งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 297
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 1 1. นายนำโชค    ใบบ้ง
2. นางสาวกัญญารัตน์    เดชบุรัมย์
3. นางสาวศิริรัตน์    สีสุมา
1. นางสาวกุลธิดา    คำทุม
2. นายธนชัย    แสนวิชา
2 2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 2 1. นางสาวจิตประภัส    พ้องเสียง
2. นางสาวปริ่มประภา    ปิยะวงษ์
3. นายศิรวิทย์    โยธะมาตย์
1. นางขนิษฐา    เตชะนอก
2. นางสาวอุดมลักษณ์    วานิชชัง
3 3 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยธิดา    เพ็งวงษา
2. นางสาวพรชิตา    ธรรมแสง
3. นางสาวพัชยา    บัวแดง
1. นางภัทรานิษฐ์    วรรณเสริฐ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    หนูห่วง
4 4 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    สมแก้ว
2. นางสาวจิระพรรณ    ทองสะโคม
3. นางสาวสุชานาถ    นิลนามะ
1. นางสาวดรุณี    ทับโสดา
2. นางสาวอมรรัตน์    ประวิเศษ
5 5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 หนองคาย กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิดา    สารพันลำ
2. นางสาวจิรัฐติกาล    บุญยา
3. นายจักรพันธ์    บุญคำ
1. นางณัฏยา    คลังชำนาญ
2. นายพิทักษ์    เหล่าเจริญ
6 6 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 บึงกาฬ กลุ่ม 1 1. นายวิทยา    ปิยะมาตย์
2. นางสาวเกวริน    อวยชัย
3. นางสาวมลศิริ    เฟื่องคำ
1. นางสาวนริศรา    โอชารส
2. นายวิทวัส    สาเกตุ
7 7 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลชนก    ทองทวี
2. นางสาวพิมพ์มาดา    ภูบัวเพชร
3. นางสาวอิสริยาภรณ์    บุญนำ
1. นางนฤมล    สินธุรัตน์
2. นางนิออนด์    รอบคอบ
8 8 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 2 1. นางสาวศรัณยา    จันทะกล
2. นางสาวโยยศวดี    แสนเมืองชิน
3. นางสาวกัญญานัฐ    เพ็งแจ่ม
1. นางสาวพันธ์เครือ    เจริญ
2. นายสุรเดช    สิงห์โท
9 9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 3 1. นายพีรวัฒน์    สิงขรณ์
2. นายวันชัย    ละนิโส
3. นายอนุรักษ์    โหระเวช
1. นางสาวประภาภรณ์    อสิพงษ์
2. นายภูริภัทร    ทิพย์รักษา
10 10 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 4 1. นางสาววชิราภรณ์    แพเพิ่มสิน
2. นางสาวเพชรอาภา    พยัคฆ์
3. นางสาวณิชนันท์    รัตพันธ์
1. นางวรรณกร    คำอุดม
2. นายอัทธ์    คำอุดม
11 11 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 1 1. นายสุทธิรักมณ์    สายรัตน์
2. นางสาวณัฐวรรณ    พลยุทธ
3. นางสาวสุรางคนางค์    สาคร
1. นางสาวกนกขวัญ    มารยาท
2. นางสาวอนุรักษ์    สงัด
12 12 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 2 1. นางสาวอินทิรา    แก้วทอง
2. นางสาวสุภาวดี    นิติสุข
3. นางสาวลัดดา    พยุงวงศ์
1. นางสาวกัลยากร    โตไทยะ
2. นายสุรพจน์    บัวเขียว
13 13 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิกา    ธาตุไพบูลย์
2. นางสาวแสงระวี    สุระเสน
3. นางสาวพัชรินทร์    เดชบุญมี
1. นางสาวนนทยา    เชิดทอง
2. นางอณุสรา    บัวลอย
14 14 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    โสภิณ
2. นางสาววิภารัตน์    แกบสิงห์
3. นางสาวพลอยไพลิน    ธนทรัพย์
1. นายคมกริช    พิมพ์รัตน์
2. นางพัทธ์ฑีรา    ภักดี
15 15 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 1. นายฤชากร    จันสุภีร์
2. นางสาวเมทินี    อ่างคำ
3. นางสาววิภารัตน์    เพชรโก
1. นางสาวจริญญา    บาบุญ
2. นางรุ่งนภาลัย    ราชภักดี
16 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริวรรณ    อิ่มนาง
2. นายรัฐศาสตร์    ไชยชาติ
3. นางสาวสุชานาฎ    สุทธิแพทย์
1. นางดลกาญจน์    พรหมพลจร
2. นางสาวศุภนิดา    นนท์คำวงศ์
17 17 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพจมาน    ฝาวัง
2. นางสาวปาณิศรา    สีมาฤทธิ์
3. นางสาวศุภาพิชญิ์    ไฉยากุล
1. นายณฐปภพ    วอทอง
2. นางดาราภรณ์     ดวงจันทร์
18 18 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 2 1. นายณัฐชนน    เจริญรอย
2. นางสาวนุชรินทร    ปราณีวงค์
3. นางสาวนวรัตน์    เทพอำนวย
1. นางยุพิน    อัคร์พัฒน์
2. นางสาวอุบลวรรณ    ไท้ทอง
19 19 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 3 1. นางสาวมะลิวัลย์    มามาก
2. นางสาวธิดารัตน์    เหิมหัก
3. นางสาววิไลลักษณ์    ชมภูประเภท
1. นางสาวมาฆศินันจา    ทองมูล
2. นางมาลาพร    พินธุกรณ์
20 20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 4 1. นางสาวชญาภา    มาคะวงค์
2. นางสาวรัตติยาภรณ์    จ่าหล้า
3. นายพลกฤต    อูปแก้ว
1. นางณัชชานิษฐ์    เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวลัดดาวัลย์    ทีฆายุพรรค
21 21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 อุบลราชธานี กลุ่ม 5 1. นางสาวนลพร    เลิศกาญจนกนก
2. นางสาวศิริลักษณ์    กะมะณี
3. นางสาวสุตาภัทร    คุ้มญาติ
1. นางสาวกิติยวดี    สิทธิวรเดช
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์    สุดสุข
22 22 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 1. นางสาวพีรพิชญ์    โจระสา
2. นางสาวอรวิภา    สารธิมา
3. นางสาวกุลธิดา    นารีวงศ์
1. นางจตุพร    บุญเสริม
2. นางหทัยชนก    ดอกบัว
23 23 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงดาว    จุทานิตย์
2. นางสาวกมลพรรณ    รามาตย์
3. นางสาวกิตติมา    เพชรศิระประภา
1. นายณรงค์ฤทธิ์    อยู่ออง
2. นางนารีรัตน์    ธิติบุณยกร
24 24 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวน้ำเพชร    แทวกระโทก
2. นางสาวพรรณลักษณ์    สัมพันธ์แพ
3. นายสุรเชษฐ    คำพิพจน์
1. นายธนาธิป    พันธุ์โหมด
2. นางสาวนุชจรี    ชวนขุนทด
25 25 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอังคณา    ยวกไธสง
2. นางสาวอัญญารัตน์    ใหญ่กระโทก
3. นางสาวธัญยรัตน์    กิตติรัตน์ธนา
1. นายภาณุพล    ระย้าทอง
2. นางเพ็ญนภา    ไชยรา
26 26 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายชัยยา    พิมพ์กลาง
2. นางสาวเกตศราภรณ์    บูรณสรรค์
3. นายภูชิต    วงษ์ศักดา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์    ลองจำนงค์
27 27 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกัญญารัตน์    จันทโส
2. นายธนพนธ์    คูมขุนทด
3. นางสาวชัชฎาภรณ์    ดวดไธสง
1. นางสาวจิราภรณ์    เนาวงศ์
2. นางสาวทิพวรรณ    จันทร์หนองสรวง
28 28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวเพ็ญพิชชา    มหามนต์
2. นางสาวนภารัตน์    รัตนวิชัย
3. นางสาวจณิสตา    รัตนวิชัย
1. นางสาวชนิกา    สูงสันเขต
2. นางสาวอธิษฐาน    พันธ์เรือง
29 29 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธาริญา    ชูชีพ
2. นางสาวเกวลิน    เลี้ยงกระบือ
3. นางสาวนพรดา    เหล็กกนก
1. นายพรพิพัฒน์    รัตนสิงห์
2. นางสาวหทัยชนก    ชนะชัย
30 30 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวจิดาภา    เรืองอุไร
2. นางสาวจันทภา    นาสมบูรณ์
3. นางสาวอินธิราณี    สุวรรณเรือง
1. นางสาวญานษา    สุวรรณรักษ์
2. นางรดา    สินธุศิริ
31 31 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอลิศา    สอนคำหาร
2. นางสาวศิริยากร    ดีรักษา
3. นางสาวสัณห์ฤทัย    คนสูง
1. นางสาวณัฏฐ์ชุดาธร    กินะรี
2. นายอนุราช    ภูเยี่ยมจิตร
32 32 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุดารัตน์    จงมีสัตย์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    ศรีแลง
3. นางสาวเพชรรดา    นาถวิล
1. นางพรพิมล    เฉลิมชาติ
2. นางวราภรณ์    ยนต์ชัย
33 33 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพร    หอมลา
2. นายอรรถกร    นุ้ยจุ้ย
3. นายวรภัทร    รักพงษ์
1. นางศิริลักษณ์    เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา    สุระภักดิ์
34 34 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 1. นายก้องนิรุจน์    สีดาว
2. นางสาวรุจิกานต์    ใจเมือง
3. นางสาวยุวธิดา    แสนคำ
1. นางสาวยุพิณ    พาราศรี
2. นางศุภกาญจน์    บุญพา
35 35 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 1. นางสาวสุกัญญา    สีทนสา
2. นางสาวชนากานต์    อ่างยาน
3. นายธีรภัทร    ศรีสุลัย
1. นางสาวสุกันญา    สงเคราะห์
2. นางสาวอัจฉราพร    ไวยเวช
36 36 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาณัฐ    วิชยาคุณาสิน
2. นางสาวกัลยกร    พันธุ์โยศรี
3. นางสาวปนัดดา    ศรียา
1. นางสาวนิภาพร    เกตุเขียว
2. นายเกรียงไกร    เอ็งโอภาสนันท์
37 37 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิประภา    ศิริขันธ์
2. นายกฤษดา    เสริฐจันทึก
3. นายกิตตินันท์    คนฟูม
1. นางสาวกันธิชา    ปักเคระกะ
2. นางสาวเพลินทิพย์    หงษ์หิน
38 38 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 1. นางสาวปนัดดา    ญาติบำรุง
2. นางสาวพรทิพย์    ปราบคะเชน
3. นางสาววิภาดา    กองทุ่งมน
1. นายณัฐพล    ปราบคะเชน
2. นางทศวรรณ    สิงห์เผ่น
39 39 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 1. นายพงษ์เลิศ    พรหมโคตร
2. นางสาวทิพย์สุดา    ศรีเพียชัย
3. นางสาวลลิตา    ร้อยต๊ะ
1. นางนวลจันทร์    ปะกิระคัง
2. นางพรพิรุณ    งอยจันทร์ศรี
40 40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 1. นายมินทร์ทดา    ลีนาราช
2. นายวิทยา    วงศ์เอาะ
3. นางสาวพิชญา    ศิริ
1. นางสาวดลนภา    พรรื่นเริง
2. นายสถาพร    สุติบุตร
41 41 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 1. นายพงศกร    เถาตาจันทร์
2. นางสาวกัญณภัทร    คิดโสดา
3. นางสาวเนตรนภา    บุพศิริ
1. นางพุทธชาติ    ไชยนา
2. นางสาวสาวินี    คำหอม
42 42 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวราษิณี    แฝงฤทธิ์
2. นางสาวลักขณา    สีสงค์
3. นายศิริพัฒน์    สอนนอก
1. นางสาวนงลักษณ์    อัฐปัน
2. นางปรารถนา    โสสีหา
43 43 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามณี    สงฆ์มหาดไทย
2. นางสาวเพชรราภรณ์    สันหนัง
3. นางสาวสุทธินันท์    สุขโต
1. นางบุษกร    สีดามล
2. นางปาณิสรา    ศิริพรรณ
44 44 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกชกร    พลเสนา
2. นางสาวนุธิญาดา    ใสบาล
3. นางสาวเกศสุดา    นิมิต
1. นายจรัส    ที่รัก
2. นายหมอกฟ้า    ที่รัก
45 45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวไพริน    ล้วนเปรมกมล
2. นางสาวมณีรัตน์    โยธาเสน
3. นางสาวปรัชญา    สุวิหาร
1. นายคุณานนท์    พิณพงษ์
2. นางสาวสาลินี    โฮมแพน
46 46 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปภัสญา    บัวศรี
2. นายพงษ์พัฒน์    สอนโส
3. นายธนวัฒน์    วงษ์เบ้า
1. นางสาวจุฬามณี    พลสนอง
2. นางอัจฉรา    กีรติรังสรรค์
47 47 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิสา    ปะรัมย์
2. นางสาววรรณวิษา    ไชโย
3. นางสาวศิริทรัพย์    พ่อค้าไทย
1. นางสาวดวงใจ    จีระวัฒนากิจ
2. นางสาวอรอนงค์    สร้อยเพชร
48 48 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 2 1. นางสาววิลาวัลย์    วงษาเหวก
2. นางสาวภัทธีรา    วิลัยรัมย์
3. นายเริงฤทธิ์    อะโรคา
1. นางสาวลฎาภา    พะนงรัมย์
2. นางวันนา    โวงประโคน
49 49 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 1. นายวรวัชร    พุ่มพะยอม
2. นางสาวสุภาพร    พุฒพันธ์
3. นายปิยะวัฒน์    บุญรอด
1. นางสาวกนกลักษณ์    กิ่งแก้ว
2. นางสาวสุมาลี    คงสอดทรัพย์
50 50 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 4 1. นางสาวสวเนตร    ช่างทำ
2. นางสาวกัลยรัตน์    พลทิพย์
3. นางสาวนันธิยา    นันทวงศ์
1. นางสาวเอื้องอุมา    โยสาจันทร์
2. นางสาวแสงจันทร์    สุขจิต
51 51 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 1 1. นายสุทธิพงษ์    คำศรี
2. นายสุริยา    อ่อนศรี
3. นางสาวธัญรดา    หาชานนท์
1. นางสุทธินี    เเร่นาค
2. นางสาวโสภาพรรณ    โพธิ์ทอง
52 52 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 2 1. นางสาววนัสนันท์    อินทะพุฒ
2. นางสาวจุฑารัตน์    สุขเสน
3. นางสาวมณฑิชา    แพงสี
1. นางจัดติพร    รัตนมาลี
2. นางสาวอิศราภรณ์    สุวรรณพัฒน์
53 53 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย กลุ่ม 3 1. นายราชพฤกษ์    สุวรรณโชติ
2. นายธนานัติ    จันทรศรี
3. นางสาวอารียา    มงคลทรง
1. นางณัฐวดี    พรหมรักษา
2. นางนุชจรีภรณ์    จันทศร
54 54 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 1. นายอภิวัฒน์    ร้อยพรมมา
2. นางสาวกมลวรรณ    เยาวขันธ์
3. นางสาวสุพิณญา    คำหงสา
1. นางสาวกาญจนา    ทองผิว
2. นางสาวจุฑารัตน์    ปุรา
55 55 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติรัตน์    พรมคุณ
2. นางสาวณัฐชา    คณะชัย
3. นางสาวกัลยาณี    ภักดี
1. นางสุภาพร    แต่งชัยภูมิ
2. นายเจษฎา    แข็งฤทธิ์
56 56 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 1 1. นางสาวพรธีรา    พ่ออามาตย์
2. นางสาวภัทร์ตรา    เจริญพร
3. นายนฤเบศร์    อภัยโส
1. นางสาวนิภาภรณ์    จันทะโยธา
2. นางสาวปิยวรรณ    เรืองกิจ
57 57 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 นครพนม กลุ่ม 2 1. นายทักษิณ    อภัยโส
2. นางสาวรวงข้าว    บัวแสน
3. นางสาวรมิตา    โสมหา
1. นางสาวนภัสสร    ชะปูแสน
2. นางอำนวย    เคี่ยงคำผง
58 58 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร กลุ่ม 3 1. นางสาวพวงชมพู    ใหม่ก๋งลาย
2. นายกิตติพงษ์    เชื้อวังคำ
3. นายปิยะราช    ตรงดี
1. นายวุฒิพงษ์    แผนสุพัด
2. นางสุนันทา    หาคุ้มคลัง
59 59 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 1. นายภัทรพงษ์    ตาละคำ
2. นางสาวพิทยาธร    คล้ายคลึง
3. นางสาวจิดาภา    บุตรงาม
1. นางจีรภาวีร์    เป็นมงคล
2. นางสาวสุวิสา    สุจริต
60 60 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 1. นายอัมรินทร์    พรมเลิศ
2. นางสาวชนม์ภัสสร    สมสุข
3. นายชนุดม    ป้องกัน
1. นางสุรัตยา    แซ่ภู
2. นางไกรษร    คงยืน
61 61 โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 1. นางสาวอรอุมา    วิชิตมงคล
2. นางสาวณัฐธิดา    คนชาน
3. นางสาววราภรณ์    ทำคาม
1. นายพงษ์พัฒน์    ทองอ้ม
2. นายวิทยา    รอบคอบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................