งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายวีรภาพ    ราชเจริญ
2. นายนนทวัฒน์    คำโฮง
1. นางอัจฉรี    สุวรรณนาคินทร์
2. นายไพรัตน์    น้อยนนท์
2 2 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นายนุพร    ภูคำศักดิ์
2. นายอำพล    นนท์ตรี
1. นางสาวภัคภิรมย์    เพียนอก
2. นางสาวศุภลักษมี    พลเสนา
3 3 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวมัญชุสา    ภักดีศรี
2. นางสาวกชพรรณ    จอมแก้ว
1. นางพชรชล    ทาดทา
2. นายหฤษฏ์    มะเสมา
4 4 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายจักรภัทร    ผักไหม
2. นางสาวสุธาสิณี    กระทู้นันท์
1. นายณัฐพงษ์    ตุ้ยกุลนา
2. นางอภิญญา    โยวะ
5 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาววันสะบา    ลาลุน
2. นางสาวกมลวรรณ    จันทรส
1. นายวิชัย    ลาลุน
2. นายสมศักดิ์    วันสุดล
6 8 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นายรัชพล    แซ่จึง
2. นางสาวกิตยาการ    ดีปานแก้ว
1. นางสาวดวงนภา    สุพรรณ์
2. นายอภิสิทธิ์    บุญเกลี้ยง
7 9 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายภูมินทร์    ยกพล
2. นายอภิสิทธิ์    ทวีศรี
1. นางสาวจารุณี    ใจพร
2. นางสาวลออทิพย์    คำไสย์
8 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นายขุนแผน    ทรงทัน
2. นางสาวพัฑรา    มาสุข
1. นางนิภาพร    ยุพา
2. นายสืบพงษ์    ยุพา
9 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายณัฐภัทร    เกิดสีทอง
2. นายกษิดิศ    วิเศษวงษา
1. นายนครินทร์    ศรีคง
2. นายวุฒิไกร    ปัดภัย
10 12 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาววรัญญา    พวงมาลา
2. นางสาวเจตสุภา    มีไชย
1. นายสกล    เดชพละ
2. นายสุวิช    แสงโชติ
11 13 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นายอภิชิต    อันทะปัญญา
2. นายปิติภัทร    โคตรเพชร
1. นางสาวพรสุดา    วิบูลย์กุล
2. นางสาวสินาภรณ์    นันทกุล
12 14 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวอวิภาวดี    แดนวงษ์ล้อม
2. นางสาวน้ำฝน    โสภาคำ
1. นายยุทธภพ    ศรีกงพาน
2. นายวีรพงษ์    วงษ์รักสันติ
13 15 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายพงศกร    ผิวผ่อง
2. นายธนพล    เหมะชัย
1. นางสาวพิชาภัค    ชำนาญมนต์
2. นางรุ่งอรุณ    โสภากุล
14 16 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นายภานุมาศ    อักโข
2. นางสาววรินดา    สุวรรณแย้ม
1. นายธีรยุทธ    ชาวค้อ
2. นายประสิทธิ์    แก้วงาม
15 17 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    บุญเสริม
2. นางสาวกนกวรรณ    บุญเสริม
1. นางกัตติกา    ปานะ
2. นางนิรมล    ขาววงษ์
16 18 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวชลนิกา    เผ่าสิงห์
2. นางสาวจินณพัชร    สงวนพิมพ์
1. นายสุริยัน    ต่วนค่ำ
2. นางอนัญญา    ต่วนค่ำ
17 19 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นายชุติศรณ์    สุระพล
2. นายจิรภัทร    กอคูณ
1. นางฉวีวรรณ    เมืองซอง
2. นางสาวบุญญาพร    วิลามาศ
18 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวเพ็ญพิชชา    ผูกพันธ์
2. นางสาวพรลภัส    พลราษฎร์
1. นางพัชรี    สุขยิ่ง
2. นางวนา    คำอุดม
19 21 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นายธีระพัฒน์    สายเนตร
2. นายดนัยฤทธิ์    สมภาวะ
1. นางสาวกัญจน์ชญา    พุทธา
2. นางสาวฬุจินันท์    พงษ์นา
20 22 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นายณัฐกุล    นิยมสุข
2. นายศตพร    ปุรินันท์
1. นางจิตสัมพันธ์    ศิลาลัย
2. นางสุนันทา    ทองพุ่ม
21 23 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยะธิดา    บุญกลาง
2. นางสาวทิพวรรณ    ศรีสุโพธิ์
1. นางสาวจันจิรา    รักษาราช
2. นางสาววรารัตน์    เลิศแก้ว
22 24 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอนุพงษ์    ตรงธิ
2. นางสาวชัญญณัท    ทุมกระโทก
1. นางสาวทิพย์ชนก    บัวเปีย
2. นางสาวอัจฉรา    เผ่าจินดา
23 25 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธนรัตน์    พิมตะขบ
2. นางสาวรุ่งทิพย์    มาลัยพิศ
1. นางสาวยุพวรรณ    กาญจนโชติดำรง
2. นายสมชาติ    ปรางค์นอก
24 26 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายศุภวิชญ์    ชื่นฟัก
2. นางสาวพัชรศรี    ดุษฎีพงษ์
1. นางสาวธัญญา    เกื้อหนุน
2. นางสุภัค    เจียระกุล
25 27 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยฉัตร    เมยขุนทด
2. นางสาวภัคจิรา    สนธิการ
1. นางสาวจันทิมา    ยอดขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์    ดอกสันเทียะ
26 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายอภิชาติ    มานอก
2. นายจิระวัฒน์    นาคหมื่นไวย์
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐ์    เนาว์ช้าง
2. นายวันชัย    คชเรนทร์
27 29 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวงศกร    สุขดี
2. นางสาวธัญชนก    คำมา
1. นางสาวนิภารัตน์    เลิกนอก
28 30 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสาลินี    สุริยะบุญ
2. นางสาวอาทิตฏิญา    ภูถูกเงิน
1. นายประเดิม    วรรณทอง
2. นางอรวรรณ    เหล่าชัย
29 31 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษบง    ผจงศิลป์
2. นายพิชิตชัย    ภูนบผา
1. นางสาวณัฐกานต์    ต่อมกระโทก
2. นางนฤมล    เรืองไธสงค์
30 32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นายอิชย์ภูมิ    ยะณะโชติ
2. นายสุทนต์    ผลพันธิน
1. นางสาวกาญจนา    มัจฉา
2. นางปริศนา    โสภารีย์
31 33 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นายสหรัฐ    สวัสดิ์ผล
2. นายกฤษฏา    ทำสุนา
1. นางพันลัย    ปรุงเรณู
2. นายศุภชัย    บุญทิพย์
32 34 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นางสาวธีรภิญญา    คำแปล
2. นางสาวศศิกานต์    แสงแสน
1. นายสำรวย    วาเหลา
2. นายไสว    วีระพันธ์
33 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวนฤมล    สุริโย
2. นางสาวปวริศา    ชัยดำ
1. นายคู่ชีพ    อาจเดช
2. นางสาวน้ำทิพย์    ศรีตะวัน
34 36 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นายธนาภัทร    กิตติมโนรม
2. นางสาวนภัสสร    โฮมจัตุรัส
1. นายสมควร    ลีโนนอด
2. นายเกรียงไกร    จำนงชอบ
35 37 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นายวรพรต    สีกา
2. นายธีรวัฒน์    ป้อมสุวรรณ
1. นางสาวกวินชิดา    ถือสมบัติ
2. นายชัยนุวัฒน์    โชคบัณฑิต
36 38 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นายวรัญญู    ลาพัง
2. นายอนุศร    หงษ์ทอง
1. นางทศวรรณ    สิงห์เผ่น
2. นายอนันท์    ศรีวรรณะ
37 39 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกร    แก้วบุญใส
2. นางสาวกฤษณ์ฤดี    นราวงษ์
1. นางสาวมนัสวี    ทบพักตร์
2. นายอดุลย์ศักดิ์    สาริบุตร
38 40 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริประภา    ป้องคำศรี
2. นายจิรพัฒน์    มีพรหม
1. นางสาวกนกพิชญ์    ฤทธิร่วม
2. นายดำรงศักด์    สุดเสน่ห์
39 41 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายณัฐพงศ์    เสนสิทธิ์
2. นายมงคล    ศรีษะเกษ
1. นางราตรี    ทิพย์มหาอินทร์
2. นายวีรศักดิ์    กรมแสนพิมพ์
40 42 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติกาญจน์    ใจคง
2. นายกฤตพิชญ์    แก่นนาคำ
1. นางปิยวรรณ    มัธยมนันทน์
2. นางสาวพัทธนันท์    แสบงบาล
41 43 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายบริสุทธิ์    จันทร์ขวาง
2. นายวรโชติ    กระแสกาญจน์
1. นางปัณพร    วงศ์ประทุม
2. นายวิเชียร    พรมศรี
42 44 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาวดี    นาชัยลาน
2. นายนวพล    บุตรวิชา
1. นางสาวพิลึก    นิลศิริ
2. นายวสันต์    คุ้มสุข
43 45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายดนุพร    ชัยศรี
2. นายอนุชิต    จอมทอง
1. นางสาวนิตกรณ์    ศรีพิมพ์สอ
2. นายสันติ    พันธุ์ชัย
44 46 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวรรธสุทธ    ทองเทียม
2. นายจักริน    มาตุ้ม
1. นายทศพณ    ทองแย้ม
2. นายไผ่ล้อม    ชมพุด
45 47 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนรินธรณ์    งามดี
2. นายกมลเพชร    เพ็ชรโกมล
1. นายพนม    วงษ์ถม
2. นายสมาน    สอนสะอาด
46 48 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นายอิงครัช    สลางสิงห์
2. นายนิติธร    ฉ่ำฉิม
1. นางสาวทัศนีกุล    คุณหงษ์
2. นางสุรัสวดี    สายกระสุน
47 49 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายณรงค์ศักดิ์    ชื่นชุมแสง
2. นายกฤต    สิงหภิวัฒน์
1. นายภูริ    ผาดำ
2. นายอาทิตย์    พิมวัน
48 50 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นางสาวพรนิภา    มาตย์นอก
2. นางสาวอภิญญา    เสนาวงษ์
1. นางน้ำค้าง    รัตนพันธ์
2. นายวิทยา    รัตนพันธ์
49 51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายตรีเกียรติ    สุวรรณสิงห์
2. นายสุรเชษฐ์    ชมภูบุตร
1. นางสาวณัฐภัสสร    ทิพย์เมืองเก่า
2. นายสุรศักดิ์    บุญธิมา
50 52 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นางสาวอรปรียา    ดาวท่าน
2. นางสาวธัญชนก    พลซา
1. นางธัญวลัย    สุนันฐ์อาธร
51 53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นางสาวฐรินดา    ยางศรี
2. นางสาวภัทราวดี    เพิ่มพร
1. นางสาวพิมลจิต    สิงห์สถิต
2. นางสาวศุภมาศ    ศรีบุตตา
52 54 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นางสาวคนึงนิจ    ศรีสุทำ
2. นางสาวพิกุลแก้ว    ศรีษะ
1. นางสาวพรทิวา    คำหารพล
2. นายสราวุธ    อินทมนต์
53 55 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นายนพพล    แก้วกาญจน์
2. นายเอกชัย    จันทร์ไทย
1. นายบุญญาฤทธิ์    สิทธิ
2. นางสาวเพ็ญนีติ์    สุริยขันธ์
54 56 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นายนภกร    ทรัพย์สะอาด
2. นางสาวชนิกานต์    ขอดเมชัย
1. นางสาวดรุณี    วีระพรรณ
2. นายศิลปกรณ์    จันทไชย
55 57 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นางสาวช่อทิพย์    ทองหล้า
2. นางสาวภนิดา    อุสาพรหม
1. นายธรณินทร์    เหง้าน้อย
2. นางสาวสุดาวรรณ    พรมศรีแก้ว
56 58 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นายอิทธิพล    ช้างจูม
2. นางสาวชนัญญา    ทุ่งไธสง
1. นายวิเศษ    ชาวระนอง
2. นายเศรษฐา    สลางสิงห์
57 59 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นางสาววิลาวัลย์    ชาญสูงเนิน
2. นางสาวสิรินีย์    คงคาลัย
1. นายสดมภ์    ทอนโพธิ์
2. นายเติมศักดิ์    มีสติ
58 60 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายสุรศักดิ์    งามเลิศ
2. นายสันติภพ    มาลีหวล
1. นางสาวสาวิตรี    ศรีน้อย
2. นายสิงห์ศักดา    ธรรมดา
59 61 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐณิชา    เครื่องไธสง
2. นางสาววรรณิศา    ขันตรี
1. นายสุวัสดิ์    แสงสุข
2. นางสาวสุวิชญา    คงสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................