สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 46 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุลีพร  วงษ์มั่น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนยามาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายปภาวินท์  เกียงวงศ์
 
1. นางศิลดา  อมรดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 9 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  งามลา
 
1. นางทัศนี  ฆารเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 54.4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวสุวรรณรัตน์  พิระชัย
 
1. นางสาวนองนิตย์  เตยจอหอ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 27 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  ข่าขันมะลี
 
1. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวอุไร  เงาไพร
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ซื่อรัมย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  ทิศกระโทก
 
1. นายชัยเชฎฐ์  ปานพรมมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.8 เงิน 51 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ไขอ่อน
 
1. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 40 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  เหล็กอยู่มะดัน
 
1. นางนิภาวรรณ  ภูมิทน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.88 ทอง 15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวพัชรินทร์  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวนลินี  บพิตรสุวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ภักดีการณ์
2. เด็กหญิงปริยากร  ชาญอักษร
 
1. นายสุนทร  อ่อนคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกัลยา  ปรุงกระโทก
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ต้องกระโทก
 
1. นายสุนทร  อ่อนคำ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70.63 เงิน 56 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายกิตติทัต  หลาทอง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  นวลใหม่
 
1. นางดวงพร  วรสีหะ
2. นางทัศนี  ฆารเจริญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70.11 เงิน 55 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวธรากุล  กรุยกระโทก
 
1. นางปิยะวรรณ  แก่นกระโทก
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60.88 ทองแดง 55 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายพิสุทธิ์  มุ่งทองหลาง
2. เด็กหญิงมารีย์รักษ์  วันทองหลาง
3. เด็กหญิงไอรัตน์ดา  ลีลา
 
1. นางธณัฐตา  ราษฎร์เจริญ
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทัดมาลา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 52 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  เสมพิมาย
2. นายชณชล  หมั่นคง
3. นางสาวภนิตา  พูนมะเริง
 
1. นางสาวอริยา  อุ่นใจ
2. นางสาวประภัสสร  เพชรสุ่ม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงชวิศา  เพ็ชรนิล
2. เด็กหญิงนภาพร  อินทวารี
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  หมั่นทองหลาง
 
1. นางพิมพ์ลภัส  ช่วยพันธุ์
2. นางสาวจริยา  เฉื่อยกลาง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ยินดี
2. นางสาวพันดาว  กำไรทอง
3. นางสาวสรารัตน์  สานคล่อง
 
1. นางวาสนา  กุนอก
2. นายเชษฐ์  รักกลาง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชิณศรี
2. เด็กชายปราเมศ  กกกระโทก
 
1. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
2. นางสาวรติกร  พงษ์ศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวญาณิศา  แขนดอนดู่
2. นายภานุ  บุญรอด
 
1. นายฉัตรชัย  เพ็งพาส
2. นางสาวรติกร  พงษ์ศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงวรันธร  ถินกระโทก
 
1. นางสาวรจนา  นิตย์พะเนาว์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 52 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  โกรพิมาย
 
1. นางสาทิพย์  ถือความสัตย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87.77 ทอง 12 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงทนานันท์  กลั่นบุญ
2. เด็กหญิงศศินิภา  นามไธสง
 
1. นางสาววีรนุช  เเสงพา
2. นายประชา  ศรีหาบุญทัน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81.12 ทอง 30 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายอดุลวิทย์  เที่ยงกระโทก
 
1. นายโรจน์พงษ์  วิธีโรจน์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงเนตรชนก  นาคเสนอินทร์
 
1. นางรำพึง  ช่วยสำโรง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวณัฐวิภา  หนูแก้ว
 
1. นางสาวลักขณา  ปัญญาพูนตระกูล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 23 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงชญามุข  พรหมชัย
2. เด็กหญิงมีนา  ก้อนโทน
3. นางสาวศิริพร  โอริพันธ์
 
1. นางมณธิชา  แสนพิมพ์
2. นางสาวศศิยาพัชร  สังข์สุขวิรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายพงษ์เพชร  ราชเจริญ
2. นายเจษฎา  ท่วมกระโทก
3. นายเศรษฐ์ชณพงษ์  ฐิติวัสส์เรืองรุจ
 
1. นายอภิชาติ  สมภาร
2. นางสาวปิยะดา  พันธุ์สระน้อย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงนวนันท์  แน่นกระโทก
2. เด็กหญิงสุจิรา  กระพันธ์เขียว
3. เด็กหญิงอริศรา  รัตนารักษ์
 
1. นางศรีนวล  เช่นพิมาย
2. นางสาวสุกัญญา  สุนทร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายณัฐพล  ประทุมทอด
2. นางสาวปวีณา  ทมกระโทก
3. นางสาวพิยดา  พริกจำรูญ
 
1. นางปริชาติ  เนตรทองหลาง
2. นางสาวสุกัญญา  สุนทร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.8 เงิน 37 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  สีสนอง
2. เด็กหญิงพรรณนารายณ์  เปรื่องกระโทก
3. เด็กหญิงวานิสา  เงยกระโทก
 
1. นางสาววรางคณา  แก่นกระโทก
2. นางสาวสุธิดา  แสงปราบ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 28 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวน้ำเพชร  แทวกระโทก
2. นางสาวพรรณลักษณ์  สัมพันธ์แพ
3. นายสุรเชษฐ  คำพิพจน์
 
1. นางสาวนุชจรี  ชวนขุนทด
2. นายธนาธิป  พันธุ์โหมด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายนนทชา  ศิริยุทธ์
2. เด็กชายสมนัส  อินทนารินทร์
 
1. นางสาวแสงจันทร์  จันทรังษี
2. นางศรีประภา  ศิริเมฆา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวชัญญณัท  ทุมกระโทก
2. นายอนุพงษ์  ตรงธิ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เผ่าจินดา
2. นางสาวทิพย์ชนก  บัวเปีย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76.52 เงิน 27 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  จันทามี
2. เด็กชายวิรัตน์  ต้นกระโทก
 
1. นายเสน่ห์  ทิพย์รักษ์
2. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.54 เงิน 28 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายธนพล  ลีเบาะ
2. เด็กชายพีรภัทร  จะรดรัมย์
 
1. นายธีรพงษ์  พรมพุ้ย
2. นางสาวปรัศนีย์  สอสูงเนิน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 26 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายวิจารณ์  คำเหล็ก
2. นายวิษณุ  เทากระโทก
3. นายอรรถพล  มนทองหลาง
 
1. นายนราศัย  ศิริพันธุ์
2. นายคงเดช  เนตรพล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  อับไพ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดสง่า
3. เด็กหญิงภัทรวดี  กลางสวัสดิ์
4. เด็กหญิงรุ้งนภา  เคณาภูมิ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทรา
 
1. นางดวงตา  ศรีสุทโธ
2. นางสาวอรวรา  แสงสุขสว่าง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ตลับไธสง
2. นางสาวขวัญข้าว  ขบวนฉลาด
3. นางสาวจุรีภรณ์  สูงพิมาย
4. นางสาวดวงกมล  แสงโลโพ
5. นางสาวสุรีย์ฉาย  แสงสนั่น
 
1. นายไพรินทร์  ประจำ
2. นางเพลินพิศ  สัจธรรม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทินกระโทก
2. เด็กหญิงธัญภรณ์  กุมภวงศ์
3. เด็กหญิงพรนภัส  ทินกระโทก
4. เด็กหญิงศิริวิมล  พะนุมรัมย์
5. เด็กหญิงเอวิตรา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวปาณิสรา  กาญจนขัยโชติ
2. นางสุกานดา  เตโพธิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายฉัตรพล  เข็มทิศ
2. นายนพรัตน์  ด่านกระโทก
3. นายสุรยุทธ  วงษ์หมอก
4. นายเจตดิลก  คอนนาสี
5. นายเจษฎา  คอกกระโทก
 
1. นางสาวอาริษา  ค้าเป็น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา  มนัสศิลา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินทร์  สิมตะมะ
2. นางสาวฐิติกา  อินทร์นอก
3. นายณัฐนันท์  เขิบสูงเนิน
4. นายธวัชชัย  กุดนอก
5. นางสาวบุญณิศา  ริมไธสง
 
1. นางสาวสุพรรษา  คำสิงห์นอก
2. นายสิปปนนท์  สายสิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.75 ทอง 30 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  พิมพ์ศรี
2. นายกรกฤษณ์  รสจันทร์
3. นายกฤตชัย  ทำมะเริงศรี
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทร์ช้าง
5. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์ทองหลาง
6. นายจีรศักดิ์  วุฒิพิศาลสาตร์
7. เด็กหญิงนนทิยา  กรีกลาง
8. นางสาวนันทิกานต์  แน่นกระโทก
9. เด็กหญิงปิยธิดา  สังข์ทองหลาง
10. นายพสิษฐ์  ไลไธสง
11. เด็กชายภานุเดช  อินมณี
12. เด็กชายวรนนท์  ทิศกระโทก
13. นางสาววศินี  ทิศกระโทก
14. เด็กชายวุฒิชัย  จูมทอง
15. นางสาวศิรภัสสร  ธงสันเทียะ
16. นางสาวศุภาพิชญ์  ปานพรมมา
17. นางสาวสิริพร  พุกทอง
18. เด็กหญิงสุธาสินี  พรมมาก
19. เด็กหญิงอนันตยา  อินทร์สีดา
20. นางสาวไอริน  จิตมั่น
 
1. นางสาวชลดา  ใช้ช้าง
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
3. นางสาวกาญจนา  แสนมี
4. นางโสภา  ลำพูน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายจิรพงศ์  หงุ่ยกระโทก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หม่อนกระโทก
3. นายธนกฤต  จารุพัฒนกุล
4. นายธีรนัย  สอนดี
5. นายนฤพล  ปาเบ้า
6. นายปรเมศร์  พร่องครบุรี
7. นายพชร  บัวรัตน์
8. นายพศิน  ศรจันทร์แดง
9. นายภูวนาท  วงศ์ทอง
10. นายวาสิทธิ์  ธีระวัฒนา
11. นางสาวศศิกานต์  หมั่นบำรุงศาสน์
12. นางสาวศิริลักษณ์  ลาเสน
13. นายสรายุทธ  ม่วงหวาน
14. นางสาวสิริกัญญา  ส่วยครบุรี
15. นางสาวสุนิสา  ยางนอก
16. นายอนุพันธ์  ขวางกระโทก
17. นางสาวอาทิตยา  จบพรมราช
18. นายอานนท์  เจิมกระโทก
19. นายอารักษ์  หวังกิจ
20. นายเจษฎา  ฝาดกระโทก
 
1. นางสาวแสงนภา  ผูกไมตรี
2. นายปรัชญา  กาญจนเพ็ชร
3. นายพัฒนพงศ์  เกิดทรัพย์
4. นายบารมี  ดำรงธรรม
5. นายอภินันท์  ผันกระโทก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 47 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิยดา  เอมอ่อน
 
1. นางสาวอาริษา  ค้าเป็น
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  พิภักดี
 
1. นางสาววิณารัตน์  สงวนจะบก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 58 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายอิสราพงษ์  ลุนสำโรง
 
1. นางสาวเต็มศิริ  กิติเวทยานุสรณ์
2. นายธัชเวชช์  แสงสว่าง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 52 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวศศิกานต์  ฉิมหาชาติ
2. นายเนติธร  พินิจด้วง
 
1. นางโสภา  ลำพูน
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.75 ทอง 38 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงนันทนา  บุ้งกระโทก
2. เด็กหญิงนาตาชา  คำบอนพิทักษ์
3. เด็กหญิงประกายกานต์  จงเจิมกลาง
4. เด็กหญิงปิยะมาศ  แซ่โค้ว
5. นางสาวศุลีพร  ฟุ้งพิมาย
6. เด็กหญิงสุนิชาพร  ด่านกระโทก
7. นางสาวสุวรารักษ์  หล่าคำ
8. เด็กหญิงหทัยชนก  มิ่งขวัญ
9. นางสาวเกวลิน  กันธา
10. เด็กหญิงเวทกา  เพ็ชรโพธิ์
 
1. นางจุรีรัตน์  วรรณประดิษฐ์
2. นางนงนุช  ตราผักแว่น
3. นางสาวกัญญณัช  ใจจังหรีด
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  ตลับทอง
2. นางสาวกัลยาณี  ไผ่กลาง
3. เด็กหญิงณฐพร  สร้อยมาลัย
4. นางสาวธัญญภรณ์  ประจันเต
5. นางสาวปพัชญา  พรมมา
6. เด็กหญิงปรียากร  สวัสดี
7. เด็กหญิงพรพรรณ  รัตนสุข
8. เด็กหญิงพิราอร  แจ้งทองหลาง
9. นางสาวศิริยากร  สียางนอก
10. เด็กหญิงสุทธินันท์  จันสีสุก
 
1. นายกริษณุ  ลิ้มศริอังกูร
2. นางสมจิต  สุปัญญเดชา
3. นางศจี  วิเศษ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.6 ทอง 38 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่เตียว
3. เด็กหญิงชุตินันท์  ศิริมังกูลโกมาลย์
4. เด็กหญิงณัฐพิมล  ทรัพย์นายแสง
5. เด็กหญิงนริศรา  ผันผาย
6. นางสาวผุสดี  พุทธจันทร์
7. เด็กหญิงพัชญาภา  วรสีหะ
8. นางสาวอัจฉราภรณ์  แว่นใส
9. เด็กหญิงแพรไพลิน  ภูสีน้ำ
 
1. นายนิติพงษ์  เที่ยงตรง
2. นายธีระกุล  นนกระโทก
3. นายจิตรกร  เด่นกลาง
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แผนพิมาย
2. เด็กหญิงกัญญา  ปะวะกา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สร้อยทองหลาง
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมีดงนอก
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตีบกลาง
6. เด็กหญิงนิรมล  มุขพิมาย
7. เด็กหญิงพรลภัส  อาจศึก
8. เด็กหญิงสุทัตตา  ธรรมทศพล
9. เด็กหญิงสุมิตตรา  กะฉอดนอก
10. เด็กหญิงอุรัสยา  กระจ่างรัตน์
 
1. นายปกรณ์วิชญ์  เสนาะ
2. นายไอศูรย์  อัตตโนคติ
3. นางผกามาศ  ลิ้มศริอังกูร
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 71.5 เงิน 26 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  พละสิม
2. นางสาวชลธิชา  จิตตโชติ
3. นางสาวปรียาภรณ์  ทานกระโทก
4. นางสาวปิยวรรณ  อินพะเนา
5. นายพัฒธนพงษ์  มวยคล่อง
6. นางสาวพันธุ์รดา  โพนแก้ว
7. นางสาวพิมพกานต์  ชนะสูงเนิน
8. นางสาวมัทณา  มนทองหลาง
9. นางสาวรุจิรา  ดำละกอ
10. นายอัมรินทร์  คิดพ่อค้า
 
1. นายปกรณ์วิชญ์  เสนาะ
2. นายธีระกุล  นนกระโทก
3. นางประภา  บุญนิธิ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จำพิมาย
2. เด็กหญิงพรรณพนัช  จักร์กระโทก
 
1. นางสาวจิตรลดา  จิตพิมาย
2. นางสาวณลิณี  จักสาร
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 21 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวธนสิตา  กิจพัฒนสุข
2. นายบรรดิษฐ  ข่ากระโทก
 
1. นางจิตรลดา  เอี่ยมกลาง
2. นายธีรนันท์  ฐิติประยูรวงศ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 54 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายภัควัตร  นัดครบุรี
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 54 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงเหมดี  สุพรรณ
 
1. นายธนากร  ศรีวโรทัย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 59 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1. นายครรชิตพงษ์  ตะวงษ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ช่วยงาน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงภานรินทร์  ศุภกิจ
 
1. นายธีรพงษ์  วงษ์สอาด
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 52 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวศินัฐตา  จัดดาหาญ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ทองชาติ
 
1. นายธีรพงษ์  วงษ์สอาด
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 37 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นายพงศกรณ์  กางกาน
 
1. นายอุทัย  เหตุผล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 36 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แทนนำ
2. เด็กชายศิรนันท์  วรรณู
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง 17 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เดือนสันเทียะ
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 56 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. นางสาวกัลยากร  พลานไชย
 
1. นางนฤมล  โยคานุกุล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 35 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงฐษณวรรณ  โพธิ์ปานพะเนา
2. เด็กหญิงภวพร  สุขมากสิน
3. เด็กหญิงอรปรียา  ชายกลาง
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
2. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายคีตกวี  พาลาด
2. นางสาวนพสรณ์  พึ่งแก้ว
3. นายสิทธิพล  พันธ์สระน้อย
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริไพบูลย์  พูนเจ็ก
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงวิญาดา  ภาคย์กระโทก
 
1. นางสาวนันทสรณ์  สุทธิธรรมากุล
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายบูรพา  โพคำทุย
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายบูรพา  โพคำทุย
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชีวธันย์  นาทรัพย์
2. เด็กชายนนทศักดิ์  ชาญสูงเนิน
3. นายบูรพา  โพคำทุย
4. นายปทมพงษ์  พุ่มทับทิม
5. เด็กชายพีรพัฒน์  แน่นกระโทก
6. นายพีรภัทร  เพียรสร้างสรรค์
7. เด็กชายภาสกร  ช่อทองหลาง
8. เด็กชายวรวุฒิ  เรืองมะเริง
9. เด็กชายวายุ  ก้องพิมาย
10. เด็กชายวโรดม  เกิดกล้า
11. เด็กชายสมบัติ  เชียวอ่อน
12. เด็กชายอภิชาติ  งามลา
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
2. นายสุรัตน์  ประคำ
3. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
4. นายชโยดม  ประภาสโนบล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒนา   จำปาบุญ
2. เด็กชายศตพรรษ  ใจเคย
3. เด็กชายสุรัตน์  จริยวัฒนสุข
4. เด็กชายอัครพล  รุ่งพิมาย
5. เด็กชายเขตสยาม  สรรพกรรัมย์
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายชโยดม  ประภาสโนบล
3. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 39 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ปานสูงเนิน
2. นายภัคพงษ์  เครือผือ
3. นายสหรัฐ  ทบพักตร์
4. นายสหรัถ  ลิมปนเวทย์สกุล
5. นางสาวสุธิดา  มะธิมาปะเข
6. นายอภิสิทธิ์  เวียนนอก
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
2. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
3. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง 10 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกมลจิตร์  เกศคำขวา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กมเมืองปัก
3. เด็กหญิงกษมา  จอกชัยภูมิ
4. นางสาวกัญญารัตน์  วัชรพงษ์
5. นางสาวกุลวดี  ศรีสุข
6. นางสาวขวัญลดา  ธงกระโทก
7. เด็กชายจักรพงศ์  โกสม
8. นางสาวจันจิรา  วงศ์บำราบ
9. เด็กหญิงจินดารัตน์  ถอยกระโทก
10. นางสาวชลธิชา  เนื่องทองหลาง
11. นายชาติชาย  ทนพุดซา
12. นางสาวณัฐณิชา  แจงกลาง
13. นางสาวณัฐวดี  สุ่มอินทร์
14. นางสาวณัฐสินี  บุญฉิม
15. นางสาวปนัสยา  เลียนอย่าง
16. นางสาวปริฉัตร   แดนสีแก้ว
17. นางสาวปัจมาพร  เต็มส้ม
18. นางสาวปิยะดา  หมายเครือกลาง
19. นายพีรภัทร  ุถั่วกระโทก
20. นายพีรวัส  เข็มทิศ
21. เด็กหญิงภัทธิรา  สีชุม
22. นางสาวภัทรวดี  ยารังษี
23. เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองมาก
24. นายวรวุฒิ  ฉันงูเหลือม
25. นางสาววิลาสลักษณ์  รุ่งพิมาย
26. เด็กชายศตพรรษ  ใจเคย
27. นางสาวศศิธร  เศรฐศักดิ์อำพล
28. เด็กหญิงศิรินภา  ทองนอก
29. นางสาวศุภลักษณ์  ทิศกระโทก
30. นายสหรัฐ  เรียมริมมะดัน
31. นางสาวสุทธิดา  สมศรี
32. นางสาวสุธิมนต์  พันธ์วิลัย
33. นางสาวสุภาพร  หิ้วพิมาย
34. เด็กชายสุรัตน์  จริยวัฒนสุข
35. นางสาวสุรีรัตน์  ทิศกระโทก
36. นางสาวอนุตตรีย์  วิไธสง
37. เด็กหญิงอริศญา  คุ้มไพทูลย์
38. เด็กหญิงอรุชา  อุปวันดี
39. เด็กชายอัครพล  รุ่งพิมาย
40. เด็กชายเขตสยาม  สรรพกรรัมย์
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายชโยดม  ประภาสโนบล
3. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
4. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
5. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
6. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
7. นางกัลยวรรธ์  ย่ามกลาง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง 30 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  พระจงพันธ์
 
1. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นางสาวพิยดา  พรมภักดี
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 41 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นางสาวศิริกานต์  แก้วเพชร
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 21 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายภัทรายุส  วิชัย
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายธวัชชัย  เมินกระโทก
 
1. สิบเอกสมเกียรติ  ดุริยศาสตร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.67 เงิน 41 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลนา  อินณรงค์
 
1. นายธีรศักดิ์  รักษาสร้อย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาววาสนา  อ่อนไธสง
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 37 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายวิศรุต  สุริยะ
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 39 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จำปี
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 28 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวฉัตรชนา  ดวงกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 32 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  รามศรี
 
1. นางศุภานัน  ตันกระโทก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 39 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายภัคพงษ์  เครือผือ
 
1. นายณัชพล  ชัยมีแรง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 56 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรวดกระโทก
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาววาสนา  อ่อนไธสง
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ขอบเมืองฮาม
2. เด็กชายกฤษฎา  อุ่นดีมะดัน
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บังกระโทก
4. เด็กชายทรงฤทธิ์  ภูคำศักดิ์
5. เด็กชายธนวัฒน์  ภักดีรัตนโชติ
6. เด็กหญิงธนัชญา  จองกลาง
7. เด็กหญิงปัทมพร  พันผักแว่น
8. เด็กหญิงศศิรสา  วิวัฒนาการ
9. เด็กชายสุรเกียรติ  อุ่นวิเชียร
10. เด็กชายอนึ่งเพชร  เหล็กอยู่มะดัน
11. เด็กหญิงอารียา  จัตตุกูล
12. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญสด
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
2. นายชโยดม  ประภาสโนบล
3. นายวันเฉลิม  สุวรรณวงค์
4. นายพูนสวัสดิ์  สุคนธพงศ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 77 เงิน 30 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกรพินธุ์  อินศรีเมือง
2. นางสาวกษมา  เที่ยงธรรม
3. นางสาวจารุพร  โนนทอง
4. นางสาวจารุวรรณ  บรรดิษฐ์วงศ์
5. นางสาวจินดามณี  ใจเป็น
6. นางสาวชนิดา  แก่นจันทร์
7. นางสาวชลิตา  วงศ์ษา
8. นายชัยรัตน์  ลาดแก้ว
9. นายดนุพล  หุ้มไธสง
10. นายทองสมุทร  ถึงนอก
11. นางสาวทิพย์เกษร  สุภาพร
12. นางสาวธัญญาภรณ์  สิมลา
13. นางสาวธัญญาภรณ์  โพธิ์สลิตร
14. นางสาวนนท์ธีญา  แก้วฝายนอก
15. นายบริรักษ์  สิงห์ทอง
16. นางสาวปาริชาติ  ป่าขมิ้น
17. นางสาวปาลิดา  เทียมมูล
18. นางสาวปุณยาพร  ทองพา
19. นางสาวพลอยชมพู  ฤกษ์สงเคราะห์
20. นายพิชิตชัย  ใยเทศ
21. นางสาวพีรดา  อุตส่าห์การ
22. นางสาวพุธธิดา  เทียมคำ
23. นายวัชรากรณ์  พลแสน
24. นางสาววัลลภา  ปักการะโต
25. นางสาววิรัชฏาภรณ์  ตลับไธสง
26. นายวิศวะ  ลาสุเล
27. นางสาวศศิวิมล  ชนะไธสง
28. นางสาวสวรรยา  หงษ์ทัพย์
29. นายสหรักษ์  ฤทธิยา
30. นายสัญญา  สาทร
31. นายสืบสกุล  สมศักดิ์
32. นายสุชาครีย์  ยอดชลูด
33. นางสาวสุณัฏฐา  มะรังศรี
34. นางสาวสุดารัตน์  มูลกลาง
35. นางสาวสุธาสินี  พริ้วไธสง
36. นางสาวสุรีพร  ละดาวัลย์
37. นายอัจฉริยะ  จิตทอง
38. นางสาวอารีญา  ชื่นชู
39. นางสาวเมทนี  พรมลา
40. นางสาวเหมือนฝัน  เกรียงกระโทก
 
1. นางสาวณัชชา  วรรณทะมาศ
2. นายนราธิป  คำศรี
3. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
4. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  โภคาพานิชย์
5. นายณัชพล  ชัยมีแรง
6. นายเจษฎา  หมั่นพยายาม
7. นายศุภชัย  แคลนกระโทก
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง 7 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงฐิดาภา  แต่งสง่า
2. เด็กหญิงณัฐชา  กระจ่างโพธิ์
3. เด็กชายทักษิณ  พวงกระโทก
4. เด็กหญิงนภัสสร  หม่อนกระโทก
5. เด็กชายพิชญะ  ก่ำกระโทก
6. เด็กชายภัคภาณุ  ชื่นบุปผา
7. เด็กชายวีรภาพ  น้อมกระโทก
8. เด็กหญิงศรัญญา  ต่อกระโทก
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองเลือม
10. เด็กหญิงเทียอาน่า  ป้อมภา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คงนอก
2. นางศุจินันท์  ฉลาด
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.4 ทอง 15 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกรนันท์  อยู่ทะเล
2. นายณัฐพล  เช้ากระโทก
3. นางสาวณัฐรดา  พิมบวรธัญ
4. นางสาวดารารัฐ  ไชยโชติ
5. นายทิวากร  แป้นศรี
6. นายธนาวุฒิ  บัวกลาง
7. นายนพรัตน์  เจนผักแว่น
8. นายศุภวัฒน์  แกมกระโทก
9. นางสาวเนตรทิพย์  ไทยจังหรีด
10. นางสาวโยเซฟีน  สเตฟานี่ อิมโมเน็น
 
1. นางภาวนา  มาลา
2. นางสาวณัฐกานต์  เมิ่งกระโทก
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 43 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดำ่กระโทก
2. เด็กหญิงจตุพร  พวงสันเทียะ
3. เด็กหญิงจุรีพร  เปลี่ยนกระโทก
4. เด็กหญิงดวงเนตร  ดำริ
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ดาเดช
6. เด็กหญิงวราภรณ์  โหมดนอก
7. เด็กหญิงสุมิตรา  ทุ่นไธสง
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
2. นางสาวสิริพร  ใหญ่กระโทก
3. นางศุภานัน  ตันกระโทก
4. นายอุทัย  เหตุผล
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 41 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  จันทระดี
2. นางสาวจารุมาศ  กว้างนอก
3. นางสาวจิรภิญญา  ผุยกระโทก
4. นางสาวทิพย์มณี  ถือสัตย์
5. นางสาวธนิดา  เพชรราย
6. นางสาวนุชรี  ศรีบุญชัย
7. นางสาววราพร  เบิกขุนทด
8. นางสาวสาวิตรี  เที่ยงกระโทก
9. นางสาวสิรินทิพย์  ศรีนาคา
10. นางสาวอัญชิฐา  ประเสริฐการ
 
1. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
2. นางสาวสิริพร  ใหญ่กระโทก
3. นางศุภานัน  ตันกระโทก
4. นายอุทัย  เหตุผล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 60.75 ทองแดง 47 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นางสาวฐิติชญา  ไหว้ครู
2. นายธีระพัฒน์   สงทามะดัน
3. นางสาวปนัดดา  สุขีชล
4. นายยศภัทร  อาจอินทร์
5. นางสาววาสนา  ข้อแก้ว
6. นางสาวศิรินธร  ดอนหอมหล้า
7. นางสาวสุพรรษา  ยอดพิมาย
8. นางสาวอรัญญา   โพธิ์สวัสดิ์
9. นางสาวอริสา  เวียงจันทึก
 
1. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
2. นางจิราภา  ศิริภูมิ
3. นางสุชาดา  อวยสวัสดิ์
4. นางสาวพรพรรณ  พิมยะมาตร
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.5 เงิน 18 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายตระกาล  แหลมทองหลาง
2. นายบุญ  ถั่วกระโทก
3. นายประทัก  พันพิมาย
4. นายภาณุพงษ์  นาคา
5. นายศิริชัย  แว่นสีลา
 
1. นายนภัศกร  ชัยสุรชำนาญกุล
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.2 ทอง 6 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรดา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงสิริยากร  สายแก้ว
 
1. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
2. นางสาวช่อเพชร   แซ่ม่อ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน 45 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายอนุภัทร  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวนัชนันท์  ปลื้มญาติ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79 เงิน 47 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวมนัสนันท์  ศรียงยศ
 
1. นางสาวอรกัญญา  บุญชุมวงศ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.66 เงิน 15 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลินีย์  คำจันดา
 
1. นางขวัญนภัทร  สืบสุนทร
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 56 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชาคร  คุ้มไพทูลย์
 
1. นางวราภรณ์  เรืองเวชภักดี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงรสศุคนธ์  พินงูเหลือม
 
1. นางอารีย์  แสนธิ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.34 เงิน 52 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บาริศรี
2. เด็กชายรพีพัทร  ปองดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จาวกระโทก
4. เด็กหญิงอริสา  เป็นกระโทก
5. เด็กหญิงเมธาวี  มากกลาง
 
1. นางสาวยุพา  มวยกระโทก
2. นางสะใบทิพย์  บุฝ้าย
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.33 ทอง 23 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวพิทยาภรณ์  ทิรัมย์
2. นางสาวมินญาดา  จอดกระโทก
3. นางสาวมุกขริน  กระจายกลาง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  งิมสันเทียะ
5. นางสาวสุพิชชา  ไกรเนตร
 
1. นางสาวสุธารัตน์  พิงกระโทก
2. นางสาวพรทิพย์  สุขเจริญ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 22 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายพีระพัฒน์  จุ้ยทองหลาง
2. นางสาวอาริดา  ขวัญยืน
 
1. นางสาวนิภาพร  คุ้มกลาง
2. MissWang  Yanfei
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.6 เงิน 33 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกุลณัฐ  อ้อมทองหลาง
2. นางสาวณัฐณิชา  ผาแสนเถิน
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พลสำโรง
2. MissWang  Yanfei
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง 32 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายณัฐพล  ตังกิตติพงศ์
2. นายธนิสร  ยงไธสง
3. นางสาวนริศรา  หน่องกระโทก
4. นายบัณฑิต  จันทร์เพ็ง
5. นางสาวอัจฉรา  พ่วงทองหลาง
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พลสำโรง
2. นางกัญญา  เครื่องกลาง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 48 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรวิมล  ซาสอนตา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดำรงค์
 
1. นางดารณี  ทองนำ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67.49 ทองแดง 60 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวธิดาพร  โพธิ์ปานพะเนาว์
 
1. นางสาวสุวรรณา  ใคร่กระโทก
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.83 ทอง 46 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงคำพัน
2. เด็กชายณัฐนนท์  ปัจจัยตา
3. เด็กชายนราวิชญ์  เศรษฐี
4. เด็กชายภราดร  บัวสอน
5. เด็กชายภูธเนตร  โล่สุวรรณ
6. เด็กชายภูริภัทร  ไชยขันธุ์
7. เด็กชายล้อมพงษ์  อุยนา
8. เด็กชายศุภณัฏฐ์  โพธิ์บุดดี
 
1. นายอำนาจ  ปัจจัยตา
2. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
3. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 40 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวจิตรา  ภู่พลัย
2. นางสาวจิรพร  ทาสีดา
3. นางสาวฐิติชญา  ครุฑวิชิต
4. นายธีรศักดิ์  จอมเกษม
5. นางสาวปัทมวรรณ  กระจงกลาง
6. นายวิษณุวัฒน์  ภูผานี
 
1. นายศรีคิง  แสงพรม
2. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
3. นายเกียรติศักดิ์  กุนดี
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 72.4 เงิน 52 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  หนุนกระโทก
2. นายนวพล  ชำนาญพุดซา
3. นางสาวพรรภัทรษา  เนินกระโทก
4. นางสาวมิริน  ปีกกระโทก
5. นางสาวรัชฎาพร  นึกกระโทก
6. นางสาวสุดารัตน์  ดีสันเทียะ
7. นางสาวอริสรา  เนียดกระโทก
8. นางสาวอรุณ  ต้นกระโทก
 
1. นายนัทธี  สมทอง
2. นางสาวมยุลี  นันดี
3. นางสายทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  ออมกระโทก
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ฉัตรวชิระพฤกษ์
3. เด็กหญิงศิริธิดา  ขุนศักดา
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  อาบครบุรี
5. เด็กหญิงเมธาวดี  เศรษฐ์กระโทก
 
1. นางรุ่งนภา  พุตจันทึก
2. นางสาวรุ่งอรุณ  โพธา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  จันทร
2. นางสาวดวงกมล  สังข์ทองหลาง
3. นางสาวธนัชชา  ฉันทะกลาง
4. นางสาวปรีญาพร  พ่วงทองหลาง
5. นางสาวสุกัญญา  คำมา
 
1. นางจรินทร์  ภิรมย์กิจ
2. นางวิศณี  ชนะวงศ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.6 ทอง 6 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุตรศรีภูมิ
2. เด็กหญิงนัทกานต์  โผงาม
3. เด็กชายเชฐฐา  สิมศิริวัต
 
1. นายมานพ  ศรีสวัสดิ์
2. นางทิพย์ภา  ยันสูงเนิน
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายตะวัน  ขุมรัตนนันท์
2. นางสาวพิชญา  เอิบผักแว่น
3. นางสาวเมธินี  ตากระโทก
 
1. นางสาวแทบทอง  ชื่นกระโทก
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.5 เงิน 52 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุนารี  แดงเด่นศรี
3. เด็กหญิงแพรววรินทร์  เลิ่ง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  บุตรเจริญ
2. นางเพ็ญศิริ  กานต์ถิรกุล
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.5 ทอง 31 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายพิชญากรณ์  นิลพิมาย
2. นางสาวภัสราภร  เงียบกระโทก
3. นางสาวโสภิดา  เกิดโมลี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โฉมสันเทียะ
2. นางสาวปาหนัน  รานอก
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 46 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สัจธรรม
2. เด็กหญิงนฤภร  จันทร์พล
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นายวีรยุทธ  โผดนอก
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา  เกษร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  วรรณปะโก
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชัยนันท์  พันผักแว่น
2. นายสิทธิศักดิ์  พูนกระโทก
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นพุดซา
2. เด็กชายศตวรรษ  คันสิน
 
1. นางจุรีพร  แซงรัมย์
2. นางสาวศิริพร  เกียงสี
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายธรรมรัตน์   เชียงเครือ
2. นายปกป้อง  การทหาร
 
1. นายวินัย  หนุนกระโทก
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวพิยาดา  รอดเที่ยงธรรม
2. นางสาวอภิญญา  พรหมคีรี
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
2. นายปาริทัศน์  นิลยอง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายวรรณขนก  จันสมดี
2. เด็กชายสหัสชัย  คำโส
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  มนตรี
2. เด็กชายพิมุก  พิมเสน
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นางปาริทัศน์  นิลยอง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวจิรภา  ร่มเริง
2. นางสาวสิริกัญญา  จิตรบำเพิง
 
1. นางสาวปาริทัศน์  นิลยอง
2. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  ศรีจันทร์
2. นางสาวศรุตา  เกตุแก้ว
 
1. นายกิตติธัช  สืบสุนทร
2. นายกฤติกร  หวังอ้อมกลาง
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 17 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  นมัสศิลา
2. เด็กหญิงฐาปนิยา  ปนัดดากนก
3. เด็กหญิงปณิตตา  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อพันธุ์ลาน
2. นางสาวสุธินันท์  เลิศนา
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 19 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายพีรพล  พ่วงชาวนา
2. นายพุทธพงษ์  ด่านทองหลาง
3. นายเกียงไกร  แฝงกระโทก
 
1. นายมณเฑียร  งามแก้ว
2. นางสาวปาริทัศน์  นิลยอง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายธัญพิสิษฐ์  ดื้อกระโทก
2. นางสาวรุ่งทิวา  ดวดกระโทก
 
1. นายพีรพล  สิริชัย
2. นางสาวรินทร์ลัดดา  เกินแก้ว
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 33 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายพิสิษฐ์  พรมกระโทก
2. เด็กชายสิริชัย  โค้งนอก
3. เด็กชายเอกรัตน์  พิมไทย
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางสาวอัญชลี  รัตนนท์
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 67 ทองแดง 43 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายวงศกร  นูนกระโทก
2. นายสุภัทร  พิมพ์วัน
3. นายอภิสิทธิ์  ดั้งชาลี
 
1. นายมณเฑียร  งามแก้ว
2. นายวินัย  หนุนกระโทก
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันตรี
2. เด็กชายพีรณัฐ  ศักดิ์ทองหลาง
3. เด็กชายภูริพันธ์  พงษ์ใหม่
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
2. นายมณเฑียร  งามแก้ว
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาววิภาดา  จันทร์วิเศษ
2. นายวิษณุ  รั้งกระโทก
3. นางสาวเมลิสสา  นาดอน
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงชลธิชา  กรุดครบุรี
2. เด็กหญิงดวงกมล  บูรณาธรรมากิจ
3. เด็กหญิงอภิชญา  รื่นภาคบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 32 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวจิดาภา  แหวนเงิน
2. นางสาวปิยาภรณ์  สิงห์ไธสง
3. นายอัมรินทร์  เกษมพงษ์
 
1. นายอลงกรณ์  ยุวเดชกุล
2. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หิริโอนาถา
2. เด็กชายณัฐภัทร  ต่อมกระโทก
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  เทพังเทียม
 
1. นางชวนคิด  ทิศกระโทก
2. นายนิวัฒน์  นุชสาย
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  ศรีชาติ
2. นายพีรพัฒน์  พุทธศรี
3. นายอำนวย  โฮนทุมมา
 
1. นายบุญสม  เย็นเพชร
2. นายอนุวัฒน์  ทวีฤทธิ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ตากกระโทก
2. เด็กชายพิชิตชัย  ยงไธสง
3. เด็กชายวิทวัส  ภูมินา
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางอุทัย  วงณรา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายศิวัช  จันทร์พรม
2. นางสาวสุภาพร  หล้าบุญ
3. นางสาวเกวลิน  ถาดกระโทก
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางศิริรัตน์  โชติกลาง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถาวร
2. เด็กหญิงนิรัชพร  สระทองหลาง
3. เด็กหญิงยุวธิดา  พรมหมลิ
4. เด็กชายสิทธิพร  เลียนอย่าง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาชิต
6. เด็กหญิงสุพัตรา  อะโน
 
1. นางอุทัย  วงณรา
2. นางสาวรำไพ  พกกลาง
3. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 36 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ภักดีอำนาจ
2. นายจิรวัฒน์  นามวิเศษ
3. นายธวัชชัย  ศรีหะ
4. นางสาวพิมพ์รพัฒน์  พิมพ์สงเคราะห์
5. นายภควัตร  วรรณศิริ
6. นางสาวศิรินุช  เนินทอง
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางจินห์จุฑา  พิมพา
3. นางอาภรรัตน์  สุคนธชาติ
 
147 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายนนธกร  มุขกระโทก
2. เด็กหญิงวรกานต์  เนียมสำโรง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ถี่กระโทก
 
1. นางธิติมา  โพธิ์รัศมี
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  เขียนสุวรรณ
 
148 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 38 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวจรรยพร  ไตรผักแว่น
2. นางสาวจันทราทิพ  วากระโทก
3. นางสาววิมลรัตน์  คงนอก
 
1. นางวิไลวรรณ  พิณพิมาย
2. นางนทิพญดา  บุญเลิศ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ปั้นหยาทอง
2. เด็กหญิงนพมาศ  เที่ยงกระโทก
3. เด็กหญิงอรุณี  กาวกระโทก
 
1. นายสุทธิพงษ์  สุกใส
2. นางเกียรติสุดา  บำรุงศิลป์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  มนตรีชัย
2. นายชินดนัย  ยิ่งรัมย์
3. นายสุชาติ  ขาวพิมาย
 
1. นางกรณิศา  สำเร็จ
 
151 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงนัฐกมล  ตันประคองสุข
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  แก่นจันทร์
 
1. นางภิญญาภรณ์  วิเวกวิน
2. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
 
152 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  สวนงาม
2. นางสาวพัชรินทร์  จันดางาม
3. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางภิญญาภรณ์  วิเวกวิน
2. นางญาณิศา  พลแดง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.2 ทอง 38 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงนันชนก  พุงไธสง
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชิตนอก
 
1. นางพิศมัย  บุญซำ
2. นายจิรภัทร  อุทัย
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.2 ทอง 26 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  เปลกไธสง
2. นายอดิศักดิ์  กาไธสง
3. นางสาวเรวดี  สุวรรณมาลัย
 
1. นางพิศมัย  บุญซำ
2. นายจิรภัทร  อุทัย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นายชัชวาล  ช้อยขุนทด
2. นายธีรภัทร  ขอเหล็กกลาง
3. นางสาวภาวินี  เวนัย
 
1. นางปราณี  หงษ์ทอง
2. นางสาวมัณฑนา  เข็มสว่าง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 57 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  อินทร์ลุน
2. นางสาวมิ่งขวัญ  ทองซ้อน
3. นางสาวยศสินี  ศิริขิต
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางญาณิศา  พลแดง
 
157 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  บานชื่น
 
1. นางสาวภัทรา  เทียมเพ็ง
 
158 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 42 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายทิวากร  แก้วสีทา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ปักกาเวสูง
3. เด็กหญิงอรดี  นาดี
 
1. นางสาวนาถนารี  นรินทร์นอก
2. นางประสพ  ธนะสูตร
 
159 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายวรโชติ  กั๊กสูงเนิน
 
1. นางภัทรา  เทียมเพ็ง
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันนา  วิถี
 
1. นางภัทรา  เทียมเพ็ง
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 28 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาววิริยา  สาแก้ว
 
1. นางประสพ  ธนะสูตร
 
162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 47 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายนพวรรณ  นิลสงค์
2. นายนวพล  ลีวิวัฒน์วงศ์
 
1. นางภัทรา  เทียมเพ็ง
2. นางประสพ  ธนะสูตร
 
163 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 26 โรงเรียนเก้งเต็ก 1. เด็กชายพีรภัทร  ปัดยะคัง
 
1. นายณัฐวุฒิ  เวียงคำ
 
164 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84 ทอง 33 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ปัตตาเทสัง
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
 
165 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายภรัณยู  เนื้อนา
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.33 ทอง 24 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายอนุภัทร  แลไธสง
 
1. สิบเอกวรพงศ์  จันทร์สนิทศรี