งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 628
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายธนาดล    เคณาพิมพ์
2. นายศิรศักดิ์    สมเสมียน
3. นายฤทธิพล    โคตะวัน
1. นายอนุชา    บุญแสนแผน
4
2 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นายธีรนาท    ประดับจิตร
2. นายกริชชนะ    ลาภไธสง
3. นายฤทธิพร    วันทอง
1. นายธนภณ    อุ่นวิเศษ
2. นายสมบัติ    ตันนารัตน์
19
3 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทร์ศิริ    คำผุย
2. นายสมภพ    จุลแดง
3. นายนันทวัฒน์    วงค์พุฒ
1. นางจตุพร    พรเกียรติคุณ
2. นางธนาภา    คำผุย
19
4 8 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นายธนดล    สายศิลป์
2. นายจักรพล    ศรีจันทร์
3. นายทศพร    ดิษฐประสพ
1. นางอัจฉรา    ป้องกัน
2. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง    แซ่กัง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นางสาวปรีญารัตน์    จันดา
2. นายอนุสิทธิ์    ศรีบริบูรณ์
3. นางสาววัชรี    แหวนวงษ์
1. นางสาวสุภัควรรณ    อัครชาติ
2. นายเสถียร    คำชมภู
24
6 10 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายนาฬิกอติภัค    จันจำนงค์
2. นายชลัมพล    แก้วลอย
3. นางสาวลดาวัลย์    ทองละมุล
1. นางธัญญลักษณ์    พรหมคุณ
2. นายวสุรงค์    พรหมคุณ
17
7 13 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายทัศนนท์    น้อยสุวรรณา
2. นายธัญนัฐ    วัณณี
3. นายวงศธร    มหาจักษุุ์
1. นายถาวร    บัวป่า
2. นายเดชา    เสนาเสถียร
12
8 14 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นายธีระศักดิ์    วงศ์กัณหา
2. นายเทวิน    จันทรเสนา
3. นายกัมพล    ชนะมินทร์
1. นายยุทธไกร    อ่างแก้ว
2. นายวัยวิทย์    โพธิ์มูล
24
9 17 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นายกิตติภัทร    ฉันทานุมัติ
2. นายพัสกร    ทางทอง
3. นายเอกราช    วงศ์ชาลี
1. นายนิธิกร    ประสาทศรี
2. นายปิยพัทธดนย์    พันธ์สุวรรณ
24
10 18 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายภวินทร์    ทองหมื่น
2. นายอานนท์    คงได้
3. นายวิชญ์พล    ดอนวิชา
1. นายกฤษฎา    ทองผุย
2. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง    อังฉกรรจ์
24
11 21 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายนพชัย    กุลากุล
2. นายอาทิตย์    เครือเนตร
3. นายวัชรพงศ์    ดอกกุลบุตร
1. นายวิทวัช    สิมทอง
2. นางสุภาพร    เรือนแก้ว
19
12 22 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายไตรภพ    สัจธรรม
2. นายณัฐพล    จำปานนท์
3. นายธีระวัฒน์    เเก้วโท
1. นายดารากรณ์    อัปกาญจน์
2. นายทองแสง    หน่อแก้ว
ชนะเลิศ
13 23 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอนุรักษ์    เวียงนนท์
2. นายนราศักดิ์    ภักดีกลาง
3. นายณัฐวัฒน์    ขอพลอยกลาง
1. นายฉัตร์ตรา    แมบจันทึก
2. นายสมยศ    โคตรบรม
6
14 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายชัชวาลย์    ป้องสนาม
2. นายณรงค์    พลกลาง
3. นายโชติพงษ์    หอมจันทร์
1. นายประกอบ    จองทองหลาง
2. นายมานะ    แพร่งสุวรรณ
13
15 30 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นายณัฐนันท์    กมลผาด
2. นายพิชญ์    พันธุมาศ
3. นายณัฐกิตติ์    ธิสามี
1. นางสาวยุพดี    ปรีดี
2. นายวัชระ    บัวศรี
8
16 31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นายชิณวัฒน์    พรมมาไว
2. นายศิริวัฒน์    ศรีอรัญ
3. นายสหัสวรรษ    วงศ์เย็น
1. นายศรายุทธ    เสนาวัง
2. นางสาวสายทิพย์    อนุกูล
18
17 33 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายจตุรงค์    บุญช่วย
2. นายณัฐวุติ    แสนสำราญ
3. นายณรงค์    ภาระนะที
1. นายจักรพันธ์    วินทะไชย
2. นางสาวชวัลนุช    ครองสนั่น
24
18 34 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายธนโชติ    จันทะมา
2. นายปฐวี    ฤทธิคือกรด
3. นายพิชัยภูษิต    ขนันเเข็ง
1. นายรัฐธรรมนูญ    น้อยวงศ์
2. นายอิทธิชัย    อุปริวงศ์
24
19 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นายจิระศักดิ์    ปากวิเศษ
2. นายพัฒนะ    พันโน
3. นางสาวณิชากร    ประทุมชัย
1. นางวชิรมน    ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์    ประเสริฐสังข์
20 36 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายรัฐเขตต์    รอดสุข
2. นายพงษ์ไพโรจน์    ศุภพล
3. นายศุภวิชญ์    บัวแพง
1. นายณัฐพงษ์    ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวอัญญรัตน์    ร่วมกระโทก
21 37 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายปราบดา    เรืองจินดา
2. นายธนดล    ไชยศิลา
3. เด็กชายภัทรกร    สุขขี
1. นายสมหวัง    ชัยเลิศณรงค์กุล
2. นายอธิคม    ศรีใส
24
22 39 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายภูธเนศ    คึมยะราช
2. นายนครินทร์    มหาชัย
3. นางสาวพัชรีญา    อดทน
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นายสิทธิพงษ์    จันทร์สว่าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 40 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายธนศักดิ์    เหลือหลาย
2. นายสิทธิศักดิ์    โทบุตร
3. นายจตุรงค์    บุ้งทอง
1. นางสาวมินตรา    ใจศิริ
2. นายรังสรรค์    วงศ์ษา
15
24 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนิศรา    โคตรศรีวงษ์
2. นางสาวอริสรา    พาโนมัย
3. นายสรวัชญ์    พศินธนวีร์
1. นายอลงกรณ์    บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
24
25 44 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจีรพงษ์    อาจญาทา
2. นายกิตติ    วงษ์อุทร
3. นายมงคล    ทัพวร
1. นายธวัชชัย    ลาภไธสง
2. นายสุรศักดิ์    บุญร่วม
24
26 46 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายภูมินทร์    โกมารภัฏเวชจ์
2. นางสาวศุภชัย    อินทรกำแฟง
3. นายเกียรติยศ    น้อยคูณ
1. นายศิรวัฒน์    ศรีหาคำ
2. นางสาวอมราศรี    สุวรรณปฐวี
16
27 47 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นายธนพล    ติลาโพธิ์
2. นายมณฑกานต์    อัคมาตร
3. นายพงศ์ดนัย    รสธรรม
1. นายอภิชาติ    วรรณศรี
2. นายอาทิตย์    ปะสีละเตสัง
24
28 48 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายนรินทร์    นาสมพงษ์
2. นางสาวจินตนา    ตรากลาง
3. นายสมชาย    เหล่าจำปา
1. นางสาวรัตนา    อินทร์ลุน
2. นายสิทธิศักดิ์    กาสิทธิ์
19
29 49 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายวิสัน    รักภักดี
2. นายวรวิทย์    สมศรี
3. นายจักริน    ตุ้มสูงเนิน
1. นางสาวภษกรณ์    อยู่แท้กูล
2. นางอทิตยา    ศรีถาวร
5
30 50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นายณัฐกิตต์    ดาวไธสง
2. นายคุณญภัทร    อิ่มเอิบ
3. นายวิชยุตม์    ปุยภูงา
1. นายกว้าง    ไปหนี้
2. นายภัทรพล    เทียมจันทร์
7
31 51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายคฑาวุธ    พรมรินทร์
2. นายอิณฑัช    วิทูรสกุล
3. นายโชติทิวัตถ์    จิตต์ประสงค์
1. นายธวัชชัย    จันทร์บุตรสา
2. นายเทพนฤทธิ์    สุเภาแสน
10
32 52 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์    ลิจันทร์
2. นายเอกราช    คำชาวนา
3. นายวุฒิชัย    ผามะนาว
1. นางสาวฐิติมา    รัตโนทัย
2. นางวารุณี    เร่งสมบูรณ์
11
33 55 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายจิรายุ    เหล่าสิงห์ลา
2. นายณัฐพล    สีมุงคุณ
3. นายพีระทัศน์    เหล่ามูล
1. นายพุทธพงษ์    เสวะนา
2. นางรัฎใจ    ฉิมนิล
19
34 56 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายสหัสวรรษ    ศรีสุราช
2. นายวชิระ    ทามนตรี
3. นายธันวา    แสนสุริวงค์
1. นายพรศักดิ์    วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ    บุญปลอด
35 57 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายอธิพัฒน์    แสงสว่าง
2. นายกิตติศักดิ์    บุพศิริ
3. นายธีรพงษ์    คำชนะ
1. นายภานุพงษ์    พรหมวงศ์
2. นายศักดา    สารคำ
24
36 58 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายวิทวัส    สุพร
2. นายธนพัตร    สุพร
3. นายณัฐสิทธิ์    มุขอาสา
1. นายสุจิน    ไทยวงค์
2. นายเจษบดินทร    อินทสงค์
9
37 59 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายปรีชา    สระแก้ว
2. นางสาววัชรินทร์    วิสัยเกตุ
3. นายนพกร    ดาศรี
1. นายบรรพต    นนธิจันทร์
2. นางสาวอรวดี    วันโสภา
14
38 61 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นายธนากร    หน้านวล
2. นายสิทธิชาติ    ภาสดา
3. นางสาวสยาม    พากเพียร
1. นางสาวธิตยา    นัดครบุรี
2. นายศราวุธ    จันทร์วิเศษ
24
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................