งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 663
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริภักดิ์    กุลโยธี
2. เด็กชายธวิชา    น้อยลา
1. นางกาญจนา    กุลโยธี
2. นางศิโรมณี    วรรณปะเก
2 2 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรัญญู    มูลศรีสุข
2. เด็กชายนิธิศชัย    พิลึก
1. นางชลิฎา    ยศดา
2. นายวิรุฬ    คุณเวียน
3 3 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีระพงษ์    เสริมทรง
2. เด็กชายคชา    ไชยโคตร
1. นายสุชาติ    ใจดี
4 4 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายธีรพัฒน์    สีทะบาล
2. เด็กชายระพีวิทย์    ศรีเชียงขวาง
1. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์    บุญวงศ์
2. นายสิทธิโชค    ประเสริฐศรี
5 5 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรพัฒน์    ผ่านแสนเสาร์
2. เด็กชายเกียรติพงษ์    ไชยธรรมา
1. นางสาวดวงสุดา    สาจันทร์
2. นางสาวสุดารัตน์    โสดา
6 6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร    พินิจมนตรี
2. เด็กชายอวิรุทธ์    คำสงค์
1. นายทรงศักดิ์    สิงหนสาย
2. นางลำไพร    กวีกรณ์
7 7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิมเล้ง    อุโลก
2. เด็กชายปัณณวิชญ์    ทองปัญญา
1. นายบรรพชิต    โพธิ์บอน
2. นายสิรกฤษฎิ์    ศรีบุญเรือง
8 8 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัฒนพงษ์    โพธิ์ศรี
2. เด็กชายนนทพันธ์    ศรีกัลยา
1. นางสาวนันทพร    กตะศิลา
2. นางสาวรำไพ    เข็มทอง
9 9 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายอมรเทพ    สมพงษ์
2. เด็กชายพงศพล    สมพงษ์
1. นายบุตรดา    จันทเสน
2. นางราตรี    จันทเสน
10 10 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กชายสันติสุข    ส่องสีโรจน์
2. เด็กชายสิทธิโชค    สุขภูวงค์
1. นางสาวพิกุลแก้ว    มีศิลป์
2. นางสุพรรณณี    จันทเขต
11 11 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายรังสิมันต์    ทินบุตร
2. เด็กชายปิยดนัย    ทองอุ่น
1. นางนุชนาฎ    โชติสุวรรณ
2. นายเดชมณี    เนวโรจน์
12 12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกฤต    ศรีบุษย์
2. เด็กชายสุคณเชษฐ์    ใยวัน
1. นายธีรวัฒน์    ดวงสิน
2. นางอรุณี    แก้วใส
13 13 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    รักโคตร
2. เด็กชายพุฒิเมธ    อุทุมภา
1. นางชไมพร    คงเพ็ชร์
2. นายนิยม    ระหา
14 14 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายปรมินทร์    มโนมัย
2. เด็กหญิงภารวี    จุติเดชะขจร
1. นางสาวปรานี    ศรีทอนสุทธิ์
2. นายสงัด    จันดี
15 15 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนพล    ประมะฆัง
2. เด็กชายชัยกิติ์    ทับธานี
1. นางนันทรัตน์    แก้วไกรษร
2. นายวงค์ณภา    แก้วไกรษร
16 16 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายทนงศักดิ์    ไชยแสง
2. นายอภิสิทธิ์    ระแพงสี
1. นายพาที    วงค์กวานกรม
2. นายสมศักดิ์    วรรณขาม
17 17 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิชัย    ชนะงาม
2. เด็กชายชัยรัตน์    กำทรัพย์
1. นางกัณนิกา    โสภาพันธ์
2. นายวีระชัย    ไม้เลิศหล้า
18 18 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายณทชัย    เจริญชัย
2. นายรัชพล    ประดับศรี
1. นายภูริช    หอมหวล
2. นางยุวดี    ใจเดี่ยว
19 19 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิมาย    คมะนาย
2. เด็กชายกฤษดา    บุบผาเดช
1. นางจิราภรณ์    ภูทอง
2. นายชนาธิปัตย์    เจริญศักดิ์
20 20 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายคตโสภณ    คำเเพงจีน
2. เด็กชายยุทธนา    อุทัยกรณ์
1. นางจิตติมา    วัฒราช
2. นายวิศิษฎ์    ศรีอักษร
21 21 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กชายอัฐพล    พาวัง
2. เด็กชายจิรศักดิ์    สายแวว
1. นายประพันธ์    ขามโนนวัด
2. นางสาวพรหมพร    หาคำบุตร
22 22 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กชายยศกร    ยาตะลี
2. เด็กชายอดิศักดิ์    ชัยญวณ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันต์ลภัส    พลเทพ
2. สิบเอกเอกราช    วรรณโสภา
23 23 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชพล    แก่นทองหลาง
2. เด็กชายวัชรมัย    จันทวาลย์
1. นายสาโรจน์    จ้องสละ
2. นางสุภาวดี    พุฒทองหลาง
24 24 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล    ลีเบาะ
2. เด็กชายพีรภัทร    จะรดรัมย์
1. นายธีรพงษ์    พรมพุ้ย
2. นางสาวปรัศนีย์    สอสูงเนิน
25 25 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายพัชรชัย    ชนิดนอก
2. เด็กชายพงศธร    สีหามาตร
1. นางสาวยุวเรศ    แหไธสง
2. นายไพโรจน์    ไวสู้ศึก
26 26 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกมลชนก    สมพงษ์
2. เด็กหญิงกรภัทร์    ชาญกล้า
1. นายนันทวัฒน์    จิระวัฒนพงศ์
2. นางสาวสุดากาญจน์    รัตนสุข
27 27 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอรงค์กร    บิกขุนทด
2. เด็กชายสนธยา    เส็งประโคน
1. นางทิพญาฎา    เชาว์พานิช
2. นายสิริวัฒน์    จันทร์ศรี
28 28 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายฉัตรชัย    สายสุริยา
2. เด็กชายอนุภาพ    ศรีภูมิพฤกษ์
1. นายนพพร    โพสุวัน
2. นายบัญชา    ชุมหิรัญ
29 29 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายชนินทร์    แก้วพิมาย
2. เด็กชายธนกฤต    สุขแจ่ม
1. นายปรีชา    ชมกลาง
2. นางไกรศรี    คำมา
30 30 โรงเรียนสามชัย สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญา    จงภูเขียว
2. เด็กหญิงพิมพิศา    จงภูเขียว
1. นางจริยา    จี้ระโทก
2. นางสาวศิริลักษณ์    ชัยชนะทรัพย์
31 31 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรวุธ    คำอาจ
2. เด็กชายวิษณุกร    วรรณจักร์
1. นางสาวอนงค์    บุตรวงค์
2. นายเทวินทร์    เวฬุวนารักษ์
32 32 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายนนทรมณ์    อรรถประจง
2. เด็กชายชลันธร    สิงห์ชัย
1. นายทับ    ภูหนองโอง
2. นายธีระพงษ์    แก้วคำ
33 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชต    วินทะไชย
2. เด็กชายสิทธิชัย    จำปาบุรี
1. นายนิคม    จันทะโสม
2. นายวีรพันธุ์    จิตรมานะ
34 34 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรภัทร    ศรีสมุทร
2. เด็กชายชินวัตร    รวมจิต
1. นางนิภาพันธ์    บุระพา
2. นายสุเมธ    ศรีวิไล
35 35 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายธนวัฒน์    จิตสม
2. นายอนันต์    ศรีวันทา
1. นายอุบล    ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์    วรรณจรูญ
36 36 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรวิชญ์    หาวิชา
2. เด็กชายรัฐพล    มณีแก้ว
1. นายวสวัตติ์    สิงห์อำพล
2. นายอธิปัตย์    สุทธาศิริ
37 37 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภัทรดนัย    อนุวุฒิ
2. เด็กชายศิรพงษ์    ทับมะเริง
1. นายศักราช    ดาวธง
2. นางสาวเอมอร    ผามี
38 38 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายภานุวัฒน์    อสุรินทร์
2. นายคมสัน    บุญเรือง
1. นายวาฬมัจท์    รินทะ
2. นางสาวสุคลทิพย์    ถนอมชีพ
39 39 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายณัฐภูมิ    งึ้มซา
2. นายภูมินทร์    ผาใต้
1. นางนารี    จันทะจร
2. นายวีระพันธ์    จันทะจร
40 40 โรงเรียนวาริชวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพงศ์    จันทะมาลา
2. นายเกียรติชัย    วงค์ภาคำ
1. นายทรงยศ    คุณทรัพย์
41 41 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายเจษฎา    โพธิ์ศรี
2. เด็กชายภัทรพล    ไฝทาคำ
1. นายปราโมทย์    พันธ์ขาว
2. นายวรัญญู    ศิริสรณ์
42 42 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธีรเมธ    ก้อนโฮม
2. เด็กชายกฤตพิพัฒน์    ก้อนโฮม
1. นายสกุลศึก    โคตรพัฒน์
2. นายเสกสรรค์    สุวรรณสุข
43 43 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัครเดช    สุดแท้
2. เด็กหญิงณิชกานต์    ลาเวียง
1. นางสาวพิมลวรรณ    พลสิงห์
2. นางศุภรดา    จันทร์โสดา
44 44 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์    แพไธสง
2. เด็กชายศตวรรษ    กระลาม
1. นายสุทธิพงษ์    โฮมแพน
2. นายเสริมพล    แสบงบาล
45 45 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤษดากร    แสนสอาด
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    ราชาเดช
1. นางสาวพัทธวรรณ    นาเสงี่ยม
2. นางพิศมัย    แก้ววังชัย
46 46 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเฉลิมชัย    สูญเมืองปาก
2. เด็กชายภูธเนศ    ธรรมวงษ์
1. นายกญพัทธ์    ศรีคราม
2. นายพิชิตชัย    มโนสัย
47 47 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิติพัทธ์    จะนันท์
2. เด็กชายอภิวิชญ์    ลีประโคน
1. นายนุภาพ    อพรรัมย์
2. นายสุริยะ    บุญคง
48 48 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายว้ชรพล    ราชศิริพงษ์
2. เด็กชายศุภกิต    เคลือบสูงเนิน
1. นายพงษ์ศักดิ์    รองละคร
2. นายสะอาด    จริตรัมย์
49 49 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรเมศร์    กิ่งเกตุ
2. เด็กชายธีรวัฒน์    พวงกลาง
1. นางดารุณี    เครือสวัสดิ์
2. นางสาวมัณฑนา    ประดิษฐ์วงค์
50 50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์    วันทะมาตร
2. เด็กชายชัชวาล    เกิดแตง
1. นางสาวอรยา    รสชา
2. นางโสภิต    รินไธสง
51 51 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสัจจพงศ์    สุทธิสานนท์
2. เด็กชายธนวัฒน์    บัวเขียว
1. นายณรงค์ชัย    บุตรวัง
2. นายภัทร    สุขผุย
52 52 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสาคร    ทองศรี
2. เด็กชายชัยวัฒน์    ขวัญจ่า
1. นายชาญชัย    บุษบา
2. นายธงศักดิ์    มาศรี
53 53 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กชายภานุพงษ์    ยศพิมพ์
2. เด็กชายกฤษฎา    ศรีบุรินทร์
1. นายชัยทัต    จันโทภาศ
2. นายโชคชัย    สุขผล
54 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นายภูริภัทร    สินเสน
2. เด็กชายรุ่งโรจน์    สิงห์ดา
1. นายสุริยันต์    สายสิงห์
2. นายไพโรจน์    สุริยขันธ์
55 55 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุวิจักขณ์    อิ่มนาง
2. เด็กชายกิตติชัย    คุยบุตร
1. นายวีระศักดิ์    เวียงสมุทร
2. นายสายชล    ลือคำหาญ
56 56 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายวุฒินันท์    นามเรือง
2. นายธนภณ    ปัญญ์คำภูษา
1. นายนพวงศ์    พลโลก
2. นายศิริชาติ    วงค์หนายโกฎ
57 57 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุวอ
2. เด็กหญิงญาณ์ณิศา    ชุ่มเมืองเย็น
1. นางสาวภัทราพร    เพชรดีคาย
2. นายราชันย์    ไชยมหา
58 58 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายขจรศักดิ์    หนองหงอก
2. เด็กชายจักรินทร์    ผากา
1. นายกิตติศักดิ์    ม่อมพะเนาว์
59 59 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายธนพล    วิเศษไธสง
2. นายวัชรพล    บุญเต็ม
1. นางจันทร์เพ็ญ    ตอนสุข
2. นายภราดร    บุญชม
60 60 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    นัยนิตย์
2. เด็กชายธนวัชร์    ไพเราะ
1. นายธัญญ์วริทธิ์    คำผง
2. นายพิพัฒน์    ดำเนิน
61 61 โรงเรียนตานีวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายนคร    เรืองชาญ
2. เด็กชายแก้วสัมฤทธิ์    สอนศรี
1. นางสาวดวงใจ    บุตรดี
2. นายศิริเกียรติ    บุตะเคียน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................