งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 298
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายนวพล    คำควร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พรสิงห์
1. นางประสพพร    อันบุรี
2. นายไตรภูมิ    ผาไธสง
2 2 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล    โง่นมณี
2. เด็กชายชาติกล้า    ปินะถา
1. นางสาวกีรติกาญจน์    โพธิหล้า
2. นายเชษฐ์ดนัย    เที่ยงแก้ว
3 3 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันธิญา    คำพา
2. เด็กชายสิทธิพล    สีคำวัน
1. นางสาวประทุมวดี    โต๊ะสิงห์
2. นางเยาวเรศ    ปริวันตา
4 4 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    นันทะ
2. เด็กชายเอกธวัช    หอมแพงไว้
1. นายณัฐพงษ์    ตุ้ยกุลนา
2. นางอภิญญา    โยวะ
5 5 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิตาพร    จอมทิพย์
2. เด็กหญิงอาทิตยา    สุกามิน
1. นางสาวธนิยา    ธรรมวิเศษ
2. นางสาวศุภรดา    สอนสุภาพ
6 7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. เด็กชายทีปรากอน    อึ้งไชยพร
2. เด็กชายก่อพิสุทธิ์    ชาลี
1. นางปทุมพร    พลศักดิ์
2. นางสาวอรุณีย์    อรจันทร์
7 8 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณะ    จังอินทร์
2. เด็กชายวิชิตชัย    สิงห์เดช
1. นายถวิล    บุญศรี
2. นางปานทอง    เบ็ญจศาสตร์
8 9 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    จำปาวะดี
2. เด็กหญิงชนิดาภา    ในทอง
1. นายณัฐพล    บำรุงเกตุอุดม
2. นางสาวประศรี    ใจสว่าง
9 10 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพนิดา    อำพะรัตน์
2. เด็กหญิงปณิตา    พละศักดิ์
1. นางสาวพิมพ์ใจ    ภูหัดการ
2. นางสาววันวิสา    ไกรเพชร
10 11 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ชูเนตร
2. เด็กหญิงจตุพร    ว่องไว
1. นายฐาปนัท    เทียบสี
2. นายประหยัด    กาศักดิ์
11 12 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุรพงษ์    โพธิ์น้ำเที่ยง
2. เด็กหญิงอารยา    อันทรโคตร
1. นางมะลิวัลย์    แสงภักดี
2. นายฤทธิชัย    เสนาพรหม
12 13 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพล    เร่งรัด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แซ่คู
1. นายทนงศักดิ์    ศาสนสุพินธ์
2. นายสราวุฒิ    สุริยา
13 14 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวปวริศา    โสระศรี
2. นางสาวสตรีรัตน์    จันทบุตร
1. นายยุทธภพ    ศรีกงพาน
2. นายสุริยา    หนูดา
14 15 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชญาวัณฎ์    ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงสิริวิลักษณ์    วันวงศ์
1. นายวิทยา    อินสุวอ
2. นายสมปอง    ชัยเลิศ
15 16 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุชานนท์    มูลอัต
2. เด็กชายสดุดี    จันทะศรี
1. นายนิรัตน์    สุวรรณศรี
2. นางประกายดาว    เครือเขื่อนเพชร
16 17 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายจารุวิทย์    แสนทวีสุข
2. เด็กชายเพชรเหล็ก    อินจำปา
1. นางสาวประภัสสร     มาคำผุย
2. นางสาวยุพาพรรณ     วรรณสาย
17 18 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูธเนศ    ฐานันดร
2. เด็กชายณรงค์เดช    ชาลี
1. นายสุวรรณ    ทองอ่อน
2. นางสาวเบญจวรรณ    จันดารัตน์
18 19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรวิชญ์    พลบุญ
2. เด็กหญิงนวมน    นามพิมพ์
1. นางสาวธิดารัตน์    วิลามาศ
2. นางศรีฟ้า    บุญยัง
19 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. เด็กชายฉัตรชัย    ชาญกล้า
2. เด็กชายมินธาดา    สุวรรณพันธ์
1. นายนิกร    สายเชื้อ
2. นางพรทิพย์    วิริยแต้สกุล
20 21 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ไชยเศรษฐ์
2. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ    สารพันธ์
1. นายประชา    อักโข
2. นายสุนทร    บุญสงค์
21 22 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริยาภรณ์    คำแดง
2. เด็กชายเจษฎา    ศรีวะรมย์
1. นายพิทยาธร    อาภรศรี
2. นายวิภูชัย    คำแดง
22 23 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัญชิกา    หล่อธราประเสริฐ
2. เด็กหญิงมณสิชา    ตั้งศิริภิญโญ
1. นายธีรพงษ์    สิงห์สกล
2. นางสาวปาริฉัตร    จูงกลาง
23 24 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนนทชา    ศิริยุทธ์
2. เด็กชายสมนัส    อินทนารินทร์
1. นางศรีประภา    ศิริเมฆา
2. นางสาวแสงจันทร์    จันทรังษี
24 25 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูวดล    ภูบุญมี
2. เด็กชายเอกธนัฐ    บุษบา
1. นายมังกร    น้อยเมล์
2. นางสาวสอางทิพย์    พิมพ์ปรุ
25 26 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศุภานัน    จรัสเดชวิริยะ
2. เด็กหญิงสุวรรณรักษ์    เรืองวิโรจนกุล
1. นางสาวปฐมพร    ฟูใจ
2. นางสาวพิมล    บุสดี
26 27 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนาธิป    ทรวงโพธิ์
2. เด็กหญิงนิธิพร    หวังช่วยกลาง
1. นางนงเยาว์    หวังกลาง
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
27 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจิรนันท์    เสนนอก
2. เด็กหญิงสิริยา    ชาญชัยศรี
1. นางสาวปาริฉัตร    คนชาญ
2. นายวันชัย    คชเรนทร์
28 29 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ช่วยให้สม
2. เด็กหญิงวรรณภาภรณ์    สิงห์บุตรดี
1. นางยวมนต์    แคนนอก
29 30 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญญา    ละดาศรี
2. เด็กหญิงพรลภัส    อาจสุรินทร์
1. นางธัญวรัตม์    ถิตย์เจือ
2. นายสมโภชน์    นันบุญ
30 31 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายคมกฤษ    ธนูเสริม
2. เด็กชายจิรวงค์    วิเชียรพงค์
1. นางสาวอนงค์    บุตรวงค์
2. นายเทวินทร์    เวฬุวนารักษ์
31 32 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายไกรวิชญ์    เถาชารี
2. เด็กชายนิจภัทร์    เทศารินทร์
1. นายฐิติสิทธ    นิลโสม
2. นางสาวอรวดี    ศรีบัว
32 33 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. เด็กชายปริญ    อินทร์ทอง
2. เด็กหญิงฉัตรการุณย์    สุทธิประภา
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ    ระวิโรจน์
2. นางวลักษวรรณ    วาเหลา
33 34 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายอัศราวุธ    ชุมภู
2. นางสาวมธุรดา    สามาลา
1. นายอรรถกร    ภูพวก
2. นางอิสรา    ภูพวก
34 35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐกฤต    แหน่งกระโทก
2. เด็กชายภูดิษ    ชลเดช
1. นางสาวจาจุรี    เมืองแทน
2. นายไพศาล    วงค์กระโซ่
35 36 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิศร    โอวาทวงศ์
2. เด็กชายกีรติศักดิ์    ไชยชนะ
1. นายดนุภพ    โพธิ์งาม
2. นายประชา    ทวีทรัพย์
36 37 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนาภา    ป้อมสุวรรณ
2. นายสุรพิชญ์    ชำนาญ
1. นายวิสาขะ    เยือกเย็น
2. นางเกษราภรณ์    วันสุทะ
37 38 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนัญญา    เรืองทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล    ป้องขันธ์
1. นางสาวกฤติญาภรณ์    ท้าวจัตุรัส
2. นายณรงค์    หาญจันทร์
38 39 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายไชยวัฒน์    ไชยสุระ
2. นางสาวชนกนันท์    สมบูรณ์
1. นายสหชัย    สุวรรณการ
2. นางสาวสุนิสา    ภูเวียนวงค์
39 40 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวิณี    ป้อมจันทร์
2. เด็กชายขจรศักดิ์    แก้วดี
1. นายชาญฤทธิ์    ศรีหานาม
2. นางพรภินันท์    วงศ์กลุ่ม
40 41 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรินธร    ต้นศรี
2. เด็กหญิงเทพสุดา    คุณกร
1. นายชัยชนม์    หลักทอง
2. นายมงกุฏ    วงศ์สาคร
41 42 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธีรดา    ประจันตเสน
2. เด็กหญิงบุญฑริกา    งามนิรัตน์
1. นางกรุณารักษ์    แก้วจุลศรี
2. นางจุฬารัตน์    แก้วหานาม
42 43 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายศรณัฐ    วรรณสุด
2. เด็กหญิงกุลสินี    สุทธิ
1. นายกฤษฎา    ดีทานิน
2. นางสาวศศิฉาย    ไตรสุนทร
43 44 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชรพล    สมอแข็ง
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์    วงษ์อินทร์จันทร์
1. นางสาวสิรินทร    พรมสวัสดิ์
2. นางสาวอัมพร    จิตรนอก
44 45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายเจษฎา    ฉันทะกลาง
2. เด็กชายไตรภพ    สุขศิริ
1. นางสาววาสนา    สอดศรี
2. นายเชษฐา    เดชาโชติช่วง
45 46 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธัชชัย    สิทธิโคตร
2. เด็กชายเวโรจน์    สุริยา
1. นางสาวพัชภรณ์    มหามาตย์
2. นางสาวอัญชลี    จันนา
46 47 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิงหา    สมสันเทียะ
2. เด็กชายปราโมทย์    แสนรัมย์
1. นายจักรพงษ์    กุ้งมะเริง
2. นางสาวอมรรัตน์    อุทิศสุนทร
47 48 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธารตะวัน    ช่างถมทอง
2. เด็กหญิงนิตยา    แก้วมรกฎ
1. นางกัลยารัตน์    แป้นศิริมงคลกุล
2. นายชัชวาลย์    ทะนวนรัมย์
48 49 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภวัฒก์    อ่อนศรี
2. เด็กชายพบเอก    สิงห์ใหม่
1. นางสาวปภาวรินทร์    สุมาลุ
2. นายวีรยุทธ    อุ่นจิตต์
49 50 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. เด็กชายสิรวิชญ์    ลิมาภิรักษ์
2. เด็กชายเจษฎากร    ลีลาธนทรัพย์
1. นางสาวนภาพร    เทียมทะนง
2. นายพีระ    บุญฉลาด
50 51 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. เด็กชายเดชาธรรม    ภูมิชัย
2. เด็กชายธิติสรร    อุทธบูรณ์
1. นางสุพัตรา    ไชยจันหอม
2. นางสาวอัจฉราพร    กันหาอาจ
51 52 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นางสาวอรพรรณ์    ครรณทจันทร์
2. เด็กชายมติชน    หมีกุละ
1. นายธีรยุทธ    มุงคุณ
2. นายอดุลย์    หมีกุละ
52 53 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชยา    จุตตะโน
2. เด็กหญิงชิดชนก    ตาไธสง
1. นางกัญญาณัฐ    ถาจัน
2. นางดวงพร    พรมน้ำอ่าง
53 54 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลญาณี    ปัตฐภี
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    แก้ววงษ์
1. นางนงนุช    อะโนวัน
2. นางสาวสุชาดา    อินทร์เจริญ
54 55 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวานิษฐา    แดงจัด
2. เด็กหญิงกุลภรณ์    บุ้งมะหาด
1. นางกรณ์ญาฏิกิต    วิบูลย์กุล
2. นางวิมลณัฐ    ดอนปราบ
55 56 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรณัฐ    บุนนาค
2. เด็กหญิงศุภิสรา    สังข์เกิด
1. นายทศพร    สวนแก้ว
2. นางสาวนุชนารถ    แสนพุก
56 57 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธมวรรณ์    คำลือ
2. เด็กหญิงวรัญญา    เสนเพ็ง
1. นางสาวปาริชาติ    ราญมีชัย
2. นางสาวพิชญภัค    สมปัญญา
57 58 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    บรรดาศักดิ์
2. เด็กชายธรรมทัต    เจริญสุข
1. นายวุฒิศาสตร์    แสนโคตร
2. นายอดิศักดิ์    หาญจริง
58 59 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพล    บุตรดี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์    โพธิ์ศรี
1. นายสุริยา    คำดี
2. นายเก่งกานต์    แก่นดี
59 60 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุวิจักขณ์    หอมจันทร์
2. เด็กชายทีปกร    นิมิตรัมย์
1. นางสาวณัฐนิช    บุญลาภ
2. นางสาวปราณี    ใจกล้า
60 61 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐภัทร    ปิ่นทอง
2. เด็กชายธนกร    เอ็นดู
1. นายสัญญา    นาคเจือ
2. นางสาวสุทธินี    ขุขันธิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................