโทก
 
1. นางปิยะวรรณ  แก่นกระโทก
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงเนตรชนก  นาคเสนอินทร์
 
1. นางรำพึง  ช่วยสำโรง
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวณัฐวิภา  หนูแก้ว
 
1. นางสาวลักขณา  ปัญญาพูนตระกูล
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.34 เงิน 52 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บาริศรี
2. เด็กชายรพีพัทร  ปองดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จาวกระโทก
4. เด็กหญิงอริสา  เป็นกระโทก
5. เด็กหญิงเมธาวี  มากกลาง
 
1. นางสาวยุพา  มวยกระโทก
2. นางสะใบทิพย์  บุฝ้าย
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จำพิมาย
2. เด็กหญิงพรรณพนัช  จักร์กระโทก
 
1. นางสาวจิตรลดา  จิตพิมาย
2. นางสาวณลิณี  จักสาร
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวธนสิตา  กิจพัฒนสุข
2. นายบรรดิษฐ  ข่ากระโทก
 
1. นางจิตรลดา  เอี่ยมกลาง
2. นายธีรนันท์  ฐิติประยูรวงศ์