งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 682
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิติพัทธ์    ชนะศึก
2. เด็กชายพีรวัส    พิบูลย์วรกุล
3. เด็กชายภควัฒน์    สุขมณี
1. นายดุษฎี    ศรีสองเมือง
2. นายอธิวัฒน์    หงษ์ใหญ่
6
2 2 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรชัย    นามพร
2. เด็กชายนพพร    บุตรนันท์
3. เด็กชายศิริศักดิ์    พะโยโค
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา    ภูนิคม
2. นางสาววิจิตราภรณ์    กมลเลิศ
16
3 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธิติ    ตุลยวรรธน์
2. เด็กชายสาริน    ทวีกิจถาวร
3. เด็กชายจักรภัทร    ชัยเจริญ
1. นายณัฐพล    กันพล
2. นายธนกฤต    ช่วยแสง
23
4 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลิตา    ชัยจันทร์
2. เด็กชายชินกฤต    จตุเทน
3. เด็กชายอนุวัฒน์    แก้วใส
1. นายวีรวิทย์    ทันแล้ว
2. นายสมบัติ    ตันนารัตน์
32
5 6 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอมรเทพ    รังศิริรักษ์
2. เด็กชายณัฐพล    แสงจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ขันที
1. นายรุ่งเรือง    ทาระเวท
2. นายศิวะ    ทาระเวท
29
6 7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์    นาจำปา
2. เด็กชายณฏฐพล    ทองคำ
3. เด็กชายธรรมนูญ    กล่อมปัญญา
1. นายภูเบศ    เศรษฐบุตร
2. นายไพรนคร    ชิณะแขว
8
7 8 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรินทร์    นามสุวอ
2. เด็กชายธีรยุทธ    เผดิมวงค์
3. เด็กชายพงศ์พล    คำแพง
1. นายกฤตชนะ    ฤาชา
2. นายกฤษดา    เจริญมาก
22
8 9 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจีรวัฒน์    สุระ
2. เด็กชายธนกร    อินธนู
3. เด็กชายวุฒิชัย    ไชยศรีษะ
1. นายมงคล    สีเหลือง
2. นางสาวสรุณี    พงศ์สุระ
36
9 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชนกนันท์    สรรพศรี
2. เด็กหญิงศิริลักษ์    วงค์เสน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    อินทมาศ
1. นายบรรหยัด    สุริพล
2. นางสาวปาริตา    ดวงงาม
7
10 12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กชายนฤพล    สาริกบุตร
2. เด็กชายนฤเบศร์    สาริกบุตร
1. นายทศพล    ชัยวิวัฒน์ตระกูล
2. นางสาวสุวัจนา    เวชอนันฐชัย
37
11 14 โรงเรียนพันดอนวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์    ลาษี
2. เด็กชายวีรภาพ    นารี
3. เด็กชายพรพิพัฒน์    พุทธไธสงค์
1. นายสันติ    ขามวิเศษ
2. นายเอกราช    รักษ์ทอง
25
12 15 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาริตา    นามบุญสี
2. เด็กหญิงพัชราภา    กะโยดม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    เหล่าราช
1. นายชัยณรงค์    พลนามอินทร์
2. นายเศรษฐา    โพธิ์ศรี
15
13 16 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายเสกฐพงศ์    พรมผอง
2. เด็กชายอภิวัฒน์    กองดี
3. เด็กชายสุชานนท์    มูลอัต
1. นางสาวฐิติพร    จิราธนทัต
2. นายนิรัตน์    สุวรรณศรี
37
14 17 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายรพีภัทร    นาบำรุง
2. เด็กชายกิติภัทร    เคนผาจิตร
3. เด็กชายกรวิชญ์    เจริญชัย
1. นายทองคำ    มากมี
2. นายปิยพัทธดนย์    พันธ์สุวรรณ
37
15 18 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    บุญศักดิ์
2. เด็กชายพรกิตติ์    ชมกลิ่น
3. เด็กหญิงสุภัชชาวดี    ปรือทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง    อังฉกรรจ์
2. นายสมบัติ    ใจทน
37
16 21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กชายชินพัฒน์    อินทร์ขาว
2. เด็กชายโอม    จตุราเพท
3. เด็กชายอนันท์    มิตรแสง
1. นางนราภรณ์    โคลงชัย
2. นายศักดิ์นรินทร์    พูลเพิ่ม
37
17 22 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายกฤตนัย    ปัญญามูล
2. นายวรเดช    ญาติเจริญ
3. นายฉัตรชัย    ลุสมบัติ
1. นายทองแสง    หน่อแก้ว
2. นายเจษฏา    ศิริโภค
9
18 23 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ศรีสัย
2. เด็กชายอภิรักษ์    ขออ่อนกลาง
3. นายวายุ    งามจันอัด
1. นายขัตติย    แปลนดี
2. นายสมยศ    โคตรบรม
37
19 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    กรุดครบุรี
2. เด็กหญิงดวงกมล    บูรณาธรรมากิจ
3. เด็กหญิงอภิชญา    รื่นภาคบุตร
1. นางกิรภา    ยุวเดชกุล
2. นายอลงกรณ์    ยุวเดชกุล
32
20 25 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายทศพล    เฮากระโทก
2. เด็กชายพชร    ทวีโชคธนโชติ
3. เด็กชายชัชวาล    ตั้งยืนยงสกุล
1. นางดาราพันธ์    ภูศรี
2. นางอารีรัตน์    อังกระโทก
32
21 27 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เชื่องสุวรรณ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    สุรินทร์
3. เด็กหญิงศศิชา    โชสูงเนิน
1. นางสาวฉะอ้อน    แป้นทองหลาง
2. นายสุเมธี    เกษร
31
22 29 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายไกรวิชญ์    นิจไธสง
2. เด็กชายภรรควัช    หงษา
3. เด็กชายวิโรจน์ชัย    ทองสุข
1. นางสาวนนท์ทิรา    ชื่นชม
2. นายวิชารัตน์    บัติสูงเนิน
10
23 30 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุวิจักขณ์    จักวาโชติ
2. เด็กชายระพีพัฒน์    แดนดงเมือง
3. เด็กชายอวิรุทธ์    บุบผาเทพ
1. นางสาวยุพดี    ปรีดี
2. นางสาวศศิธร    โสวงษ์
ชนะเลิศ
24 31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกร    ภูชมชวน
2. เด็กชายกฤตพล    ภูพานเพชร
1. นายกิตติพงศ์    ม่วงแก้ว
2. นายศรายุทธ    เสนาวัง
12
25 32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูวนาท    เปลือยหนองแข้
2. เด็กชายนิติภูมิ    ตะระแจ่ม
3. เด็กชายอชิรวิทย์    ศรีฤทธิ์
1. นายกิตติภัค    ไพศาล
2. นางสาวนลินรัตน์    ครทน
37
26 33 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ใหม่คามิ
2. เด็กชายณัฐวุฒ    อุปแก้ว
3. เด็กชายชินวัตน์    เศษจันทร์
1. นายยืนยง    จันทนาม
2. นายเด่นศักดิ์    สุทธิบาก
20
27 34 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชชาดา    พนมท้าว
2. เด็กหญิงอารยา    ล้ำเหลือ
3. เด็กหญิงจิรัชยา    พลเยี่ยม
1. นายรัฐธรรมนูญ    น้อยวงศ์
2. นายวรวิทย์    พลเยี่ยม
18
28 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภชัย    พละหาญ
2. เด็กหญิงจิรนันท์    สารพัฒน์
3. เด็กชายชินวัตร    ไชยโส
1. นางวชิรมน    ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์    ประเสริฐสังข์
5
29 36 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    พงษ์จะโปะ
2. เด็กชายพีรณัฐ    ชัยเนตร
3. เด็กชายชนะกราน    กุลนาฝาย
1. นายเฉลิมยศ    สูงชัยภูมิ
2. นายเดชา    จันทร์น้ำใส
19
30 37 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุภัทร    นิลบรรพต
2. เด็กชายณภัทร    พวกดอนเค็ง
3. เด็กชายเสกสรรค์    อ่อนอุทัย
1. นายอธิวัฒน์    สกุลพิชญะศักดิ์
2. นายอรุณ    นิลบรรพต
11
31 38 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นายกรอมร    โหล่คำ
2. เด็กชายวรดิศฐ    บุดดาหลู่
3. นายเอกราช    ไชโย
1. นายคมกฤษ    ไพศรี
2. นางสาวพิชชาพร    แนวสุภาพ
27
32 39 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฎา    พันธุกาง
2. เด็กชายสุภธิษณ์    ศรีชาติ
3. เด็กชายนชานนท์    แสงสุริยันต์
1. นางสาวจารุณี    เรืองสวัสดิ์
2. นายพรชัย    สิทธิศักดิ์
28
33 40 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัชนาท    ศิริคุณ
2. เด็กชายวัชระพงษ์    วงศ์พรม
3. เด็กชายนราวิชญ์    จันทะรังษี
1. นางสาวดวงพร    คำภูแสน
2. นางสาววัชราพร    ศรีสร้อย
13
34 41 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายอนุตรชัย    วิภาวิน
2. เด็กชายเอกกวินทร์    พลรัตน์
3. เด็กชายจักรกฤษณ์    บุตตพักตร์
1. นางพิไลพร    สวัสดิ์
2. นางสาวอรอนงค์    เหง้าพรมนิล
24
35 42 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิภัทร    อุ่นทะวงษ์
2. นายมงคลชัย    ไทยทองหลาง
1. นางสาวชนกนาถ    ประสมทอง
2. นางทิวาภรณ์    เลิศวีรพล
37
36 44 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอชิรญา    แสนวงษ์
2. เด็กชายธีรเดช    แช่ฉั่ว
3. เด็กชายทศพล    ชมภูนุช
1. นางนงลักษณ์    ประไกรวัน
2. นางพชิรารัชต์    ศิริปุณยนันท์
29
37 45 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์    ศิริบวรวิทย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ตาราษี
3. เด็กชายทีปกรบดินทร์    อินทะสร้อย
1. นายเรืองสิทธิ์    นามกอง
2. นายโยธิน    ธีระนันท์
4
38 46 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายยศพล    ดีโคตร
2. เด็กชายอรรถโกวิท    บุญโกศล
3. เด็กชายนิธิพล    เดชครอบ
1. นายสนธยา    เสนามนตรี
2. นางสาวอุทุมพร    ทุมมี
21
39 47 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริภัทร    คำชัย
2. เด็กหญิงรัตย์ชดาภรณ์    บวรรัมย์
3. เด็กชายธณรัฐ    ขจรพันธ์
1. นายธวัชชัย    รักพร้า
2. นายอาทิตย์    ปะสีละเตสัง
37
40 48 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายทศพร    ขาดรัมย์
2. เด็กชายรัตนศักดิ์    ใจหาญ
3. เด็กชายกรวิทย์    แจ่มใส
1. นางสาวศิริพร    จันทสอน
2. นายสิทธิศักดิ์    กาสิทธิ์
37
41 49 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายนัทเศรษฐ์    นุ่มนวลศรี
2. เด็กชายสมบูรณ์แบบ    ปักเสติ
3. เด็กชายจตุพร    ต้นโต
1. นายวีรพันธ์    เสาเคหา
2. นายอธิภัทร    ยอดนางรอง
14
42 50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายพงษ์เดช    รินไธสง
2. เด็กชายปฏิญญา    เบี้ยไธสง
3. เด็กชายณัฐดนัย    ด้วงขันคำ
1. นายกว้าง    ไปหนี้
2. นายภัทรพล    เทียมจันทร์
26
43 51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายกลย์ธัช    ดุษฎีกุลชัย
2. เด็กชายธนภัทร    นามสมบูรณ์
3. เด็กชายปัญญวัชร    ชารี
1. นายธวัชชัย    จันทร์บุตรสา
2. นายเทพนฤทธิ์    สุเภาแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
44 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาคภูมิ    ศรีพันธบุตร
2. เด็กชายธนภัทร    ศรีพันธบุตร
3. เด็กชายปิยวัช    อังควิศิษฐพันธ์
1. นายนฤดล    พนมคำ
2. นายวชิระ    ขุริมนต์
37
45 55 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายพีรทัต    ยงยุท
2. นายชิงชัย    แสงต้น
3. นายอนุชา    ผาดำ
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา    มงคลล้ำ
2. นายสุรินทร์    เลพล
32
46 58 โรงเรียนทีโอเอวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายอัครพนธ์    วังคะฮาต
2. เด็กชายดิเรก    ผุยคำสิงห์
3. เด็กชายภูบดินทร์    ถานผดุง
1. นายประยุทธ    สุภาคาร
2. นางวิยะดา    สุภาคาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
47 59 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณธกร    ผลเกิด
2. เด็กชายทีฑายุ    จันทิพย์
3. เด็กชายพงษ์นรินทร์    เมฆกัลจาย
1. นายกฤษฎากร    แก่นดี
2. นางสาวไลลา    อุดมทวีพร
16
48 60 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    สร้อยแสง
2. เด็กชายเขตตะวัน    ต้นเขียว
3. เด็กชายสิทธิชัย    สิงห์จุ้ย
1. นายศิวกร    กลางคาร
2. นายสุริยะ    สร้อยแสง
37
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................