งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 627
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนหินโงมพิทยาคม สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัต    สุริษา
2. เด็กชายณฐชล    วงษ์คำหาญ
3. เด็กชายพิษณุุพงษ์    พาดี
1. นายอนุชา    บุญแสนแผน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมุกตาภา    ภูนุภา
2. เด็กหญิงวรางคณา    ชัยชนะ
3. เด็กชายธราดล    สุวรรณคำภู
1. นายธนภณ    อุ่นวิเศษ
2. นายสมบัติ    ตันนารัตน์
15
3 6 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. เด็กชายตรัยรัตน์    พรมมี
2. เด็กชายปรเมศม์    จันทะรัตน์
3. เด็กชายอภิวิชญ์    อัมพะวา
1. นายรุ่งเรือง    ทาระเวท
2. นายศิวะ    ทาระเวท
15
4 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีชัย
2. เด็กชายฐาปกรณ์    ศรีส่ง
3. เด็กชายบัณฑิต    โสรี
1. นางจตุพร    พรเกียรติคุณ
2. นายสมลักษณ์    พรเกียรติคุณ
9
5 8 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กชายคัฑวุธฒ์    วงษ์ขันธ์
2. เด็กชายเอกอานนท์    วงค์ราช
3. นายนัฐวุฒิ    จุ้ยเรือง
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง    แซ่กัง
2. นางเมธาวี    สายสิน
9
6 9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กชายสรศักดิ์    จันทร์สมุทร
2. เด็กชายธนพงษ์    บุดดาวงค์
3. เด็กชายบรรณวิชญ์    ธีระบุตร
1. นายกฤดากร    สมบัติกำไร
2. นายณัฐสิทธิ์    กองรักษา
9
7 10 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายวีระภาพ    สุทธาคง
2. เด็กชายธีรศักดิ์    ศรีรักษา
3. เด็กชายปุรเชษฐ์    นารินทร์
1. นายคมสันต์    เสาวโค
2. นายสันติ    แสงสีดา
15
8 13 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายรพีภัทร    ประกอบสุข
2. เด็กชายชิษณุพงศ์    เพ็งวงศ์
3. เด็กชายธีรภัทร    คำภาษี
1. นายนิยม    ระหา
2. นางสาวพรกนก    คำศรี
15
9 17 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณรงค์วิทย์    สัตนันท์
2. เด็กชายอัครพล    เทียมทัด
3. เด็กชายณัฐภูมินทร์    ภูวพันธ์กุล
1. นายทองคำ    มากมี
2. นายราวี    รอบโลก
15
10 18 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชุณหฤทธ    ปกกฤตยหริบุญ
2. เด็กชายญาณภัทร    อังฉกรรจ์
3. เด็กชายสุเมธ    นิติธนไพศาล
1. นางสาวกุลวิสา    ติกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง    อังฉกรรจ์
15
11 21 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายเจษฎา    ภูมิภักดิ์
2. เด็กชายเชษฐวุฒิ    กิ่งแก้ว
3. นายธรรมรินทร์    สอนจันทร์
1. นางสาวนพวรรณ    ดวงสินธุ์
2. นายปัญญา    สัมพะวงศ์
9
12 22 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชาญเดช    วิเศษวงษา
2. นางสาวธนภรณ์    ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวอารี    หลานท้าว
1. นางควรคิด    อัปกาญจน์
2. นางสาวยุดาวัลย์    ลุกลาม
13 23 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัสกร    เจตนา
2. เด็กชายชนากานต์    หาหวัน
3. เด็กชายจิรวัฒน์    แจ่มผล
1. นายฉัตร์ตรา    แมบจันทึก
2. นายสมยศ    โคตรบรม
5
14 30 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร    สังฆคาม
2. เด็กชายสกลสินธุ์    ยุบลชิต
3. เด็กชายสมเกียรติ    ไทยทองหลาง
1. นางสาวยุพดี    ปรีดี
2. นางเพียงพิศ    ยุบลชิต
15
15 31 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    เติมภักดี
2. เด็กชายวันเฉลิมพล    ช่วยจิ๋ว
3. เด็กชายพยับชัย    ดอกไม้
1. นายทิศากร    ในจิตร
2. นายศรายุทธ    เสนาวัง
15
16 33 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กชายวัชราวุติ    จอมคำสิงห์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    ศรีวิเศษ
3. เด็กชายนภัทร์    ทองขาว
1. นายราชภัฏ    แสงภักดี
2. นายไพทูลย์    แสนเสนา
9
17 34 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัครพนธ์    เส็งนา
2. เด็กชายดนุพล    พวงศรี
3. เด็กชายธีระพล    สารภีย์
1. นายรัฐธรรมนูญ    น้อยวงศ์
2. นายวรวิทย์    พลเยี่ยม
15
18 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กชายพุฒิเมธ    โพธิ์สาขา
2. เด็กชายเมธัส    อัครประชะ
3. เด็กชายศดิศ    ยานุวงษ์
1. นางวชิรมน    ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์    ประเสริฐสังข์
19 36 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายเชษฐ์กวิน    สุพล
2. เด็กชายอภิวิชญ์    องอาจ
3. เด็กชายพีรพล    แฝงธานี
1. นายธวัชชัย    ถาวรกาย
2. นายศรสิงห์    สิงหาราโท
15
20 38 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนดล    คำจุมพล
2. เด็กชายธนบัตร    วงศ์แก้ว
1. นายคมกฤษ    ไพศรี
2. นางรัตนาภรณ์    ปะหุสี
21 39 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายวรเทพ    พึ่งสมยา
2. เด็กชายสุริโย    ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    อุปติ
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นางรุ่งสว่าง    จันทรวีระกุล
ชนะเลิศ
22 40 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรพงศ์    แสงคำปาน
2. เด็กชายโรจน์ศักดิ์    ทินนา
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์    โคตรพัฒน์
1. นายสุรศักดิ์    แสงจันทร์
2. นายอธิราช    ชิณเทศ
9
23 41 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายชิษณุพงษ์    พันธุ์เสนา
2. เด็กชายกฤษณะ    วิลามาตร
3. เด็กชายรัฐภูมิ    จันท์นันท์
1. นางพิไลพร    สวัสดิ์
2. นายเดชา    ศิริดล
15
24 42 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณโสภา    พันน้อย
2. เด็กหญิงปริญดา    โคตะนิวงษ์
3. เด็กหญิงอริย์เมตา    ฤทธิเดช
1. นายฉลอง    รักษาภักดี
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
15
25 46 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอิทธิ    ธรรมมา
2. เด็กชายชินกฤต    บัวบกหวาน
3. เด็กชายธีรภัทร    พันธ์แจ่ม
1. นายศิรวัฒน์    ศรีหาคำ
2. นายโกวิทย์    กงเพชร
5
26 47 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายจารุพัฒน์    เป็งเพราะ
2. เด็กชายกฤตภาส    กิรัมย์
3. เด็กชายทยากร    เชี่ยนมั่น
1. นายบรรลุ    ชูช่อ
2. นายวรัญญู    เหมือนรัตน์
15
27 48 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรวิชญ์    แรงประโคน
2. เด็กชายยศพล    บังทอง
3. เด็กชายยอดฉัตร    สท้านวัตร์
1. นายภาคภูมิ    พัชนี
2. นายสิทธิศักดิ์    กาสิทธิ์
15
28 49 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายสิทธิพล    ทบวงษ์
2. เด็กชายจักรภพ    จันไปล่ครบุรี
3. เด็กชายชัยวิวัฒน์    เพียขันทา
1. นายปานเทพ    แก้วพิพัฒน์กุล
2. นางสาวพิมพนิต    สีเสือ
5
29 50 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายฉัตรมงคล    ศรีมหาพรหม
2. เด็กชายชนวีร์    ชัยเสน
3. เด็กชายกฤตณัฐ    นวลไธสง
1. นายกว้าง    ไปหนี้
2. นายภัทรพล    เทียมจันทร์
15
30 51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยภัทร    โถชารี
2. เด็กชายปฏิภาณ    ชมชัยรัตน์
3. เด็กชายณพัสกร    คำอู
1. นายธวัชชัย    จันทร์บุตรสา
2. นายเทพนฤทธิ์    สุเภาแสน
4
31 52 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุทธิชัย    วันหน่อแก้ว
2. เด็กชายนพรัตน์    ป้องกัน
3. เด็กชายธีรศักดิ์    อุตวงค์
1. นางสาวฐิติมา    รัตโนทัย
2. นางบงกชกร    จักรดุลย์วิภพ
5
32 56 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายนครินทร์    ทองไถ่ผา
2. เด็กชายพลกฤต    จันทรสาขา
3. เด็กชายวิชญ์ภาส    พิมพ์พงษ์
1. นายพรศักดิ์    วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ    บุญปลอด
33 58 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายปุณยวัจน์    แสนโคตร
2. นายกิตติพงษ์    พิมพ์อ่อน
3. เด็กชายศุภกร    ผ่องโอภาส
1. นายคมกริช    ศรีชัย
2. นางสาวศิราณี    กลางประพันธ์
15
34 59 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิมลสรรค์    ลัดดาหอม
2. เด็กชายสัญธนา    พานิชรัมย์
3. เด็กชายชัยธวัช    เยี่ยมรัมย์
1. นายกฤษฎากร    แก่นดี
2. นายมนภัทร    สุธรรม
15
35 61 โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายโภคิน    เหมาะตัว
2. เด็กชายพสธร    บาลี
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์    วัณโชค
1. นายนิรุช    เสาประโคน
2. นายภูมิพัฒน์    แสงสันติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................