สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เจริญศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 20 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวรุจิกานต์  อุดมบัว
 
1. นางสาวศิริพร  สีเมืองเฮ้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 53.38 เข้าร่วม 53 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วโนนตุ่น
 
1. นางนิตยา  นาโพธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 47.2 เข้าร่วม 36 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวพิยะดา  ชนชนะชัย
 
1. นายคมสัน  ป้อมอุ่นเรือน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 54 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แกมกล้า
 
1. นางสาวจริยา  ประเสริฐนู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 40 โรงเรียนภูเขียว 1. นายสิริชัย  ภิญโญโชค
 
1. นางสาวจริยา  ประเสริฐนู
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83.3 ทอง 8 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงศุภากร  ศรีวิลัย
 
1. นายสุขสันติ์  บัวสระ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 25 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ตลับเพ็ชร
 
1. นางนัฐทิยา  วันดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 41.1 เข้าร่วม 56 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงพลอยชนก  ขึ้นภูเขียว
 
1. นางอาภรณ์  กันทะวัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 17 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายจตุพล  ชอบค้า
 
1. นางมนธยา  ไชยเดือน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 49 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  กระทุ่มทอง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสงบุญ
 
1. นางสาวลลิลทิพย์  วรรณพงษ์
2. นางสาวอารียา  ฤากำลัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 31 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวธารารัตน์  คุมสระ
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางพรเพ็ญ  สมบูรณ์
2. นางยุภาพร  วรรณวงศ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 34 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายธนรัตน์  สีวันพิมพ์
2. นางสาวสุวนันท์  ทิพย์พันธ์
 
1. นางสาวนลินรัตน์  ทองสา
2. นางสาวอรณี  นวนศรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84.58 ทอง 20 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวน้อมจิตร  โตมาซา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  งามเกาะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายธนวัฒน์   ผ่านบุตร
 
1. นางปาณิตา  อาจวงษ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 16 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายณัฐกิจ  บุญแจ่ม
 
1. นายสุวรรณ์ชัย  บุตรประพันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62.1 ทองแดง 43 โรงเรียนภูเขียว 1. นายภูมิพัฒน์   ชุมปลา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนอุทัย
3. นางสาวอภิญญา  สุกใส
 
1. นายปรีชากร  ภาชนะ
2. นางปาณิตา  อาจวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 26 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวภาวริน  ดำรงเชื้อ
2. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญพิศ
3. นายสิทธิชัย  พลอาวุธ
 
1. นายปรีชากร  ภาชนะ
2. นายสมควร  ชนะภู
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายกรเวก  ตรีพัฒน์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทคัต
3. เด็กหญิงณัฐชญาพร  แผ่นผา
 
1. นางขวัญจิตร  ดีหามแห
2. นางปนัดดา  ปิยะวรากร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายณรงค์เกียรติ  จันทคัต
2. นางสาวณัฐวดี  ผ่องสนาม
3. นางสาววันวิสา  พลนิกร
 
1. นางอำภร  วิชาเกวียน
2. นายประพันธ์  วิชาเกวียน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสุโพธิ์
2. เด็กหญิงปวรารัตน์  จตุรานนท์
 
1. นายสมพร  ไชยเดือน
2. นางวิยะดา  ธีร์รัตน์คุณากร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 60 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายนัฐภูมิ  วิชาเกวียน
2. นายวีระพงศ์  อับโพธิ์ชัย
 
1. นายขุนพล  ดีหามแห
2. นายธีธัช  กิติคุณ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 57 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  ชำนาญ
 
1. นางอนิสรา  กองศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 41 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวสุภัทรา  โพธิ์ภา
 
1. นายประพันธ์  วิชาเกวียน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 34 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  กาบิน
2. นางสาวคีตภัทร  อาจยางคำ
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
2. นางสาววารี  ขำหมื่นไวย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83.34 ทอง 22 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายอานนท์  ค้าคุ้ม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อินทรจินดา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 50 โรงเรียนภูเขียว 1. นายรัฐภูมิ  คำมนตรี
 
1. นายกังวาน  ชำนาญ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 50 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุภาวดี  ป้องขันธ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สู่หญ้านาง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 46 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทธนัน  ประยูรชาญ
 
1. นางสาวภนุชพร  ฝักไฝ่
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 28 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สารฤทธิ์
2. เด็กหญิงณภัทร  แพรชัยภูมิ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นเมือง
 
1. นางปิยธิดา  สารฤทธิ์
2. นางสาววีรญา  คลังระหัด
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27.09 เข้าร่วม 13 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายกฤตพจน์  แทนสันเทียะ
2. นางสาววันสุ  หิรัญเกิด
3. นางสาวอารียา  แก้วมูลมุข
 
1. นางสาวนราภรณ์  ดวงมณี
2. นายชูชาติ  กุดเป่ง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 42 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันทร์  ปรีดีวงศ์
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วพวง
3. เด็กหญิงธีรดา  ทองหมี
 
1. นางสาวกุมารินทร์  ชาลีแสน
2. นางสาวภูริชา  ผลทับทิม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 53 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวชมัยอร  เร่งเจริญรัตน์
2. นายณัฐดนัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นางสาวสุภาวัลย์  สมมะโน
 
1. นางเปลี่ยมศรี  เลิศขามป้อม
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  คำนกคุ้ม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 36 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายขรรค์ชัย  ชนะวาที
2. เด็กชายวีรภัทร  นำเจริญ
3. เด็กชายอนุชา  ดาภูเขียว
 
1. นายอาคม  โชคบัณฑิต
2. นายอนุรักษ์  โคผดุง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกมลวรรณ  บัวสระ
2. นางสาวคณิศร  เมฆนันทไพศิฐ
3. นายศิริโชค  อ่อนตุ้ม
 
1. นายวิชิต  ชัยวงษ์
2. นางเกต  ชูสุข
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงชัญญานุช  หลวงเมือง
2. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
3. เด็กหญิงนภัสสร  มณีวรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาจุ้ย
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสงภักดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนภูเขียว 1. นายกฤษดา  เสริฐจันทึก
2. นายกิตตินันท์  คนฟูม
3. นางสาวศศิประภา  ศิริขันธ์
 
1. นางสาวเพลินทิพย์  หงษ์หิน
2. นางสาวกันธิชา  ปักเคระกะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา   ป้อมสุวรรณ
2. นายสุรพิชญ์   ชำนาญ
 
1. นางเกษราภรณ์   วันสุทะ
2. นายวิสาขะ  เยือกเย็น
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 58 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  ป้อมสุวรรณ
2. นายวรพรต  สีกา
 
1. นายชัยนุวัฒน์   โชคบัณฑิต
2. นางสาวกวินชิดา   ถือสมบัติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.63 ทองแดง 46 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  ซ้ายสุข
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เจริญสุข
 
1. นายภาสกร  หมื่นสา
2. นางสาวพชร  ยั้งระหัด
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.31 เงิน 30 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายภัทรดนัย  อนุวุฒิ
2. เด็กชายศิรพงษ์  ทับมะเริง
 
1. นายศักราช   ดาวธง
2. นางสาวเอมอร  ผามี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายยรรยง  ปลื้มใจ
2. นายยศกร  ชินหงษ์
3. นายอดิศักดิ์  เรืองเจริญ
 
1. นายภาสกร  หมื่นสา
2. นายณัฐพล  ชัยแสง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 50 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  อัปมะโท
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสงบำรุง
3. เด็กหญิงปุณณภา  หมื่นจิตร
4. เด็กหญิงวิลาสินี  โชคบัณฑิตย์
5. เด็กหญิงอาจรีย์  หมู่โอโล
 
1. นายพงษ์สิริ  ชาบุตรศรี
2. นางสาวณัฐยา  สบายจิตต์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนภูเขียว 1. นายกฤษฎา  วงษ์ปัญญา
2. นายจักรพงศ์  สายราช
3. นางสาวชนนิกานต์  ป้อมสุวรรณ
4. นางสาวพรทิพย์  เวียงดินดำ
5. นางสาวสินาภรณ์  บุญเเหยม
 
1. นางกิติรัตน์  หาญปราบ
2. นางสาวสุปราณี  โชติมลทิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 43 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณปริยา  ต่อชีวี
2. เด็กชายรัฐพงศ์  วิชาพูล
3. เด็กชายรัฐพงษ์  เรืองเจริญ
4. เด็กหญิงสุภาวดี  โป้คอนสาร
5. เด็กหญิงอรพินท์  ปุริสังข์
 
1. นางสาววิชุดา  แก้วคำ
2. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนบ้านแดง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 12 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  พรมเอี่ยม
2. นางสาวกฤติมา  ตู้ประเสริฐ
3. นางสาวกัญญารัตน์  ชาติชำนาญ
4. นายพัชรพล  โยธาธรรม
5. นายไตรภพ  เจริญเกียรติ
 
1. ส.ต.ท.หญิง มนวรรณ์  บุญศรี
2. นางสาวอรอุมา  เกลี้ยงกลม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง 40 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวทิพยรัตน์   สมานเพียร
2. นายนิติกร   นานอก
3. นายประกาศิต   คงนาวัง
4. นายพลกฤษณ์   คุ้มไข่น้ำ
5. นายวิศรุต   แซ่ลี้
 
1. นายภูวดล    ขันทอง
2. นางกันตินันท์  ทิพย์นนท์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงธิชานันท์   วงษ์ศิริพันธุ์
 
1. นางลำใย  งอกนาวัง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธีระพงษ์  เชื้อหนองไฮ
 
1. นายธณภร  ชัยมงคล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง 46 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงศ์   ผดุงโชค
2. เด็กหญิงอาทิตยา   มังกร
 
1. นายถาวร   อดทน
2. นางชัญญ์ยมล   ทวีทรัพย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 52 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวปวีณา   บัวชัย
2. นายสหรัฐ   กุลแดง
 
1. นางรุ่งรัตน์   เหล่าขวัญสถิตย์
2. นายจักรพงศ์   ทรวงโพธิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.5 ทอง 54 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา   เพ็งปัญจ่า
2. นางสาวกานต์ธิดา   รักษาราช
3. นางสาวฉัตรชมพู   หงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงชญาดา   โนนศิริ
5. เด็กหญิงชนัฏนันท์   พรหมมา
6. เด็กหญิงชลธิชา    สูงภูเขียว
7. นางสาวชลธีทอง   ดีไธสง
8. เด็กหญิงณิชชาอร   ไพรศรี
9. เด็กหญิงวรกมล    เพ็ชรน้อย
10. เด็กหญิงเอเมลี่   ทอมสัน
 
1. นางสรารัตน์   ชำนาญ
2. นายจักรกริช  แก้ววงษา
3. นางเข็มคิด   ครบุรี
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  สีหาวงศ์
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  ปราบชนะ
3. เด็กชายธานี  ธงภักดิ์
4. เด็กหญิงพรไพลิน  ใสจูง
5. เด็กหญิงพิมพรรณ  กองจวง
6. เด็กหญิงวรันยา  เกณพล
7. เด็กหญิงศุภรดา  อิ่มวิไลวรรณ
8. เด็กหญิงศุภิสรา  เที่ยงธรรม
9. เด็กหญิงสิริญญา  ชัยภูมิ
10. เด็กหญิงอรไอลิน  อิทธิศาล
 
1. นางสมจิตร  ปณิธานยุติธรรม
2. นางสาวอรอิศรา  กระแสร์
3. นางสุชิรา  พิทักษ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85.2 ทอง 16 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานี  เสนาพล
2. เด็กหญิงชนากานต์   ศรีมารักษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  นารีจันทร์
4. นางสาวณัฐวดี  เหล่ากาสี
5. เด็กหญิงนัชชา  หิรัญคำ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์ชาลี
7. เด็กหญิงรวินันท์  ระตะนะ
8. นางสาวรินลดา  ก่อกุศล
9. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ประเสริฐแท่น
10. นางสาวไอลดา  ปะวะเสนัง
 
1. นางสาวนันทิชา  ฦาชา
2. นายยุรนันท์  พลภูเมือง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วกาหลง
2. เด็กชายคมเพชร  ฦาชา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  กิ่งมะนาว
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวละคร
5. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  พิลัยพงษ์
6. เด็กชายภูมิทัศน์  สร้อยสุนทร
7. เด็กชายวุฒิชัย  หนูวงค์
8. เด็กชายสหรัฐ  ยืนนาน
9. เด็กชายสุทธินันท์  รองเมือง
10. เด็กหญิงเสาวรส  คงโนนกอก
 
1. นายประครอง  อุดมบัว
2. นางสาวอุษณีย์  ขวางนกขุ้ม
3. นางสาวญาตาวีร์มินทร์  คำยันต์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายชลธาร  งาคชสาร
2. นายณัชพล  ช้างหัวหน้า
3. นายณัฐวัตร  ฐานวิเศษ
4. นายธนพัฒน์  รุ่งรังสี
5. นายปรัชญา  ฐานสมบูรณ์
6. นางสาวปรียาพร  มูลสมบัติ
7. นายวชิรวิทย์  ฉายมายา
8. นายวัชรากร  เรืองสุข
9. นายวิกิจ  ไมล์สูงเนิน
10. นางสาวสุธาศินี  ธรรมชา
 
1. นายอำนวย  แก่นภูเขียว
2. นายปวิชญา  สิงห์นอก
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ตอบกระโทก
2. เด็กหญิงศศิวิภา  แสงนุรักษ์
 
1. นายวิษณุ  สิงห์สกล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 58 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวละอองดาว  มารศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงงาม
 
1. นายคนอง  มณีรัตน์
2. นายไพรัตน์  มีสำราญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายอนณ  มาตรแสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง 33 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนาดล  มองฤทธิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 22 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล   สังกะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายชนะกร  จ่าจำเริญ
 
1. นายจักราวุธ   ไหลหาโคตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 13 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดียางหวาย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนบูรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  คำเบ้าเมือง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 32 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวปิยนัน  ศรีธรรมมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพรณัชชา  ถาวรสุข
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ทิพย์โกมล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 22 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงธวชินี   โชติณภาลัย
 
1. นายดุสิต  ทองวรรณ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 13 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวสิริญาพร  พรมดี
 
1. นายจักราวุธ   ไหลหาโคตร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 29 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจรุง
2. เด็กชายณัฐนนท์  เงินจัตุรัส
3. เด็กหญิงปภาดา  จันทนนท์
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
2. นายวงศกร   ศรีสาลาแสง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายนพรุจ  ฝอยวารี
2. นายสมโภชน์  ป้อมสุวรรณ
3. นายไพฑูรย์  ชำนาญ
 
1. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
2. นายตชาชาต  ฝอยวารี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายภากร  น้อยอยู่นิตย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอัครเดช  ฤาชา
 
1. นางสาวอัมรินทร์  เกื้อหนุน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  มะลิวัลย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธร  นาจรัส
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายพีระพงษ์  เหลยชัย
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 36 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  มะลิวัลย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธร  นาจรัส
2. เด็กหญิงชริดา  พุทธาศรี
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  สำราญสุข
4. เด็กหญิงทิพวัลย์  มะลิวัลย์
5. เด็กหญิงธนิษฐา  ธนมิตร
6. เด็กหญิงพรวิภา  คงแสง
7. เด็กชายพิชากร  ตรีรัตนกิตติกุล
8. เด็กชายพีระพงษ์  เหลยชัย
9. เด็กชายภากร  น้อยอยู่นิตย์
10. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  หิรัญพิศ
11. เด็กหญิงวรนุช  วุฒิศรี
12. เด็กหญิงวรัทยา  สาระคำ
13. เด็กชายวันชนะ  ไมทา
14. เด็กชายอัครเดช  ฤาชา
15. นางสาวอัญชลี  มะลิวัลย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
2. นายสมาน  รังกลาง
3. นางนวรัตน์  จันทราษี
4. นางสาวอัมรินทร์  เกื้อหนุน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวจีรภา  บุญป้อง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ผลภิญโญ
3. เด็กหญิงชุติมา  ผลภิญโญ
4. นางสาวณัฐวลัยพร  สุริยันต์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พบความดี
6. เด็กหญิงนุชจรี  บุญกว้าง
7. เด็กหญิงปวีย์สุดา  สุริยันต์
8. เด็กหญิงรักษณาลี  บุตรดีเคน
9. นางสาววันเพ็ญ  คำขวา
10. เด็กหญิงศศิธร  เจริญดง
11. นางสาวอรอุมา  บริสุทธิ์
12. เด็กชายอาทิตย์  วิชัยยา
 
1. นายณัฐพล  เจริญบุตร
2. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
3. นายตชาชาต  ฝอยวารี
4. นายอนุชา  ทวีสินธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 53 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายขวัญชัย  จันทร์ชัย
2. นางสาวชญานิศ  เจริญดี
3. นายชุณหโรจน์  ธรรมศิลป์
4. นายธีรพันธ์  ภาพสิงห์
5. นายธีรภัทร  ภาพสิงห์
6. นายเชิดศักดิ์  วิเศษทรัพย์
 
1. นายอนุชา  ทวีสินธ์
2. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
3. นายณัฐพล  เจริญบุตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.67 ทอง 8 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายผดุงเดช  คาดสนิท
 
1. นายปัญญา  ทองสา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 19 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายจักรินทร์  มีดินดำ
 
1. นางรวงทอง  ประยูรคำ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 51 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิยา  อรรคฮาต
 
1. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวชญานิศ  เจริญดี
 
1. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง 7 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  หนูดำ
 
1. นางสาวโสภิตนภา  กำลังมาก
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 8 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวเกศินี  บุตรพรม
 
1. นางชนาภา  ขวัญตา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 32 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายพลอธิป  ทองดี
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง 18 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายวรวิชย์  หวะสุวรรณ
 
1. นายปัญญา  ทองสา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 53 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จวบสมบัติ
 
1. นางนวลจันทร์  เข็มทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ลพัชร  มงคลจิต
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 21 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายเดชบดินทร์  ตู้คำ
 
1. นายจักราวุธ   ไหลหาโคตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 49 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวชญาดา  เรืองเจริญ
 
1. นายจักราวุธ   ไหลหาโคตร
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน 44 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  สุทธิมา
2. เด็กหญิงจุลัยภรณ์  ละวิรส
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชมนาวัง
4. เด็กชายชินวุฒิ  ง้าวชัยภูมิ
5. เด็กชายทวีศักดิ์  ภักดี
6. เด็กชายธีรภัทร์  เวียงชัยภูมิ
7. เด็กหญิงปิยะวดี  พงษ์จันทร์
8. เด็กหญิงศลิษา  ชาวนาวัง
9. เด็กชายสรชัช  ปัฐพี
10. เด็กชายอานนท์  หมุยเฮบัว
 
1. นางสุมิตรา  ภิรมย์กิจ
2. นายวิโรจน์   ภูสีลิต
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง 22 โรงเรียนภูเขียว 1. นายคมสัน  งาคชสาร
2. นายณัฐธราดล  ใจสว่าง
3. นายธนวัฒน์  อินลม
4. นางสาวธนากานต์  เทพคุณ
5. นายธีรพงศ์  พรหมเมตตตา
6. นางสาวนภัสสร  สิงห์ชา
7. นางสาวพีรยา  คำชัย
8. นายภัทรศักดิ์  พยัคฆพล
9. นางสาวมินตรา  ดีดขามป้อม
10. นางสาวรจนา  จรัสพันธ์
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
3. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.8 ทอง 28 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  ซิเซ็ง
2. นางสาวธรรมชาติ  แสนซิว
3. นางสาววาฎิฐี  เหลาสา
4. นายศุภกิจ  แสนสุริวงษ์
5. นายเขมทัต  มงคลล้ำ
6. นายเอกลักษ์  เลขนอก
 
1. นายสันติราษฎร์  จันทร์เพ็ง
2. นางสาววารี  ขำหมื่นไวย
3. นางสาวอรณี  นวนศรี
4. นางสาวนลินรัตน์  ทองสา
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง 7 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  น้อยพิมาย
2. เด็กหญิงธัญวลัย  เสนอกลาง
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  ดอนหัวบ่อ
4. เด็กหญิงพิยะดา  ดวดไชสง
5. เด็กหญิงพุทธรักษา  คงปัญญา
6. เด็กหญิงวศินี  จิตพิลัย
7. เด็กหญิงวิรัญญา  ภูพันนา
8. เด็กหญิงศิรินันท์  บุญศักดิ์
 
1. นายสันติราษฎร์  จันทร์เพ็ง
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 25 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  เติมวุฒิ
2. นางสาวณัฐธิดา  จำปาเฟื่อง
3. นางสาวบุษบา  ศรีณรงค์
4. นางสาวปนัดดา  บาลี
5. นางสาวลลิดา  บัวทุม
6. นางสาวอรกัญญา  อรรคบุตร
7. นางสาวอาภัสรา  มาตรา
8. นางสาวเกสริน  จำรัสบุญ
 
1. นางชนาภา  ขวัญตา
2. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
3. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
4. นางสาวชนิดาภา  บ่อดินดำ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายกิตตินันท์   สินคุณ
2. นางสาวชลธิชา  เติมวุฒิ
3. นางสาวณัฐธิดา  จำปาเฟื่อง
4. นายณัฐวุฒิ  นาชัยสิทธิ์
5. นายนัฐธินัย  ตู้ประเสริฐ
6. นายนัฐพงศ์  จิตรกล้า
7. นางสาวบุษบา  ศรีณรงค์
8. นางสาวปนัดดา  บาลี
9. นายภาณุวัฒน์  ศรีถาวร
10. นางสาวมลฤดี   ศรีละ
11. นางสาวลลิดา  บัวทุม
12. นายศตวรรษ  วงศ์ลา
13. นางสาวอรกัญญา  อรรคบุตร
14. นางสาวอาภัสรา  มาตรา
15. นางสาวเกศริน  จำรัสบุญ
 
1. นางชนาภา  ขวัญตา
2. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
3. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณนิสา   แก้วดำ
5. นายเอ็ม  สุขขา
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.5 เงิน 18 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวทิวารัตน์  สนิทสนม
2. นายธรรมศักดิ์  เขื่องสถุ่ง
3. นางสาวนวนันท์  จุลนันท์
4. นายรัฐกร  ชัยรัตน์
5. นายวัชรพล  มีชัย
 
1. นางนัฐทิญา  สุขจันทร์
2. นายวิทวัส  นาบำรุง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.33 ทอง 14 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ต่ายห้างหว้า
 
1. นางพิสมัย  เคนโพธิ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวสลิลเกตน์  เอื้อเปรมจิต
 
1. นางนัยเนตร  อภัยนอก
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.66 เงิน 18 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬามณีเนตร  ตู้บุดดา
 
1. นางสาวธีรดา  ชาติสุภาพ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.8 ทอง 27 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวสิริปัญญา  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นายเสรี  ออไธสง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ประทุมเกษ
 
1. นางสาวกัลยาณี  ศรีชะตา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79 เงิน 18 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวฐิติวรดา  หาญแท้
 
1. นางสุนันทา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง 29 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงงามสิรี  เจนบุรี
2. เด็กชายณัฐภัทร  สรรพช่าง
3. เด็กหญิงธนิดา  บุผู
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ดินไธสง
5. เด็กหญิงศิริมา  แทนสันเทียะ
 
1. นางสาวภัคพิชา  คำมูลมี
2. Mr.John Loviano  Acday
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.67 เงิน 58 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  สอนจ้อย
2. นายธนากร   กำเนิดศรี
3. นางสาวบุษยมาศ  หินประกอบ
4. นายพงษ์พิทักษ์  ทบแก้ว
5. นางสาวอิสริยา  เสนาสุข
 
1. นางพรพรรณ  ตรีธัญญา
2. นางสาวสุมาลี  สีลา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง 18 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญา  เฮงสุวรรณ
2. เด็กหญิงธันยาพ  รุ่งเจษฎาวณิช
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
2. MissWu  Yue
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 22 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวภาพิมล  โทนโต๊ะ
2. นางสาวเกวลิน  โยคาวัต่ร
 
1. นางสาวณิชานันท์  แสนตา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุณวิสา  ปรีดีวงศ์
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  งามประเสริฐ
 
1. นางสาวสารชา  พิมพาคุณ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. นางสาวจิราวรรณ  บุญมาก
2. นางสาวช่อผกา  หงษ์บินมา
 
1. นางกาญจนา  ยศรุ่งเรือง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวพอหทัย  พันธุ์จิตราภรณ์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยรัตน์
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
2. MissYue  Wu
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง 9 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายจักรพันธ์  มีอิสระ
2. นางสาวชุติมา  ชินอ้วน
3. นางสาวนัชนิภา  บุญปลูก
4. นางสาววนันญา  ต่อโชติ
5. นายสุวิชา  สอนนอก
 
1. MissYue  Wu
2. นางอุมาพร  ชำนาญ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.75 ทอง 23 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  ดีบ้านโสก
 
1. นางอุมาพร  ชำนาญ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.82 เงิน 50 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  แบ่งคอนสาร
2. เด็กหญิงกุลระธิดา  ผู้นวนงาม
 
1. นางรานี  โคตรมิตร
2. นางสาวมัทยา  นามมันต์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80.22 ทอง 34 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวลลิตา  รังษา
 
1. นางวงเดือน  ดลประสิทธิ์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.9 ทอง 17 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายธรณินทร์  จิตพิลัย
2. เด็กชายธรรมธิป  นามพันดุง
3. เด็กชายธิเบศน์  มงคล
4. เด็กชายธีรภัทร  อักษร
5. เด็กชายพีรภัทร  พูนขุนทด
6. เด็กชายภัทรพงษ์  หมู่โสภิญ
7. เด็กชายวรภัทร  ก้อนเงิน
8. เด็กชายเอกราช   สุขังสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์  สีไชย
2. นางธัญญรัตน์  ขวัญประเสริฐ
3. นายอริยะ  ขวัญทรง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 33 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ทวีลาภ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ธรรมวงษ์
3. นายธีรภัทร  สิงห์สถิตย์
4. นายปฐมพงษ์  ดีแป้น
5. นายสุรสีห์  จันทร์เสน
6. นายอภิรัตน์  ประจำเมือง
 
1. นายธีธัช  กิติคุณ
2. นายสมพร  โกศิริสัญต์
3. นางธนัชพร  กิติคุณ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.6 ทอง 27 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  จำปาหวาย
2. นางสาวธิดารัตน์  สนธิสัมพันธ์
3. นายนัฐพล  หาญเงิน
4. นางสาวนันทพร  ทุมบุญมา
5. นายบุญมา  ผาเงิน
6. นางสาววนิดา  คชเผือก
7. นางสาววิชญาดา  ชำนาญ
8. นางสาวศรัญญา  เจ๊กสูงเนิน
9. นางสาวศิริญญา  ก้านแก้ว
10. นายเจษฎาภรณ์  อ้นเวียง
 
1. นายสิงหะ  ปิ่นวิเศษ
2. นายภูริทัตน์  มีเงิน
3. นางสาวเณตรทิพญ์  สำราญทิพย์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.8 เงิน 44 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจิดาภา  พุทธขิน
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ยูรสูงเนิน
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  จิตพิไล
 
1. นางวรรณภา  มัททวีวงศ์
2. นางอาภรณ์  กันทะวัง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 21 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวณัฐริกา  ธารแม้น
2. นางสาวบุศกร  จรูญศรี
3. นางสาวอนุชษรา  นาโควงศ์
 
1. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
2. นายพงษ์พัฒน์  วอทอง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มิตร์มาก
2. เด็กชายนภัสกรณ์   เวียงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์   เอชัยภูมิ
 
1. นางสาววีณา  อาจนาเสียว
2. นางสาววันวิสาข์   สิงห์อุ่น
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.6 ทอง 16 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวปวีณ์นุช   เรืองศรี
2. นางสาวรมิดา  จัดสุวรรณ
3. นางสาวศศิกานต์   ขันชัยภูมิ
 
1. นางสาววีณา  อาจนาเสียว
2. นางสาวปราณปรียา   คุณประทุม
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายณัฏชนน  นิลทะการ
2. เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วสีแดง
 
1. นายสุธากรณ์  ชาติเสนา
2. นายประสิทธิ์พร  นิลสิงห์ขรณ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 49 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  จวบสุข
2. เด็กหญิงพิชญาภา  จวบสุข
 
1. นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร
2. นางอชิวะ  วรรณขามป้อม
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชาย ก้องเกียรติ  ต่อชีวัน
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ตลับแก้ว
 
1. นางสาวโชคดี  โนนหิน
2. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 49 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวจีราวรรณ  ภูบุญอิ่ม
2. นางสาวสุนันทา  ขันธ์ษา
 
1. นายจิระพันธ์  นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายปิติภัทร  ศรีสุข
2. เด็กชายภูริวัต  แควภูเขียว
 
1. นายอนุรักษ์  โคผดุง
2. นางสาวพัชรินทร์  ขวามา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายวรพล  ตราทิพย์
2. นายอัครพงษ์  ต้านศัตรู
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นายรัชภูมิ  ถนอมผล
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกรานต์ชนก  บุญบำรุง
2. นายวุฒิศักดิ์  บุญบำรุง
 
1. นางสาวโชคดี  โนนหิน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงจาติกาญจน์  นาเจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลปชีวสันติ
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 53 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  ลาเขียว
2. เด็กหญิงอภิญญา  ตาแสงสา
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นางสาวอุษา  ชัยอาสา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 71 เงิน 41 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายชาคริต  งามสกุล
2. นายธีร  ลาบุญ
 
1. นายโยธิน  งามสกุล
2. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวพิราวรรณ   สู้ศึก
2. นางสาวสิริกัญญา  สินโพธิ์
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 31 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงฉันทนา  รักงาน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ระดาดาษ
3. เด็กหญิงภณิตา  ฤาชา
 
1. นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร
2. นางสาวลลิลทิพย์  วรรณพงษ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 49 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวกชกร  ลาทัพ
2. นางสาวชรันญา  เสนมา
3. นางสาวนภเกตน์  ลาภทวี
 
1. นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร
2. นางอชิวะ  วรรณขามป้อม
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายวิศรุต  แซ่ลี้
2. เด็กชายเผดิมชัย  ตั้งศิริไพบูลย์
 
1. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นางอุไรวรรณ  บัวสิม
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายฉายแสง  โชติชัย
2. เด็กหญิงธิติยาพร  พลนิกร
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  โชคบัณฑิต
 
1. นายสุธากรณ์  ชาติเสนา
2. นายองค์อาจ  บำรุงสุข
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 74.6 เงิน 37 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์  สิงห์คะบูลย์
2. นายภานุวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์
3. นายศรายุทธ  ปานหว่าง
 
1. นายปรมัตถ์  สวงโท
2. นายปรีชา  ทาลี
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1. นางสาวขวัญฤทัย  กุจันทร์
2. นายสหัสฐชัย  ชำนาญ
3. นางสาวเวทิตา  สถิตชัย
 
1. นายธนาศักดิ์  อาสาสู้
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายชนะชล  อ่อนนุ่ม
2. นายนันฐวัตร  งามภูเขียว
3. นายสุวัตร  สิงห์น้อย
 
1. นายวิษณุ  สาระนันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์  จำรัส
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 1. เด็กชายณภัทร  พวกดอนเค็ง
2. เด็กชายอนุภัทร  นิลบรรพต
3. เด็กชายเสกสรรค์  อ่อนอุทัย
 
1. นายอธิวัฒน์   สกุลพิชญะศักดิ์
2. นายอรุณ  นิลบรรพต
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง 1. นางสาวศิริพรพรรณ  แสงสิงห์
2. นายสุวสันต์  มะโนแป๊ก
3. นางสาวแสงประวี  แก้วเมืองกลาง
 
1. นางลินดา  พงษ์ศักดิ์
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนดล  ไชยศิลา
2. นายปราบดา  เรืองจินดา
3. เด็กชายภัทรกร  สุขขี
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ม่วงไม้
2. เด็กชายณัฐพล  สิงห์ยะเมือง
3. เด็กชายวัชรินทร์  จำละคร
 
1. นางสาวนิชาพร  จิรภัทรวิมล
2. นางสาวชุติกาญจน์  ปกติ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 39 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธาดา  ป้อมสุวรรณ
2. นายภราดร  แผ่นทอง
3. นายอภิสิทธิ์  สายแก้ว
 
1. นายภูธเรศ  เงาะเศษ
2. นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กชายคุณานนต์  จำนงศ์ศรี
2. เด็กหญิงจิรกิตติ์  ผาดจันทร์
3. เด็กชายโกสินทร์  หลักม่วง
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางสายฝน  เจริญสมบัติ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจุไรรัตน์  จำนงศ์ศรี
2. นายธนวัฒน์  ถาดวิจิตร
3. นายวันมงคล  ทองระย้า
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  นันทพล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คุ้มเงิน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันโทศรี
4. เด็กหญิงวริศรา  รักงาน
5. เด็กชายศุกลภัทร  ฤาชา
6. เด็กหญิงอสมา  ดาวเรือง
 
1. นางนภา  นรานอก
2. นายพยุงศักดิ์  นรานอก
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 32 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายกฤษฎา  เรืองทอง
2. นายธนธรณ์  เหล็กพรม
3. นายศรชัย  เฮ้ากอก
4. นายสหัสวรรษ  แก้ววิชัย
5. นายสิทธิโชค  เข้าใจการ
6. นางสาวอลิตชา  ชิดชอบ
 
1. นางสายสมร  คงโนนกอก
2. นายกฤษณะ  คำฟัก
3. นางกุสุมา  วีระชัยณรงค์
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อผกา  จงรัตน์กลาง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เลิศคอนสาร
3. เด็กหญิงรัตนาพร  ตลับเพ็ชร
 
1. นางจุฑารัตน์  ชยันตรดิลก
2. นางสาวนิภาพร  เพชรกอง
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  สบู่ทอง
2. นางสาวปฐมา  เลิศคอนสาร
3. นายวงศกร  อำท้าว
 
1. นายประสิทธิ์  บุญซื่อ
2. นายชติพนธ์  คนหมั่น
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุมา
2. เด็กหญิงพจมาน  ประทุมไทย
3. เด็กหญิงอารียา  โอวาทวงษ์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางสมใจ  ผลภิญโญ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74 เงิน 32 โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกัญญาวีร์  รบไพรินทร์
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทะสี
3. นายสุระศักดิ์   ขวัญมา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง 18 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงคริษฐา  หงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงณิชนันท์  รุ่งกระจ่าง
3. เด็กหญิงพรรณราย  ท่ามกลาง
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางชุติภา  เชิดสกุล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 36 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวปัทมวรรณ  ชนิดโชติ
2. นางสาวปัทมา  ศกภูเขียว
3. นางสาวอรไพลิน  สีเนหะ
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางชุติภา  เชิดสกุล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาพร  บุญหาตา
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ลีลาศ
3. เด็กหญิงวรรัตน์  แก่นไทยสงค์
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางชุติภา  เชิดสกุล
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 83 ทอง 33 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวชุลีพร  ธรรมกุล
2. นางสาวปริยากร  สวัสดิ์รักษ์
3. นางสาวศวิตา  กะจันต๊ะ
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางชุติภา  เชิดสกุล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงชุติมา  วิลาวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชราภา  คงโนนกอก
3. เด็กหญิงศศิวมล  สิงหามแห
 
1. นายศรศักดิ์  เหลือสูงเนิน
2. นางอนงค์นาถ  คงโนนกอก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. นางสาวจารุกัญญ์  ถือราบ
2. นางสาวดวงแก้ว  โสเก่าข่า
3. นายทิมากร  บุราณ
 
1. นายธนาการ  อ่างชิน
2. นางสาวปริตา  ชนะภู
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิดา  วงศ์ศรีชา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นางสาวปลื้มจิตร  หล่าปัญญา
2. นางสาววิลัยพร  มอญใหม
3. นางสาวศรัญญา  บุดดีหล้า
 
1. นางสุภาภรณ์  บุญปก
2. นางกัญญภัทร  อินทรอักษร
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  โนนโชติ
 
1. นางสาวโสภิตนภา  กำลังมาก
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายนฤนาท  สาวิถี
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวจิรภา  โอษคลัง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายจีรวัฒน์  ชุมชัย
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
 
167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 5 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวจิระพันธ์  นามวิจิตร
2. นายเกียรติศักดิ์  เบ้าหิน
 
1. นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร
2. นางสาวลลิลทิพย์  วรรณพงษ์
 
168 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 10 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายธัญญธรณ์  สุขโข
2. นายสิริวัติ  เกิดพิทักษ์
 
1. นางสาวกัญญภัทร  อินทรอักษร
2. นางนุช  สงคราม
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 23 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  สินชัยภูมิ
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวพรรภศา  สุขรมย์
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พลนิกาย
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.25 ทอง 25 โรงเรียนภูเขียว 1. นายวรพรต  คุณบัวลา
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84.96 ทอง 29 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายณัฐวิทย์  สิทธิโคตร
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86.1 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายเอกสิทธิ์   มูลมณี
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90.33 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  หลาบมาลา
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายอนุสิทธิ์  ผลทับทิม
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 83.3 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  กุดแสน
2. เด็กชายชินวัตร  หลาบมาลา
3. นายณัฐพล   ประสมเพชร
4. เด็กชายณัฐวิทย์  สิทธิโคตร
5. เด็กหญิงณิชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
6. เด็กชายธนกร  ชาวนา
7. นายบุญโชค   นาบำรุง
8. นางสาวปริญญา   เสมาเพชร
9. นางสาวพรกมล  จันทะคัด
10. นางสาวพรพิมล  จันทะคัด
11. นางสาวพรรณพษา   ผาดำ
12. นางสาวพรรภศา  สุขรมย์
13. นายพีรพล  ศรีลางค์
14. นางสาวมัสทการณ์   ประโยชน์มี
15. นางสาวยลดา   ลาทา
16. นางสาวยศมล   สีราช
17. นายวนาสันฑ์  สมจิตร
18. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญแสง
19. เด็กชายวิศาล  เอียการนา
20. เด็กชายศตวรรษ  สินชัยภูมิ
21. เด็กหญิงสิริรัตน์  เทพจันทร์
22. เด็กหญิงสุกัลยา  สิงห์สา
23. นางสาวอนงค์นาถ  ผาทอง
24. เด็กชายอนุวัฒน์  พลนิกาย
25. นายอนุสิทธิ์  ผลทับทิม
26. นายอภิรักษ์   โสดร
27. เด็กหญิงอลิสา  กุลธรรมโม
28. เด็กชายอัครพล  ทองยา
29. นายเอกสิทธิ์   มูลมณี
30. เด็กหญิงเอมอร  ป้อมสุวรรณ์
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
2. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ
3. นายสุธิวัฒน์  แจ่มใส
4. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
5. นายณัฐพล  เจริญบุตร
6. นายอนุชา  ทวีสินธุ์
7. นายตชาชาต  ฝอยวารี