งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 723
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวเสาวลักษ์    เทียบสิงห์
2. นางสาวจิราวรรณ    ปิดตาระโพธิ์
3. นางสาวจุฑามณี    หลงสิม
4. นางสาวกาญจนา    หาญชนะชัย
5. นางสาวจิรัศญา    โพธิิ์เสน
6. นายพรรษา    ปะติเก
7. นางสาวอนิศรา    โพธิ์เกตุ
8. นางสาวนัฐณิกา    ร่มไธสง
9. นายอธิคม    บรรยงค์
10. นายวาฤทธิ์    ยศคำลือ
1. นายนรินทร์    เกษสว่าง
2. นายบุญญวัฒน์    คำแหงพล
3. นายเอนก    การหงษ์
23
2 6 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นายภูชิต    แนบชิด
2. นายพรชัย    ปัททุม
3. นายธีระวัตน์    ยศสกุล
4. นายนพรัตน์    พระไตรราช
5. นายณัฐวรรษ    ยมโคตร
6. นายทรนง    เบ้าทุมมา
7. นายอัฐพงษ์    หาหวย
8. นายณัฐพล    สืบนุสรณ์
9. นายนิเวช    วงษ์แก้ว
10. นางสาวศุพัชรา    ไชยวร
1. นายประสาน    เบ้าทุมมา
2. นางวิไลรัตน์    เบ้าทุมมา
3. นางอรวรรณ    โยธะการี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 7 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวช่อทิพ    โสภาพ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    คำโต
3. นางสาวศศิธร    พิมสมบูรณ์
4. นายเชิดชัย    ท้องที่
5. นายธนาวุธ    มากวิไล
6. นางสาวฐิติพร    โสรส
7. นางสาวชนิศร    มณีโชติ
8. นางสาวชนิตา    เกตุฐิน
9. นางสาวโสลดา    กระโพธิ์
10. นางสาวพัชรี    เกิดดี
1. นายจรัส    สุขตะ
2. นางศุภกร    วงศ์ใหญ่
3. นายสุทิน    คำพอง
14
4 8 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธิดา    สุจิตร
2. นายณัฐนนท์    ธรรมดา
3. นายธิติพงศ์    พริ้งเพราะ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์    ศรียันต์
5. นางสาวนริศรา    จุลบุตร
6. นางสาววรัญญา    นามวงศ์
7. นางสาวพรศิริ    จันทรสาร
8. นางสาวกิตติยากร    ศรีลาชัย
9. นางสาวเนตรนภา    หงษ์ทอง
10. นางสาวศิริกานดา    แพทย์นาดี
1. ว่าที่ร้อยตรีบดินทร์    วงเลิศ
2. นายพยุงศักดิ์    บูรณะ
3. นางสาวยุพาเรศ    พละศักดิ์
14
5 9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายศักดิ์ชัย    สีหา
2. เด็กชายธวัชชัย    อินสุระ
3. นายศตวรรษ    แก้วละมุล
4. นายศักดา    จันทร์เขียว
5. นายเชาวรัตน์    ไฟพุฒ
6. นายนวฤกษ์    แก้วพิกุล
7. นายชัยวัฒน์    มิตบะสิทธิ์
8. นางสาวแก้วกัลยา    แสนแก้ว
9. นางสาวสุชัญญา    บุระคร
10. นายพงษ์พิทักษ์    หมื่นฤทธิ์
1. นายณัฐวัฒน์    วันดี
2. นายบรรพต    วรรณวงษ์
3. นายศักชิพร    ศรีดาชาติ
7
6 10 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายเกียรติศักดิ์    โพธิ์บอน
2. นายพงศกร    วงษ์แก้ว
3. นางสาวนริศรา    ผูกพันธ์
4. นายปรเมษฐ์    ทองหลาง
5. นายณพภาดล    พิลา
6. นางสาวชฎาพร    แก้วแดง
7. นายอดิศร    ทองสลับ
8. นายทินกร    นะวัน
9. นายนันทวัฒน์    กงล้อม
10. นายธนากร    อัดจันทึก
1. นายวรวัชร    วิลานันท์
2. นายอานุภาพ    เรืองศรี
3. นายเอกบดินทร์    ศรีสันต์
8
7 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายอภิสิทธิ์    ริบุญมี
2. นายพาณิชกรณ์    บุญญะวาศรี
3. นายศุภกิจ    อินภูวงษ์
4. นายธนวัฒน์    ลาพิมล
5. นายนครินทร์    โคตรนรินทร์
6. นายธนพล    สุวรรณ
7. นายภราดร    ศรีภูธร
8. นายสิริชัย    โสภา
9. นายพรหมพิชิต    คำศรี
10. นายกฤตยชญ์    ศรีสร้อยพร้าว
1. นางพิสมัย    วงศ์คำจันทร์
2. นายเสฎฐสิษฐ์    สมบูรณ์
14
8 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวนนทิชา    กุศลมานิย์
2. นางสาวสุรัตน์ดา    บุญควร
3. นางสาวญาณธิชา    ชัยจันหอม
4. นางสาวนิภาวดี    จันพรม
5. นางสาวอริศรา    ถิ่นแก้ว
6. นางสาวมัณฑนา    วงศา
7. นางสาวชไมพร    ธงชัย
8. นางสาวกัลยรัตน์    พิลากุล
9. นางสาวปนัดดา    พลดี
10. นางสาวธนัญญา    ปับพาจันทร์
1. นายผจญไพร    อิ่นอ้อย
2. นางรุจิรา    อิ่นอ้อย
3. นายสุรสิทธิ์    ดอนสีดา
28
9 17 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราภรณ์    ข่ายมณี
2. นางสาวสุกัญญา    จันทเอก
3. นายสุพล    ยานะรมย์
4. นายภคินทร์    ขวัญยืน
5. นายเมธี    แสวงวงศ์
6. นายธีรพงศ์    ยืนยาว
7. นายพงศธร    กูร์ณา
8. นายคฑาวุธ    พรพรหม
9. นายทอแสง    บุญสนิท
10. นายภีระพัฒน์    สิทธิจินดา
1. นางตุลาพร    ประดับศรี
2. นางนิรมล    ขาววงษ์
3. นางศศิธร    โคตรคันทา
ชนะเลิศ
10 22 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิสา    วงค์เทพ
2. นางสาวประภัสสร    สีวะสา
3. นางสาวขนิษฐา    ศรีสงคราม
4. นางสาวศุภาวรรณ    จงรักษ์
5. นางสาวสุพัตรา    สายทวี
6. นางสาวนิศาชล    วรรณโสภา
7. นางสาวอัมรินทร์    หงษ์คำ
8. นางสาวพุทธรักษา    แสนสุข
9. นางสาวฐิติมา    เงินหมื่น
10. นางสาวอนุชชนา    ดาทา
1. นายนิติวุฒิ    สุจริต
2. นายพรประสิทธิ์    โสวันนา
3. นายอรรถพล    สุขทอง
24
11 24 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพกานต์    ชนะสูงเนิน
2. นางสาวมัทณา    มนทองหลาง
3. นางสาวรุจิรา    ดำละกอ
4. นางสาวปิยวรรณ    อินพะเนา
5. นางสาวพันธุ์รดา    โพนแก้ว
6. นางสาวชลธิชา    พละสิม
7. นางสาวปรียาภรณ์    ทานกระโทก
8. นางสาวชลธิชา    จิตตโชติ
9. นายอัมรินทร์    คิดพ่อค้า
10. นายพัฒธนพงษ์    มวยคล่อง
1. นายธีระกุล    นนกระโทก
2. นายปกรณ์วิชญ์    เสนาะ
3. นางประภา    บุญนิธิ
26
12 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปทุมวดี    บาตรโพธิ์
2. นางสาวณัฐภัทร    เติมขุนทด
3. นางสาวณภัทร    เติมขุนทด
4. นางสาวจุรีรัตน์    ใจทน
5. นางสาวณัฐฐินันท์    สนิทพันธ์วงษ์
6. นางสาวจุฑามาศ    จันทร์สวัสดิ์โคกสูง
7. นางสาวปัญญาพร    เจริญ
8. นางสาวสัจจาริณี    แก้วนาพันธ์
9. นางสาวสายรุ้ง    ใจทน
10. นางสาวแพรวพรรณ    ฉิมเดช
1. นางฉวีวรรณ    เกียรติชัยพัฒน
2. นายปิยะ    ทองรักษ์
3. นายสรายุทธ    วงศ์พัฒนชัย
27
13 33 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นางสาวขนิษฐา    จำปาเทศ
2. นางสาวสิริกัญญา    ศรชัย
3. นางสาวจุฑามาศ    พรามนัติ
4. นางสาวกัญญารัตน์    ชาญชรา
5. นางสาวพัชราภรณ์    ชาญชรา
6. นายสหริช    โล่คำ
7. นางสาวศศิวิมล    ชายเจริญ
8. เด็กหญิงภัทรวดี    สมบูรณ์
9. นางสาวชนันดา    สินธุศิริ
10. นางสาวปิติพร    กมขุนทด
1. นางศรีสุดา    ใจหาญ
2. นางสมบัติ    คำภาบุตร
3. นางสาวเกษสุดา    พฤฒามาตย์
30
14 34 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายพงษ์พัฒน์    ศรีลาวุธ
2. นายสุริยะ    กำลังเลิศ
3. นายศราวุธ    ประโกสันตัง
4. นายภาสกร    ช่อรักษ์
5. นายจิติพงษ์    อภัยศรี
6. นายนันทวัฒน์    วรรณสิงห์
7. นายอัครพล    ฐินะกุล
8. นายอนุชา    ลาพัง
9. นายพงษ์ประณต    แซ่เฮ้ง
10. นายอลงกรณ์    มะเมีย
1. นายวีระพงษ์    ลครรำ
2. นายเรืองเดช    เกิ้นโนนกอก
3. นายโอภาส    ทยาปัสสา
5
15 35 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายวีระพงษ์    พลอยวิเลิศ
2. นายธีระศักดิ์    พิมพ์ภาเรือ
3. นายสุชัยวัช    บุญศิริ
4. นายรัชชานนท์    พละหาญ
5. นายภูมิภัทร    วรชินา
6. นางสาววราภรณ์    โวหารลึก
7. นางสาวพรทิพย์    บุตรพรม
8. นางสาวสุรางคนาง    บุตรพรม
9. นางสาวสุกัญญา    พรมจันทร์
10. นางสาวขนิษฐา    จันทรศิริ
1. นายกฤษดา    บุตรพรหม
2. นางฐาปนี    โสภาระ
3. นายทิวากร    หนองภักดี
18
16 36 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุกัญญา    เจริญสุข
2. นายภานุวัฒน์    หาดไชย
3. เด็กชายภานุวัฒน์    เดชครอง
4. นายธนันชัย    บึดชัยภูมิ
5. นางสาวประภาพร    โคกสีนอก
6. นางสาวสิริวิมล    แก้วชั่ง
7. นางสาววรรณวิสา    กำเนิดบง
8. นายปิยวุฒิ    อินชนะ
9. นายขจรศักดิ์    วิโรจน์
10. นายนพเก้า    เชิดขุนทด
1. นายนัฐกร    ทองงาม
2. นายวิเชียร    แสนน้อย
3. นายเอกลักษณ์    บูรณ์เจริญ
24
17 37 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายณัชพล    ช้างหัวหน้า
2. นายธนพัฒน์    รุ่งรังสี
3. นายปรัชญา    ฐานสมบูรณ์
4. นางสาวสุธาศินี    ธรรมชา
5. นายวัชรากร    เรืองสุข
6. นายวชิรวิทย์    ฉายมายา
7. นายณัฐวัตร    ฐานวิเศษ
8. นายวิกิจ    ไมล์สูงเนิน
9. นายชลธาร    งาคชสาร
10. นางสาวปรียาพร    มูลสมบัติ
1. นายปวิชญา    สิงห์นอก
2. นายอำนวย    แก่นภูเขียว
21
18 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเดชาพล    ขอนเต็ง
2. นายจิรายุวัฒน์    เนื่องมัจฉา
3. นายธนกฤต    แก้วกัลยา
4. นายชลธวัช    เถื่อนลี
5. นายตะวัน    แก้วลือ
6. นายศิริภูมิ    คำมณีจันทร์
7. นายสิรวิชญ์    เมืองศรี
8. นายศุภกิตติ์    วงสา
9. นายกิตติภูมิ    เพ็งศิริกุล
10. นายวัชรินทร์    เยี่ยมภูเขียว
1. นายกิตติพันธ์    เหล่าสุวรรณ
2. นายวัชรพร    กิจโป้
3. นายศุภชัย    กองเกิด
17
19 46 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยฉัตร    สีออน
2. นายยอดชีวัน    อิ่มโค่น
3. นางสาวเสาวลักษณ์    ดีเลิศ
4. นางสาวน้ำฝน    ชุมแวงวาปี
5. นางสาวปริศนา    เหล่าสงคราม
6. นายอดิศร    อุปะมานะ
7. นางสาวยุพาภรณ์    จันทรางกูร
8. นางสาวสุพัตรา    อ่อนโนนขวา
9. นางสาวนัทธมน    สูงทรง
10. นางสาวหัทยา    สีออน
1. นางสาวกนกวรรณ    สนอุป
2. นายปรีชา    เสริฐสม
3. นางรุ่งฤดี    สุดทอง
12
20 48 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชชาภา    แก้วยอดยาดี
2. นางสาวมณฑาทิพย์    บุดดี
3. นางสาวรัตนากร    เชิดสุข
4. นางสาวเนตรนลิน    สีแก้วตู้
5. นางสาวพรชนก    กลมประโคน
6. นางสาวรักษา    แก้วประโคน
7. นางสาวศิริวิมล    ยงทวี
8. นางสาวพิมพ์ชนก    แก่นอินทร์
9. นางสาวกัญญาวีร์    แฟ้นประโคน
10. นางสาวอรณิชา    บาริสี
1. นายวราวุธ    สายเพ็ชร
2. นางสาวอุบลรัตน์    อ้วนคำ
3. นายเจษฎา    วงศ์กัณหา
29
21 49 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายธนวัฒน์    พรประทาน
2. นายธีรภัทร    แก้วยก
3. นายขัตติยะ    ศรชัย
4. นายประสานศิลป์    ประสงค์ทรัพย์
5. นายณัฐภัทร    อุดมเสียงทอง
6. นายเจษฎา    ฉิมมาลี
7. นายธีรภัทร์    ไชยโย
8. นายชนสรณ์    ธูปพุทซา
9. นายสราวุฒิ    พิกุลทอง
10. นายเอราวัฒน์    ขวัญเมือง
1. นายปานเทพ    แก้วพิพัฒน์กุล
2. นายศิวณัฐ    ชิดรัมย์
3. นายเผ่าพันธ์    ปิ่นศิริ
10
22 51 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายนพกิจ    วรรณชัย
2. นายอภิสิทธิ์    น้อยคูณ
3. นายชาคริต    ม่วงเนียม
4. นายยุทธภัทร    ป้องปา
5. นายจักรพงศ์    รักษาภักดิ์
6. นายอธิปัตย์    ธรรมรังษี
7. นายธนวัฒน์    วันทองสุข
8. นายพงศ์พิพัฒน์    บุญอ่อน
9. นายภานุวัฒน์    พาคำ
10. นายธวัช    รัตนมงคล
1. นางสาวศิริรัตน์    ยอดช่าง
2. นายเจษฎา    นาสินส่ง
3. นายเศรษฐ์    คุณทาบุตร
18
23 52 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นางสาวกิ่งนภา    คิริชี
2. นางสาวบัณฑิตา    บุญลาภ
3. นางสาวรัชนีกร    สุทธิสอน
4. นางสาวสายวลี    จันทร์แสงศรี
5. นางสาวจันทกานติ์    วิจิตรปัญญา
6. นางสาวสุธิดา    ศรีบุรินทร์
7. นางสาวมณฑาทิพย์    ต้นพนม
8. นางสาวมาญาดา    จันทรเสนา
9. นางสาวกมลวรรณ    พงษาธิกร
10. นางสาวประภาพร    วังคีรี
1. นายปริญญา    พระรักษา
2. นายวีระวัฒน์    ชัชวาลย์
3. นายสุภัทร    จันทุม
20
24 54 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตยา    ศรีพันธบุตร
2. นางสาวพิจิตรา    ละลี
3. นางสาวสุจิตตรา    สารผล
4. นางสาวสุดารัตน์    สีดาราช
5. นางสาวอรพรรณ    ผ่านเมือง
6. นายสมพงษ์    สุวรรณ
7. นายประวิทย์    สอนอร
8. นายวิทวัส    ผาบสิมมา
9. นายสุรสิทธิ์    ชิวมล
10. นายเกริกศักดิ์    ศรีหาบัญฑิต
1. นายธีระพงษ์    ศรีภูธร
2. นางสาวนิตยา    มาลาวาด
3. นายประชาเวช    ศรีนามเอ็ม
6
25 55 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กชายธวัชชัย    สุทธิชัย
2. เด็กชายจีรพงษ์    ภูดี
3. เด็กชายธนกฤษ    ฤทธิบุญ
4. นายจตุพักตร์    พลวาปี
5. เด็กชายพนมชัย    คำตา
6. เด็กชายสุกฤษฎิ์    สุวรรณ์คำ
7. เด็กชายอนุวัฒน์    สีหาโคตร
8. เด็กชายวรายุทธ    โพธิ์ศรี
9. นายวัชระ    สุวรรณจักร
10. นายเทียนชัย    บ้านเป้า
1. นายธนธรณ์    บุญพรม
2. นายวิทักษ์    ชูศรีทอง
3. นายสราวุธ    ผกากาฬ
4
26 56 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายยุทธนา    โพธิสุวรรณ
2. นายธนวัฒน์    นาคแท้
3. นายสัญลักษณ์    สุขมอญ
4. นางสาวอารีรัตน์    แสงสว่าง
5. นางสาววริศรา    ศรีโท
6. นางสาวชุติมา    แซ่ตั้ง
7. นายคุณานนต์    หาวงษ์
8. นางสาวขวัญชนก    ภาวะ
9. นางสาวรัตษุฎา    ว่องไว
10. นางสาวอรอนงค์    พ่อจันดา
1. นางจิรายุ    ลิ่วศิริวงษ์เจริญ
2. นายวีระพรรณ    อินทา
3. นายไมตรี    หนึ่งคำมี
11
27 57 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวนิภาพร    นนเลาพล
2. นายวรวิทย์    มะละกา
3. นายนันทะวัฒน์    ดวงดูสัน
4. นายกิตติกร    สุวรรณมาโจ
5. นายนยวุธ    ชินบูรณ์
6. นางสาวเบญจวรรณ    เดชทะศร
7. นายฐิติพงค์    เหลินต้ายซ้าย
8. นายชนินทร์    วังมลหม่อม
9. นางสาวมนธิรา    ออทอลาน
10. นางสาวณัฐชา    มะสุใส
1. นางสาวกัลยา    ศรีวิเศษ
2. นายจงลักษณ์    จันทรวิมลสิริ
3. นายอภิเชษฐ์    วงศ์แก้ว
13
28 59 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพวรรณ    สำราญใจ
2. นางสาวชลณัฐ    ศาลางาม
3. นางสาวธาริณี    บรรลือทรัพย์
4. นางสาวกัลยาณี    วาไทย
5. นางสาววิมลรัตน์    ดาทอง
6. นางสาวกัญญารัตน์    มุ่งดี
7. นางสาวจันทกานต์    ไม้หอม
8. นางสาวโชติมณี    สมบูรณ์
9. นางสาวกัลยา    หวังผล
10. นางสาวธิดาทิพย์    บุญโสดากรณ์
1. นายจีรศักดิ์    วงษ์ศรี
2. นายชูชาติ    ชูแก้ว
3. นายโสภิณ    ผลเจริญ
21
29 60 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายคมสันต์    เที่ยงธรรม
2. นายคณาธิป    ศรีแก้ว
3. นายศุภชัย    ใจกล้า
4. นายเจศฎากรณ์    วีรเลิศ
5. นายศุภชัย    ทองมาก
6. นายปริวัฒน์    สุขพราม
7. นายธีรภัทร์    สมณะ
8. นายสหชาติ    วงสนิท
9. นายรัฐศาสตร์    ศรีสอน
10. นายเอเซีย    แก้วเกิด
1. นายกฤตภาส    มาลาคำ
2. นายปรีชา    พรมแก้ว
3. นายมนตรี    สุดาปัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 61 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอทิตยา    ชาญเชี่ยว
2. นางสาวเพชรดา    วุฒิยา
3. นายมงคล    ระหงษ์ทอง
4. นายภานุพงศ์    สุขวงษ์
5. นางสาวสุชาดา    มุ่งหมาย
6. นายวรินทร    ไชยศรีษะ
7. นายพัชรพล    จันดาชาติ
8. นายพยากรณ์    นันท์ไสย์
9. นางสาวพรนภา    เจือจันทร์
10. นางสาวธิดารัตน์    วิทศิริ
1. นายณัฐวิชช์    ธนพงษ์พรธนา
2. นางสาวธีรารัตน์    คงคน
3. นายศรีกรุง    บุญเยี่ยม
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................