สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปัญญาพร  คุณอุดม
 
1. นางสาวอารียา  ยิ้มสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวปิยนันท์  จันทร์สูงเนิน
 
1. นางสาวสุธิดา  บรรดาศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 37 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงชามาวีร์  พัดทะเล
 
1. นางภารทิพย์  บุญพา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นางสาวพัณณิตา  ขันเงิน
 
1. นางวัชราภรณ์  หนองพล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นางสาวพัณณิตา  ขันเงิน
 
1. นายสุนทร  ชัยโคตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 38 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงพฤกษา  รอกลาง
 
1. นางสาวศิริวิมล   พงษ์อุดทา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายศุภกร  ปัญญายิ่ง
 
1. นางปุณริศา  หิรัญชาติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 39 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ปิ่นสกุล
 
1. นางอาภาพรรณ  เพ็ชร์สงคราม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวศิริกัลยา  ปลั่งกลาง
 
1. นางพัทธนันท์  กลิ่นศรีสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 46 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พิมศร
 
1. นางนิละนัน  ดอนสว่าง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 40 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นางสาวปาริชาติ  ไม้กระโทก
 
1. นางนิตยา  พิศิษฐวานิช
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายนิรพัชร์  ทหารนะ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  กุ้งสำโรง
 
1. นางเทวีวรรณ  การปลูก
2. นางสาวรัตติกร  สิริการ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 27 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายขัตติยะ  ศรีเรือน
2. นายพิริยภูมิ  หง่อยกระโทก
 
1. นางรดารัก  ภักดีณรงค์
2. นางฟาริดา  ถึงดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.33 ทอง 14 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงอุมิญา  สิทธิเพ็ง
 
1. นางสาวปรียานุช  หนอกกระโทก
2. นายสิทธิศักดิ์  ชัยวงษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.52 ทอง 16 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวอภิญญา  ทั่งทองมะดัน
 
1. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพิม  โชติณภาลัย
 
1. นายศุกภชัย  นนท์ภายวัน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายสุวิจักขณ์  ฐิติรัถยา
 
1. นายมาณพ  วงษ์คำ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจรัญญา   วิจิตรชาคร
2. เด็กหญิงดรัญชนก  พันธ์สุมา
3. เด็กหญิงเมธิรา  เอื้องคำประเสริฐ
 
1. นางสาวกัญชญาณิศร์  วิบูลย์ธนังกุล
2. นางธิติยา  ผดุงสุนทร
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 56 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกฤติญารัตน์  สกุลทอง
2. นางสาวจนิสตา  เปรี่ยมโคกสูง
3. นางสาวจิรภิญญา  เข็มมา
 
1. นางดวงรัตน์  พวงสมบัติ
2. นางธัญศรณ์  มุ่งอุ่น
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  เมืองกลาง
2. เด็กหญิงนัชชา  ชมชื่น
3. เด็กหญิงอนัญญา  อนุพงศ์พินิจ
 
1. นางสาวสุมาลี  การบรรจง
2. นางสาวกรรณิกา  ถาดสำโรง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐยาธรณ์  มาอ่อน
2. นางสาวธัญญลักษณ์   โชติกุลพัฒน์
3. นางสาวปรายฟ้า  ชัยวิฑูอนุกูล
 
1. นางสุนีย์  พลอยดำ
2. นางฉัตรสุดา   เกิดกรุง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุปสูงเนิน
 
1. นายกองทัพ  สักบุตร
2. นายธีระวุธ  พันธัง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นายณัฐพล  เมธเศรษฐ
2. นายทองแท่ง  ใจเครือ
 
1. นางทัศนีย์  ชื่นยง
2. นางสาวพิมพ์รติ  พูนพัฒนสกุล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงนันทิพร  ใช้ฮั้วเจริญ
 
1. นางสาวนัธริยานันท์  สิทธิกิตติคุณ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 37 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาววริษา  ธัญชัยวัฒน์
 
1. นางสาวนัธริยานันท์  สิทธิกิตติคุณ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.17 ทอง 29 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  เสาทองหลาง
2. เด็กหญิงแพรวพราว  ตรีสันเทียะ
 
1. นางศิรินรัตน์  โคตรพันธ์
2. นางจิรนันท์  ภักดีณรงค์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71.76 เงิน 53 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นายปัณณวัฒน์  วงษ์ศาจันทร์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  อรรคดี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงพิชญา   ทิศกระโทก
 
1. นางสาวณัฐพร   ประจักษ์สูตร์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 57 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวสุธิชา  บรรจงปรุ
 
1. นางเกศสุดา  สุพรหม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงทองนพคุณ  พัฒนชัยวงษ์คูณ
 
1. นางนิลุบล  สวัสดิผล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายชัชพิมุข  ลือขจร
2. เด็กชายณัฐวินทร์  แย้มประเสริฐ
3. เด็กชายอชิระ  ใจหวัง
 
1. นางสาวกิติมา  เจียรสุมัย
2. นางอัจรา  โทแหล่ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 16 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐภัทร  ชวนานุกูล
2. เด็กชายนวพล  แตมสำราญ
3. เด็กชายสิรภพ  พงศ์ประยูร
 
1. นางสาวรัชฎาพร  วัชรวิชานันท์
2. นางสาวสุธี  เดชะภิญโญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 59 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1. นางสาวพีรญา   คำสวัสดิ์
2. นางสาวสมปรารถนา  แข็งขัน
3. นางสาวสิญาพร  อริยะเดช
 
1. นายภูมินทร์  หลงสมบูรณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 26 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงธัญจิรานนท์  คนรู้
2. เด็กชายอนวัช  ด่านกระโทก
3. เด็กชายโกวิท  ภูอ่าง
 
1. นางสาวณัฐธันยา  ศิริโพธิ์ตะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิรดา  จันทร์เปรียง
2. นางสาวณัฐณิชา  หนูจันทึก
3. นางสาวนพมาศ  เกียรติโพธิ์
 
1. นายธีรพงษ์  สิงห์สกล
2. นางสาวปาริฉัตร  จูงกลาง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 38 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงจรรย์กมล  สินธุวงสานนท์
2. เด็กชายศุภณัฐ  ศิริสุรวุฒิ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีโย
 
1. นางสาวปัณฑิตา  สินธุวงสานนท์
2. นางยุภาพันธ์  เหมจันทึก
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.3 เงิน 24 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวกมลพรรณ  รามาตย์
2. นางสาวกิตติมา  เพชรศิระประภา
3. นางสาวดวงดาว  จุทานิตย์
 
1. นางนารีรัตน์  ธิติบุณยกร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  อยู่ออง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 54 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปัญชิกา  หล่อธราประเสริฐ
2. เด็กหญิงมณสิชา  ตั้งศิริภิญโญ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  จูงกลาง
2. นายธีรพงษ์  สิงห์สกล
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ  ศรีสุโพธิ์
2. นางสาวปิยะธิดา  บุญกลาง
 
1. นางสาววรารัตน์  เลิศแก้ว
2. นางสาวจันจิรา  รักษาราช
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 55 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายทีฆายุ   ชุ่มกลาง
2. เด็กชายยศธร   เนียมกลาง
 
1. นายวรวัฒน์   ใยระย้า
2. นางนิตยา   จิตละม่อม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69.78 ทองแดง 38 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายรัชพล  แก่นทองหลาง
2. เด็กชายวัชรมัย  จันทวาลย์
 
1. นางสุภาวดี  พุฒทองหลาง
2. นายสาโรจน์  จ้องสละ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายชนนท์  ดอกสันเทียะ
2. นายรัชพล  สร้อยสระน้อย
3. นายวันเฉลิม  สุดกระโทก
 
1. นายศรัณยู  เมืองกระจ่าง
2. นายสาโรจน์  จ้องสละ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงกรองทอง   ทัดสะวอน
2. เด็กหญิงบัวชมพู   อิ่มวิเศษ
3. เด็กหญิงปารีย์  นุชกลาง
4. นางสาวพรนภา   แก้วลี
5. เด็กหญิงสิริมา   คงสม
 
1. นางบุษกร   เขียวโพธิ์
2. นางสาวปฏิภา   คำบาง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวชนิสรา   พงษ์พินิจ
2. นางสาวนภา   วิวัฒนาการ
3. นางสาวนวรัตน์   อ้นนา
4. นางสาวพัทธ์ธีรา   ค่อมกลาง
5. นางสาววีรยา   พืชทองหลาง
 
1. นางดาราณี   แก้วทองคำ
2. นางสาวอุทัยรัตน์   แก้วบุญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายธนกฤต  ชนะรัตน์
2. เด็กชายปฤณพณ  ปัถยาวิชญ์
3. เด็กชายพชรพล  พรหมพิริยะมา
4. เด็กชายเจตพิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข
5. เด็กชายแทนคุณ  เจียนจอหอ
 
1. นางสาวปวรวรรณ  พลชุมแสง
2. นางผาสุข  ศรีไพโรจน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายกษิณ  หินคล้าย
2. นายธิติสิทธิ์  บุตรศรีภูมิ
3. นายภัทรวุฒิ  คุณมาศ
4. นายรณกฤต  ไชยปัดชา
5. นายสงกรานต์  ทองขาว
 
1. นายพลนิวัฒน์  เตชสิทธิ์ปรีชา
2. นางสาวยุพิน  โตนน้ำขาว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กชายธนภูมิ  ธีระเกียรติดำรง
2. เด็กชายรัชชานนท์  หวัดสูงเนิน
3. เด็กชายสนธยา  ตั้นสูงเนิน
4. เด็กหญิงอรพินท์  สิงห์สุพรรณ
5. เด็กหญิงอรอุมา  รานอก
 
1. นางสาวนิอร  สิงห์นอก
2. นางสาวพรรณพนัชกร  เจนธนวิทย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นางสาวจันทกานต์  รอดกลาง
2. นางสาวจันทภา  รอดกลาง
3. นางสาวปัทมาพร  ดีมาก
4. นางสาวรสิตา  กล้ามสันเทียะ
5. นายเกียรติศักดิ์  ขาวเมืองน้อย
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองศรีมะดัน
2. นางสายสุดา  เสนาไชย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกมลวรรณ   ติราวรัมย์
2. นายก้องภพ  ดีพุดซา
3. นายจิราชัย  อนันตกาล
4. นางสาวณัฐกานต์  สมบัติประเริฐ
5. นางสาวณัฐพร  พาขุนทด
6. นางสาวทิวาพร  สุระพินิจ
7. นายธนวัฒน์  สุนทร
8. นางสาวปณัฐชาวดี  เตียนพลกรัง
9. นางสาวประสมทรัพย์  อินอ่อน
10. นางสาวปีนา  ดวงมะนี
11. นายปุณณ์  ศรีโชติ
12. นายพันธวัช   ชวดฉลุน
13. เด็กหญิงมัณฑนาพร   งามดี
14. นางสาววรรณทณีย์  ว่องวิทยา
15. นางสาววิภาพร  ชมภูบุตร
16. นางสาวศศิธร  ปานมน
17. นางสาวศุภษร  อินทรเสนา
18. นายสมพร  ทองอ่อน
19. นายสาธิน  ชาญพินิจ
20. นายสายชล  รวมธรรม
 
1. นายนฤชล  ทุมโคตร
2. นางรัชฎาภรณ์  สิงห์เดช
3. นางบังอร  ชูศรียิ่ง
4. นางสาวกรกนก  ดีมิตร
5. นางสาวณกมล  ราชสารี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกรกมล  โนนพลกรัง
2. นายกฤติพงศ์  สุวรรณจิตร
3. นายก้องเขมกุณห์  กรชัยยิ่งเจริญ
4. นายคชปกรณ์  ไสยรส
5. นางสาวชลธิชา  สินปรุ
6. นางสาวณัฐณิชา  ดุมขุนทด
7. นางสาวณัฐธิยา   พูลเพิ่ม
8. นายณัฐนันท์  เทียนกระโทก
9. นายนรวีร์  ส่างกันจันทร์
10. นางสาวพัชรารัชต์  ภูจีรปภา
11. นางสาวพิมพ์นารา  งวดสูงเนิน
12. นางสาวพิมพ์นิภา  ปวริศสุวรรณ
13. นายภูมิรินทร์  จงแต่งกลาง
14. นางสาววรรญา   หมู่สะแก
15. นายวรรธนะ  แสงภูเขียว
16. นายศิริชัย  เจริญศรีศิริพงษ์
17. นายศุภกร  ชะแอกรัมย์
18. นางสาวอภิญญา  คามตะสีลา
19. นางสาวอมิตรา  ใจชอบ
20. นายอุกฤษฎ์  โนใหม่
 
1. นางสาวธิดาพร  เกราะกระโทก
2. นางสาววาสนา  เที่ยงสันเทียะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  เจิมจอหอ
 
1. นางสาววรัชยา   หีบแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายศิวกร  หล่อวิจิตร
 
1. นางอังคณา  ออนโคกสูง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง 37 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงคีตภัทรณ์  บรรเลงทรัพย์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ราชนิยม
 
1. นางลำไพ  จินดาไพศาล
2. นางมันทนา  ดายดัสกร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 58 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวณิชกุล  เที่ยงดี
2. นายเตชพัฒน์  ป้องนาน
 
1. นางรุ่งนภา  ทบวอ
2. นางคนึง  ตะติโชติพันธุ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง 51 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกานต์ธีรา  ตรัสวิมาน
2. เด็กหญิงชนานาถ  เขื่อนเมือง
3. นางสาวณัฎฐ์ฐากร  เนียมสูงเนิน
4. นางสาวนันทิชา  บุญวิไลวงศ์
5. นางสาวลลิดา  ทำนองดี
6. นางสาววรรณพร  ดวงแก้ว
7. นางสาววัลยา  คุณความดี
8. เด็กหญิงสกุลทิพย์  สระแผง
9. เด็กหญิงอภิชาดา  เปรี่ยมพิมาย
10. เด็กหญิงเพียงอัมพร  เทียมสำโรง
 
1. นางสาวนงพงา  ทองวิเศษ
2. นางสาวนิภา  หงุ่ยกระโทก
3. นายกัมปนาท  นพคุณ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.3 ทอง 16 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  บุญจอง
2. นางสาวญาณิศา  กันงาม
3. นางสาวธัญญลักษณ์  เพ็งพะเนา
4. นางสาวนริศรา  อ่อนสำโรง
5. นางสาวพัชริดา  มาพัฒน์
6. นางสาวรัชนัน  การค้า
7. นางสาวศวรรยา  อนุรักษ์ธรรม
8. นางสาวสิริกร  แขมโคกกรวด
9. นางสาวสุชัญญานันท์  นนทวงศ์
10. นางสาวสุทธิ์กานต์  ฉันทะประเสริฐ
 
1. นางสาวดวงใจ  ปราบงูเหลือม
2. นางสาวดวงกมล  คุณสา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.4 ทอง 34 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวดวงหทัย  เพียรไพฑูรย์
2. นางสาวธฤษวรรณ  คำสิงห์นอก
3. นางสาวนุชจรินทร์  นวกรกุล
4. นางสาวปวีณ์ธนา  มาบจะบก
5. นางสาวพนัดดา  จันต่อกลิ่น
6. นางสาวพรกมน  โสใหญ่
7. นางสาวภัศราภา  สุนทรารชุน
8. นางสาววีราวรรณ  สุวรรณชาติ
9. นางสาวสุวภัทร  มีใหม่
10. นางสาวเปมิกา  พงศ์พินิจกุล
 
1. นายเจษฎา  ปาปะกัง
2. นางสาวดวงกมล  คุณสา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 31 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐกุล  นาสังเตา
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ส่งเสริม
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  เงื่อนพิมาย
4. เด็กชายธนวัฒน์  ทิวกลาง
5. เด็กชายธนโชติ  อ่อนทองหลาง
6. เด็กชายนนทกร  มาตรโคกสูง
7. เด็กชายปณิธิ  เปลี่ยนกระโทก
8. เด็กชายพงศกร  สายพันธุ์
9. เด็กชายพรรวิชญ์  มีมาก
10. เด็กชายเชิดพิพัฒน์  ฉากไธสง
 
1. นายสุภาส  ค้าขาย
2. นายจตุวงศ์  เจริญสุข
3. นายวิริยะ  กินขุนทด
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวณัฐนันท์  นาภูมิ
2. นางสาวทิพวรรณ    ไชยกุล
 
1. นายสุบิณ  โปร่งกระโทก
2. นางสาวจิราภรณ์  สิงห์จันทร์ลา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. เด็กชายธีรยุทธิ์  หงษ์สุวรรณ
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง 9 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 1. นางสาวพรนภา  พูนณรงค์
 
1. นายพิสิษฐ์  พรสี่
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายสิทธิโชค  ทนงูเหลือม
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 18 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงญาริดา  ศรีธรรม
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง 23 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายกษิดิศ  อาษากลาง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 45 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายอัษฎาวุฒิ  นวมโคกสูง
 
1. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายวิรุวัฒน์  วิรัตน์จินดา
 
1. นางปรานอม  สุขสมบูรณ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 48 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงปนัสยา   บุญเฮ้า
2. เด็กหญิงวรรณฤดี   หมื่นอาจ
 
1. นายเอกลักษณ์   ไชยพิมพา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวดกระโทก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชำนิกุล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 42 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวปาณิสรา  สุวรรณธาดา
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 47 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แสงมาลา
2. เด็กชายธีรภัทร   นาคแท้
3. เด็กหญิงปัณณวัฒน์   ใยสาลี
 
1. นายศักดิ์หิรัญ   จันทร์แก้ว
2. นายธนากร   ถอนโพธิ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวธัญลักษณ์  วิทยอนันต์
2. นางสาวธิญาดา  เรียมริมมะดัน
3. นายวรวุฒิ  ยิยะไทธาดา
 
1. นางเพียงพร  จินดามาตย์
2. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล   ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพรศิวะ  ไพฑูรย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายพิสุทธิ์  อาศัยสุข
 
1. นางอมิตา  ขาวสาระ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นายศุภวิชญ์  สุขเกษม
 
1. นายสมชาย  เปี่ยมดนตรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  อริยสุระ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  เอี่ยวเจริญ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทภัค  ทองอารีกูล
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาววรินทร  อินทร์ค้ำ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายอดิเทพ  นามวงศ์
 
1. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุกฤตา  จันทร์พาณิชระวี
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกนกอร  ชนะภักดิ์
2. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
3. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
4. นางสาวบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
5. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
6. นางสาววรินธร  อินทร์ค้ำ
7. นางสาวอักษราภัค  วงษ์กวน
8. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นางกันยา  สุดสายเนตร
3. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
2. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
3. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ๋
4. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
5. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
6. นางสาวธนพร  ไพฑูรย์
7. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
8. นางสาวนันทิรัตน์  เหงกระโทก
9. นางสาวบัณฑิตา  ฟอกสันเทียะ
10. นางสาวภคนันท์  สุกแสง
11. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
12. นางสาววรินธร  อินทร์ค้ำ
13. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
14. นางสาวอักษราภัค  วงษ์กวน
15. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
3. นางกันยา  สุดสายเนตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกนกอร  ชนะภักดิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
3. นางสาวณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
4. นางสาวณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
5. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
6. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
7. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
8. นางสาวพรพิมล  หนูกระโทก
9. นางสาวภัทราพร  กิขุนทด
10. นางสาววรากุล  แวววุฒินันท์
11. นางสาวอัจฉรียา  ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
2. นายภากร  เทียนทิพย์การุณย์
3. นางกันยา  สุดสายเนตร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกรวุฒิ  สุรนีรนาถ
2. เด็กชายจตุพล  วงศ์อินทร์
3. เด็กชายทศพร  พิมพ์นอก
4. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
5. นายธนากร  ทองคำดี
6. เด็กชายธีรเมธ  ขอเงินกลาง
7. เด็กหญิงพรทิพย์  น้อยบุ่งค้า
8. เด็กหญิงพัชราภา  สุขโต
9. เด็กชายพิพัฒน์  ทวนมะเริง
10. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสูงเนิน
11. นางสาวภาณุมาศ  จักรสันเทียะ
12. เด็กชายภูธาฎา  การพันธ์
13. เด็กหญิงมัทนาวดี  เรียงอาจ
14. เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีพะยอม
15. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนารักษ์
16. เด็กชายศุภฤกษ์  คล้ายโอภาส
17. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพชรกลั่น
18. เด็กชายหัตถภูมิ  ชัยวศิลป์
19. เด็กชายเดชดนัย  เดียงสา
20. เด็กหญิงแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสุรีพร  กลิ่นศรีสุข
2. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายคเณศ  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กชายบารมี  กว้างไธสง
3. เด็กชายสหรัช  ปัญญานันทศิริกุล
4. เด็กหญิงสิรินทรา  คนตะขบ
5. เด็กชายสุทธิพร  รัตนศิริภักดี
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สิทธิบุตร
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
2. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.66 ทอง 12 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกนิษฐา  ทองกรวด
2. นายจิรวัฒน์  หลอดคำ
3. นายชยพล  ปร๋อกระโทก
4. นางสาวนัฐชรี  สุหร่าย
5. นายพีรณัฐ  เล้าประเสริฐ
6. นายภูวสิษฏ์  ริมสีม่วง
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
2. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นางสาวกันฐยา  กลิ่นขจร
2. นางสาวกีรติกาญจน์  ภูจันทึก
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทียนชัยมงคล
4. นางสาวจิติมา  วรรณศรี
5. นายจิรวัฒน์  กองยศสืบ
6. นายจิรวิทย์  เย็นทรวง
7. นางสาวชนาภา   เรืองเจริญวานิช
8. เด็กหญิงชลนิกา  ประทุมวงศ์
9. นางสาวชวิตาภรณ์  ก้านขุนทด
10. เด็กหญิงดุสิตา  ชาญนอก
11. เด็กหญิงธนพร  ชาญสูงเนิน
12. นายธนพล  เกียนโคกกรวด
13. นางสาวนริศรา  สำนักโนน
14. เด็กหญิงนลินนิภา  สมตุล
15. นายนโรดม  เสฐียรโกเศศ
16. นางสาวบุษยารัตน์  ถาวรกาย
17. นายปกรณ์  นัยวิกูล
18. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สุขจิตต์
19. เด็กหญิงปาริสา  เชื้อชาติ
20. เด็กชายพชรดนย์  แสงแก้ว
21. นางสาวพนิดา  มัจฉาชาติ
22. นายพิทักษ์  ละอองแก้ว
23. นางสาวพิมพ์ชนก  อินทะสอน
24. นายภานุเดช  พัฒนะแสง
25. เด็กหญิงลลิตา   เทียมทะนง
26. นางสาววาสนา   รักพร้า
27. นายวุฒิพงศ์  วิบูลย์วัฒนพงศ์
28. เด็กชายสืบสกุล  เพ็ชรจะบก
29. นางสาวสุรีรัตน์  ทันโคกกรวด
30. เด็กหญิงเกวลิน  บุญรัชนิกร
31. นางสาวเก็จมณี  อวนศรี
32. นางสาวโพธิดา  มาเทศ
 
1. นายศักดิ์ชัย  จริตธรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาตื  แห้งขุนทด
3. นายเจนณรงค์   บัตรสูงเนิน
4. นายบุญร่วม  รานอก
5. นายฐิติภัทร  ชมกลาง
6. นายณัฐวุฒิ  อินจะบก
7. นายสุรัช  พจน์ฉิมพลี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงกันตนา   อินทนพ
2. นายจักรรัตน์  ยิ้มกระโทก
3. นายชานนท์  ผลกลาง
4. เด็กชายฐิติวัฒน์   ขอนโคกสูง
5. นางสาวณัฐณิชา  แดงนา
6. นางสาวดวงกมล  รุ่งรัศมี
7. นายทวีพร  ขุนอินทร์
8. นายธนดล  หารกิ่ง
9. นายธรณ์เทพ  ทิทพ์โสภณ
10. นายธีรวุฒิ  ขะแมสันเทียะ
11. นายนราธิภัทร  คุ้มสูงเนิน
12. นายนราวิทญ์  แจ่มทองหลาง
13. นางสาวนันทราวดี  เฉลานอก
14. นางสาวนันทิกา  แววโคกสูง
15. นางสาวประภัสสร  แรงสุข
16. นายปรเมษฐ  เหลาดี
17. นางสาวปาริชาต  เนียมกลาง
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุขกล้า
19. เด็กชายพีรภาส  นาคตรัยมณีรัตน์
20. เด็กชายรัชชานนท์  ซึมรัมย์
21. นางสาววรารมย์  จรูณพันธ์ุ
22. นายวัชรินทร์  อาจสูงเนิน
23. นางสาวศศิกานต์   ทรงผูกจิต
24. นายศักรินทร์  บัวกลาง
25. นางสาวศิรินันท์  หลอดโคกสูง
26. เด็กหญิงสราสิณี  สินพลกรัง
27. นายสุทธิชัย  สมุทรโคดม
28. เด็กหญิงสุพัตรา   สนตาเถร
29. เด็กชายสุภนิดา   อ่อนสีจาน
30. เด็กหญิงอภิษฎา  กวดสันเทียะ
31. นายอภิสิทธิ์  ไทยประสงค์
32. เด็กหญิงอมรรัตน์  ใจชอบสันเทียะ
33. นายอวิรุทธิ์   สีคาม
34. เด็กหญิงอาริสา  เทียนสะอาด
35. นางสาวเบญจมาภรณ์  พรประไพ
36. เด็กชายเรวัตร  โสดา
37. นายเอกราช  รุมฉิมพลี
 
1. นางสาววาสนา  แข็งรัมย์
2. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
3. นายปิยะพงษ์  พึ่งชัยภูมิ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ทศพรแอบเพ็ชร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 15 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายภาณุเดช  อินทร์สด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 48 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายคมกริช  ทองสุข
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 55 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าธิมา  พรหมวงษ์ซ้าย
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวณัฐธภรณ์  บานเย็น
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายคุณาธิป  ขันทอง
 
1. นางสาวฉัตรดาว  จริญญา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นายพงศธร  บุษราผู้พึ่งธรรม
 
1. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นางสุภาพิชญ์  ยุทธอาสา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวรินรดา  เจตน์นอก
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง 15 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช 1. เด็กชายนันทภพ  รัตนวิชัย
 
1. นายชยุต  ธิมาชัย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นายสุทธิพงษ์  เดชจินดา
 
1. นางสาวฉัตรดาว  จรัญญา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. นางสาวณิชารีย์   รักษาสุวรรณ
 
1. นายภุมรินทร์  รอสูงเนิน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 24 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นางสาวอภิชญา  ศรีกลาง
 
1. นางสาวฉัตรดาว  จรัญญา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายคุณาธิป  ขันทอง
 
1. นางสาวฉัตรดาว  จริญญา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 39 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายปฏิภาณ  บุญเชิด
 
1. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 39 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นางสาวอภิชญา  ศรีกลาง
 
1. นางสาวฉัตรดาว  จริญญา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   ชินาการ
2. เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์จรัสกวิน
3. เด็กหญิงณัฐชยา  วุฒิชัยวิลาศ
4. เด็กหญิงทศพร   เกิดแก้ว
5. เด็กหญิงบุญยวรีย์  พงษ์เจริญ
6. เด็กหญิงบุญยวีย์  พงษ์เจริญ
7. เด็กหญิงพรนัชชา  บอกสันเทียะ
8. เด็กหญิงภควรรณ  บุญเทียม
9. เด็กหญิงภัคจิรา  คงคารักษ์
10. เด็กหญิงสิรีธร  ทิพย์ทำมา
11. เด็กหญิงอัญรินทร์  พรศุภกิจไพศาล
12. เด็กหญิงเวธินี  กาญจนพวงศ์
 
1. นางสาวนาฏอนงค์   ประพิณ
2. นายอภิวุฒิ   มินาลัย
3. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส
4. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาวกานต์มณี  เสถียรโกเศศ
3. นางสาวญานิศา  อาสสุวรรณ์
4. นางสาวธนาภา  แตงอ่อน
5. นางสาวบุษราภรณ์  คินาวงศ์สกุล
6. นางสาวปาณิสรา  อาจปรุ
7. นางสาวภัทรฉัตร  นาควิริยะพงศ์
8. นางสาวภัทรดา  แนวทองหลาง
9. นางสาวศศิวิมล  อาจปรุ
10. นางสาวสุธินันท์  มธุรัสสกุล
11. นางสาวสุวภัทร  มะสูงเนิน
12. นางสาวอธิชา  เสงี่ยมกลาง
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
2. นายอภิวุฒิ  มินาลัย
3. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
4. นางช่ออัญชัน  เครือศุภมาส
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงกิตติญา  นวลมะเริง
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  เดยซ้าย
3. เด็กหญิงจารุพร  ศรีเนตรกูล
4. เด็กหญิงชนันภรณ์  ผดุงนานนท์
5. เด็กหญิงชันณิสา  นามพุดซา
6. เด็กหญิงญาณภัค  พินิจมนตรี
7. เด็กหญิงฐิตาภา  รัตนรักษ์
8. เด็กหญิงฐิตารีย์  กั๊กสูงเนิน
9. เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  จัดหงษา
10. เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาดี
11. เด็กชายณัฐดนัย  อ่วมในเมือง
12. เด็กหญิงณัฐพร  ภักดี
13. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ศีลวรรณ์
14. เด็กหญิงณัฐวิภา  ส้มเช้า
15. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชี่ยวชาญ
16. เด็กชายดานุพร  พรมภีร์
17. เด็กชายทินภัทร  ชื่นชม
18. เด็กหญิงธัญชนก  บัวจันทร์
19. เด็กหญิงนันท์ภัส  ขามเกาะ
20. เด็กชายพงศกร  พลายหมื่นไวย
21. เด็กชายพลพล  นาคา
22. เด็กชายพัทธพล  หนูเมือง
23. เด็กหญิงฟ้าเอ็นดู  ซึมกลาง
24. เด็กชายภคนัน  รังษีวัฒนานนท์
25. เด็กหญิงภัทรธิดา  นพภักดี
26. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทร
27. เด็กหญิงรวีสรา  หลอดคำ
28. เด็กหญิงรักษิตา  พรหมทา
29. เด็กหญิงรัญชิดา  ก้อนในเมือง
30. เด็กหญิงศุวพิชฌา  พรมผัน
31. เด็กชายสรวิชญ์  เปไธสง
32. เด็กหญิงสิริคะนึง  มอญใหม
33. เด็กหญิงสุชาธินี  คุ้มวงษ์
34. เด็กหญิงสุชาวดี  มะลิทา
35. เด็กหญิงสโรชา  ชุ่มหมื่นไวย
36. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีหมื่นไวย
37. เด็กชายอรรถพล  จันทร์หมื่นไวย
38. เด็กหญิงอรอนงค์  คัทเนตร
39. เด็กหญิงแก้วอารีย์  จิตต์สาตา
40. เด็กหญิงโซรียา  รุ่งเรือง
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นางดวงกมล  เกิดทะเล
3. นายมานะ  เอื้อเฟื้อ
4. นางวันเฉลิม  วังสำเภา
5. นางนริศรา  อินสูงเนิน
6. นายสมภพ  ชาญสูงเนิน
7. นางสมจิต  มุ่งกลาง
8. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกนิษฐา  ทองกรวด
2. นางสาวกมลทิพย์  ปูคะภาค
3. นางสาวกรชนก  สุภาพ
4. นายจิรวัฒน์  หลอดคำ
5. นางสาวจุฑารัตน์  เตยกระโทก
6. นางสาวณัฐกมล  ภัทรสว่างภพ
7. นางสาวณัฐชรี  สุหร่าย
8. นางสาวณิชาพร  ขันทองคำ
9. นายธนสิทธิ์  นีสันเทียะ
10. นายธนัช  เบญจลาภสุนทร
11. นางสาวธัญญารัตน์  ฉาไธสง
12. นางสาวธีรนาฎ  จงกลกลาง
13. นายธีรวัฒน์  นิตย์ใหม่
14. นางสาวนิ่มอนงค์  สนิทกลาง
15. นางสาวบุษกร  จันขุน
16. นายปฏิภาณ  ชวาลา
17. นายปณิธาน  อินทรพาณิชย์
18. นางสาวปรมาภรณ์  ณ ราชสีมา
19. นายปรวัฒน์  ณ ราชสีมา
20. นางสาวปาริชาต  นามมะณี
21. นางสาวปิยฉัตร  สถิรเรืองสิน
22. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ถาวรจันทร์
23. นายพิสิษฐ์  อัครพสิษฐ์
24. นางสาวภัทรดา  ใคร่กระโทก
25. นางสาวภัทรวรรณ  เถาว์ชาลี
26. นายภูวสิษฎ์  ริมสีม่วง
27. นางสาวมนัสนันท์  ทวีเดช
28. นางสาวมยุรฉัตร  ชุดทะเล
29. นางสาวมัชฌิกาญจณ์  ดวงจันทร์
30. นางสาวยุวดี  ชิ้นจอหอ
31. นายระวิ  ลือพงศ์พัฒนะ
32. นางสาววรรณภรณ์  จิวระโมไนย์กุล
33. นางสาววัจนารัตน์  ปลั่งกลาง
34. นายวุฒินันท์  ศรีนาค
35. นายสิทธิศักดิ์  ขำเกษม
36. นางสาวสุปรียา  คงบุญวาท
37. นายอติวัณณ์  ชำนาญมะเริง
38. นางสาวเกตน์นิภา  กลสรร
39. นายเทพฤทธิ์  คชาไพร
40. นางสาวเบญญาภา  บวชกระโทก
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
2. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
3. นางปรานอม  สุขสมบูรณ์
4. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งชาติ
2. เด็กหญิงชลดา  สุขปานกลาง
3. เด็กชายธนบดี  วงศ์สุดา
4. เด็กชายธารี  ตุ่นกระโทก
5. เด็กชายนิวัฒน์  จำลองมุข
6. เด็กหญิงบงกช  ขุราศี
7. เด็กชายภานุภณ  มีโพธิ์กลาง
8. เด็กหญิงรัฐธิดา  ชมดอน
9. เด็กหญิงวริศรา  ริ้วทอง
10. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พงสะเดา
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.6 ทอง 10 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนกระโทก
2. นางสาวจิรนันท์  สีมมา
3. นางสาวณัฐธยานันท์  คงช่วยชาติ
4. นายตะวัน  นุโยก
5. นางสาวธนวรรณ  เตรียมมะเริง
6. นายธีรเมธ  มุ่งเจียกกลาง
7. นายวทัญญู  ปิ่นน้อย
8. นางสาวสุธางศุ์รัตน์  ศิริวัฒน์
9. นายเมธาสิทธิ์  ยอดทองหลาง
10. นายโชคทวี  พ่วงชาวนา
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.6 ทอง 9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชนากานต์  กลางเมือง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขแจ่มใส
3. เด็กหญิงปวริศรา  จันทีนอก
4. เด็กหญิงปิยะนุช  บุตรสิริ
5. เด็กหญิงมรปรียา  หอมอ่อน
6. เด็กหญิงรวิสรา  สืบจะบก
7. เด็กหญิงศรัณย์พร  ศรีพรรณ
8. เด็กหญิงสุทธิดา  โสภักดี
 
1. นางสาวพนิดา  บุญทรัพย์
2. นายภูเบศ  ขาวศิริ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง 18 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกุลยา  กุลวงค์
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  สุนนท์
3. นางสาวณัฐณิชา  ป้อมบุบผา
4. นางสาวธนพร  กนกยุราพันธ์
5. นางสาวพิมพ์รพัฒน์  พรีพรม
6. นางสาววรนิษฐา  ไทยกลาง
 
1. นางรักตาภา  จิตหนักแน่น
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 19 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตรองจิต
2. เด็กหญิงนภารัตน์  ผิวทองงาม
3. เด็กหญิงนันทกานต์  วงศ์บุตรดี
4. เด็กหญิงบุษกร  ขุนจิตรพัด
5. เด็กหญิงพิมพา  จิตรสม
6. เด็กหญิงอรณิชา  ระวังสำโรง
7. เด็กหญิงอารียา  พัฒนจิตวิไล
8. เด็กหญิงแพรวา  ปลั่งกระโทก
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 35 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  บุญนฤมิตร
2. นางสาวขนิษฐา  นากระโทก
3. นางสาวธนวรรณ  ปิ่นสุวรรณแสง
4. นางสาวพรทิพย์  ปัญญาปรุ
5. นางสาวพัชญาพร  สงวนเรือง
6. นางสาวพิมพ์พิมล  กิตติวีรกุลชัย
7. นางสาวภควดี  ศิริรักษ์
8. นางสาวสิริวิมล  เวชการี
9. นางสาวสุจิรา  สวยพรมราช
10. นางสาวสุวัจณี  เนื้อนิ่ม
 
1. นางรวินท์นิภา  อารีสุจริตรักษ์
2. นางปิยะพร  เภาพูล
3. นางสาวรสริน  พวงขุนทด
4. นางปรางค์ทิพย์  วัชระคุปต์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เกรียงวงศ์
2. เด็กชายกันตพิชญ์  แสงสูงเนิน
3. เด็กชายกิตติ  เฝ้าทรัพย์
4. เด็กชายจิราวุฒิ  บำรุงกิจ
5. เด็กชายณัฐพล  สีภพ
6. เด็กชายดลภัทร  เกียวจันทึก
7. เด็กชายธนกฤต  พลพงษ์
8. เด็กชายธนพัฒน์  ศรีอักษร
9. เด็กชายนราศักดิ์  จันทราวิชัยกุล
10. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันทองคำ
11. เด็กชายภูวนัตถ์  หมั่นเสมอ
12. เด็กชายวัชรากร  ทิพย์มาลา
13. เด็กชายวัฒนโชติ  ริกระโทก
14. เด็กชายวิษณุกร  กูบกลาง
15. เด็กชายอรรถพล  แซ่ลี้
16. เด็กชายเตชิต  แพลอย
 
1. นางสุรดา  พรทิพย์
2. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
3. นายพัฒนทรัพย์   หวานน้ำ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นางสาวจาศุมินทร์  บำรุงสุข
2. นางสาวญาณิศา  ขอนโคกสูง
3. นางสาวฑิตยา  พลีกร
4. นางสาวณัฐณิชา  แจงกลาง
5. นายธวัชชัย  พลจันทึก
6. นางสาวนุชจีรา  ร่มกลาง
7. นางสาวบุญญารักษ์  แซ่แต้
8. นางสาวพรพิมล  มาลินี
9. นางสาวรุ่งนภา  ทองจำรูญ
10. นางสาวลลนา  นาคบุรินทร์
11. นางสาวสิริยากร  กล้าหาญ
12. นางสาวสุภัทชญา  เศวตศิริสุนทร
13. นางสาวสุภาวิตา  พิมพิศาล
14. นางสาวสุวัจนี  สาตรา
15. นางสาวอริสษา  ศักดิบวรกุล
16. นางสาวเมวดี  เกิดหมื่นไวย
 
1. นางสาวธมลพรรณ  ทองพูน
2. นางสาวสุนิศา  ชุ่มตีนอก
3. นางสาวสุธารดี  จันทพรม
4. นางสมาพร  แก้วปนทอง
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 72.75 เงิน 36 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ตระกูลวิทยานันท์
2. เด็กชายนัชชา  อยู่หมื่นไวย
3. เด็กชายภูธเนศ  โก้กระโทก
4. เด็กชายศดาวุธ  ชิณภักดี
5. เด็กหญิงเสริมสิริ  ดอกจันทร์กลาง
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นางสาวสุรางค์  นรโภค
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.5 ทอง 9 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกมลรัตน์  แย้มจอหอ
2. นางสาวธารารัตน์   บุตรเกิ่ง
 
1. นางนวพร  อมรวิภา
2. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  อินระวงค์
 
1. นางสาวชนม์นิภา  อุสาหะจิตต์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นางสาวกา่นดา  ทองศิริ
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นางสาวกา่นดา  ทองศิริ
 
1. นางสาวปิยวรรณ   คำใสแสง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนวปรัชญ์  ศาสตร์สูงเนิน
 
1. นางสาวสมส่วน  สมสะอาด
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวมานิตา  จุฑาจินดาเขต
 
1. นางสาวชนนิกานต์  ชมชื่นดี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทริชา  วันดี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  สุวรรณกลาง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นางสาวกิติยากร  อัครเลิศวัฒนะ
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์ภูดร
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณสิทธิ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วาสสามัคคี
3. เด็กหญิงพรนรินทร์  เอกศิริ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  คมฤทัย
5. เด็กหญิงอิศราพรรณ  ประวรรณา
 
1. นางสาวสุดาดวง  เกิดโมฬี
2. นางสาววาสนา  เสมามอญ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นายกฤษฏิ์กมล    ผดุงจิต
2. นางสาวปิยพัชร์  ศรีวงค์ธนาชัย
3. นางสาวพีรดา  อินธิแสน
4. นายลัทธพล  กะการัมย์
5. นางสาวอาภานุช  สุธีรโรจน์
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด
2. นางสาวนวลจิรา  ใจสมุทร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นายกฤษฏิ์กมล    ผดุงจิต
2. นางสาวปิยพัชร์  ศรีวงค์ธนาชัย
3. นางสาวพีรดา  อินธิแสน
4. นายลัทธพล  กะการัมย์
5. นางสาวอาภานุช  สุธีรโรจน์
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  กำเนิด
2. นางสาวปิยวรรณ   คำใสแสง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ดาวประดับวงษ์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  ปาละวงษ์
 
1. นางสาวธิดาพร  มุละชิวะ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง 6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  จันทร์จิตร
2. นางสาวฐิติมา  ผาดไธสง
 
1. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง  วิริยะจารุ
2. Miss Yan  Qiao
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงภรณ์ สุจิตรา  อภิพลภคสิทธิ์
2. เด็กหญิงภรณ์สุชาดา  อภิพลภคสิทธิ์
 
1. นางสาวชนกนันท์  สุริยะสกุลวงษ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.3 เงิน 14 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนันทนิจ   โนนสูงเนิน
2. นางสาวอริสรา   ภูผา
 
1. นางสาวสุทิษา  แพเกาะ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวฐิติกานต์  วีระชัยรัตนา
2. นางสาวธนัช  ดุจบัญชาอมร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. Miss Mi Sook  Lee
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.5 ทอง 6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธนภสร   มากเมือง
2. นางสาววริษฐา  สุมนนอก
 
1. นายไกรพล  แก้วกัน
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวนันทิชา  ฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวสิริยากร  สุนทรวีราทักษ์
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร
2. Miss Qiao   Yan
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายกฤษฎิ์ติน  ภูตินันท์
2. นายพุทธาภิบาล  แข็งขัน
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
2. MissAsabe  Ayumi
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.7 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์   พับขุนทด
2. นางสาวธนภร  สถิตานุชิต
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. Miss Mi Sook  Lee
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.98 ทอง 6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกฤษยาภา  อุฬารพาณิชกุล
2. นางสาวสุวิชญา  เทาพุดซา
 
1. นายไกรพล  แก้วกัน
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 14 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกุลิสรา  จิตรสมัคร
2. นางสาวทัศน์ธนัช  น้อมชอบ
3. นางสาวพิมลพรรณ  สกุลเลิศวัฒนา
4. นางสาวศิรินภา  ชุมสาย
5. นางสาวแพรวา  สุทธิรักษา
 
1. นางสาวดวงทิพย์ฉัตรทอง  วิริยะจารุ
2. Miss Qiao   Yan
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.67 เงิน 16 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  กกอู่
2. นางสาวปุณณภา  ราชเสนา
3. นางสาววิชญาดา  ธนัฐธีรโชติ
4. นางสาววิสสุตา  พึ่งพิมาย
5. นางสาวเปรมยุดา  เจนเกรียงไกร
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  ชำนาญนาค
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชญาดา  วิวัฒนยรรยง
2. นางสาวณัชชา  ผาสุขนิตย์
3. นางสาวนัตฐิการณ์  กาญจนทอง
4. นางสาวสุญญตา  แถมวัฒนะ
5. นางสาวสุพิชชา  ศิริพานิช
 
1. นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล
2. นายไกรพล  แก้วกัน
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวฐิดาพร  เด่นอนุสรณ์
2. นางสาวณัฏฐนิชา  แตงแก้ว
3. นางสาวนุชิตา  แก้ววิชัย
4. นางสาวพิมพ์ทอง  เหมวัฒน์
5. นางสาวพิมพ์ผกา  คูณกลาง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมศร
2. MissMi Sook  Lee
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87.75 ทอง 18 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวสุมินตรา  ด่านกระโทก
 
1. นายชาญณรงค์  เอกนลินสุนทร
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายคามิน  งบไธสง
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายมนัส  พันธ์มะณีย์
2. เด็กชายรัฐรวี  ธูปอ่อน
 
1. นางสาวรินภัทร  บุตรศรีภูมิ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82.55 ทอง 27 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวนุชจรินทร์   ชิงเมืองปัก
 
1. นางชุติมา   อินมะดัน
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.52 ทอง 31 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คงสุนทรเจริญ
2. เด็กชายชวลิต  กลึงกลางดอน
3. เด็กชายธนชิต  บุญรัตน์
4. เด็กชายภูเบศ  ตระกูลกิจไพศาล
5. เด็กชายสืบสกุล  แซ่ลิ้ม
6. เด็กชายอรรคเดช  ปานอุทัย
7. เด็กชายอัมรินทร์  เรืองมะเริง
8. เด็กชายอิทธิเชษฐ์  โตสนั่น
 
1. นายภูมิ  เพ็ชรสุข
2. นางโสภา  เพ็ชรสุข
3. นายอำนวย  ทวี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.35 ทอง 29 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายถิระเทพ  สิทธิ์ขุนทด
2. นายนฤบดี  ปลั่งกลาง
3. นายนิติสิรภัทร  ปรุงโพธิ์
4. นายภูมินทร์  วนสันเทียะ
5. นายอนาคิน  ฤทธิ์เดช
6. นายไกรวิชญ์  อินมะณี
 
1. นายอำนวย  ทวี
2. นายสุบิณ  โปร่งกระโทก
3. นายภูริชา  เพ็ชรสุข
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เอื้อศิลามงคล
2. นางสาวกิตติยา  นิติธรธรรมกุล
3. นางสาวณัฏฐณิชา  เอกอัจฉริยา
4. นางสาวณัฏฐนิชา  ทรวงโพธิ์
5. นางสาวพนิดา  ช่างทอง
6. นางสาวพิมญดา  ทะนันชัย
7. นางสาวภัทราพร  ศุภเมธานนท์
8. นางสาววนิชา  ชูพลกรัง
9. นางสาวสิริกร  ระวังสำโรง
10. นางสาวสุธินี  รักกุศล
 
1. นางอัญชณา  ศุภกุลสิริ
2. นางสาวกนกลักษณ์  รวมภักดี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติญา  อินกลาง
2. เด็กหญิงณัฐวิมล  อ่อนโคกสูง
3. เด็กหญิงปัณฑิตา   พินโคกสูง
4. เด็กหญิงพิศสมัย  ภู่จินดา
5. เด็กหญิงภัณฑิรา   รอดจอหอ
 
1. นางสาวอภิรดี  จันทน์หอม
2. นางปราณี  เดชบุญ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายจึงสกุล  จันทะหาร
2. นางสาวทัศนา  นพพลกรัง
3. นางสาวปภัสสร  สิทธิศรีไพศาล
4. นางสาวพิยดา  แสงคำ
5. นางสาวเมพรรณวิษา  เกิดกาหลง
 
1. นางทวีสิน  กฤษสุวรรณ์
2. นางจิราพรรณ  เพียนอก
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.8 เงิน 48 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงนารียา  เปลี่ยนขุนทด
2. เด็กหญิงมัณฑนา   วานิชกลาง
3. เด็กหญิงศิริพร  น่วมกลาง
 
1. นางสาวรำไพ  สีเนตรหอย
2. นางอรอนงค์   สีวัง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกัลยา  คึขุนทด
2. นายณรงค์ฺชัย  สุขศรี
3. นางสาวอรปรียา  อาบสุวรรณ์
 
1. นางสมคิด  พืชทองหลาง
2. นายพิศนุกรณ์  โพงขุนทด
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงชญานันท์  ตรวจงูเหลือม
2. เด็กหญิงชาลิณี  เกษตรเวทิน
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทับนนท์
 
1. นางสาวชนิดา  ศุภสุข
2. นางสายธาร  แก้วบุญเรือง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวชนิกานต์  สิงโตทอง
2. นางสาววรรณพร  เดชฉิมพลี
3. นายวันชัย  รูปชัยภูมิ
 
1. นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล
2. นางศรัยฉัตร  ฉัตรปิลันธนา
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71 เงิน 48 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงปริชาติ  ศรียอด
2. นายสิปปกร  บุญอยู่
 
1. นายประสาน  ไปใหม่
2. นางพันธ์กมล  รัศมิ์ขาวพราย
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 35 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงจิรวงศ์  ศรีทรัพย์
2. เด็กชายปพน  ตู้กลาง
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  พันธ์กิ่ง
2. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นายกษิดิศ  ช่อรักษ์
2. นายธนพล  ทองวัฒน์
 
1. นายยุรนันท์  ศรีสุระ
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นายธนากร  แก้วงาม
2. นางสาวธันยา  พานประเสริฐ
 
1. นางสาวพรนิภา  โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. เด็กชายปภาณ  อัครภูมิรพี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  มุ่งขอบกลาง
 
1. นางสุจิตรา  ธรรมาภิมุข
2. นางสาวชุติพร  แจ้งอริยวงศ์
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 46 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกีฏะ  ใหญ่น้ำ
2. นายธนธรณ์  พรพานิชพงษ์
 
1. นางจริยา  วันเฟื่องฟู
2. นางอุไลรัตน์  หมั้นทรัพย์
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายกฤษณพงษ์  สุนทรจารยะกุล
2. นางสาวณริศรา  ฉอ้อนจังหรีด
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
2. นายอนุสรณ์  พัดไธสง
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กชายชัยชนินทร์  ทรวงโพธิ์
2. เด็กชายบูรพา  งามสง่า
 
1. นางฉัตราภรณ์  พิพัฒน์ชลธี
2. นางเวียงเพ็ชร  นาคมะเริง
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ดวงมณี
2. เด็กหญิงพลิศาน์  พื้นผา
 
1. นายสวรรค์  ดวงมณี
2. นางพัชรินทร์  นารินรักษ์
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายกัมปนาท   สิงห์แพ
2. นายภูริภัทร   บัวกลาง
 
1. นางสาวจุฬาภรณ์   กาญจนสีมา
2. นายอนุวัฒน์   ทำไถ
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายณัชนนท์  ดอกไม้กุล
2. นายสรวิชญ์  มานะธุระ
 
1. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
2. นางสาวบุญญารินทร์  อ่อนนุ่ม
 
179 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 8 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กชายวรัญชัย  สวยรูป
2. เด็กหญิงสุภนิดา  สอนคำแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  มังกรรัตนะกุล
 
1. นางน้ำเพชร  กระต่ายทอง
2. นางเด่นเดือน  ประวิตรวงศ์
 
180 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 41 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายณัฐกรณ์  พวงแก้ว
2. นายนฤษฎ์  อังศุพันธ์ุ
3. นายปิยังกูร  กิ่งนอก
 
1. นายสมชาย  กองธรรม
2. นางกันตนา  กองธรรม
 
181 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายกิตติพงษ์   บัวงามดี
2. นายเนติธร   แสงสุข
 
1. นางสาวกัญญาณี   หมายนามกลาง
2. นายอนุวัฒน์   ทำไถ
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 27 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายกาญจน์ชนัตถ์  กิรณะวัฒน์
2. เด็กชายณัฐกฤต  สุ่นจันทร์
3. เด็กชายภูวิช  มากชุมแสง
 
1. นายอลงกต  หาญชนะ
2. นางจุฑามาศ  มีกุดเวียน
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 33 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายณัฐชนนท์   เทิดเกียรติภูมิ
2. นายวิทยากร  พงศ์แผนศรี
3. นายอุทิตย์   ตั้งเศวตชัย
 
1. นายขัตติย   แปลนดี
2. นางณิชาภา  เจนจาคะ
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายธนกฤต   วงศ์ตาขี่
2. เด็กหญิงปานไพลิน   หว้าร่มไทร
3. เด็กชายสมบูรณ์  ฤทธิรงค์
 
1. นายกิตติภพ   เพชรทิม
2. นายสมยศ   โคตรบรม
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวกนกวรรณ   หยวกกระโทก
2. นายทักษิณ   ชอบสวน
3. นายนราวุฒิ   ชินกลาง
 
1. นายสมยศ   โคตรบรม
2. นางสมสกุล   แมบจันทึก
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายวายุ  งามจันอัด
2. เด็กหญิงสุจิตรา   ศรีสัย
3. เด็กชายอภิรักษ์  ขออ่อนกลาง
 
1. นายขัตติย  แปลนดี
2. นายสมยศ   โคตรบรม
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 87.5 ทอง 23 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายปุณณวิช  บุญณะสาร
2. นายพิจักษณ์  กิตติมีสัจจ์
3. นายวรากร  สิทธิจันทร์เสน
 
1. นายอนุสรณ์  พัดไธสง
2. นายอธิวัฒน์  ธิติเจริญโรจน์
 
188 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายจิรวัฒน์   แจ่มผล
2. เด็กชายชนากานต์   หาหวัน
3. เด็กชายพัสกร   เจตนา
 
1. นายฉัตร์ตรา   แมบจันทึก
2. นายสมยศ   โคตรบรม
 
189 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายณัฐวัฒน์   ขอพลอยกลาง
2. นายนราศักดิ์   ภักดีกลาง
3. นายอนุรักษ์   เวียงนนท์
 
1. นายฉัตร์ตรา   แมบจันทึก
2. นายสมยศ   โคตรบรม
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐชัย  บึงราษฏร
2. เด็กชายนิติพงษ์  เข็มสุวรรณ์
3. เด็กชายวรากร  ท่วมกระโทก
 
1. นายสมภพ  สมดี
2. นายอาคม  ราชภักดี
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายนัยพินิจ  กิจเนตรี
2. นายภูบดินทร์  เพชรไกร
3. นายเขมณัฐ  หมากกลาง
 
1. นายภูวนารถ  แก้วพะเนาว์
2. นายนนท์ธวัฒน์  เจริญสวัสดิ์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 57 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  นามสุนย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เข็มชูยิ่ง
3. เด็กหญิงเมริน  ทดสันเทียะ
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
2. นางสาวสุรีรัตน์  กรองกระโทก
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 25 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  ลั่นทมทอง
2. นางสาวสุธีพร  ดารายิ่ง
3. นางสาวสุนิตา  ปราณีตพลกรัง
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
2. นางสาวสุรีรัตน์  กรองกระโทก
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 53 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงทิพย์จุฑา  ญาติโพธิ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  ชมกลาง
3. เด็กชายศศิพงศ์  ลี้ไพร
4. เด็กชายสฤษฏ์เกียรติ   นานกลาง
5. เด็กหญิงสุพิมผกามาศ  ภาระกุล
6. เด็กชายเขมชาติ  เรืองจอหอ
 
1. นางปัญญา   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวน้ำฝน   ปะพาน
3. นางสาวศรีไสล   ไพลขุนทด
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76 เงิน 53 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวจริยา  ชอบใจ
2. นางสาวณัฐกมล  แสนกลาง
3. นางสาวพรพิมล  แสงคำ
4. นายวิทวัส  มาสวัสดิ์
5. นายศิริวัฒน์  สมนึก
6. นางสาวแพรวพรรณ  ดอกแคกลาง
 
1. นางปัญญา   ศรีสวัสดิ์
2. นางศรัญญาพร   ตุ่นกลาง
3. นางสาวอุไรวรรณ   ดอกหว่านกลาง
 
196 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ผดุงศิลปะ
2. เด็กหญิงปณิตา  ซังจอหอ
3. เด็กหญิงรุ่งวิกรัย  ปลื้มจิตต์
 
1. นางจิตรา  ความเพียร
2. นางภัสสิริฤทัย  แน่นอุดร
 
197 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 28 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นางสาวลลิตกร  บรรจงปรุ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พูนจันอัด
3. นางสาวศรินยา  ไปนาน
 
1. นางทิฆัมพร  เหล็งนุ้ย
2. นางลำยอง  ชุนเกาะ
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนกพร  เสือสูงเนิน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สมบูรณ์นอก
3. เด็กหญิงพรรณศิริ  พึ่งงาม
 
1. นางสาววาสนา   เที่ยงสันเทียะ
2. นายนิวัติ  สีวัง
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวชุลีพร  โชติกลาง
2. นายณฐพรพงศ์  สีสังข์
3. นางสาวอัมพาพันธ์  เชื่อมจอหอ
 
1. นางทิพวรรณ   ทั่งกลาง
2. นางนิตยา   จิตละม่อม
 
200 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 45 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  สุนทรปาน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงอมรสิริ  จันทร์เรือง
 
1. นางบุษกร  ยุมิมัย
2. นางสาววรรณี  กรรณทิพย์สกุล
 
201 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวญาณิภา  ยารัมย์
2. นางสาวบัวชมพู  แผนสันเทียะ
3. นางสาวพนิดา  ยุวนิช
 
1. นางสาวน้ำฝน   ปะพาน
2. นางสาวศรีไสล   ไพลขุนทด
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง 25 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล   สีโย
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  การถาง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แนบพุดซา
 
1. นางวิลาวัลย์  เอื้อเฟื้อ
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.4 ทอง 9 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  ชาญนอก
2. นางสาวพรสินี  แสพลกรัง
3. นางสาววรรณภา  โคตรสำนวล
 
1. นางวิลาวัลย์  เอื้อเฟื้อ
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  ดุงสูงเนิน
2. เด็กหญิงภัทรดา  ปั่นเมืองปัก
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยจักร์
 
1. นางบุษกร  ยุมิมัย
2. นางสุวรินทร์  ภูพิริยะวงศ์
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายพงศธร  การบรรจง
2. นางสาวศศิกานต์  แจ้งจิตร
3. นางสาวสุชาวดี  กินขุนทด
 
1. นางเสาวลักษณ์  ภู่เจริญ
2. นางสายธาร  แก้วบุญเรือง
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 42 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็ชรพะเนาว์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขุดโพธิ์
3. เด็กหญิงอารียา  รัตนวัน
 
1. นายรัตนพล  พงษ์พรรษา
2. นางวัฒณา  บุญเทียม
 
207 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 33 โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นางสาวขวัญดาว  บุญวิจิตร
2. นางสาวจรรยารัตน์  มุ่งอ้อมกลาง
3. นางสาวอะริชิ  มุ่งพูนกลาง
 
1. นางวัฒณา  บุญเทียม
2. นายรัตนพล  พงษ์พรรษา
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ศูนย์กลาง
 
1. นางอุมารินทร์  บุญประมวล
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  นามศรีประเสริฐ
 
1. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. เด็กชายจิรภาส  แสงจักร์
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  ราชพิทักษ์
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชาคริต  เถียรกิตติพงศ์
 
1. นางสุภาพร  วงศ์สุขสิน
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายอัมรินทร์  โสนาคา
 
1. นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสุรชาติ  ขัดโพธิ์
 
1. นางสุภาพร  วงศ์สุขสิน
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชีโพธฺ์
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายจิรธนวัฒน์  มุ่งโตกลาง
 
1. นางยุพาภรณ์  ลอยมา
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายสุรเทพ  หวลสันเทียะ
 
1. นายพยุง  ครากกระโทก
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84 ทอง 33 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายธนมงคล  มาพะเนา
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 12 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์สมบัติ
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 79.7 เงิน 47 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกิรติกร  ก้อนวิมล
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 35 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ยอดจะโปะ
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.1 ทอง 27 โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกนกวรรณ  สอนกระโทก
2. เด็กหญิงกมลชนก  ตรองจิต
3. เด็กชายกรกวี  พวงขุนทด
4. เด็กชายกฤตภาส  บรรเทิงกุล
5. นายจิรายุ  รายพิมาย
6. เด็กหญิงจูเลีย  แลนเจลอตโต้
7. นายชยากร  ค่ำสุข
8. เด็กหญิงชวนันท์  ศรีวิชัย
9. นางสาวณัฐธยานันท์  คงช่วงชาติ
10. เด็กหญิงณัฐธิดา   ชมดอน
11. เด็กชายธนมงคล  มาพะเนา
12. เด็กหญิงนภารัตน์  ผิวทองงาม
13. เด็กหญิงนันทกานต์  วงศ์บุตรดี
14. เด็กหญิงบุษกร  ขุนจิตรพัด
15. นางสาวปิยธิดา  กล้ากลาง
16. นางสาวพัทธ์ธีรา  เกิดทองพูล
17. เด็กหญิงพิมพา  จิตรสม
18. เด็กชายภัทรพงศ์  ยอดจะโปะ
19. นายวทัญญู  ปิ่นน้อย
20. เด็กหญิงวนารีย์  รุนใหม่
21. เด็กชายวรวัฒน์  พรหมคุณ
22. เด็กหญิงวริศรา  ริ้วทอง
23. นายวินัย  นาบกระโทก
24. นางสาวสุธางศุ์รัตน์  ศิริวัฒน์
25. เด็กชายสุรเทพ  หวลสันเทียะ
26. เด็กหญิงอรณิชา  ระวังสำโรง
27. เด็กหญิงอรพิม  พาขุนทด
28. เด็กหญิงอารียา  พัฒนจิตวิไล
29. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิ์สมบัติ
30. เด็กหญิงแพรวา  ปลั่งกระโทก
 
1. นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นางสาวยุคลธร  แก้วทองคำ
4. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
5. นางนิยม  พื้นทะเล
6. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
7. นายพยุง  ครากกระโทก