สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายปภาวินท์  เกียงวงศ์
 
1. นางศิลดา  อมรดิษฐ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.88 ทอง 15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวพัชรินทร์  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนลินี  บพิตรสุวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ยินดี
2. นางสาวพันดาว  กำไรทอง
3. นางสาวสรารัตน์  สานคล่อง
 
1. นางวาสนา  กุนอก
2. นายเชษฐ์  รักกลาง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณศรี
2. เด็กชายปราเมศ  กกกระโทก
 
1. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
2. นางสาวรติกร  พงษ์ศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87.77 ทอง 12 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงทนานันท์  กลั่นบุญ
2. เด็กหญิงศศินิภา  นามไธสง
 
1. นางสาววีรนุช  เเสงพา
2. นายประชา  ศรีหาบุญทัน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81.12 ทอง 30 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายอดุลวิทย์  เที่ยงกระโทก
 
1. นายโรจน์พงษ์  วิธีโรจน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายพงษ์เพชร  ราชเจริญ
2. นายเจษฎา  ท่วมกระโทก
3. นายเศรษฐ์ชณพงษ์  ฐิติวัสส์เรืองรุจ
 
1. นายอภิชาติ  สมภาร
2. นางสาวปิยะดา  พันธุ์สระน้อย
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวชัญญณัท  ทุมกระโทก
2. นายอนุพงษ์  ตรงธิ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เผ่าจินดา
2. นางสาวทิพย์ชนก  บัวเปีย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  อับไพ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดสง่า
3. เด็กหญิงภัทรวดี  กลางสวัสดิ์
4. เด็กหญิงรุ้งนภา  เคณาภูมิ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทรา
 
1. นางดวงตา  ศรีสุทโธ
2. นางสาวอรวรา  แสงสุขสว่าง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตลับไธสง
2. นางสาวขวัญข้าว  ขบวนฉลาด
3. นางสาวจุรีภรณ์  สูงพิมาย
4. นางสาวดวงกมล  แสงโลโพ
5. นางสาวสุรีย์ฉาย  แสงสนั่น
 
1. นายไพรินทร์  ประจำ
2. นางเพลินพิศ  สัจธรรม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทินกระโทก
2. เด็กหญิงธัญภรณ์  กุมภวงศ์
3. เด็กหญิงพรนภัส  ทินกระโทก
4. เด็กหญิงศิริวิมล  พะนุมรัมย์
5. เด็กหญิงเอวิตรา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวปาณิสรา  กาญจนขัยโชติ
2. นางสุกานดา  เตโพธิ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายฉัตรพล  เข็มทิศ
2. นายนพรัตน์  ด่านกระโทก
3. นายสุรยุทธ  วงษ์หมอก
4. นายเจตดิลก  คอนนาสี
5. นายเจษฎา  คอกกระโทก
 
1. นางสาวอาริษา  ค้าเป็น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา  มนัสศิลา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินทร์  สิมตะมะ
2. นางสาวฐิติกา  อินทร์นอก
3. นายณัฐนันท์  เขิบสูงเนิน
4. นายธวัชชัย  กุดนอก
5. นางสาวบุญณิศา  ริมไธสง
 
1. นางสาวสุพรรษา  คำสิงห์นอก
2. นายสิปปนนท์  สายสิน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.75 ทอง 30 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  พิมพ์ศรี
2. นายกรกฤษณ์  รสจันทร์
3. นายกฤตชัย  ทำมะเริงศรี
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์ช้าง
5. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์ทองหลาง
6. นายจีรศักดิ์  วุฒิพิศาลสาตร์
7. เด็กหญิงนนทิยา  กรีกลาง
8. นางสาวนันทิกานต์  แน่นกระโทก
9. เด็กหญิงปิยธิดา  สังข์ทองหลาง
10. นายพสิษฐ์  ไลไธสง
11. เด็กชายภานุเดช  อินมณี
12. เด็กชายวรนนท์  ทิศกระโทก
13. นางสาววศินี  ทิศกระโทก
14. เด็กชายวุฒิชัย  จูมทอง
15. นางสาวศิรภัสสร  ธงสันเทียะ
16. นางสาวศุภาพิชญ์  ปานพรมมา
17. นางสาวสิริพร  พุกทอง
18. เด็กหญิงสุธาสินี  พรมมาก
19. เด็กหญิงอนันตยา  อินทร์สีดา
20. นางสาวไอริน  จิตมั่น
 
1. นางสาวชลดา  ใช้ช้าง
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
3. นางสาวกาญจนา  แสนมี
4. นางโสภา  ลำพูน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายจิรพงศ์  หงุ่ยกระโทก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หม่อนกระโทก
3. นายธนกฤต  จารุพัฒนกุล
4. นายธีรนัย  สอนดี
5. นายนฤพล  ปาเบ้า
6. นายปรเมศร์  พร่องครบุรี
7. นายพชร  บัวรัตน์
8. นายพศิน  ศรจันทร์แดง
9. นายภูวนาท  วงศ์ทอง
10. นายวาสิทธิ์  ธีระวัฒนา
11. นางสาวศศิกานต์  หมั่นบำรุงศาสน์
12. นางสาวศิริลักษณ์  ลาเสน
13. นายสรายุทธ  ม่วงหวาน
14. นางสาวสิริกัญญา  ส่วยครบุรี
15. นางสาวสุนิสา  ยางนอก
16. นายอนุพันธ์  ขวางกระโทก
17. นางสาวอาทิตยา  จบพรมราช
18. นายอานนท์  เจิมกระโทก
19. นายอารักษ์  หวังกิจ
20. นายเจษฎา  ฝาดกระโทก
 
1. นางสาวแสงนภา  ผูกไมตรี
2. นายปรัชญา  กาญจนเพ็ชร
3. นายพัฒนพงศ์  เกิดทรัพย์
4. นายบารมี  ดำรงธรรม
5. นายอภินันท์  ผันกระโทก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 47 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิยดา  เอมอ่อน
 
1. นางสาวอาริษา  ค้าเป็น
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  พิภักดี
 
1. นางสาววิณารัตน์  สงวนจะบก
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 58 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายอิสราพงษ์  ลุนสำโรง
 
1. นางสาวเต็มศิริ  กิติเวทยานุสรณ์
2. นายธัชเวชช์  แสงสว่าง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 52 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวศศิกานต์  ฉิมหาชาติ
2. นายเนติธร  พินิจด้วง
 
1. นางโสภา  ลำพูน
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.75 ทอง 38 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงนันทนา  บุ้งกระโทก
2. เด็กหญิงนาตาชา  คำบอนพิทักษ์
3. เด็กหญิงประกายกานต์  จงเจิมกลาง
4. เด็กหญิงปิยะมาศ  แซ่โค้ว
5. นางสาวศุลีพร  ฟุ้งพิมาย
6. เด็กหญิงสุนิชาพร  ด่านกระโทก
7. นางสาวสุวรารักษ์  หล่าคำ
8. เด็กหญิงหทัยชนก  มิ่งขวัญ
9. นางสาวเกวลิน  กันธา
10. เด็กหญิงเวทกา  เพ็ชรโพธิ์
 
1. นางจุรีรัตน์  วรรณประดิษฐ์
2. นางนงนุช  ตราผักแว่น
3. นางสาวกัญญณัช  ใจจังหรีด
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ตลับทอง
2. นางสาวกัลยาณี  ไผ่กลาง
3. เด็กหญิงณฐพร  สร้อยมาลัย
4. นางสาวธัญญภรณ์  ประจันเต
5. นางสาวปพัชญา  พรมมา
6. เด็กหญิงปรียากร  สวัสดี
7. เด็กหญิงพรพรรณ  รัตนสุข
8. เด็กหญิงพิราอร  แจ้งทองหลาง
9. นางสาวศิริยากร  สียางนอก
10. เด็กหญิงสุทธินันท์  จันสีสุก
 
1. นายกริษณุ  ลิ้มศริอังกูร
2. นางสมจิต  สุปัญญเดชา
3. นางศจี  วิเศษ
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.6 ทอง 38 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ศิริมังกูลโกมาลย์
4. เด็กหญิงณัฐพิมล  ทรัพย์นายแสง
5. เด็กหญิงนริศรา  ผันผาย
6. นางสาวผุสดี  พุทธจันทร์
7. เด็กหญิงพัชญาภา  วรสีหะ
8. นางสาวอัจฉราภรณ์  แว่นใส
9. เด็กหญิงแพรไพลิน  ภูสีน้ำ
 
1. นายนิติพงษ์  เที่ยงตรง
2. นายธีระกุล  นนกระโทก
3. นายจิตรกร  เด่นกลาง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงภานรินทร์  ศุภกิจ
 
1. นายธีรพงษ์  วงษ์สอาด
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 37 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นายพงศกรณ์  กางกาน
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 36 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แทนนำ
2. เด็กชายศิรนันท์  วรรณู
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 17 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เดือนสันเทียะ
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายคีตกวี  พาลาด
2. นางสาวนพสรณ์  พึ่งแก้ว
3. นายสิทธิพล  พันธ์สระน้อย
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริไพบูลย์  พูนเจ็ก
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายบูรพา  โพคำทุย
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชีวธันย์  นาทรัพย์
2. เด็กชายนนทศักดิ์  ชาญสูงเนิน
3. นายบูรพา  โพคำทุย
4. นายปทมพงษ์  พุ่มทับทิม
5. เด็กชายพีรพัฒน์  แน่นกระโทก
6. นายพีรภัทร  เพียรสร้างสรรค์
7. เด็กชายภาสกร  ช่อทองหลาง
8. เด็กชายวรวุฒิ  เรืองมะเริง
9. เด็กชายวายุ  ก้องพิมาย
10. เด็กชายวโรดม  เกิดกล้า
11. เด็กชายสมบัติ  เชียวอ่อน
12. เด็กชายอภิชาติ  งามลา
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
2. นายสุรัตน์  ประคำ
3. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
4. นายชโยดม  ประภาสโนบล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒนา   จำปาบุญ
2. เด็กชายศตพรรษ  ใจเคย
3. เด็กชายสุรัตน์  จริยวัฒนสุข
4. เด็กชายอัครพล  รุ่งพิมาย
5. เด็กชายเขตสยาม  สรรพกรรัมย์
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายชโยดม  ประภาสโนบล
3. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกมลจิตร์  เกศคำขวา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กมเมืองปัก
3. เด็กหญิงกษมา  จอกชัยภูมิ
4. นางสาวกัญญารัตน์  วัชรพงษ์
5. นางสาวกุลวดี  ศรีสุข
6. นางสาวขวัญลดา  ธงกระโทก
7. เด็กชายจักรพงศ์  โกสม
8. นางสาวจันจิรา  วงศ์บำราบ
9. เด็กหญิงจินดารัตน์  ถอยกระโทก
10. นางสาวชลธิชา  เนื่องทองหลาง
11. นายชาติชาย  ทนพุดซา
12. นางสาวณัฐณิชา  แจงกลาง
13. นางสาวณัฐวดี  สุ่มอินทร์
14. นางสาวณัฐสินี  บุญฉิม
15. นางสาวปนัสยา  เลียนอย่าง
16. นางสาวปริฉัตร   แดนสีแก้ว
17. นางสาวปัจมาพร  เต็มส้ม
18. นางสาวปิยะดา  หมายเครือกลาง
19. นายพีรภัทร  ุถั่วกระโทก
20. นายพีรวัส  เข็มทิศ
21. เด็กหญิงภัทธิรา  สีชุม
22. นางสาวภัทรวดี  ยารังษี
23. เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองมาก
24. นายวรวุฒิ  ฉันงูเหลือม
25. นางสาววิลาสลักษณ์  รุ่งพิมาย
26. เด็กชายศตพรรษ  ใจเคย
27. นางสาวศศิธร  เศรฐศักดิ์อำพล
28. เด็กหญิงศิรินภา  ทองนอก
29. นางสาวศุภลักษณ์  ทิศกระโทก
30. นายสหรัฐ  เรียมริมมะดัน
31. นางสาวสุทธิดา  สมศรี
32. นางสาวสุธิมนต์  พันธ์วิลัย
33. นางสาวสุภาพร  หิ้วพิมาย
34. เด็กชายสุรัตน์  จริยวัฒนสุข
35. นางสาวสุรีรัตน์  ทิศกระโทก
36. นางสาวอนุตตรีย์  วิไธสง
37. เด็กหญิงอริศญา  คุ้มไพทูลย์
38. เด็กหญิงอรุชา  อุปวันดี
39. เด็กชายอัครพล  รุ่งพิมาย
40. เด็กชายเขตสยาม  สรรพกรรัมย์
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายชโยดม  ประภาสโนบล
3. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
4. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
5. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
6. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
7. นางกัลยวรรธ์  ย่ามกลาง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง 30 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  พระจงพันธ์
 
1. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นางสาวพิยดา  พรมภักดี
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 41 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นางสาวศิริกานต์  แก้วเพชร
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 21 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายภัทรายุส  วิชัย
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. สิบเอกสมเกียรติ  ดุริยศาสตร์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 37 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายวิศรุต  สุริยะ
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 39 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จำปี
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 28 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวฉัตรชนา  ดวงกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 32 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  รามศรี
 
1. นางศุภานัน  ตันกระโทก
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 39 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายภัคพงษ์  เครือผือ
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาววาสนา  อ่อนไธสง
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ขอบเมืองฮาม
2. เด็กชายกฤษฎา  อุ่นดีมะดัน
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บังกระโทก
4. เด็กชายทรงฤทธิ์  ภูคำศักดิ์
5. เด็กชายธนวัฒน์  ภักดีรัตนโชติ
6. เด็กหญิงธนัชญา  จองกลาง
7. เด็กหญิงปัทมพร  พันผักแว่น
8. เด็กหญิงศศิรสา  วิวัฒนาการ
9. เด็กชายสุรเกียรติ  อุ่นวิเชียร
10. เด็กชายอนึ่งเพชร  เหล็กอยู่มะดัน
11. เด็กหญิงอารียา  จัตตุกูล
12. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญสด
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายชโยดม  ประภาสโนบล
3. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
4. นายพูนสวัสดิ์  สุคนธพงศ์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิดาภา  แต่งสง่า
2. เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างโพธิ์
3. เด็กชายทักษิณ  พวงกระโทก
4. เด็กหญิงนภัสสร  หม่อนกระโทก
5. เด็กชายพิชญะ  ก่ำกระโทก
6. เด็กชายภัคภาณุ  ชื่นบุปผา
7. เด็กชายวีรภาพ  น้อมกระโทก
8. เด็กหญิงศรัญญา  ต่อกระโทก
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองเลือม
10. เด็กหญิงเทียอาน่า  ป้อมภา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คงนอก
2. นางศุจินันท์  ฉลาด
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.4 ทอง 15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกรนันท์  อยู่ทะเล
2. นายณัฐพล  เช้ากระโทก
3. นางสาวณัฐรดา  พิมบวรธัญ
4. นางสาวดารารัฐ  ไชยโชติ
5. นายทิวากร  แป้นศรี
6. นายธนาวุฒิ  บัวกลาง
7. นายนพรัตน์  เจนผักแว่น
8. นายศุภวัฒน์  แกมกระโทก
9. นางสาวเนตรทิพย์  ไทยจังหรีด
10. นางสาวโยเซฟีน  สเตฟานี่ อิมโมเน็น
 
1. นางภาวนา  มาลา
2. นางสาวณัฐกานต์  เมิ่งกระโทก
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 41 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  จันทระดี
2. นางสาวจารุมาศ  กว้างนอก
3. นางสาวจิรภิญญา  ผุยกระโทก
4. นางสาวทิพย์มณี  ถือสัตย์
5. นางสาวธนิดา  เพชรราย
6. นางสาวนุชรี  ศรีบุญชัย
7. นางสาววราพร  เบิกขุนทด
8. นางสาวสาวิตรี  เที่ยงกระโทก
9. นางสาวสิรินทิพย์  ศรีนาคา
10. นางสาวอัญชิฐา  ประเสริฐการ
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
2. นางสาวสิริพร  ใหญ่กระโทก
3. นางศุภานัน  ตันกระโทก
4. นายอุทัย  เหตุผล
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.2 ทอง 6 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรดา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงสิริยากร  สายแก้ว
 
1. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
2. นางสาวช่อเพชร   แซ่ม่อ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 56 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชาคร  คุ้มไพทูลย์
 
1. นางวราภรณ์  เรืองเวชภักดี
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.33 ทอง 23 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวพิทยาภรณ์  ทิรัมย์
2. นางสาวมินญาดา  จอดกระโทก
3. นางสาวมุกขริน  กระจายกลาง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  งิมสันเทียะ
5. นางสาวสุพิชชา  ไกรเนตร
 
1. นางสาวสุธารัตน์  พิงกระโทก
2. นางสาวพรทิพย์  สุขเจริญ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 22 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายพีระพัฒน์  จุ้ยทองหลาง
2. นางสาวอาริดา  ขวัญยืน
 
1. นางสาวนิภาพร  คุ้มกลาง
2. MissWang  Yanfei
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง 32 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายณัฐพล  ตังกิตติพงศ์
2. นายธนิสร  ยงไธสง
3. นางสาวนริศรา  หน่องกระโทก
4. นายบัณฑิต  จันทร์เพ็ง
5. นางสาวอัจฉรา  พ่วงทองหลาง
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พลสำโรง
2. นางกัญญา  เครื่องกลาง
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.83 ทอง 46 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงคำพัน
2. เด็กชายณัฐนนท์  ปัจจัยตา
3. เด็กชายนราวิชญ์  เศรษฐี
4. เด็กชายภราดร  บัวสอน
5. เด็กชายภูธเนตร  โล่สุวรรณ
6. เด็กชายภูริภัทร  ไชยขันธุ์
7. เด็กชายล้อมพงษ์  อุยนา
8. เด็กชายศุภณัฏฐ์  โพธิ์บุดดี
 
1. นายอำนาจ  ปัจจัยตา
2. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
3. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 40 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวจิตรา  ภู่พลัย
2. นางสาวจิรพร  ทาสีดา
3. นางสาวฐิติชญา  ครุฑวิชิต
4. นายธีรศักดิ์  จอมเกษม
5. นางสาวปัทมวรรณ  กระจงกลาง
6. นายวิษณุวัฒน์  ภูผานี
 
1. นายศรีคิง  แสงพรม
2. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
3. นายเกียรติศักดิ์  กุนดี
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.6 ทอง 6 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุตรศรีภูมิ
2. เด็กหญิงนัทกานต์  โผงาม
3. เด็กชายเชฐฐา  สิมศิริวัต
 
1. นายมานพ  ศรีสวัสดิ์
2. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายตะวัน  ขุมรัตนนันท์
2. นางสาวพิชญา  เอิบผักแว่น
3. นางสาวเมธินี  ตากระโทก
 
1. นางสาวแทบทอง  ชื่นกระโทก
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.5 ทอง 31 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายพิชญากรณ์  นิลพิมาย
2. นางสาวภัสราภร  เงียบกระโทก
3. นางสาวโสภิดา  เกิดโมลี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โฉมสันเทียะ
2. นางสาวปาหนัน  รานอก
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวพิยาดา  รอดเที่ยงธรรม
2. นางสาวอภิญญา  พรหมคีรี
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
2. นายปาริทัศน์  นิลยอง
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายวรรณขนก  จันสมดี
2. เด็กชายสหัสชัย  คำโส
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  มนตรี
2. เด็กชายพิมุก  พิมเสน
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นางปาริทัศน์  นิลยอง
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายธัญพิสิษฐ์  ดื้อกระโทก
2. นางสาวรุ่งทิวา  ดวดกระโทก
 
1. นายพีรพล  สิริชัย
2. นางสาวรินทร์ลัดดา  เกินแก้ว
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันตรี
2. เด็กชายพีรณัฐ  ศักดิ์ทองหลาง
3. เด็กชายภูริพันธ์  พงษ์ใหม่
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
2. นายมณเฑียร  งามแก้ว
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาววิภาดา  จันทร์วิเศษ
2. นายวิษณุ  รั้งกระโทก
3. นางสาวเมลิสสา  นาดอน
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หิริโอนาถา
2. เด็กชายณัฐภัทร  ต่อมกระโทก
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  เทพังเทียม
 
1. นางชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นายนิวัฒน์  นุชสาย
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  ศรีชาติ
2. นายพีรพัฒน์  พุทธศรี
3. นายอำนวย  โฮนทุมมา
 
1. นายบุญสม  เย็นเพชร
2. นายอนุวัฒน์  ทวีฤทธิ์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ตากกระโทก
2. เด็กชายพิชิตชัย  ยงไธสง
3. เด็กชายวิทวัส  ภูมินา
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางอุทัย  วงณรา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายศิวัช  จันทร์พรม
2. นางสาวสุภาพร  หล้าบุญ
3. นางสาวเกวลิน  ถาดกระโทก
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางศิริรัตน์  โชติกลาง
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถาวร
2. เด็กหญิงนิรัชพร  สระทองหลาง
3. เด็กหญิงยุวธิดา  พรมหมลิ
4. เด็กชายสิทธิพร  เลียนอย่าง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาชิต
6. เด็กหญิงสุพัตรา  อะโน
 
1. นางอุทัย  วงณรา
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
3. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ภักดีอำนาจ
2. นายจิรวัฒน์  นามวิเศษ
3. นายธวัชชัย  ศรีหะ
4. นางสาวพิมพ์รพัฒน์  พิมพ์สงเคราะห์
5. นายภควัตร  วรรณศิริ
6. นางสาวศิรินุช  เนินทอง
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางจินห์จุฑา  พิมพา
3. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
 
72 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายนนธกร  มุขกระโทก
2. เด็กหญิงวรกานต์  เนียมสำโรง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ถี่กระโทก
 
1. นางธิติมา  โพธิ์รัศมี
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  เขียนสุวรรณ
 
73 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 38 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวจรรยพร  ไตรผักแว่น
2. นางสาวจันทราทิพ  วากระโทก
3. นางสาววิมลรัตน์  คงนอก
 
1. นางวิไลวรรณ  พิณพิมาย
2. นางนทิพญดา  บุญเลิศ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ปั้นหยาทอง
2. เด็กหญิงนพมาศ  เที่ยงกระโทก
3. เด็กหญิงอรุณี  กาวกระโทก
 
1. นายสุทธิพงษ์  สุกใส
2. นางเกียรติสุดา  บำรุงศิลป์
 
75 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงนัฐกมล  ตันประคองสุข
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  แก่นจันทร์
 
1. นางภิญญาภรณ์  วิเวกวิน
2. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
 
76 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  สวนงาม
2. นางสาวพัชรินทร์  จันดางาม
3. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางภิญญาภรณ์  วิเวกวิน
2. นางญาณิศา  พลแดง
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.2 ทอง 38 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงนันชนก  พุงไธสง
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชิตนอก
 
1. นางพิศมัย  บุญซำ
2. นายจิรภัทร  อุทัย
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.2 ทอง 26 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  เปลกไธสง
2. นายอดิศักดิ์  กาไธสง
3. นางสาวเรวดี  สุวรรณมาลัย
 
1. นางพิศมัย  บุญซำ
2. นายจิรภัทร  อุทัย
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นายชัชวาล  ช้อยขุนทด
2. นายธีรภัทร  ขอเหล็กกลาง
3. นางสาวภาวินี  เวนัย
 
1. นางปราณี  หงษ์ทอง
2. นางสาวมัณฑนา  เข็มสว่าง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 57 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  อินทร์ลุน
2. นางสาวมิ่งขวัญ  ทองซ้อน
3. นางสาวยศสินี  ศิริขิต
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางญาณิศา  พลแดง
 
81 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  บานชื่น
 
1. นางสาวภัทรา  เทียมเพ็ง
 
82 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 26 โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายพีรภัทร  ปัดยะคัง
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
83 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84 ทอง 33 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ปัตตาเทสัง
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
 
84 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.33 ทอง 24 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายอนุภัทร  แลไธสง
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี