งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณศิริ    แก้วเกษ
2. เด็กหญิงพัชรมัย    วุฒิวิชา
3. เด็กหญิงพรรณระษา    โนนทิง
4. เด็กหญิงนันท์นภัส    วรรณวิจิตร
5. นางสาวอริศรา    เบ้าหัวดง
6. นางสาวนาตยา    ศรีคุณ
7. นางสาวพิกุล    เทียงคำ
8. นางสาวทักษพร    บรรดาตั้ง
9. นางสาวอาทิตยา    ปะธิเก
10. นางสาวพรรณธิชา    โนนทิง
1. นางทวีป    มหาสะโร
2. นางมนทกานต์    คำยา
3. นางสาวสายชล    สุวรรณโสภา
27
2 3 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    รัตนวงษา
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ดวงทาทอน
3. เด็กหญิงนันทิชา    วงษาวัตร
4. นางสาวณัฐสุดา    ไกยวัตร
5. นางสาวมานัสตา    สีจันทรชัย
6. นางสาวมนทกานต์    แก้ววันทา
7. นางสาวฉัตรแก้ว    จันโสดา
8. นางสาววราภรณ์    จิตบุตร
9. นางสาวจันทร์จิรา    อัตเสน
10. นางสาววราภรณ์    หีบแก้ว
1. นายภิรมย์    มาตย์คำมี
2. นางอภัยศรี    วาทโยธา
3. นางเยาวพร    เทียบเพชร
42
3 4 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายกฤษกร    พุทธา
2. เด็กชายอนุวัฒน์    พิมภักดิ์
3. เด็กหญิงมณีวรรณ    กรมวังก้อน
4. เด็กหญิงเมธาพร    แฝดกลาง
5. เด็กหญิงลภัสรดา    บุตรสาลี
6. เด็กหญิงอาวีนัฐ    แก้วรอด
7. เด็กหญิงมานิตา    ทวีสุข
8. เด็กหญิงสุมิตรา    สืบมงคล
9. นายฉัตรชัย    เพ็ชรยิ้ม
10. นายณัฐพงษ์    บรรหาร
1. นายนิคม    เคหฐาน
2. นายสรไกร    พรูแล่นเร็ว
4
4 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายธิชานนท์    หรวงษ์
2. นายนครินทร์    สาแก้ว
3. นายภราดร    กลีบเมฆ
4. นางสาวลัดดาพรรณ    บัวหอม
5. นายวีระยุทธ    สวนบุญ
6. นายอัครพล    ชาดี
7. นายธีรพัฒน์    เนื่องมัจฉา
8. นางสาวสาวิตรี    บัวบาน
9. นางสาวภานุมาศ    อารีรักษ์
10. นางสาววรวรรณ    จันทา
1. นายกิตติณัฎฐ์    ตั้งอารีอรุณ
2. นายชฎากร    สิงหศิริ
3. นายภูริวัฒน์    ชัยอาคม
21
5 6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นางสาวนิภาภรณ์    ผลบุญ
2. นายวรศิษฐ์    ไชยกาล
3. เด็กหญิงนภัสสร    ชัยชนะ
4. นายอรรถพล    ลุนธาตุ
5. นายอำพล    ทะนงอาจ
6. นางสาวสุทิษา    ขันติยะราช
7. เด็กหญิงอัจฉรา    วรกุล
8. เด็กหญิงนันทพร    หมื่นหน้า
9. นางสาวกิตติยา    เสนาลา
10. นายกล้าณรงค์    ภารไสว
1. นายปรัชญาพล    จำปากุล
2. นายอนุศักดิ์    นะตา
3. นางสาวอัจฉรา    หนูยศ
39
6 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติพร    ใยดี
2. นางสาวกวินธิดา    จอดพิมาย
3. เด็กหญิงอารยา    ศรีภา
4. นางสาวสิริยากร    ส่วงเมา
5. เด็กหญิงสลิญากรณ์    เกตษา
6. นางสาวจุฬาลักษณ์    ฐานะวัน
7. นางสาววรรณภา    ใจเรือง
8. นางสาวพัทธวรรณ    พึ่งพัก
9. เด็กหญิงวริศา    ก้อนแก้ว
10. เด็กหญิงสิรินทรา    วงศ์แจ้ง
1. นายณรงค์ฤทธิ์    บุญภา
2. นางสาวทัชชภร    ธนูผาย
3. นายภราดร    อยู่เย็น
46
7 8 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นางสาวพรวิมล    อุทัย
2. นายวิชญาดา    เกษกุล
3. นางสาวอรปรียา    จันทำ
4. นางสาวกนกพิชญ์    จันทร์มาลี
5. นางสาวอาริสา    ศรีวิลัย
6. นางสาวอรทัย    คล่องใจ
7. นางสาวกัญญานัฐ    ศรีบุญเรือง
8. นายธีระพัชร    จันทำ
9. นางสาวศิริลักษณ์    มงคลศิริ
10. เด็กหญิงณัฐธิดา    เพ็งแจ่ม
1. นางดวงเพ็ญ    มีบุญ
2. นายวิทยา    นาคสมบูรณ์
3. นายสุรวุฒิ    มีบุญ
6
8 9 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายศิริโรจน์    อินภูมี
2. เด็กหญิงชนากานต์    คำศิริ
3. เด็กหญิงอรวรรณ    สุวรรณเย็น
4. เด็กหญิงพจน์จนา    ศรีวิชา
5. นายสิทธิชัย    ดวงใจ
6. นางสาวเบ็ญจมิน    เรือนรส
7. นางสาวสริญดา    เสียงอ่อน
8. นางสาวมนันยา    วันสุดล
9. นางสาวปิยภัทร    อุดร
10. นางสาวญาณิศา    ใจงาม
1. นายธนัท    รัตนพันธ์
2. นายนำพล    จุมพิศ
3. นางสาวสารินี    จันคะนา
19
9 10 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นางสาวจารุวรรณ    เกิดกล้า
2. นางสาวอารียา    จันทร
3. นางสาวพรรณนิภา    ดาวไสย์
4. นางสาวอารียา    ไชยมูล
5. นางสาวสุภาพร    ดาวจันทร์
6. นางสาวไพริน    ระหาร
7. นางสาวกนกพร    พื้นแสน
8. นางสาวสุทธิดา    สง่าเดช
9. นางสาวมาริณี    เขียวมณฑา
10. นางสาวดวงฤดี    ลิลัน
1. นางสาวนันทนา    เกษมณี
2. นายวฤหัส    รุ่งเรือง
3. นางสาววัชริญา    จันทะลุน
30
10 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สิงคิบุตร
2. เด็กหญิงปนัสยา    ชุมนุม
3. เด็กหญิงอัญชลีพร    ศิริโสม
4. เด็กหญิงสุชาดา    หาศร
5. เด็กหญิงสุพิชชา    จันเหลือง
6. เด็กชายธนกร    ขันเงิน
7. เด็กหญิงวิรัญดา    ลูกคำ
8. เด็กหญิงพรพิมล    รัตเพ็ชร
9. เด็กหญิงพนพร    ปะวัณเณย์
10. เด็กหญิงสตรีรัตน์    อ่อนจันทร์
1. นายปราโมช    สุธีร์
2. นางอรอนงค์    บุญกาญจน์
33
11 12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวน้ำฝน    เขียวอ้วน
2. นางสาวสุชัญญา    คุ้มบุญ
3. นางสาวสริตา    สายศรี
4. นางสาวอนัญลักษณ์    ศรียุทธนา
5. นายอันวา    เมืองพิล
6. นายจิรันทนิน    สาขะสิงห์
7. นายคนาธิป    บุทธนา
8. นายปรเมษฐ์    ไชยวรรณ์
9. นายนันทวิทย์    ศรีไชย
10. นายธีรภัทร์    เกษียร
1. นายณัฐวัตร    สีสัน
2. นางน้ำเพชร    อภัยศิลา
3. นายศราวุธ    เพ็งวัน
50
12 13 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิธาร    สุวรรณคร
2. เด็กหญิงชนัญญา    คำวันดี
3. เด็กหญิงเจนจิรา    สาลิโย
4. เด็กหญิงรุ่งนภา    บุตรสมศรี
5. เด็กหญิงชุติมา    ชั้นงาม
6. เด็กหญิงรจนา    แฝกสิน
7. เด็กหญิงพรไพลิน    พูลทา
8. เด็กหญิงญานิกา    สมมิตร
9. เด็กหญิงชลธิชา    แสงลี
10. เด็กหญิงณัฐกฤตา    มีศิลป์
1. นายกฤษณุ    ไชยเบ้า
2. นางนวพร    คำวงศ์
54
13 14 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญรดา    สนทาธร
2. นางสาวพิมลวรรณ    โสภาคำ
3. นางสาวเกศกนก    ศรีผิวผาก
4. เด็กหญิงอังควิภา    ไชยดี
5. เด็กหญิงปนัดดา    ภูขาว
6. นางสาวพิมพกานต์    หารลำยอง
7. นางสาวศุภาลนันท์    ไกรหาญ
8. นางสาวศิรินภา    ทวาศิริ
9. นางสาวอรอนงค์    จันทะแพน
10. นางสาวโสภาวรรณ    จันทเมธิ
1. นายประหยัด    อินแปง
2. นางสาวสมฤทัย    ทองคำ
3. นายสุทัศน์    พลรักษา
48
14 15 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์    ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงอริสา    ศรีรักษา
3. เด็กหญิงนภัสสร    สมอ่อน
4. นายจิราวัฒิ    ผาจันดา
5. นายวิศวะ    พลถนอม
6. นางสาวญาดา    จันทรขันตี
7. นางสาววรารัตน์    ลุนนารี
8. นางสาวสุธีมา    ศรีทะวงค์
9. นางสาวปุณยวีร์    พินิจมนตรี
10. นางสาวอริศรา    แสนสุด
1. นายปานเพชร    พรมพิมพ์
2. นายสุรพงษ์    ซาตา
3. นายอัครพล    น้อยอุ่น
7
15 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายชัชวาล    สายจันทร์ดี
2. นายธรรมรัตน์    มลอาร์
3. นายไกรวิชญ์    เสริฐศรี
4. นายเกียรติศักดิ์    ชัยภักดี
5. นางสาวอัจฉรา    รียะวงษ์
6. นางสาวอาภัสรา    เรืองเดช
7. นางสาวสินทอง    สว่างศรี
8. นางสาววนิชยา    พนมรัตน์
9. นางสาวกิตติญา    รามฤทธิ์
10. นางสาวปวีณ์นุช    บุญมี
1. นายบุญทัน    ไชยนนท์
2. นางภัทราภรณ์    น้อยอุ่นแสง
3. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์    ผางเวช
11
16 17 โรงเรียนสมเด็จ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรดี    อัคลา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ยะวาปี
3. เด็กหญิงอาทิตยา    กินดุก
4. เด็กหญิงอรดี    พลนาแสน
5. เด็กหญิงสตรีรัตน์    มุสิกวัน
6. เด็กหญิงอรพินท์    วงค์ปัญญา
7. เด็กหญิงปัญญาพร    มงคลมะไฟ
8. เด็กหญิงสุพัฒตรา    รันคำภา
9. นางสาวสุพรรษา    ทะบุระกรณ์
10. นางสาวนภัส    ผายพิมพ์
1. นางสาวจามจุรี    สาระภาพ
2. นางสาวสร้อยสุดา    นรดี
3. นางสาวไพจิตร    อุตทาหาร
43
17 18 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตติกาล    บุตรสา
2. นางสาวบัณฑิตา    บัวศรี
3. นางสาววิภาวัลย์    เทศวงศ์
4. นางสาวสุกัญฐมาศ    เกียรติไพศาล
5. นางสาวกรรณิกา    แจ่มจันทร์
6. นางสาวปภัสรา    ถาวร
7. นางสาวจิราวรรณ    พันธ์ละหาร
8. นางสาวอัปสร    บริบูรณ์มหาพล
9. เด็กหญิงชัฏชฎาภรณ์    นัยนามาศ
10. เด็กหญิงธิดารัตน์    สมคิด
1. นายชยุตพงศ์    ศรีสุวงศ์
2. นายธวัชชัย    จันทสาร
3. นางสาวอรทัย    จันทร์ประทักษ์
31
18 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวอำไพพร    เพชรเนตร
2. นางสาวขวัญฤทัย    ผลชะอุ่ม
3. เด็กหญิงอริสา    เกษเจริญคุณ
4. นางสาวสุชานันท์    แก้ววงษา
5. นางสาวรัตน์ติพร    จันทุมา
6. นางสาวอาทิตยา    เครือผือ
7. นางสาวจิรารินทร์    ปุยฝ้าย
8. นางสาวสุธาธาร    โอบอ้วน
9. นางสาวลักษิกา    สุภา
10. นางสาวขวัญนภา    พุทธเดช
1. นางดุษยา    อภัยจิตต์
2. นายยรรยง    เสาเวียง
3. นายเกียรติศักดิ์    พลภูมิชัย
53
19 21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวจิตรานุช    แสวงศรี
2. นายทินภัทร    คำมรรค
3. นายอัครเดช    จินตะเวช
4. นางสาวธัญสิริ    พินโย
5. นายราชัน    ปรโม
6. นางสาวชาลิสา    นงนุช
7. นางสาวปภาดา    พงษ์พื้น
8. นางสาวชลธิชา    บุตรให้
9. นางสาวสุชานันท์    สุวรรณกูฏ
10. เด็กหญิงวลัยภรณ์    บัวศรี
1. นางสาวกรกนก    คำโกน
2. นางภัสรา    โชคทรัพย์
3. นายยุทธพงษ์    มาลา
24
20 22 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณิภา    จันสุตะ
2. นางสาวอภิชญา    ก้อนสิน
3. เด็กหญิงวิรันยา    สุขสะอาด
4. นางสาวธนัชชา    พันธราช
5. นางสาวทิพย์ธิวาพร    คำมีแก่น
6. เด็กหญิงชณัฐฎา    สาภา
7. นางสาวเอมอร    เกทิพย์
8. นางสาวแสนดี    สายบุตร
9. นางสาวณัชชาภรณ์    ชารีพันธ์
10. เด็กหญิงพัชราภา    ชารีพันธ์
1. นายปกรณ์กิตติ์    ปลายเนตร
2. นายภาคินัย    ชาววาปี
3. นางสาวรัชฎาพร    มณเฑียร
29
21 23 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณิศา    กันงาม
2. นางสาวสิริกร    แขมโคกกรวด
3. นางสาวสุชัญญานันท์    นนทวงศ์
4. นางสาวศวรรยา    อนุรักษ์ธรรม
5. นางสาวพัชริดา    มาพัฒน์
6. นางสาวธัญญลักษณ์    เพ็งพะเนา
7. นางสาวสุทธิ์กานต์    ฉันทะประเสริฐ
8. เด็กหญิงกนกอร    บุญจอง
9. นางสาวนริศรา    อ่อนสำโรง
10. นางสาวรัชนัน    การค้า
1. นางสาวดวงกมล    คุณสา
2. นางสาวดวงใจ    ปราบงูเหลือม
16
22 24 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุทธินันท์    จันสีสุก
2. เด็กหญิงณฐพร    สร้อยมาลัย
3. เด็กหญิงพิราอร    แจ้งทองหลาง
4. เด็กหญิงกัลยา    ตลับทอง
5. เด็กหญิงพรพรรณ    รัตนสุข
6. เด็กหญิงปรียากร    สวัสดี
7. นางสาวธัญญภรณ์    ประจันเต
8. นางสาวศิริยากร    สียางนอก
9. นางสาวปพัชญา    พรมมา
10. นางสาวกัลยาณี    ไผ่กลาง
1. นายกริษณุ    ลิ้มศริอังกูร
2. นางศจี    วิเศษ
3. นางสมจิต    สุปัญญเดชา
8
23 25 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุจิตรา    พลแสน
2. นายอาทิตย์    วงค์ภาพ
3. นายธนเดช    กวดนอก
4. นางสาวนิตยาภรณ์    สีกระโดน
5. นางสาวพรนิภา    สีโท
6. นางสาววนิชญา    ขุนนอก
7. นางสาวอาทิตยา    สีกระโทก
8. นางสาวพนิดา    วรรณกัณ
9. นางสาวกาญจนา    เนินทอง
10. นายภูมินทร์    จินารักษ์
1. นายจิระศักดิ์    ผ่องแผ้ว
2. นายมนัส    ลุนนากัน
3. นายสมชาติ    ทิศกระโทก
32
24 26 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายณัฐกิตติ์    บุญใหญ่
2. นางสาวณิชกานต์    รวยสูงเนิน
3. นางสาวอารียา    โทสูงเนิน
4. นางสาวพัชริญา    อินทร์เพ็ญ
5. เด็กหญิงวรรณศา    จอมกระโทก
6. เด็กหญิงสุรัสวดี    นางสูงเนิน
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ปราบงูเหลือม
8. เด็กหญิงเปรมมิกา    นวลโพธิ์
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    โตมะสูงเนิน
10. เด็กหญิงอภิญญา    ตุ๊สูงเนิน
1. นางสาววริศรา    ศรีจักร
2. นางสาวสุธาสินี    หาญสูงเนิน
3. นางเรณู    หาญสูงเนิน
10
25 27 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกพร    โกสุม
2. นางสาวภิรัญญา    มุ่งฝอยกลาง
3. นางสาวสุธิดา    เฉื่อยกลาง
4. นางสาววนิษา    เกลี้ยงค้างพลู
5. นางสาวณัชรีภรณ์    นวลงาม
6. นางสาวพิมพ์มาดา    โพธิ์ขำ
7. นางสาวพิยดา    โพธิ์ขำ
8. นางสาวพัชรินทร์    หวังเสริมกลาง
9. นางสาวกันต์ฤทัย    แก้วตะพาน
10. นางสาวชนิดา    ฝ่ายกลาง
1. นายธวัชชัย    ฉิมกลาง
2. นายประสิทธิ์    หวังกลาง
3. นายสถิต    ทองดี
38
26 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฐริกา    เนตรวัน
2. นางสาวณัฐชยา    วิเศษพลกรัง
3. นางสาวเปรมประภา    กระจายกลาง
4. นางสาวหัทยา    ส่องแสง
5. นางสาวมลฤดี    โชตินอก
6. นางสาวสุภาพร    หมั่นนอก
7. นางสาวธมนวรรณ    ใกล้กลาง
8. นางสาวประภาสิณี    สารเจริญโภคา
9. เด็กหญิงปทุมวรรณ    อักษรกลาง
10. นางสาวเพ็ญประภา    จินกลาง
1. นายจิรยุทธ    เกียรติชัยพัฒน
2. นางฉวีวรรณ    เกียรติชัยพัฒน
3. นายอนุกูล    ปกสุข
36
27 29 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพรนภา    ทัพพิลา
2. นางสาวจิราภรณ์    สิทธิจันทร์
3. นางสาวเพ็ญพิชชา    ละอองเอก
4. นางสาวสุพรรษา    อาจประจันทร์
5. เด็กหญิงอมลวรรณ    สุขุน
6. นางสาวปรียาพร    ปัตฐารัมย์
7. เด็กหญิงอริศรา    พูลสะดี
8. เด็กหญิงจีรนันท์    มาลีงาม
9. เด็กหญิงณิชมน    ประสงค์ใด
10. เด็กหญิงภัทราพร    เกี้ยวไธสง
1. นางญาฤดี    แจวจันทึก
2. นายนันทิวัฒนะ    พาบุดดา
3. นางสาวปาริฉัตร    เสนาโนฤทธิ์
40
28 30 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์    วิทเวทย์
2. นางสาวเจริญขวัญ    ผิวผัน
3. นางสาวสุทธิดา    เอิบบุญ
4. นางสาวกิติยา    กล่อมปัญญา
5. นางสาวลักษมี    ถิตย์รัศมี
6. นางสาวศุภรัตน์    พรรณขาม
7. นางสาวกรกมล    ภานุรักษ์
8. นางสาววาสนา    วินทะไชย์
9. นางสาวนพรัตน์    ตุมร
10. นางสาวรามาวดี    ศรีมันตะ
1. นางสาวนภัคมณ    พิศภาณ
2. นางสมหมาย    วิเศษชู
3. นายสุรพล    วิเศษชู
34
29 31 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจินตนา    อินทร
2. นางสาววาสนา    ลาโพธิ
3. นางสาววราพร    อินทร์เขียว
4. นางสาวมะปราง    โชติวิเชียร
5. นางสาวเรวดี    เนินชิโก
6. นางสาวณัฐนันท์    อกกา
7. นายกิจติชัย    พละเดช
8. นางสาวสุดารัตน์    เจนทาง
9. นางสาวสุกัญญา    จำปาบุรี
10. นางสาวอริสรา    แก้วพรม
1. นางจิราภรณ์    แจ่มปรีชา
2. นายพงษ์ศักดิ์    บุตรพรม
3. นายอธิกรณ์    หันไชยเนาว์
35
30 32 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกันตยา    พรมภักดี
2. นางสาววีรยา    บุญยงค์
3. นางสาวณัฐธยาน์    อาจวิชัย
4. นางสาวปณิฎฐา    ไชยฤทธิ์
5. นางสาวพิมพ์ลภัทร    สุวรรณไตร
6. นางสาวนภาภรณ์    สมสวย
7. นางสาวชลินดา    เเย้มไสย์
8. นางสาวพิมพ์ธิดา    สมสวย
9. นางสาวบุศรา    เเพงพุฒ
10. นางสาวนฤมล    มหาอุป
1. นางดลนภา    ศรีบุตตะ
2. นายปรีชา    วาวิไลย
3. นางเด่นสุดา    จงใจรักษ์
17
31 33 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    เวียงนนท์
2. เด็กหญิงปานไพลิน    เสริฐศรี
3. เด็กหญิงภัทรธิดา    เวียงนนท์
4. เด็กหญิงสุดาพร    ดวงประทุม
5. เด็กหญิงศิรินันท์    ไม่หวั่น
6. นางสาวอรพิณ    ศิริเวช
7. นางสาวพัชรินทร์    สุวรรณ
8. นางสาวอาภา    ชูชื่น
9. นางสาวศิรประถา    เอี่ยมภูงา
10. นางสาวณัฐธิดา    อินทร์สุข
1. นางจิรภา    สบายดี
2. สิบเอกทักษิณ    ศรสุทธิ์
3. นางศุภรัตน์    ไชยวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
32 34 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นางสาวลักษมี    สีดวงดี
2. นางสาวมุกดา    วิลาจันทร์
3. นางสาวทัศศิญา    จันทุม
4. นางสาวศุภินธรา    กิ่งก้อน
5. นางสาวศิริขวัญ    โสดารัตน์
6. นางสาวสุธาสินี    มนิลทิพย์
7. นางสาวแพรวธิดา    ทำนานอก
8. เด็กหญิงอรอนงค์    เมืองโพนงาม
9. เด็กหญิงพิมพ์นารา    ประสพธนานันท์
10. เด็กหญิงนันท์นภัส    ปราบหนองบั่ว
1. นายถนอม    อุ่นน้ำเที่ยง
2. นางปาริชาต    สาลี
3. นายสมัย    สมภูงา
22
33 35 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชริน    เบ็จมาต
2. นางสาวภัณฑิรา    ฮุ่งหวล
3. นางสาวรวิภา    ศรีวะรมย์
4. นายณัฐพงศ์    ชินหงส์
5. นางสาวกนกพร    แสนทอง
6. นางสาวนันธิพร    จันดาหัวดง
7. นางสาววิรดา    ศรีสุภา
8. นางสาวศวิตา    นิยมธรรม
9. นางสาวสุพัชชา    วงค์สุวรรณ
10. นางสาวอรัญญา    สลางสิงห์
1. นายกมลเพชร    กลางประพันธ์
2. นางสาวอรไท    ห้วยทราย
3. นางสาวอัมพร    กมลเลิศ
20
34 36 โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุนิสา    ตรงดี
3. เด็กหญิงกัลยกร    สมประสงค์
4. เด็กหญิงสุภาพร    คำมา
5. นายณัฐชา    ศรีหาวัตร
6. นายพงษ์พัฒน์    พรมเมตตา
7. นายชินกร    เครือพิมาย
8. นายณัฐพงษ์    สุขแดง
9. นางสาวจิราวรรณ    พรหมมานนท์
10. นางสาวสกุณกานต์    สวนจันทร์
1. นางสาวนวลละออง    อุตสาห์
2. นางพรทิพา    ทองแย้ม
3. นายอดิศร    คำจันทน์
15
35 37 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรไพลิน    ใสจูง
2. เด็กหญิงอรไอลิน    อิทธิศาล
3. เด็กหญิงสิริญญา    ชัยภูมิ
4. เด็กหญิงพิมพรรณ    กองจวง
5. เด็กหญิงศุภิสรา    เที่ยงธรรม
6. เด็กหญิงวรันยา    เกณพล
7. เด็กหญิงชไมพร    สีหาวงศ์
8. เด็กชายธานี    ธงภักดิ์
9. เด็กหญิงธัญรัตน์    ปราบชนะ
10. เด็กหญิงศุภรดา    อิ่มวิไลวรรณ
1. นางสมจิตร    ปณิธานยุติธรรม
2. นางสุชิรา    พิทักษ์
3. นางสาวอรอิศรา    กระแสร์
24
36 38 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ์    เม็ดมะ
2. เด็กหญิงพรพรรณ    จันแหล่
3. เด็กหญิงสุทัตตา    แตงทรัพย์
4. เด็กหญิงนัทยา    เงินจัตุรัส
5. เด็กหญิงยุพัตรา    เทพโอชา
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    เศรษฐดา
7. เด็กหญิงพัชรวินทร์    เพลียนอก
8. เด็กหญิงรุ้งฤดี    แผนพิมาย
9. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์    ศรีจันทร์
10. เด็กหญิงปวีณา    ทดลา
1. นายธิชัย    แสงรัตน์
2. นางวัลย์นาภัสร์    แสงรัตน์
3. นายอนุพงศ์    ขวัญบุญจันทร์
49
37 39 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายยศพงษ์    เกษสาคร
2. นางสาวสุดารัตน์    โพธิ์ศรีขาม
3. นางสาวเพชรลดา    จิตรัตนดาพร
4. เด็กหญิงปุณยาพร    ระศิกา
5. นางสาวนพรัตน์    สุลำนาจ
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    วงศ์วันศรี
7. เด็กหญิงอรวิภา    เพ็งลุน
8. นางสาวปัทมพร    ศิรินัย
9. เด็กหญิงจันณิกา    โคตรเสนา
10. เด็กหญิงเปมิกา    ตาลทรัพย์
1. นายคงเดช    ทิพวัน
2. นางสาวพัชรินทร์    พลเสนา
3. นางสาวศิรินภา    ตราทิพย์
41
38 40 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายอติโรจน์    เมธีสกุลพันธ์
2. นายสิทธิชัย    มุถาพร
3. นางสาวกรนันท์    จันทะพล
4. นางสาววันเพ็ญ    สุนันตา
5. นางสาววีรดา    สีหัวทน
6. นางสาวปณิดา    สีสานอก
7. นางสาวยุวชน    ภูแสง
8. นางสาวนภัสสร    เพียรโคตร
9. นางสาวอุทัยทิพย์    แซ่เล้า
10. นางสาวพีรพันธุ์    พันแก้ว
1. นายธีรโชติ    สุทธิอาจ
2. นายนรากร    ธารานุกูล
3. นางปรารถนา    สุขประเสริฐ
23
39 41 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นางสาวพนิดา    ท้าวนันทะ
2. นางสาวชนัญธิดา    สาริสี
3. นางสาวสุภาวินี    ฤาเดช
4. นางสาวประภัสสร    งิ้วไชยราช
5. นางสาวอรุณรัตน์    ติงมหาอินทร์
6. นางสาวปภาสรณ์    สุวรรณมาโจ
7. นางสาวประภัสสร    ไชยบุตร
8. นางสาวศิริลักษณ์    เพริศแก้ว
9. นางสาวพรรวินท์    ลีพรม
10. นางสาวศศิธร    ลีพรม
1. นายกิติคุณธนัท    หนองสูง
2. นางสาธกา    ศรีธนะ
3. ว่าที่ร้อยเอกสุรศักดิ์    นันทเดช
28
40 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจีรพรรณ    คนขยัน
2. เด็กหญิงเขมิกา    ภูชื้นสี
3. เด็กหญิงฐานิกา    ศิริประทุม
4. เด็กหญิงชลิตา    วายุโชติ
5. เด็กหญิงพรหมพร    อินทรสิทธิ์
6. เด็กหญิงกนกวลัย    คำควญ
7. เด็กหญิงณัฐรินทร์    กิจจานุลักษณ์
8. เด็กหญิงกุลณัฐต์    ถังยิ้ม
9. เด็กหญิงจิรวรรณ    จันทพล
10. เด็กหญิงณิชานันท์    แก้วก่ำ
1. นางสาวมณีรัตน์    รัตนเพชร
2. นางสุพิดา    โนพันธุ์
3. นางสาวอังคนางค์    อยู่บัว
44
41 43 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายเอกพงศ์    โพธิ์จันทร์
2. นางสาวสุวนันท์    ตรีศรี
3. นางสาวมยุรฉัตร    สริมา
4. นางสาวอริยา    ทองกาสี
5. เด็กหญิงประกายการณ์    ทองรักษ์
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา    งามชัด
7. เด็กหญิงทิพามณี    สินโพธิ์
8. นางสาวปาริชาติ    โกยชัย
9. เด็กชายศตวรรษ    วรุณศรี
10. เด็กหญิงภาวิญญา    มัคคะวินทร์
1. นายวัชรา    เจริญวิภารัตน์
2. นางวาสนา    เจริญวิภารัตน์
3. นายสุวัณชัย    ตรีนอก
5
42 45 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวหทัยรัตน์    ทองสา
2. นางสาวกนกวรรณ    ศรีชมภู
3. นางสาวบุษบากร    ชัยสันต์
4. นางสาวพิสมัย    จิตนอก
5. นางสาวมัศยา    อันทะปัญญา
6. นางสาวปริศนา    นามโคตร
7. นางสาวปิยพร    ยันประโคน
8. นางสาวพิมพ์ธิดา    สุโพธิ์ขัน
9. เด็กชายจักรพรรดิ์    พานิล
10. เด็กชายนวพล    เตาะหนองนา
1. นายกชกร    จันทร์อาภาส
2. นายยุทธศาสตร์    สีหาบง
3. นายสวัสดิ์    ดีสร้อย
51
43 47 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นางสาวคำสร้อย    หาญยิ่ง
2. นายเจษฎาพร    สายน้อย
3. นางสาวนภาภรณ์    เรืองรัมย์
4. นางสาวรุ่งนภา    ไชยโย
5. นายโยธิน    ครุฑประโคน
6. นายวิรุฬห์    เกตุชาติ
7. นายเกียรติศักดิ์    บาลรัมย์
8. นายศุภชัย    อักษรศรี
9. นายภานุวัฒน์    นันทพันธ์
10. เด็กหญิงพรวดี    ลาดนอก
1. นายธนกร    นาคปัญญพินิจ
2. นายปรารภ    แกกูล
3. นางสาวพุมเรียง    เพิ่มพูล
13
44 48 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิตสุภา    เทินสระเกษ
2. เด็กหญิงจิตต์สุภา    ยิ่งยงสุข
3. เด็กหญิงธิติมา    สังข์ทอง
4. เด็กหญิงพัชรพร    ขุมทอง
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ชูประโคน
6. เด็กหญิงพรลาภิณ    สีพารา
7. เด็กหญิงฉัตรกมล    ว่องไว
8. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์    โสชาติ
9. เด็กหญิงสิริวิมล    เพ่งพิศ
10. เด็กหญิงสุดารัตน์    โพธิ์ประโคน
1. นางสาวบังอร    ทศมาตร
2. นางสาวศรินพร    ประเสริฐศิริรัตน์
3. นางสาวสุวรรณา    ทัพชัย
18
45 49 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายปริวัฒน์    สำราญรื่น
2. นายนครินทร์    น้อยพลี
3. เด็กชายโจอี้    รีสลีย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    ยางหงษ์
5. เด็กหญิงปัทมน    นามฝาง
6. นางสาวปัญจา    เพิ่มดี
7. นางสาวเกศกนก    น้อยพลี
8. นางสาวกานติมา    แสงงาม
9. เด็กหญิงธัญธร    โพธิ์ศรี
10. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    แก้วปัญญาสกุล
1. นายก้องเกียรติชัย    ทบวงศรี
2. นางสาวบวรลักษณ์    กะการดี
3. นางลักษณ์มี    สังคมศิลป์
46 50 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นางสาวอังคณา    บุบผาทาเต
2. นางสาวศจีฟ้า    พัฒนะมาศ
3. นางสาวมินตรา    มุ่งดี
4. นางสาวธิดารัตน์    พิมพา
5. นางสาวบุญญารัตน์    กล้ากระโทก
6. นางสาวศิวพร    แด่ริรัมย์
7. นางสาววรวรรณ    พันธานี
8. นางสาวชุติกาญจน์    ดวงกระโทก
9. นางสาวอรกัญญา    ช่วยรัมย์
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    จันบัวลา
1. นายทนงรักษ์    ตอรบรัมย์
2. นางทรัพย์ศิดี    ศรีส่อง
3. นางสาวบุหลัน    เฉียดไธสง
47
47 51 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุณยวัจน์    ชนะงาม
2. เด็กหญิงมุธิตา    แก้วโบราณ
3. เด็กชายณัฐพนธ์    แสนขัน
4. นางสาวกรพินธ์    โปรณะ
5. เด็กหญิงวรรณวิภา    บุญหนัก
6. เด็กหญิงอริสสรา    คำใส
7. เด็กหญิงอริสสา    คำใส
8. เด็กหญิงพรชิตา    ทองนิล
9. เด็กหญิงปิยภรณ์    ไชยสิทธิ์
10. เด็กชายสุรศักดิ์    ฮดลือชา
1. นางสาวชไมพร    ธนะกิจ
2. นางสุดารัตน์    คุณทาบุตร
3. นายเศรษฐ์    คุณทาบุตร
45
48 52 โรงเรียนเซไลวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นางสาวหิรัญญา    แก้วมาตร
2. นางสาวกานต์สินี    โสภา
3. นางสาวสุทธิดา    สุทธิชาติ
4. นางสาวจันทร์สุดา    มุขอาษา
5. เด็กหญิงชวัญพร    ครูทำไม้
6. เด็กหญิงวรรณวลี    ศรีวงรัก
7. เด็กหญิงกิตติญา    บงแก้ว
8. เด็กหญิงกุลธิดา    บุตรเต
9. เด็กหญิงพีชญา    เที่ยงกล้า
10. เด็กหญิงชลธิชา    สิทธิจันทร์
1. นางสาวกัญญพัชร    คูณแก้ว
2. นางฌารินี    ทองมี
3. นายภณัฐพงศ์    พลมุข
26
49 54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธินนท์    ไชชลาแสง
2. เด็กชายจารุพัฒน์    มอญขาม
3. เด็กชายจิรวัฒน์    แก้วสม
4. เด็กชายธีนพัฒน์    ท้าวพา
5. เด็กชายพฤฒินันท์    นรสาร
6. นายณัฐวุฒิ    กุมละคร
7. นายพีระพัฒน์    สิมดี
8. เด็กชายชาคริต    ตะวงศ์ษา
9. นายจิรศักดิ์    ยิ่งยอด
10. เด็กชายสรสิริ    เมฆวัน
1. นายนฤมล    เชื้อสาวถี
2. นายลือคำหาญ    ทองเขียน
3. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส    นวลบุญมา
55
50 55 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายเป็นหนึ่ง    บู่คาม
2. นางสาวสุกัญญา    เนาแสง
3. นางสาวมณีรัตน์    บรรพโคตร
4. นางสาวอรณีนุช    ธิมะสาร
5. เด็กหญิงชลิตา    มธุรส
6. เด็กหญิงชลธิชา    มธุรส
7. นางสาวณัฐธิดา    พิกุลน้ำเที่ยง
8. นางสาวณัฐชา    สามัญ
9. นายอภิวัฒน์    ปรีเปรม
10. นางสาวทานตะวัน    โพธิ์เงิน
1. นายธีระศักดิ์    ปักษา
2. นายวิทาญ    แดงสีบัว
3. นายวีรยุทธ    ดวงปทุม
52
51 56 โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวนัชชา    พรมโล
2. นางสาวรจนา    เมหิ
3. นางสาวปุณณมา    ยางงาม
4. นางสาวมงคลรัตน์    วงษ์สิงห์
5. นายศราวิน    ศรีรงค์
6. นายอรรคพล    เขื่อนขันธ์
7. นางสาวญาณิศา    ศรีทอง
8. นางสาวเพียงฟ้า    บ้งชมโพธิ์
9. นายศิวกรณ์    เขื่อนขันธ์
10. นางสาวรุ่งทิวา    บุญมา
1. นางน้ำฝน    อินทะสร้อย
2. นายศุภวิชญ์    ผาทอง
3. นางสาวอโนชา    วงศ์พันธ์
ชนะเลิศ
52 57 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวสุมิตรา    แสนบุญมี
2. นายวราวุธ    เพียแสง
3. นางสาวปิยฉัตร    ตะวะนะ
4. นางสาวเพ็ญนภา    ภู่ระหงษ์
5. เด็กหญิงลลิตา    วัลดี
6. นายมงคลชัย    ดงขมิ้น
7. นางสาวอริสา    ทองมะโรง
8. เด็กหญิงพรพจนีย์    สุวรรณมาโจ
9. เด็กหญิงพิชญาภา    สุวรรณอินทร์
10. เด็กหญิงสุธิมา    นนท์เหล่าพล
1. นางสาวกัลยา    ศรีวิเศษ
2. นางสาวนันทิดา    นาโควงค์
3. นางสาวอรณัฐ    ศรีจันทร์
12
53 58 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นางสาวสุปานี    พิกุลศรี
2. นางสาวชิดชนก    โพธิ์ไทรย์
3. นางสาวจีรภัทร    โพธิ์ไทรย์
4. นางสาวอิงฟ้า    พิกุลศรี
5. นางสาวกุลธิดา    ซาเสน
6. นางสาวทัศนีย์    บุทธิจักร์
7. นางสาวจตุรพร    แข็งแรง
8. นางสาวพรรณภา    โพธิ์ไทรย์
9. นางสาวชุติมา    พิกุลศรี
10. นางสาวจารุวรรณ    ผาสุขขี
1. นางฉวีวรรณ    คำผาสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนิสา    คนหาญ
3. นางสาวแววดาว    ยืนยง
37
54 59 โรงเรียนพนาสนวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรางคณา    นาดี
2. เด็กหญิงณรินทร์    ศรีสุข
3. เด็กหญิงธิภาพร    ศรีสุข
4. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    แก้วกอง
5. นางสาวชลดา    ทั่วดี
6. นางสาวกาญจนา    บรรณการณ์
7. นางสาวดวงกมล    บูรณ์เจริญ
8. นางสาวสิริวรรณ    สติพลัน
9. นางสาวอนันตยา    สืบสันต์
10. นางสาวนภัสวรรณ    ประดุจชนม์
1. นางสาววรรณิศา    สุขหาได้
2. นายวีระวัฒน์    นามวัฒน์
3. นายอภิศักดิ์    อุดหนุน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
55 60 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นางสาววริศรา    ศรีงาม
2. นายพายัพ    โอทอง
3. นางสาวอรรถมาภรณ์    จุลเสริม
4. นางสาวศศิธร    โรมรัน
5. นางสาวนิยากรณ์    ศรเหม
6. นางสาววิไลวัลย์    รักไทย
7. นายพงษ์ศักดิ์    สุจริต
8. นางสาวปารฤดี    พวงบุญ
9. นางสาวจริยา    สมภักดี
10. นายสุรเดช    เชิดสังวาลย์
1. นายวิทยา    เอลาวัน
2. นายสุเทพ    กรุงพิทักษ์
3. นางไพวัลย์    กรุงพิทักษ์
14
56 61 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอรัญญา    สอนงาม
2. นางสาวกัลยา    ผิวละออง
3. นางสาววราลี    เหลาศรี
4. นางสาววริษฐา    เหลาศรี
5. นางสาวสุกัญญา    ดาระหงษ์
6. นางสาวเจนจิรา    เอื้อนไธสง
7. นางสาวจันทร์จิรา    ศิลา
8. นางสาวประภัสสร    อินทนู
9. นางสาวสุนิษา    ภาโนมัย
10. นางสาวจิราวรรณ    แสงเพ็ง
1. นางขนิษฐา    ศรีสุวรรณ
2. นายบุญส่ง    ปานใจนาม
3. นายสุทธิพงศ์    ศรีสุวรรณ
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................