สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 54.4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวสุวรรณรัตน์  พิระชัย
 
1. นางสาวนองนิตย์  เตยจอหอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 27 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  ข่าขันมะลี
 
1. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวอุไร  เงาไพร
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ซื่อรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ภักดีการณ์
2. เด็กหญิงปริยากร  ชาญอักษร
 
1. นายสุนทร  อ่อนคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกัลยา  ปรุงกระโทก
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ต้องกระโทก
 
1. นายสุนทร  อ่อนคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 26 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายวิจารณ์  คำเหล็ก
2. นายวิษณุ  เทากระโทก
3. นายอรรถพล  มนทองหลาง
 
1. นายนราศัย  ศิริพันธุ์
2. นายคงเดช  เนตรพล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงวิญาดา  ภาคย์กระโทก
 
1. นางสาวนันทสรณ์  สุทธิธรรมากุล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  ศรีจันทร์
2. นางสาวศรุตา  เกตุแก้ว
 
1. นายกิตติธัช  สืบสุนทร
2. นายกฤติกร  หวังอ้อมกลาง
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 42 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายทิวากร  แก้วสีทา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ปักกาเวสูง
3. เด็กหญิงอรดี  นาดี
 
1. นางสาวนาถนารี  นรินทร์นอก
2. นางประสพ  ธนะสูตร