งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายเอกรัตน์    บาลลา
2. นายรุจิโรจน์    โคตรบรรเทา
3. นายปิยพงษ์    เนื่องทะบาล
4. นายโชติตระกูล    เดชครอง
5. นางสาวอารยา    ขำอ้วน
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    จันทร์พราง
7. นางสาวกัญญารัตน์    บุญประคม
8. นายภานุพงษ์    ไชยโสดา
9. นางสาววนิดา    นามแสงผา
10. นางสาวจินตนา    โคตรนวน
1. นายชัชวาลย์    วิมูลอาจ
2. นางสาวณัฐธิดา    เกตุชรา
3. นางร่มฉัตร    หงษ์อุดร
27
2 2 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนุธิดา    ชิตชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวริศรา    ชารีอัน
3. เด็กชายประกายกานต์    เที่ยงคำ
4. นายประทีป    วิลาวรรณ
5. นางสาวกิตศิริ    เจริญศรี
6. นายอมต    อุดมเมฆ
7. นายวิรุฬ    พุทธิสัย
8. นางสาวณัฏริกา    แก้วมาลา
1. นายกิตติกร    เพชรกับทอง
2. นายบริพัฒน์    ศิริเลิศ
3. นางสาวสุภาภรณ์    ภิบาลจอมมี
41
3 4 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นางสาววิภารัตน์    ขวาของ
2. นางสาวสุชานันท์    คงสม
3. นางสาวณัชสุดา    โสมนัส
4. นางสาวสิริพร    พงษ์ภักดี
5. นางสาวจารุวรรณ    ทหารกลาง
6. นายพงษ์นิมิต    งิ้วโสม
7. เด็กหญิงตุลยา    แสงอำภา
8. นายธีรพล    โชคโสด
9. นางสาวจุฑาทิพย์    สุวรรณมุง
1. นางสาวกัญญาภัค    บับภีร์
2. นายทวีศักดิ์    มณีรัตน์
3. นางสาววิไลลักษณ์    อ่างแก้ว
39
4 6 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นางสาวชมภูนุช    แพงสุข
2. นางสาวชุติมา    สารพล
3. นางสาวเบญญทิพย์    เจริญดี
4. นางสาวยุพิน    บัวระดี
5. นางสาวสุภาพร    สุุขรี่
6. นางสาวอุมาพร    สิทธิ
7. นางสาวลดาวัลย์    โสมชาลี
8. เด็กหญิงเอื้องฟ้า    ชาวประสัน
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา    สารณีย์
10. เด็กหญิงมาริณี    จันทะแสง
1. นายศราวุธ    ปุณริบูรณ์
2. นางสายรุ้ง    กว้างทะเล
3. นางสาวอริศสา    แสงพรมชารี
11
5 7 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวธนภรณ์    ทองสลับ
2. เด็กชายศุภกร    ไกรรักษ์
3. เด็กชายเมฆา    รอดอยู่
4. เด็กหญิงอภิญญา    วงค์คำจันทร์
5. นางสาวจันทร์จิรา    แก้วคำ
6. นางสาวเฉลิมรัตน์    เขียวอ่อน
7. เด็กหญิงปิยะวรรณ    จันสมุทร
8. เด็กหญิงจารุวรรณ    ศิลาภักดิ์
9. เด็กหญิงศศิวิมน    เฉลิมบุญ
10. นางสาวปริศนา    มีชัย
1. นางสาวปรางทิพย์    ผลบุญ
2. นายยุทธนา    การะเกด
3. นายสินถาวร    วงศ์ใหญ่
20
6 8 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนพณัฐ    พันธพัฒน์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    พันธพัฒน์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ธรรมนิยม
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ศรีสังข์
5. เด็กหญิงสริตา    เพ็งแจ่ม
6. เด็กหญิงนริศรา    เพ็งแจ่ม
7. เด็กหญิงมานิตา    เพ็งแจ่ม
8. เด็กหญิงฐิตาพัตน์    ศรียงยศ
9. เด็กหญิงธนัชชา    จันทำ
10. เด็กหญิงจิรภิญญา    เนาว์ขุนทด
1. นางสาวนัฏชนก    กองแก้ว
2. นางสุปัญญา    มณีรัตน์
3. นางเยาวเรศ    เจริญจันทรพันธ์
5
7 9 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวธนภรณ์    นันทะสิงห์
2. นางสาวนันธิดา    ดอกพวง
3. เด็กหญิงธิดาพร    อินทะพงษ์
4. นางสาวนิศาลักษณ์    ไชยมงคล
5. เด็กหญิงสุภาพร    เอี่ยมเเสน
6. นางสาวขวัญจิรา    อุดมชัย
7. นายจิรายุส    พิมูลชาติ
8. นายชาญชล    พิมูลชาติ
9. นายกฤษฎา    พงษ์วัน
10. เด็กชายอนุชา    ศรีจำปา
1. นายบรรพต    ยาวะโนภาส
2. นางสาววรรณภา    พงษ์ธนู
3. นายอำพล    กาบบัว
7
8 10 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนภัทร    แก้วเมือง
2. นางสาวศศิปรียา    พรมวงศ์
3. เด็กชายอชิตพล    บุญขันธ์
4. เด็กชายธีร์ธวัช    คานทรัพย์
5. นายพงศกร    มวลพรหม
6. นายวัชรากร    นวลคำ
7. นางสาววรรณธิดา    เพ็งกระจ่าง
8. นางสาวชนิยา    พิมอุทา
9. นายปิยะพนธ์    จามะรีย์
10. นายจิรวัฒน์    เพียงพันธ์
1. นางสาวนันทนา    เกษมณี
2. นายวฤหัส    รุ่งเรือง
3. นางสาววัชริญา    จันทะลุน
41
9 12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร์    โนรินทร์
2. นายภราดร    ขำคม
3. นายชาคริต    ลีแวง
4. นายธนโชติ    สุขชัย
5. นายเถลิงศักดิ์    วงค์ไชยา
6. นางสาวนภัสสร    สายอุส่าห์
7. นายอัครพงค์    โคชขึง
8. นายพรประเสริฐ    กัลยา
9. นายกรกฎ    เที่ยงเจริญ
10. นายพีรพงค์    บุปผาดา
1. นายณัฐวัตร    สีสัน
2. นายพิเชฐ    ลำดวน
3. นางสาวสุรางค์รัตน์    ศรีพุทธรินทร์
22
10 13 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสริตา    คมคาย
2. เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร    ดีมาก
3. เด็กหญิงสุปราณี    ชมภูอาจ
4. นางสาวมณฑาทิพย์    ทองกูล
5. เด็กหญิงสุภาวดี    บุตดี
6. นางสาวณัฐพร    สุวรรณเลิศ
7. เด็กหญิงศริญญา    บัวบาล
8. เด็กหญิงธิยดา    ไวว่อง
9. เด็กหญิงสิรีธร    บุฒดีพุฒ
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา    สานโพคา
1. นางนวลจันทร์    สิงห์ธนู
2. นางพูลศรี    ยาทองไชย
3. นางมะลิวรรณ    พินิจ
22
11 14 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรพล    ขาวขันธ์
2. เด็กชายเทวกุล    กาลวิบูลย์
3. เด็กหญิงฐิรยา    สิทธิสวนจิก
4. เด็กหญิงวราลี    อุ่นสำโรง
5. เด็กหญิงศิริยุภา    โประวะ
6. เด็กชายสยาม    คุยบุตร
7. เด็กชายสถิระ    สิทธิเชียงพิณ
8. เด็กชายกนต์ธร    หินทอง
1. นายชิดณรงค์    สุมทิรัมย์
2. นายณัฐวุฒิ    ผ่านชมภู
3. นายมานพ    พงษ์สวัสดิ์
33
12 15 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายเมฆิน    บุดดีคำ
2. เด็กชายธีระเดช    ทองโคตร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    อังคะพนมไพร
4. เด็กชายศักรินทร์    ศรีคำหาญ
5. เด็กชายยุทธกร    ซอนอินทร์
6. เด็กชายพิริยากร    สุวรรณทอง
7. เด็กชายทักษิณ    บุดดีคำ
8. เด็กชายวิภัทร    ชินเกตุ
9. เด็กชายธนพร    กวนเชียงเหนือ
1. นายจักรพงษ์    สร้อยจันดา
2. นายศักดา    สุทธิประภา
3. นายสราญวิฐ    นามบุดดี
31
13 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวฐิตินันท์    พนมรัตน์
2. นายวีระยุทธ    สิทธิรัตน์
3. นางสาวณัฎฐณิชา    พันธ์ชัย
4. นายเกษมสันต์    เพชรอาสา
5. นายภูเบศรน์    หลักมั่น
6. นายศิวะวงษ์    กุลโคตร
7. นายกฤษณะ    ทองทิพย์
1. นายผจญไพร    อิ่นอ้อย
2. นางรุจิรา    อิ่นอ้อย
43
14 17 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายเกียรติศักดิ์    เสนามาตร
2. นายนิธิกร    บุญมีมาก
3. นายอภิสิทธิ์    ท่อนจันทร์
4. นายนครินทร์    โมลานิล
5. นายนนทวัฒน์    พาสุข
6. นายพีรพงษ์    บุญหนา
7. นายชวภณ    คะตะวงษ์
8. นายชินวัตร    รัตนกุล
9. นายสุวิทย์    ทวีพร
10. นายสยัมภู    นามยุดา
1. นางกัตติกา    ปานะ
2. นางตุลาพร    ประดับศรี
3. นางศศิธร    โคตรคันทา
10
15 18 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายกฤษณพงศ์    กุลเหลืองทอง
2. นายธนวัฒน์    บุษดี
3. นายวัชรินทร์    บุญส่ง
4. นายอนุพันธ์    สำเริงรัมย์
5. นายกฤตนัน    ศรีภา
6. นายพงษ์ดนัย    กระจิวผา
7. นายธีระนันท์    ปัตะพี
8. นายอนุสิทธิ์    บัวขาว
9. นางสาวญาณิศา    หมดหลง
1. นายชาติไทย    จำปาป่า
2. นายธนชิต    ไขแสง
3. นายเฉลิมศักดิ์    ช่างต่อ
20
16 19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชัญญา    ทุมดวง
2. เด็กหญิงธัญสุดา    เรือนแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณภา    สมสุพรรณ
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีบุระ
5. เด็กหญิงจุฑามณี    พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงศิริตุลา    หอมจำปา
7. เด็กหญิงอชิรญา    ศรีสมุทร
8. เด็กชายธีรนัย    ภูอ่อน
9. นายเอกอาทิตย์    หอมจำปา
10. นางสาวคัมพีรพรรณ    เทียมทัศ
1. นางทิพพาวรรณ    สมหมาย
2. นายนายปรีชา    สีคำแท้
3. นายปรีดา    ศรีสงคราม
6
17 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวสุทธิตา    โสภากุ
2. นางสาวอังศุมาริน    ดวงโมกข์
3. นางสาววิไลพร    มิ่งสอน
4. นางสาวกุลธิดา    เลือกนารี
5. นางสาวอริสา    ภาระวงค์
6. นางสาวปนัดดา    ดอกดวง
7. นางสาวเจนนิสา    โค้วไพโรจน์
8. นางสาวสุจิตตรา    พิพิธธนาบรรพ์
9. นางสาวพัชราภา    ขัติศรี
10. นางสาวภัทราภรณ์    จุดาสิงห์
1. นางดุษยา    อภัยจิตต์
2. นายยรรยง    เสาเวียง
3. นายเกียรติศักดิ์    พลภูมิชัย
27
18 21 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายกิติชัย    อิ้มคำ
2. นายกิติศักดิ์    คำแหง
3. นายนันทวัฒน์    พุ่มจันทร์
4. นายจีระศักดิ์    บุปผา
5. นายสุขสันต์    พุ่มจันทร์
6. นายนัฐสิทธิ์    สุรินโยธา
7. นายสถาพร    วันตุ้ม
8. นายภีระพัฒน์    บัวใหญ่
9. นายสมพรรัตน์    น่านคำ
10. นายพีระพันธ์    สุธะปัญญา
1. นายพัทรพงษ์    ลือเดช
2. นายวีรศักดิ์    คูณทอง
3. นายเอกชัย    เพ็งธรรม
17
19 22 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธดา    นาแพง
2. เด็กหญิงภัคจิรา    โกสัตถา
3. เด็กหญิงวนัชพร    อนุมอญ
4. เด็กหญิงเกศรา    รุจิตร์
5. เด็กหญิงจิตรลัดดา    ลุสมบัติ
6. เด็กหญิงณัฐยา    เฉลิมศิล
7. เด็กหญิงกัณญิกา    โมคะรัตน์
8. เด็กหญิงกนกวรรณ    ขันคำ
1. นางภัทดาพร    แสวงบุญ
2. นายวานิช    กุมภิโร
3. นายวิทวัติ    บั้งทอง
35
20 23 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภัศราภา    สุนทรารชุน
2. นางสาวนุชจรินทร์    นวกรกุล
3. นางสาวสุวภัทร    มีใหม่
4. นางสาวเปมิกา    พงศ์พินิจกุล
5. นางสาวดวงหทัย    เพียรไพฑูรย์
6. นางสาววีราวรรณ    สุวรรณชาติ
7. นางสาวพนัดดา    จันต่อกลิ่น
8. นางสาวธฤษวรรณ    คำสิงห์นอก
9. นางสาวปวีณ์ธนา    มาบจะบก
10. นางสาวพรกมน    โสใหญ่
1. นางสาวดวงกมล    คุณสา
2. นายเจษฎา    ปาปะกัง
34
21 24 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา    แซ่เตียว
2. เด็กหญิงณัฐพิมล    ทรัพย์นายแสง
3. เด็กหญิงแพรไพลิน    ภูสีน้ำ
4. เด็กหญิงนริศรา    ผันผาย
5. เด็กหญิงพัชญาภา    วรสีหะ
6. เด็กหญิงชุตินันท์    ศิริมังกูลโกมาลย์
7. นางสาวอัจฉราภรณ์    แว่นใส
8. นางสาวกุลณัฐ    ทิศกระโทก
9. นางสาวผุสดี    พุทธจันทร์
1. นายจิตรกร    เด่นกลาง
2. นายธีระกุล    นนกระโทก
3. นายนิติพงษ์    เที่ยงตรง
38
22 25 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    อัดจันทึก
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ไชยสนธ์
3. เด็กหญิงจารีย์ยา    สียางนอก
4. เด็กชายทัตธนต์    สีทองขุนทด
5. เด็กชายพิภพ    พุทธแก้ว
6. เด็กชายจิรกิตต์    ผ่องแผ้ว
7. เด็กชายปพนวิช    แก้วไตรรัตน์
8. เด็กหญิงสุชาดา    สะเมนรัมย์
1. นายจิระศักดิ์    ผ่องแผ้ว
2. นายมนัส    ลุนนากัน
3. นายเลอสรร    พามขุนทด
45
23 26 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    เพียซ้าย
2. เด็กหญิงเรวดี    พิลาตัน
3. เด็กหญิงกัญญาณี    สิทธิ์สูงเนิน
4. เด็กหญิงวีริยา    โสจันทึก
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ    นพพลกรัง
6. เด็กหญิงบุญสิตา    น้อยจันทึก
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ    ศิรพงษ์กุลพจน์
8. เด็กหญิงพรหมพร    บางจันทึก
1. นางสาววาสนา    สุทธิโส
48
24 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปัญญาพร    เจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ    สอนมัง
3. นางสาวจุฑามาศ    เถระปัญญา
4. นางสาวพรรณปพร    มูลจันทร์
5. นางสาวสัจจาริณี    แก้วนาพันธ์
6. นางสาวนาฏยา    มีเที่ยง
7. นางสาวปณิดา    ชัยชนะ
8. นางสาวจันจิรา    จงอ่อนกลาง
9. นางสาวณัฐภัทร    เติมขุนทด
10. นางสาวนพวรรณ    ประกอบธรรม
1. นายจิรยุทธ    เกียรติชัยพัฒน
2. นางฉวีวรรณ    เกียรติชัยพัฒน
3. นายอนุกูล    ปกสุข
31
25 29 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพินิจ    นามรักษา
2. เด็กชายกิตติทัต    มาสืบชาติ
3. นายชวลิต    เกษศรี
4. นายณัฐวุฒิ    ศรฤทธิ์
5. เด็กหญิงศุภนุช    แย้มศรี
6. เด็กชายปฐมพร    เพียตารัมย์
7. เด็กชายวัชร    พาลี
8. เด็กหญิงนริศรา    สนธิสัมพันธ์
9. เด็กหญิงปภาวี    แย้มศรี
10. เด็กหญิงนิดานุช    ศรฤทธิ์
1. นายประกาศิต    บุญที
2. นางสาววริษฐา    อดีตรัมย์
3. นายสมพร    ประกอบเลิศ
35
26 30 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทิชา    ชาวไทย
2. นายเอกชัย    คงพรม
3. นายยุทธิพงษ์    มังสุไร
4. นายณัฐพงษ์    โพธิกมล
5. นายขจรศักดิ์    จรเกต
6. นางสาวนิรนาถ    บุญชู
7. นางสาวภัคจีรา    พลศิริ
1. นายดล    ดลเจิม
2. นางสาวสุวคนธ์    ภูมาศ
3. นายอดิศักดิ์    ชมเมือง
27
27 31 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นายนนทวัฒน์    สิงห์ศรี
2. นายกฤษดา    สิมารัตน์
3. นายกฤษฎา    รองทอง
4. เด็กชายพัชรพงศ์    คำฮด
5. เด็กชายคมชาญ    แสนคำศรี
6. เด็กหญิงบัณฑิตา    แสนกุล
7. เด็กหญิงวรรณรดา    ขหมวดทรัพย์
1. นายณัฐพงศ์    อัศวภูมิ
2. นายนัทพงษ์    ตระการ
3. นางสาวนิตยา    นากองศรี
25
28 33 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทนา    ดอนมะลา
2. นางสาวสุนิสา    บุญสิงห์
3. นางสาวสุระวดี    วรแก่นทราย
4. นางสาวทิพวรรณ    ทิพสิทธิ์
5. นางสาวศิริพร    ไทยสงคราม
6. นางสาวภัทธราวรรณ    พลปฐม
7. นายธนาธิป    เดชมี
8. นายส่งศักดิ์    แก้วมีศรี
9. นายกิตติ    ไชยทิพย์
1. นางสาวชินวรา    แสงคำไพ
2. นางพิสะชา    มิตรอุดม
3. นายมนูญ    ไชยสีดา
13
29 34 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นางสาวกิตติมา    พะลัง
2. นางสาวธันยพร    สอนแก้ว
3. เด็กชายพีรภัทร์    บุญทะวงษ์
4. เด็กหญิงลลิตา    กอสาลี
5. นายวีรยุทธ์    ครองยุติ
6. เด็กหญิงสุกัญญา    จันคำ
7. นางสาวสุดารัตน์    สุขสีดา
8. นางสาวสุริฉาย    หินซุย
9. นายอรรยากร    ช่างหม้อ
10. นางสาวชุติมา    เฮงวิชัย
1. นายจิรเดช    หาสูง
2. นายทองปลิว    ธรศรี
3. นายอินทศักดิ์    เสนาใน
25
30 35 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเบ็ญจา    กำลังหาร
2. นางสาวจีรนันท์    คูณสว่าง
3. เด็กหญิงชลิตา    ประทุมสินธุ์
4. เด็กหญิงสุภนิดา    แสนสำโรง
5. เด็กหญิงพิลัยพร    พุกรอด
6. เด็กหญิงเมสินี    ศรีกลาง
7. นางสาวพิมพร    ทับทิมหิน
8. เด็กหญิงภัทรจิรา    อำโพธิ์
1. นายวรพจน์    ชนะวงค์
2. นายวรวิบูลย์    สุขยานุดิษย์
3. นางศรีสุดา    พูลเจริญ
44
31 36 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรัชญา    เจริญมูล
2. เด็กหญิงปิยะดา    สุธรรมมา
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    สังฆกาโล
4. เด็กหญิงช่อชนก    ไชยคำภา
5. เด็กหญิงสุกัญญา    หงษ์คำดี
6. เด็กหญิงพิมลรัตน์    ชอบกล้า
7. เด็กหญิงอลิชา    หอมรื่น
8. เด็กหญิงพัชราภา    กองเลิศ
9. เด็กชายสถาปนิก    มุขอาสา
1. นายนพรัตน์    ลันทูล
2. นางสาวปริศนา    ศิริ
3. นายพชรกร    พั่วแพง
17
32 37 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    ศรีมารักษ์
2. นางสาวรินลดา    ก่อกุศล
3. เด็กหญิงนัชชา    หิรัญคำ
4. นางสาวไอลดา    ปะวะเสนัง
5. เด็กหญิงชลธิชา    นารีจันทร์
6. เด็กหญิงกัญญานี    เสนาพล
7. เด็กหญิงสุคนทิพย์    ประเสริฐแท่น
8. เด็กหญิงรวินันท์    ระตะนะ
9. นางสาวณัฐวดี    เหล่ากาสี
10. เด็กหญิงภัทรวดี    วงษ์ชาลี
1. นางสาวนันทิชา    ฦาชา
2. นายยุรนันท์    พลภูเมือง
16
33 38 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นางสาวสรวงณศร    เหิมขุนทด
2. นายศรัญยู    ทานอุทิศ
3. นางสาววราภรณ์    ทองรัศมี
4. นางสาวสุภาพร    พรหมวงษา
5. นางสาวศุภทา    แสนสีมนต์
6. นางสาวสุพรรษา    กลิ่นศรีสุข
7. นางสาวณัฐรินทร์    รังขันท์
8. นางสาวจุฬาเจน    ถนนกลาง
9. นายสราวุธ    เจิมกลาง
10. นางสาวชลธิชา    สาโส
1. นายนายณัฐพงษ์    กาบคำ
2. นายพชร    รอดไธสง
3. นางสาวลลิตา    แกมขุนทด
48
34 39 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายธนายศ    พรหมภักดี
2. นายชลธีร์    ชาภูคำ
3. นายธนสินธุ์    กุลสอนนาน
4. นายกวีวัธน์    มิทำมา
5. นายทักษิณ    สิงค์วงษา
6. นายภัทรพงษ์    เนืองทอง
7. นายธีรภัทร์    เภาโพธิ์
8. นายอานนท์    เที่ยงมนต์
9. นายอธิพัทธ์    อิ่มบุญสุ
10. นายธนพงษ์    ใยพันธ์
1. นายธีรนันท์    มินยะกากี
2. นายนพดล    ครสาย
3. นางสาวสุภาวรรณ    สุขะพันธ์
30
35 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    สุขมนตรี
2. นายองค์วุฒิ    ศรีสามารถ
3. นายวรวิทย์    วิเศษพิริยะกูล
4. นายปกรณ์ชัย    ทุมหอม
5. นายวุฒิพร    แสบงบาล
6. นายธนากร    โคษาแสง
7. นายกู้เกียรติ    มุระพันธ์
8. นายอัษฎาวุธ    จันวิเศษ
9. นายธันยพัฒน์    เหนือกระโทก
10. นายทีปกร    เศษเพ็ง
1. นายธวัชชัย    ประเสริฐสังข์
2. นายปภังกร    ตะพิมพ์
3. นายสุทธิพงศ์    กันวะนา
9
36 41 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายนันทวัธน์    ภูตีกา
2. เด็กชายพีระวัฒน์    ศรีคันธร
3. เด็กหญิงรัชฎา    หมั่นหาโชค
4. เด็กหญิงนภาวรรณ    ชายกวด
5. เด็กหญิงวราพร    ไตรสุ
6. เด็กหญิงกรรณิการ์    เหมือยพรม
7. เด็กหญิงสุนิสา    พรานสูงเนิน
8. เด็กหญิงฉันชนก    จำเริญ
1. นายธีรวุฒิ    กิณเรศ
2. นายวีระเดช    ไชยสาคร
37
37 42 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    หมอยา
2. นางสาวอารยา    ใสสา
3. นางสาวนิษิตา    แก้วคำกอง
4. นายตุลาชัย    เทียบมาก
5. นางสาวนฤภร    รุ่งเรืองธนพัฒน์
6. เด็กหญิงอภิชญา    นามพรม
7. เด็กหญิงสโรชา    อินประโคน
8. นายชนเทพ    บุญธรรม
9. เด็กชายคุณพัช    สมศรี
10. เด็กชายภัทรพงษ์    สาวังชัย
1. นายพงศกร    วิเชียรโชติ
2. นายสำเนียง    มิ่งขวัญ
3. นายเชาวรัตน์    สุดเพาะ
24
38 43 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ใจทอง
2. นางสาวสุภารัตน์    กุลแก้ว
3. นางสาวฐิติยา    บุญเรือง
4. เด็กชายรัฏภูมิ    สุทธปัญญา
5. เด็กชายธีระวุฒิ    บุญอุ้ม
6. เด็กชายวีรวิชญ์    คำดี
7. เด็กชายอานันท์    นารถานนท์
8. เด็กชายประวิทย์    ชายสิงห์
9. เด็กชายนครินทร์    รอดคำทุย
1. นายพรเทพ    พวงเพียงงาม
2. นายวัชระ    ยุชิ
3. นายอนุวัตร    ศรีพระนาม
45
39 45 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศกุลกร​    วัฒเวียงคำ​
2. นางสาวอภิญญา    เบ้าทอง
3. นางสาวอิสราพร    คำอ้อ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    เมืองกลาง
5. เด็กหญิงศิริวิมล    ทาเภา
6. เด็กหญิงพัฐสุตา    เกตุประกอบ
7. เด็กหญิงลลิตา​    เคหัง​
8. เด็กหญิงเรืองรอง    ชาญกัน
9. นายธีรภัทร    ชัยยะพรม
10. เด็กหญิงสุพัตรา​    เทพอินศร​
1. นายปิยะ    น้อยฤทธิ์
2. นายอรรคพงษ์    มะสีโย
3. นายอัครเดช    สุวรรณไกรษร
11
40 48 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเทพรัตน์    วุ่นประโคน
2. เด็กชายกฤษดา    จันทะ
3. เด็กชายเขมรินทร์    ทรวงประโคน
4. เด็กชายมนุโชตม์    หนอสิงหา
5. เด็กชายธวัชชัย    สายเสมา
6. เด็กชายนิธิกร    หม้อทิพย์
7. เด็กชายสุเมธ    ผินสู่
8. เด็กชายธีรดนย์    วงศ์อินทร์ตา
9. เด็กชายปฏิพัทธ์    เสือประโคน
10. เด็กชายพันธกาน    กมลช่วง
1. นายยุทธนา    ผินสู่
2. นายวรวุธ    สายเพ็ชร
3. นางอรวรรณ    ลัคษร
50
41 49 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกานติมา    แสงงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    ยางหงษ์
3. นางสาวจุฑารัตน์    มุกดา
4. เด็กหญิงปัทมน    นามฝาง
5. เด็กหญิงธัญธร    โพธิ์ศรี
6. นายนครินทร์    น้อยพลี
7. นางสาวเกศกนก    น้อยพลี
8. นายปริวัฒน์    สำราญรื่น
9. นางสาวณัฐภรณ์    โยชน์ไธสง
10. นางสาวปัญจา    เพิ่มดี
1. นายจักราวุธ    เปริบรัมย์
2. นายวุฒิชัย    เทียมเลิศ
3. นายอำนาจ    ศิลปักษา
ชนะเลิศ
42 50 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิมพร    แสงวาโท
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    สันกลาง
3. นายธีรภัทร    ปะนาตัง
4. เด็กหญิงวรรณนิภา    ทิพย์วรรณ
5. เด็กหญิงพิชญ์ชพัด    จันที
6. เด็กหญิงกันยาพัฒน์    เวียงสิมา
7. เด็กหญิงชลธิชา    เอี่ยมอิ่ม
8. เด็กหญิงจิราพรรณ    ฝากไธสง
9. นางสาวสุจินณา    ทับไธสง
10. นางสาววรรณณิภา    ศรีหาญ
1. นายประเกียรติ    การะพันธ์
2. นายสุรพงษ์    ดวงภักดีรัมย์
45
43 51 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายพีระพัฒน์    ธรรมรังษี
2. นายพีรวัส    แซ่เติน
3. นายสหัสวรรษ    เหง้าโครตร
4. นายปิยะวัฒน์    หาทรัพย์
5. นายชัยธวัช    สำราญล้ำ
6. นายสิรวิชญ์    ภักดิ์มี
7. นายวิชิตศักดิ์    สาลีสี
8. นายณัฐวุฒิ    เพชรส่อศรี
9. นายณรงค์ฤทธิ์    บุตรบาล
10. นายธวัชชัย    พิมพ์หาร
1. นายทิราชัน    ดีแป้น
2. นายเจษฎา    นาสินส่ง
3. นายเศรษฐ์    คุณทาบุตร
39
44 52 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปริยาภัทร    โตเปี่ยม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พานพิม
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ประเสริฐนู
4. นางสาวสัจจาพร    ยางยุทธ์
5. นางสาวเมขลา    สมใจ
6. เด็กหญิงเจนจิรา    เพ็งสีดา
7. เด็กหญิงอุษมา    สุโกสิ
8. เด็กหญิงศลิษา    สุโกสิ
9. เด็กหญิงวิไลรัตน์    เจริญครบุรี
10. นางสาวเบญจมาพร    สังข์ทอง
1. นางสาวธิดารัตน์    วงษ์เวียน
2. นายสมบัติ    พรหมชนะ
3. นายอาณัติ    สระแก้ว
13
45 55 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    พรมขอนยาง
2. เด็กชายเกรียงไกร    พระชัย
3. เด็กชายเต้ยตะวันต์    แดงนา
4. เด็กชายมงคล    ศาลา
5. เด็กชายวรเมธ    เมืองตุณ
6. เด็กชายจุลจักร    คำเหมือน
7. เด็กชายสุริยวุธ    สาวิสัย
8. เด็กชายวิชัย    แข็งขัน
9. เด็กชายศิวกร    สุมงคล
10. เด็กชายนฤพลธ์    นวลปาน
1. นายธนธร    บุญพรม
2. นายธนพัช    ศรีวรษา
3. นายภูริพงษ์    มีอำนาจ
46 56 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวชลิตา    อุ่นชัย
2. นางสาวพนิดา    มาตุสิงห์
3. นางสาวมิตรา    มาตราช
4. นางสาวเพ็ชรัตน์ดา    จันทอน
5. นางสาวศศิวิมล    คำมุงคุณ
6. เด็กหญิงเมษา    ปู่กระสิงห์
7. เด็กหญิงพัทธราพร    สมบุตร
8. นางสาวสุพัตรา    ผลผิวเขียว
9. นางสาววิยะดา    ตุ้มอ่อน
10. นางสาวศิริลักษณ์    ศรีโยธี
1. นางณภัทร    ผิวดำ
2. นายสุนัย    ล่ำสัน
3. นายเกษม    สุทธิสาร
7
47 57 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวกานต์ธีรา    พิมสอน
2. นางสาวอาทิตยา    นครวงค์
3. นางสาวคัทรียา    สุวรรณมาโจ
4. นางสาวนุชจรินทร์    โยลัย
5. นางสาวปวันรัตน์    มหาวงค์
6. นางสาวอริษา    โยลัย
7. นายคุณากร    อุ่นเทียมโสม
8. นางสาวกัญญารัตน์    บุญมาวงษา
9. นายฐิติพงษ์    มะสุใส
10. นายนิรชิต    มะสุใส
1. นางสาวกัลยา    ศรีวิเศษ
2. นายจงลักษณ์    จันทรวิมลสิริ
3. นางสาวอรณัฐ    ศรีจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
48 58 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญารัตน์    ไชยทอง
2. นางสาวธารทิพย์    คนซื่อ
3. นางสาวพัณธสา    ปัททุม
4. นางสาวพัณธิพา    ปัททุม
5. นางสาวภัทรดา    อุคำพันธ์
6. นางสาวพรธิตา    สุวรรณไตรย์
7. นางสาวอุบลรัตน์    บุษราคัม
1. นายควรคิด    สินสวัสดิ์
2. นางนภามาศ    แสนโคตร
3. นายสุดกาน    กลางประพันธ์
19
49 59 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกนันท์    คลายทุกข์
2. นางสาวสุนิดา    โครัมย์
3. นางสาวณัฐภัทร    สำนักนิตย์
4. นางสาวทักษพร    ดำเนินงาม
5. นางสาวมุกดา    ศิริไสย์
6. นางสาวจันทรพิมพ์    ยารัมย์
7. นางสาวจิราวรรณ    พันจันทร์
8. นางสาวอรชุดา    ประรุมรัมย์
9. นายฐิติกร    โสระถาวร
10. เด็กหญิงกรรณิการ์    ชัยมา
1. นายกัมปนาท    คงนุรัตน์
2. นายขวัญชัย    ถึงดี
3. นายวัชรวิชย์    พระทองสุขสกุล
15
50 60 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายนายศิรวัฒน์    พระเทพ
2. นายสุทธิ์บดินทร์    เหลาคำ
3. นายหัสดิลทร์    พานิชย์
4. นายอธิวัฒน์    งามสุข
5. เด็กชายทรงพล    ล้วนขาว
6. เด็กชายอโนชา    ชมชื่น
7. เด็กชายเจริญศักดิ์    แก้ววิเศษ
8. เด็กชายปัญญา    เหมาะดี
9. เด็กชายอัครพลธ์    นนท์ศิลา
10. นายภานุพงศ์    บุดดา
1. นายมรุพงศ์    ภิรมย์ตระกูล
2. นายสุเทพ    กรุงพิทักษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ    บุดดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
51 61 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรสริน    มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงจิดาภา    ชัยลุน
3. นางสาวลัดดาวัลย์    เชื้อมาก
4. นางสาวจันทร์ทิพย์    เชื้อมาก
5. นางสาวอารีรัตน์    รักชื่อดี
6. เด็กหญิงพรรณษา    ตระกูลโส
7. นางสาววรดา    ทนนศรี
8. นางสาวธิญาดา    เงาทอง
9. นายอนุวัฒน์    กรรัมย์
10. นายจำรูญ    หงษ์สูง
1. นางสาวจารุวรรณ    หมายถูก
2. นางสาวดวงนภา    ระบือนาม
3. นางสาวอรพิน    ฉายแก้ว
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................