สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธศิริ  ศิริบุญมี
 
1. นางสาววิไลวรรณ   จันทร์น้ำใส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวพรประภา  ผิวรักษา
 
1. นางมะลิ  ปัญจไชยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 56 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนันตกานต์  ม่วงลอด
 
1. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 33.4 เข้าร่วม 59 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  นานจัตุรัส
 
1. นายสมัย  ประจวบสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 38 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงแสงนภา  บุราคร
 
1. นางศศิพร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 56 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวณิชา  โชติราษี
 
1. นางสุวรรณรัตน์  ก้อนภูธร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 53 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงหรรษา  เผือกนิสัย
 
1. นายมารุจณ์  แก้วทับ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  ยำเกรง
 
1. นายมารุจณ์  แก้วทับ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.9 เงิน 39 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์จรุงโรจน์
 
1. นางศุภลักษณ์  ถิ่นทัพไทย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 41.4 เข้าร่วม 53 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  ทองแม้น
 
1. นางจารุวรรณ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 50 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  การปลูก
 
1. นางกาญจนา  ไพราม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกัณนิกา  เกิดจัตุรัส
2. นางสาววาศิณี  กิ่งนอก
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68.34 ทองแดง 59 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  ยอพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวนวพร  ทูลขุนทด
2. นางสาวธนวรรณ  กินขุนทด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72.11 เงิน 53 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายสุรสิทธิ์  แสงแก้ว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  จันทร์น้ำใส
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 46 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  แจ่มกระโทก
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ตึกโพธิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 47 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ยอดขุนทด
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงศศินา  คงประโคน
2. เด็กหญิงสุภาพร  โสรส
3. เด็กหญิงเขมภัทร  อร่ามชัย
 
1. นางสาวสุจิตรา  โรมรัน
2. นางอมลณัฐ  สิงคะกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 35 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวกันทรากร  อินทชื่น
2. นางสาวรัตนาวลี  สร้อยขุนทด
3. นางสาวศศิประภา  ยำเกรง
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล
2. นางสาวเพลินพิศ  ตึกโพธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 52 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาพร  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ม่วงเงิน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  คำพรม
 
1. นางประไพ  สูงภิไลย์
2. นางสาวสิรินาถ  กองศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 51 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นายปริญญา  สุดชา
2. นางสาวศสิปะภา  หนูสันเทียะ
3. นางสาวสุธาภร  คำพันดุง
 
1. นางสาววนิดา  จันทรประทักษ์
2. นายวัฒนนท์  วรรณประเขา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจิญาดา  เชียวขุดทด
2. เด็กหญิงสุชาดา  คำทอง
 
1. นางสาวสุพัตตรา  พิพิธกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  ต่อพล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 43 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวปาริชาติ  ชัยจันทึก
2. นายสุรศักดิ์  จตุรงค์
 
1. นางสาวปริยากร  ครูทำนา
2. นายวิทวัช  คำหา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 59 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวกฤษณา  จันณรงค์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวอทิตยา  รองพล
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.87 เงิน 51 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายธนาพล  จูเที่ยง
2. เด็กชายนนทกร  บุญทัย
 
1. นายวิทวัช  คำหา
2. นางสาวปริยากร  ครูทำนา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 70.06 เงิน 57 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายธีรดนย์  ดอนบัญหา
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 23 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงแพรทอง  สิทธิเวช
 
1. นายทวิช  บุญโฮม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 72 เงิน 42 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์   อ่อนสุวรรณ์
 
1. นางอารีย์  นาสะอ้าน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายนพวีย์  ภูมลา
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 48 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายธีรวัฒน์   เครือนิล
2. เด็กหญิงพิยะดา   หกขุนทด
3. เด็กชายวรวิทย์   อ้อมกลาง
 
1. นายอำนาจ  หาญรบ
2. นางสาวินิตย์  กุศล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15.25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายชาญณรงค์   ทองดอนเหมือน
2. นายบดินทร์   คลองโป่งเกตุ
3. นางสาวพัชรี   ศรีมงคล
 
1. นายอำนาจ  หาญรบ
2. นางสาวจุฬางพัฒน์  อุทโท
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 4 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   หน่อแก้ว
2. เด็กชายศุภณัฐ   ถาแก้วศรี
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์  สมรูป
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
2. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวพณิดา   เติมขุนทด
2. นางสาวลักคณา   นาคพันธ์
3. นางสาววนิดา   เพ็งแจ่ม
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
2. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 24 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายทัยทัศน์   การปลูก
2. เด็กชายธนวัฒน์   สมศรี
3. เด็กชายพีรภัทร   บุญพิทักษ์
 
1. นางสาวจุดารัตน์  คณาดา
2. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  ฝานคำ
2. นางสาวสุธิดา  ศรีอำไพ
3. นางสาวอินทิรา  แสงศรี
 
1. นายชินวุฒิ  จันดาเขียว
2. นายสดุดี  จีระออน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.9 ทอง 13 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรีกานต์   ชนเวียน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สืงห์เเผ่น
3. เด็กชายรัฐภูมิ   ทวีสวย
 
1. นางสาวกฤติญาภรณ์  ท้าวจัตุรัส
2. นายอำนาจ  หาญรบ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 25 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา   ญาติบำรุง
2. นางสาวพรทิพย์   ปราบคะเชน
3. นางสาววิภาดา   กองทุ่งมน
 
1. นายณัฐพล  ปราบคะเชน
2. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 49 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนัญญา   เรืองทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล   ป้องขันธ์
 
1. นายณรงค์  หาญจันทร์
2. นางสาวกฤติญาภรณ์  ท้าวจัตุรัส
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายวรัญญู   ลาพัง
2. นายอนุศร   หงษ์ทอง
 
1. นายอนันท์  ศรีวรรณะ
2. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.87 ทองแดง 54 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายอนุวัฒน์   ผลสุข
2. เด็กชายเชษฏา   ภักดี
 
1. นายอภิชิต  ศรีลาเคน
2. นายอนันท์  ศรีวรรณะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.22 ทองแดง 50 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายคมสัน  บุญเรือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อสุรินทร์
 
1. นายวาฬมัจท์  รินทะ
2. นางสาวสุคลทิพย์  ถนอมชีพ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 38 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวกัลยา  ผลสุข
2. นายสิทธิโชค  ทันสมัย
3. นางสาวเนตรทราย  ผายชำนาญ
 
1. นายสว่างพงศ์  สมัครการ
2. นางตะวัน   กองสูงเนิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   มาเที่ยง
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พืบขุนทด
3. เด็กหญิงปวีณา  ขยันการ
4. เด็กหญิงภัสสร  พรมพยอม
5. เด็กหญิงอนันตา   มุ่งแก้วกลาง
 
1. นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ
2. นายอุทิศ  หนูเสน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  จิริปติสัจจะ
2. นางสาวปริญญา  สุขขุนทด
3. นายวราวุฒิ  ศรีพิลัย
4. นางสาววิมลศิริ  เกษจัตุรัส
5. นางสาวเบญจมาศ  ครองตาเนิน
 
1. นายสุรจิต   เสาโกมุท
2. นางสาวหัตถยา  ปุ้งโพธิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติยา  ธนานุรักษ์
2. เด็กหญิงจริญญา  ชาวจันทึก
3. เด็กหญิงธนาพร  ดวงจิตร์
4. เด็กหญิงมารุดา  น้อยวิเศษ
5. เด็กหญิงศิริฉัตร  ชำนาญกุล
 
1. นางสาวสิริกร   ประเสริฐกุล
2. นางสาวหัตถยา  ปุ้งโพธิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจุฬารัตน์  พับขุนทด
2. นางสาวณัฐริกา  ทยานสิงห์
3. นางสาวน้ำทิพย์  ผาทอง
4. นางสาวปรายฟ้า  เบนขุนทด
5. นางสาวลักขณา  โอโน
 
1. นางสาวสิริกร   ประเสริฐกุล
2. นายเอกพล  อุดมทรัพย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษธนา  เดชาติวงษ์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายพีรภัทร  เจษฎาพงษ์ภักดี
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กุลศิริธนบูลย์
4. เด็กหญิงยุภา  กรมนวล
5. เด็กหญิงศุภกร  พลบูรณ์
 
1. นายบูชิตร์  โมฆรัตน์
2. นายสุทัศน์  จำเริญสุข
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง 48 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐพร  เชื้อพหล
2. นายนพเก้า  รุ่งโรจน์
3. นายปริญรวี  เกษจัตุรัส
4. นายอาคม  พันวาสนา
5. นายเทอดพิทักษ์  แสงฤทธิ์
 
1. นางสาวรุจิรา   สุธรรมมา
2. นางสาววรรณา   วุฒิสมบูรณ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 54 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  จันทร์ปัญญา
 
1. นางสาวชาลินี  สีม่วง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวผกามาศ  ลาเกิด
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แฉล้มไธสง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง 55 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กชายคมกริช  วานจ่าน้อย
2. เด็กหญิงสุพี  หวังคล่องกลาง
 
1. นายภวพล  หลงพวง
2. นายสิรพัชร์  ปิตุพรหมพันธุ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 41 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวดวงกมล  นรเพ็ชร
2. นายธนกฤต  หลักหาญ
 
1. นางนิตยา   รุ่งนภาไพร
2. นางสุจิรา   รุ่งรัตน์ตระกูล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.25 ทอง 49 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ฤทธิวงศ์
2. นางสาวกนกพรรณ  หันตุลา
3. เด็กหญิงกาญจนา  ทับทิมศรี
4. เด็กหญิงบุษยา  บุญโยธา
5. เด็กหญิงรัญชิดา  สุขสีนาค
6. เด็กหญิงศิวพร  กองแก้ว
7. เด็กหญิงสิริกานต์  อ่ำปลั่ง
8. เด็กหญิงสุปราณี  เนตรทองหลาง
9. นางสาวอณันธิยาต์  พันธุ
10. นางสาวอาทิตยา  กุมขุนทด
 
1. นางมัลลิกา  วิชาผา
2. นางสาวณดาภา   ภูมิโคกรักษ์
3. นางสาวนินรดา  ทัดเที่ยง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71.9 เงิน 49 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์   ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงนัทยา  เงินจัตุรัส
3. เด็กหญิงนิภาพรรณ์  เม็ดมะ
4. เด็กหญิงปวีณา  ทดลา
5. เด็กหญิงพรพรรณ  จันแหล่
6. เด็กหญิงพัชรวินทร์  เพลียนอก
7. เด็กหญิงยุพัตรา  เทพโอชา
8. เด็กหญิงรุ้งฤดี  แผนพิมาย
9. เด็กหญิงสุทัตตา   แตงทรัพย์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เศรษฐดา
 
1. นายธิชัย  แสงรัตน์
2. นายอนุพงศ์  ขวัญบุญจันทร์
3. นางวัลย์นาภัสร์  แสงรัตน์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 69.8 ทองแดง 48 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวจุฬาเจน  ถนนกลาง
2. นางสาวชลธิชา  สาโส
3. นางสาวณัฐรินทร์  รังขันท์
4. นางสาววราภรณ์  ทองรัศมี
5. นายศรัญยู  ทานอุทิศ
6. นางสาวศุภทา  แสนสีมนต์
7. นางสาวสรวงณศร  เหิมขุนทด
8. นายสราวุธ  เจิมกลาง
9. นางสาวสุพรรษา  กลิ่นศรีสุข
10. นางสาวสุภาพร  พรหมวงษา
 
1. นายนายณัฐพงษ์  กาบคำ
2. นายพชร  รอดไธสง
3. นางสาวลลิตา  แกมขุนทด
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กันภัย
2. เด็กชายบูรภา  ชาตรี
 
1. นางจิรภิญญา  พูนประสิทธิ์
2. นายชวนาถ  มีศักดิ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 45 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวสายสุดา  พรมแดง
2. นางสาวอรอนงค์  ชายศรี
 
1. นางวิภาพร  ป้องปทุม
2. นางสาวทิพาพร  ศรีวรรณ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 17 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสังข์
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 47 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  กินขุนทด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 42 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ไทยน้อย
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 40 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายโยธิน  ชัยจันทึก
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 13 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เท้าเฮ้า
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายพฤกษณัฏฐ์  ทรงชุ่ม
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  ศาสตร์กลาง
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 22 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวพรรณวษา  เดาะขุนทด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 24 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วก่ำ
2. เด็กหญิงศศินิภา  พลชาลี
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นางสาวธนพร  จ่าบาล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายสุธินันท์  ธีรกุล
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวนันทวดี  มาดี
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 49 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  อยู่สะบาย
2. เด็กหญิงบุษกร  ตราชัย
3. เด็กหญิงโยธิกา  อยู่เกิด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 29 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายอภิรักษ์  ปะมะคัง
2. นายอภิเชษฐ์  เลขนอก
3. นางสาวอินทิรา  วงษ์มา
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ   พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา   โคตรสิทธิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
 
1. นายหฤษฎ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ชัย  สุจำนงค์
 
1. นายหฤษฎ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
 
1. นายหฤษฎ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา   โคตรสิทธิ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา   โคตรสิทธิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวศิริธารารัตน์  หมอดง
 
1. นางวิไลวรรณ  เทียนชัย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  จันต๊ะวงศ์
 
1. นายจิรวัฒน์  หารคำจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ   พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ   พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
3. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
4. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
5. นายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
6. นางสาววรรณาภรณ์  บุญแสน
7. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
8. นายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
9. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
2. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
3. นางสาวพิมพ์ลดา   โคตรสิทธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ   พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
3. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เวชกามา
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
5. เด็กชายณรงค์ชัย  สุจำนงค์
6. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
7. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
8. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
9. เด็กชายพีรพล  นวลใย
10. นางสาววรรณาภรณ์  บุญแสน
11. เด็กชายวรวุฒิ  ทำนักตาล
12. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
13. นายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
14. นางสาวสุพรรษา  ฤาชา
15. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
2. นายหฤษฎ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
3. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
4. นางสาวพิมพ์ลดา   โคตรสิทธิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฎ   พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ชาติเผือก
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
5. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
6. เด็กชายธัชชัย  ฤาชา
7. นางสาวนุจิรา  สุขสำราญ
8. นายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
9. นางสาววรรณาภรณ์  บุญแสน
10. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
11. นายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
12. นางสาวสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
2. นายหฤษฎ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
3. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
4. นางสาวพิมพ์ลดา   โคตรสิทธิ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 78 เงิน 49 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุระ
2. เด็กชายพีระชัย  กลิ่นศรีสุข
3. นายภูธเนตร  พาเชื้อ
4. เด็กหญิงวรินทร  แพะขุนทด
5. นายสิทธิราช  เฝ้าหนองดู่
6. เด็กชายอิศรา  ประเสริฐพงษ์
 
1. นายเชาวลิต  เสืออินทร์
2. นางสาวจิรา  ชาญนอก
3. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77 เงิน 46 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  จินดาเพชร
2. นายทิพากร  โตชมพู
3. นายภคภัทร  พรามจร
4. นายภาคภูมิ  หาญเวช
5. นายสุระศักดิ์  ภู่ประกิจ
6. นายเจตริน  มณีวงษ์
 
1. นายธนากร  ประเสริฐศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 56 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ   นาคสุข
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 57 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายธนกร  นาคนิล
 
1. นางอุ้มพร  จำเริญสุข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 14 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรหมพร  ฤทธิ์จรูญ
 
1. นางสาวนิรัชรา  มาฆะเซ็นต์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 51 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวมะลิดา  ขันบุตร
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 53 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำนึงผล
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 52 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นายวรวัฒน์  ดีรักชาติ
 
1. นางแววดาว  วิเศษคร้อ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 35 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงชนันดา  อ่อนชัย
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 13 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวมะลิดา  ขันบุตร
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 49 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  ทองอินทร์
 
1. นางแววดาว  วิเศษคร้อ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 44 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายพานิช  ทิ้งแสน
 
1. นายณัฐนนท์  จันทร์ประแดง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 50 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงอรุชิดา  แก้วลัดดา
 
1. นายธนกฤต  บางชัยศิริวัฒน์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 43 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาวกฤษตรัตน์   หมวดคำ
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 47 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  ทองอินทร์
 
1. นางแววดาว  วิเศษคร้อ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 7 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  ธงอาจ
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 34 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงชนันดา  อ่อนชัย
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 49 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวดวงเดือน  เคนเหลื่อม
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงศ์  ชาตินุช
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วกัณหา
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ไพ่ขุนทด
4. เด็กชายธันวา  กัวหา
5. เด็กชายนครินทร์  โสมขุนทด
6. เด็กชายนันทวัฒน์  กลิ่นสมภาร
7. เด็กชายประกฤษฎ์  ปัดภัย
8. นายพัชระ  ชั้นขุนทด
9. เด็กชายพันธการณ์  สุขสำราญ
10. เด็กชายภูมินทร์  มูลอาษา
11. เด็กชายยงศักดิ์  แถวประภัย
12. นางสาวศรีพลอย  ก้อนเจริญ
 
1. นางสาวจิรา  ชาญนอก
2. นายเชาวลิต  เสืออินทร์
3. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
4. นายทวนชัย  กุลจันทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 83 ทอง 29 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ดาช่วย
2. นางสาวบุญศรี  พ่อค้า
3. นายรุ่งตะวัน  ทัดโท
4. นางสาววิไลวรรณ  สุขดี
5. นายศิวะกร  แก้วพรม
6. นายสุธีย์  สาสังข์
7. นายอดิเทพ  มหาชัย
8. นางสาวอรสา  จำเริญใจ
9. นางสาวอักษิพร  ศรีสังข์
 
1. นายอดุลย์  บำรุงนา
2. นายธีระศักดิ์  รัตนะ
3. นางสาวศิริวรรณ  ชุ่มขุนทด
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.2 ทอง 20 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวจิตติมา  ทานอุทิศ
2. นางสาวลักขณา  แจ่มเพ็ง
3. นางสาววริศรา  นพสันเทียะ
4. นางสาววารุณี  พริกขุนทด
5. นางสาวอภิภาวดี  หาญณรงค์
6. นางสาวอาทิตยา  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 13 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุวัณ  ทองศรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  บำรุง
3. เด็กหญิงประภัสสร  วิเซีย
4. เด็กหญิงพิชญาณี  เจริญกุล
5. เด็กหญิงภัทริดา  บุญส่ง
6. เด็กหญิงรุจจิรา  เณรชู
7. เด็กหญิงศิริเทพ  ชำนาญกุล
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ่งผล
9. เด็กหญิงอภิญญา  เปรี้ยวกุดเราะ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คามวัลย์
 
1. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 48 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวกนกพิชชา  ทองชา
2. นางสาวกัญญนันท์  ยาวัน
3. นางสาวกัลญา  ยอดทองหลาง
4. นางสาวชนิตกานต์  มูลวงษ์
5. นางสาวทองจันทร์  อุ่นเรือน
6. นางสาวทัศวรรณ  ลอยกระโทก
7. นางสาวปภัสสร  มิกขุนทด
8. นางสาวสุภาพร  วิจารย์
 
1. นางรังษิยา  สากุล
2. นางสาวสหัทยา  สุปินะ
3. นางทัศนีย์  ร่างเจริญ
4. นางสาวพิมพ์จันทร์  ทักทาย
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 36 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวตรีญลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นางสาวบุษยา  สุวรรณลา
3. นางสาวบุสิตา  จันทะหาร
4. นางสาวผุสดี  หวังเหนี่ยวกลาง
5. นางสาวภานุมาศ  ทวีฤทธิ์
6. นางสาวสมฤทัย  เขียนสำโรง
7. นางสาวสุภาวิณี  มูลจันทร์
8. นางสาวอภิยดา  สูขแจ่ม
9. นางสาวอมรรัตน์  หมายต่อกลาง
10. นางสาวเนตรปรีดา  กิ่งนอก
 
1. นายฉกาจ  ภูถมทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยศสรัล   ชื่นอารมณ์
3. นางสาวสุภาพร  เพชรสาย
4. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม 55 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวดาวประกายพฤกษ์  บอมขุนทด
2. เด็กหญิงธนิดา  ซาเขียว
3. นางสาวมริสา  มะโนคำ
4. นายศิริวุฒิ  ผลสุข
5. นายสหรัฐ  พงษ์สนิทพะเนา
 
1. นายจักรี  สันประภา
2. นายศิรสิทธิ์  ป้อมสุวรรณ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 39 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลัดดา  คงด้วง
 
1. นางธัญญารัตน์  มีศักดิ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 71 เงิน 58 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวฐิตาภา  บางนางเกร็ง
 
1. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 50 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิสารัตน์  ขวัญบุญจันทร์
 
1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  สิริรัตน์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 47 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นายสุธินันท์  เงินภูเขียว
 
1. นางสาวมยุรี  นาทองคำ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงเอเชีย  ชูเลอร์
 
1. นางอุบลนุช  อิทรสมพันธ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 59 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง
2. เด็กชายปฏิพล  แลตรง
3. เด็กหญิงภูมินทร์  ภูปองนา
4. เด็กหญิงลลิตา  จันทร์ณรงค์
5. เด็กชายอมรเทพ  จันทร์เรือง
 
1. นางพวงพยอม  สุดประเสริฐ
2. นางจิตนภา  ปลื้มโชค
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 56 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายจิรวัฒน์  ชาติชนะ
2. นางสาววิภาดา   นกแก้ว
3. นางสาวอรวรรณ  จันบัวลา
4. นายอังกูร  ประกิจ
5. นายเชิดศักดิ์  เหล่าเจริญ
 
1. นางนิยา  ชาลี
2. นางสาวสุภาวดี  สันเทพ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 79.34 เงิน 52 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ติสันเทียะ
2. เด็กหญิงอทิตยา  คำบุญเรือง
 
1. นางสาวปาจรีย์  วงษ์ไกร
2. นางสาวเมธาวี  กุศลมา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 13 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐณิชา  ชูช่วย
2. นางสาวธิดารัตน์  อารีชาติ
 
1. นางรวยริน  เจริญสลุง
2. MissYANG  SU YEON
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกมลทิพย์  รักมณี
 
1. นางรวยริน  เจริญสลุง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.92 เงิน 39 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนกนาถ  เสาวโกมุท
2. เด็กหญิงรัชนีกร  เพชรประไพ
 
1. นางสุณิสา  จักรชัย
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73.29 เงิน 55 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวศิรภัสสร  จันทร์อุบล
 
1. นายธงชัย  ทวดสุวรรณ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.62 ทอง 19 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายชลธี   บัวนวน
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  พงษ์สุภา
3. เด็กชายฐิติพงศ์  เคียงสันเทียะ
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ยศกลาง
5. เด็กชายณัฐพล  สร้อยนาค
6. เด็กชายธนากร  มาสำโรง
7. เด็กชายนำ้เงิน  จันดา
8. เด็กชายสนทยา  ไม้สูงเนิน
 
1. นายกิตติวัฒน์  เลิศบัวบาน
2. นายสดุดี  จีระออน
3. นายสิริโชค  วงราชา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 43 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายณัฐภูมิ  มอญจัตุรัส
2. นายธนวัฒน์  จันทร์เพ็ชร
3. นายปิยะพงษ์  แก้วไทย
4. นายวัชรินทร์  อาญาเมือง
5. นายสหรัฐ  อุ่นสวัสดิ์
6. นายสันติ  เวิดสูงเนิน
 
1. นายสดุดี  จีระออน
2. นายชินวุฒิ  จันดาเขียว
3. นายยุทธกานต์  โพธิ์หนองคูณ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.4 ทอง 28 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวณัฐริกา  ชาแท่น
2. นางสาวทิพย์ธิดา  ภิรมชม
3. นางสาวธิติมา  สีบัว
4. นายพงศ์ธร  ประจวบมอญ
5. นางสาวพรชิตา  โฮนอก
6. นายภูริทัต  กัลยาณี
7. นางสาวมยุรี  เพียแก้ว
8. นางสาวมันตรินี  ขวัญกลาง
9. นายวรันธร  พุทธแสน
10. นายสันติ  พลนิกร
 
1. นายใหม่  พิไลกุล
2. นางศิริวัลย์  ศรีสะเทียน
3. นายธณกริช  อือชัยภูมิ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 54.2 เข้าร่วม 51 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวทนาพร  พรามจร
2. นางสาวนิศารัตน์  บุญสำลี
3. นางสาวพิยดา  จันทุภา
4. นางสาววรพรรณ  ดงงาม
5. นายศุภกฤต  บุญคร
 
1. นางสาวรัตยา  เลิศประเสริฐ
2. นางสาวประภาศรี  สืบพันธุ์นงค์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.2 ทอง 22 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุชาวดี  โสชัยยันต์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  คำบุญเรือง
3. เด็กหญิงอริสรา  บางจั่น
 
1. นางณัฐศิรี  เชิดชูณรงค์
2. นางสาวกัญญานัท  เชิดชูณรงค์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวชมพู่  จิรปลั่งสุวรรณ
2. นางสาวนันทยา  สอนฤทธิ์
3. นางสาววัชราภรณ์   อุปโก
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืิองปัก
2. นายธีระวัฒน์  จันทนาม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาพร  มุ่งลือ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ชูวังวัด
3. เด็กหญิงศกุนิขญ์  จำรูญจิตร
 
1. นางสาวนงค์นุช  สิงห์จันทร์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.5 ทอง 10 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  ทับทิมพรรณ
2. นางสาวพรประภา  คงพิษ
3. นายสว่าง  ศรีบุญไทย
 
1. นางสาวนงค์นุช  สิงห์จันทร์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82 ทอง 29 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์   มิสา
2. เด็กหญิงสมฤทัย   ชัยเดช
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางชุลีพร   สังข์ทอง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 53 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ   เบียดนอก
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สยมชัย
 
1. นายอภิสิทธิ์  โอฬารรัศมี
2. นางสาวไรวินท์เวธนี   เผ่าชัย
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายพชร  ทวงจันทึก
2. เด็กชายภูริภัทร  สุขแสนสุข
 
1. นายยุทธนา  บุญพุฒ
2. นายนุกูล  บุญหาญ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวประติภา  ศรีบัว
2. นายสมชาย  เหงขุนทด
 
1. นายยุทธนา  บุญพุฒ
2. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายเทพรัตน์  วงษ์มา
2. เด็กชายเอกพล  เตี้ยจัตุรัส
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นายยุทธนา  บุญพุฒ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายวีรภัทร   แซ่ไหล
2. นายศักดิ์ชัย   สนณรงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
2. นางสาวจีรนุช  พิมพ์ทวด
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  มีเพชร์
2. นางสาวยอดชีวัน  ชมเชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นายยุทธนา  บุญพุฒ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 53 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีภิรมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา   เขียวปาน
 
1. นางสิริพร  เป็นไทย
2. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.2 เงิน 27 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา   หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงมีนา   พรรณวงศ์
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง 58 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ   ชัยศิลป์
2. นายรัฐพงษ์   ตอมสันเทียะ
 
1. นายประสิทธิ์   สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 21 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  วงษ์สา
2. นายเทพพิทักษ์  เวหา
 
1. นายนุกูล  บุญหาญ
2. นางสาวกัญญภัทร  ศุภมาตย์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 49 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาหอม
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพงศรี
3. เด็กหญิงวิภาดา  งามดี
 
1. นายกมนทรรศน์  ภิรมย์ชม
2. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.8 เงิน 54 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจินดารัตน์  งามใส
2. นางสาวธันยมัย  คงสมัย
3. นางสาวรุ่งไพลิน  เถินมงคล
 
1. นายกมนทรรศน์  ภิรมย์ชม
2. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวช่อผกา   ทีบัวบาน
2. นางสาวฐิติพร   สวงโท
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายรวิกานต์  พงษ์ประเทศ
2. เด็กชายอภิเดช  พรมรอด
3. นายโคตะ  โอโนเดระ
 
1. นายคมกฤษ  ไพศรี
2. นางสาวพิชชาพร  แนวสุภาพ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นายกรอมร  โหล่คำ
2. เด็กชายวรดิศฐ  บุดดาหลู่
3. นายเอกราช  ไชโย
 
1. นายคมกฤษ  ไพศรี
2. นางสาวพิชชาพร  แนวสุภาพ
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายธนดล  คำจุมพล
2. เด็กชายธนบัตร  วงศ์แก้ว
 
1. นายคมกฤษ  ไพศรี
2. นางรัตนาภรณ์  ปะหุสี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 46 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพงศกร  คำขุนทด
2. เด็กชายพีรภัทร  นิ่มขุนทด
3. เด็กชายเกียรติกุล  กลิ่นมาลัย
 
1. นายสุทัศน์  จำเริญสุข
2. นายกิตติศักดิ์  มีทอง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 45 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายคมกฤช  ฟอกสันเทียะ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ก่องนอก
3. เด็กหญิงสุภาพร  ฤทธิสิงห์
 
1. นายสาธิต  ศรีระทัต
2. นายบุญส่ง  ผาสุขมูล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 55 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  ชำนาญ
2. นางสาวประภาพร  ดวงสุด
3. นางสาวรัตน์ติพร  คึขุนทด
 
1. นายสว่างพงศ์  สมัครการ
2. นางตะวัน   กองสูงเนิน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 45 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุทัยศรี
2. เด็กหญิงชัญญา  คำบุญเรือง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บรรเทากุล
4. เด็กหญิงพิยดา  ศรีกุดเวียน
5. เด็กหญิงศุภนิตา  กล้ารอด
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุราย
 
1. นางจารุณี  คงสตรี
2. นางราณี  มงคลศิริ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 46 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวชนาภา  เอื้อศรี
2. นางสาวทิพรัตน์  ดีอ่อน
3. นายธนวัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
4. นางสาวลักขณา  บรรเทากุล
5. นายศรายุทธ  มาลา
6. นางสาวโยษิตา  งามขุนทด
 
1. นางจารุณี  คงสตรี
2. นางราณี  มงคลศิริ
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พืบขุนทด
2. เด็กหญิงณัฐวีร์  วอนทองหลาง
3. เด็กหญิงพิชชามญธุ์  ตุ้มสันเทียะ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นายจักรพงศ์  วิลัยพิศ
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง 13 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  กิ่งจำปา
2. นางสาวธารารักษ์  หวังรวมกลาง
3. นางสาวธิดารัตน์  นุยแฮบัว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นายคุณากร  อุเทนสุต
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงวริศรา  โจทย์พิมาย
2. เด็กหญิงศิริวรีรัตน์  ยันจัตุรัส
3. เด็กหญิงสศิตรา  นวลทะคำจันทร์
 
1. นายธีรพงศ์  วาทโยธา
2. นายบัญชา  การนอก
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายจักรพงศ์  ก้อนมณี
2. นางสาวภาวิณี  คำตุ้ยเครือ
3. นางสาวสาวิตรี  ศรีสิงห์
 
1. นายสมส่วน  ใจจันทึก
2. นางสาวณิชากร  นววรพันธ์ุ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.8 ทอง 40 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงนภัส  พิพิธกุล
2. เด็กหญิงนัฐนิชา  จันทร์เทศ
3. เด็กหญิงอาชิรญา  เอียงสูงเนิน
 
1. นางคำพอง  ชัยมีแรง
2. นางสาวลลิตตา  ชนะชัย
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 52 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกัญญพัชร   ด้วงปัญญา
2. นางสาวดวงกมล  กล่อมจอหอ
3. นายศิรศักดิ์  โพธิ์พัน
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
2. นายสมเกียรติ  วงศ์สุขสิน
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 47 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   พรมมีเดช
3. เด็กหญิงณิรนันท์  พีระพันธ์
 
1. นางราณี  มงคลศิริ
2. นางจารุณี  คงสตรี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 78 เงิน 42 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาลา
2. นางสาวอัจฉรา  สีกลม
3. นายเกียรติศักดิ์  จิตรตะคุ
 
1. นางจารุณี  คงสตรี
2. นางราณี  มงคลศิริ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง 42 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงพิมพ์พร  ชารี
3. เด็กหญิงมณฑวรรณ  เหล่าบัวบาน
 
1. นางสุภาภรณ์  นิสสัยหาญ
2. นางสาววีระกานต์  คุ้มหมู่
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกัณฐิกา  พลพิลา
2. นายธนากร  พลพิลา
3. นางสาวนฤมล  ใจภักดี
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
2. นายสมเกียรติ  วงศ์สุขสิน
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ไวดี
 
1. นางประภัสสร  เด็ดแก้ว
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 32 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญจันทร์
2. เด็กชายวุฒิชัย  นาดี
3. เด็กชายสุรพัศ  พิมพ์ศิริ
 
1. นางศศิพร  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวประภัสสร   ศรีโยธา
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติ  แก้วพะเนาว์
 
1. นางสายทอง   คาดสนิท
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  นาดี
 
1. นางสาวประภัสสร   ศรีโยธา
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายชัยชาญ  กุสุมภ์
 
1. นางสาวปิยะดา  มีสูงเนิน
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวพรทิพย์  ชัยศรี
 
1. นางสาวนิจรี  นะโนนชัย
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาวตวรรณ  เทียนชัย
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. นายอัครเดช  บุญกลาง
 
1. นางสาวปิยะดา  มีสูงเนิน
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายทีฆทัศน์  สังข์ทอง
2. เด็กชายศราวุธ  มีเพชร
 
1. นางเพลินจิต  อิ่มชัย
2. นางสาววิภารัตน์  คำหงษา
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นางสาวสุดามิน  อินอ่อน
 
1. นายพิษณุรักษ์  ปานสันเทียะ
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.6 ทอง 23 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายปฏิภาณ  ผาดี
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82.43 ทอง 36 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายชิษณุ  หาญสันเทียะ
 
1. นายพิษณุรักษ์  ปานสันเทียะ
 
176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84.63 ทอง 25 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. นายธวัธชัย  พลอยกันหา
 
1. นางธนพรพรหมชนก  พรโสภิณ
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89.33 ทอง 32 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  โวหาร
 
1. นางธนพรพรหมชนก  พรโสภิณ
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 88 ทอง 36 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายอาทิตย์  รินลา
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80.03 ทอง 31 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  ขึงพิมพ์
2. นายกันตพัฒน์  สุทำมา
3. นางสาวกัลยา  แพนชัยภูมิ
4. เด็กชายคณิน  ยอดธรรมา
5. นายคุณากร  สุขสำราญ
6. เด็กหญิงจิตราวดี  สุริยะเย็น
7. เด็กหญิงจิรัชญา  ชำนาญ
8. นายชยพล  ปิ่นสุวรรณ
9. เด็กหญิงชาลิสา  คุณประเสริฐ
10. นายณัฐพงษ์  แดงดา
11. เด็กชายณัฐพนธ์  อินดี
12. เด็กหญิงธนพร  ประสพหมู่
13. เด็กหญิงธนพร  เงินประมวล
14. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองศรี
15. นางสาวธัญญลักษณ์  ชำนาญกุล
16. เด็กชายธันวา  คำนึงผล
17. นายปฏิพล  ปาเบ้า
18. นายปฏิภาณ  ผาดี
19. เด็กหญิงปภาวินี  ปลื้มใจ
20. เด็กชายปัญญา  ฤทธิยา
21. เด็กหญิงพรทิพย์  ลีใส
22. เด็กหญิงพิมล  มูนลาด
23. นายภานุเทพ  เบ้าสอน
24. นายวรากร  ธงเค็ง
25. เด็กหญิงวุฒิพร  พิสันเทียะ
26. เด็กชายสิทธินนท์  ท้าวกอก
27. นายสุทธิเดช  ถาราช
28. นายอดิศักดิ์  ศรีสะเทียน
29. นายอาทิตย์  รินลา
30. เด็กหญิงเกศรินทร์  ดังโพนทอง
 
1. นางสาวณิชากร  นววรพันธุ์
2. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
3. นายศิริพงษ์  ประยูรหาญ
4. นายรัฐศาสตร์  มานิมนต์
5. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์