งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 725
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นางสาวมณีรัตน์    ศรีสาคร
2. นางสาวศิวาภรณ์    จันทรัตน์
1. นางสาวนวลมณี    อ้วนละมัย
2. นางสุจินดา    ขำดำรงเกียรติ
45
2 2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจวรรณ    ยางนอก
2. นายชนะภูมิ    ประชายูร
1. นางปุณญาภา    โพธิ์สิทธิ์สถิตย์
2. นายสุวภีร์    ห่านคำวงษ์
21
3 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาววิลาวรรณ    ชมภูเทพ
2. นางสาวณัฐกานต์    ศิริสม
1. นายมโน    มาพะเนาว์
2. นางสังวาลย์    ราชมุลตรี
49
4 4 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญาภา    ธรา
2. นางสาวชลดา    หงษา
1. นางภาณิดา    ศรีเชียงสา
58
5 5 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นางสาวชลลดา    คิอินธิ
2. นางสาวธนภรณ์    ชากัน
1. นายนิติชัย    ขุนจันทร์ดี
2. นายพรรณ    บุทเสน
35
6 6 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทพร    แซ่เติ๋น
2. นางสาววิมลพร    แสวงชัย
1. นางสาวธิติพร    ยศจันทร์
2. นายสุริยัน    นามมนตรี
58
7 7 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวมลนภา    เสนคำสอน
2. นายภูมินทร์    ชัยชนะ
1. นายคณิต    สิ้นโศรก
2. นางพรทิพย์    เกียรติวีรวัฒนา
43
8 8 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นางสาวอรวรรยา    แซ่โซ่ง
2. นางสาวทิพติยา    แก้วจันทร์
1. นางสาวยอดกัลยาณี    ลับแล
35
9 9 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวขวัญชนก    ปิ่นหอม
2. นางสาวศุภดา    กันทรประเสิรฐ
1. นายทวน    โคษา
2. นายนิวัฒน์    ศรีเลิศ
61
10 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายณัฐกมล    คำสุข
2. นายบารมี    สายพันธ์
1. นางวิภาษณีย์    เกิดนอก
2. นางสาวสาคร    คุมมินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 11 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นางสาวอรพิน    คำอ้วน
2. นางสาวพรนภา    ปวงชาติ
1. นางชื่นกรุณา    ผ่องใสศรี
2. นายวุฒิศักดิ์    เครือแสง
45
12 12 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นายธีรเดช    โชคอำนวย
2. นางสาวรมยกร    สีสุก
1. นายอนุชิต    งามแสง
2. นางสาวเกศวพร    บุญไทย
4
13 13 โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวอนัญญา    วงษ์จันทร์
2. นางสาวภัคจิรา    ปานา
1. นางสลักจิต    แจ้งจันทร์
2. นางอรวรรณ    เหล็กกล้า
15
14 14 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายพงศธร    หูตาชัย
2. นายอรรถพล    ขุนศรี
1. นางสาวนิภาพร    สิงห์ละคร
2. นายศิริพงษ์    ดาตะเห
8
15 15 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายจักรกฤษณ์    เหล่าพรม
2. นางสาวชนิตา    เสนากูล
1. นายประเวทย์    ตู้จันโต
2. นายสุนทร    วาทะสิทธิ์
30
16 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายจักรพงศ์    สีสังข์
2. นายจักรกฤษณ์    วิเศษ
1. นายกฤษดา    เพียยุระ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์    ผางเวช
28
17 17 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายปารณัท    จันทร์คำ
2. นางสาวพิมพ์ชนก    สิงห์สีทา
1. นายประจักษ์    นนทะภา
2. นายสนิท    สาระทิศ
35
18 18 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายสุทธินันท์    ดวงโมกข์
2. นายผิวไผ่    ขวัญหวัญ
1. นางสาวปัตตา    มีทรัพย์
2. นางสาววันวิสา    แสงวงค์
19
19 19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวกรรณิกา    สิทธิครอง
2. นางสาวรัชณีวรรณ    จรรยากรณ์
1. นางทิพพาวรรณ    สมหมาย
2. นายปรีชา    สีคำแท้
51
20 20 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวกัญญารัตน์    พึ่งน้ำ
2. นางสาวชไมพร    เสนคราม
1. นางวัลลภา    จิตถวิล
15
21 21 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวบุษบา    เติมจิตร์
2. นางสาวกนกวรรณ    วะโนปะ
1. นางสาวธิดารัตน์    วิวาสุขุ
2. นางสาววิรัตน์    พิบูลวรรณพงษ์
11
22 22 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายปฏิภาณ    บุญธรรมมา
2. นางสาวอพัชชา    ชัยรุ่งเรือง
1. นางนวลละออง    สุดาศักดิ์
2. นางสาวสิรินดา    สีโส
24
23 23 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพวรรณ    ไชยกุล
2. นางสาวณัฐนันท์    นาภูมิ
1. นางสาวจิราภรณ์    สิงห์จันทร์ลา
2. นายสุบิณ    โปร่งกระโทก
35
24 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายบรรดิษฐ    ข่ากระโทก
2. นางสาวธนสิตา    กิจพัฒนสุข
1. นางจิตรลดา    เอี่ยมกลาง
2. นายธีรนันท์    ฐิติประยูรวงศ์
21
25 25 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวไพรินทร์    ลมสูงเนิน
2. นางสาวโสรยา    ยศจังหรีด
1. นางภัสสร    พ่วงศิริ
2. นางสายชล    ฤทธิกูล
21
26 26 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนวพล    ภูฆัง
2. นางสาวกัญญาณัฐ    กันยาสาย
1. นางศิริมิตร    ศิลาน้ำเงิน
35
27 27 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวญานิสา    โม่งปราณีต
2. นางสาวนริศรา    กินขุนทด
1. นายชนะชล    โกสุมภ์
2. นายปิยะพล    ถนอมพลกรัง
51
28 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนภาพรรณ    จันทะกล
2. นางสาวศศิกานต์    แวงมั่ง
1. นายคมสัน    สายสุทธิชัย
2. นายจิรยุทธ    เกียรติชัยพัฒน
14
29 29 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเกรียงไกร    แก้วสระน้อย
2. นางสาวศศิภา    เส็งแก้ว
1. นายฉลาด    ขจรภพ
2. นายวิภพ    พันธุ์ควณิชย์
54
30 30 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพภาพร    พ่อครวงศ์
2. นายธนวัฒน์    ขจรกล่ำ
1. นายภาสกร    ภูช่างทอง
2. นางสมาพร    ศรีอ่อนจันทร์
30
31 31 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมผกา    ภูเหมือนบุตร
2. นางสาวกุลณัฐ    พลดง
1. นางสาวกุสุมา    บุญคำ
2. นายวิชิต    เหล่าสพาน
35
32 32 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายกันตพงศ์    ปรีดี
2. นางสาวอนัญญา    ฤทธิ์ลัน
1. นายณสัณห์หฤษฎ์    รักชนะ
2. นายประกาศิต    ฉายจรัส
25
33 33 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นางสาวสุกัญญา    ศิริม่วง
2. นางสาวพลอยไพรินทร์    สิงห์แก้ว
1. นางศุภรัตน์    ไชยวงศ์
2. นางสุนันทา    สุ่มมาตย์
25
34 34 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นางสาวชนาภัทร    ไทยโสภา
2. นางสาววรารัตน์    แสนตลาด
1. นายนรินทร์    ประวันนา
2. นายมานะ    อะมะมูล
35
35 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤษณา    เทียมมาลา
2. นางสาวปัญญาพร    สายศรี
1. นายนพพล    จันทรวารี
2. นายภานุวัฒน์    สุวรรณธาดา
10
36 36 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุจารี    นาคคำ
2. นายพร้อมเกียรติ์    สัมฤทธิ์บุญ
1. นายจิระชัย    รังสิยานนท์
2. นางวัลลิภา    รัตนจรัสโรจน์
19
37 37 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นางสาวละอองดาว    มารศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์    แสงงาม
1. นายคนอง    มณีรัตน์
2. นายไพรัตน์    มีสำราญ
58
38 38 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นางสาวอรอนงค์    ชายศรี
2. นางสาวสายสุดา    พรมแดง
1. นางสาวทิพาพร    ศรีวรรณ์
2. นางวิภาพร    ป้องปทุม
45
39 39 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยรัตน์    สาริกบุตร
2. นางสาวนิศารัตน์    ปิยะนันท์
1. นายกรกต    ลาดสุวรรณ
54
40 40 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นางสาวชนนิกานต์​    คุณมี
2. นางสาวรุ่งรวิน​    สมใจ​
1. นางสาวพรพรรณ    พาเสน่ห์
2. นางสร้อยสุดา    ทองประกอบ
29
41 41 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาพร    ญาณวิพัฒน์
2. นางสาวนุจรี    ชายทวีป
1. นายธีรพงษ์    ชูพันธุ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์    ปุ่งคำน้อย
45
42 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุมาวดี    วงษ์เสนา
2. นางสาวสุวนันท์    หงษา
1. นางสาวนิลุบล    สิทธิบุญมา
2. นายศุภชัย    กองเกิด
15
43 43 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญจิรา    แก่นท้าว
2. นางสาวมัณยภา    ตาลจำลอง
1. นางพรทิพา    ศรีวงษ์
2. นายภูริวรรฒก์    สุขแสน
7
44 44 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธีรภัทร    สีหามาตย์
2. นางสาวจุฑามาตย์    ปัญญาสาร
1. นายฑีฆายุ    บูรภักดิ์
2. นายสิทธิพงษ์    ไชยสิงห์
34
45 45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปาริตา    สาพันธ์
2. นางสาวจณิสตา    โพธิ์หล้า
1. นางสาวศิริเพ็ญผกา    อินทรปัญญา
2. นางสาวอาจารียา    อ่อนสะอาด
35
46 46 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชรินรัตน์    ศรีคำมว้น
2. นางสาวชลธิชา    ดอนเขื่อนโสม
1. นายรวิภาส    อภินันท์สวัสดิ์
2. นายสายันต์    สิมมา
53
47 47 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นางสาววริศรา    แฉล้มชาติ
2. นางสาวปานเนตร    สำรวมรัมย์
1. นายธงชัย    ทองคำ
2. นางสุมาลี    อุ่นจิตต
ชนะเลิศ
48 48 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤตพร    ละอองดี
2. นางสาวละอองดาว    นิพรรัมย์
1. นายธีรภัทร์    สัตตารัมย์
2. นายนำเกียรติ    ทรงวัฒนะสิน
4
49 49 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายกันตพงษ์    คำวิชัย
2. นางสาวสุวิภา    ทศหล้า
1. นางสาวนพวรรณ    วรครุฑ
2. นางสมพร    ไชยจักร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
50 50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นางสาวจารุวรรณ    จันมาค้อ
2. นายจิรายุทธ    โพธิราช
1. นายธนวัฒน์    บุญที
2. นายธานี    ศรีณรงค์
44
51 51 โรงเรียนคอนสาวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นางสาวนันฐิกา    ชาวทอง
2. นางสาววธิดา    สิขาระภา
1. นายกำจร    นุชมา
2. นางสาวรุ่งอรุณ    นามกอง
25
52 52 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นางสาวชญานิศ    ปัตตายะโส
2. นางสาวธิชากร    คำมา
1. นางสาวธัญญาพัฒน์    คำสีหา
2. นางเตือนใจ    เคนโยธา
30
53 53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นางสาวสกุลกาญจน์    วลัยศรี
2. นางสาวพรรธษา    สิงห์สถิตย์
1. นายวีรชาติ    สมอุปฮาด
2. นายเอกลักษณ์    ราชพรหมมา
30
54 54 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวกติกา    นาสาลี
2. นางสาวนริศรา    จันทร
1. นายศักดา    ชาทองยศ
2. นายสุธรรม    ธรรมฤทธิ์
49
55 55 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นางสาวธัชชา    ปริณาพล
2. นางสาวศศิกานต์    เตทุ่ง
1. สิบเอกวิโรจน์    คามตะสีลา
2. นายสุกฤษ    อะวันนา
54
56 56 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวปวีณา    แพงจะโป๊ะ
2. นางสาวกัณณิกา    ยาหัส
1. นายภราดร    คัณทักษ์
2. นายวัชรพงษ์    มากกลาง
11
57 57 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรณิภา    ระเริง
2. นางสาวกัญญารัตน์    วงษา
1. นายขจรศักดิ์    เดชขันธ์
2. นายชาตรี    ลาระบุตร
11
58 58 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายสหวรรธก์    ปัตลา
2. นายอนุชา    รัตนวงค์
1. นายกิตติกร    พันธ์สุวรรณ
2. นางสาวจุฑาภรณ์    ไปนาน
4
59 59 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชิตา    วงค์จันทร์
2. นางสาวชวิศา    มะลิมาตย์
1. นายชาญ    จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นายบรรจบ    ด้วงมั่ง
8
60 60 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายพงศ์ปณต    คำเภา
2. นางสาวกิ่งดาว    ขันสีลา
1. นางณัฐธยาน์    นอกุล
2. นางลมัย    สวัสดี
54
61 61 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นายวรเทพ    มุมทอง
2. นางสาวบุษบา    ไชยทัศน์
1. นายนัฐพล    เทียงคำ
2. นายวุฒิยา    เกียงวัว
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................