สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 49 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงวชิรินทรา  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวรัญญษร  นามตาแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 20 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวภัทราวดี  อุสาพรหม
 
1. นางสาวกรพรรณ  ถนอมพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52.2 เข้าร่วม 54 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ยุครัมย์
 
1. นางสาวนิชนันท์  พนมเขต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 57.7 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. นางสาวศิรินทิพย์  ดาดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์  ก่ำเชียงคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ไตริน
 
1. นายประสิทธิ์ชัย  โสดาวิชิต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวมรินทิพย์  พุทรา
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายมโนสิทธิ์  โนนริบูรณ์
 
1. นายกีรติ  ไกรพินิจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 47 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  สีสุก
 
1. นางสาวทองทิพย์  โพธิจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 26 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กชายเกรียงเดช  ชัยชนะศรี
 
1. นางสุรัสวดี  กลางประพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายนรากร  อุปเสน
 
1. นางเสาวณีย์  คำหา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงพนิดา  ไชยพรม
2. เด็กหญิงเกณิกา  ยศพรรษา
 
1. นางธัญญา  ตรงดี
2. นางเสาวนีย์  ภูชุม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 15 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายปางเทพ  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาวเจนระดา  ยศไชยวิบูลย์
 
1. นางปราณีต  วดีศิริศักดิ์
2. นางสาวอนิตตา  บัวสาย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73.38 เงิน 51 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สาเคดา
2. เด็กชายภูธิตย์  คำภิลัง
 
1. นายกลิ่นเพชร  ดีพรม
2. นางสาวชไมพร  จิตรจักร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 71.28 เงิน 54 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวทัศมาพร  นาถเหนือ
 
1. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 34 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์สา
 
1. นางสาววาริน  อนุญาหงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวอธิติยา  ไชยมหา
 
1. นางสาวภัทราพร  เพชรดีคาย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 26 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชทะศร
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  ลีคำพอก
3. เด็กหญิงรัฐชะนี  ออระทัด
 
1. นางอำภา  บริบูรณ์
2. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 55 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวชไมพร  ไตรมีแสง
2. นางสาวพรสุดา  ทำทาโทษ
3. นางสาวภัทรภรรณ์  ออทอลาน
 
1. นางสถาพร  ทับวิธร
2. นายธีระยุทธ  จันทะคัด
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  โพธิ์แสนศรี
2. เด็กหญิงพัชราภา  แมดมิ่งเหง้า
3. นางสาวศุภมาศ  ชัยบิน
 
1. นางสาวนิรมล  ชาสงวน
2. นางสาวอาจารี  นครไทย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวนัฐชา  นามพวงทอง
2. นางสาวรุ่งนภา  ดวงดูสัน
3. นางสาววราภรณ์  แข็งแรง
 
1. นางสาวจันทนีย์  กานนท์
2. นางสาวศุภานัน  หอมแพน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายอนันต์  เห็มสุวรรณ์
2. เด็กชายอมรเทพ  แสนสุข
 
1. นางยุวากร  เมืองสุวรรณ
2. นางสาวอำภรณ์พักษ์  บุพศิริ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายวัชรินทร์  มะสุใส
2. นายไชยภัทร  มณีรัตน์
 
1. นางสถาพร  ทับวิธร
2. นายธีระยุทธ  จันทะคัด
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 54 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กชายธราดล  เชื้อวงศ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 55 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายทศพล  ม่วงภูเขียว
 
1. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนวรัตน์   วงษ์หมอก
2. เด็กชายสุวรรณชาด  จุลศรี
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีนาทม
2. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85.61 ทอง 18 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาวดวงฤทัย  โอกละคร
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ศรีจรูญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญพร  แพงกัลยา
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ยุบลแมน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง 6 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาวประกายเดือน  สีหา
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 42 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มาเจริญ
 
1. นางสาวพิชญาภา  สีแสด
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 39 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ป้องสมบัติ
2. เด็กหญิงประวีณา  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ยางขันธ์
 
1. นายธิตินันท์  บุพศิริ
2. นางเสถียร  ยงยันต์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 10.5 เข้าร่วม 46 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายจามิกร  เตียงสกุล
2. นายสุรชัย  บุพศิริ
3. นางสาวอันทริกา  โพชะโน
 
1. นายสมเกียรติ  สิงห์ทอง
2. นายอนันต์  ภูขุม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายจิระศักดิ์  ประกิ่ง
2. นางสาววริศรา  ไชยมงค์
3. นางสาวสุดารัตน์  อุสาพรหม
 
1. นางสาวสิริยาพร  พลเล็ก
2. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 59 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวชญานิกานต์  เจนการค้า
2. นางสาวพิมลวรรณ  สุพะสอน
3. นางสาวมณฑิตา   เรือนนา
 
1. นายชาลี  สุพลแสง
2. นางภาวิณี   สุพลแสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 28 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กหญิงปานวาด  สุรินาม
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สุรินาม
3. เด็กหญิงอารญา  ทุมสี
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นางสาวปาริชาติ  ราญมีชัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายกิตติชัย  เดชทะศร
2. นายนครินทร์  ผึ้งศรี
3. นางสาวรุ่งนภา  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาวประภัสสรณ์  นครเขต
2. นายพลวัฒน์  กุลยะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สายศิลป์
2. เด็กชายธีฆทัศน์  ปึกแก้ว
3. เด็กชายมนตระการ  โฮมจัสตุรัส
 
1. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
2. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายทักษิณ  อภัยโส
2. นางสาวรมิตา  โสมหา
3. นางสาวรวงข้าว  บัวแสน
 
1. นางสาวนภัสสร  ชะปูแสน
2. นางอำนวย  เคี่ยงคำผง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กหญิงธมวรรณ์  คำลือ
2. เด็กหญิงวรัญญา  เสนเพ็ง
 
1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
2. นางสาวปาริชาติ  ราญมีชัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 50 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวช่อทิพย์  ทองหล้า
2. นางสาวภนิดา  อุสาพรหม
 
1. นางสาวสุดาวรรณ  พรมศรีแก้ว
2. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.74 เงิน 21 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 1. เด็กชายชนิตพล  รุ่งจินดารัตน์
2. เด็กชายอนุชา  พรมมี
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
2. นางชนิดา  พลไธสง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.11 เงิน 32 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงญาณ์ณิศา  ชุ่มเมืองเย็น
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวอ
 
1. นายราชันย์  ไชยมหา
2. นางสาวภัทราพร  เพชรดีคาย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 34 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายวรรณชิต  ชาสงวน
2. นายสิทธิศักดิ์   บัวนา
3. นายโชคชัย  ทรงเล็กสิงห์
 
1. นางสาวสิริยาพร  พลเล็ก
2. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  คณะพันธ์
2. เด็กหญิงนันฑิตา  น้อยนาง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ภาโสม
4. เด็กหญิงอนันตญา  ศรีวรสาร
5. เด็กหญิงอภิญญา  ยะไวย์
 
1. นายประมง  แก้วเป็นบุญ
2. นางปิ่นแก้ว  แก้วเป็นบุญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 34 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวดวงพร   สุขวิพัฒน์
2. นางสาวรักชนก   วิวาโค
3. นางสาวศศิกานต์   ศรีวรสาร
4. นางสาวศุภรัตน์   เพียรเสมอ
5. นางสาวสกุลรัตน์   จันทะค้อม
 
1. นายนิธิพัฒน์   บัวผัน
2. นายณฑีภัษ   มั่นเหมาะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กชายจักรพันธ์​   รื่นเริง
2. เด็กหญิงชลิตา​   เสือเอ๋ง
3. เด็กหญิงบุษบา​   อุณาพรหม​
4. เด็กชายปฐมพงษ์​   เพียรเสมอ
5. เด็กหญิงสาธิกา   ผลาเลิศ
 
1. นายสมพงษ์​   รัตนวงษา
2. นางสาวเพ็ญ​ประภา​   สมพงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวทิพณารี  วงค์สีลา
2. นางสาวนันธิญาพร  บุญเทียม
3. นางสาววรรณวิษา  พันสิติ
4. นางสาววัชราภรณ์  บุญเทียม
5. นางสาวสุธิดา  ยางสิงอ้อ
 
1. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
2. นางสาวมัลลิกา   สีดาเดช
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ไชยพรม
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  สีหราช
3. เด็กหญิงปิยธิดา  บรีขันธ์
4. เด็กหญิงพรรษพร  นาแถมพลอย
5. เด็กหญิงวาริน  อ่อนทุม
 
1. นายวัชรากรณ์  ศรีนวลแล
2. นายวิรัช  จำปาสิม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง 56 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายตรีวรุต   เขียวค้า
2. นางสาวพัชรินทร์   อุ่นสา
3. นางสาวภรณ์ฤดี   ระวิ
4. นางสาวศิริวรรณ   โทรัตน์
5. นายสุทธิพงษ์   ถาอ้วน
 
1. นายนิธิพัฒน์   บัวผัน
2. นางสาวเพ็ญประภา   สมพงษ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.25 ทอง 12 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวกัญญานัน  ภูดีสม
2. นายกิตติชัย  มีมา
3. นายกิตติพัฒน์  ไชยพันธ์
4. นางสาวชลลดา  คำชนะ
5. นายชิติพัฒน์  หมั่นผดุง
6. นายณัฐพงษ์  นะคะจัด
7. นายตะวัน  พรมสีดา
8. นายธนวันต์  พุทธตาล
9. นางสาวธิดาพร  มหาวงศ์
10. นายธิติ  ดายังหยุด
11. นางสาวพรรณิภา  แสงเพชร
12. นายพีรวัฒน์  ปาปะเต
13. นายพีรศักดิ์  ติยะบุตร
14. นางสาวรุ่งทิวา   โพธิ์สะอาด
15. นายวัฒนากร  เขียวค้า
16. นายศราวุฒิ  ฐิติขจรเกียรติ
17. นายอนุสรณ์   ทนงค์
18. นางสาวอารียา  สามพันธ์
19. นายิอธิชาติ  กวนฮางฮอง
20. นายเจษฎากร  สมศักดิ์
 
1. นายสุชาติ  สระเเก้ว
2. นายสมศักดิ์  วดีศิริศักดิ์
3. นายทศพล  อุสาพรม
4. นายดนัย  ปานทอง
5. นายศรีวรรณเฉลิม  ประทุมพงษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายคุณากร   สุวรรณะ
2. นายคเชนทร์   จันทรณี
3. นางสาวจิดาภา   ภูอองทอง
4. นางสาวญานิศา  อุปสุ
5. นางสาวทักษพร   ไชยมาโย
6. นางสาวธิดารัตน์  ชนะพจน์
7. นายนลธวัช   บุญตระกูล
8. นายนวมินทร์   นิมมิตตานนท์
9. นายปองคุณ   ศรีสุวรรณ
10. นางสาวปาริฉัตร   แสนปุชุม
11. นางสาวปิยะธิดา   โยลัย
12. นางสาวพิยดา   ทับสีแก้ว
13. นายภควัฒน์   ศิริดำรงค์
14. นายวรายุทธ   สิมมา
15. นายศตวรรษ   แก้วบุญกว้าง
16. นายอดิสรณ์   มีหล้า
17. นางสาวอรปรียา   จรนาทอง
18. นายอานนท์    จันทะขิน
19. นางสาวเขมิกา   เขื่อนแก้ว
20. นายเขมินท์   เบ้าลี
 
1. นางพิไลวรรณ   พลหาราช
2. นายพิพัฒน์พงศ์   พรมจันทร์
3. นายนิธิพัฒน์   บัวผัน
4. นายสมพงษ์   รัตนวงษา
5. นายณฑีภัษ   มั่นเหมาะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 37 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงสุฑาสินีย์  นะคะจัด
 
1. นายอัครเดช  แสนณรงค์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  ไชยมงค์
 
1. นางสาวสมหญิง  ใหญ่พงศกร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง 34 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงศุุวรรยา  ศรีจันทร์
2. เด็กชายสิทธินนท์  ไชยพันธุ์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
2. นางสาวมัลลิกา  สีดาเดช
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวศรุตา  สุภาพันธ์
2. นายอชิตพล  แก้วคูณ
 
1. นายสุรเชษฐ์  เครือเนตร
2. นางกรรณิการ์  อ้วนแก้ว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.5 ทอง 15 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันทิสา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงชยากร  กาสีชา
3. นางสาวพรรณิภา  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงพิชานันท์  ติยะบุตร
5. เด็กหญิงมานิตา  ฝ่ายทะแสง
6. เด็กหญิงลักษิกา  ติยะบุตร
7. เด็กหญิงศรัณพร  ติยะบุตร
8. เด็กหญิงสุปรียา  พันเรืองฤทธิ์
9. เด็กหญิงสุวรีย์  คำชนะ
10. เด็กหญิงอริสรา  ติยะบุตร
 
1. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
2. นางสาวปรียา  อุปทุม
3. นางเฉลียว  ชินโณ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86.4 ทอง 12 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวปิยฉัตร  ตะวะนะ
2. เด็กหญิงพรพจนีย์  สุวรรณมาโจ
3. เด็กหญิงพิชญาภา  สุวรรณอินทร์
4. นายมงคลชัย  ดงขมิ้น
5. เด็กหญิงลลิตา  วัลดี
6. นายวราวุธ  เพียแสง
7. เด็กหญิงสุธิมา  นนท์เหล่าพล
8. นางสาวสุมิตรา  แสนบุญมี
9. นางสาวอริสา  ทองมะโรง
10. นางสาวเพ็ญนภา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
2. นางสาวอรณัฐ  ศรีจันทร์
3. นางสาวนันทิดา  นาโควงค์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญมาวงษา
2. นางสาวกานต์ธีรา  พิมสอน
3. นางสาวคัทรียา  สุวรรณมาโจ
4. นายคุณากร  อุ่นเทียมโสม
5. นายฐิติพงษ์  มะสุใส
6. นายนิรชิต  มะสุใส
7. นางสาวนุชจรินทร์  โยลัย
8. นางสาวปวันรัตน์  มหาวงค์
9. นางสาวอริษา  โยลัย
10. นางสาวอาทิตยา  นครวงค์
 
1. นางสาวอรณัฐ  ศรีจันทร์
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
3. นายจงลักษณ์  จันทรวิมลสิริ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 13 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายกิตติกร  สุวรรณมาโจ
2. นายชนินทร์  วังมลหม่อม
3. นายฐิติพงค์  เหลินต้ายซ้าย
4. นางสาวณัฐชา   มะสุใส
5. นายนยวุธ  ชินบูรณ์
6. นายนันทะวัฒน์  ดวงดูสัน
7. นางสาวนิภาพร  นนเลาพล
8. นางสาวมนธิรา  ออทอลาน
9. นายวรวิทย์  มะละกา
10. นางสาวเบญจวรรณ  เดชทะศร
 
1. นายจงลักษณ์  จันทรวิมลสิริ
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
3. นายอภิเชษฐ์  วงศ์แก้ว
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 47 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. เด็กหญิงธนพรรณ  ชาแพน
2. เด็กหญิงอรปรียา  หยงโสภา
 
1. นายชาตรี  ลาระบุตร
2. นายขจรศักดิ์  เดชขันธ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษา
2. นางสาวพรรณิภา  ระเริง
 
1. นายชาตรี  ลาระบุตร
2. นายขจรศักดิ์  เดชขันธ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 30 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กชายพรเทพ  สาหัส
 
1. นายอภินิตย์  บุญตา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง 9 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวปนัดดา  สิงห์โคตร
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 49 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนาฏตยา  อินทริง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 44 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวสุชาดา  ฝ่ายทะแสง
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  ทะนะไชย
 
1. นายวรวัชชากรณ์  สางาม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นางสาวมุนินทร์ทิพย์  ทาโพธิ์
 
1. นางสาวอบกุล  สุทธิประภา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุชา  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นางสาวศิริขวัญ  ทมถา
 
1. นางสาวอบกุล  สุทธิประภา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง 6 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คะสุดใจ
2. นางสาวอินทิรา  คุณธร
 
1. นายอนุรัตน์  เรียมแสน
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 22 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญพันธ์
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นางสาวอุมาพร  พลิน
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 24 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายณัฐพล  สุขนิล
2. เด็กชายธนภัทร  แก้วปีลา
3. เด็กชายอชรายุ  บุญประเสริฐ
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
2. นางปณิตา   เชียรรัมย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 13 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายกนกพันธุ์  บุตราช
2. นายทวีศักดิ์  นาโควงค์
3. นายนันทวัฒน์  อุปพรม
 
1. นายประพันศักดิ์  อุสาพรหม
2. นายอภิวัฒน์  สมบัติพล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายอัตต์ลิขิต  ไหว้พรหม
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายศักดา  อ้วนแก้ว
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายจุลศักดิ์   นันวิสุ
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงอธิชนันท์   แสงขาว
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวอารีรัตน์  ยังภาย
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  ยศไชยวิบูลย์
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  แก่นคำ
3. นายณัฐดนัย  โคตรคำ
4. นางสาวณัฐธิดา  วังมลหม่อม
5. นายณัฐสิทธิ์  มูลสาร
6. นายธีรภัทร  กิ่งคาน
7. นายบรรณสรณ์  แสงเพ็ชร
8. นางสาวปวันรัตน์  หูมแพง
9. นายพงศ์ปณต  พลเขต
10. นางสาวพันนิดา  สมไชย
11. นายภาณุวัฒน์  ศรีวรสาร
12. นายภาสวีร์  พรมแสง
13. นางสาวรักษิตา  พงษ์ศาสตร์
14. นางสาววรรณิสา  เสนาสี
15. เด็กชายวรวุฒิ  บุญยะศรี
16. นางสาววิลาวรรณ  พรหมแสง
17. นางสาววิไลวรรณ  พรหมแสง
18. นายวุฒิไกร  ภูผายาง
19. นางสาวสุวนันท์  สีหาทอง
20. นางสาวอนุสา  บุญเทียม
21. นายอภิสิทธิ์  วิมลจันทร์
 
1. นางสาวอุมาพร  กสิเจริญ
2. นางสาวทิพย์สุดา  กลางยศ
3. นายศรายุทธ  เจริญธรรม
4. นายชิตพล  เกิดมงคล
5. นายศุภกร  ตุ้มเพ็ชร
6. นางอรทัย  ธรรมโม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.6 ทอง 6 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ไชยโคตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สำรวมจิตต์
3. นายธนวัฒน์  ไชยลุม
4. เด็กชายนวมินทร์  กล้ากระโทก
5. เด็กหญิงสุชาวดีภัค  วงค์ละคร
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
2. นายเจษฎายุทธ  ราตรี
3. นางสาวพัชยา  คงแสนคำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.66 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายณัฐวัตร   วิลัย
2. นายทินกร  ย่อยไธสงค์
3. นายธนบรรณ   ดอกบัว
4. นายธีระเทพ   ไชยภูวงษ์
5. นายรัชภูมิ   รุ่งจินดารัตน์
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
2. นายวุฒิชัย  วงษ์นารี
3. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมนนุช  ยานิวงษ์
2. นายกิตติธัช  พรหมสี
3. เด็กหญิงฉัตรธิดา  อาษาใหญ่
4. เด็กชายชนาธิป  บุระวงค์
5. เด็กหญิงฐานะศรี  ไตรอุดมศรี
6. นางสาวฐิติมา  หาญสงคราม
7. เด็กชายณัฐพล  ไชยคำ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมาผึ้ง
9. เด็กหญิงณีรนุช  ระพันคำ
10. นายธนทัต  หมอกมีชัย
11. เด็กชายธีรพล  นนทะคำจัน
12. นายธีระเทพ  ไชยภูวงษ์
13. นายนพรัตน์  ปิงจันดี
14. เด็กหญิงนริศรา  สาระไชย
15. นางสาวบุญฐริกา  วงศ์จันทา
16. เด็กชายปรีดิพัทธ์  บุพศิริ
17. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ภูลายยาว
18. นางสาวปาริชาติ  แสนบุตร
19. นางสาวปิยวดี  อังคะปาน
20. เด็กหญิงพัชราภา  ฤทธิ์ฤาวงษ์
21. นางสาวภาวิดา  ราชัย
22. เด็กชายภูวเนตร   ภูธร
23. เด็กหญิงมาลิษา  บุญศรี
24. นางสาวลาวัณย์  เขียนงิ้ว
25. เด็กหญิงวนิดา  ลุนอุบล
26. เด็กชายวัฒนเทพ  ชมชัย
27. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทาทิพย์
28. เด็กชายวีระเทพ  โมธรรม
29. นายสหัสวรรษ  คำชนะ
30. นางสาวสุทธิกานต์  กุลภา
31. นางสาวสุพรรษา  ไชยรัตน์
32. นายอมร  สุวรรณ์
33. เด็กหญิงอลิชา  คำวิลาศ
34. เด็กชายอัตต์ลิขิต   ไหว้พรหม
35. เด็กหญิงอัยรดา  สุกรรณ์
36. เด็กหญิงอาทิตยา  อุดมกัน
37. เด็กชายอาทิตย์  วงโคกสูง
38. เด็กหญิงอินทิรา   สุภาพันธ์
39. นายเจษฎา  ชัยคำภา
40. เด็กชายเอกพร  เจริญผล
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
3. นายวุฒิชัย  วงษ์นารี
4. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
5. นายโชคชัยพัฒน์  อุ่นเมือง
6. นายกาวิน  ไก่สระแก้ว
7. นางสาวพิมพ์รพี  อัคพิน
8. นายปฐมพงศ์  ตากกระโทก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 51 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. เด็กชายภิสิทธิ์  แซ่มั่ว
 
1. นายธนัท  ภักดีสุวรรณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 35 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นายฤทธิพร  วัจวาทิน
 
1. นายณัฐพล  เอกสะพัง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 27 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริศรา  นิวงษา
 
1. นางสาวดาริณี  เล็กดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 54 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นางสาวพัชรพร  ภูมิลา
 
1. นายอโณทัย  ทีสุกะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 55 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  มาดา
 
1. นายวาทิต  เสนสาร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายกิตติทัช  พรหมสี
 
1. นายปฐมพงศ์  ตากกระโทก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 43 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แพงสาร
 
1. นายศิริวัฒน์  ปิติลาพัง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 36 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวรมิดา  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวปัทมา  พันธุ์ด้วง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 23 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายเพทาย  นาพรหม
 
1. นายสุพรรณ  เคนวงษา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง 31 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นายฐิติกร  ใจไหมคร้าม
 
1. นางสาวพิชญภาณัฏฐ์  โพธิ์ศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกณิกา  ยิ้มแย้ม
 
1. นายตะวัน  พาเหนียว
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 34 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวสุพิชชา   คำกองแพง
 
1. นางสาวพัชรีย์  นามวันดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายศาสตราวุฒิ   แสนบุตร
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 58 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายธนาธิป  วรรณสา
 
1. นางสาวปัทมา  พันธุ์ด้วง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง 28 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา   ก่ำเสริฐ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.3 ทอง 44 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวคณิสสร  บุญมาพล
 
1. นายตะวัน  พาเหนียว
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  มะตนเด
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อรพล
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  ตาลอุ่นศรี
4. เด็กชายมรุเดช  เมธากุล
5. นางสาววรรณิสา  ดีแสง
6. นางสาวสุทธิชา  ประกิ่ง
7. เด็กชายอภิลักษณ์  นาขะมิน
8. เด็กหญิงอรทัย  มาตชัยเคน
9. เด็กชายอัฒพงศ์  ไชยเพ็ชร
10. เด็กชายโชติเทพ  วันนา
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นางจุฬารัตน์  ไม่แพ้
3. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง 27 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  โตสุวรรณ์
2. นายกิตติศักดิ์  สุขวิพัฒน์
3. นางสาวชลิตา  วะเกิดเป้ม
4. นายทศพล  ท้าวนาง
5. นายภูมินทร์  ทัดสา
6. นางสาวสุพัตรา  โดยสาร
7. นายอดิศักดิ์  พิมสาร
8. นายเจษฎาภรณ์  อินอุเทน
9. นางสาวเปรมมิกา  ดีแสง
10. นางสาวเมธาวี  ชาติชำนิ
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นายนนทนันท์  เรืองขวัญ
3. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.8 ทอง 13 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นางสาวจินตนา  บุญพิมพ์
2. นางสาวชลลดา  ผาบัง
3. นางสาวปริญญา  บุดตะโค
4. นางสาวพิมพ์พิลา  วงค์กระโซ่
5. นางสาวระพีภรณ์  นาคสี
6. นางสาวลลิตา  กงเกต
7. นางสาวสาวินี  มะนาวนอก
8. นายเกียรติศักดิ์  ทะนะไชย
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
3. นายณรงค์ฤทธิ์  หอมจันทร์
4. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 47 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทะนะไชย
2. เด็กหญิงศวิตา  ทะนะไชย
3. เด็กหญิงอมรพรรณ  พันธะรังสี
4. เด็กหญิงอลิสา  ไตรมีแสง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  หอมหลาย
6. เด็กหญิงแพรวดาว  ชนะดิษฐ์
7. เด็กหญิงไพจิตร  วงค์คำจันทร์
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
3. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
4. นายณรงฤทธิ์  หอมจันทร์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 33 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวจีรวรรณ  สมรฤทธิ์
2. นางสาวนฤมล  ระวัตร์
3. นางสาวปนัดดา  เทียนทอง
4. นางสาวปริณญาพร  คำเฮียง
5. นางสาววรางคณา  บุญประเสริฐ
6. นางสาวสุกัญญา  ผลผยุง
 
1. นายวรัญญู  ศิริกานต์กุล
2. นางสาวสุพัตรา  ผลแก้ว
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง 12 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายกิตติกร  อิ่นแก้ว
2. นางสาวขวัญธิดา  มีนาคะ
3. นางสาวจิตติมา  เขียวค้า
4. นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณมาโจ
5. นางสาวชัญญานุช  บุญลือ
6. นายดนุพล  ผาอิดดี
7. นางสาวนิติพร  นามบ้าน
8. นายประกาศิต  ริมสกุล
9. นางสาวประภาภรณ์  รัตนะ
10. นางสาวปิยวดี  คำสวัสดิ์
11. นายพัฒนะ  นพผล
12. นางสาววริญทร  ผิวดี
13. นางสาววรีทิพย์  นนทะศรี
14. นายสรวิศ  ถินวิจารย์
15. นายสัญชัย  นคะรังสุ
16. นางสาวอรพินท์  พรมจอม
 
1. นายเอกลักษณ์  ติระ
2. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
3. นายณัฐพล  กิติศรีวรพันธุ์
4. นายสมเกียรติ  สิงห์ทอง
5. นายศิริวัฒน์  ปิติลาพัง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75.25 เงิน 23 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายณัฐพล  ระสอน
2. นายธีระเทพ  สนมศรี
3. นางสาวลัดดาวรรณ  ฤทธิ์แก้ว
4. นายศิรภัสสร  ตรีวงษ์ราช
5. นายสายฟ้า  มะอินทร์
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
2. นายชญานิน  โทรัตน์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.2 ทอง 26 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวนารี  วงศรีลา
2. นางสาวภัทรภร  โพธิ์สุ
 
1. นางสาวสกลรัตน์  พันธุ์เวียง
2. นางจันทนาทิพส์   เวฬุวนารักษ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73 เงิน 52 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษมี  วาแลส
 
1. นางเพ็ญนภา  บำรุงสุข
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวประภัสรา  อ่อนทุม
 
1. นางสาวดวงหทัย  สมสอาด
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 11 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงนาฏศิลป์  ขำกล่ำ
 
1. นางสาวดุษฏี  บุตรบุรี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง 49 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  โมธรรม
 
1. นางสาวสุพัตรา  พ่อสาร
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงเอมวลี  วดีศิริศักดิ์
 
1. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นายกิตติภพ  ขัดแก้ว
 
1. นางสาววราภรณ์  ชัยเทศ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.33 ทอง 17 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์หาญ
2. นายคัมภีรภาพ  คำจำปา
3. เด็กชายชนิสร  ศรียาภัย
4. นางสาวณิชา  วิเศษดี
5. นายมณฑล  พรมเพ็ง
 
1. นายวิชญ์ภาส  สว่างใจ
2. นางสาวณัชชา  นิระเคน
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวจิตรลดา  อุ้น
2. นายธนธรณ์  บุญเทียม
3. นางสาวมิ่งขวัญ  สังขตะอำพน
4. นายรณกร  จันทะวงษ์
5. นายอติภัตร  ช่างถม
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.33 ทอง 51 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วงษ์หมอก
2. เด็กหญิงมุกมณี  บุตรสอน
 
1. นางสาวประภาภรณ์  วรรณพันธ์
2. นางสาวปนัดดา  มีไกรลาศ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.5 ทอง 52 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวนันทิดา  ไชยสุระ
2. นางสาวพรทิพา  บุญมาวงษา
 
1. นางอารยา  วรวงศ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  เข็มตูม
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาววิมลวรรณ  ไกยสิทธิ์
2. นางสาวอารีญา  เหล่าสาร
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
2. นางลักขณา  โกษาแสง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาววิภาวี  วงศรีชู
2. นางสาวสุพิญญา  อินอุเทน
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุตรโยธี
2. นางสาวอรอนงค์  เทียบอุดม
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวขนิษฐา  ยี่ทุม
2. นางสาวบังอร  ลีคำพอก
 
1. Mr.Dennis  Massenkeil
2. นางสาวเชวงวรรณ  คันธะมาตย์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.66 ทอง 46 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวชนพิชา  แก้วปีลา
2. นางสาวนุชนารถ  นิ่มเปีย
3. นางสาวพรพิมล  ไชยรินทร์
4. นางสาวพิศมัย  ไชยคำ
5. นางสาวภัคพร  ภูเม็ด
 
1. นางสาวโสภาพันธ์  คนตรง
2. นางสาวนันทนา  โพธิ์สุ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.24 เงิน 42 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ไชยสุระ
2. เด็กหญิงสุติพร  โคตคำ
 
1. นางสาวทิพย์อาภรณ์  ไวแสน
2. นายปรีชาวัตร์  ไชยนาน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 81.36 ทอง 30 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายธนวัฒน์  โยลัย
 
1. นายชูศักดิ์  ม่วงไทย
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.55 ทอง 11 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงจันทร์
2. เด็กชายทรงกลด  โคตรมิตร
3. เด็กชายทวีศักดิ์  นาโควงค์
4. นายธนายุต  พรมใจ
5. เด็กชายปุณณวิช  นาโควงค์
6. เด็กชายพีรภัทร  นาโควงค์
7. เด็กชายภานุวัฒน์  เหยียบประโคน
8. เด็กชายอัครพนธ์  นาโควงค์
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายสมสุข  ไชยมงค์
3. นายพาที  แสนสี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.75 ทอง 15 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายทศพร  อุสาพรหม
2. นายธนพล  วงษาเนาว์
3. นายมังกรทอง  แดนรักษ์
4. นายศักดิ์ณรงค์  วะเกิดเป้ม
5. นายสุพล  จันทร์สิน
6. นายอาทิตย์  หล้าเพชร
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
2. นายสมสุข  ไชยมงค์
3. นางประภัสสร  ใหลอุดี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 67.8 ทองแดง 55 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายกิตติภพ  สนมศรี
2. นายคฑาวุธ  จันทร์กอง
3. นางสาวจุฑามาศ  วงแก้ว
4. นายต่อตระกูล  ภิรมย์ไกรภักดี
5. นางสาวนภัสสร  นนทะการ
6. นางสาวพัชรินทร์  บุญบุตร
7. นางสาววรรณวิภา  บลลา
8. นายวัชรธร  ชุ่มเมืองเย็น
9. นางสาวเปรมฤดี  ศรีหะมงคล
10. นางสาวเมธิตา  สนมศรี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จังตระกูล
2. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
3. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หินสองกอง
2. นายณภัทร  ไชยสัตย์
3. เด็กหญิงปาเกียว  รัตนโคตร์
4. เด็กชายพงศกร  คำใบ
5. เด็กหญิงภัชชนก  กุนันท์
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวปัณณพร  พวงมณี
2. นางสาววิภาดา  ติยะบุตร
3. นายสุจินดา  สุแพง
4. นางสาวอนงค์รดี  แก้วสำราญ
5. นายเจษฎา  เรือนนา
 
1. นางอังคณา  เมตุลา
2. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 47 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
2. เด็กหญิงอภิญญา  ศรอินทร์
3. เด็กชายเจษฎา  คีรี
 
1. นางชนันษร  อุ่นจันที
2. นางนารี  รัศมี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวจันทัปปภา  บุพศิริ
2. นางสาววนิดา  เอกพันธ์
3. นางสาวเกวะลิน  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวฐาปนีย์  ขานอัน
2. นางสาวอนิตตา  บัวสาย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.75 ทอง 21 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐรี  บินศรี
2. เด็กหญิงปภัสรา  ศักดิ์จำปา
3. เด็กหญิงอรษา  วะชุม
 
1. นางชนันษร  อุ่นจันที
2. นางสาวอริยาพร  โทรัตน์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.7 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  ขันธุ์คุ้ม
2. นางสาวตรีลักษณ์  เจริญวงศ์
3. นางสาวอัญธิชา  เจริญชัย
 
1. นายรชตะ  ขาวดี
2. นางสาวจตุพร  ไก่สระแก้ว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง 18 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงนัฐฑริกา  ยอยเงิน
2. เด็กหญิงวารี  เลิงโพชะ
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  จรไพร
2. นายสถิตย์  วรรณสุข
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกลิ่นผกา  ฤทธิ์เต็ม
2. เด็กชายวัชรพงศ์  วงศ์ล่าม
 
1. นายสม  เชื้อโพนจาน
2. นายภูวเรศ  มากอง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวกชกร   กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวณัฐกานต์   หนองผือ
 
1. นางสาวชุติยรัชย์   ทาตะรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีกานต์   จันทร์แดง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวทิพธัญญา   กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวสุภาวดี   ประพัศรางค์
 
1. นางสาวชุติยรัชย์   ทาตะรัตน์
2. นายสมมาตร์   ก้อนกั้น
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายจักรชัย  ประกิ่ง
2. นายศิริโชค  สิทธิ
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นายสุริยะ  วานะวงศ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นายคชินทร์  เชียงขวาง
2. นายอรรถกรชัย  ไหลครบุรี
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นายเพชรอรุณ  อ่างแก้ว
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นายธนพล  อนุญาหงษ์
2. นางสาวนัฐติกา  อนุญาหงษ์
 
1. นายกันตภณ  โปวังสา
2. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวพัชรินทร์  เฉื่อยนอก
2. นางสาววิรัตน์  สมรฤทธิ์
 
1. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
2. นางสาวเจนจิรา  ราชลัย
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.6 เงิน 24 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกณิกา  ไกลเทียม
2. เด็กหญิงศิรารมย์  โคตวัน
 
1. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
2. นางสาวเจนจิรา  ราชลัย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นายจักรภพ  เสนาสี
2. นายพีระพงษ์  เที่ยงพึ่งธรรม
 
1. นางสาวปานใจ  สุนา
2. นางรัชนียา  มูลชัย
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นายทรงยศ  การุณ
2. นายวีรชน  ธรรมวงษา
 
1. นายกันตภณ  โปวังสา
2. นายอาวรณ์  อนุญาหงษ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายวีรพล  รังสิเสนา ณ อยุธยา
2. นายอภิชาติ  ไชยมงค์
3. เด็กชายออมทรัพย์  วะชุม
 
1. นายสุริยะ  วานะวงศ์
2. นายสุวัฒนา  ฮาบพนม
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 46 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาววาสนา  มานะเสน
2. นางสาววิไลลักษณ์  ดวงมืด
3. นางสาวสมฤทัย  ศรีหะมงคล
 
1. นายสมมาตร์   ก้อนกั้น
2. ว่าที่ร้อยตรีกานต์  จันทร์แดง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 53 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นายธวัชชัย  บุญหลาย
2. นางสาวอริศรา  สมปิตะ
 
1. นายวรวัชชากรณ์  สางาม
2. นางสาวนันทกานท์  กงลีมา
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 38 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทันบุญ
2. เด็กชายธีรภัทร  โคตรมิตร
3. เด็กชายภัสกร  ดาวน้อย
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์เนติกุล
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายณกฤต  โพธิ์ละคร
2. นายอนันต์  วะลับ
3. นางสาวอรอนงค์  นาสิงเตา
 
1. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
2. นางสาวสิริยาพร  พลเล็ก
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กชายกิตติภณ  ท้าวนาง
2. เด็กชายศตายุ  สุทธิธรรม
3. เด็กชายสิริวัฒน์  ตกพันธุ์
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายศักดา  สารคำ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นายจิรายุทธ  พันธุกาง
2. นายศราวุธ  ด่างเกษี
3. นายสิทธิโชค  เทียมกลาง
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์เนติกุล
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 71 เงิน 41 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวศศิธร  หลินศรี
2. นางสาวสุรัสวันต์  ดวงดีแก้ว
3. นางสาวอัฉราภรณ์  มีบาง
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์
2. นายสอนชัย  วังวิสัย
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  บุพศิริ
2. นายธีรพงษ์  คำชนะ
3. นายอธิพัฒน์  แสงสว่าง
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายศักดา  สารคำ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐากร  ช่างสะกล
2. เด็กชายธีรภัทร  ชุ่มศรี
3. เด็กชายอภิเดช  จงหมั่น
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายชัยกมล  กองสุวรรณ
2. นายศรันย์  ทันบุญ
3. นายเจนภพ  ศักดิ์ศรีวัน
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นายผราวุธ  แสนโสม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 45 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวนลินยา  โสมศรี
2. นายศรชัย  นนทะศรี
3. นางสาวเพ็ญชิตา  ดวงมืด
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. นางสาวนิรมล  กิติศรีวรพันธุ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 36 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวกัลยกร  บริเอก
2. นางสาวทิพย์สุดา  สุขภูวงค์
3. นางสาวศศิธร  ปัทวงค์
 
1. นายณัฐพงศ์   บุณยารมย์
2. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  เพชรสมบัติ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ตะลาด
3. เด็กหญิงณัฐภัส  จิตมาตย์
4. เด็กชายต่อลาภ  อุดหลุน
5. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ดีโคตร
6. เด็กหญิงอารยา  คำเสนาะ
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางประดับศรี  ลิ้มสกุล
3. นางสาววรัญญา  ภาโสม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายชาญเดช  จงใจกลาง
2. นายณัฐดนัย  มาปัน
3. นางสาวณัฐริกา  คาระวงษ์
4. นางสาววรัญญา  วงษาพัด
5. นางสาวศิริวัฒนา  ต้อนโสกรี
6. นางสาวสุภัสสร  นนท์เหล่าพล
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายศักดิ์ดา  สมยา
3. นายธีระยุทธ  วณิชศิโรรัตน์
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สืบศรี
2. นางสาวอาพิชรัตน์  เดชทะสร
3. เด็กหญิงแพรวา  รอบสระน้อย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยางธิสาร
2. นางสาวนฤมล  ไชยนาน
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.6 ทอง 4 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. นางสาวจิราวดี  นนทะวงศ์
2. นางสาวชยุดา  ภูชุม
3. นางสาวดวงฤทัย  เสนาสี
 
1. นางสาวจริยา  เสนาจันทร์
2. นางสาวสุภารัตน์  เดชทะสร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 31 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 1. เด็กชายดนัย  ยอดวงษา
2. เด็กชายปรางเทพ  สังข์ภักดี
3. เด็กชายปัญญา  อินทร์ก้อ
 
1. นายธนรัฐ  ไตรศิวะกุล
2. นางสาวณัชวดี  โมธรรม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 1. นายกิติพงษ์  คุ้มม่วง
2. นายทักษิณ  บุตรบุญ
3. นางสาววิกานดา  ปุญญา
 
1. นายไมตรี  โคตรกะพี้
2. นางสาวเบญญาภา  สรรพโชติ
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ยะภักดี
2. เด็กหญิงสุนิดดา  นาโควงค์
3. นางสาวสุภัชชา  นาโควงค์
 
1. นางเรไรรัตน์  ดาวศรี
2. นางสาววิไลวรรณ  โกษาแสง
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. นางสาวทิวาพร  นิวงษา
2. นางสาวนภาพร  ตองกระ
3. นางสาวนารีรัตน์  แก้วนิวงศ์
 
1. นางสาวสุุภัทรา  ธนกัญญา
2. นางสาวศศิธร  จ่าภา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 54 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ์  ไชยกา
2. เด็กหญิงพัชรีภรน์  มณีกูล
3. เด็กหญิงอลิษา  ขอคำ
 
1. นายกันตภณ  โปวังสา
2. นายไพบูลย์  ศิริเวช
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง 44 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1. นางสาววัชราพร  โจมมั่น
2. นางสาววัทนวิภา  มัยวงค์
3. นางสาววิลาสินี  รีชมรัตน์
 
1. นางนิลาวัลย์  แก้วเมืองน้อย
2. นางสาวทิพย์นภา  กลางยศ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 51 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงทับทิม  ดังสีสัตย์
2. เด็กหญิงปริญศิริ  ทองศรี
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  ชาพิจิตร
 
1. นางสาวกองแก้ว  คำภิบาล
2. นางสาวชลธิชา  วิมลจันทร์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวพรชิตา  บุพศิริ
2. นางสาวภัทรลดา  ขวาชัยวี
3. นางสาวมณธนา  ศรีโสภา
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. นายจักรี  เมืองโคตร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสนจันฒิชัย
2. นางสาวทินมณี  แผนบุตร
3. นางสาวทิพวรรณ  ดายังยุธ
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 57 โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  อนุญาหงษ์
2. นางสาวนัดลดา  โทรัตน์
3. นางสาวอรอุมา  อนุญาหงษ์
 
1. นายธนัท  ภักดีสุวรรณ
2. นางสาวเสาวณีย์  สิทธิจันทร์
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กชายศุภกร  สอนเสนา
 
1. นางสาวปวีณา  อภัยพักต์
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงอนันยา  อุเทนหลอย
 
1. นางสาวอภิญญา  คำตัน
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนรามราชพิทยาคม 1. เด็กชายธนทัต  นิวงษา
2. เด็กหญิงนพมาศ  นิวงษา
3. เด็กหญิงอธิตยา  นิวงษา
 
1. นางสาวดาริณี  เล็กดี
2. นางสาวสุวนันท์  ศรีวรสาร
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พิมพ์ตะคลอง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนิศามณี  สิมมา
 
1. นางรัตติยา  สุธรรม
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพล  ทองแดนไทย
 
1. นายพงษ์เสริฐ  สอนอาจ
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  เหมพลชม
 
1. นางสาวบุษยมาศ  ป้อมสุวรรณ
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  ผางคนรัก
 
1. นางเจนจิรา  อ้อยรักษา
 
178 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 45 โรงเรียนนาทมวิทยา 1. เด็กชายภูริทัต  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายระพีพัฒน์  บิลโภชน์
 
1. นายฐิติศักดิ์  ตรีรัตน์
2. นางศุนิษา  จันปุ่ม
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 91.33 ทอง 9 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายพุฒิเมธ  โคตรมิตร
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายภานุวัฒน์  ต้อนโสกรี
 
1. นางสาววรัญญา  โพธิ์สีมา
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายสิรภพ  สุวรรณมาโจ
 
1. นางสาววรัญญา  โพธิ์สีมา
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91.66 ทอง 10 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายสุรเดช  มะสุใส
 
1. นางสาววรัญญา  โพธิ์สีมา
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.96 ทอง 16 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  นาโควงค์
 
1. นายตะวัน  พาเหนียว
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.7 ทอง 10 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายนิธิวัตร  ดวงดูสัน
 
1. นางสาววรัญญา  โพธิ์สีมา
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 91 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายอัตต์ลิขิต  ไหว้พรหม
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92.33 ทอง 22 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายสมศักดิ์  กบกลาง
 
1. นางสาววรัญญา  โพธิ์สีมา
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 73.85 เงิน 34 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กชายกฤตนัณ  เทพกัลยา
2. นางสาวจินตนา  บุญพิมพ์
3. นางสาวชลลดา  ผาบัง
4. เด็กหญิงช่อผกา  ผลาผล
5. นายดนุสรณ์  บุญยศ
6. เด็กหญิงดลยา   คนองเพ็ชร
7. เด็กชายตุลาพัฒน์  กงอำพร
8. เด็กชายทองพูล  แก้วพุทธ
9. เด็กหญิงธัญญาวัลย์  ปุราโส
10. เด็กชายธีรภัทร  วงค์ศรี
11. นายธีรเทพ  กงเกตุ
12. เด็กชายนิติศาสตร์  มาตย์นอก
13. นายนิธิ  หอมจันทร์
14. นางสาวปริญญา  บุตตะโค
15. นายรชตะ  ชัยยะ
16. นางสาวระพีภรณ์  นาคสี
17. นายรัตนพล  ชนะพจน์
18. นางสาวลลิตา  กงเกต
19. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทะนะไชย
20. เด็กชายวิสิษฐ์  ในจิต
21. เด็กหญิงสมิตานัน  พาพิมพ์
22. เด็กหญิงสาฐิกา  ทุมมี
23. นางสาวสาวินี  มะนาวนอก
24. เด็กหญิงอมรพรรณ  พันธะรังสี
25. นายอรรถชัย  ศรีสงค์
26. เด็กหญิงอลิสา  ไตรมีแสง
27. เด็กหญิงอาทิตยา  หอมหลาย
28. นายเกียรติศักดิ์  ทะนะไชย
29. เด็กหญิงแพรวา  อุ่นหล้า
30. เด็กหญิงไพจิตร  วงค์คำจันทร์
 
1. นายวินัย  เปี่ยมลาภโชติกุล
2. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
3. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
4. นายณรงค์ฤทธิ์  หอมจันทร์
5. นายจตุรงค  เจริญรัตน์
6. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี