สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 59 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  ทองวิไล
 
1. นางสาววรารัตน์  กาหลง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 20 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวมุกดา  อ่อนสกุล
 
1. นางสาววรารัตน์  กาหลง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 56.9 เข้าร่วม 49 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยากร  ลอยเมฆ
 
1. นางจุลลดา  ศรีวิพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 35.7 เข้าร่วม 57 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกฤษติยาภรณ์  แก้วศรีพจน์
 
1. นางวาสนา  โภคาแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนัญญา  สุนทรเพราะ
 
1. นางธนันภรณ์  จำเริญสรรพ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวลักษิกานต์  ผกามาศ
 
1. นางผกามาศ  เที่ยงธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 57 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงนันทวัน  พิมพ์ปิ
 
1. นางศิริพร  เนาวะเศษ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 58 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวสุนิษา  กองเกิด
 
1. นางสายสมร   มาฆะเซ็นต์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 15 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  วังศรี
 
1. นางสาวชลิดา  กาลเขว้า
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 37 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวพัสพร  วันทาแท่น
 
1. นางสาวสุวคนธ์  พรหมเมตตา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 48 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงรัตนกุล  ดวงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงโสภาพร  ขจรภพ
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
2. นายทิชากร  แสงสาคร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายธนวัฒน์  เหตุขุนทด
2. นางสาวสมหทัย  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภัทรา  สายรัมย์
2. นางสาวนิตยา  นามโสม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78.97 เงิน 41 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายกนกศักดิ์  ผุยเถิง
2. เด็กชายกิตติภูมิ  พลทา
 
1. นางกาญจนา  แก้วโก๋
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 77.9 เงิน 38 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวธัญญาเรศ  เศษวิสัย
 
1. นางธนัฎฐา  สวงกระโทก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายณัฐชนน   แคนมี
 
1. นายสุทธิพจน์  รัตนสุวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 21 โรงเรียนปัญจดี 1. นายฐิติเวทย์  ตั้งใจ
 
1. นายอัครชัย  วงศ์พรหม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายสิริภัทร  แม็คเคนนา
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญเกียรติ
3. เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบดี
 
1. นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ
2. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 25 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวนันทภัค  อิสรานุกิจ
2. นายศรัณย์  วงศ์แก้ว
3. นางสาวสุทธิลักษณ์  จรรยาศิริ
 
1. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายภาทัต  สุภบรรเจิด
2. เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ
 
1. นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ
2. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายญาณพัฒน์   ตั้งขจรโกศล
2. นายณรงค์ศักดิ์  เตชะพกาพงษ์
3. นายแทนภูมิ  คุ้มคง
 
1. นางสาวกัญจณ์วรา  โนราช
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธนวัน  เรืองศรี
2. เด็กหญิงวรเลขา  ภิรมย์กิจ
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นางเสาวรักษ์  ป่าเกลือ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 59 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายธาณินทร์  วรรณศรี
2. นายวิชญา  สิทธินนธชัย
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นางสาวศิกัญญา  นาทันรีบ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศักรบุตร
 
1. นางสาวพิลัดดา  ศรีสมบัติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววิจิตตรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88.88 ทอง 9 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กลมขุนทด
2. เด็กชายภัทรพล  วัยสุวรรณ
 
1. นางสาวิตรี  ไมตรีแพน
2. นางจุฑามาศ  พงสะพัง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 70.25 เงิน 56 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวเกษราภรณ์  เพชรนอก
 
1. นางธนินทรา  บุญชู
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ศรีบัวชื่น
 
1. นายสุภัจฉริยะ  ใจตรง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 74 เงิน 40 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวมณชนก  ภิรมย์ภักดิ์
 
1. นางพรพิลัย  ณ กาฬสินธุ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 67.002 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงมนฑาทิพย์   ทองนาค
 
1. นางดวงดาว  หวะสุวรรณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฟุ้งสกุล
2. เด็กหญิงปภัทธิดา  เฉยชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปาณิศรา  เติมสมบัติ
 
1. นางโสภา  สีพั้วฮาม
2. นายภคพล  จุ้มใหญ่
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.71 เงิน 12 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายปฏิภาณ  โสรัจจ์
2. นายพีระวัฒน์  คำจุมพล
3. นายเจษฎากร  เกษมสำราญ
 
1. นางสาวนฤมล  งอกศิลป์
2. นายเอนก  หงษ์ทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 30 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงฐาปนี  ปะหุสี
2. เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณโณ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  นวชาติ
 
1. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  บุญบำรุง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวกีรติ  แสงใส
2. นางสาวพิยดา  พันธ์สูงเนิน
3. นางสาวศุทธินี  ด้วงศาลา
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต
2. นางสาวพรทิพย์  กัญญาประสิทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 37 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายญาณพัฒน์  ชัยณรงค์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  โคตะแก่นทราย
3. เด็กชายเอเปค  พลสันเทียะ
 
1. นางสาวคุณาภรณ์  ธรรมสิทธรัตน์
2. นางมนฤดี  สวงโท
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายญาณวรุตม์  สะแกแสง
2. นายนิธิศ  นพแก้ว
3. นายศุภฤกษ์  ประพาศพงษ์
 
1. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นายจตุพล  แสนสุข
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 42 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปณิตา  จันหินตั้ง
2. เด็กหญิงสวรรณยา  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงเบญญานิตย์  โชติกรธนาเศรษฐ์
 
1. นางสาวศรินญา  ศรีวงษ์ชัย
2. นางสาวสุนิษา  คำสะอาด
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.7 ทอง 23 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วิชยาคุณาสิน
2. นางสาวกัลยกร  พันธุ์โยศรี
3. นางสาวปนัดดา  ศรียา
 
1. นางสาวนิภาพร  เกตุเขียว
2. นายเกรียงไกร  เอ็งโอภาสนันท์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 29 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายกีรติศักดิ์  ไชยชนะ
2. เด็กชายอดิศร  โอวาทวงศ์
 
1. นายดนุภพ  โพธิ์งาม
2. นายประชา  ทวีทรัพย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 32 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายธนาภัทร  กิตติมโนรม
2. นางสาวนภัสสร  โฮมจัตุรัส
 
1. นายเกรียงไกร  จำนงชอบ
2. นายสมควร  ลีโนนอด
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96.16 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ต่อทรัพย์
2. เด็กหญิงฐานิสา  แหวนแก้ว
 
1. นายเอกสิทธิ์  ประคองศรี
2. นายมนัส  ศรีเฉลิม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.54 เงิน 33 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  หาวิชา
2. เด็กชายรัฐพล  มณีแก้ว
 
1. นายวสวัตติ์  สิงห์อำพล
2. นายอธิปัตย์  สุทธาศิริ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายธนัญชัย  กีบสันเทียะ
2. นายสหทัศน์  กรีดกลาง
3. นายเจษฎา  ยุ่นชัยภูมิ
 
1. นางสินีนาฏ  เติมวุฒ
2. นายชนปกร  สุรนิวงศ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 28 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนภัสษา  เกตชัยภูมิ
2. เด็กหญิงมนธิกานต์  อ่อนบุญมา
3. เด็กหญิงวรัชยา  ขันชัยภูมิ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สืบสาย
5. เด็กหญิงอวิกา  ฆ้องโนนแดง
 
1. นางสาวณัฐชยา  อิงชัยภูมิ
2. นางปิฏกศร  ศรีจำปา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวปิยฉัตร  เป็นสุข
2. นางสาวรุ่งเพชร  ทองหนองเป็ด
3. นางสาวสุนิสา  มาตรไตร
4. นางสาวสุรีรัตน์  คุณสมบัติ
5. นางสาวเรืองศรี  เคนโพธิ์
 
1. นางสาวบังอร  จอกนาค
2. นางสุภาวดี  กุศลคุ้ม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  สนธิ
2. เด็กหญิงธีรวรรณ  มะณีจันทร์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ลีโนนเขวา
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุดเทียน
5. เด็กชายศิลา  ก่อพันธ์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ผานาค
2. นางสาวศิรินทิพย์  มูลสาร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 27 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชาลินี  แก้วสุรินทร์
2. นางสาวพิจิตรา  ผดุงจิตร
3. นางสาวรุ่งธิดา  วันจงคำ
4. นางสาวสุกัญญา  รัตนสงคราม
5. นางสาวสุพรรณี  มุ้ยยา
 
1. นางสาวญุพาภรณ์  หาญเยี่ยม
2. นางนิภาจิตร  บัวรอด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายจีเนียส  เฉลิมลาภ
2. เด็กหญิงญาณัชชา  ศรีพิมพ์
3. เด็กชายปรัตถกร  อาจชัยภูมิ
4. เด็กหญิงภาวนา  สุวะโจ
5. เด็กหญิงอุณาวรรณ  ศรีแสงงาม
 
1. นางจันทร์นิภา  แสนสุโพธิ์
2. นางสาวนรินทิพย์  หวะสุวรรณ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง 48 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายภัทรศักดิ์  ทวีทรัพย์
2. นางสาวอายลิน  แก้งทอง
3. นางสาวเพ็ญนภา  พาอ้อ
4. นายโสภณ  มีแก้ว
5. นายไกรสร  เลี้ยงพรหม
 
1. นายธนันท์ชัย  ถาวรสิรเวโรจน์
2. นางพัชรียา  ข่าทิพย์พาที
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.5 ทอง 26 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรรณิกา  เชื้อสาย
2. นายกรวุฒิ  ขุนม่วง
3. นางสาวจิตรานุช  เม้ามีศรี
4. นายธงชัย  สินสวัสดิ์
5. เด็กหญิงธัญชนก  ทิพโชติ
6. นางสาวนริศรา  โพธิ์นอก
7. นายนเรนทร์ฤทธิ์  ผ้าผิวดี
8. นางสาวบุษบา  เจริญสุข
9. นางสาวพวงชมพู  บัวนพ
10. นางสาวพัชรินทร์  จงใจ
11. นางสาวยุราวัลย์  โคตรแก้ว
12. นายรุ่งตะวัน  พัดมี
13. นางสาวลักษณมี  รองวัฒตะ
14. นางสาววรรณิศา  เทพนรินทร์
15. นายศุภชัย  ดื่มโชค
16. นายสุรัตน์  แก้ววงตา
17. นายอนุพงษ์  ชัยโย
18. นายอิทธิพล  คงสัมพันธ์
19. นางสาวโสภิดา  พระชัย
20. นายไตรภพ  แฝกวิลัย
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
2. นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี
3. นางวรรณภา  ทิพโชติ
4. นางรัชดาวรรณ  รัศมีพรม
5. นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายตะวัน  หอมวงษ์
 
1. นางลำดวน  แสงวิหค
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 23 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายปฏิภาณ  พรมเสน
 
1. นางสาวจันทร์ธิมา  ดงวัง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.2 ทอง 7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกฤตภาส  กาชัย
2. เด็กหญิงวริยาภรณ์  มอญขาม
 
1. นางสุขี  ศรีสกุล
2. นางชุตินิษฐ์  สุทธิบุญ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 41 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาววนิดา  ป้องขันธ์
2. นายสิรภพ  นามศิริพงศ์พันธุ์
 
1. นางสุพร  ตอพล
2. นางวลิดา  ชาวนา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.5 ทอง 15 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ธรรมวงศ์
2. นางสาวปนัดดา  กิ่งชัยภูมิ
3. นางสาวมนทิรา  รักษาศิลป์
4. นางสาวรุจิรา  คำพาอินทร์
5. เด็กหญิงวริศรา  หาญบุ้งคล้า
6. เด็กหญิงศรัญรัตน์  รอบครอบครบุรี
7. เด็กหญิงศิรประภา  ตั้งใจ
8. เด็กหญิงอัญชุรี  แพลนสัมฤทธิ์
9. นางสาวอุนากรรณ  แกมคำ
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สิงห์โนนตาด
 
1. นางสาวสุชาวดี  จันอ่อน
2. นางสาวชะนิตา  พรหมลัทธิศร
3. นางสาวชยานันท์  หาวิชา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.4 ทอง 15 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  สมประสงค์
2. นางสาวจิราวรรณ  พรหมมานนท์
3. นายชินกร  เครือพิมาย
4. นายณัฐชา  ศรีหาวัตร
5. นายณัฐพงษ์  สุขแดง
6. นายพงษ์พัฒน์  พรมเมตตา
7. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ยศรุ่งเรือง
8. นางสาวสกุณกานต์  สวนจันทร์
9. เด็กหญิงสุนิสา  ตรงดี
10. เด็กหญิงสุภาพร  คำมา
 
1. นางพรทิพา  ทองแย้ม
2. นางสาวนวลละออง  อุตสาห์
3. นายอดิศร  คำจันทน์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สังฆกาโล
2. เด็กหญิงช่อชนก  ไชยคำภา
3. เด็กชายปรัชญา  เจริญมูล
4. เด็กหญิงปิยะดา  สุธรรมมา
5. เด็กหญิงพัชราภา  กองเลิศ
6. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ชอบกล้า
7. เด็กชายสถาปนิก  มุขอาสา
8. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์คำดี
9. เด็กหญิงอลิชา  หอมรื่น
 
1. นายนพรัตน์  ลันทูล
2. นางสาวปริศนา  ศิริ
3. นายพชรกร  พั่วแพง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สังฆโล
2. เด็กหญิงช่อชนก  ไชยคำภา
3. เด็กหญิงนภัสสร  สองสี
4. เด็กชายปรัชญา  เจริญมูล
5. เด็กหญิงปิยะฑิดา  ลาดชัยภูมิ
6. เด็กหญิงปิยะดา  สุธรรมมา
7. เด็กหญิงพัชราภา  กองเลิศ
8. เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์คำดี
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ใสหนองเป็ด
10. เด็กหญิงอลิชา  หอมรื่น
 
1. นายนพรัตน์  ลันทูล
2. นางสาวปริศนา  ศิริ
3. นายภัทราวุธ  สิมช้า
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายขจรศักดิ์  วิโรจน์
2. นายธนันชัย  บึดชัยภูมิ
3. นายนพเก้า  เชิดขุนทด
4. นางสาวประภาพร  โคกสีนอก
5. นายปิยวุฒิ  อินชนะ
6. นายภานุวัฒน์  หาดไชย
7. เด็กชายภานุวัฒน์  เดชครอง
8. นางสาววรรณวิสา  กำเนิดบง
9. นางสาวสิริวิมล  แก้วชั่ง
10. นางสาวสุกัญญา  เจริญสุข
 
1. นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ
2. นายนัฐกร  ทองงาม
3. นายวิเชียร  แสนน้อย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนรกมล  เหล่าพันนา
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วเบ้า
 
1. นางสาวกัญญ์ณณัฐญา่  สิงหบูลย์
2. นายธัญญมงคล  รติธรรมกุล
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 19 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายพร้อมเกียรติ์  สัมฤทธิ์บุญ
2. นางสาวสุจารี  นาคคำ
 
1. นายจิระชัย  รังสิยานนท์
2. นางวัลลิภา  รัตนจรัสโรจน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายเดชายศ  ยศติวงศ์
 
1. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 44 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายจิรายุทธ  แสวงชัย
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 49 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  กาศสันเทียะ
 
1. นางสาวตรีเนตร  โทแก้ว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 19 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวชลธิชา  กลั่นเมฆ
 
1. นายมณฑณัช  บุญปลูก
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงพรศิลป์  ฮั้นประเสริฐ
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจิราภา  เกียรตินอก
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายธนากร  หิรัญเขว้า
 
1. นางประภัสสร  คิดบรรจง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง 13 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธนรัตน์  ชำนาญ
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุตตะโยธี
2. เด็กชายเจษฎากร  ฐานวิเศษ
 
1. นายมณฑณัช  บุญปลูก
2. นางประภัสสร  คิดบรรจง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 22 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวเกวลิน  เขตจัตุรัส
 
1. นายอนุสรณ์  แพงสาย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 25 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวลิสา  ภูงามดี
 
1. นายอนุสรณ์  แพงสาย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 44 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญแสน
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  ศรีษะใบ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  นาใจกล้า
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธนชัย  เหล่ากนทา
2. นายธีรพล  พลธรรม
3. นายธีระภัทร์  พะวงศ์
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
2. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายธนโชติ์  ชัยภาคย์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายดุษฎี  ลีสุขสาม
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรหม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายอดิศร  ประดับหิน
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวพัชรินทร์  พิทักพงษ์
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงแพรวา  โคตภูธร
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีสุวรรณ
 
1. นายธีรยุทธ  สีเสน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงสิริมาพร  พริกจำรูญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวสุณิชา  พรหนองแสน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บำรุงญาติ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายพิชัย  มาสี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ทั้งสาม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาววดี  อิทธิกุล
 
1. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรหม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววณิสา  หนันอุดธา
 
1. นางอัจณี  ทองเพิ่ม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  พิงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงชัชชา  ไตรคุ้มดัน
4. เด็กหญิงบุญรักษา  น้อยโพนทอง
5. เด็กหญิงฟาริดา  เครือเนียม
6. เด็กหญิงวีรานุกูล  ชาติชนะ
7. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
8. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรหม
2. นายสุรสิทธิ์  รชตมงคลวิทย์
3. นายสุระศักดิ์  ฝาชัยภูมิ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
2. นายชนะโชค  เชื้อแก้ว
3. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธุ์
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ม่วงเชียง
5. นายดุษฎี  ลีสุขสาม
6. เด็กชายธนโชติ์  ชัยภาคย์
7. เด็กชายธวัชชัย  ดั้นชัยภูมิ
8. นางสาวธีร์วรา  แจ้งเนตร
9. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
10. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหนองดู่
11. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีสุวรรณ
12. เด็กชายพุทธรักษ์  ศรีบุญเรือง
13. นายวัชระพล  ถนอมสัตย์
14. นางสาววันวิสา  โขดสันเที๊ยะ
15. นายอดิศร  ประดับหิน
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
2. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
3. นางสาวปัทมาภรณ์  บำรุงชัย
4. นายณัฏฐกิตติ์  คำสิงห์วงษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สิทธิวงศ์
2. นายกึ่งพุทธกาล  รักษาชนม์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  กัดโกนา
4. นายณัฐภัทร  อันทพิระ
5. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  เลิศล้ำ
7. นางสาวนัทกานต์  ช่วยชาติ
8. นางสาวพัชรินทร์  พิทักพงษ์
9. นางสาวยุวัฒน์ฑิตา  จำลอง
10. นายสหรัฐ  สายโรจน์
11. นางสาวสุณิชา  พรหนองแสน
12. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
 
1. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
2. นายวิรัตน์   โฉมจังหรีด
3. นายสมทรง  สุขขี
4. นางอธิตา  เปล่งหนองแซง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายกฤติน  พฤตินพดล
2. เด็กหญิงญารินดา  บุปผา
3. เด็กหญิงพัชราภร  ไคลศรี
4. เด็กชายอัคราดร  คำตุ้ย
5. เด็กชายเขมรินทร์  สุดหล้า
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
2. นายวัชรพงษ์  คงโนนกอก
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 34 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกฤชฏิพาน  โคตรนาวัง
2. นายชินวัฒน์  สลิดกุล
3. เด็กชายปิลันธน์  แปรโคกสูง
4. นางสาวลลิตวดี  โชติจิรศิริกุล
5. นายศุภณัฐ  วรรณชาติ
6. นายสรศักดิ์  พรมสุคนธ์
 
1. นายจักรกฤษ  สร้อยเพ็ชร
2. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
3. นางปิยะนาถ  กวางซี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง 31 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  อุสาพรม
2. นายกรประเสริฐ  ชำนาญ
3. เด็กชายกฤติชัย   พันธกนก
4. นายกฤษดา  กุลสุวรรณ์
5. นางสาวกัณณิกา  ธรรมิภักดิ์
6. เด็กชายกิตติพงษ์  เวียงชัยภูมิ
7. นายกิตติเดช  คำมะนะ
8. นายจักรพันธ์   คำมะนะ
9. นายชนะภูมิ  ทาสูงเนิน
10. นายณัชนัย  บำรุงชาติ
11. เด็กหญิงณัฐวิภา  คณาเจริญกุล
12. เด็กชายธนวัฒน์   ยันมาลัยทอง
13. นายธนวัต  ครองตน
14. นายนนทพัทธ์  สิมมาวงศ์
15. นายนนทวัฒน์  ยิ่งชนะ
16. นางสาวนริศราภรณ์   โทมา
17. นางสาวนิธิศตรา  ช่วยนา
18. นางสาวน้ำหอม  สว่างตา
19. นายบัณฑิต   วิชิ
20. นายบุรนัน  ระดากุล
21. เด็กหญิงปทุมวัน  สาดี
22. เด็กหญิงพรนิติ  ลาดเส
23. นางสาวพราวนภา   ยิ่งกล้า
24. นายพิชิตชัย  แสงฤทธิ์
25. นายยุทธการ   การัมย์
26. นายวรรณลภย์  โง๊ะบุดดา
27. เด็กหญิงวรรณิภา  จันทะนัด
28. เด็กหญิงวราภรณ์  เขียวบัว
29. เด็กหญิงวริศรา  โคตะ
30. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ขอสูงเนิน
31. นายวุฒิชัย  ดวงทิพย์
32. นางสาวศศิกานต์  แต่งพงษ์
33. นายศิวพงษ์  ทบแก้ว
34. เด็กชายสถิต  คามตะสิลา
35. นายสมประสงค์  เวียงชัยภูมิ
36. นายสุทธิพงษ์  เบญจวนิช
37. นายสุวิทย์  อุปมา
38. นายอดุลย์  คุ้มหนองแดง
39. เด็กหญิงอุไรพร  ผ่องครบุรี
40. นายเจษฎาพงษ์  กงชัยภูมิ
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมสุวรรณ์
2. นางขวัญทิภาพร  รอนศึก
3. นางศศิธร  พรหมณี
4. นายดนุพล  ดวงวิญญาน
5. นายประพัฒน์  ชาบำเหน็จ
6. นางสาวพรปวีย์   คงสัมพันธ์
7. นางสาวยาใจ  คำมุงคุณ
8. นางทับทิม  ญาณะนันท์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.17 ทอง 26 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายพิชญณัฐ  ศรีชาติ
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายภาณุพงศ์  ทิชัย
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงอนันตญา  กิ่งชัย
 
1. นายธีรยุทธ  สีเสน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  อลิศ สตีเฟ่น
 
1. นายประเสริฐ  ซีกพุดซา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายภูริภัทร  เวียงไกร
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายชินวัฒน์  สลิดกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 53 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ยืนยงค์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนุศรา  เสาะสาย
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายเมธัส  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง 26 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรพรต  วัชรภิรมย์
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 50 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายอมรรัตน์   ชะโยมชัย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวเกษราวรรณ  คำนาแซง
 
1. นายสุรสิทธิ์  รชตมงคลวิทย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายภัคพสุตม์  จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรพรต  วัชรภิรมย์
 
1. นายวันชัย  พลปาน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงศิริประภา  ทรงชุ่ม
 
1. นายทิชากร  แสงสาคร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนุศรา  เสาะสาย
 
1. นางสาวสุกัลยา  มโนธรรม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายจามร  คุณมั่ง
2. เด็กชายธเนศ  บุญญานุสนธิ์
3. เด็กชายนนท์ปวิธ  พลเรือง
4. เด็กหญิงนริศรา  วรรณชาติ
5. เด็กชายปนาพันธ์  นิยมพร
6. เด็กหญิงพุทธรักษา   เหลืองวันทา
7. เด็กชายภานุ  หาญกุดตุ้ม
8. เด็กชายภูมิรพี  ชัยมงคล
9. เด็กชายวันฉัตร์  ศรีคำพันธ์
 
1. นางปิยะนาถ  กวางซี
2. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
3. นายจักรกฤษ  สร้อยเพ็ชร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายจรรย์กมล  เตชะชมภูเวทย์
2. นางสาวจิรสุตา  รัตนจันทร์
3. นายชัยวัฒน์  แซ่ย่าง
4. นายทัตชา  ลุนกุดเลาะ
5. นางสาวธิดารัตน์  กุลมอญ
6. นางสาวปวีณา  นวลลือชา
7. นายพงศธร  บุญสง่า
8. นายพรณรงค์  นามวงษา
9. นางสาวภัศรา  คงโนนกอก
10. นายสรภัทร  ใจสุนทร
11. นายอชิตพล  บุราณ
12. นางสาวเทวี  แก้ววงษ์ศรี
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
2. นายวัชรพงษ์  คงโนนกอก
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ขวกเขียว
2. เด็กชายกฤษดา  เฟื่องฟูผล
3. เด็กชายคัมภีร์  แวงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงจิรนันท์  พันธสาร
5. เด็กหญิงบุศรินทร์  วงศ์เอี่ยม
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขึ้นนกขุ้ม
7. เด็กชายภานุพงษ์  จำเริญทิพย์
8. เด็กหญิงมลธกานต์  อำนาจรัตน์
9. เด็กหญิงยุภารัตน์  ชัยเลิศ
10. เด็กชายสิทธิพงศ์  สมานมิตร
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
2. นางสาวลำดวน  ลันดา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.6 ทอง 27 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  ผลมาตร
2. นางสาวชลิตา  มวลชัยภูมิ
3. นางสาวนิจจารีย์  คุณแพง
4. นายลัทธพล  นอกสระ
5. นางสาวศิริวรรณ  อุตะโว
6. นายสุรศักดิ์  สีหาคม
7. นายหนึ่ง  ภูจันมา
8. นายอรุณลักษ์  สาดมุณี
9. นางสาวเปรมฤดี  เพ็ชรนอก
10. นายไตรภพ  จันรอด
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
2. นางสาวลำดวน  ลันดา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.2 ทอง 7 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เมี้ยนกลาง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีจำปา
3. เด็กหญิงทิติยา  คุ้มไข่น้ำ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจเสงี่ยม
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  โงมสันเทียะ
6. เด็กหญิงสิริฉาย  ดงทอง
7. เด็กหญิงสิริยากร  บุญโยธา
8. เด็กหญิงอโณชา  เจริญพล
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
2. นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา
3. นางสาวณัฏฐณิฐ  รัตนพนังสกุล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.8 ทอง 33 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนริศรา  แก่นพรม
2. นางสาวปณิสรา  โชคเหมาะ
3. นางสาวปริญดานรินี  ผาสุขเลิศ
4. นางสาวพัชรภรณ์  จำปาสี
5. นางสาวพิมพ์มาดา  มาขุมเหล็ก
6. นางสาวรุ่งฟ้า  คำมาดี
7. นางสาววรัญชนก  ภักดิ์จรุง
8. นางสาวศันสนีย์  ขวัญถาวร
9. นางสาวอภิชญา  หอมเสด็จ
10. นางสาวอารีย์  จำประยูร
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
2. นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา
3. นางสาวณัฏฐณิฐ  รัตนพนังสกุล
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกาติมา  แพงสุดศรี
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ชานนท์เมือง
3. เด็กหญิงชลธิดา  คำสามปอนดิ์
4. เด็กหญิงสกาวเดือน  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงอนงลักษณ์  อาจเวทย์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยศักดิ์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทะนิตย์
8. เด็กหญิงเนตรดาว  แสงจันทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  ผิวเผื่อน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง 11 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายกฤษณะ  ทาศรี
2. นางสาวกิ่งแก้ว  แก้วตระกูล
3. นางสาวชลิตา  คุณาพรม
4. นายชินวัฒน์  บุญทัศน์
5. นายณัฐติพงษ์  ถนัดพงษ์
6. นายธนทร  ผดุงขวัญ
7. นางสาวพจนีย์  น้อยเดชา
8. นายวีรนนท์  เชื้อท้าว
9. นางสาวสุมิตตรา  ปอสูงเนิน
10. นางสาวอักษรา  สุทธาศิริ
 
1. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
2. นายไกรวุฒิ  สำราญใจ
3. นางสาววนิดา  พลแสน
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 27 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมพ์ขุนทด
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผ่องศรี
3. เด็กหญิงกัณณิกา  งอกชัยภูมิ
4. เด็กชายธนพล  สุวรรณโค
5. เด็กหญิงนารินทร์  หมื่นบุญมี
6. เด็กหญิงนิศาชล  ขันมา
7. เด็กหญิงปริตา  อธิธาดา
8. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์สิงห์
9. เด็กหญิงพรรพษา  พรมโลก
10. เด็กชายรัฐภูมิ  สายอาภรณ์
11. เด็กหญิงวันวิสา  ดาวละลม
12. เด็กหญิงศิริกานต์  งอกชัยภูมิ
13. เด็กหญิงสุภัทรา  บุญวงศ์
14. เด็กชายเทพทัต  คบขุนทด
15. เด็กหญิงเนตรทราย  ทับทิมทอง
16. เด็กหญิงเบญญาภา  ไตรเสนีย์
 
1. นางสาวสุภาพร  กอโพธิ์ศรี
2. นางนิตยา  แพงคำดี
3. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน
4. นางสาวตรีเนตร  โทแก้ว
5. นายอนุสรณ์  พิทักษ์พล
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.75 เงิน 32 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวจิราพร  โตสิงห์
2. นายชาญชล  รักษ์มณี
3. นางสาวญดาพร  ชัยแสง
4. นายณัฐชา  ศรีสิงห์
5. นายณัฐวุฒิ  ขึ้นกันกง
6. นายนภดล  เงินจัตุรัส
7. นายนิธิ  แดงสูงเนิน
8. นางสาวปาลิดา  ฤทธิ์กำลัง
9. นางสาวพิมศิริ  พลทะสี
10. นายรัฐธรรมนูญ  หาญรักษ์
11. นางสาววรรณิษา  ประยูรหาญ
12. นายศุภกร  ลิ่มเสรีกุล
13. นางสาวศุภัสลดา  อุตส่าห์
14. นางสาวสุพัตรา  คลังสิน
15. นางสาวสุภาพร  เพ็งพล
16. นายสุวิทย์  จรัสพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  กอโพธิ์ศรี
2. นางนิตยา  แพงคำดี
3. นางวันเฉลิม  หารสูงเนิน
4. นางสาวตรีเนตร  โทแก้ว
5. นายอนุสรณ์  พิทักษ์พล
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พัสกา
2. เด็กชายพิเชษฐชัย  ชูเนตร
3. เด็กชายศิริวัฒน์  เกยสันเทียะ
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีไตรภพ
5. เด็กชายเสกสรรค์  พรโสภณ
 
1. นายศรไกร  หินนอก
2. นางสาวตรีเนตร  โทแก้ว
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.1 ทอง 4 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. นายบุญชวน  บุญชู
2. นางสาวศศิภา  ตะเภาพงษ์
 
1. นางวราภรณ์  ปากเมย
2. นางนิยดา  ภูคงคา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.66 ทอง 10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงปริมมาดา  สุพันดี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  หาญณรงค์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนปัญจดี 1. นางสาวปทิตญา  ปิ่นประสงค์
 
1. Mr.RODOLFO SANTOS   DOMINGO
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.66 เงิน 26 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ธเนศเศรษฐ์
 
1. นางสาวสุชาวดี  ศรีวงษ์ชัย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.2 ทอง 10 โรงเรียนปัญจดี 1. นางสาวฑิตฐิตา  สมัตถะ
 
1. ดร.ฐาปนี  วงศ์พรหม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นางสาวพัชรา  รอดเวียง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายกุลวัชร  วิลาวรรณ
 
1. นายสมนึก  เนียมไธสง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.33 ทอง 12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กชายคริสเตียน  เพชรมณี
2. เด็กหญิงบัณยดา  รวิสานนท์
3. เด็กหญิงศิริภิญญา  แวงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงสิริรัตน์  เนาวะเศษ
5. เด็กหญิงเจสซี โจ  เทียร์นี่ย์
 
1. นางจินตวี  ไตรณรงค์
2. นางสาวอิสราภรณ์  ยงเพชร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.66 ทอง 44 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวชนิตา   ปานาเขียว
2. นายชานนท์  เดชหนุน
3. นางสาวธินิพร   ปะนันโต
4. นายวีรสิทธิ์  มะกูล
5. นางสาวอารีย์  อินนาราช
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  วิชัยระหัด
2. นางสาววิชุพร  ชัยสุริยะวิรัตน์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.67 ทอง 23 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสวี  มั่นหาญ
2. เด็กหญิงรัชฎา  โครตบึงแก
 
1. นางสาวนวลละออ  ฝูงใหญ่
2. นางสาวพรรณิกา  แก้วเบ้า
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง 37 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายบุญญฤทธิ์  ชัยสิทธิ์
2. นายปฏิเวธ  หลักวิชา
 
1. นางสาวกษมา  เกตุวิเศษกูล
2. นางสาวอรศรี  เดี่ยวผา
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 44.3 เข้าร่วม 39 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวบุษบา  ชื่นสบาย
2. นางสาวพิลัยวรรณ  อำนวยพร
 
1. นางสาวชนิภรณ์  จอมไพรศรี
2. นางสาววรรณวิภา  เผือดนอก
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวฐิติรัตน์  ปิณฑะคุปต์
2. นางสาวสุชานรี  แซ่ตั๋น
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ถ้ำกลาง
2. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.3 ทองแดง 43 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวธารทิพย์  รักษ์มณี
2. นางสาวปนัดดา  ชนะชัย
 
1. นางสาวปิยะลักษณ์  ชูสอน
2. นางสาวณัฐวรา  เกื้อหนุน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 31.66 เข้าร่วม 32 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. นายพงศกร  แก้วใส
2. นางสาวรินลณี  วงค์วันดี
 
1. นางสาวสุภาพร  สืบเทพ
2. นางสาวนิภาพร  ทองมหา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 71.3 เงิน 10 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจริญาพร  เสโส
2. นางสาวธัญญ์นลิน   เจริญชัยธีมากุล
 
1. นางสาวศิริพร  กิ่งช้าง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกัลย์กมล  แขขุนทด
2. นางสาวพรรณแสงรุ้ง  กิติจันวานิตย์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ถ้ำกลาง
2. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง 23 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวธาริณี  ยศรุ่งเรือง
2. นายปฏิพล  เนียมชัยภูมิ
3. นางสาวศิริขวัญ  พินโยวงค์
4. นายสรศักดิ์  สุวรรณพิทักษ์
5. นางสาวเจนจิรา  ลาดชัยภูมิ
 
1. นายโพธิวัชร  สิทธิวงษา
2. นางพรทิพย์  สิทธิวงษา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.6 ทอง 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกันทิชา  เชื้อเจริญ
2. นายธนกฤต  ไปปอด
3. นางสาวธันยชนก  สืบสวน
4. นางสาวนิภารัตน์   บุญเสริม
5. นางสาววริศรา  ลองจำนงค์
 
1. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
2. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 84.25 ทอง 31 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวอารยา  ซาตัน
 
1. นางสาววิลาสินี  แก้วตา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  จันทรัง
 
1. นางสาวสุภาพร  สืบเทพ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82.11 ทอง 27 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  วิริยบุรานนท์
2. เด็กหญิงอภิญญา  พูดี
 
1. นางวนิดา  เสลานอก
2. นางบุญญารัตน์  กันตะวงศ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.99 ทอง 22 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกฤษณา  ง้าวชัยภูมิ
 
1. นางนลินญา  ชัยพรมมา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.07 ทอง 23 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อ่อนตานา
2. เด็กชายธีระวัฒน์  สุปะมา
3. เด็กชายนครินทร์  ศรีสุระ
4. เด็กชายพรหมเทพ  กิมประพันธ์
5. เด็กชายภาคภูมิ  หมากสุข
6. เด็กชายศุภชัย  ฤทธิบุญ
7. เด็กชายศุภชานนท์  แท่งหิน
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ใจเร็ว
 
1. นายวุฒิชัย  รักหินลาด
2. นายอภิชาติ  ป้องสีดา
3. นายสุภัจฉริยะ  ใจตรง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.9 ทอง 11 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นายชาญณรงค์  แสนสระ
2. นายทานตะวัน  เขียวงาม
3. นายพิทักษ์  สีหาวัตร
4. นายมานัส  ลายภูเขียว
5. นายยุทธนา  กล้วยไธสง
6. นายศราวุฒิ  กล้วยไธสง
 
1. นายชวดล  คำมูลคร
2. นายเริงศักดิ์  ต้นตะภา
3. นายอนันต์  เติมพันธุ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.4 ทอง 20 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวขจีพรรณ  อยู่คล้าย
2. นางสาวจิรัชญา  กุลแก้ว
3. นายจิรายุ  มณีโนนโพธิ์
4. นางสาวชนกนันท์  หลินศรี
5. นางสาวนัทธ์หทัย  ปาทา
6. นายสิทธิพล   หมวดเมืองกลาง
7. นางสาวสุดารัตน์  ประหยัดทรัพย์
8. นางสาวอนันตญา  อุตราช
9. นายอภิสิทธิ์  ขันชาลี
10. นางสาวแพรพรรณราย  ฝ่ายอุประ
 
1. นายเอกลักษณ์  นักทำนา
2. นายปรีชา  ดงวัง
3. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 47 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวจริยา  แสนนาม
2. นายต้องตา  ช้างถม
3. นางสาวภิภาวรรณ  เกษทองมา
4. นางสาววราภรณ์  ชัยวิเศษ
5. นางสาวอภัสดา  รุ่งโชติ
 
1. นางสาวนิภาวันต์  ติพอง
2. นางศิรินทิพย์  โคตรภูเขียว
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72.4 เงิน 51 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  ชิตแก้ว
2. เด็กหญิงวิราวัลย์  โพธิญาณ
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ครองเค
 
1. นางฐิติรัตน์  บุญญชัยศิลป์
2. นางธนัฏฐา  สวงกระโทก
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจิตติกาญจน์  แกมชัยภูมิ
2. นางสาวพราวฤดี  หงษ์ษาวงศ์
3. นางสาวสายธาร  พลศรี
 
1. นายศรเพชร  งานยางหวาย
2. นางสาววิชุลดา  พรมเดื่อ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  พงษ์จันทร์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ฦาชา
3. เด็กหญิงลาวัลย์  ศรีทองอนันต์
 
1. นายแสงทอง  อุ่นแก้ว
2. นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  เจริญผล
2. นางสาวศศิกานต์  ต่วนชัยภูมิ
3. นางสาวศิริกัญญา  หลินศรี
 
1. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ
2. นางสาวธิดารัตน์  สะแพงน้อย
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 86 ทอง 23 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัชชารีย์  กอเกิดพาณิชย์
2. เด็กชายธรรณธรณ์  หาญกำลัง
 
1. นายอมรินทร์  แก่งสันเทียะ
2. นางสาวธิดารัตน์  กุศลคุ้ม
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายพงศ์วิษณุ  ผามะนาว
2. เด็กชายพลพรรค  สาคูณ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ทัพเจริญ
2. นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงนริศรา  มีสุวรรณ
2. เด็กชายเหมรัฐ  สักลอ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  บึงอ้อ
2. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวบรมพร  ทวดสุวรรณ์
2. นางสาวไปรยา  พันธุ์ภิญโญ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  บึงอ้อ
2. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายวรินทร  ชาลีวรรณ
2. เด็กหญิงอรกานต์  มณีวงศ์วิจิตร
 
1. นางสาวปัทมา  โขหานาม
2. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  ปู่เหลือง
2. นายอภิลักษณ์  ภู่ชัยภูมิ
 
1. นายธีรพล  ปาวะรีย์
2. นายดุลย์  สีมา
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวธนาภรณ์  เศวตอาคเนย์
2. นายภานุวัฒน์  หาญรบ
 
1. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
2. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายศรัณย์  รู้ปัญญา
2. เด็กชายเมธิชัย  นรมาตร
 
1. นายราชศักดิ์  ฐานมั่น
2. นางสาวพิสมัย  ตั้งพงษ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78.6 เงิน 24 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกุสุมา  แย้มพุชชง
2. เด็กหญิงชัชชญา  หวดสันเทียะ
 
1. นางสาวกฤติมา  โชคโชติวัต
2. นางสาวรัตนากร  ลิ้มอำนวยลาภ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงิน 42 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายชวินโรจน์  พิบูลภาณุพัฒน์
2. นางสาวญาธิฌา  เพชรนอก
 
1. นายปริญทร  ทิพย์สมบัติ
2. นางสาวจิตรานันท์  เกิ้นโนนกอก
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกานต์  แก้วหานาม
2. นายชุมพล  สุพิพัฒนโมลี
 
1. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ
2. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 40 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  หงษ์รัตน์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวนาค
3. เด็กหญิงสุภาพร  แสงชัยภูมิ
 
1. นายดนุพล  ดวงวิญญาน
2. นางศศิธร  พรหมณี
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฏฐไตร  ไพสานต์
2. นางสาวณัฐกฤตา  นวชาติ
3. นายณัฐฐากร  สินอำนวยผล
 
1. นายขจรศักดิ์  นกแก้ว
2. นายวฤธ  อุมารังษี
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกิตติยา  คล่องแคล่ว
2. นางสาวคัทลียา  ชัยวิรัตน์
 
1. นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
2. นายคฑาวุธ  พึ่งภูมิ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  วงศ์ศิริ
2. เด็กชายธีระศักดิ์  คุณอุตส่าห์
3. เด็กชายวัชรชัย  คำไพ
 
1. นายทวีศักดิ์  พงศ์ด้วง
2. นางรัชนี  กมลเพชร
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายกิตติชัย  ประสานศักดิ์
2. นายพูลผล  แสงปาก
3. นายสมหวัง  บุญทัศน์
 
1. นายสนธยา  เหิมหาญ
2. นางสาวพลอยรสา  แสงลุน
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 1. เด็กชายตรงชัยชนะ  ขั้นชัยภูมิ
2. เด็กชายภูตะวัน  สมบัติดี
3. เด็กชายอภินันท์  สว่างใหญ่
 
1. นายทศพล  ตาปราบ
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพงษ์ไพโรจน์  ศุภพล
2. นายรัฐเขตต์  รอดสุข
3. นายศุภวิชญ์  บัวแพง
 
1. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
2. นายศรสิงห์  สิงหาราโท
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กชายชนะกราน  กุลนาฝาย
2. เด็กชายพีรณัฐ  ชัยเนตร
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  พงษ์จะโปะ
 
1. นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
2. นายเดชา  จันทร์น้ำใส
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 93.5 ทอง 11 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพงษ์ไพโรจน์  ศุภพล
2. นายภาณุวิชญ์  ทองขัติ
3. นายรัฐเขตต์  รอดสุข
 
1. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายพีรพล  แฝงธานี
2. เด็กชายอภิวิชญ์  องอาจ
3. เด็กชายเชษฐ์กวิน  สุพล
 
1. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
2. นายศรสิงห์  สิงหาราโท
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพงษ์ไพโรจน์  ศุภพล
2. นายรัฐเขตต์  รอดสุข
3. นายศุภวิชญ์  บัวแพง
 
1. นายณัฐพงษ์  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวอัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายณัฐพันธ์  บรรจงงาม
2. เด็กชายพงษ์เพชร  ฉิมนอก
3. เด็กชายวิชิตพงษ์  สุวรรณเตชา
 
1. นายโชติช่วง  ต่อชีพ
2. นายธนเมศฐ์  ธรรมนลินธรณ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 16 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธนวัฒน์  ปิงขุนทด
2. นายวรจักร  จันทดวง
3. นายศุภเศรษฐ์  วงศ์นรา
 
1. นางกันยกร  โนนแวง
2. นายอภิชาติ  โตแก้ว
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 45 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงนรารัตน์   หลาวเหล็ก
2. เด็กหญิงสิริวรรณ   จิตนิยม
3. เด็กหญิงอัญชลีพร  ดวงตา
 
1. นางจินตนา  แก้วช่วย
2. นางสาวรัตติกาล   ทวีทรัพย์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นายฉัตรชัย  คำสมาน
2. นายวัชรพงษ์  ดวงวิญญาณ
3. นายศุภวิชญ์  พากเพียร
 
1. นางชนานันท์  ทองแสง
2. นางนิตยา  วันนา
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายชานนท์  บุญกุล
2. เด็กชายธนายุทธ  มุ่งสมัคร
3. เด็กชายพิพัฒน์  เขียนเขว้า
4. เด็กหญิงวินิดสรา  ศรีพิไล
5. เด็กหญิงสุลาวัลย์  ศรีศักดิ์นอก
6. เด็กหญิงสโรชา  สุริย์
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
2. นางสมพร  โสวิชัย
3. นางพัชนี  ทองเจริญ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายกฤตชัย  ลาวิชัย
2. นางสาวชลธิชา  บุญเคหา
3. นายปฐมมินทร์  อาจชัย
4. นางสาวฤดี  ศรีพิลัย
5. นางสาววันวิสาข์  กองรักษา
6. นางสาววิราภา  ชีชัยภูมิ
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
2. นางสมพร  โสวิชัย
3. นางพัชนี  ทองเจริญ
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แห้วเพชร
2. เด็กหญิงกิตติมา  เดือนไธสง
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขปาน
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายณภัฏ  ถิ่นชีลอง
2. นางสาวธัญรัตน์  สิริโสภณวรกุล
3. นางสาวสุพิชญา  ภิรมจิตร
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพรณิภา  บำรุงฤทธิ์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สันโดด
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ครองถิ่น
 
1. นายณรงค์  พรสันเทียะ
2. นางรัชยา  พรสันเทียะ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวปวันรัตน์  สีสา
2. นางสาวรุจิเรข  จิวะนนท์
3. นางสาวศิรินดา  พันธ์แสนชา
 
1. นางรัชยา  พรสันเทียะ
2. นายณรงค์  พรสันเทียะ
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิรัชญ  หิรัญเกิด
2. เด็กหญิงทักษพร  คุ้มไพร
3. เด็กชายนรบดี  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
1. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
2. นางสาวธิดารัตน์  กุศลคุ้ม
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจิดาภา  หิรัญเกิด
2. นางสาวนุตประวีณ์  สมใจ
3. นางสาวพัฒลดา  บุญเกิน
 
1. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
2. นางอโนทัย  ฤทธิ์จรูญ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.6 ทอง 33 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธันยพร  สิงห์โคตร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาดี
3. เด็กหญิงเบญจกัลยาณี  คำหงษา
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 59 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนลินี  โยธาธร
2. นางสาวศศิธร  แก้วคอนไทย
3. นางสาวสิริยากร  รัตนวิชัย
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นนทะคำจันทร์
2. เด็กหญิงดุษณียา  คลังชำนาญ
3. เด็กหญิงอินทิรา  จันดารัตน์
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจริยา  ศรีวงชัย
2. นางสาวสุดารัตน์  บุตรแสน
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ชูสกุล
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 9 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศิริประภา
2. เด็กชายธนะกร  ยาธะนะ
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  กล้าพังเทียม
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางสาวณัฐจิรพัส  สิทธิกรศิริธนา
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 39 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวปรารถนา  สัตมิตร
2. นางสาวพรพิมล  เย็นอนงค์
3. นางสาววิชญาพร  ยาธะนะ
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางสาวณัฐจิรพัส  สิทธิกรศิริธนา
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงอมิตา  ณรงค์สูงเนิน
 
1. นางสาวภาวิณี  ลาภทวี
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แผนวิชิต
2. เด็กหญิงบังอร  สุวรรณโค
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ธรรมงาม
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณโค
2. นางสาวชุติกาญจน์  ไม้สันเทียะ
3. นางสาวอริสรา  พงษ์สาคร
 
1. นางรัชนี  กมลเพชร
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  เย็นสุวรรณ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  คุ้มหนองแดง
 
1. นางทับทิม  ญาณะนันท์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายศิโรฒ  โมคมุล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภิรมย์ภักดิ์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายมาเปรียว  กลีบกลาง
 
1. นางสมมุ่ง  นาสมตรึก
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เขตบำรุง
 
1. นางสาวตรีเนตร  โทแก้ว
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายยศกร  วังยาว
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนชีลองวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์จักษุ
 
1. นางสาวสุมาลี  สิทธิวงศ์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายสถาพร  ทุ่มนอก
 
1. นายอนุสรณ์  พิทักษ์พล
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. นายฤกษ์ดี  ชัยประสิทธิ์
 
1. นายสมกลิ่น  ชินรัตน์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายเฉลิม  นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายกิตติกร  ถนอมสัตย์
 
1. นางสาวชลิดา  กาลเขว้า
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายทิตินันท์  มุ่งเจียกลาง
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  แพงอ่อน
 
1. นางสาววริษฐา  บุญโชค
2. นายสายัณห์  จ่าทัน
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 38 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอุกฤษฏ์  มะลิวรรณ์
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 29 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วัฒนา
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายราชบดินทร์  ว่องประจันทร์
 
1. นางสาวกมลมาศ   ขึ้นนกขุ้ม
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80.93 ทอง 40 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรหม
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85.03 ทอง 23 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายอมรเทพ  หมั่นบ้านต้อน
 
1. นางสาวกมลมาศ   ขึ้นนกขุ้ม
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 35 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ตระกูลแสงแก้ว
 
1. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96.33 ทอง 7 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายศิวกร  สิงห์เผ่น
 
1. นายสุรักษ์  เที่ยงธรรม
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกัญญวรา  บุษราคัม
2. นายกิตติพงศ์  อุดโนนตาด
3. นายคมกริช  แดงสูงเนิน
4. นายฐิติพงศ์  เรืองเสนา
5. นายฐิติพงศ์  นาคคำ
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์
7. นางสาวดวงกมล  อำนาจ
8. นางสาวตะวัน  ซายเขว้า
9. เด็กชายธนภูมิ  ทรายงาม
10. เด็กหญิงธีราพร  เพ็งพูน
11. นายนิติธร  ทวีชีพ
12. เด็กชายปรัชญา  ขลังวิชา
13. นางสาวพรพิมล  โคบาล
14. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  ธีรวรรณพินิจ
15. นายภาณุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
16. นายภูวพล  ดิเรกศิลป์
17. นายยชญ์อนันต์  ผุดผ่อง
18. นางสาวรัญชนา  ประจญหาญ
19. เด็กชายราชบดินทร์  ว่องประจันทร์
20. เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรหม
21. นางสาววาณิรา  รักษาศีล
22. นางสาวศรุตา  มาภักดี
23. นายสมเกียรติ  สมอุ่มจาน
24. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วัฒนา
25. เด็กหญิงอธิชา  ปุระหล่า
26. เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์ชัย
27. นายอภิเชษฐ์  วิสุทธิสาย
28. นายอมรเทพ  หมั่นบ้านต้อน
29. เด็กหญิงแสนรัก  เงินจัตุรัส
30. เด็กหญิงไอรดา  ภูมิภักดี
 
1. นางสาวกมลมาศ   ขึ้นนกขุ้ม
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
3. นายมณฑณัช  บุญปลูก
4. นางประภัสสร  คิดบรรจง
5. นางประสานพันธ์  พลทะยาน