สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60.88 ทองแดง 55 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายพิสุทธิ์  มุ่งทองหลาง
2. เด็กหญิงมารีย์รักษ์  วันทองหลาง
3. เด็กหญิงไอรัตน์ดา  ลีลา
 
1. นางธณัฐตา  ราษฎร์เจริญ
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทัดมาลา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 52 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  เสมพิมาย
2. นายชณชล  หมั่นคง
3. นางสาวภนิตา  พูนมะเริง
 
1. นางสาวอริยา  อุ่นใจ
2. นางสาวประภัสสร  เพชรสุ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงชวิศา  เพ็ชรนิล
2. เด็กหญิงนภาพร  อินทวารี
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  หมั่นทองหลาง
 
1. นางพิมพ์ลภัส  ช่วยพันธุ์
2. นางสาวจริยา  เฉื่อยกลาง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงวรันธร  ถินกระโทก
 
1. นางสาวรจนา  นิตย์พะเนาว์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 52 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  โกรพิมาย
 
1. นางสาทิพย์  ถือความสัตย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 54 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายภัควัตร  นัดครบุรี
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงเหมดี  สุพรรณ
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 59 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1. นายครรชิตพงษ์  ตะวงษ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ช่วยงาน
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดำ่กระโทก
2. เด็กหญิงจตุพร  พวงสันเทียะ
3. เด็กหญิงจุรีพร  เปลี่ยนกระโทก
4. เด็กหญิงดวงเนตร  ดำริ
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ดาเดช
6. เด็กหญิงวราภรณ์  โหมดนอก
7. เด็กหญิงสุมิตรา  ทุ่นไธสง
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
2. นางสาวสิริพร  ใหญ่กระโทก
3. นางศุภานัน  ตันกระโทก
4. นายอุทัย  เหตุผล
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 60.75 ทองแดง 47 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นางสาวฐิติชญา  ไหว้ครู
2. นายธีระพัฒน์   สงทามะดัน
3. นางสาวปนัดดา  สุขีชล
4. นายยศภัทร  อาจอินทร์
5. นางสาววาสนา  ข้อแก้ว
6. นางสาวศิรินธร  ดอนหอมหล้า
7. นางสาวสุพรรษา  ยอดพิมาย
8. นางสาวอรัญญา   โพธิ์สวัสดิ์
9. นางสาวอริสา  เวียงจันทึก
 
1. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
2. นางจิราภา  ศิริภูมิ
3. นางสุชาดา  อวยสวัสดิ์
4. นางสาวพรพรรณ  พิมยะมาตร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงรสศุคนธ์  พินงูเหลือม
 
1. นางอารีย์  แสนธิ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67.49 ทองแดง 60 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวธิดาพร  โพธิ์ปานพะเนาว์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  ออมกระโทก
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ฉัตรวชิระพฤกษ์
3. เด็กหญิงศิริธิดา  ขุนศักดา
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  อาบครบุรี
5. เด็กหญิงเมธาวดี  เศรษฐ์กระโทก
 
1. นางรุ่งนภา  พุตจันทึก
2. นางสาวรุ่งอรุณ  โพธา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สัจธรรม
2. เด็กหญิงนฤภร  จันทร์พล
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นายวีรยุทธ  โผดนอก
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 33 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายพิสิษฐ์  พรมกระโทก
2. เด็กชายสิริชัย  โค้งนอก
3. เด็กชายเอกรัตน์  พิมไทย
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางสาวอัญชลี  รัตนนท์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 43 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายวงศกร  นูนกระโทก
2. นายสุภัทร  พิมพ์วัน
3. นายอภิสิทธิ์  ดั้งชาลี
 
1. นายมณเฑียร  งามแก้ว
2. นายวินัย  หนุนกระโทก
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายวรโชติ  กั๊กสูงเนิน
 
1. นางภัทรา  เทียมเพ็ง
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 28 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาววิริยา  สาแก้ว
 
1. นางประสพ  ธนะสูตร
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 47 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายนพวรรณ  นิลสงค์
2. นายนวพล  ลีวิวัฒน์วงศ์
 
1. นางภัทรา  เทียมเพ็ง
2. นางประสพ  ธนะสูตร