งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 724
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    ทาระแพน
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์    ทศทอง
1. นายวิทยา    สีพลลา
2. นายวิทยา    สีพลลา
56
2 2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายนพคุณ    เสริมแสง
2. นางสาวภัทราพรรณ    พันชมภู
1. นายวิชญพิศุทธิ์    ธนกุลเรืองรอง
2. นายอำนวย    วรไวย์
34
3 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวริษรา    คุณแสง
2. นางสาวธิดารัตน์    สุวรรณสม
1. นายศักดิ์สิทธิ์    กันทำ
2. นางสาวสุจิตรา    สีคาม
40
4 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กชายคมปกรณ์    อัคราช
2. เด็กหญิงจุติมาภรณ์    ตันนารัตน์
1. นายวีระศักดิ์    สุทธิประภา
30
5 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กชายทศกร    สรสิทธิ์
2. เด็กหญิงสิรภัทร    กองธรรม
1. นายอนิรุทธิ์    มุงเพีย
2. นายอภิชาติ    ยาเงิน
31
6 6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพล    รูปสวย
2. เด็กชายทินวัฒน์    คำหารพล
1. นางนภาพร    แก่นโสม
2. นางสาวพัชรี    หาได้
15
7 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญนันทน์    คนหลัก
2. เด็กหญิงเจนจิรา    จำเริญทรัพย์
1. นายปัญญาศักดิ์    นิลเพ็ชร
2. พันจ่าเอกอรรถพล    เข็มแดง
45
8 8 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงระพีพรรณ    ศิริเทศ
2. เด็กหญิงปรางฉาย    รุนอ่อน
1. นายธราเทพ    ศรีเกษ
2. นายสุรัตน์    ประพาฬ
47
9 9 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชีวพร    ศาลางาม
2. เด็กหญิงรุจิระ    วรรณชา
1. นางสาวกนกกาจน์    พลคำ
2. นางฉวี    กลิ่นไธสง
52
10 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรพิมล    เชื้อเคน
2. เด็กหญิงอมรทิพย์    กล้าหาญ
1. นางสุวภัทร    ศรีนวล
2. นางอาภาภรณ์    ถิตย์รัศมี
5
11 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชื่นบาน
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์    ขันซ้าย
1. นางนิชาภา    สุทธนากาญจน์
50
12 12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กชายรุจิกร    ศิวประสิทธิ์กุล
2. นางสาวพรสุดา    อรัญมิ่ง
1. นายธันฐกรณ์    ศิวประสิทธิ์กุล
2. นางน้ำเพชร    อภัยศิลา
7
13 13 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐริกา    อุดมพืช
2. เด็กหญิงจิรัตติกาล    มาตวังแสง
1. นายธรรมนูญ    พูลศิริ
2. นางเสาวคนธ์    ไมยะปัน
29
14 14 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    เหลืองอร่าม
2. นางสาวนพวรรณ    สีพิมสอ
1. นางจุฑาภรณ์    รัศเสียร
2. นายสุบัน    พืชผล
38
15 15 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐพร    ไชยเสริม
2. เด็กหญิงอรนิภา    ราชโส
1. นายชาญวิทย์    ศรีหทัยกุล
2. นายสุวัฒน์    กองขันธ์
27
16 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณิชามล    ชาวดร
2. เด็กหญิงศิริรักษ์    แสงมณี
1. นางสาวกนกวรรณ    ใจไหว
2. นายเฉลียว    สุวรรณแสง
40
17 17 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา    จงรักษ์
2. เด็กหญิงปราณวรรณ    สดชื่น
1. นางประไพ    วงศ์วาน
2. นายอรงกต    ย่ำยวน
40
18 18 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    อินสี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ลาภเงิน
1. นายนัสฐิพงษ์    เขตชมภู
2. นายพิสิทธิ์    ศรีเมือง
12
19 19 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพล    โคตรเมือง
2. เด็กชายประกิจ    ทองทับ
1. นางพิสอน    ผดุงพล
2. นางสุดาวัลย์    จันทนุช
33
20 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอริยาภรณ์    ไชยะโพธิ์
2. เด็กชายพงศ์ดนัย    แดนดี
1. นางพิมพ์วรรณ    สุดสวาสดิ์
2. นางวราภรณ์    วัฒนสุข
35
21 21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกชพร    งามเถื่อน
2. เด็กหญิงสุวรรณี    ทองเปลว
1. นางสาวกรกนก    คำโกน
2. นายสมาน    โพธิ์สุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 22 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์    สิงหา
2. เด็กหญิงปิ่นมนัส    ขันบุ
1. นางประจบ    รัตนศรี
2. นายอรรถพล    สุขทอง
18
23 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    จำพิมาย
2. เด็กหญิงพรรณพนัช    จักร์กระโทก
1. นางสาวจิตรลดา    จิตพิมาย
2. นางสาวณลิณี    จักสาร
18
24 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจิดาภา    จำปาทอง
2. เด็กชายจักรกฤษ    ลีรัตน์
1. นายปิยะ    ทองรักษ์
2. นายสรายุทธ    วงศ์พัฒนชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 30 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัมรินทร์    นันทอินทร์
2. เด็กหญิงอารียา    แหลมกีก่ำ
1. นายภาสกร    ภูช่างทอง
2. นางสมาพร    ศรีอ่อนจันทร์
17
26 31 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายคณาธิป    พิเศษ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    บุญหล้า
1. นางสาวกุสุมา    บุญคำ
2. นายทินกร    แก้วกัลยา
27
27 32 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอุุริสยา    องคะศาสตร์
2. เด็กชายพัชรพล    ปัญญาจา
1. นายณสัณห์หฤษฎ์    รักชนะ
2. นายประกาศิต    ฉายจรัส
40
28 33 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิญชาน์    ศรีจำนงค์
2. เด็กหญิงปิยากร    ประจันพล
1. นางจันทิมา    มงคลมณี
2. นางอัญชลี    เทศสนั่น
12
29 34 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    ศรีฮาด
2. เด็กหญิงวริศรา    ประโยชน์ศิริ
1. นายมานะ    อะมะมูล
2. นายไพโรจน์    สุภศร
22
30 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธันยพัฒน์    สุวรรณ์
2. เด็กหญิงวัชรินทร์    อาษาศรี
1. นายพงศภัค    ไชยโชค
52
31 36 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนรกมล    เหล่าพันนา
2. เด็กหญิงสุรีย์พร    แก้วเบ้า
1. นางสาวกัญญ์ณณัฐญา่    สิงหบูลย์
2. นายธัญญมงคล    รติธรรมกุล
35
32 37 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิวิภา    แสงนุรักษ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ตอบกระโทก
1. นายวิษณุ    สิงห์สกล
7
33 38 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติพงษ์    กันภัย
2. เด็กชายบูรภา    ชาตรี
1. นางจิรภิญญา    พูนประสิทธิ์
2. นายชวนาถ    มีศักดิ์
18
34 39 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายนันทวัฒน์    วัฒนสุชาติ
2. นายกัญจน์พนน์    วงศ์วิชิต
1. นายธนัญชัย    ทาบุดดี
2. นางนันทิยา    จุลพงษ์
22
35 40 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิรวิทย์    ถาบุตร
2. เด็กชายธนโชติ    วงศ์นิลจันทร์
1. นายนิกร    นำสุย
55
36 41 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชไมพร    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงธนาพร    แซ่เจี่ย
1. นายศักดิ์สิทธิ์    ปุ่งคำน้อย
2. นายอนุวัฒน์    คำลือชัย
22
37 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุณยนุช    สังข์โสม
2. เด็กหญิงศุภาพร    สมบูรณ์
1. นางนริศรา    สีหาราช
2. นายวัชรพร    กิจโป้
5
38 43 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาติชาย    ลาดเข่ง
2. เด็กหญิงวิลัยภรณ์    ชะสิงห์
1. นายบุญเปรียบ    น้ำแก้ว
2. ดร.เสถียร    เหล่าประเสริฐ
12
39 44 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอริสรา    นาราษฎร์
2. เด็กหญิงภัตชริตา    เอเชีย วิทธิคาย
1. นางวารุณี    โพธิลักษณ์
2. นางอรวรรณ    ธรรมทอง
18
40 45 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงดวงณภา    คลังกลาง
2. เด็กหญิงธัญยพร    วิเศษวุฒิ
1. นางสาวชุติมา    มูลสาระ
2. นายสืบพงษ์    ดาทุมมา
10
41 46 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวิศรุต    รักษ์ชน
2. เด็กหญิงกิ่งลดา    กองสมบัติ
1. นายวีรวัฒน์    แสนจันทร์ฮาม
2. นางเกษิณี    สุดตาสอน
47
42 47 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาณุมาศ    ศรีพลกรัง
2. เด็กหญิงวริศรา    คาดหมาย
1. นางมาลินี    สิงห์ทองทราย
2. นางสาววิลาสินี    นิธิกุล
31
43 48 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์    งึมประโคน
2. เด็กหญิงสายธาร    ตวนประโคน
1. นายยุทธนา    ผินสู่
2. นางสาวอุบลรัตน์    อ้วนคำ
35
44 49 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกร    อินทร์รัตน์
2. เด็กหญิงสุวรี    มาตรนอก
1. นางธันย์ชนก    ศรีกระสังข์
2. นายอภินพ    อินทร์โสม
22
45 50 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงทักษ์สุดา    บุญเศษ
2. เด็กหญิงภัททิยา    บุญกล้า
1. นายทนงรักษ์    ตอรบรัมย์
2. นางสาวบุหลัน    เฉียดไธสง
10
46 51 โรงเรียนคอนสาวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลกัลยา    สุทธิสอน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    บุญศรีภูมิ
1. นายกำจร    นุชมา
2. นางสาวรุ่งอรุณ    นามกอง
40
47 52 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กชายกษิดิ์เดช    สุดสาว
2. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ    ปัญญาวงศ์
1. นายจะเด็ด    สิงห์สถิตย์
2. นายอิศราวุธ    ศรีคูณ
45
48 53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิกุล    อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงปรางทิพย์    เขื่อนสุวรรณ
1. นายจิรายุ    บุษบก
2. นายเอกลักษณ์    ราชพรหมมา
39
49 54 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชาดา    สกุลดี
2. เด็กหญิงสุจิตรา    พาพานทอง
1. นายธนพงษ์    เจริญไว
2. นางสาวพยอม    วังพา
52
50 55 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรพงษ์    บุตรเต
2. เด็กหญิงดวงกมล    แน่นอุดร
1. นางสาวกัญญา    ทองใบ
2. นายธีระวัฒน์    ลาดบัวขาว
7
51 56 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภานัน    ศิริวงค์
2. นางสาววรรณวิสา    ชัยชมภู
1. นายภราดร    คัณทักษ์
2. นายวัชรพงษ์    มากกลาง
22
52 57 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    หยงโสภา
2. เด็กหญิงธนพรรณ    ชาแพน
1. นายขจรศักดิ์    เดชขันธ์
2. นายชาตรี    ลาระบุตร
47
53 58 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายภาณุวัตร    บุรีรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญชีวา    ลาโกน
1. นายกิตติกร    พันธ์สุวรรณ
2. นายกิตตินันท์    ดวงรุ่ง
ชนะเลิศ
54 59 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนรี    เจือจันทร์
2. เด็กหญิงฐานิตา    ทองนำ
1. นายศุภชัย    จันทร์คำ
2. นางสุนิศา    สุดจำนง
4
55 60 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชาลินี    แสงทอง
2. เด็กหญิงมาริสา    ศิลาขาว
1. นางสุขใจ    ชมชื่น
2. นางเทียมจันทร์    เทศบุตร
51
56 61 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิเชษฐ์    ศิริพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ร่วมสุข
1. นายนัฐพล    เทียงคำ
2. นายวุฒิยา    เกียงวัว
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................