งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 662
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร์    มีชัย
2. เด็กชายณัฐพล    สีนา
1. สิบเอกนันธศักดิ์    อาจสมัย
2. นายพัฒนวงศ์    ดอกไม้
2 2 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    ด้ายกลาง
2. เด็กชายพงศภัค    ผาสุขเลิศ
1. นายภัทรพล    ไปเจอะ
2. นางอารีรัตน์    นนทะชัย
3 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิชิตพงษ์    สุทธิขันธ์
2. เด็กชายสหบพิตร    ชุมพล
1. นางปทุมพร    สุพลไทย
2. นายศักดา    ปานะโปย
4 4 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุชาติ    อ่วยยือ
2. เด็กชายภานุพงศ์    สะเทิงรัมย์
1. นายกฤษฎา    แก่นท้าว
5 5 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กชายฉัตรชนก    สุชัยคิด
2. เด็กชายวีรพล    วรรณละภา
1. นางสาวกมลรัตน์    ฟองระย้า
2. นายพลวัฒน์    สาจันทร์
6 6 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุชา    ตอพิมพ์
2. เด็กชายบูรพา    ชำนาญกิจ
1. นางวชิราภรณ์    บุตรพรม
2. นายวิทวัฒน์    บุตรพรม
7 7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชินภัทร    อุทัยทวีทรัพย์
2. เด็กชายธัชนนท์    ศรีภักดี
1. นางสาวชนิดาพร    ดวงแสง
2. นางมนัสนันท์    ละเลิศ
8 8 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเอกชัย    อันฑะเกตุ
2. เด็กชายธนวัฒน์    สอนวันนา
1. นางสาวนันทพร    กตะศิลา
2. นางสาวรำไพ    เข็มทอง
9 9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    ศรีระษา
2. เด็กหญิงวรรณิดา    บุญซำ
1. นายจำเนียร    ใจนวน
2. นายประสิทธิ์    ชมภูเขา
10 10 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กชายก้องภพ    มะโนชาติ
2. เด็กชายศุภมงคล    สิงห์ทอง
1. นางสาวพิกุลแก้ว    มีศิลป์
2. นางสุพรรณณี    จันทเขต
11 11 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนากร    ดวงตา
2. เด็กชายสาธิต    เชื้อชา
1. นางนุชนาฎ    โชติสุวรรณ
2. นายเดชมณี    เนาวโรจน์
12 12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กชายนครินทร์    พวงจำปา
2. เด็กชายณัฐกิตต์    สุรินทร์
1. นายธีรวัฒน์    ดวงสิน
2. นางอรุณี    แก้วใส
13 13 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปราการ    ประกอบศรี
2. เด็กชายมนัสชัย    ทะวะลัย
1. นางชไมพร    คงเพ็ชร์
2. นายนิยม    ระหา
14 14 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุวัติ    ศรีจุมพล
2. เด็กชายสืบทรัพย์    สำหรับสุข
1. นายสงัด    จันดี
2. นางสาวอินทิรา    เครือเนตร
15 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายนรสีห์    ขันทอง
2. เด็กชายณัฐดนัย    แพอ่อน
1. นายชาญฤทธิ์    เบ็ญจจินดา
2. นายพิทยา    เสมาสถิตย์พันธ์
16 16 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายธนฤทธิ์    บุญหลำ
2. นายธีรภัทร    มหาพรม
1. นางสาวปัทมา    พากุล
2. นายเบียร์    ดีละมัย
17 17 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    วงษ์สุข
2. เด็กชายศรายุทธ    วันทา
1. นายชัชวาล    สารวัน
2. นางสาวผุสดี    สุกเหลือง
18 18 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    เจริญผล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    กันหาไชย
1. นายกฤษณะ    สุขลี
2. นางสาวพยอม    ผลหอม
19 19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายปรัชญา    นามวงศ์
2. เด็กชายศิวกร    ไชยนาม
1. นางพนารัตน์    ศิโล
2. นายอภิวัฒน์    ศิโล
20 20 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนวัตร    อินป่าน
2. เด็กชายสุริยา    ยะริรมย์
1. นายผดุงศักดิ์    ไกรกล
2. นายเรืองศักดิ์    พรมเภา
21 21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายเมธาวี    เสนาน้อย
2. นายประจักษ์    สมรักษ์
1. นายณัฐวรรธน์    วิเชียรศาสตร์
2. นางวราภรณ์    ช่างถม
22 22 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายวีระชัย    แพงพา
2. นายณัชนนท์    นิ้วทอง
1. นางจิตรา    กิ่งสกุล
2. นางนิดทิญา    พิมพ์ตรา
23 23 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายยศธร    เนียมกลาง
2. เด็กชายทีฆายุ    ชุ่มกลาง
1. นางนิตยา    จิตละม่อม
2. นายวรวัฒน์    ใยระย้า
24 24 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรศักดิ์    จันทามี
2. เด็กชายวิรัตน์    ต้นกระโทก
1. นางสายทิพย์    ทิพย์รักษ์
2. นายเสน่ห์    ทิพย์รักษ์
25 25 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    พุดจีบ
2. เด็กชายครรชิต    ไชยจะโปะ
1. นายสมชัย    วรธงไชย
26 26 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายจักรพรรดิ    จาดอุไร
2. เด็กชายอุรุธนา    แสนศิลา
1. นายรังสรรค์    กรีกูล
27 27 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายจีระศักดิ์    คำสอน
2. เด็กชายโสภณวิชญ์    มีชำนาญ
1. นายนิติศักดิ์    สิงห์มณี
2. นางสาวแสงจันทร์    มูลขุนทด
28 28 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายณัฐพล    ไพรประเสริฐ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์    วงชาลี
1. นายนพพร    โพสุวัน
2. นายบัญชา    ชุมหิรัญ
29 29 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายยุทธพงษ์    อดทน
2. เด็กชายพัชรพล    แพนไธสง
1. นายธรรมาธรณ์    โพธิ์สกุลหอม
2. นายสุวิทย์    สอนสะอาด
30 30 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทิเบศ    ศรีเดช
2. เด็กชายณัฐพล    การรัตน์
1. นางสาวพิมพ์ลภัส    บัวศรี
2. นางลักษณา    ปรีพูล
31 31 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักดฺิ์สิทธิ์    ทองสลับ
2. เด็กชายศาสตร์ตรา    คำประชม
1. นางสาวอนงค์    บุตรวงค์
2. นายเทวินทร์    เวฬุวนารักษ์
32 32 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายบดินทร์    สามารถ
2. นายอนุชิต    กันจุไร
1. นางสาคร    วรวะไล
2. นางหทัยกาญจน์    ยานสว่าง
33 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายอภิวัฒน์    สาไชยันต์
2. เด็กชายนพรุจ    ชิณโคตร์
1. นายนิคม    จันทะโสม
2. นายวีรพันธุ์    จิตรมานะ
34 34 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิรันดร์    จันคำมา
2. เด็กชายอภิชาติ    สีดาคำ
1. นายสุนทร    สาระพล
2. นายสุเมธ    ศรีวิไล
35 35 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กชายวีระพงศ์    โฮมแพน
2. เด็กชายแทนตะวัน    ประหา
1. นางสาวิตรี    สังเฉวก
2. นายอนุชิต    คำหอม
36 36 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติมา    ต่อทรัพย์
2. เด็กหญิงฐานิสา    แหวนแก้ว
1. นายมนัส    ศรีเฉลิม
2. นายเอกสิทธิ์    ประคองศรี
37 37 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนวพล    ซ้ายสุข
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์    เจริญสุข
1. นางสาวพชร    ยั้งระหัด
2. นายภาสกร    หมื่นสา
38 38 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายเชษฏา    ภักดี
2. เด็กชายอนุวัฒน์    ผลสุข
1. นายอนันท์    ศรีวรรณะ
2. นายอภิชิต    ศรีลาเคน
39 39 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัฐภพ    อิ่มบุญสุ
2. เด็กชายธีวัฒน์    อุปพงษ์
1. นางรัตดาภรณ์    แสงสว่าง
2. นายโรจนศักดิ์    อินทนน
40 40 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายวัชรา    จำปาชัย
2. นายจักรพรรดิ์    ยืนยง
1. นายศราวุธ    สายตา
2. นางสาวเพ็ญพิชา    นิยมธรรม
41 41 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายเบญจา    แก้วเกตุสี
2. เด็กชายกรวิชญ์    แสนอุบล
1. นางรุ่งทิวา    ศรีพรหม
2. นางสุภัสตรา    วงค์อินพ่อ
42 42 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชยิน    ประทุมวัน
2. เด็กชายธีรเมธ    สุขแสงรัตน์
1. นายสกุลศึก    โคตรพัมน์
2. นายเสกสรรค์    สุวรรณสุข
43 43 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอดุลเดช    กองพูล
2. เด็กชายเฉลิมรัฐ    พรมดวงสี
1. นางสาวสิริรัตน์    เดโชศาสตร์
2. นางสาวแคทรียา    กิตติพลานนท์
44 44 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายชนะชัยศาล    เสนผาบ
2. เด็กชายธนดล    เทศศรีเมือง
1. นายสุทธิพงษ์    โฮมแพน
2. นายเสริมพล    แสบงบาล
45 45 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายชยานันท์    ตรีวุฒิปัญญา
2. เด็กชายจักรพงศ์    สีหาโมก
1. นางพิศมัย    แก้ววังชัย
2. นางรัชฎา    รอดปั้น
46 46 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนวมินทร์    แสงสีงาม
2. เด็กชายธราธร    ฉลาดเอื้อ
1. นางจินตนา    เถาว์เมฆ
2. นายมนตรี    อาจมนตรี
47 47 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรกฤช    พะยุดรัมย์
2. เด็กชายเกียรติชัย    พยุกรัมย์
1. นางสาวกลอยใจ    เชิดสังวาลย์
2. นายสุริยะ    บุญคง
48 48 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีระพงศ์    เสาทอง
2. เด็กชายอนุเดช    ดีสุดหา
1. นายพงษ์ศักดิ์    รองละคร
2. นายสะอาด    จริตรัมย์
49 49 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายภัทรพล    วันปรีชา
2. เด็กชายพฤทธิ์    จรุงกัณฑ์
1. นายฉลาด    ปัสสาสัย
50 50 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤตพจน์    สายพันธ์
2. เด็กชายอาชาวศิษฐ์    ปะทะโก
1. นางน้ำค้าง    รัตนพันธ์
2. นายวราวุฒิ    เจริญสุข
51 51 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายพงษ์เทพ    ทิพนนท์
2. นายศิริโชค    ศรีวิไลลักษณ์
1. นางปราณี    แกดำ
2. นายภูวนัย    กุลบุตร
52 52 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    มูลทอง
2. เด็กชายพีรัชชัย    รักตะรัตนา
1. นายชาญชัย    บุษบา
2. นายธงศักดิ์    มาศรี
53 53 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนเกียรติ    ศิโร
2. เด็กชายพิพิธธน    ศรีชมษร
1. นายชัยทัต    จันโทภาศ
2. นายโชคชัย    สุขผล
54 54 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายพร้อมพร    สาริกา
2. นายวัชรพล    โพธิ์หล้า
1. นายปิยะพงศ์    ที่ภักดี
2. นายภัทราวุฒิ    ฉวีวงค์
55 55 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กชายโสภณ    แสนแก้ว
2. เด็กชายศราวุฒิ    เค้าโพธิ์
1. นายวีระศักดิ์    เวียงสมุทร
2. นางสาวอุมาพร    คำพรม
56 56 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิพัฒน์    พิมพ์จักร์
2. เด็กชายจักริน    สุวอ
1. นายพิทักษ์    ภูศรีฤทธิ์
2. นายเกษม    สุทธิสาร
57 57 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนิตพล    รุ่งจินดารัตน์
2. เด็กชายอนุชา    พรมมี
1. นางชนิดา    พลไธสง
2. นายปรีใหม่    วังวงค์
58 58 โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กชายนิกร    ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายพีระพงษ์    ดีดวงพันธ์
1. นายกิตติศักดิ์    ม่อมพะเนาว์
59 59 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 0 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    สิงห์โตทอง
2. เด็กชายจตุรพัฒน์    สุขอร่าม
1. นางดาวรัศมี    รีรัตน์
2. นางสาวสันธินี    บรรลือทรัพย์
60 60 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนัทธพงศ์    จันทะวาด
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ทองสันติ
1. นางสาวทิพย์อาภา    ดวงดี
2. นายพิพัฒน์    ดำเนิน
61 61 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีรภัทร    วิศิษฐ์สุขสกุล
2. เด็กชายพงศ์สุริยัณ    หมายมั่น
1. นายจรัส    อนุพันธ์
2. นายจักราวุธ    ตุ้นทัพไทย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................