งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 664
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายบรรยวัสถ์    สุขุนา
2. นายวาชานนท์    ชิณโคตร
3. นายทศวรรษ    ภูเฮืองแก้ว
1. นายบรรลุ    สุขุนา
2. นายสุรชัย    นธีนาม
2 2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายขจรยศ    วานิชชัง
2. นายชนาธิป    มณีทัพ
3. นายศุภกิตติ์    ทาสีแก้ว
1. นางสุคนธา    โคตรโสภา
2. นางสาวอัมวิกา    ทวยจันทร์
3 3 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นายสิทธิโชค    แปชน
2. นายฐิติพงษ์    ภูปลัด
3. นายเจษฎา    วรบูรณ์
1. นางพชรชล    ทาดทา
2. นายหฤษฏ์    มะเสมา
4 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายอาทิตย์    เวียงคำ
2. นายกิตติคุณ    ผางโคกสูง
3. นายกษิดิศ    จิตติมงคล
1. นายณัฐพล    กันพล
2. นายธนกฤต    ช่วยแสง
5 6 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญจนพร    แสนโคตร
2. นางสาวธัญญาลักษณ์    อัคติ
3. นายนิติรัฐ    แสนพิมพ์
1. นายพลกฤษณ์    กั้วสิทธิ์
2. นางสาวสุมาลี    จุลลาศรี
6 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นายกิตติกร    กมล
2. นายกฤตพจน์    สายสิม
3. นายศิษฐกะ    วิไล
1. นางนิออนด์    รอบคอบ
2. นางปวีณา    สุรำไพ
7 8 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นายพีรพงศ์    พิลัย
2. นางสาวกาญจนา    ยาดี
3. นายอรัญ    โพธิจักร
1. นายบัญชา    พิมพ์สังกุล
2. นางสมบูรณ์    ศรีเมือง
8 9 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายนวพล    ดินไธสง
2. นายอนุพงษ์    บุญพามา
3. นางสาวธัญญารัตน์    อุปริที
1. นายบุตรดา    จันทเสน
2. นางราตรี    จันทเสน
9 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายจิตรภาณุ    สำลี
2. นายภูมิพิพัฒน์    ยงเพชร
3. นายณัฐวุฒิ    ติงสะ
1. นางสาวรัตนาภรณ์    กำลังดี
2. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์    สำลี
10 11 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    นพคุณ
2. นายพีรวิชญ์    นพคุณ
3. นายภิรมย์    ฝ่ายดี
1. นางวรางคณา    ทองขาว
2. นายวัชรพรรณ    ประเสริฐ
11 12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นายนภัสรพี    ผิวคำสิงห์
2. นายวรัญธร    จารุมาลัย
3. นายธีรเมธ    มีชัย
1. นายธีรวัฒน์    ดวงสิน
2. นางอรุณี    แก้วใส
12 13 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายณรงค์    ขจรเกษ
2. นายสิทธิโชค    วงษ์คำพระ
3. นายภพตะวัน    ลาภา
1. นายสหัสชัย    ถมยา
2. นางสาวสิริพงษ์    พิจารณ์จันทร์
13 14 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายวรพงศ์    ไชยแก้ว
2. นายศราวุธ    พิมพ์ศรี
3. นายนวพล    วิชัยชม
1. นางจรรยา    ชินฝั่น
2. นายสุรชัย    ลักษณะเจริญสิน
14 15 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายยุทธชัย    บริบาล
2. นายวรวุฒิ    ทองพูน
3. นายจีรพัฒน์    บุดดีคำ
1. นายทรงศักดิ์    ยงยืน
2. นายวีระศักดิ์    พลศรีดา
15 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายพงศกร    เทพชนะ
2. นายวันเฉลิม    ถิ่นก้อง
3. นายพงศกร    อิ่มอ้วน
1. นายประคอง    บัวศรี
2. นางวาสนา    รุ่งอนุรักษ์
16 17 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายชวนินทร์    บุญประสิทธิ์
2. นายระพีพัฒน์    อนันต์
3. นายปริวัฒน์    วงษ์สุข
1. นายชัชวาล    สารวัน
2. นายไพศาล    ปวงสุข
17 18 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายธนา    แสนชูปา
2. นายรัตนกร    บำเพ็ญ
3. นายธนาวุฒิ    วิชาชาติ
1. นางนิภาพร    บุญชิต
2. นางสาววัชรีภรณ์    แก้วแสน
18 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นายภคพล    กุลบุญญา
2. นายณัฐวุฒิ    สมบัติหลาย
3. นายปรัตถกร    มีจันทร์
1. นายสถาปนา    วงษ์นาง
2. นายไพศาล    บุญรวม
19 21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายราชพฤกษ์    โพธิ์ขาว
2. นายปลื้มกมล    ทาลา
3. นายกฤษฎา    อารีรมย์
1. นางวราภรณ์    ช่างถม
2. นายอุทัย    แข็งกลาง
20 22 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นาย อภิษะ    นาสูง
2. นายสากล    ทัศบุตร
3. นายธนพล    สมสินทร์
1. นายธนากฤต    โคตรอาษา
2. นายธาดา    โคตรอาษา
21 23 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายชนนท์    ดอกสันเทียะ
2. นายรัชพล    สร้อยสระน้อย
3. นายวันเฉลิม    สุดกระโทก
1. นายศรัณยู    เมืองกระจ่าง
2. นายสาโรจน์    จ้องสละ
22 24 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวิษณุ    เทากระโทก
2. นายอรรถพล    มนทองหลาง
3. นายวิจารณ์    คำเหล็ก
1. นายคงเดช    เนตรพล
2. นายนราศัย    ศิริพันธุ์
23 26 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายชิติพัทธ์    โล่ห์สุวรรณ
2. นายปราชญา    ธนพิบูลผล
3. นายพัฒนา    สดโคกกรวด
1. นางกิตติมา    มหาสะโร
2. นายบุญโย    มัดทะปะนัง
24 27 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายรัชกฤต    รุจินวคุณ
2. นายเจษฎา    โทสันเทียะ
3. นายอนันตฉัตร    เอื้อเฟื้อกลาง
1. นางพรพิมล    เรืองบุญ
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
25 28 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายเกรียงศักดิ์    ศิรินอก
2. นายขจรศักดิ์    มณีเนตร์
3. นายทวีป    สังข์เลขา
1. ว่าที่ร้อยเอกพงศ์วัฒน์    พันธ์วิริยะกุล
2. นางสาวเสาวนิตย์    การปลูก
26 30 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายฤทธิเดช    เตชาธนาภัทร์
2. นางสาวสาวิณี    ฉ่ำมณี
3. นางสาวณัฐริกา    เยาวเรศ
1. นายนพคุณ    สดใส
2. นายสาโรจน์    ทองนาค
27 31 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นายมรรควัตร    แก้วมงคุณ
2. นางสาวศกลรัตน์    สังข์ขาว
3. นายธนิน    วัฒโน
1. นายทนงศักดิ์    อำไพ
2. นายรัชฎา    ปัททุม
28 32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายกิตติพิชญ์    เหล่าต้น
2. นายฉานพล    ศิริ
3. นายธนายุทธ    คำบอน
1. นายวัชระพล    โป๊ะตะคาร
2. นายสุริยา    เฉลิมชาติ
29 33 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นางสาวปัญญทิพย์    ประเสริฐสังข์
2. นายวัศพล    ศรีแสง
3. นายเจนพิพัฒธ์    สิงหรัฐนนทร์
1. นายวิทยะวัฒน์    แก่งอินทร์
2. นางสาวสุกัลยา    ยกน้อย
30 34 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายไกรศิษฏ์    จักรไกรฤทัย
2. นายศักรินทร์    หล้าหัวหนอง
3. นายสุระเสก    พันแก้ว
1. นายวิทยา    สมผล
2. นายสุเมธ    ศรีวิไล
31 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายปฏิภาณ    สีหาบุตร
2. นายศุภกฤต    นุ่นนาแซง
3. นายอภิรักษ์    พลเยี่ยม
1. นางสาวพรพรรณ    พลเยี่ยม
2. นางสมสวย    วิชามุข
32 36 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    ยุ่นชัยภูมิ
2. นายสหทัศน์    กรีดกลาง
3. นายธนัญชัย    กีบสันเทียะ
1. นายชนปกร    สุรนิวงศ์
2. นางสินีนาฏ    เติมวุฒ
33 37 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายยศกร    ชินหงษ์
2. นายอดิศักดิ์    เรืองเจริญ
3. นายยรรยง    ปลื้มใจ
1. นายณัฐพล    ชัยแสง
2. นายภาสกร    หมื่นสา
34 38 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นายสิทธิโชค    ทันสมัย
2. นางสาวเนตรทราย    ผายชำนาญ
3. นางสาวกัลยา    ผลสุข
1. นางตะวัน    กองสูงเนิน
2. นายสว่างพงศ์    สมัครการ
35 39 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายชิษณุพงศ์    กุลด้วง
2. นางสาวนิชาภา    ฮังกาสี
3. นายกิตติศักดิ์    เอียดแก้ว
1. นายกฤษฎา    ด้วงติลี
2. นางสาวชลฤชา    คะสาราช
36 40 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายศราวุธ    สีละวัน
2. นายวีรยุทธ    พรหมจักร
3. นายภราดล    ฝ่ายขันธ์
1. นางสาวพิมพ์ปภัทร    แก้วดี
2. นายวารินทร์    บัวภาคำ
37 41 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายชัยพร    กิจติการ
2. นายกษมา    แก้วลอดหล้า
3. นายนนทวัฒน์    สินเหล็ก
1. นายชัยเรือง    ไชยคลัง
38 42 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายบุญส่ง    พันธ์ุนาง
2. นายฐิติศักดิ์    สุภาพ
3. นางสาวจุฑามาศ    ทุมมานอก
1. นางสาวชนกนาถ    ประสมทอง
2. นายวุฒิพงศ์    ดวงอาสงฆ์
39 43 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศราวุธ    บุตตะ
2. นายนัฐวุฒิ    เฉียบแหลม
3. นายนฤพนธิ์    ไสวงาม
1. นางสาวพิมลวรรณ    พลสิงห์
2. นางสาวมนสิชา    โคตรตาแสง
40 44 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายปัญนวิทย์    ไสยมาล
2. นายปริญญา    มาลาเวช
3. นายสหราช    สีเกิ้ง
1. นายปิยวุฒิ    พรมภักดี
41 45 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายรชต    โทอุทา
2. นายหัสดินทร์    โสดาวัตร์
3. นายนราธิป    ร้อยพรมมา
1. นายวิสาคร    เศษรักษา
2. นางสุธรรมมา    ชาปู่
42 46 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวศิน    สุวิเชียร
2. นายยศตระการ    คมสาคร
3. นายธนพล    ตั้งกิตติวุฒิ
1. นายลิขิต    จิตโส
2. นายอภิวัฒน์    ศรีกัณหา
43 47 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นายชนกชนม์    กมลศุภโฆษิต
2. นายธนโชติ    แสนภูมิ
3. นายยุทธนา    จ่าภา
1. นางสาวนวลนภา    คงสุข
2. นางศตนันต์    ภิญโย
44 48 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปพิชญา    วีระพันธ์
2. นางสาวพรรณวสา    ศิริพงษ์
3. นายวิชยุตม์    ชูเลื่อน
1. นางสาวสร้อยสน    นพภารัมย์
2. นางเขมณัฏฐ์    ธนสิริอนันต์
45 49 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรณวิไล    วงค์ลักคณา
2. นายเจษฎาภรณ์    ประประโคน
3. นางสาวรุ่งนภา    เติมงาม
1. นางสาวฐิติลักษณ์    เทียนวรรณ
2. นายปานเทพ    แก้วพิพัฒน์กุล
46 50 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายวุฒิพงษ์    อำไพพิศ
2. นายโฆษิต    มาขุมเหล็ก
3. นายธนพนธ์    อะช่วยรัมย์
1. นายชำนาญ    พิมพ์สวัสดิ์
2. นางราตรี    อำไพพิศ
47 51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายอุดร    มณีวรรณ
2. นายเดวิด    เชง
3. นายปรมินทร์    เวฬุวนาธร
1. นายอุไทย    โกยชัย
2. นายเกียรติศักดิ์    รัตนคุณศาสน์
48 52 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายเขษมศักดิ์    ไพคำนาม
2. นายชาญชัย    ชาลีเครือ
3. นายสุรเสกข์    แย้มพุง
1. นางนงค์เยาว์    รอนศึก
2. นายบุญหลาย    รอนศึก
49 53 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นายรุ่งตะวัน    ประจวบมอญ
2. นายอิทธิชัย    ยศพิมพ์
3. นายกิตติศักดิ์    หมั่นใจ
1. นายชัยทัต    จันโทภาศ
2. นายโชคชัย    สุขผล
50 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นายชาญชัย    สาขามุละ
2. นายวรชาติ    ศรีภูธร
3. นายกันตนัย    เพ็ญศรีใส
1. นายจักรพงษ์    สมชารี
2. นายนฤดล    พนมคำ
51 55 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายเอกพันธ์    ปัทสินธุ์
2. นายจิรศักดิ์    ผึ่งกุศล
3. นางสาวนพมาศ    พรมดี
1. นางสาวปรียาภัทร    ชัยยอด
2. นายวิชิต    ฤทธิ์เดช
52 56 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายพรเทพ    ทิสาชัย
2. นางสาวสุดารัตน์    พนาจันทร์
3. เด็กชายธนพล    ชนะเคน
1. นายประทีป    คร้อโนนแดง
2. นางมณีรัตน์    คร้อโนนแดง
53 57 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายโชคชัย    ทรงเล็กสิงห์
2. นายวรรณชิต    ชาสงวน
3. นายสิทธิศักดิ์    บัวนา
1. นายธรณินทร์    เหง้าน้อย
2. นางสาวสิริยาพร    พลเล็ก
54 58 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายนราวิชญ์    ท้าวพรหม
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    สุวะไกร
3. เด็กชายวศิน    สาระไชย
1. นายเพิ่มพงศ์    นาชัยเวียง
2. นายไชยา    สุวะไกร
55 59 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายอธิเมศร์    สุริยาโชติรัตน์
2. นายอิสระ    ปัญญา
3. นายเกียรติชัย    สมัญญา
1. นายธงชัย    บุญวงศ์
2. นายสำรอง    สันทาลุนัย
56 60 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายสุพจน์    จันทร์แดง
2. นายวงศธร    พิศงาม
3. เด็กชายภานุพงษ์    แกล้วกล้า
1. นายนพพร    กาแก้ว
2. นายสุข    ยิบรัมย์
57 61 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นายศราวุธ    สุยะ
2. นายกีรติ    เกตุทิพย์
3. นายศักดิ์ติพร    ประสพศิลป์
1. นายณรงค์    ถมปัทม์
2. นายปกรณ์    บัวแย้ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................