งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 684
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิวกร    กองจันทร์
2. เด็กหญิงนฤมล    อิสริยะกุล
3. เด็กชายณภัทร    พุทธวงศ์
1. นายจีรวัฒน์    ไมยะปัน
2. นางสาวนัชชา    ศรีเกิน
12
2 2 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบังอร    สุทธิสา
2. เด็กชายพลวัฒน์    หมื่นไธสง
3. เด็กชายธีรวัฒน์    ทบภักตร์
1. นายธวัชชัย    ฝ่ายพลแสน
2. นางปิยนาถ    ภิบาลจอมมี
26
3 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทธิชาติ    อักษรพิมพ์
2. เด็กชายภัคพล    เปรมประสพโชค
3. เด็กชายชานนท์    ดวงบุญมี
1. นายณัฐพล    กันพล
2. นายธนกฤต    ช่วยแสง
16
4 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนพัช    บุญสูง
2. เด็กชายเพรชรัตน์    ฮุเจ
3. เด็กชายพีรภัทร    สยมชัย
1. นายธนภณ    อุ่นวิเศษ
2. นายเทอดศักดิ์    ไตรแก้ว
26
5 6 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นายมารุต    เอี่ยมศิริ
2. นายวิศณุพงค์    มีเพียร
3. นายเกียรติศักดิ์    ทองทัน
1. นายภวิษ    ขุนใหญ่
2. นางเพลินใจ    ขุนใหญ่
26
6 7 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเฉลิมพร    แก้วพวง
2. เด็กชายเกตุกิตติ    คำโสภา
3. เด็กชายณัฐชนนท์    คำโสภา
1. นายจิราวัฒน์    นางาม
2. นายเชาวลิต    เสาเวียง
26
7 8 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิวกร    ภูภักดี
2. เด็กชายปภาวิชญ์    หงษ์อินทร์
3. เด็กชายจักรพรรดิ    สองสี
1. นายณัฐพงศ์    เจตินัย
2. นายโกสิทธิ์    ทองคำเจริญ
16
8 9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุญสิตา    แสงสอน
2. เด็กชายวาสุเทพ    ธงศรี
3. เด็กหญิงปภัสสร    รัตนวัน
1. นายณัฐสิทธิ์    กองรักษา
2. นางสาวอุไร    ครบสุวรรณ
16
9 10 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กชายศิรสิทธิ์    ปัตโต
2. เด็กชายภูธนภัทร    เมฆคลี
3. เด็กชายวัชรินทร์    แสงน้อย
1. นายพริษฐ์    ม่วงมิตร
2. นายวสุรงค์    พรหมคุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรวุฒิ    วันเมืองเก่า
2. เด็กหญิงทิพย์ประภา    พันธุนัน
3. เด็กชายจารุวัฒน์    ชูรัตน์
1. นายชัชวาลย์    ศรีสุวรรณ์
2. นายสมสมัย    อินทะมน
26
11 12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กชายคอลลิน    แบล็ค
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไวยะพันธ์
1. นายทศพล    ชัยวิวัฒน์ตระกูล
2. นางสาวสุภาพร    แก้วหลวง
26
12 13 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัญญ์ชนก    ทวีสุข
2. เด็กชายพงษ์ดนัย    ดวงพรม
3. เด็กชายสิรวิชญ์    บุตรศรี
1. นายนวพล    หล้าบุตรศรี
2. นางภัสธรานันท์    ภูริธนาสิษฐ์
9
13 14 โรงเรียนพันดอนวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายสัณห์ศิษฎ์    สนธิวารี
2. เด็กชายวีรสุ    สนิทชน
3. เด็กชายก้องภพ    ศรีกงพาน
1. นายกษิตินาถ    อุ่นทานนท์
2. นายเอกราช    รักษ์ทอง
26
14 15 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายชิณกฤษ    โทนะหงษา
2. เด็กชายภควัตร    วิเศษชัย
3. เด็กชายธีรภาพ    พิมพ์แสง
1. นางนันทรัตน์    แก้วไกรษร
2. นายวงค์ณภา    แก้วไกรษร
5
15 16 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายชัชพงศ์    พากุล
2. เด็กชายภูตะวัน    ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายสดุดี    จันทะศรี
1. นายนิรัตน์    สุวรรณศรี
2. นายศุภรานนท์    นันภิวงค์
26
16 17 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปกรณ์    ละออเอี่ยม
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    แก้วกลึงกลม
3. เด็กชายจตุพร    วันทอง
1. นายธเนศ    สีตะริสุ
2. นายภัทรดนัย    พลสูงเนิน
26
17 18 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธเนตร    สุขแดง
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    โทฮาด
3. เด็กชายลัทธวิทย์    แก้วศรี
1. นายถนอมศักดิ์    ทองทับ
2. นายภิญโญ    ทองไข
26
18 19 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภเชฏฐ์    สุชิลา
2. เด็กชายกิตติพันธ์    วงศ์ศรีลา
3. เด็กหญิงพัชรา    สู่บุญ
1. นางสาวณัฐวดี    เฉลิมศรี
2. พระครูวิมล    ปัญญาคุณ
26
19 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฏชนน    ไกรษี
2. เด็กชายศรัณย์วิธ    ปัตพรรณา
3. เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์    สีสันต์
1. นายวิสิทธิ์    ตามสีวัน
2. นายศตภิษัช    ไกรษี
16
20 21 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กชายชวกร    เหลากลม
2. เด็กชายสรรพสิทธิ์    สายทอง
3. เด็กชายปฎิรักษ์    อินทริง
1. นายสืบพงค์    สุดตา
2. นายอภิเกียรติ    สิงห์คำ
26
21 22 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กชายถิ่นไทย    บุตรสีทา
2. เด็กชายคณินบดี    ใจแน่น
3. เด็กชายกณวรรธน์    สมดี
1. นายจีรพงษ์    แข็งแรง
2. นายเอกวิทย์    ดวงแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 23 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปานไพลิน    หว้าร่มไทร
2. เด็กชายธนกฤต    วงศ์ตาขี่
3. เด็กชายสมบูรณ์    ฤทธิรงค์
1. นายกิตติภพ    เพชรทิม
2. นายสมยศ    โคตรบรม
16
23 24 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    จันตรี
2. เด็กชายพีรณัฐ    ศักดิ์ทองหลาง
3. เด็กชายภูริพันธ์    พงษ์ใหม่
1. นายธัญพิสิษฐ์    อ่อนศรี
2. นายมณเฑียร    งามแก้ว
4
24 26 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤษด์สกุล    ปัญญะสังข์
2. เด็กชายศุภณัฐ    ดิษพงษา
3. เด็กชายปฏิมากร    ระดาฤทธิ์
1. นายวชิระชัย    ชาวสันเทียะ
2. นายวรเศรษฐ์    เอกอัครชวกิตติ์
26
25 27 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์    สุนารัตน์
2. เด็กชายปฏิพล    คงชุ่มชื่น
3. เด็กชายธนเดช    ซาเหลา
1. นายณัฐวุฒิ    ทรงกำพล
2. นายบำรุง    สุวรรณาจารย์
26
26 29 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกีรติพัทธ์    ไพศาลธนภัทร
2. เด็กชายศุภสัณห์    ทองดีนอก
3. เด็กชายอชิตพล    ปะกายะ
1. นางจุรีรัตน์    ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
2. นายมานะ    บุญแต่ง
26
27 30 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายไอดิน    ฆารสว่าง
2. เด็กชายวีรวัฒน์    บัวกฎ
3. เด็กชายรชต    พลเยี่ยม
1. นางสาวยุพดี    ปรีดี
2. นางสาวเยาวเรศ    ทิพชรา
12
28 31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐดนัย    ภูกองสังข์
2. เด็กชายวรฤทธิ์    ศรีหอมชัย
1. นายกิตติพงศ์    ม่วงแก้ว
2. นางนริศรา    ดอนพรทัน
26
29 32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายโกเมศ    พุ่มศรี
2. เด็กหญิงเพรียวพันธ์    นวลบัตร
1. นายณรงค์ศักดิ์    สีหะวงษ์
2. นางนางคิณธนา    พุ่มศรี
26
30 33 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิรักษ์    ศิริบาล
2. เด็กชายสรวิชญ์    ภูกงลี
3. เด็กชายชุติ    จันหัวนา
1. นายวิทยะวัฒน์    แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์    อินธิสาร
7
31 34 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล    สุวรรณธาดา
2. เด็กหญิงแพรวา    สุวรรณธาดา
3. เด็กชายธนวัฒน์    สุขสวรรค์
1. นายภูรินทร์    รัตนศรี
2. นายอภิวัฒน์    ภูระวงษ์
26
32 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    นามชู
2. เด็กหญิงสุพิชญา    ผ่องสนาม
3. นางสาววรัชมน    ประเสริฐสังข์
1. นางวชิรมน    ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์    ประเสริฐสังข์
26
33 36 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูตะวัน    สมบัติดี
2. เด็กชายตรงชัยชนะ    ขั้นชัยภูมิ
3. เด็กชายอภินันท์    สว่างใหญ่
1. นายทศพล    ตาปราบ
12
34 37 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายสหัสฐชัย    ชำนาญ
2. นางสาวเวทิตา    สถิตชัย
3. นางสาวขวัญฤทัย    กุจันทร์
1. นายธนาศักดิ์    อาสาสู้
16
35 38 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิเดช    พรมรอด
2. นายโคตะ    โอโนเดระ
3. เด็กชายรวิกานต์    พงษ์ประเทศ
1. นายคมกฤษ    ไพศรี
2. นางสาวพิชชาพร    แนวสุภาพ
16
36 39 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายโชติวัฒน์    แต้ศิริเวชช์
2. เด็กชายชวิศ    อภิชนรัตนากร
3. เด็กชายกิตติภพ    โสภา
1. นายอดิศักดิ์    แสนทิพย์
2. นางเนตรชนก    แสนทิพย์
26
37 40 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายคณัศนันท์    นามประมา
2. เด็กชายพรรษกร    บุรานนท์
3. เด็กชายธีระศักดิ์    มูลคม
1. นายฉัตรดนัย    สุวรรณรงค์
2. นายปริวรรต    ฟองอ่อน
16
38 41 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายวราโชติ    อินคุณ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    บุตตพักตร์
3. เด็กชายสรวิชญ์    วันเสน
1. นางพิไลพร    สวัสดิ์
2. นายสืบศักดิ์    สวัสดิ์
7
39 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิตา    นาชัย
2. เด็กหญิงธัญรัตน์    สุดชา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    จูมจี
1. นายอลงกรณ์    บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
26
40 44 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายภัทรพงศ์    ต่อติด
2. นายฐิติวัสส์    เสาวิชิต
3. เด็กชายกิตติพิชญ์    สมัครสมาน
1. นายนรวิชญ์    นักปราชญ์
2. นายประหยัด    คำน้อย
26
41 45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภัทรชัย    พลโรม
2. เด็กชายต่อตระกูล    อินธิศร
3. เด็กชายธนโชติ    บุญเกลียง
1. นางสาวชญาณิทิพย์    เขจรสิทธิ์
2. นายธีรวัฒน์    เขจรสิทธิ์
26
42 46 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายภีร์เสน    โพธิปัสสา
2. เด็กชายกานติพัฒน์    ขุนเดช
3. เด็กชายเพชรณพัฒน์    ไชยสุรินทร์
1. นายคมเพชร    โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี    โพธิปัสสา
5
43 47 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธานุภาพ    หงษาล้วน
2. เด็กชายกานต์    สุขวิเศษ
3. เด็กชายก้องเกียรติ    เบียดรัมย์
1. นางนิภา    เลิศศรีชูเชิด
2. นางสาวสาธิดา    วันทวี
26
44 48 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรวุฒิ    เด่นคีรีรัตน์
2. เด็กชายวสันต์    โนริรัมย์
3. เด็กชายสมเกียรติ    บริสุทธิ์
1. นายกอบเกียรติ    มฤทุกุล
2. นายพิทักษ์ฉัตร    เทพราชา
9
45 49 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัญชน์    จันทร์ณภัทร
2. เด็กชายชนินทร์    จันศิลา
3. เด็กชายวิษณุ    เจริญยิ่ง
1. นายอธิภัทร    ยอดนางรอง
2. นายอุดมศักดิ์    สำรวจวงค์
9
46 50 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายปณัฐกร    แก้วดก
2. เด็กชายอนนต์    แสงเสถียร
3. เด็กชายชัยนรินทร์    สิมสีดา
1. นายพรมมี    ประยุทธเต
2. นางสำเนียง    ประยุทธเต
26
47 51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายนภัสกร    แก้วพิภพ
2. เด็กชายศิริวิวัฒน์    วระวาท
3. เด็กชายสิทธิพล    พัฒเพ็ง
1. นายธวัชชัย    จันทร์บุตรสา
2. นายเทพนฤทธิ์    สุเภาแสน
16
48 53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    สังปัสสา
2. เด็กชายปิยะชัย    แสนศักดิ์
3. เด็กชายนฤภัททร์    พระสุวรรณ
1. นายพงศ์พิช    คูสูงเนิน
2. นายวรณัฐ    นามปัญญา
26
49 55 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ปารารักษ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์    คึมสูง
3. เด็กชายสมพงษ์    พะชะ
1. นายยุทธพงศ์    ชั่งสูงทรง
2. นางอุไรวรรณ    ชั่งสูงทรง
16
50 56 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนันดา    ใจสุข
2. นายศิวราช    เหลาพรม
3. นายธนกฤต    ไชยเสนา
1. นายวัฒนา    โพธิ์ศรี
2. นางสาวสายฝน    พ่อโสภา
26
51 57 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิริวัฒน์    ตกพันธุ์
2. เด็กชายกิตติภณ    ท้าวนาง
3. เด็กชายศตายุ    สุทธิธรรม
1. นายภานุพงษ์    พรหมวงศ์
2. นายศักดา    สารคำ
26
52 58 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายชญานิน    พลบุตร
2. เด็กชายกฤตณัฐ    สิริพัฒน์
3. เด็กชายจิรานุวัฒน์    บุญเลิศ
1. นายสุจิน    ไทยวงค์
2. นายเจษบดินทร    อินทสงค์
26
53 59 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิติพล    แผ่นทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา    ขันละ
3. เด็กชายสุเมธ    ผ่องแผ้ว
1. นายไพรัตน์    ทองเถาว์
26
54 60 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพลพล    ปาปะไพ
2. เด็กชายกิตติภพ    ผิวทวี
3. เด็กชายกฤษณะ    บุญสด
1. นายสุระชัย    พุฒซ้อน
2. นายสุริยะ    สร้อยแสง
12
55 61 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายวุฒิชัย    เบี้ยไธสง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    จงอุตส่าห์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์    บุญนาค
1. นายชินกร    ศรีทร
2. นายมนตรี    อกอุ่น
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................