งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 685
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกรัตน์    พาผล
2. นายปณิธาน    เอกปณิธานพงศ์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย    ป้านภูมิ
1. นายคมสันต์    ไชยบุดดี
2. นายธิติพล    โทแก้ว
39
2 2 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายกิตติพันธ์    แสงดารากุล
2. นายปิติชัย    ทบสน
3. นายวาริส    ญาติไธสง
1. นายธวัชชัย    ฝ่ายพลแสน
2. นางสาวไผ่ล้อม    บุษมงคล
39
3 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายอรช    รัชตเมธี
2. นายชานนท์    ภาคีนุยะ
3. นายรชต    บรรเทิงจิตต์
1. นายณัฐพล    กันพล
2. นายธนกฤต    ช่วยแสง
39
4 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายธนกร    แก้วมณี
2. นางสาวภูวนิดา    บุญคำ
3. นางสาวสุดารัตน์    โคตะบุญมี
1. นายธนภณ    อุ่นวิเศษ
2. นายเทอดศักดิ์    ไตรแก้ว
39
5 6 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    ศรีทะวงค์
2. นายชัชวาล    ชารัมย์
3. นางสาวไพลิน    แสงพรมชาลี
1. นายภวิษ    ขุนใหญ่
2. นางเพลินใจ    ขุนใหญ่
29
6 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัดดา    ฝ่ายชาวนา
2. นางสาววรัญญา    ตอนสี
3. นายพีรพัฒน์    แก้วการไร่
1. นายทองพูน    แพงมา
2. นายสำราญ    ฤกษ์อุโฆษ์
22
7 8 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นายปัญญวัชร    มูลศิริ
2. นายวีรกานต์    โพธิวัฒน์
3. นายกิตติศักดิ์    สุตะพันธ์
1. นายณัฐพล    บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ    บัวพันธ์
39
8 9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายชัยวัฒน์    คำมา
2. นางสาวสุปรียา    แสงอุ่น
3. นางสาวรัตติยากรณ์    นามวิชา
1. นายกฤดากร    สมบัติกำไร
2. นายณัฐสิทธิ์    กองรักษา
22
9 10 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นางสาวทิพย์ธิญาพร    โคตระ
2. นายเอกรัตน์    มหาวงค์
3. นายศุภวัฒน์    พากุดเลาะ
1. นายคมสันต์    เสาวโค
2. นายสันติ    แสงสีดา
10
10 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายศรกฤษณ์    วรรณวงศ์
2. นายภูบดินทร์    อนุสรณ์
3. นางสาวอันนา    แซ่เตีย
1. นายชัชวาลย์    ศรีสุวรรณ์
2. นายสมสมัย    อินทะมน
12
11 12 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวอภัสรา    สุขแสวง
2. นางสาวกัญญารัตน์    จันทะมาตย์
3. นางสาวธัญภัทร    พรมภาค
1. นางกนิษฐา    มูลสาร
2. นายพิสัน    โพนทัน
29
12 13 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายสุรชา    สีลาอาสน์
2. นายศักดินนท์    บัวผัน
3. นายภูวเดช    โพธิ์บาย
1. นายนวพล    หล้าบุตรศรี
2. นางภัสธรานันท์    ภูริธนาสิษฐ์
9
13 14 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    ถนอมสัจจกุล
2. นายทิวากร    ทุทุมมา
3. นายมเหศวร    เหง้าพรหมมินทร์
1. นายจำนง    ขาวเมืองน้อย
2. นายุสุภาพ    สุริอาจ
39
14 15 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายสุทักษ์    สมไสยา
2. นายคมสันต์    คำศรีรภาพ
3. นางสาวปรียาภรณ์    บุราณศรี
1. นางนันทรัตน์    แก้วไกรษร
2. นายวงค์ณภา    แก้วไกรษร
8
15 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายเมธาวิน    โกบึงกาฬ
2. นายขวัญชัย    รักษาวงษ์
3. นายนรินทร์    คันธี
1. นายศักดิ์ชัย    คันธี
2. นายสุทธิดล    สุรพงษ์รัตน์
39
16 17 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวศรันยา    ยลพันธ์
2. นายธีระพันธ์    การะเกษ
3. นางสาวกมลชนก    บุญทน
1. นางสาวปิ่่่นเพชร    ชาปะวัง
2. นางเขมจิรา    โสพรมมากฤษา
39
17 18 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายทักษิณ    แก้ววงศ์ษา
2. นายวรพล    สุดชัย
3. นายธนากร    แก้วชิณ
1. นายสุรศักดิ์    พันลำภักดิ์
2. นายเนติวุฒิ    ชนะบูรณ์
29
18 19 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นายเกรียงไกร    พิลาดวง
2. นางสาวอัจฉริยาพร    ภูรักษา
3. นางสาวนันทิดา    นามสมดี
1. นางสาวจิราภรณ์    ว่องไว
2. นางสาวณัฐวดี    เฉลิมศรี
22
19 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นายฉัตรวุธ    มาริกัน
2. นายศุภกรณ์    ศรีบัว
3. นายพสธร    สำราญ
1. นายวิสิทธิ์    ตามสีวัน
2. นายศตภิษัช    ไกรษี
17
20 21 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายธวัชชัย    สายป้อง
2. นางสาวนุชจลี    คำแสงดี
3. นางสาวอิสราภรณ์    อ่อนศรี
1. นางณัชชา    สวัสดิ์ทา
2. นางสาวนพวรรณ    ดวงสินธุ์
22
21 22 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายสุพจน์    เหมพิทักษ์
2. นายธนพล    คำจันทร์
3. นายเจตริน    เหล็กงาม
1. นายจีรพงษ์    แข็งแรง
2. นายธานินทร์    ธานี
5
22 23 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายนราวุฒิ    ชินกลาง
2. นายทักษิณ    ชอบสวน
3. นางสาวกนกวรรณ    หยวกกระโทก
1. นายสมยศ    โคตรบรม
2. นางสมสกุล    แมบจันทึก
29
23 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวเมลิสสา    นาดอน
2. นางสาววิภาดา    จันทร์วิเศษ
3. นายวิษณุ    รั้งกระโทก
1. นางกิรภา    ยุวเดชกุล
2. นายอลงกรณ์    ยุวเดชกุล
12
24 27 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวัชรศักดิ์    พอวังดอน
2. นางสาววันวิสาข์    กลางจอหอ
3. นายธีรวุฒิ    อานสันเทียะ
1. นางสาวฉะอ้อน    แป้นทองหลาง
2. นายสุเมธี    เกษร
22
25 29 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเอกรัตน์    ดีนอก
2. นายภัทรชนน    บุญทีไธสง
3. นายอัษฎายุธ    สีดาราช
1. นางพจมาลย์    เบียดนอก
2. นางพรรณธิพา    สัตย์ซื่อ
39
26 30 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายกฤตเมธ    อรัญชัย
2. นายณัชพล    กิตคราม
3. นายสหรัฐ    ผลาชิต
1. นางสาวยุพดี    ปรีดี
2. นางสาวศิริวิไล    อุดมศักดิ์
12
27 31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นายยอดรัก    ภูไก่แจ้
2. นายอภิทักษ์    ทิยะ
3. นายชายชาติ    ทลคร
1. นางนริศรา    ดอนพรทัน
2. นายศรายุทธ    เสนาวัง
39
28 32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายฑีฆายุ    แก้วสูงเนิน
2. นายกฤตยชญ์    ศรีเดช
3. นายเมธา    วรพันธ์
1. นายณรงค์ศักดิ์    สีหะวงษ์
2. นางหฤทัย    นวลบัตร
12
29 33 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายพีรพัฒน์    สันหนัง
2. นายวิทยากร    ลุนสูงยาง
3. นายอนพัทย์    พยัฆกุล
1. นายกิตติศักดิ์    โพธิโชติ
2. นายวิทยะวัฒน์    แก่งอินทร์
7
30 34 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายโชคชัย    แสนสำราญ
2. นายบัลลังก์    มาบิดา
3. นายจักรพันธ์    เต็กมงคล
1. นายจิรพิพัฒน์    ลินทอง
2. นางสาวชุติมา    พาโคกทม
39
31 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายอเนชา    นามนตรี
2. นายอานพ    สุนะไตร
3. นายอนิรุจน์    อมรรัตนเมธากุล
1. นางวชิรมน    ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์    ประเสริฐสังข์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
32 36 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายพงษ์ไพโรจน์    ศุภพล
2. นายรัฐเขตต์    รอดสุข
3. นายศุภวิชญ์    บัวแพง
1. นายธวัชชัย    ถาวรกาย
2. นายศรสิงห์    สิงหาราโท
22
33 37 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายสุวัตร    สิงห์น้อย
2. นายชนะชล    อ่อนนุ่ม
3. นายนันฐวัตร    งามภูเขียว
1. นายวิษณุ    สาระนันท์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์    จำรัส
29
34 39 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายเลิศพิพัฒน์    นครินทร์สาคร
2. นางสาวบัณฑิตา    แสงสุริยันต์
3. นายภูดิส    แสนทิพย์
1. นายธีรพันธุ์    จันทบุตร
2. นางสาวเสาวลักษณ์    สุวรรณรงค์
39
35 40 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายธีระพงษ์    แก้วหยาด
2. นายพลนิกร    ราชชมภู
3. นายภานุวัฒน์    คำภู
1. นายฉัตรดนัย    สุวรรณรงค์
2. นายปริวรรต    ฟองอ่อน
6
36 42 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริชนก    ริยะ
2. นางสาวรุจิกร    เค้าสิม
3. นางสาวบงกชพร    วรรณพิมพ์
1. นายวีระชน    แสงศรีเรือง
2. นางสิริพร    ระวีกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 43 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอนุวัฒน์    ภูมิชัย
2. นายธีรภัทร์    ศรีคุณเมือง
3. นายวิสา    เหลืองศุภบูลย์
1. นายกฤตลักษณ์    ชาวัตร
2. นางปรียานันท์    น้อยผาง
39
38 44 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายก้องภพ    แก้วกันฑ์
2. นายอนุชา    นามชาลี
3. นายตนุสรณ์    สนธิมูล
1. นางพชิรารัชต์    ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
39
39 45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภาณุ    ไชยจอกเกี้ย
2. นายฐากูร    ไกยสา
3. นายภูวดล    แสงไสย์
1. นางสาวชญาณิทิพย์    เขจรสิทธิ์
2. นายธีรวัฒน์    เขจรสิทธิ์
19
40 46 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสรวิศ    มูลเพีย
2. นายกิตติพศ    คุ้มสูงเนิน
3. นายธนากรณ์    เฮ้าแสง
1. นายคมเพชร    โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี    โพธิปัสสา
4
41 47 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นายเพชรภูตะวัน    เอี่ยมรัมย์
2. นายจักรกฤษณ์    ผาบุตร
3. นายอชิตพล    บำรัมย์
1. นางนิภา    เลิศศรีชูเชิด
2. นางสาวพรวดี    มีเชื้อ
39
42 48 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธิดา    สังฆระ
2. นางสาวจันทร์จิรา    นางาม
3. นางสาวสุภาพร    ยามงคล
1. นายสิทธิศักดิ์    กาสิทธิ์
2. นายสุพัด    เขาน้อย
39
43 49 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายธนกฤต    วิโรจน์สกุล
2. นายขวัญชัย    คงขาว
1. นางสาวภษกรณ์    อยู่แท้กูล
2. นางอทิตยา    ศรีถาวร
12
44 50 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายธนานันต์    เฮงสวัสดิ์
2. นายทินภัทร    ฉาไธสง
3. นายศุภเกตุ    แจบไธสง
1. นายวราวุฒิ    เจริญสุข
2. นายเทวฤทธิ์    จันเสริม
19
45 51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายธเนศ    หลักคำ
2. นายวุฒิชัย    คำนา
3. เด็กชายคาทซึมาซะ    อิโนอุเอะ
1. นายธวัชชัย    จันทร์บุตรสา
2. นายเทพนฤทธิ์    สุเภาแสน
11
46 52 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายชาคริต    พันสนิท
2. นายทฤษฎี    จิรลักษณวงศ์
3. นายธีรภัทร    ทองลา
1. นายชาญชัย    นันทะผา
2. นายธีรภัทร์    ปุญญา
17
47 53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นายกิตติธร    บุญอาจ
2. นายศักดิ์ณรงค์    เขื่อนสุวรรณ
3. นายภูมิชัย    ยศปัญญา
1. นายพงศ์พิช    คูสูงเนิน
2. นายวรณัฐ    นามปัญญา
22
48 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวเกษร    จันทีเทศ
2. นายบุญยรัฐ    หัสโก
3. นายรวีวัฒน์    ฉลาดแย้ม
1. นางสาวดุษฎี    ทรทึก
2. นายนฤดล    พนมคำ
39
49 55 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริฉัตต์    ชมภูเทศ
2. นางสาวพัชราภรณ์    กองทอง
3. นางสาวสุภาวดี    พะชะ
1. นายยุทธพงศ์    ชั่งสูงทรง
2. นางสาวสายชล    คงแสนคำ
29
50 56 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายอิทธิ    บุญโยทยาน
2. นายพลกฤษณ์    พรรณวงศ์
3. นายวรนันท์    ชอลี
1. นางสาวทอปัด    ฤทธิทิศ
2. นายมัฆวาน    ประทังคติ
29
51 57 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายสิทธิโชค    เทียมกลาง
2. นายจิรายุทธ    พันธุกาง
3. นายศราวุธ    ด่างเกษี
1. นายพิสิทธิ์    ฤทธิ์เนติกุล
2. นายภานุพงษ์    พรหมวงศ์
29
52 58 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายวสุรัตน์    ดาวัลย์
2. นายธนวัฒน์    สีแดด
3. นายนภสินธ์ุ    บุญมาลี
1. นายจักรกฤช    ดิษฐบรรจง
2. นายศรีเพชร    แพงศรี
19
53 59 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายทัศนพงศ์    ธานีวรรณ
2. นายกาญจน์    บุญสุยา
3. นายรัฐพงศ์    เชื้อเจริญ
1. นางภูริตา    จันทสุข
2. นายอนุสรณ์    จันทสุข
29
54 60 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายศุภกร    ทะรีรัมย์
2. นายอนุทิตย์    อุตส่าห์ดี
3. นายปฏิภัทร    เที่ยงตรง
1. นายจิรศักดิ์    พูนวิเชียร
2. นายสุริยะ    สร้อยแสง
29
55 61 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นายธนากร    หอมหวล
2. นายอัษฎาวุธ    แสงดี
3. นายนิติศักดิ์    อรโมน
1. นายชินกร    ศรีทร
2. นายมนตรี    อกอุ่น
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................