สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 58 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชัชรีย์  คำมุงคุณ
 
1. นางจันทิมา  เมืองโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 54 โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวไตรรัตน์  ป้องคำสิงห์
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  คำทะเนตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 36 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ว่องไว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวพนิดา  บุตรดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์ปัดชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 27 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงมาลินี  จันทระ
 
1. นางปิราณี  พลราชม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 40 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวชนัญชิดา  คำศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  เพ็ญธรรมกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 57 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงปวิชญา  จันทร์งาม
 
1. นางรัตนา  มหาโคตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน 49 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นางสาวนารีรัตน์  คันทีท้าว
 
1. นางสาวปุณยนุช  วงศ์สีดา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.7 เงิน 28 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนสามารถ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เทือกขันตี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.3 ทอง 10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายณัฐพล  มหาวงศ์
 
1. นางเสาวณี  เขื่อนพิมพ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงนุสบา  พรหมอารักษ์
2. นางสาวปวีณสมร  จันเเดง
 
1. นายรัตนะ  ธนวัชรสันติ
2. นางรัตนา  มหาโคตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญสิริเกียรติ
2. นายรัฐกิจ  กำดำดวน
 
1. นายณัฐพล  ชารีรักษ์
2. นางศตกมล  เื้ออรัญโชติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 33 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นนเลาพล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นนเลาพล
 
1. นางสาวปราณี  นิตยะ
2. นางปิราณี  พลราชม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90.72 ทอง 7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวปนัดดา  ใสส่อง
 
1. นางสาวปราณี  นิตยะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์   อุทุมทอง
 
1. นายณัฐพงศ์  ไชยสิทธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวอุไรรัตน์   อัตติยะ
 
1. นางสุภาพร  แสงสว่าง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57.4 เข้าร่วม 58 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา   แสงกระจ่าง
2. นางสาววิชิตา   แก้วมณีชัย
3. นางสาวศาตนันท์  วังกะธาตุ
 
1. นางสาวพิชญา  โกพลรัตน์
2. นางสาวณัฎฐณิชา   โคทังคะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 46 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายพัชระ  เขียวสอาด
2. นายพีรพัฒน์  เสโนฤทธิ์
3. นางสาวสุจิตรา  พันเสาขวา
 
1. นางกรรณิการ์  ไผ่โสภา
2. นางสาวสุริยาภรณ์  พนันชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวมณีรัตน์   เครือม่วง
2. นางสาวสุทธิญาณ์  อุติลา
3. นางสาวหทัยทิพย์   ชนะเคน
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม
2. นางสาวสัตตบุษย์  ตะวังทัน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  นันทจักร์
2. นางสาวนีรภา  คุณหม่อม
3. นางสาวเพ็ญศิริ  อยู่เย็น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเมธี  ใจคุ้มเก่า
2. นางสาวฐิติมา  ทะเริงรัมย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายชยาพล  สุริย์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  อ่อนอินทร์
 
1. นางสาววิธินี  บัวเผื่อน
2. นางสาวอนัญญาพร  นาโสก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70.5 เงิน 35 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายพงษ์ศักดิ์  พลหาร
2. นายวิชยานนท์  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวสุริยาภรณ์  พนันชัย
2. นางสาววิภาณี  มุมแดง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 36 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายปวรุตม์   ไชโย
 
1. นายปริญญา  ไชโย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 55 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายณัฐวัฒน์  จันทร
 
1. นายปัณณวัชญ์  เฟื้อยฟุ้งกิจการ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77.51 เงิน 41 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงจันทิมา  ประวิทย์สิทธิกุล
2. เด็กหญิงอนุธิดา  การยะบุตร
 
1. นางสาวศิริพร  อินทิสิทธิ์
2. นางสาวปรียานุช  มานุจำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77.58 เงิน 44 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวมัทติพร   ทะวะลัย
 
1. นางเกศินี  เชื้อเอี่ยมพันธุ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายธันย์  สุภาพพันธุ์
 
1. นางปาจรียา  ศรีโฮง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง 14 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาววชิรญาภรณ์   อุสังหาร
 
1. นางเกศินี  เชื้อเอี่ยมพันธุ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สิมลี
 
1. นางสาวจิรวดี  ทวีโชติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 21 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  มุงคุณ
2. เด็กชายวิธวิทย์  จีนบุตร
3. เด็กหญิงวิลาสินี   เครือเย็น
 
1. นายปิตุพงษ์  ท่าค้อ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 12.75 เข้าร่วม 42 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวชฎาภรณ์  โทนโคกสูง
2. นายพลวรรษ  ศรีวิลัย
3. นางสาวพลอยทิพย์  ยินดี
 
1. นายยุทธนา  แสนสุริวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกพร   จำปาหอม
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์   เผือดผุด
3. เด็กหญิงอนุธิดา   บุญรัตน์
 
1. นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห์
2. นางไฝคำ  เผือดผุด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวนุชจิรา  โยลัย
2. นายรวัชญ์  วงศ์พล
3. นายเจตพร  ค้าทวี
 
1. นายฉลอง  มหิวรรณ
2. นางสาวปิยะดา  วังวร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 10 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวจิรสุตา  นาโสก
2. นายอนันดา  ใจสุข
 
1. นายศิลปกรณ์  จันทไชย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายธนกร  เสนาสี
2. นายนาวิน  โคตรภู
3. นายภูรินท์  ทัดสอน
 
1. นายสันติ  อินแสงแวง
2. นางสาวศศิธร  มาตชัยเคน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.8 ทอง 14 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เพชรมา
2. เด็กชายธีรนันท์  ศิริวงค์
3. เด็กหญิงปณิตา  ศรีปัญญา
 
1. นายมงคล  สีมาวงษ์
2. นางเปรมวดี  ธนาเสน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายนฤเบศร์  อภัยโส
2. นางสาวพรธีรา  พ่ออามาตย์
3. นางสาวภัทร์ตรา  เจริญพร
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  จันทะโยธา
2. นางสาวปิยวรรณ  เรืองกิจ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายพีรณัฐ  บุนนาค
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สังข์เกิด
 
1. นายทศพร  สวนแก้ว
2. นางสาวนุชนารถ  แสนพุก
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวชนิกานต์  ขอดเมชัย
2. นายนภกร  ทรัพย์สะอาด
 
1. นายศิลปกรณ์  จันทไชย
2. นางสาวดรุณี  วีระพรรณ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.93 ทองแดง 51 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักริน  สุวอ
2. เด็กชายพิพัฒน์  พิมพ์จักร์
 
1. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
2. นายเกษม  สุทธิสาร
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.92 ทอง 5 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายธนภณ  ปัญญ์คำภูษา
2. เด็กชายวุฒินันท์  นามเรือง
 
1. นายศิริชาติ  วงค์หนายโกฎ
2. นายนพวงศ์  พลโลก
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 34 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กชายธนพล  ชนะเคน
2. นายพรเทพ  ทิสาชัย
3. นางสาวสุดารัตน์  พนาจันทร์
 
1. นายประทีป  คร้อโนนแดง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แสนคำ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พ่อเกตุ
3. เด็กหญิงปริชาติ  พลสาขา
4. เด็กหญิงพนิดา  จันทะนาม
5. เด็กหญิงภาวินี  ราชฐาน
 
1. นางฤดีภรณ์   อินทรเทศ
2. นายถนอม  คำจันทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวนภัสสร  สาลีเพ็ง
2. นายพชรดนัย  สีม่วง
3. นางสาวภัทรรินทร์  เอี่ยมตุ้มรัตน์
4. นางสาวภัทรลภา  คำลุน
5. นายยุทธนันท์  คำป้อง
 
1. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
2. นางชัชฎาภรณ์  วิโย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวกนกกุล  รังหอม
2. นางสาวพัชรินทร์  คำกรฤาชา
3. นางสาววณิชยา  กวีรัฐอนันต์
4. นางสาวอริศรา  ธนระพิษ
5. นางสาวโรยชิน  โฮยเอ้
 
1. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
2. นางสาวดวงใจ  ไพโรจน์วราการ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายพัฒนชัย  พลหาญ
2. นายภูวดล  เทพคำราม
3. นายยศพล  จันทะนาม
4. นางสาวสุกฤตา  อัคสังข์
5. นายอภิชัย  คำคนซื่อ
 
1. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
2. นางเด่นอุดร   กัตติยบุตร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดีนัก
2. เด็กหญิงปานจิต  เที่ยงตรง
3. เด็กชายภควัต  ยาหัส
4. เด็กชายมนต์ชัย  ทิพพาณุรักษ์
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ดีนัก
 
1. นายวิสิทธิ์ชัย  น้อยโสมศรี
2. นายกมลศักดิ์  ประวันเน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  พลมาตย์
2. นายทุ่งกว้าง  ตะวังทัน
3. นายวริศ  ด้วงลำพันธ์
4. นายวุฒธิกร  ตุ้มอ่อน
5. นายอาภากร  เพชรกัณหา
 
1. นายทรงเกียรติ  ชาติชำนิ
2. นางสาวลักขณา  หนูแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.25 ทอง 4 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นายจิรานุวัฒน์  มีภาทัศน์
2. นายฉัตรพล  ผายม
3. นางสาวชลธิชา  วงค์กระโซ่
4. นายดนุพล  แถวอุทุม
5. นายธนธร  ตุ้มอ่อน
6. นางสาวนิรมล  บุตรศรี
7. นายปฏิภาณ  พรมโสภา
8. นางสาวปรางแก้ว  บริบูรณ์
9. นายปิยะวัฒน์  คำมุงคุณ
10. นายปิยะศักดิ์  คะเนนิล
11. นางสาวพิมพร  แสงมณี
12. นางสาวยุวดี  ใจน้อย
13. นายวัชรินทร์  ขันติยะ
14. นายศิริราช  ผายม
15. นางสาวสิรินดา  คำมุงคุณ
16. เด็กชายองอาจ  แสงสุวรรณ
17. นายอภิชาติ  ฝาระมี
18. นายอัมรินทร์  แสงดาว
19. นายอิทธิพล  อึ้ง
20. นางสาวใหม่ฤดี  วงศ์กวานกรม
 
1. นายทรงเกียรติ  ชาติชำนิ
2. นางบุญญารัสมิ์  จันทสิทธิ์
3. นางสาวลักขณา  หนูแก้ว
4. นายธนากร  วงษาเนาว์
5. นางสุพัตรา  ราชวัตร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวจันทิมา  พลอุ่น
2. นางสาวณัฐวิกา  ชมภูราช
3. นางสาวณัทภัสสร  พรหมศรี
4. นายธีรภัทร  ดวงแก้ว
5. นายนพพล  คำชาตา
6. นายนฤดล  กิติยาวงษ์
7. นางสาวนาถสุชา  คำแพง
8. นายปฏิภาณ  กิติศรีวรพันธ์
9. นางสาวพิชญา  กุลศิริ
10. นายภูตะวัน  บุญหวาน
11. นายรชต  วิเศษสุนทร
12. นางสาวรัตติกาล  พิมพ์พงษ์
13. นายราชันณ์  เกี้ยวลำพัน
14. นางสาววนัสนันท์  วงษ์วาสน์
15. นางสาววิจิตรา  สารีเพ็ง
16. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีลา
17. นางสาวศุภานัน  ไม่แพง
18. นายสุริยา  โพธิราช
19. นายอนุพล  มีสิมมา
20. นางสาวอัจฉรา  ทอนติลา
 
1. นางอาภรณ์  โกษาแสง
2. นางศรสิน  จอมพรรษา
3. นางสาวจารุณี  หล้าบา
4. นายปราการ  สีชมภู
5. นายอิสระพงษ์  จวงแดง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ภูหัวไร่
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวเพชรนภา  วงค์ศรีชา
 
1. นางรุ่งทิพย์  แก่นดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง 27 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เมืองทอง
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีประจันทร์
 
1. นางเรไรรัตน์  ใจสุข
2. นางสาวสุปรียา  ดาษดา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายจิรวัฒน์  นาเวียง
2. นางสาวอทิตา  วัฒนะภคิน
 
1. นางอาภัสรา  บัวชุม
2. นางศรสิน  จอมพรรษา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง 32 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  มูลราช
2. นางสาวจุฑามาศ  ทุมสาร
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หงษามนุษย์
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  จันบัวชม
5. นางสาวธิดาทิพย์  สมศรี
6. นางสาวนิพาดา  สาระ
7. เด็กหญิงปทุมทอง  บุณยแต่ง
8. นางสาวพรนภา  ดวงศร
9. เด็กหญิงอรนลิน  กอสมบัติ
10. เด็กหญิงเนตรชนก  สิงเสือ
 
1. นางสาวจิตติมา  ประวัติพงษ์
2. นางรติมัย  นึกชม
3. นางวนิดา  เกตุสีลา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. นางสาวญาณิศา  ศรีทอง
2. นางสาวนัชชา  พรมโล
3. นางสาวปุณณมา  ยางงาม
4. นางสาวมงคลรัตน์  วงษ์สิงห์
5. นางสาวรจนา  เมหิ
6. นางสาวรุ่งทิวา  บุญมา
7. นายศราวิน  ศรีรงค์
8. นายศิวกรณ์  เขื่อนขันธ์
9. นายอรรคพล  เขื่อนขันธ์
10. นางสาวเพียงฟ้า  บ้งชมโพธิ์
 
1. นายศุภวิชญ์  ผาทอง
2. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
3. นางสาวอโนชา  วงศ์พันธ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นางสาวชลิตา  อุ่นชัย
2. นางสาวพนิดา  มาตุสิงห์
3. เด็กหญิงพัทธราพร  สมบุตร
4. นางสาวมิตรา  มาตราช
5. นางสาววิยะดา  ตุ้มอ่อน
6. นางสาวศศิวิมล  คำมุงคุณ
7. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีโยธี
8. นางสาวสุพัตรา  ผลผิวเขียว
9. นางสาวเพ็ชรัตน์ดา  จันทอน
10. เด็กหญิงเมษา  ปู่กระสิงห์
 
1. นางณภัทร  ผิวดำ
2. นายเกษม  สุทธิสาร
3. นายสุนัย  ล่ำสัน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กชายชลชาติ  จูมวงษ์
3. เด็กชายทัตพงษ์  วงค์พรม
4. เด็กชายธนภัทร  โพธิ์วัด
5. เด็กหญิงปาริษา  เทวะประกาย
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  พรมมา
7. เด็กชายศรายุท  พลชารี
8. เด็กชายศักดา  สุคันธ์
9. เด็กหญิงเกวลิน  สุทัน
10. เด็กชายเจตชนะ  เอกอะยะ
 
1. นายวีระพรรณ  อินทา
2. นายจรัญ  อินติยะ
3. นายวิทยา  บุตรวงค์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 11 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  ภาวะ
2. นายคุณานนต์  หาวงษ์
3. นางสาวชุติมา  แซ่ตั้ง
4. นายธนวัฒน์  นาคแท้
5. นายยุทธนา  โพธิสุวรรณ
6. นางสาวรัตษุฎา  ว่องไว
7. นางสาววริศรา  ศรีโท
8. นายสัญลักษณ์  สุขมอญ
9. นางสาวอรอนงค์  พ่อจันดา
10. นางสาวอารีรัตน์  แสงสว่าง
 
1. นางจิรายุ  ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
2. นายวีระพรรณ  อินทา
3. นายไมตรี  หนึ่งคำมี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาววรรณวิสา  ชัยชมภู
2. เด็กหญิงศุภานัน  ศิริวงค์
 
1. นายภราดร  คัณทักษ์
2. นายวัชรพงษ์  มากกลาง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกัณณิกา  ยาหัส
2. นางสาวปวีณา  แพงจะโป๊ะ
 
1. นายภราดร  คัณทักษ์
2. นายวัชรพงษ์  มากกลาง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 35 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวอิสริยา   บริบูรณ์
 
1. นายสมชาย  อินธิชัย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 49 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาววิภาดา  อินแสงแวง
 
1. นายปิยะศักดิ์  เหล่าสงคราม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณินท์  ประโพธิ์ทัง
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  คำสุรินทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 40 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายธนพล  นันทะพา
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 29 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แสนจันทะ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรทนู
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายปัญญากร  ละวรรณา
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงโสภิตา   หว่างกลาง
 
1. นายอภิวัช  ปรุงเรณู
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายปุณยวีร์  จันทอน
 
1. นายมารุต  ปทุมวัน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 21 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กชายกิรติ  บุญสินชัย
2. เด็กชายศักดิ์ศิษฎ์  ปพัฒน์ภักดี
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรทนู
2. นางสาวพัชรียา  เสนจันตะ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 10 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วงค์หนายโกฎ
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นายธนพล  ดาภูเขียว
 
1. นางพัชราภรณ์  บัณฑิตย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 12 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ฉลูทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ต้นสวรรค์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  วงค์แก้ว
 
1. นายรัฐสยาม  วงค์จันทะ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญจนา  ศรีจันทร์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกนกกาญ  ยตะโคตร
2. นายกฤษฎา  แก้วปิ
3. นายศุภชัย  แก่นจันทร์
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
2. นางสาวเนาวรัตน์  คำสุรินทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  คำโล
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  คำโล
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายวีรชิต  แผงไธสง
 
1. นายนนทชัย  บุตรสอน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  อ้วนจี
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวสุวภัทร  วงศ์ศรีสุข
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกรกนก  ไกยะฝ่าย
2. นางสาวกฤติญาภรณ์  รันศรี
3. นางสาวชนิดาภา  บุญเชิญ
4. เด็กชายธนกฤต  ศรีเพ็ง
5. เด็กชายพลวัต  สมตน
6. นางสาวพัชรินทร์  ลำพองชาติ
7. นายภูชิต   หงษ์รัมย์
8. นางสาวมิรัญญา  บุญเทียม
9. เด็กชายยลินธร  เหมธร
10. นายวรวิท  บัวเคน
11. เด็กหญิงวิภารัตน์  เกษรมาลา
12. นางสาววิลาสินี  ศรียาภัย
13. เด็กหญิงศศิธร  สาระปา
14. นายศิรศักดิ์  แก้วกู่
15. เด็กหญิงสุชญาภรณ์  แสนแก้ว
16. เด็กชายสุทธิภัทร  อ่อนทุ่งใหญ่
17. นายอภิวัฒน์  มหาราช
18. เด็กชายอรรถชัย  วงษาเทียม
19. นางสาวอรอนงค์  วะสุรี
20. เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  นาโสก
21. เด็กชายเอกสิทธิ์  ไชยบุรมย์
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นายราเชน  ศรีสรรค์
3. นายณัฐดนัย  ศรีโท
4. นายสุรศักดิ์  วงศ์กาฬสินธุ์
5. นางจันทิมา  วงศ์กาฬสินธุ์
6. นายไกรศักดิ์  อนุญาหงษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายชยณัฏฐ์  พิมพ์โคตร
2. เด็กชายณัฐพล  เมืองบาล
3. เด็กชายธเนศ  ทีระฆัง
4. เด็กชายพลาธิป  เหมะธุลินทร์
5. เด็กหญิงมยุรฉัตร  สุขมอง
6. เด็กชายยุทธนา  เชียงนวน
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นายราเชน  ศรีสรรค์
3. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ผาท้าย
2. นายชลิต  มูลโคตร
3. นายณัฐกิตติ์  วรรณวงค์
4. นายปิติภัทร  พิมพ์พงษ์
5. นางสาววิไลวรรณ  ใจเย็น
6. นายศุภณัฐ  แก้วภูมิแห่
 
1. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
2. นายสุขุม  สุภภูมิ
3. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง 27 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤตยช  วังทะพันธ์
2. นางสาวกุลสตรี  อินทะวงค์
3. เด็กหญิงขนกนันท์  พรหมดี
4. นางสาวคีตภัทร  พ่อค้าช้าง
5. นางสาวจิตรลดา  พันธ์โคตร
6. เด็กชายชยพล  ศรีสม
7. นางสาวชลดา  ไชยเพชร
8. นายชวภณ  จันทะคูณ
9. นางสาวชุติมา  ศิริกูล
10. นายณัฐนันท์  มณีพรต
11. นายนฤเบศ  จันโทวาส
12. เด็กชายบวร  ยตะโคตร
13. เด็กหญิงปรีชญา  แสนทวีสุข
14. นางสาวปวีณา  บริบูรณ์
15. เด็กชายปิยดนัย  ไชยกลม
16. นางสาวพัชริดา  แสนแพน
17. เด็กชายภูริวัฒน์  ยศภา
18. นายมนูสิทธิ์  ยตะโคตร
19. นางสาวมัญยรัตน์  อุดมธนานุกูล
20. นายรัชนาท  รักษาพล
21. นายวรายุทธ  สมปาน
22. นางสาวศิริณภัทร  พ่อค้าช้าง
23. นายศุภชัย  วงค์ละคร
24. นายศุภวัตน์  ใจเที่ยง
25. นายสรวิชญ์  เรืองฤทธิ์
26. นายสราวุธ  คำพิลา
27. นายสุทธิพงษ์  ไชรัตน์
28. นางสาวสุพรรษา  ศรับุญเรือง
29. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงศ์ศรีชา
30. เด็กหญิงอรวี  พิมพ์สิงห์
31. นางสาวอริศรา  พรามดิ่ง
32. นางสาวอัจจิมา  วงค์หลวง
33. นายอานนท์  ปู่บุตรชา
34. นางสาวอารียา  วงค์ศรีชา
35. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ปัญญาพ่อ
36. เด็กชายเทพพิทักษ์  วงค์ละคร
37. เด็กหญิงแสนรัก  วังทะพันธ์
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นายพัทตนนท์  สอนคำ
3. นายชยาวุธ  เชื้อดวงผุย
4. นางสาววิชุดา  ทินโน
5. นายธีระเดช  ลือธิสาร
6. นางสาวนวพร  ณรงค์รักษาเขต
7. นางนวลฉวี  ไพเรืองโสม
8. นายดุสิต  ไชยวงษา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 48 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายธนาธร   หงษาโด่
 
1. ดร.นิพินธุ์   สุวรรณรงค์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 26 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นายจารุวิทย์  แพงคำฮัก
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 26 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จรทะนา
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 57 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวอารียา  พ่ออามาตย์
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เสมามิ่ง
 
1. ดร.นิพินธุ์   สุวรรณรงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง 4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายปิยพงษ์   พึ่งเสือ
 
1. ดร.นิพินธุ์   สุวรรณรงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจัสมิน   เฟลเทน
 
1. ดร.นิพินธุ์   สุวรรณรงค์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวนัยนา  ไซดวงจู
 
1. ดร.นิพินธุ์   สุวรรณรงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 23 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายพศวัต  ศรีทำบุญ
 
1. นายณฐโชค  คำป้อง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 37 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายภูมิไทย  ท้าวนาง
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 26 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วงค์ครีชา
 
1. นายอลงกรณ์  แก่นแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 28 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวณัชชานันท์   อินทร์ติยะ
 
1. นางสาวญาณินีทิพพ์  ฉวีวงค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เสมามิ่ง
 
1. ดร.นิพินธุ์   สุวรรณรงค์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 45 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นายอนุวัตร  วงศ์คำ
 
1. นายมนัส  จตุรัส
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง 10 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจัสมิน   เฟลเทน
 
1. ดร.นิพินธุ์   สุวรรณรงค์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง 4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงภาวิดา  สุพรมมา
 
1. ดร.นิพินธุ์   สุวรรณรงค์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงจินตภัท  แก้วนิยม
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เกตุทอง
3. เด็กหญิงชนัญญา  ยะสุรีย์
4. เด็กชายชยพล  กงสะเดิน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำสุขะ
6. เด็กหญิงดาริกา  รู้รอบ
7. เด็กหญิงนุสบา  ไวสุวรรณโน
8. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สมชม
9. เด็กชายสุทัศน์  แสงสุรีย์
10. เด็กชายอดิศักดิ์  มาลาฝอย
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรหมรักษา
12. เด็กหญิงไหมแก้ว  กันตะภาค
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
2. นายขนัญญู  กองวงค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายชัยวัฒน์  บุตรวร
2. นายณภัสกร  นากรณ์
3. นายณรงค์เกียรติ  วิเศษนคร
4. นางสาวบุษยมาศ  ศรีจันทร์
5. นายพงศ์วิชญ์  เจนวิชา
6. นางสาวมนัชญา  พาอ่อนตา
7. นายวรวัตร  รัตนสินโพธิ์
8. นางสาววสุรัตน์  เนียมศรีสกุล
9. นางสาวศิริรัตน์  คะสา
10. นายศุภกร  จันคำ
11. นางสาวสุทธิญา  ไชยโส
12. นายอดิศร  ขวาละคร
 
1. นายสุริยะ  บุญไธสง
2. นายชณัญญู  กองวงค์
3. นางสาวพัชรียา  เสนจันตะ
4. นางสาวหทัยรัตน์  เรทนู
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กชายกลวัชร  คำมีศรี
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  ผาบุญ
3. เด็กหญิงครองขวัญ  นิลประโคน
4. เด็กชายจักรกฤษ  รางเงิน
5. เด็กหญิงจันทรัช  ลีโคตร
6. เด็กหญิงชลดา  เจาะจง
7. เด็กหญิงญานิศา  บัวสุดตา
8. เด็กชายธนทัต  ตันสาย
9. เด็กชายธนธัช  ฝ่ายวงศ์
10. เด็กชายธนภูมิ  คุ้มเหม
11. เด็กชายธนัท  วงค์จันทา
12. เด็กหญิงธัญยพร  ศรีสุภา
13. เด็กหญิงนภัสสร  เจาะจง
14. เด็กชายนิติศาสตร์  ฝ่ายวงศ์
15. เด็กชายนิวัตร  ศรีจันทร์
16. เด็กหญิงบุณยนุช  กามัง
17. เด็กชายบูรพา  จันดา
18. เด็กหญิงประภาวดี  พิลาน
19. เด็กหญิงปราณี  จุสมใจ
20. เด็กชายพชรดนัย  ชนะพจน์
21. เด็กหญิงพรประกาย  กันยาทอง
22. เด็กชายพลวิทย์  อำนักขันธ์
23. เด็กหญิงพิจิตตรา  แก้วตา
24. เด็กหญิงพีรยา  จันทร์อบ
25. เด็กหญิงยุพาวดี  ทีระฆัง
26. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เจาะจง
27. เด็กชายวรวิช  สีบุ
28. เด็กชายวรัญญู  สุนา
29. เด็กชายวันเฉลิม  จันทะนาม
30. เด็กหญิงวิภา  ก้อนวัน
31. เด็กหญิงศศิธร  อ้วนจี
32. เด็กหญิงศุภกานต์  ชัยรัง
33. เด็กหญิงสุธิตา  ทองศรี
34. เด็กหญิงสุธีธิดา  นาอุดม
35. เด็กหญิงสุมนตรา  ลีโคตร
36. เด็กชายสุรเชษฐ์  นิสาวัน
37. เด็กชายอัครเดช  ชุ่มหัตถา
38. เด็กชายอิสรา  สวัสดิวงค์
39. เด็กหญิงเขมรสรา  หนันลี
40. เด็กชายเจษฏาภรณ์  สอนที
 
1. นายกิตติภพ  คัทธมารศรี
2. นายมนัส  จตุรัส
3. นางสาวพัสรา  ข้ามมา
4. นายสัญญา  พลเสน
5. นายนัฐพล  ชาติมนตรี
6. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงฆ์
7. นางสุติมา  ประเสริฐ
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  สีหะวงษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวจนาพร  เพียโคตรแก้ว
2. นางสาวจิตจิราพร  สนอุทา
3. นางสาวชนนิกานต์  แก้วคำ
4. นายชัยชนะ  ยศสุริยะชัย
5. นางสาวณัฐริกา  หาระโคตร
6. นางสาวณัฐวดี  พรหมมา
7. นางสาวดวงรัตน์  ดวงชัย
8. นายธีรวัฒน์  ไชยรี
9. นายธีรเทพ  เสนสอน
10. นางสาวนริศรา  โคตะทัน
11. นางสาวนวกานต์  อ้วนจี
12. นายนันธสิทธิ์  แดงอาจ
13. นางสาวนิตยา  จันทราช
14. นางสาวปรินดา  แก้วนิน
15. นางสาวปาลิตา  สุดถา
16. นางสาวปิยนุช  ไถวสินธุ์
17. นางสาวพรทิพา  ธงชัย
18. นางสาวพิมประพัฒน์  แก้วเกิด
19. นางสาวพิมลพรรณ  กวดไทย
20. นางสาวภาริณี  ดวงสิม
21. นางสาวมัลลิกา  ภาวรรณ์
22. นางสาวรุ่งทิวา  ชัยศิริ
23. นางสาวลลิตา  แซ่เอี่ยม
24. นายวรเมธ  เดชสอน
25. นายวัฒธนชัย  ผาหยาด
26. นางสาววิศัลยา  ไชยพรม
27. นางสาววิไลลักษณ์  แทนสอ
28. นางสาวศวรินทร์  ปุ้ยสิน
29. นายสมศักดิ์  อัมพันธ์ภาค
30. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์สุรินทร์
31. นางสาวสุทธิดา  หล้าอ่อน
32. นางสาวสุพัตรา  ไตริน
33. นางสาวสุวนันท์  ชันษา
34. นายอนุวัฒน์  วงค์คำ
35. นายอรรถวิโรจน์  สร้อยไข
36. นางสาวอัจฉราพรรณ์  จันสว่าง
37. นางสาวอัญมณี  เกตุไกร
38. นางสาวอารียา  สารวรรณ์
39. นางสาวเกิดสุรีย์  ไตรจักร์
40. นางสาวเสาวลักษณ์  นวนศรี
 
1. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
2. นายมนัส  จตุรัส
3. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
4. นายกฤษณะ  เข็มมา
5. นางปิยวรรณ  บุญรักษ์
6. นางสาวสาวิตรี  สาธร
7. นางสาวพัสรา  ข้ามมา
8. นายชาลี  พูนเทกอง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ปราบวิชัย
2. เด็กชายจักรภพ  กมลมิ่งมงคล
3. เด็กหญิงจิดาภา  บุญวงค์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  รื่นเทียน
5. เด็กชายปฏิภาน  จันทร์เทพย์
6. เด็กชายประะภวิษณุ์  บัวใหญ่
7. เด็กหญิงพัชราพา  พามี
8. เด็กหญิงภัณทิรา  ภิรมย์
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพติยะ
10. เด็กชายอริยะ  อินทนาม
 
1. นางจันทร  รัศมี
2. นางสินีนันท์  อริยเดช
3. นายนวธร  นนท์คำวงศ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.8 ทอง 35 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  หงษาชุม
2. นางสาวชญานิศ  หอมสมบัติ
3. นายชัยชนะ  รินทระ
4. นายธานี  วงค์ศรีชา
5. นางสาวปรียาภรณ์  แผ่นสุวรรณ
6. นายภานุวัฒน์  วงค์ผาบุตร
7. นางสาวลักษมน  ภาพิรมย์
8. นายศุทธิกร  วังทะพันธ์
9. นางสาวอัญชลี  ยตะโคตร
10. นายเพชรเทวา  นักบุญ
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางสาวคิดสา  สุขรี
3. นายไกรศรี  ภิรมย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ใจเย็น
2. เด็กหญิงชญามน  แสงสีดา
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรสุวิทย์
4. เด็กหญิงนิภาพร  วงศ์มณี
5. เด็กหญิงภคพร  แร่วงค์คต
6. นางสาวศุภานัน  ผางจันทะ
7. เด็กหญิงสิริธัญญ์  กิติศรีวรพันธุ์
8. เด็กหญิงอรชพร  จิตรจักร
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชญา  พรมบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวกฤษณ์มนต์  ฉัตรวดีเลิศชัย
4. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
5. นางสาวธัญวรรณ  คำเหลา
6. นางสาวรามาวดี  พุ่มโยนก
7. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
8. นางสาวเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกาญจน์ฐิดา  สมจิตร์
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  อุณาภาค
3. เด็กหญิงชญามน  แสงสีดา
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรสุวิทย์
5. เด็กหญิงนิภาพร  วงศ์มณี
6. เด็กหญิงปภาวดี  ชาดา
7. เด็กหญิงภคพร  แร่วงค์คต
8. เด็กหญิงวริศรา  โสภิณ
9. นางสาวศุภานัน  ผลาจันทะ
10. เด็กหญิงสิริธัญญ์  กิติศรีวรพันธุ์
11. เด็กชายสุทัศน์  ไชยสาสน์
12. เด็กหญิงอรชพร  จิตรจักร
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชญา  พรมบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวกฤษณ์มนต์  ฉัตรวดีเลิศชัย
4. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
5. นางสาวธัญวรรณ  คำเหลา
6. นางสาวรามาวดี  พุ่มโยนก
7. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
8. นางสาวเพชราพร  เคนคม
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวนรินทร  แผงวงค์
4. นางสาวเพ็ญนภา  พัดเปี้ยมา
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 20 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กำริสุ
2. เด็กหญิงนันทกา  แสงยวน
3. เด็กหญิงปนัฐติยา  ศรีชมภู
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  จันทร์ดี
5. เด็กหญิงพรนภา  ลำทอง
6. เด็กหญิงภัทราวดี  แก่นนาคำ
7. เด็กหญิงมณฑิตา  แสงสุริยา
8. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พรมบุญ
9. เด็กหญิงรัตนาวลี  เขียวคล้าย
10. เด็กหญิงวรรณกานต์  จวงจันทร์
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาวงษ์
12. เด็กหญิงสุจิตรา  นัยติ๊บ
13. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนสุด
14. เด็กหญิงอมลรดา  อะโนรักษ์
15. เด็กหญิงอรวรา  วะชุม
16. เด็กหญิงอรอุมา  มิ่งขวัญ
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
2. นายอมเรศ  ดาวเหนือ
3. นางสาวนาฏยา  ไล้สีดา
4. นางสาวอรนุช  ชื่นตา
5. นางสาวประภาพร  พรมพินิจ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 14 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  หงษาชุม
2. นางสาวชญานิศ  หอมสมบัติ
3. นางสาวชญาภา  สอนเผาะ
4. นางสาวธัญลักษณ์  หูมแพง
5. นางสาวนันทวัน  ไกยะฝ่าย
6. นางสาวปรียาภรณ์  แผ่นสุวรรณ
7. นางสาวรมยกร  บุตรกัณหา
8. นางสาวลักษมน  ภาพิรมย์
9. นางสาวศิรภัสสร  คำยอด
10. นางสาวศิรินทิพย์  เชื้อคำเพ็ง
11. นางสาวศิลป์ศุภา  ไชยรถ
12. นางสาวสุธิดา  ศรีแสน
13. นางสาวสุภิญญา  ยตะโคตร
14. นางสาวอัญชลี  ยตะโคตร
15. นางสาวอิศริญา  วังทะพันธ์
16. นางสาวโสภิตนภา  บุตระนา
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
2. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
3. นางสาวคิดสา  สุขรี
4. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
5. นางวงค์พยอม  ทองชัย
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 67.5 ทองแดง 44 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 1. นายทักษิณ  วงศ์ศรีชา
2. นายภาณุพงษ์  แสงตา
3. นายอภิวัฒน์  สอนคำ
4. นายฮิโรชิ  พุทธรักษา
5. เด็กชายเอกชัย  กุลสวัสดิ์
 
1. นายวรรณเฉลิม  สุวรรณไตรย์
2. นางสุดาลักษณ์  ไวแสน
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.9 ทอง 18 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1. นางสาวสุทราวดี  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอรไพลิน  พ่ออามาตย์
 
1. นางนภาพร  โพนเมืองหล้า
2. นายอภิเดช  ราชแผ้ว
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 41 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐปนันตร์  ศรีพิมพ์
 
1. นางณภัชนันท์  ธงชัย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79 เงิน 47 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวสวรรยา  โคตรเคน
 
1. นางสาวดุริยา  รัศมี
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.66 เงิน 8 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิพัฒน์ผล
 
1. นางสาวกุสุมา  ศรีนครา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.4 ทอง 24 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวปพัชชา  จันทะขิน
 
1. นางสุวรรณา  ธานี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  เอียดตลอด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เศษฤทธิ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวบุญยนุช   คล้ายบุญมี
 
1. นางอภิศักดิ์  อินทร์ตา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.66 ทอง 9 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายนภัทร  มหาราช
2. เด็กชายภูบดินทร์  สาแก้ว
3. เด็กชายรัชชานนท์  แท่งทอง
4. เด็กหญิงสุนิดา  หงษ์รัมย์
5. เด็กหญิงอัญทิชา  นครังสุ
 
1. Mr.Mat  R Baldago
2. นางสาวนันท์นภัส  ศรีบัณฑิตย์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.33 ทอง 13 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรา  อินทร์ขาว
2. นางสาวธัญรดา  แก้วมณี
3. นางสาวพรนภา  นุศาสน์
4. นางสาววิภาวี  วรรดี
5. นางสาวอัจฉรียา  ผาตูม
 
1. นายกฤษฎา  ศรีรักษา
2. นางนันท์นภัส  จันทร์ทอง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงมุกงาม  ธรรมชัย
2. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีทองทา
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
2. นางสาวอิสริยา  คณะเมือง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 30 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  บุญก้อน
2. นางสาวภัทรลดา  กออิสรานุภาพ
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
2. MissLiu  Jianning
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทธิสาร
2. เด็กหญิงณัฐพัชร์  สร้อยศรี
 
1. นางสาวศศิวิมล  โพธิ์แก้ว
2. นายสัณฐิติ  ทองน้อย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวชนานัน  ซามาตร
2. นางสาวพิณธารพลอย  สุริยนต์
 
1. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
2. Mr.Keisuke  kimura
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวนภสร   แก้วนามไชย
2. นางสาวรัตติยากร   มุลสุรินทร์
 
1. นางสาวปุณยนุช  ชูเสน
2. นางจิตตรา  สอนดา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 9 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวจิรนันท์  นันท์ดี
2. นางสาวธนัชชา  ต้นสูง
 
1. MissYan  Yujuan
2. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.66 ทอง 6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวภัทรวดี  วงค์คำสาย
2. นางสาวศศินิภา  ไชยนคร
 
1. นางสาวศศิวิมล  โพธิ์แก้ว
2. Mr.Keisuke  kimura
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 12 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวพธพร    พรหมนิล
2. นางสาวสุดารัตน์   แก้วสาธร
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
2. นางสาวปุณยนุช  ชูเสน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวธิติญา  คำเปลื้อง
2. นายพงศกร  บัวคำนิล
3. นางสาวภักดิพร  ลื่นกลาง
4. นางสาวศิรินดา  จูมวงษ์
5. นายศุภวิชญ์  อัศวพัฒนากูล
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
2. MissDong   Jiao Jiao
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง 7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายชาคริต  วงหาแทน
2. นางสาวณัฐิญาภรณ์  ดีมี
3. นายธีรภัทร  เหล่าบุรมย์
4. นางสาวพิมพ์ชนก  พิมพา
5. นางสาวเกวลิน  พลอุ่น
 
1. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
2. Mr.Keisuke  kimura
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐนันท์   ขุนละมอ
2. นางสาวนารี   พิลารัตน์
3. นางสาวลลิตา   พันธ์สุวอ
4. นางสาวสุวิชา   มหาโคตร
5. นางสาวหยาดฝน   พลเขต
 
1. นางสาวปุณยนุช  ชูเสน
2. Mr.Kang   Kichul
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวศิริยากร  สุขศิริ
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกุลปรียา  มาภา
 
1. นายสัณฐิติ  ทองน้อย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวพิชยา   ชัยยะ
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.97 ทอง 13 โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวชนัญดา  ส่งเสริม
2. เด็กชายรพีพงศ์  กุลศรีวัฒนา
 
1. นางศิรินทิพย์  โสมสุข
2. นายสงกรานต์  จันทะเสน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.44 ทอง 18 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  สีกระสอน
 
1. นายมีศักดิ์  เชื้อจารย์ชิน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.21 ทอง 8 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. เด็กชายดนุพร  ยืนยั่ง
2. เด็กชายนฐนน  ภาษา
3. เด็กชายปวริศ  โสมรินทร์
4. เด็กชายพิเชฐชัย  ลัดลา
5. เด็กชายพีรพล  นาคูณ
6. เด็กชายรัฐภูมิ  สิมดา
7. เด็กชายสุวรรณภูมิ  โภคาพานิช
8. เด็กชายเมธา  ยังแก้ว
 
1. นางพิจิตตรา  วิชะนา
2. นายภานุพงษ์  คำลือ
3. นายสรไกร  งามประเสริฐ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.25 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายคามีน  คำหุ่ง
2. นายณพล  ปานนาค
3. นายธีรวัต  โคตรขวา
4. นายนครชัย  มุลสุรินทร์
5. นายพิทวัฒน์  จิตมาตย์
6. นายสุริวงค์  โคตรสุวรรณ์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  ดาคำ
2. นายสนธยา  ดีจันทร์
3. นางสาวพรพระแก้ว  ศรีลาศักดิ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  หมุนสี
2. นางสาวจิตตรา  เปรื่องวิชา
3. นายชัยชนะ  ยศสุริยะชัย
4. นางสาวนภัสวรรณ  นิมารัมย์
5. นางสาวปรีชยาพร  นันทา
6. นางสาววิภาดา  เนตนิตร์
7. นางสาวสลิลทิพย์  สุริยะวรรณ
8. นายสัญญา  สิงห์มอญ
9. นางสาวอพัชชา  ย่ามวัน
10. นางสาวเพ็ญวิภา  ทองเพชร
 
1. นายรัฐพล  แพงปล้อง
2. นางสาวสุรีรัตน์  มณีวรรณ
3. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 21 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงขวัญชนิตว์  วณิชศิโรรัตน์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยาพร  แสงพรมศรี
3. เด็กหญิงนงนภัส  ศรีฟอง
4. นางสาวนาตาลี  ฮาร์เทียส
5. เด็กหญิงภคพร  พนมร่วมมิตร
 
1. นางสาววิจิตรา  ภาอำนวย
2. นางสาวนฐมน  ศังขานนท์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธนัชพร  สร้อยฟ้าง
2. นางสาวนภาพร  ใหญ่ปางแก้ว
3. นางสาวนิชาดา  ทิพย์วงค์
4. นางสาวปรียาลักษณ์  พ่อบุตรดี
5. นางสาวพรทิพย์  บุตรดี
 
1. นางสาววรานาถ  กิมาลี
2. นางสาวสุอาภา  วรคันทักษ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.2 เงิน 46 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยาณี   งิ้วพรม
2. เด็กหญิงจิตรลัดดาวรรณ   พ่อเกตุ
3. เด็กหญิงเนตรปรีญา   แก่นจันทร์
 
1. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
2. นางสาวปัทมาวรรณ  พรมสนธิ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายณัฐภัทร  บุญทองเถิง
2. นางสาวปนัฐดา  ยตะโคตร
3. นายราเชน  กิมาลี
 
1. นางนุ่มนวล  วงศ์สุเพ็ง
2. นางนงค์รักษ์  ชาติวงค์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.5 ทอง 9 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสนารัตน์
2. เด็กชายธนภัทร  มือยัง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  รัตนวิมาน
 
1. นางรัตนา  มหาโคตร
2. นางสาวสุภาวรรณ  ชัยบุตร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.3 ทอง 7 โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวฐิติมา  ทัพขวา
2. นายพัชร  ดวงสูงเนิน
3. นางสาววรินยุพา  คำป้อง
 
1. นายรัตนะ  ธนวัชรสันติ
2. นางกมรา  พรหมอารักษ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ตาสี
2. เด็กหญิงอารยา  หาชัย
 
1. นางสาวกาญจนัตฐา  คำประภา
2. นายทวศักดิ์  วังทะพันธ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  วงษ์สาธิต
2. เด็กชายศุภวิชญ์  พันธ์ลาดบาศรี
 
1. นายณัฐวัตร  เขียวดี
2. นายธนกร  การุณ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 39 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอุษา  จอมโชติ
2. เด็กหญิงแก้วมณี  ไชชะนวน
 
1. นางสาวกาญจนัตฐา  คำประภา
2. นางสาวณัฐริณีย์  วงค์ตาผา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายปิยวัฒน์  เพิงกุณา
2. นายวันชนะ  โคตรตาแสง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ณิชา  ทรัพย์อมรสกุล
2. นายกฤตพล  ชนะเคน
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1. เด็กชายธรรมรัชต์  พรรณา
2. เด็กชายปัฌชาญาวุฒิ  พรหมปฤกษา
 
1. นายสุวัด   พ่ออามาตย์
2. นายณัฐพงษ์  อุ่นชัย
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นายภาณุพงศ์  คนซื่อ
2. นายสุทารา  ชะนะชัย
 
1. นางสาวหฤทัย  สิมนา
2. นางสาวพรนภา  วงศ์บุญยัง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวมัณฑนา  อ่อนพินา
2. นางสาวเพชรไพลิน  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นางสาวฉัตรกมล  โพธิ์แท่น
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงกันเกรา   กีฬา
2. เด็กหญิงนัฐฐิชา   แก้วมาลา
 
1. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
2. นายทศพร  โคกมะณี
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.2 ทอง 9 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ทีระฆัง
2. เด็กหญิงสุธินันท์   ลำลอง
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
2. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธาตุพนม 1. นายจิรเดช  ลำลอง
2. นายสมรักษ์  ชลไพร
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
2. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพิชา  บัวสา
2. นายโรจนศักดิ์  สีสอง
 
1. นายกิติภพ  คัทธมารศรี
2. นายสัญญา  พลเสน
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงพิชญาภา   เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงมิลมินลา   พุ่มทอง
3. เด็กหญิงอรนลิน   สีกาลัง
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
2. นายศิริพงษ์  โคกมะณี
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวจิดาภา  อ้นมา
2. นางสาวจิดาภา  แก้วแสงธรรม
3. นางสาวนฤพร  โรจน์เรืองนนท์
 
1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง
2. นายชิติพัทธ์  เชาว์ประสิทธิ์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 52 โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวสุชาดา   สิงห์ทอง
2. นางสาวอมรทิพย์  สีหาราช
 
1. นางฐานิตา  นางลอย
2. นางรัชรินทร์  กัติยัง
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 51 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายคมชาญณ์   เชื้อสิงห์
2. เด็กชายแก้วขวัญ  หงษาวงษ์
 
1. นายพัชฎา  เชื้อสิงห์
2. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 78.6 เงิน 17 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นายทนงศักดิ์  โคตรสา
2. นายธนาวุฒิ  มั่นทอน
3. นายนันทสิทธิ์  ศรีดาวงค์
 
1. นายพรชวัฒน์  ศรีสุราช
2. นายเชาวลิต  ยิ้มแย้ม
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายธนกฤต  ไชยเสนา
2. นายศิวราช  เหลาพรม
3. เด็กชายอนันดา  ใจสุข
 
1. นางสาวสายฝน  พ่อโสภา
2. นายวัฒนา  โพธิ์ศรี
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายพลกฤษณ์  พรรณวงศ์
2. นายวรนันท์  ชอลี
3. นายอิทธิ  บุญโยทยาน
 
1. นายมัฆวาน  ประทังคติ
2. นางสาวทอปัด  ฤทธิทิศ
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  ทองไถ่ผา
2. เด็กชายพลกฤต  จันทรสาขา
3. เด็กชายวิชญ์ภาส  พิมพ์พงษ์
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายธันวา  แสนสุริวงค์
2. นายวชิระ  ทามนตรี
3. นายสหัสวรรษ  ศรีสุราช
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 39 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  ศรีนาเมือง
2. เด็กชายนราธิป  นครวงศ์
3. เด็กชายสุวพงศ์  โพธิ์จันทร์
 
1. นายเอกภพ  ใจสุข
2. นางสาววรรณิศา  มินตา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายยุทธนันท์  แสนลัง
2. นายวรพจน์   สารทอง
3. นายอนันทชาติ  มะกุล
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีมะโรง
2. นางสาวมณีรัตน์  เตโช
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แดงโหยง
2. เด็กหญิงนัฐทริกา  กระตุดเงิน
3. เด็กหญิงรัชนีกร  คามพิมาย
 
1. นายอรัณ  ทวดอาจ
2. นางกัลยา  สำรองพันธ์ุ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวนพาภรณ์  แพงสุข
2. นางสาวพิมพิษร  บุดดีแพง
3. นางสาวศิริกัญญา  ชาหอม
 
1. นางสาวธฤษวรรณ  มุ่งงาม
2. นางสาวจิรัชญา  กองสุข
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 37 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กชายณภัทร  นามวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐจิรา  บัวชุม
3. เด็กชายธนาพัฒน์  สุรา
4. เด็กชายพลพล  จิตมาตย์
5. เด็กชายรัตนชัย  อ้วนดวงดี
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
2. นางสาวจันทร์แรม  บุตรศรีผา
3. นางธาราทิพย์  ใจบุญ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายคมสันต์  ผาสุข
2. นายทักษิณ  เหลื่อมเภา
3. นางสาววริษา  บัวชุม
4. นายวิวัฒน์  กรรัตน์
5. นางสาวสุพัตรา  ดีมิตร
6. นางสาวอรุณรัศมี  เสนาคำ
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
2. นางสาวจันทร์แรม  บุตรศรีผา
3. นางปิยนุช  โลสันตา
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงธิญาดา  ท่องพิมาย
2. เด็กหญิงภัทรพร  จันทรโคตร
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  สาระพันธ์
 
1. นางกิรณา  จันทรโคตร
2. นายจันทา  มายอด
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 31 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายชัยวัฒน์  กระแสโสม
2. นางสาวธมลวรรณ  ดีโย
3. นางสาววรัญญา  นิวงษา
 
1. นางทิชากร  สำราญชลารักษ์
2. นางสาวธัญวรัตน์  ไชยตะมาตย์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ขรรคศร
2. เด็กชายปิยะบุตร  รักษ์ทอง
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  โสมสุข
 
1. นายจริยา  โสมสุข
2. นางปราณีต  ศรีเจริญ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวชลธิฌา  พลหนองหลวง
2. นางสาวพรนภา  คำสามิตร
3. นางสาวพัทยากร   อรรคศรีวร
 
1. นายจริยา  โสมสุข
2. นางปราณีต  ศรีเจริญ
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  นรดี
2. เด็กหญิงณัฐนรี  มุงธิราช
3. เด็กหญิงภควรรณ  คำลือ
 
1. นางปวีนา  พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  นุชอิ่ม
2. นางสาวนฤมล  หนูมั่น
3. นางสาวนารีรัตย์  บุดดี
 
1. นางสาวสาวิตรี  สาธร
2. นางสาวเบญญาดา  ฝ่ายสงฆ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กชายมุนินทร์  อ้วนกาบิล
2. เด็กหญิงสุธารินี  เหลาบัว
3. เด็กหญิงอรปรียา  หงษาวดี
 
1. นางสาวจารวี  นามนนท์
2. นายสมหมาย  เพียสา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 37 โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 1. นางสาวจุฑารัตน์  ติปัญโญ
2. นางสาวศุธิตา  คำภูษา
3. นางสาวอุไรวรรณ  ตาโอด
 
1. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
2. นายชัชวาลย์  แก้วดี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายนฤพนธ์  สีเงิน
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  สุระโคตร
3. นางสาวปุณยวีร์  บุพศิริ
 
1. นางสาวพจนา  พงษ์สิทธิศักดิ์
2. นายฤทธิชัย  แสนกลาง
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88 ทอง 18 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณัฐกานต์  ธรรมคำ
2. นางสาวศิรินันท์  วาระเพียง
3. นายเอกวิทย์  ศรีรัตนัย
 
1. นางสาวพจนา  พงษ์สิทธิศักดิ์
2. นายฤทธิชัย  แสนกลาง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวิตรา  บุญศรี
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  พันธสีมา
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ตาลโกนกุง
 
1. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
2. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 25 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นางสาวกวินนา    คำวงค์ษา
2. นางสาวนฤมล   พ่อขันชาย
3. นางสาวสุพรรณา   พิมผุย
 
1. นางน้ำใจ  ชอบสูงเนิน
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  บุตรดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีอิสาณ
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 43 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กัญญาบุญ
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายชินดนัย  โสมี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สองบัว
3. เด็กชายภัครพล  หลวงจิตร
 
1. นายพลภัทร  โสมี
2. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. นายชัยสิทธิ์  พิลาพอง
2. นายพรรษา  ทานบันเทิง
3. นางสาวพิชญา  เหมแสง
 
1. นายพันศักดิ์  ปราบวิชัย
2. นางสาวตติยา  สงวนดี
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  คำโล
 
1. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงศิริพร  ทัศวงษ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรทนู
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  โสมงาม
 
1. นางสาวประภาพร  พรมพินิจ
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพรนภา  รักษาพล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ปานกลาง
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนวังยางวิทยาคม 1. เด็กชายนันธวัฒน์  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โคตรตาแสง
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ก้อนหมื่น
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นางสาวทิวานนท์  ทวีวัฒน์
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวภัคญดา  แสงสีทา
 
1. นายทิวา  เภาพาน
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 7 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. นายธนาโชค  นิลภูมิ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อุรัง
 
1. นายธนชาต  แสงจันทร์
2. นายชัยวิชญ์  เข็มปัญญา
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 17 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นางสาวราติกา  เพชรฤทธิ์
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 22 โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กชายวีรพล  แพงแสน
2. เด็กชายสุดเขต  หมื่นพัน
 
1. นายธยา  เหล่ากกโพธิ์
2. นางสาวนงเยาว์  พรมมหากุล
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 19 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพล  ดีนัก
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 19 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. นายรังสรรค์  อุสันสาห์
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  วงษ์แพง
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.45 ทอง 20 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายถกลเกียรติ   ขำคม
 
1. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.13 ทอง 6 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. เด็กชายชินวัตร  อินทรักษ์
 
1. นายวิโรจน์  พานโฮม
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84.63 ทอง 25 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. นายพงศ์พัทธ์  โสบุญ
 
1. นายชัชพงศ์  ไชยรัตน์
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94.33 ทอง 5 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  พรมศรี
 
1. นายทัตพล  ดีสิงห์บุญ
 
207 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 86 ทอง 38 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายวิชยุทธ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นายสายัน  บุตรวร
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 86.25 ทอง 7 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกริษฐา  สาแดง
2. นายกลวัชร  ใจสมบัติ
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิลาน
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  ถาวร
5. เด็กหญิงจิราภา  เศษเพ็ง
6. เด็กชายชนินทร์  นอนรัมย์
7. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุนทรา
8. นายณัฐพล  มหาวงศ์
9. นายณัฐวัตร  จันทร์วงค์
10. นายธนพล  ราชเมือง
11. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
12. เด็กชายธีระเดช  พรหมชาติ
13. เด็กหญิงนฤมล  คำอ้อ
14. นางสาวนฤมล  พรหมภักดี
15. เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วสมศรี
16. เด็กหญิงปรียานุช  พองไสยา
17. นายปิติพัฒน์  พิมพ์พงษ์
18. นายพนธกร  อุ่นดี
19. เด็กชายพุทธชาติ  ยาปัญ
20. เด็กชายภูรีพงษ์  ไวยพัฒน์
21. นางสาวยุพยงค์  ยุระชัย
22. นางสาวยุวธิดา  ดอนจงรักษ์
23. เด็กชายรุ่งเกียรติ  กองวงศ์
24. นางสาววนิดา  สีดำ
25. นายศุภณัฐ  แก้วภูมิแห่
26. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีนิเวศน์
27. นางสาวสุกัญญา  เศษเพ็ง
28. นางสาวสุภัฐษร  เผือกพันธ์
29. นางสาวอริษา  สารีบุตร
30. เด็กชายเจษฎา  พรมศรี
 
1. นางจันทร  รัศมี
2. นายทัตพล  ดีสิงห์บุญ
3. นายปิยะศักดิ์  เหล่าสงคราม
4. นายนวธร  นนท์คำวงศ์
5. นายจักรพรรดิ  พรหมโส
6. นางสินีนันท์  อริยเดช
7. นางสาวบุญพร  บุญคำ