งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 683
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายวิชญานนท์    อ่อนบัวขาว
2. นายกันยาธร    ซ้ายขวา
3. นางสาวประกายฟ้า    มิ่งกุระ
1. นายกิตติวัฒน์    อะโน
2. นางนรินทร์    ศิรินุวัฒน์
42
2 2 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายกฤษณลักษณ์    ปะนะภูเต
2. นายเฉลิมวงศ์    หงษ์บุดสี
3. นายเอกพงษ์    ปุระกัน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา    ภูนิคม
2. นางสาววิจิตราภรณ์    กมลเลิศ
13
3 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายณัฐวุฒิ    เจือไธงสง
2. นายอลงกรณ์    แสนจำลา
3. นายตะวัน    แสนกุล
1. นายณัฐพล    กันพล
2. นายธนกฤต    ช่วยแสง
17
4 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายณัฐวุฒิ    ชาภิรมย์
2. นายวัฒนนันท์    สีสุข
3. นายธราเทพ    อินทร์นอก
1. นายสมบัติ    ตันนารัตน์
2. นางสาวสุพัตรา    แก้วคำสอน
28
5 7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายสุรศักดิ์    พรหมศร
2. นายวิวิธชัย    ใจคุ้มเก่า
3. นายธนชัย    แก้วแสน
1. นายภูเบศ    เศรษฐบุตร
2. นายไพรนคร    ชิณะแขว
14
6 8 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชาวดี    ทินกรกำธร
2. นางสาวธิฆัมพร    บุญวงศ์
3. นางสาวอาทิตยา    ทองปัญญา
1. นายสุทธิศักดิ์    เกตษา
2. นางอำมาลา    เกตษา
42
7 9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวอรทัย    หงษ์จันทร์
2. นางสาวณัฐกานต์    บึงไกร
3. นางสาวศิริพรรณ    คำเสียง
1. นางสาวอุไร    ครบสุวรรณ
2. นายเสถียร    คำชมภู
36
8 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายภิรมย์พร    สุริพล
2. นายณัฐพล    อินทมาศ
3. นางสาวลัคคนา    บุญเพ็ง
1. นายบรรหยัด    สุริพล
2. นางมลิวัลย์    เลาหะสูต
10
9 11 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายณัฐพนธ์    สุดตา
2. นายพิวัฒน์    ปติโก
3. นายศรัณย์    หลอดคำ
1. นายฐานันดร    มูลสาร
2. นายอิสระ    นันทจักร์
42
10 12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นายคัมภีร์    สายแวว
2. นายธนากร    สมประสงค์
3. นายศุภชัย    พรมจันทร์
1. นายทศพล    ชัยวิวัฒน์ตระกูล
2. นางสาวสุภาพร    แก้วหลวง
33
11 13 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายนลธวัช    นาคสร้อย
2. นายกิตติมศักดิ์    บัณฑิต
3. นายพงศธร    พลเหลา
1. นายถาวร    บัวป่า
2. นายนิกร    จำปาหาร
42
12 14 โรงเรียนพันดอนวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายอมรเทพ    เล่งฮวด
2. นางสาวกรรณิการ์    อุดง
3. นางสาวนันทวรรณ    ศรีจันทร์
1. นายกษิตินาถ    อุ่นทานนท์
2. นายสันติ    ขามวิเศษ
40
13 15 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวบุษบง    จันทร์โหล่น
2. นางสาวอรัญญา    ลีทัพไทย
3. นางสาวกิ่งกาญจน์    พรมประราบ
1. นายชัยณรงค์    พลนามอินทร์
2. นายเศรษฐา    โพธิ์ศรี
18
14 16 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายคามิน    ดิษสง
2. นายชานนท์    ปราบศัตรู
3. นายนิรุจ    กาล้อม
1. นางสาวฐิติพร    จิราธนทัต
2. นายนิรัตน์    สุวรรณศรี
31
15 17 โรงเรียนดงยางวิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายเทพมงคล    ประพฤติตาม
2. นายอัชฌา    พันธุมา
3. นายชัยชนะ    สีทองทุม
1. นางสาวฐิตารีย์    ศรีจันทร์
2. นายองอาจ    พงษ์อารีย์
22
16 18 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายวงศ์รพี    ประหุน
2. นายพงศธร    เวียงแก
3. นายพร้อมพล    สาพันธ์
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง    อังฉกรรจ์
2. นางสาวอุไรวรรณ    บุญธรรมมา
27
17 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นายกัญทรพัชญ์    บุญยศ
2. นายรัชพล    วงศ์คำ
3. นายรัชพงษ์    จำปารัตน์
1. นายวิสิทธิ์    ตามสีวัน
2. นายศตภิษัช    ไกรษี
42
18 21 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายธนากร    สานทอง
2. นางสาวขวัญจิรา    บุญเททิม
3. นางสาวนิยะดา    พาตาโส
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชนัญญา    ศิริพุฒ
2. นายอานนท์    ขันติวงษ์
42
19 22 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายอนุชา    เปรี่ยมนอง
2. นางสาววรฤทัย    ชมภูเพชร
3. นางสาวจิราวรรณ    พูลเพิ่ม
1. นายทองแสง    หน่อแก้ว
2. นายเจษฏา    ศิริโภค
35
20 23 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพิจักษณ์    กิตติมีสัจจ์
2. นายปุณณวิช    บุญณะสาร
3. นายวรากร    สิทธิจันทร์เสน
1. นายอธิวัฒน์    ธิติเจริญโรจน์
2. นายอนุสรณ์    พัดไธสง
23
21 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอัมรินทร์    เกษมพงษ์
2. นางสาวปิยาภรณ์    สิงห์ไธสง
3. นางสาวจิดาภา    แหวนเงิน
1. นางกิรภา    ยุวเดชกุล
2. นายอลงกรณ์    ยุวเดชกุล
32
22 25 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายศุภวัฒน์    ตังอนุสรณ์สุข
2. นายปรเมศน์    นิลตะสุวรรณ
3. นายธนกฤษ    สายบุตร
1. นางสาวน้ำฝน    ยามกระโทก
2. นายอารีรัตน์    อังกระโทก
30
23 27 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสนธยา    ช่วยบุญเทียม
2. นายธนวัฒน์    ทัดสันเทียะ
3. นางสาวณิชากานต์    เย็นเหลือ
1. นางสาวฉะอ้อน    แป้นทองหลาง
2. นายสุเมธี    เกษร
5
24 29 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายภูริณัฐ    ไหว้บุญส่ง
2. นายกิตติศักดิ์    ชิมคำ
3. นายภูมิภัทร    เรืองนา
1. นายมานะ    บุญแต่ง
2. นางรตวิสา    ปาลินทร ลัดดี
42
25 30 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายมนูวิทย์    นาเมืองรักษ์
2. นายจิรัฏฐ์    ทวีทรัพย์กมล
3. นายปิฏิพงษ์    กมลสาร
1. นางสาวยุพดี    ปรีดี
2. นางสาวศศิธร    โสวงษ์
ชนะเลิศ
26 31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นายจิรทิปณ์    ศักดิวงษ์
2. นายณัฐวุฒิ    เกลี้ยงรส
3. นายภีรภัทร    เกลี้ยงรส
1. นายวิวัฒน์    สุมา
2. นายอนุษร    บุตรแก้ว
24
27 32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายศุภกร    ทิพย์สิงห์
2. นายปุณยวัฒน์    เจริญท้าว
3. นายหัสวรรษ    อัคติ
1. นายณรงค์ศักดิ์    สีหะวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 33 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    นุริตมนต์
2. นายปุญญวัต    ศรีชุติโยทัย
3. นายธนะรัชต์    ภาภักดี
1. นายวิทยะวัฒน์    แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์    อินธิสาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 34 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายสรวิชญ์    แสงหงษ์
2. นายภูวดล    ภูถวิล
3. นายกิตติธัช    ด่านชัยภูมิพัฒน์
1. นายจิรพิพัฒน์    ลินทอง
2. นางสาวชุติมา    พาโคกทม
42
30 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวมลทิพย์ภรณ์    พลเยี่ยม
2. นายปุริณสิริ    คชมิตร
3. นายนรินทร    พลเยี่ยม
1. นางวชิรมน    ประเสริฐสังข์
2. นางสาวเบญจมาส    สิงหาทิพ
26
31 36 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายภาณุวิชญ์    ทองขัติ
2. นายพงษ์ไพโรจน์    ศุภพล
3. นายรัฐเขตต์    รอดสุข
1. นายณัฐพงษ์    ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวอัญญรัตน์    ร่วมกระโทก
11
32 37 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นางสาวแสงประวี    แก้วเมืองกลาง
2. นายสุวสันต์    มะโนแป๊ก
3. นางสาวศิริพรพรรณ    แสงสิงห์
1. นางลินดา    พงษ์ศักดิ์
6
33 39 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายกัสมา    พันธุกาง
2. นายเกียรติภูมิ    สาระพรม
3. นายอติวรรษ    สีตะวัน
1. นายรอบรู้    ด่างเกษี
2. นายเดชอุดม    ไชยวงศ์คต
7
34 40 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายเจนภพ    ทวีชัย
2. นางสาววสุนันท์    ศรีสร้อย
3. นางสาวบุรีรัตน์    สอนสิงห์ไชย
1. นายธวัฒชัย    หอมแพน
2. นางสาววัชราพร    ศรีสร้อย
39
35 41 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายปาริวัตร    กาญบุตร
2. นายศักรินทร์    ปุ่มเป้า
3. นายเจษฏา    ทุมปัดชา
1. นายคมศร    อุดมเพ็ญ
2. ส.ต.ท.ชัยวัฒน์    สอนสมนึก
9
36 42 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวุฒิชัย    ไทยทองหลาง
2. นายภูธเนศ    เครือคำ
3. นายศิขรินทร์    อุ่นทะวงษ์
1. นางสาวชนกนาถ    ประสมทอง
2. นางทิวาภรณ์    เลิศวีรพล
34
37 44 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายภูมิ    เชิดพานิช
2. นายสิทธิศักดิ์    แสงกระสินธุ์
3. นายธวัชชัย    บัวจันทร์
1. นางพชิรารัชต์    ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
12
38 45 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายปิตินันท์    พัวทวี
2. นายนาธาน    ทองแสง
3. นายธัญวิชญ์    ศรีเงิน
1. นายเรืองสิทธิ์    นามกอง
2. นายโยธิน    ธีระนันท์
16
39 46 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายกีรติพงษ์    ชัยคำ
2. นายพันกร    เกษียร
3. นายณัฐพล    จูสวัสดิ์
1. นายขวัญชัย    บำขุนทด
2. นายสุทัด    เพียเกษม
19
40 47 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนิตยา    จิตรครบุรี
2. นางสาวเบญจมาศ    พิลาลึก
3. นางสาวพรธิตา    คำเสมอ
1. นางพรพรรณ    สมัคค้า
2. นายอาทิตย์    ปะสีละเตสัง
29
41 48 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายชนาธิป    บุญเจริญ
2. นายสันติภาพ    ทูลประโคน
3. นางสาวพลอย    ตราครบุรี
1. นายสิทธิศักดิ์    กาสิทธิ์
2. นางสาวสุวรรณา    สารเพ็ชร
37
42 49 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายอนุชา    ขำเอนก
2. นางสาวพิยดา    สมบุญโสด
1. นางสาวภษกรณ์    อยู่แท้กูล
20
43 50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายธนกฤต    ไปหนี้
2. นายวิธวัช    มะปะโม
3. นายตรัยภูวนารถ    สิงห์แก้ว
1. นายกว้าง    ไปหนี้
2. นายภัทรพล    เทียมจันทร์
21
44 51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายอภิชาติ    แก้วพิลารมย์
2. นายเมคา    เหล่าประเสริฐ
3. นายศุภวิชญ์    เหล่าหอม
1. นายทนงเกียรติ    พลไชยา
2. นายธวัชชัย    จันทร์บุตรสา
15
45 52 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายภัทรพงษ์    สังข์แคลนพรม
2. นายสิทธิพัฒน์    สาธรสุทธิ์
3. นายธนกรณ์    มาหา
1. นายวรวุฒิ    โง๊ะบุดดา
2. นายวีระเทพ    กองมณี
38
46 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นายพิทวัส    แสนวิลัย
2. นายเขมชาติ    เชิญทิพย์
3. นางสาวอรณิชา    บุญกว้าง
1. นางกันยพัชญ์    ทองโคตร
2. นายนฤดล    พนมคำ
42
47 55 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายชนรัฐ    ชฎาวงศ์
2. นายวุฒิพงษ์    หอมพรมมา
3. นายยุทธนา    ชาวดร
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา    มงคลล้ำ
2. นายสุรินทร์    เลพล
8
48 57 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุรัสวันต์    ดวงดีแก้ว
2. นางสาวอัฉราภรณ์    มีบาง
3. นางสาวศศิธร    หลินศรี
1. นางสาวฤทัยวรรณ    วงศ์ณะรัตน์
2. นายสอนชัย    วังวิสัย
41
49 58 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายเอกปวิน    ภูมลา
2. นายปัญจพล    สุภาคาร
3. นายนรวิชญ์    วังคะฮาต
1. นายจักรกฤษณ์    อินทสงค์
2. นายอภิชาติ    ธรรมสวาสดิ์
4
50 59 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายวริศ    อังคสิทธิ์
2. นายสิรวิชญ์    มาประจวบ
3. นายธนโชติ    ใจกล้า
1. นายกฤษฎากร    แก่นดี
2. นางปารย์พิชชา    ชีวาพรไพศาล
25
51 60 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายอภินันท์    จงใจงาม
2. นางสาวเมธาวดี    อนุรัตน์
3. นางสาวกาญจนา    อินทชัย
1. นายจักรพงษ์    ทวยจตุรัส
2. นายสุริยะ    สร้อยแสง
42
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................