งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 647
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิติยา    โพธิ์เสน
2. เด็กหญิงยุวดี    คำใจ
3. เด็กหญิงแพรทอง    ปิณะถา
4. เด็กหญิงภัณฑิรา    ปะทิเก
5. เด็กหญิงอริสรา    พลไชยขา
6. เด็กหญิงอักษรสิริ    ย่อมกลาง
7. เด็กหญิงแสนเสน่ห์    ไกรวงษ์
8. เด็กหญิงอธิชา    พืชพรรณ์
9. เด็กหญิงอภิญญา    วงศ์ปัญญา
10. เด็กหญิงกฤตธีราดา    จันทเสน
1. นายชนินทร์    วงศ์ชาวนา
2. นายนรินทร์    เกษสว่าง
3. นายไพบูลย์    ลือทองจักร
24
2 6 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรยุทธ    พัฒนะแสง
2. นางสาวศิริรัตน์    ถนอมดี
3. นางสาวปนัดดา    มีศรี
4. เด็กชายภราดร    กิจการ
5. นายอังคาร    สามารถ
6. นายนันทวัฒน์    พรมสคุ
7. เด็กชายเอกพล    ปุลาชโต
8. นางสาวรัชนีกร    ปุลาชโต
9. นางสาวอรวรรณ    ทองน้อย
10. เด็กชายศิวกร    แสนอุบล
1. นายทรงพล    ทะรังศรี
2. นายประสาน    เบ้าทุมมา
3. นางวิไลรัตน์    เบ้าทุมมา
ชนะเลิศ
3 7 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงใจ    วงษ์สงคราม
2. เด็กชายฐิติโชค    อุทัย
3. เด็กหญิงอภิญญา    วงศ์คำจันทร์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ    จันทร์สมุทร
5. เด็กหญิงจารุวรรณ    ศิลาภักดิ์
6. เด็กหญิงศศิวิมน    เฉลิมบุญ
7. เด็กชายเมฆา    รอดอยู่
8. เด็กชายศุภกร    ไกรรักษ์
9. เด็กหญิงวริศรา    จาระศรี
10. เด็กหญิงภัทรสุดา    ผ่องราษี
1. นายกฤษดา    คำโสภา
2. นายทรงพล    กะนารักษ์
3. นายเกษมสัญ    ดวงมะณี
4 8 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นางสาววทันยา    จุลพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรพร    พรมไชยวงค์
3. เด็กหญิงพิชญาภา    เลาเลิศ
4. เด็กหญิงเจนจิรา    สมบัติวงค์
5. นางสาวนพนันท์    ทะวาปี
6. เด็กหญิงฐิตาพร    แพทย์หมด
7. เด็กชายจักรกฤษ    นำชัย
8. นายธรรมนูญ    เงาศรี
9. เด็กชายณรงศักดิ์    ดวงดี
10. เด็กหญิงเพชรไพรินทร์    ทักษะทิน
1. นายจักรพล    วงค์จันทร์
2. นางสาวณัฐรดา    ศิลาชัย
3. นายวิรัตน์    ศรีพลกรัง
10
5 9 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวปนัดดา    คนหาญ
2. เด็กหญิงสุภาพร    ศรีหะวงษ์
3. เด็กหญิงกรองกาญจน์    บุญเรือง
4. เด็กหญิงศรีไพร    ปลงใจ
5. นางสาวณัฐมล    มูลเหล็ก
6. นางสาวอธิตยา    ขุ่นสูงเนิน
7. เด็กหญิงศุภิสรา    ดอนเหลือม
8. เด็กหญิงกมลลักษณ์    เกตุเปีย
9. เด็กหญิงสุภาลัย    ปัจจัยโคถา
10. เด็กหญิงกุลนันท์    วงษ์ขันธ์
1. นายกิตติศักดิ์    คำศิริ
2. นายศักดิ์สิทธิ์    ท้าวด่อน
3. นางสาวศุภรัตน์    เจริญศรีเมือง
16
6 10 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอรวรรณ    เกษร
2. เด็กหญิงอัญมณี    อินธิมาท
3. เด็กหญิงศศิปรียา    แก้วคำรอด
4. เด็กหญิงวรรณิษา    ใยอุ่น
5. เด็กหญิงณัฐาพร    พื้นผา
6. เด็กหญิงวรรณภา    เปรมประชา
7. เด็กหญิงอำพรรัตนา    กาวัน
8. เด็กหญิงศุภิสรา    สุวรรณดี
9. เด็กหญิงชนัดดา    กุลรังนอก
10. เด็กหญิงนภสร    ลายสันเทียะ
1. นายชัยวัฒน์    ประพาฬ
2. นายณัฐพล    แก้วอาสา
3. นายธนพล    สารภาพ
4
7 14 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพลากร    ตนุชนม์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำวงษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    แย้มงาม
4. เด็กชายณัฐพล    มะเดื่อป่า
5. เด็กชายวรายุทธ    จันทะศรี
6. เด็กชายจิรานุวัฒน์    คณะวาปี
7. เด็กชายรัฐศาสตร์    ศรีคำหาญ
8. เด็กชายธีรภัทร    ศรีกานิตย์
9. เด็กชายปริญญา    พันทองคำ
10. เด็กชายพีรพล    รอดแพง
1. นายบุดดา    คุณาวัฒน์
2. นายพุทธิรัตน์    ศรีทรัพย์
3. นายอิทธิพงษ์    ยิ้มเจริญ
18
8 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายยุทธิภพ    บุตรโยธี
2. เด็กชายปรเมษฐ์    ทัยธานี
3. เด็กชายวัฒนภัทร    แซ่ตั้ง
4. เด็กชายธิชานนท์    วงเวียง
5. เด็กชายวายุ    ศักดิ์พุทธ
6. เด็กชายธนธรณ์    สละ
7. เด็กชายสุธิมนต์    อินหนู
8. เด็กชายปฏิมากร    เปาวะนา
9. เด็กชายจิรวัฒน์    น้อยอามาตย์
10. เด็กชายธีรไนย    ศรีภักดี
1. นางสาวพรรวินท์    ทศภา
2. นายสง่า    ดาศรี
3. นางสุดคนึง    ดาศรี
16
9 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายพีรวัส    โง่นแก้ว
2. เด็กชายสุพศิน    พิลาอุ่น
3. เด็กชายเจษฎากร    เทพมณี
4. นายกิตติกร    บาลศรี
5. เด็กชายณัฐพงษ์    แสงมณี
6. นายธนบัตร    ทิพเนตร
7. เด็กชายษรกิจ    จันทร์ประเสริฐ
8. เด็กชายนครินทร์    ชอบสว่าง
9. เด็กชายสุรเชชฐ์    สอนอินทรี
10. เด็กชายพงษ์อมร    สุรภักดิ์
1. นายผจญไพร    อิ่นอ้อย
2. นางรุจิรา    อิ่นอ้อย
3. นายสุรสิทธิ์    ดอนสีดา
31
10 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติภัทร์    สายรัตน์
2. เด็กชายกฤษธี    โพธิ์ศรี
3. เด็กชายภาณุเดช    สาครรัตน์
4. เด็กชายพีรพัฒน์    ศรีรักษา
5. เด็กชายธีรภัทร    วงศ์ละคร
6. เด็กชายจักรพรรดิ์    นาคำมูล
7. เด็กชายณัฐพล    ทองแรง
8. เด็กชายวัชชิระ    นะวะนิตย์
9. เด็กชายภพศรัณย์    พานศรี
10. เด็กชายอธิเทพ    นุ่มนวล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา    ประมูล
2. นางสุนทรี    กีฬา
3. นางเจิดจรรย์    ศรีสุข
27
11 23 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐกุล    นาสังเตา
2. เด็กชายปณิธิ    เปลี่ยนกระโทก
3. เด็กชายพรรวิชญ์    มีมาก
4. เด็กชายนนทกร    มาตรโคกสูง
5. เด็กชายณัฐวัฒน์    ส่งเสริม
6. เด็กชายธนโชติ    อ่อนทองหลาง
7. เด็กชายณัฐวัฒน์    เงื่อนพิมาย
8. เด็กชายธนวัฒน์    ทิวกลาง
9. เด็กชายเชิดพิพัฒน์    ฉากไธสง
10. เด็กชายพงศกร    สายพันธุ์
1. นายจตุวงศ์    เจริญสุข
2. นายวิริยะ    กินขุนทด
3. นายสุภาส    ค้าขาย
31
12 24 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญา    ปะวะกา
2. เด็กหญิงสุมิตตรา    กะฉอดนอก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ตีบกลาง
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สร้อยทองหลาง
5. เด็กหญิงพรลภัส    อาจศึก
6. เด็กหญิงกมลชนก    แผนพิมาย
7. เด็กหญิงอุรัสยา    กระจ่างรัตน์
8. เด็กหญิงนิรมล    มุขพิมาย
9. เด็กหญิงสุทัตตา    ธรรมทศพล
10. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หมีดงนอก
1. นายปกรณ์วิชญ์    เสนาะ
2. นางผกามาศ    ลิ้มศริอังกูร
3. นายไอศูรย์    อัตตโนคติ
24
13 26 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนันทกานต์    โสจันทึก
2. เด็กชายณภัทร    ดีจันทึก
3. เด็กหญิงเขมจิรา    อัตถ์เนตรสูงเนิน
4. เด็กหญิงชารินี    ภิรมรักษ์
5. เด็กหญิงกานต์ธิดา    แก้วศรีนาก
6. เด็กชายณภัทร    คำจันทึก
7. เด็กชายธนกฤต    ทองธนะฉาย
8. เด็กชายภูเบศ    ปองใต้
9. เด็กชายชยธร    ศรีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงณัฐรียา    ขุนสูงเนิน
1. นายชัยวัฒน์    พงศ์ภูพนา
2. นายสายัณห์    นิชารัมย์
24
14 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    สีปัตถา
2. เด็กหญิงจิรภัทร    เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงสิริยากร    โชคบัณดิษฐ์
4. เด็กหญิงพิมพกานต์    ลาดนอก
5. เด็กหญิงปารณี    ทอนสูงเนิน
6. เด็กหญิงมณีรัตน์    สีหาบุตโต
7. เด็กหญิงพัชราพร    เม่ากลาง
8. เด็กหญิงประภาพร    กลิ่นเกษร
9. เด็กหญิงธนพร    ชมภูทิศ
10. เด็กหญิงกานต์กมล    บุตรดี
1. นางฉวีวรรณ    เกียรติชัยพัฒน
2. นายนพรัตน์    หนองนา
3. นายประสาท    วงษ์ชนะสิทธิ์
28
15 29 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงมุฑิตา    สมมิตร
2. เด็กชายชวัลภัทร    แจกเกาะ
3. เด็กชายธีรเดช    ศักดารัตน์
4. เด็กชายสุรวิทย์    ชิณวงศ์
5. เด็กชายธราเทพ    โตนน้ำขาว
6. เด็กหญิงภัทรวดี    เพ็งสระเกษ
7. เด็กชายนันทกร    ทองเขียว
8. เด็กหญิงอุดมพร    ศรีม่วงกลาง
9. เด็กหญิงวริศรา    นามวงศ์
10. เด็กหญิงธนภร    รอดวินิจ
1. นางสาวประกายดาว    บุญแย้ม
2. นางสาวมณีนุช    ทำกิน
3. นายเบ็ญกาย    ต่วนไธสง
10
16 33 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพร    วินทะไชย
2. เด็กหญิงศรันยน์พร    พัชรินทร์
3. เด็กหญิงพรชิตา    บุญเรือง
4. เด็กหญิงกรรณิการ์    ดวงแก้ว
5. เด็กหญิงกัญญาวีร์    วิรงค์
6. เด็กหญิงพิมพ์อร    อนุแก่นทราย
7. เด็กหญิงนันธิญา    ชิลประมวล
8. เด็กหญิงเกตวรา    พินิจการ
9. เด็กหญิงมณธิชา    อัครบาล
10. เด็กหญิงรุ่งนภา    วาปีโส
1. นางสาวชินวรา    แสงคำไพ
2. นางนพพร    พันธ์ุเสือ
3. นายมนูญ    ไชยสีดา
28
17 34 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤตนัย    พิมพ์สารี
2. เด็กหญิงจริยา    จารีรัตน์
3. เด็กหญิงจินดารัตน์    กันโท
4. เด็กชายณัฐกิตติ์    ผุดบัวดง
5. เด็กหญิงณัฐชา    โชคล้ำเหลือ
6. เด็กชายนพราช    เกษหอม
7. เด็กชายวิทยา    ยางงาม
8. เด็กชายศิลปกรณ์    ผิวงาม
9. เด็กชายภูนิภัทร    วงษ์กัลยา
10. เด็กชายเจษฎา    รอบรู้
1. นายธิติสรณ์    รัตนสมัย
2. นางสาวมุตตา    ทาตาสุข
3. นายอินทศักดิ์    เสนาใน
5
18 35 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจรรยาพร    เนาอุด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทองทัก
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    โพธิอามาตย์
4. เด็กหญิงดารินทร์    บุญคุณ
5. เด็กหญิงพลอยชมพู    โฮมวงค์
6. เด็กหญิงวราวรรณ    พาพันทาง
7. เด็กหญิงพัชราพา    พิมเสนา
8. เด็กหญิงทิฑัมพร    สังฆะมณี
9. เด็กหญิงญานิศา    อรศรี
10. เด็กหญิงกัญญานัฐ    ศรีจันทร์
1. นายบัญชา    อรัญหล้า
2. นายวิทวัส    สารจูม
3. นายไพรชยนต์    ศรแผลง
6
19 36 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรัชญา    เจริญมูล
2. เด็กหญิงปิยะดา    สุธรรมมา
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    สังฆโล
4. เด็กหญิงช่อชนก    ไชยคำภา
5. เด็กหญิงสุกัญญา    หงษ์คำดี
6. เด็กหญิงอลิชา    หอมรื่น
7. เด็กหญิงสุจิตรา    ใสหนองเป็ด
8. เด็กหญิงพัชราภา    กองเลิศ
9. เด็กหญิงนภัสสร    สองสี
10. เด็กหญิงปิยะฑิดา    ลาดชัยภูมิ
1. นายนพรัตน์    ลันทูล
2. นางสาวปริศนา    ศิริ
3. นายภัทราวุธ    สิมช้า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 37 โรงเรียนบ้านหนองข่า สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูมิทัศน์    สร้อยสุนทร
2. เด็กชายวุฒิชัย    หนูวงค์
3. เด็กชายสุทธินันท์    รองเมือง
4. เด็กชายกฤษณะ    แก้วกาหลง
5. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    พิลัยพงษ์
6. เด็กชายคมเพชร    ฦาชา
7. เด็กชายสหรัฐ    ยืนนาน
8. เด็กหญิงเสาวรส    คงโนนกอก
9. เด็กหญิงจิราวรรณ    กิ่งมะนาว
10. เด็กหญิงจุฑามาศ    บัวละคร
1. นางสาวญาตาวีร์มินทร์    คำยันต์
2. นายประครอง    อุดมบัว
3. นางสาวอุษณีย์    ขวางนกขุ้ม
21
21 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชนะกานต์    ยศตระโคตร
2. เด็กชายธีรพงศ์    วิเศษศักดิ์
3. เด็กชายธีร์ธวัธ    ศรีท้าว
4. เด็กชายนันทชัย    เทียมราษฎร์
5. เด็กชายนที    ใจคุ้มเก่า
6. เด็กชายปฏิวัติ    ตัดสืบ
7. เด็กชายสุทธทวี    ดีสาร
8. เด็กชายจิรวัฒน์    ปัญญาวงค์
9. เด็กชายฐิติวัฒน์    รินแก้ว
10. เด็กชายวทัญญู    ศรีสุธรรม
1. นายธวัชชัย    ประเสริฐสังข์
2. นายปภังกร    ตะพิมพ์
3. นายสุทธิพงศ์    กันวะนา
21
22 41 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายชญานนท์    บัวเทศ
2. เด็กชายไชยพัฒน์    เตคำหัน
3. เด็กชายกิตติพงศ์    ธงน้อย
4. เด็กหญิงนิราพร    เวียงธงสารัตน์
5. เด็กหญิงวนิดา    สมภาร
6. เด็กหญิงเพลินนภา    จันทร์โฮง
7. เด็กชายหัถชัย    ฉลาดแย้ม
8. เด็กชายธีรศักดิ์    ชฎาวงค์
9. เด็กชายอนุชา    พิมลา
10. เด็กหญิงพรพรรณ    ศรีสังข์
1. นายธีรพงษ์    ชูพันธุ์
2. นายอนุวัฒน์    คำลือชัย
3. นายเผด็จ    นามวงศ์ษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 43 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอานันท์    นารถานนท์
2. เด็กชายรัฏภูมิ    สุทธปัญญา
3. เด็กชายธีระวุฒิ    บุญอุ้ม
4. เด็กชายวีรวิชญ์    คำดี
5. เด็กชายนครินทร์    รอดคำทุย
6. เด็กชายธรรมนูญ    ลีชา
7. เด็กชายภูริพัฒน์    ภูศรีฤทธิ์
8. เด็กชายอดิเทพ    อุดมรุ่งเรือง
9. เด็กชายกฤตภาส    กล่อมขุนทด
10. เด็กชายศุกลภัทร    จันทร์คำภา
1. นายปริญญ์    ศรีวรสาร
2. นายวัชระ    ยุชิ
3. นายอนุวัตร    ศรีพระนาม
23
24 46 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวสันต์    วันทนี
2. นายอัษภรณ์    เพ็ญพงศ์
3. นายสุรพงษ์    แสงสวย
4. นายธนกฤต    คำสุข
5. นายธีรภัทร    บุตรงาม
6. นายอติชาติ    สุดบุญมา
7. นางสาวนวมินตรา    แสงแดง
8. นางสาวสุภัสสรา    สาระประทุม
9. นางสาวทิพวรรณ    ศรีทองหลาง
10. นางสาวอภิรฎา    โพธิ์ศรี
1. นายธนกฤต    น้อยโพน
2. นายปิยะพงษ์    แก้วกู่
3. นายสุพิส    ถือสิกขา
18
25 48 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แสงทอง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์    อุฒา
3. เด็กหญิงธรรมสร    สุขกระโทก
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ประคอง
5. เด็กหญิงสิรินนา    ผินสู่
6. เด็กหญิงกรรณิการ์    ดีชัยรัมย์
7. เด็กหญิงนิตยา    ชัยวงศ์
8. เด็กหญิงกัลยา    สง่างาม
9. เด็กหญิงสิริรัตน์    เกะประโคน
10. เด็กหญิงชุติกาญจน์    บุญพงษ์
1. นายปัณณวัฒน์    บุญปก
2. นายพีระพงษ์    คงทัพ
3. นางสาวอุบลรัตน์    อ้วนคำ
30
26 49 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายชะมนัน    อุ้มนางรอง
2. เด็กชายธวีชัย    พานพินิจ
3. เด็กชายอนุชิต    ครบอุดม
4. เด็กชายธัญทวี    ทรัพย์เจริญ
5. เด็กชายสัตยา    พูลสวัสดิ์
6. เด็กชายเอกรินทร์    อินทกูล
7. เด็กชายราชัน    ระผล
8. เด็กชายชุติมันต์    เรืองโรจน์วัฒนากุล
9. เด็กชายโชคอนันต์    พรมชาติ
10. เด็กชายพีรณัฐ    ศรีธนู
1. นายปานเทพ    แก้วพิพัฒน์กุล
2. นายศิวณัฐ    ชิดรัมย์
3. นายเผ่าพันธ์    ปิ่นศิริ
18
27 51 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์    สอนจันทร์
2. เด็กหญิงสุธาสินี    แซ่เตียว
3. เด็กหญิงมลธิฌา    วิจิตรปัญญา
4. เด็กชายธนายุทธ    จันทะ
5. เด็กหญิงปภัสสร    สีดานา
6. เด็กชายวิทวัส    โพตะวรรณะ
7. เด็กชายยศวริศ    บริวัน
8. นายสุรพัส    หวานคำ
9. เด็กหญิงวรรณวิภา    บุญหนัก
10. นางสาวบุษดี    มาตหนองจอก
1. นายทิราชัน    ดีแป้น
2. นายเจษฎา    นาสินส่ง
3. นายเศรษฐ์    คุณทาบุตร
8
28 54 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤษณา    โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงกฤษณา    ศรีเสน่หา
3. เด็กหญิงปัทมา    ปัดนาพันธ์
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    สร้อยสมุทร์
5. เด็กหญิงอัญชิสา    อุขุนทด
6. เด็กหญิงชาลิสา    สอนเต็ม
7. เด็กชายเทพพิทักษ์    ไทยอ่อน
8. เด็กชายพนม    เต็มชัยสงค์
9. เด็กชายฐาปกรณ์    กุมลา
10. เด็กชายจักรพรรดิ์    สายสอน
1. นายประชาเวช    ศรีนามเอ็ม
2. นางพิมลจิรา    ศรีนามเอ็ม
3. นางมนัสนันท์    ศรีภูธร
10
29 55 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิดาการ    สาวิสัย
2. เด็กชายรุจิกร    สิทธิเดช
3. นายวัชระ    สุวรรณจักร
4. นายธีรภัทร    นามเพชร
5. นายธัญพิสิษฐ์    วังกะฮาด
6. นายยศกร    จันทร์ดาแพง
7. นายธีรภัทร    ภูดี
8. นายธีรภัทร์    ถาวร
9. นายยุทธพิชัย    ศรีศิลป์
10. เด็กชายวสุพล    สุพรรณตา
1. นายชโรทัย    เลนีย์
2. นายนาถพงษ์    บุญประจันทร์
3. นายอัครวุฒิ    ศรีวิไล
9
30 56 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร    โพธิ์วัด
2. เด็กชายทัตพงษ์    วงค์พรม
3. เด็กชายชลชาติ    จูมวงษ์
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    พรมมา
5. เด็กชายศักดา    สุคันธ์
6. เด็กชายเจตชนะ    เอกอะยะ
7. เด็กชายศรายุท    พลชารี
8. เด็กหญิงเกวลิน    สุทัน
9. เด็กหญิงปาริษา    เทวะประกาย
10. เด็กหญิงจิราภรณ์    ศิริสวัสดิ์
1. นายจรัญ    อินติยะ
2. นายวิทยา    บุตรวงค์
3. นายวีระพรรณ    อินทา
7
31 59 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐิติวัฒน์    ทรงศรี
2. เด็กชายรังสรรค์    พิมพ์ยนต์
3. เด็กหญิงโสรยา    เกตุโสระ
4. นายศักดิ์ชัย    สกุลพรหม
5. เด็กชายธัญกร    การทาง
6. เด็กชายขวัญชัย    ผักกูด
7. เด็กชายบุญยกร    นะเรศรัมย์
8. เด็กชายจารุกิตติ    รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงจิราภรณ์    พิมพ์เก่า
10. เด็กหญิงธิดารัตน์    สร้อยคำ
1. นายจตุรงค์    ไชยมูล
2. นางเฉลา    สายยศ
3. นางแขไข    ยอดรักษ์
10
32 60 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัชระ    ป้างทอง
2. เด็กชายทรงทัต    แสนมั่น
3. เด็กชายก้องภพ    สิทธิศรี
4. เด็กชายปรีชา    จันปา
5. เด็กชายณัฐวัตร    ชาติเหิม
6. เด็กชายอิสรา    จันดาผล
7. เด็กชายอนันตพัฒน์    คลองงาม
8. เด็กชายทรงยศ    รสหอม
9. เด็กชายสราวุธ    แสนเสร็จ
10. เด็กชายมงคล    เกษแก้ว
1. นายพัทยา    ห่อทรัพย์
2. นายมนตรี    สุดาปัน
3. นายวัฒนา    กิ่งจันทร์
10
33 61 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเสาวนีย์    หกเงิน
2. เด็กหญิงจิราพร    บุญศรี
3. เด็กหญิงกชกร    สุกใส
4. เด็กหญิงกุลลวี    วิลัย
5. เด็กหญิงเจนจิรา    อำภา
6. เด็กหญิงเกศแก้ว    พาอุดม
7. เด็กหญิงทิพธิดา    บุญนอง
8. เด็กชายธนภัทร    จันทร์หอม
9. เด็กชายเพชรายุทธ    วงษ์คูณ
10. เด็กชายเจษฎากร    กล้วยทอง
1. นายรัชพล    อินทร์ชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุศักดิ์    จันเเสน
3. นายไชยพร    สำราญสุข
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................